Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije s obzirom na određivanje snage motora motornih vozila TPV 140 (izdanje 00) – (“Narodne novine“, br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
184 24.12.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije s obzirom na određivanje snage motora motornih vozila TPV 140 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

3177

Na temelju članka 275.L112771 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE S OBZIROM NA ODREĐIVANJE SNAGE MOTORA MOTORNIH VOZILA TPV 140 (IZDANJE 00)*

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuju tehnički zahtjevi i postupak homologacije vozila kategorija M i N1 s obzirom na određivanje snage njihovih motora.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi dani su u točkama 4. – 8. priloga l., a postupak homologacije u točki 1. istoga priloga. Prilozi I. i ll. čine sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji za tip vozila s obzirom na određivanje snage njihova motora ako određivanje snage zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika.

Obrazac certifikata o homologaciji za tip vozila prikazan je u dodatku 2. priloga l.

Članak 5.

Vozila s obzirom na određivanje snage njihovih motora mogu se homologirati te uvoziti i stavljati na tržište ako određivanje snage zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 o osposobljenosti ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga pravilnika

– da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja danih u prilogu l.

– da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskog smjera.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji motora s unutarnjim izgaranjem ili elektropogonskih uređaja namijenjenih za pogon motornih vozila kategorija M i N, s obzirom na mjerenje neto snage elektropogonskih uređajaL112773« (»Narodne novine«, br. 95/98) u dijelu koji se odnosi na motore s unutarnjim izgaranjem.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/50
Urbroj: 558-04/13-04-1
Zagreb, 6. prosinca 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

PRILOG I.

ODREĐIVANJE SNAGE MOTORA

1. OPĆE ODREDBE ZA HOMOLOGACIJU TIPA

1.1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila

1.1.1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na njegovu snagu mora podnijeti proizvođač u skladu s člankom 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

1.1.2. Obrazac opisnoga dokumenta dan je u dodatku 1.

1.1.3. Ako tehnička služba odgovorna za homologacijska ispitivanja sama provodi ispitivanje, treba dostaviti sljedeće:

1.1.3.1. motor koji predstavlja tip koji treba homologirati, zajedno s pomoćnom opremom navedenom u tablici 1.

1.2. Dodjeljivanje homologacije tipa vozila

1.2.1 Homologacije tipa dodjeljuje se u u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila ako su ispunjeni odgovarajući zahtjevi.

1.2.2. Obrazac certifikata o homologaciji tipa dan je u dodatku 2.

1.2.3 Svaki homologirani tip vozila dobiva svoj homologacijski broj u skladu s prilogom VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Ista država članica ne smije dodijeliti isti broj kojemu drugom tipu vozila.

1.3. Preinake tipa vozila i dopune homologacija

1.3.1. U slučaju preinake tipa homologirana prema ovomu pravilniku, primjenjuju se odredbe članaka 16. i 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

1.4. Sukladnost proizvodnje

1.4.1. Mjere za osiguravanje sukladnosti proizvodnje provode se u skladu s odredbama utvrđenim u člancima 29. – 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

2. PODRUČJE PRIMJENE

2.1. Ta se metoda upotrebljava za motore s unutarnjim izgaranjem koji se upotrebljavaju za pogon vozila kategorija M i N prema definiciji u prilogu lI. A Pravilnika ohomologaciji tipa motornih vozila i koji pripadaju jednoj od sljedećih vrsta motora:

2.1.1. motori s unutarnjim izgaranjem: klipni motori (s vanjskim izvorom paljenja ili kompresijskim paljenjem), osim motora sa slobodnim klipom

2.1.2. motori s rotirajućim klipom.

2.2. Ta se metoda upotrebljava za motore sa slobodnim usisom ili za motore s prednabijanjem.

3. DEFINICIJE

U smislu ovoga pravilnika:

3.1. »Netosnaga« označava snagu koja se dobije na ispitnome uređaju na kraju koljenastog vratila ili njezin ekvivalent pri odgovarajućoj brzini vrtnje motora s pomoćnom opremom koja je navedena u tablici 1. Kad se mjerenje snage može provesti samo s ugrađenim mjenjačem, treba uzeti u obzir mehanički stupanj djelovanja mjenjača.

3.2. »Najveća netosnaga« označava najveću vrijednost netosnage koja se izmjeri pri punom opterećenju motora.

3.3. »Standardna oprema« označava opremu koju je za posebnu namjenu ugradio proizvođač.

4. TOČNOST MJERENJA KOD PUNOG OPTEREĆENJA

4.1. Zakretni moment: ± 1% od izmjerene vrijednosti zakretnog momenta (1).

4.2 Točnost mjerenja mora biti unutar ± 5 %. Brzina vrtnje motora mora se mjeriti po mogućnosti automatski sinkroniziranim brojilom okretaja i kronometrom (ili brojilom okretaja s mjerilom vremena kojemu se može zadati mjerni vremenski razmak).

4.3. Potrošnja goriva: ± 1% od izmjerene vrijednosti potrošnje.

4.4. Temperatura goriva: ± 2 K.

4.5. Temperatura usisnog zraka motora: ± 2 K.

4.6. Barometarski tlak: ± 100 Pa.

4.7. Tlak u usisnoj grani: ± 50 Pa (vidi napomenu 1. a u tablici 1.).

Tlak u ispušnoj cijevi vozila: ± 290 Pa (vidi napomenu 1. b u tablici 1.).

5. ISPITIVANJE ZA MJERENJE NETOSNAGE MOTORA

5.1. Pomoćni pogoni

5.1.1. Pomoćna oprema koju treba ugraditi

Za vrijeme ispitivanja pomoćna oprema koja je potrebna za rad motora za određenu primjenu (prema navedenom u tablici 1.) mora se ugraditi na ispitnome uređaju što je moguće bliže u istome položaju kao u takvoj primjeni.

5.1.2. Pomoćna oprema koju treba ukloniti

Određeni uređaji koji su potrebni samo za rad vozila i koji se mogu ugraditi na vozilo moraju se za ispitivanje ukloniti.

Sljedeći popis koji nije konačan dan je kao primjer:

- kompresor zraka za kočnice

- kompresor servoupravljača

- kompresor za ovjes

- klima-uređaj.

Kad se uređaji ne mogu ukloniti, snaga koju oni troše u uvjetima bez opterećenja može se odrediti i dodati izmjerenoj snazi motora.

