Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije stražnjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice TPV 128 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 23.9.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije stražnjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice TPV 128 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2371

Na temelju članka 275.L108744 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE STRAŽNJIH SVJETALA ZA MAGLU ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 128 (Izdanje 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije stražnjih svjetala za maglu za vozila kategorije M, N i O1.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za stražnja svjetla za maglu sadržani su u točkama 5., 6., 8. i 9. priloga II., a postupak homologacije u točkama 1. do 5. priloga I. Prilozi I. i II. čine sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 4

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji sastavnoga dijela za tip stražnjih svjetala za maglu ako taj tip svjetala zadovoljava zahtjeve iz točaka 5., 6., 8. i 9. priloga II. ovoga pravilnika.

Obrazac certifikata o homologaciji tipa stražnjih svjetala za maglu sadržan je u dodatka 2. priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Stražnja svjetla za maglu mogu se homologirati te uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve iz ovog pravilnika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, stražnja svjetla za maglu koja ne zadovoljavaju odredbe iz ovog pravilnika mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako su kao zamjenski dijelovi namijenjeni za ugradbu na vozila homologirana prema ranije važećim propisima.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 o osposobljenosti ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima iz ovog pravilnika

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera

– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja sadržanih u prilogu II. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji stražnjih svjetala za magluL108746 (»Narodne novine« br. 147/98).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/02

Urbroj: 558-04/13-04-1

Zagreb, 7. rujna 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

_________
1 Definicija vozila je određena u članku 4.L108747 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine br. 115/04«), a kategorizacija u prilogu II. A istoga pravilnika.

PRILOG I

OPĆE ODREDBE ZA HOMOLOGACIJU TIPA

1. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA SASTAVNOGA DIJELA

1.1. Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela u skladu s odredbama iz članka 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila, za određeni tipa stražnjega svjetla za maglu podnosi proizvođač.

1.2. Obrazac za opisni dokument prikazan je u dodatku 1.

1.3. Tehničkoj službi koja je odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja treba dostaviti sljedeće:

1.3.1. dva uzorka, opremljena s preporučenom žaruljom ili žaruljama; ako uređaji nisu istovjetni već su simetrični i prikladni su za ugradbu jednoga na lijevu i drugoga na desnu stranu vozila, oba dostavljena uzorka mogu biti istovjetna i prikladna za ugradbu samo na lijevu ili samo na desnu stranu vozila.

2. OZNAKE

2.1. Uređaji, dostavljeni za homologaciju tipa sastavnoga dijela, moraju biti označeni:

2.1.1. trgovačkim nazivom ili znakom proizvođača

2.1.2. u slučaju svjetala sa zamjenjivim izvorima svjetlosti: s propisanim tipom (tipovima) žarulja sa žarnom niti

2.1.3. u slučaju svjetala s nezamjenjivim izvorima svjetlosti: s oznakom nazivnoga napona i snage

2.2. Te oznake moraju biti jasno čitljive i neizbrisive te postavljene na osvjetljavajuću površinu, ili na jednu od osvjetljavajućih površina uređaja. One moraju biti vidljive s vanjske strane kad je uređaj ugrađen na vozilo.

2.3. Svaki uređaj mora imati dostatno prostora za oznaku homologacije tipa sastavnoga dijela. Taj prostor mora biti prikazan na crtežima koji su navedeni u dodatku 1.

3. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE TIPA SASTAVNOGA DIJELA

3.1. Ako su zadovoljeni odgovarajući zahtjevi, dodjeljuje se homologacija tipa u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

3.2. Obrazac za certifikat o homologaciji tipa prikazan je u dodatku 2.

3.3. Svaki homologirani tip stražnjega svjetla za maglu dobiva svoj broj homologacije u skladu s prilogom VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Ista država članica ne smije dodijeliti isti broj homologacije kakvomu drugom tipu stražnjega svjetla za maglu.

3.4. Kad je zatražena homologacija tipa sastavnoga dijela za određeni tip uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju koji uključuje stražnje svjetlo za maglu i druga svjetla, može se dodijeliti samo jedan broj homologacije tipa sastavnoga dijela, pod uvjetom da stražnje svjetlo za maglu zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika te da je svako od drugih svjetala, koja su dio uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju za koji je zatražena homologacija tipa sastavnoga dijela, u skladu s pojedinačnim posebnim pravilnikom koji se na njega primjenjuje.