5.1.3. Pomoćni uređaji za pokretanje motora s kompresijskim paljenjem

Za pomoćne uređaje za pokretanje motora s kompresijskim paljenjem uzimaju se u obzir sljedeći slučajevi:

(a). Električno pokretanje: ugrađen je generator koji, kad je potrebno, napaja pomoćne uređaje potrebne za rad motora.

(b). Neelektrično pokretanje: ako postoje kakve naprave na električni pogon koje su potrebne za rad motora, ugrađen je generator za napajanje tih naprava. Inače je uklonjen.

U drugome slučaju sustav koji proizvodi i akumulira energiju koja je potrebna za pokretanje ugrađuje se i radi u uvjetima bez opterećenja.

 

TABLICA 1.

Pomoćna oprema koje mora biti uključena pri ispitivanju za određivanje netosnage motora

Broj

Pomoćna oprema

Ugrađena za ispitivanje netosnage

1.

Usisni sustav

Usisni vod

Zračni filtar

Usisni prigušivač (1a)

Sustav za odzračivanje kućišta motora

Uređaj za ograničenje brzine vrtnje motora (1a)

Da, ako je to standardna oprema

2.

Uređaj za predgrijavanje u usisnome vodu

Da, ako je to standardna oprema (po mogućnosti mora se ugraditi na najpovoljnijemu mjestu).

3.

Ispušni sustav

Uređaj za pročišćavanje ispušnih plinova

Ispušna grana

Ispušne cijevi (1b)

Prigušivač zvuka (1b)

Krajnja cijev (1b)

Motorna kočnica (2)

Uređaj za prednabijanje

Da, ako je to standardna oprema

4.

Dobavna pumpa za gorivo

Da, ako je to standardna oprema

5.

Rasplinjač

Sustav elektroničke regulacije, mjerilo protoka zraka itd. (ako je ugrađeno)

Da, ako je to standardna oprema

Regulator tlaka

Isparivač

Mješač

Mješač

Oprema za plinske motore

6.

Oprema za ubrizgavanje goriva (benzin ili dizelsko gorivo)

Predfiltar

Filtar

Pumpa

Visokotlačni vod

Brizgaljka za gorivo

Osjetilo tlaka usisavanog zraka (ako je ugrađen) (4)

Sustav elektroničke regulacije, mjerač protoka zraka (ako je ugrađen)

Regulator

Automatski ograničivač opterećenja u ovisnosti od atmosferskih uvjeta

Da, ako je to standardna oprema

7.

Oprema za tekućinsko hlađenje

Poklopac motora

Otvor za zrak na poklopcu motora

 

Ne

Hladnjak

Ventilator (5) (6)

Otvor za usmjeravanje zraka na ventilatoru

Vodena pumpa

Termostat (7)

 

Da, ako je to standardna oprema

8.

Zračno hlađenje

Otvor za usmjeravanje zraka

Puhalo (5) (6)

Regulator temperature

 

Da, ako je to standardna oprema

9.

Električna oprema

Da, ako je to standardna oprema (8)

10.

Oprema za prednabijanje
(ako je ugrađena)

Kompresor koji pogoni izravno motor i/ili ispušni plinovi

Hladnjak stlačenog zraka (9)

Pumpa ili ventilator rashladnog sredstva (koju pogoni motor)

Regulator protoka rashladnog sredstva (ako je ugrađen)

Da, ako je to standardna oprema

11.

Dodatni ventilator na ispitnoj napravi

Da, po potrebi

12.

Uređaj za pročišćavanje
ispušnih plinova (10)

Da, ako je to standardna oprema

 

(1a) Cjeloviti usisni sustav treba ugraditi kako je predviđeno za određenu primjenu:

– kad ne postoji opasnost od znatnog utjecaja na snagu motora

– u slučaju dvotaktnih motora i motora s vanjskim izvorom paljenja

– kad proizvođač zahtijeva da se to uradi.

U drugim slučajevima može se upotrijebiti istovrijedni sustav, pri čemu treba učiniti provjeru da se utvrdi da se usisni tlak ne razlikuje više od 100 Pa od granice koju je odredio proizvođač za čisti filtar zraka.

(1b) Cjeloviti usisni sustav treba ugraditi kako je predviđeno za određenu primjenu:

– kad ne postoji opasnost od znatnog utjecaja na snagu motora

– u slučaju dvotaktnih motora i motora s vanjskim izvorom paljenja

– kad proizvođač zahtijeva da se to uradi.

U drugim slučajevima može se ugraditi istovrijedni sustav pod uvjetom da se tlak izmjeren na izlazu iz ispušnog sustava motora ne razlikuje više od 1000 Pa od tlaka koji je odredio proizvođač. Izlaz iz ispušnog sustava motora definiran je kao točka koja je 150 mm udaljena u smjeru toka plinova od završetka dijela ispušnog sustava koji je ugrađen na motor.

(2) Kad je u ispušni sustav ugrađena motorna kočnica, prigušna zaklopka mora biti postavljena u potpuno otvorenome položaju.

(3) Tlak u sustavu za dovod goriva može se po potrebi regulirati, da se dostigne tlak koji postoji kod motora određene namjene (posebno kad se upotrebljava »povratni vod za gorivo«).

(4) Osjetilo tlaka usisavanog zraka je osjetilo za zračni regulator pumpe za ubrizgavanje goriva. Regulator ili oprema za ubrizgavanje goriva može sadržavati druge uređaje koji mogu utjecati na količinu ubrizganoga goriva.

(5) Hladnjak, ventilator, usmjerivač zraka ventilatora, vodnu pumpu i termostat treba na uređaju za ispitivanje postaviti u iste relativne položaje kao na vozilu. Kruženje rashladne tekućine ostvaruje samo vodna pumpa motora. Hlađenje tekućine može se postići hladnjakom motora ili vanjskim rashladnim krugom, pod uvjetom da pad tlaka u tome krugu i tlak na ulazu u pumpu ostanu u biti isti kao u rashladnome sustavu motora. Kad je ugrađena žaluzina hladnjaka, mora biti otvorena. Kad ventilator, hladnjak i usmjerivač (ako se upotrebljava) nije moguće jednostavno ugraditi na motor, snaga koju troši ventilator kad je odvojeno ugrađen na pravo mjesto u odnosu na hladnjak i usmjerivač (ako se upotrebljava) određuje se pri brzinama vrtnje koje odgovaraju brzinama vrtnje motora koje se upotrebljavaju za mjerenje snage motora, izračunom iz standardnih značajka ili praktičnim ispitivanjima. Ta snaga, preračunana na standardne atmosferske uvjete određene u točki 6.2, oduzima se od ispravljene snage.

(6) Kad je ugrađen ventilator ili puhalo, koji se mogu isključivati ili progresivno djelovati, ispitivanje se provodi s isključenim ventilatorom (ili puhalom) ili s progresivno djelujućim ventilatorom koji radi s najvećim otvorom.

(7) Termostat se može držati u potpuno otvorenu položaju.

(8) Najmanja snaga alternatora: snaga alternatora se ograničava na snagu koja je potrebna za pogon dodatne opreme koja je nužna za rad motora. Kad je potrebno priključiti akumulator, mora se upotrebljavati potpuno napunjen akumulator u dobru stanju.

(9) Zračno hlađeni motori ispituju se tako da se ulazni zrak hladi zračnim ili tekućinskim hlađenjem, ali prema odabiru proizvođača hladnjak sa zračnim hlađenjem može zamijeniti ispitna naprava. U drugom slučaju mjerenje snage pri svakoj brzini vrtnje obavlja se s istim padom tlaka i temperature zraka u motoru kroz hladnjak stlačenog zraka na ispitnoj napravi prema podacima proizvođača za sustav potpunog vozila.

(10) Može uključivati npr. sustav recirkulacije ispušnih plinova (EGR), katalizator, toplinski reaktor, sekundarni dovod zraka i sustav za smanjivanje emisije isparavanja goriva.

  

5.2. Uvjeti namještanja

Uvjeti namještanja za ispitivanje pri određivanju netosnage prikazani su u tablici 2.

TABLICA 2.

Uvjeti namještanja

1.

Namještanje rasplinjača

Namjestivi u skladu s proizvođačevim proizvodnim specifikacijama bez daljnje izmjene za određenu primjenu.

2.

Namještanje kapaciteta pumpe za ubrizgavanje

3.

Točka paljenja ili ubrizgavanja (krivulja ubrizgavanja)

4.

Namještanje regulatora

5.

Uređaji za smanjivanje onečišćenja

 

5.3. Uvjeti ispitivanja

5.3.1. Ispitivanje netosnage za motore s vanjskim izvorom paljenja sastoji se od rada s potpuno pritisnutom papučicom snage, a za motore s kompresijskim paljenjem s pumpom za ubrizgavanje goriva postavljenom u položaj punog opterećenja, podrazumijevajući da je motor opremljen kao što je navedeno u tablici 1.

5.3.2. Podatke o radnim značajkama treba dobiti pri stabiliziranim radnim uvjetima, s odgovarajućom dobavom svježeg zraka u motor. Motor treba raditi u skladu s proizvođačevim uputama. Prostor izgaranja može sadržavati naslage, ali u ograničenoj količini.

Uvjeti ispitivanja kao što su temperatura ulaznog zraka moraju se odabrati da budu blizu referentnih uvjeta (vidi točku 6.2) da po mogućnosti svedu na najmanju mjeru veličinu faktora ispravka.

5.3.3. Temperatura zraka na ulazu u motor (temperatura okoline) mjeri se 0,15 m ispred točke ulaza zraka u zračni filtar ili, kad se ne upotrebljava zračni filtar, 0,15 m ispred ulaznog otvora za zrak. Toplomjer ili termopar mora se zaštititi od zračenja topline i postaviti izravno u struju zraka. Također se mora zaštititi od povratnoga prskanja gorivom.

5.3.4. Podaci se počinju snimati tek kad se podaci o momentu, brzini vrtnje i temperaturi stvarno ustale barem jednu minutu.

5.3.5. Brzina vrtnje motora za vrijeme rada ili očitavanja ne smije odstupati od odabrane brzine vrtnje više od ± 1 % ili 10 min-1, ovisno o tome što je veće.

5.3.6. Podaci za opterećenje kočnice, potrošnju goriva i temperaturu usisnog zraka snimaju se istodobno i moraju predstavljati prosjek dviju ujednačenih vrijednosti koje se ne smiju razlikovati više od 2% za opterećenje kočnice i potrošnju goriva.

5.3.7. Temperatura rashladnog sredstva na izlazu iz motora mora se držati unutar ± 5 K u odnosu na gornju granicu termostatski regulirane temperature koju je naveo proizvođač. Ako proizvođač nije naveo temperaturu, ta je temperatura 353 ± 5 K.

Kod zračno hlađenih motora temperatura u točki koju je naveo proizvođač mora se držati unutar + 0/ -20 K u odnosu na najveću vrijednost koju je naveo proizvođač za referentne uvjete.

5.3.8. Temperatura goriva na ulazu u rasplinjač ili na ulazu u sustav za ubrizgavanje goriva mora se mjeriti i održavati u granicama koje je odredio proizvođač motora.

5.3.9. Temperatura ulja za podmazivanje izmjerena u koritu motora ili na izlazu iz hladnjaka ulja, ako je ugrađen, mora se održavati u granicama koje je odredio proizvođač motora.

5.3.10. Može se upotrebljavati pomoćni sustav regulacije ako je potrebno za održavanje temperatura u granicama koje su navedene u točkama 5.3.7, 5.3.8 i 5.3.9.

5.3.11. Upotrijebljeno gorivo mora biti sljedeće:

5.3.11.1.Za motore s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju benzin:

upotrijebljeno gorivo mora biti jedno od dostupnih na tržištu. U slučaju bilo kakvog nesporazuma, upotrebljava se referencijsko gorivo navedeno u prvoj točki priloga IX Pravilnika TPV 102 prema njegovim zadnjim izmjenama i dopunama. Kao alternativa, umjesto navedenoga referencijskog goriva mogu se upotrebljavati referencijska goriva prema definiciji CEC-a (*) u CEC-dokumentu CEC-RF-08-A-85 za motore koji kao gorivo upotrebljavaju benzin.

5.3.11.2.Za motore s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju ukapljeni naftni plin (UNP):

5.3.11.2.1.U slučaju motora s automatskim prilagođavanjem vrsti goriva:

upotrijebljeno gorivo mora biti jedno od dostupnih na tržištu. U slučaju bilo kakva nesporazuma gorivo mora biti jedno od referencijskih goriva navedenih u prilogu IX.a Pravilnika TPV 102, prema njegovim zadnjim izmjenama i dopunama.