4. HOMOLOGACIJSKE OZNAKE TIPA SASTAVNOGA DIJELA

4.1. Osim oznaka iz točke 2.1., svako stražnje svjetlo za maglu koje odgovara tipu, homologiranom prema ovom pravilniku mora biti označeno oznakom homologacije tipa sastavnoga dijela.

4.2. Ta se oznaka sastoji od:

4.2.1. pravokutnika oko malog slova »e« i broja 25 (razlikovni broj za Republiku Hrvatsku)

4.2.2. u blizini pravokutnika, od »osnovnog broja homologacije« iz 4. dijela broja homologacije tipa određenoga u prilogu VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila, ispred koga je dvoznamenkasti redoslijedni broj koji se dodjeljuje najnovijim većim tehničkim izmjenama i dopunama Smjernice 77/538/EEC na dan dodjeljivanja homologacije tipa. Za ovaj pravilnik taj je redoslijedni broj »00«;

4.2.3. dodatnog simbola koji se sastoji od slova »F«.

4.3. Oznaka homologacije tipa sastavnoga dijela mora se postaviti na leću svjetla ili na jednu od leća tako da se ne može izbrisati i da je jasno čitljiva izravno kad su svjetla ugrađena u vozilo.

4.4. Primjeri oznake homologacije tipa sastavnoga dijela prikazani su na slici 1. u dodatku 3.

4.5. Kad je dodijeljen samo jedan broj homologacije sastavnoga dijela, prema gornjoj točki 3.4., za određeni tip uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju koji uključuje stražnje svjetlo za maglu i druga svjetla, može se postaviti jedna oznaka homologacije tipa sastavnoga dijela koja se sastoji od:

4.5.1. pravokutnika oko malog slova »e« i broja 25 (vidi točku 4.2.1.);

4.5.2. osnovnog broja homologacije (vidi prvu polovicu rečenice u točki 4.2.2.);

4.5.3. ako je potrebno, zahtijevane strelice, ukoliko se odnosi na sklop svjetala kao cjelinu.

4.6. Ta se oznaka može postaviti bilo gdje na svjetla koja su udružena, spojena ili uzajamno povezana, pod uvjetom da:

4.6.1. je vidljiva nakon ugradbe svjetala

4.6.2. nijedan sastavni dio koji propušta svjetlost udruženih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala nije moguće odstraniti bez istodobnoga odstranjivanja homologacijske oznake.

4.7. Svako svjetlo treba označiti identifikacijskim simbolom koji odgovara posebnom pravilniku prema kojem je bila dodijeljena homologacija sastavnoga dijela, zajedno s redoslijednim brojem (vidi točku 4.2.2.) i, gdje je potrebno, slovom »D« i zahtijevanom strelicom:

4.7.1. ili na odgovarajućoj osvjetljavajućoj površini

4.7.2. ili u skupini, na način da je moguće jasno identificirati svako udruženo, spojeno ili uzajamno povezano svjetlo.

4.8. Dimenzije elementa te oznake ne smiju biti manje od najmanjih dimenzija, koje za pojedinačne oznake određuju posebni pravilnici prema kojima je bila dodijeljena homologacija tipa sastavnoga dijela.

4.9. Primjeri oznake homologacije sastavnoga dijela za svjetlo koje je udruženo, spojeno ili uzajamno povezano s drugim svjetlima prikazani su na slici 2. u dodatku 3. ovoga priloga.

5. PREINAKE TIPA I DOPUNE I IZMJENE HOMOLOGACIJA

5.1. U slučaju preinaka tipa homologiranoga prema ovom pravilniku, primjenjuju se odredbe iz članaka 16. i 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

6. SUKLADNOST PROIZVODNJE

6.1. Opće je pravilo da treba poduzeti mjere za uspostavljanje sukladnosti proizvodnje u skladu s odredbama u člancima 29. i 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

6.2. Svako stražnje svjetlo za maglu mora zadovoljavati fotometrijske zahtjeve koji su navedeni u točkama 6. i 9. priloga II