5.3.11.2.2.U slučaju motora bez automatskog prilagođavanja vrsti goriva:

upotrijebljeno gorivo mora biti referencijsko gorivo navedeno u prilogu IX.a Pravilnika TPV 102, prema njegovim zadnjim izmjenama i dopunama, s najmanjim sadržajem C3 ili

5.3.11.2.3.u slučaju motora označena za jedan određeni sastav goriva:

upotrijebljeno gorivo mora biti gorivo za koje je motor označen.

5.3.11.2.4.Upotrijebljeno gorivo mora se navesti u izvještaju o ispitivanju.

5.3.11.3.Za motore s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju prirodni plin (PP):

5.3.11.3.1.U slučaju motora s automatskim prilagođavanjem vrsti goriva:

upotrijebljeno gorivo mora biti jedno od dostupnih na tržištu. U slučaju bilo kakva nesporazuma gorivo mora biti jedno od referencijskih goriva navedenih u prilogu IX.a Pravilnika TPV 102, prema njegovim zadnjim izmjenama i dopunama

5.3.11.3.2.U slučaju motora bez automatskog prilagođavanja vrsti goriva:

upotrijebljeno gorivo mora biti referencijsko gorivo s Wobeovim indeksom od barem 52,6 MJm-3 (0 0C, 101,3 kPa): u slučaju bilo kakva nesporazuma upotrijebljeno gorivo mora biti referencijsko gorivo G20 navedeno u prilogu IX.a Pravilnika TPV 102, prema njegovim zadnjim izmjenama i dopunama, tj. s najvećim Wobeovim indeksom, ili

5.3.11.3.3. u slučaju motora označena za jednu određenu vrstu goriva:

upotrijebljeno gorivo mora biti jedno od dostupnih na tržištu s Wobeovim indeksom barem 52,6 MJm-3 (0 0C, 101,3 kPa) ako je motor označen za L-tip plinova; u slučaju bilo kakva nesporazuma upotrijebljeno gorivo mora biti referencijsko gorivo G20 navedeno u prilogu IX.a Pravilnika TPV 102, prema njegovim zadnjim izmjenama i dopunama ako je motor označen za H-tip plinova, ili referencijsko gorivo G23 ako je motor označen za L-tip plinova, tj. s najvećim Wobeovim indeksom za odgovarajući tip, ili

5.3.11.3.4. u slučaju motora označena za jedan određeni sastav goriva:

upotrijebljeno gorivo mora biti gorivo za koje je motor označen.

5.3.11.3.5. Upotrijebljeno gorivo mora se navesti u izvještaju o ispitivanju.

5.3.11.4. Za motore s kompresijskim paljenjem:

upotrijebljeno gorivo mora biti jedno od dostupnih na tržištu. U slučaju bilo kakva nesporazuma upotrebljava se referencijsko gorivo navedeno u drugoj točki priloga IX.a Pravilnika TPV 102, prema njegovim zadnjim izmjenama i dopunama. Kao alternativa, umjesto navedena referencijskog goriva može se upotrebljavati referencijsko gorivo prema definiciji CEC-a u CEC-dokumentima RF-03-A-84 za motore s kompresijskim paljenjem.

5.3.11.5. Motori s vanjskim izvorom paljenja za vozila koja kao gorivo upotrebljavaju benzin ili plinovito gorivo ispituju se s oba goriva, u skladu s odredbama u točkama 5.3.11.1 - 5.3.11.3. Vozila koja kao gorivo upotrebljavaju i benzin i plinovito gorivo, ali u koja je sustav za benzin ugrađen u svrhu sigurnosti ili samo za pokretanje i čiji spremnik benzina ne može sadržavati više od 15 litara benzina za ispitivanje se smatraju vozilima koja mogu raditi samo na plinovito gorivo.

5.4. Postupak ispitivanja

Mjerenja treba provesti na dovoljnom broju brzina vrtnje motora da bi se ispravno utvrdila krivulja snage između najmanje i najveće brzine vrtnje motora koje je preporučio proizvođač. To područje brzina mora uključiti brzinu vrtnje pri kojoj motor postiže svoju najveću snagu. Za svaku brzinu vrtnje treba odrediti prosjek od najmanje dva ustaljena mjerenja.

5.5. Mjerenja indeksa dima

U slučaju motora s kompresijskim paljenjem treba analizirati ispušne plinove za vrijeme ispitivanja radi usklađenosti sa zahtjevima danim u prilogu Vl. Pravilnika TPV 111.

5.6. Podaci koje treba zapisivati

Podaci koje treba zapisivati navedeni su u prilogu II.

6. FAKTORI ISPRAVKA SNAGE

6.1. Definicije

Faktor ispravka snage koeficijent je za određivanje snage motora pri referentnim atmosferskim uvjetima navedenim u točki 6.2:

P0 = a · P

gdje je:

P0 - ispravljena snaga (tj. snaga pri referentnim atmosferskim uvjetima)

a - faktor ispravka (aa ili ad)

P - izmjerena snaga (ispitna snaga).

6.2. Referentni atmosferski uvjeti

6.2.1. Temperatura (T): 298 K (25 0C)

6.2.2. Suhi tlak (pso ): 99 kPa

Napomena: Suhi tlak određen je ukupnim tlakom od 100 kPa i tlakom vodene pare od 1 kPa.

6.3. Ispitni atmosferski uvjeti

Atmosferski uvjeti za vrijeme ispitivanja moraju biti sljedeći:

6.3.1. Temperatura (T)

za motore s vanjskim izvorom paljenja 288 K £ T £ 308 K

za motore s kompresijskim paljenjem 283 K £ T £ 313 K.

6.3.2. Tlak (ps )

88 kPa £ ps £ 1108 kPa.

6.4. Određivanje faktor ispravka aa ili ad (1)

6.4.1. Motori s vanjskim izvorom paljenja sa slobodnim usisom i s prednabijanjem – faktor aa

aa = (99/ps) 1,2 · (T/298) 0,6 (2)

gdje je:

T – apsolutna temperatura u Kelvinima (K) usisnoga suhog zraka motora

ps – ukupni suhi atmosferski tlak u kilopaskalima (kPa), koji je ukupni barometarski tlak umanjen za tlak vodene pare.

Uvjeti koje mora ispunjavati laboratorij.

Da bi ispitivanje bilo valjano, faktor ispravka aa treba biti:

0,93 £ aa £ 1,07

Ako su prekoračene te granice, treba navesti dobivenu točnu vrijednost i točne uvjete ispitivanja (temperaturu i tlak) u izvještaju o ispitivanju.

6.4.2. Motori s kompresijskim paljenjem – faktor ad

Faktor ispravka snage (ad) za motore s kompresijskim paljenjem pri ustaljenu protoku goriva dobiva se primjenom formule:

ad = (fa) · fm

gdje je:

fa – atmosferski faktor

fm – karakteristični parametar za svaki tip motora i namještanje.

6.4.2.1. Atmosferski faktor fa

Taj faktor pokazuje utjecaje uvjeta okoliša (tlak, temperatura i vlažnost) na suhi zrak koji motor usisava.

Formula za atmosferski faktor razlikuje se ovisno o tipu motora.

6.4.2.1.1.Motori sa slobodnim usisom i motori s mehaničkim prednabijanjem.

fa = (99/ps) · (T/298) 0,7

6.4.2.1.2.Motori s turbonabijanjem s hladnjakom usisnog zraka ili bez njega.

fa = (99/ps) 0,7 · (T/298) 1,5

6.4.2.2. Faktor motora fm

fm je funkcija od qc (ispravljeni protok goriva) kako slijedi:

fm = 0,036 · qc – 1,14

gdje je:

qc = q/r

gdje je:

q – protok goriva u miligramima po ciklusu po litri ukupnu radnog obujma (mg/(litra · ciklus))

r – odnos tlaka na ulazu i izlazu iz kompresora (r = 1 za motore sa slobodnim usisom).

Ta je formula valjana za područje vrijednosti qc između 40 mg/(litra · ciklus) i 65 mg/(litra · ciklus). Za vrijednosti qc manje od 40 mg/(litra · ciklus) uzima se stalna vrijednost fm jednaka 0,3 (fm = 0,3).

Za vrijednosti qc veće od 65 mg/(litra · ciklus) uzima se stalna vrijednost fm jednaka 1,2 (fm = 1,2) (vidi sliku):

6.4.2.3. Uvjeti koje mora zadovoljavati ispitni laboratorij

Da bi ispitivanje bilo valjano, faktor ispravka ad mora biti takav da je

0,9 £ ad £ 1,1

Ako su te granice prekoračene, dobiveni faktor ispravka ad i uvjeti ispitivanja (temperatura i tlak) moraju se točno navesti u izvještaju o ispitivanju.

7. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Izvještaj o ispitivanju mora sadržavati rezultate i sve proračune potrebne za određivanje netosnage, kako je navedeno u prilogu II. U cilju sastavljanja toga dokumenta nadležno tijelo može upotrijebiti izvještaj koji je pripremio odobreni ili priznati laboratorij u skladu s odredbama ovoga pravilnika.

8. DOPUŠTENA ODSTUPANJA KOD MJERENJA NETOSNAGE

8.1. Netosnaga koju za tip motora navodi proizvođač bit će prihvaćena ako se ne razlikuje za više od ± 2 % pri najvećoj snazi i ne za više od ± 4 % u ostalim mjernim točkama krivulje, uz dopušteno odstupanje za brzinu vrtnje od ± 1,5 %, u odnosu na vrijednosti izmjerene u tehničkoj službi na motoru dostavljenu na ispitivanje.(1)

8.2. Za vrijeme ispitivanja koja se provode za potvrđivanje sukladnosti proizvodnje, snagu treba mjeriti pri dvije brzine vrtnje S1 i S2, koje se odnose na točku najveće snage i na točku najvećeg momenta, prihvaćene kod homologacije tipa. Pri te dvije brzine vrtnje motora, pod uvjetom da je njihovo dopušteno odstupanje + 5 %, netosnaga mjerena u najmanje jednoj točki unutar područja S1 ± 5 % i S2 ± 5 % ne smije se razlikovati za više od ± 5 % od homologiranog iznosa.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT br.…

prema prilogu l. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila ( *) (Smjernica 70/156/EEC) koji se odnosi na homologaciju tipa vozila s obzirom na snagu motora

(Pravilnik TPV 140 – Smjernica 80/1269/EEC, prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernicom …./…./EC)

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka zajedno sa sadržajem. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnu mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, moraju se dodati podaci o njihovim značajkama.

 

0. OPĆI PODACI......................................

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):......

0.2. Tip i opća trgovačka oznaka (oznake):.....

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.1. Mjesto te oznake:....................................

0.4. Kategorija vozila (c):.................................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.....................

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:......

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1. Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:..

1.6. Položaj upravljača: desni ili lijevi:..............

3. POGONSKI MOTOR (q)

3.1. Proizvođač:.............................................

3.1.1. Proizvođačeva oznaka motora (postavljena na motor ili drugi način označavanja):

3.2.1.1. Radni postupak: vanjski izvor paljenja/kompresijsko paljenje, četverotaktni/dvotaktni (1)

3.2.1.2. Broj i raspored cilindara:.........................

3.2.1.2.1. Promjer (r):........................................ mm

3.2.1.2.2. Hod (r):............................................. mm

3.2.1.2.3. Redoslijed paljenja:................................

3.2.1.3. Radni obujam motora (s):.................... cm3

3.2.1.4. Kompresijski omjer (2):....................... mm

3.2.1.5. Crteži komore za izgaranje, čela klipa i, u slučaju motora s vanjskim izvorom paljenja, klipnih prstenova:

3.2.1.8. Najveća netosnaga (t): ............. kW pri ............. min-1 (prema podacima proizvođača)

3.2.1.9. Najveća dopuštena brzina vrtnje prema podacima proizvođača: …………………………..min-1

3.2.1.10. Najveći netozakretni moment (t): ............. Nm pri ................ min-1 (prema podacima proizvođača)

3.2.2. Gorivo: dizelsko gorivo/benzin/ukapljeni naftni plin/prirodni plin/etanol (1)

3.2.2.1. Istraživački oktanski broj (RON), olovni benzin:

3.2.2.2. Istraživački oktanski broj (RON), bezolovni benzin:

3.2.4. Napajanje gorivom

3.2.4.1. S rasplinjačem: da/ne (1)

3.2.4.1.1. Marka (marke)::.....................................

3.2.4.1.2. Tip (tipovi):............................................

3.2.4.1.3. Broj:......................................................

3.2.4.1.4. Elementi namještanja(2):...........................

3.2.4.1.4.1. Sapnice:..............................................

Ili krivulja protoka goriva u ovisnosti o protoku zraka i potrebnim namještanjima za postizanje te krivulje

3.2.4.1.4.2. Difuzor: ..............................................

3.2.4.1.4.3. Visina razine goriva u

komori s plovkom:................................

3.2.4.1.4.4. Masa plovka:......................................

3.2.4.1.4.5. Igla plovka:.........................................

3.2.4.1.5. Sustav za pokretanje hladnog motora: ručno/automatsko (1):

3.2.4.1.5.1. Način (načini) rada: ............................

3.2.4.1.5.2. Granice radnih područja/namještanja (1) (2):

3.2.4.2. S ubrizgavanjem goriva (samo za motore s kompresijskim paljenjem): da/ne (1)

3.2.4.2.1. Opis sustava:..........................................

3.2.4.2.2. Radni postupak: izravno ubrizgavanje/pretkomora/vrtložna komora (1)

3.2.4.2.3. Pumpa za ubrizgavanje goriva

3.2.4.2.3.1. Marka (marke):...................................

3.2.4.2.3.2. Tip (tipovi):.........................................

3.2.4.2.3.3........ Najveća količina ubrizgavanja (1) (2): mm3 po hodu ili po ciklusu pri brzini vrtnje pumpe:………..

dijagram značajke ubrizgavanja:...............

3.2.4.2.3.4. Početak ubrizgavanja (2):......................

3.2.4.2.3.5. Krivulja predubrizgavanja (2):...............

3.2.4.2.3.6. Postupak umjeravanja: ispitni uređaj/motor (1)

3.2.4.2.4. Regulator

3.2.4.2.4.1. Tip:.....................................................

3.2.4.2.4.2. Najveća regulirana brzina vrtnje motora

3.2.4.2.4.2.1. Najveća brzina vrtnje opterećenog motora pri kojoj se potpuno prekida dovod goriva: min-1

3.2.4.2.4.2.2. Najveća brzina vrtnje neopterećenog motora pri kojoj se potpuno prekida dovod goriva: min-1

3.2.4.2.5. Visokotlačne cijevi

3.2.4.2.5.1. Duljina:.......................................... mm

3.2.4.2.5.2. Unutarnji promjer:.......................... mm

3.2.4.2.6. Brizgaljka (brizgaljke) za gorivo

3.2.4.2.6.1. Marka (marke):...................................

3.2.4.2.6.2. Tip (tipovi):.........................................

3.2.4.2.6.3. Tlak otvaranja (2): ........... kPa ili značajka otvaranja (2)

3.2.4.2.7. Sustav za pokretanje hladnog motora......

3.2.4.2.7.1. Marka (marke):...................................

3.2.4.2.7.2. Tip (tipovi):.........................................

3.2.4.2.7.3. Opis sustava: ......................................

3.2.4.2.8. Dodatni sustav za pokretanje motora......

3.2.4.2.8.1. Marka (marke):...................................

3.2.4.2.8.2. Tip (tipovi):.........................................

3.2.4.2.8.3. Opis sustava:.......................................

3.2.4.2.9. Elektronička upravljačka jedinica

3.2.4.2.9.1. Marka (marke):...................................

3.2.4.2.9.2. Opis sustava:.......................................

3.2.4.3. S ubrizgavanjem goriva (samo za motore s vanjskim izvorom paljenja): da/ne (1)

3.2.4.3.1. Radni postupak: ubrizgavanje u usisnu cijev (s jednom/više brizgaljki(1)/izravno ubrizgavanje/ostalo (opisati) (1):

3.2.4.3.2. Marka (marke):......................................

3.2.4.3.3. Tip (tipovi):............................................

3.2.4.3.4. Opis sustava:..........................................

 

3.2.4.3.4.1. Tip ili oznaka upravljačke

 

U slučaju sustava za ubrizgavanje s prekidima treba priložiti odgovarajuće podatke.

jedinice:...........................................

3.2.4.3.4.2. Tip regulatora goriva:.........................

3.2.4.3.4.3. Tip osjetila protoka zraka:.................

3.2.4.3.4.4. Tip naprave za raspodjelu

goriva:..............................................

3.2.4.3.4.4. Tip regulatora tlaka:...........................

3.2.4.3.4.6. Tip mikroprekidača:..........................

3.2.4.3.4.7. Tip vijka za namještanje

praznog hoda:..................................

3.2.4.3.4.8. Tip kućišta usisne zaklopke

za zrak:.............................................

 

3.2.4.3.5. Brizgaljke: tlak otvaranja (2): .... kPa ili značajka otvaranja (2)

3.2.4.3.6. Početak ubrizgavanja:.............................

3.2.4.3.7. Sustav za pokretanje hladnog motora......

3.2.4.3.7.1. Opis sustava:.......................................

3.2.4.3.7.2. Granice radnih područja/ namještanja (1) (2):

3.2.4.4. Pumpa za gorivo

3.2.4.4.1. Tlak (2): .................. kPa ili dijagram značajke ubrizgavanja (2)

3.2.5. Električni sustav

3.2.5.1. Nazivni napon: .............. V, pozitivno/negativno uzemljenje (1)

3.2.5.2. Generator

3.2.5.2.1. Tip:........................................................

3.2.5.2.2. Nazivna snaga:.................................. VA

3.2.6. Sustav paljenja

3.2.6.1. Marka (marke):.......................................

3.2.6.2. Tip (tipovi):.............................................

3.2.6.3. Radni postupak:.................................. …

3.2.6.4. Krivulja pretpaljenja (2):...........................

3.2.6.5. Statički kut pretpaljenja (2): stupnjeva prije GMT

3.2.6.6. Razmak kontakta prekidača (2):.......... mm

3.2.6.7. Kut zatvorenosti kontakata (2):... stupnjeva

3.2.7. Sustav hlađenja: tekućina/zrak (1)

3.2.7.1. Nazivno namještanje regulatora temperature motora:

3.2.7.2. Hlađenje tekućinom

3.2.7.2.1. Vrsta tekućine:.......................................

3.2.7.2.2. Pumpa (pumpe) za cirkulaciju: da/ne .. (1)

3.2.7.2.3. Značajke:............................................. ili

3.2.7.2.3.1. Marka (marke):...................................

3.2.7.2.3.2. Tip (tipovi):.........................................

3.2.7.2.4. Prijenosni omjer (omjeri) pogona:...........

3.2.7.2.5. Opis ventilatora i njegova pogonskog mehanizma:

3.2.7.3. Hlađenje zrakom

3.2.7.3.1. Ventilator: da/ne (1) ................................

3.2.7.3.2. Značajke:........................................... , ili

3.2.7.3.2.1. Marka (marke):...................................

3.2.7.3.2.2. Tip (tipovi):.........................................

3.2.7.3.3. Prijenosni omjer (omjeri) pogona:...........

3.2.8. Usisni sustav

3.2.8.1. Kompresor: da/ne (1)

3.2.8.1.1. Marka (marke):......................................

3.2.8.1.2. Tip (tipovi):............................................

3.2.8.1.3. Opis sustava (npr. najveći tlak punjenja: .......... kPa; ventil za ograničenje tlaka, ako se primjenjuje):

3.2.8.2. Hladnjak stlačenog zraka: da/ne (1)

3.2.8.4. Opis i crteži usisnih vodova i njihovih priloga (sabirnik usisnog zraka, grijač, dodatni dovodi zraka, itd):

3.2.8.4.1. Opis usisne grane (uključujući crteže i/ili fotografije):

3.2.8.4.2. Filtar za zrak, crteži:............................. ili

3.2.8.4.2.1. Marka (marke):...................................

3.2.8.4.2.2. Tip (tipovi):.........................................

3.2.8.4.3. Usisni prigušivač zvuka, crteži:.............. ili

3.2.8.4.3.1. Marka (marke):...................................

3.2.8.4.3.2. Tip (tipovi):.........................................

3.2.9. Ispušni sustav

3.2.9.1. Opis i/ili crteži ispušne grane: ..................

3.2.9.2. Opis i/ili crteži ispušnog sustava: ..............

3.2.9.3. Najveći dopušteni protutlak na nazivnoj brzini vrtnje i punome opterećenju motora: kPa

3.2.10. Najmanje površine poprečnoga presjeka usisnih i ispušnih kanala:

3.2.11. Kutovi otvaranja/zatvaranja ventila ili drugi istovrijedni podaci

3.2.11.1. Najveći podizaj ventila, kutovi otvaranja i zatvaranja ili podaci o kutovima otvaranja i zatvaranja kod drugih razvodnih sustava, u odnosu na mrtve točke klipova:

3.2.11.2. Referentne veličine i/ili područja namještanja (1):

3.2.12. Mjere protiv onečišćivanja zraka

3.2.12.2. Dodatne naprave protiv onečišćavanja (ako postoje, a nisu opisane u drugim točkama):

3.2.12.2.1. Katalizator: ............................. da/ne (1)

3.2.12.2.1.1. Broj katalizatora i elemenata:.............

3.2.12.2.1.2. Dimenzije, oblik i obujam katalizatora:

3.2.12.2.2. Osjetilo kisika (lambda-sonda): da/ne (1)

3.2.12.2.3. Upuhavanje zraka(1):.............................

3.2.12.2.3.1. Tip (pulsiranje zraka, pumpa za zrak itd.):

3.2.12.2.4. Povrat ispušnih plinova: da/ne (1)

3.2.12.2.6. Odvajač čestica: da/ne (1)

3.2.12.2.6.1. Dimenzije, oblik i obujam odvajača čestica:

3.2.12.2.7. Ostali sustavi (opis i način rada) ...........

3.6.1. Rashladni sustav

3.6.1.1. Hlađenje tekućinom

Najveća temperatura na izlazu:.................

3.6.1.2. Hlađenje zrakom

3.6.1.2.1. Referentna točka:...................................

3.6.1.2.2... Najveća temperatura u referentnoj točki:

3.6.2. Najveća temperatura zraka na izlazu iz hladnjaka nabijenog zraka:

3.6.3. Najveća temperatura ispušnih plinova u točki ispušnog sustava koja je najbliža vanjskoj prirubnici ispušne grane:...............................................................

3.6.4. Temperatura goriva

najmanja:................................................

najveća:..................................................

3.6.5. Temperatura maziva

najmanja:................................................

najveća:..................................................

3.8. Sustav podmazivanja

3.8.1. Opis sustava:...........................................

3.8.1.1. Položaj spremnika maziva:.......................

3.8.1.2. Sustav dovoda maziva (s pumpom, s ubrizgavanjem u usisni dio, miješanje s gorivom itd):

3.8.2. Pumpa za podmazivanje

3.8.2.1. Marka (marke):.......................................

3.8.2.2. Tip (tipovi):.............................................

3.8.3. Miješanje s gorivom

3.8.3.1. Postotak:................................................

3.8.4. Hladnjak ulja: da/ne (1)

3.8.4.1. Crtež (crteži):..........................................

3.8.4.1.1........................................ Marka (marke):

3.8.4.1.2.............................................. Tip (tipovi):

Dopuna dodatku 1.

1. Ostali pomoćni uređaji koje pogoni motor (prema točki 5.1.2. priloga I.) (popis i kratak opis ako je potrebno):...............................................................

2. Dodatni podaci za uvjete ispitivanja (samo za motore s vanjskim izvorom paljenja

2.1. Svjećice

2.1.1. Marka:....................................................

2.1.2. Tip:.........................................................

2.1.3. Razmak elektroda:..................................

2.2. Svitak za paljenje

2.2.1. Marka:....................................................

2.2.2. Tip:.........................................................

2.3. Kondenzator u sustavu paljenja

2.3.1. Marka:....................................................

2.3.2. Tip:.........................................................

2.4. Oprema za otklanjane radiofrekvencijskih smetnji

2.4.1. Marka:....................................................

2.4.2 Tip:.........................................................

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju  

 

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip vozila/sastavnoga dijela/zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Smjernicu 80/1269/EEC, prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ..../..../EC

Broj homologacije tipa:...........................................

Razlog za izmjenu/dopunu:......................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):.....

0.2. Tip i opća trgovačka oznaka (oznake):.....

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnome dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Položaj te oznake:...................................

0.4. Kategorija vozila (3):.................................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.....................

0.7. Za sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice, mjesto i način pričvršćenja homologacijske oznake :

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:......

DIO II.

1. Dodatni podaci (ako postoje): vidi dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provođenje homologacijskih ispitivanja:

...............................................................

3. Datum izvještaja o ispitivanju:..................

4. Broj izvještaja o ispitivanju......................

5. Napomene (ako ih ima): vidi dopunu

6. Mjesto:...................................................

7. Datum:....................................................

8. Potpis:....................................................

9. Priložen je popis opisne dokumentacije koja je podnesena tijelu za homologaciju i koja se može dobiti na zahtjev

Dopuna certifikatu o homologaciji tipa br. …

za homologirani tip vozila s obzirom na Smjernicu 80/1269/EEC, prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice … /EC . …

1. Dodatni podaci

1.1. Motor:....................................................

1.1.1. Proizvođačeva oznaka motora:................

1.1.2. Obujam motora:......................................

1.1.3. Gorivo: dizelsko gorivo/benzin/tekući naftni plin/bilo koje drugo (1):

1.1.4. Najveća netosnaga:.................................

5. Primjedbe:..............................................

PRILOG II.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

1. Uvjeti ispitivanja

1.1. Tlakovi izmjereni pri najvećoj snazi:

1.1.1. barometarski: .................................. kPa

1.1.2. ispušnih plinova: .............................. kPa

1.1.3. podtlak na usisu: mbar u usisnome sustavu motora

1.2. Temperature izmjerene pri najvećoj snazi motora:

1.2.1. usisavanoga zraka: ............................ °C

1.2.2. na izlazu iz hladnjaka nabijenog usisnog zraka: °C (1)

1.2.3. rashladne tekućine:

1.2.3.1. na izlazu rashladne tekućine iz motora: °C (1)

1.2.3.2. u referentnoj točki pri zračnom hlađenju: °C (1)

1.2.4. ulja: ............ °C (navesti točku mjerenja)

1.2.5. goriva

1.2.5.1. u rasplinjaču/na ulazu dobavne pumpe (1): °C

1.2.5.2. u napravi za mjerenje potrošnje goriva: °C

1.2.6. ispušnih plinova u točki koja je u blizini vanjske (vanjskih) prirubnice (prirubnica) ispušne grane: ° C

1.3. Brzina vrtnje motora u praznome hodu: min -1

1.4. Značajke dinamometra

1.4.1. Proizvođač: ............................................

1.4.2. Tip: ........................................................

1.5. Značajke uređaja za mjerenje zamućenosti

1.5.1. Proizvođač: ............................................

1.5.2. Tip: ........................................................

1.6. Gorivo

1.6.1. Za motore s vanjskim izvorom paljenja na tekuće gorivo:

1.6.1.1. Proizvođač: ............................................

1.6.1.2. Specifikacija: ..........................................

1.6.1.3. Aditiv protiv detoniranja (olovo itd.)

1.6.1.3.1. Tip: .......................................................

1.6.1.3.2. Sadržaj mg/litra: ....................................

1.6.1.4. Oktanski broj

1.6.1.4.1. Istraživački oktanski broj RON: ............

1.6.1.4.2. Motorni oktanski broj MON: ................

1.6.1.5. Relativna gustoća: ..................... pri 15°C pri 4 °C

1.6.1.6. Ogrjevna vrijednost: ...................... kJ/kg

1.6.2. Za motore s vanjskim izvorom paljenja na tekuće gorivo:

1.6.2.1. Proizvođač: ............................................

1.6.2.2. Specifikacija: ..........................................

1.6.2.3. Tlak pri skladištenju: ...............................

1.6.2.4. Tlak pri uporabi: .....................................

1.6.3. Za motore s kompresijskim paljenjem na plinovita goriva

1.6.3.1. Sustav opskrbe: plin: ..............................

1.6.3.2. Specifikacija za plin koji se upotrebljava:

1.6.3.3. Omjer dizelsko gorivo/plin: .....................

1.6.4. Za motore s kompresijskim paljenjem na tekuće gorivo

1.6.4.1. Proizvođač: ............................................

1.6.4.2. Specifikacija za upotrijebljeno gorivo: .....

1.6.4.3. Cetanski broj: ........................................

1.6.4.4. Relativna gustoća:...................... pri 15°C pri 4 °

1.7. Mazivo

1.7.1. Proizvođač: ............................................

1.7.2. Specifikacija: ..........................................

1.7.3. SAE-viskoznost: ....................................

2. Podrobni rezultati mjerenja

2.1. Značajke motora

Brzina vrtnje motora, (min -1)

     

Rezultati ispitivanja motora

Specifična potrošnja goriva,
g/kWh
kJ/kWh (1)

    

Zakretni moment,
Nm

    

Snaga,
kW

    

Faktor ispravka

    

Ispravljena snaga na kočnici, kW

    

Ispravljena potrošnja goriva (2)

    

Ispravljeni zakretni moment, Nm

    

Snaga koja se dodaje za pomoćnu opremu ugrađenu na motor, osim opreme iz tablice 1. u prilogu l. (vidi točku 1. dopune dodatka 1. priloga l.).

Snaga koja se oduzima kad ventilator nije ugrađen (vidi napomenu 5. u tablici 1. priloga I.)

br.1

    

br. 2

    

br. 3

    
     

Netosnaga, kW

     

Zakretni netomoment, Nm

     

(1) Nepotrebno precrtati.

(2) Primjenjuje se samo za motore s kompresijskim paljenjem.

 

2.2. Indeks dimnih plinova (popunjava se samo kod motora s kompresijskim paljenjem)

 

Brzina vrtnje motora,
(
min -1)

Nazivni protok G,
(litra/sekunda)

Granične vrijednosti upijanja, (m-1)

Izmjerene vrijednosti upijanja, (m-1)

1. ........................

...........................

...........................

.............................

2. ........................

...........................

...........................

.............................

3. ........................

...........................

...........................

.............................

4. ........................

...........................

...........................

.............................

5. ........................

...........................

...........................

.............................

6. ........................

...........................

...........................

.............................

 

2.3. Najveća netosnaga:. ................................................ kW pri……………….… min -1 (1)

2.4. Najveći zakretni netomoment: ................................... Nm pri…………….…… min -1 (1)

    
zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije s obzirom na određivanje snage motora motornih vozila TPV 140 (izdanje 00) –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !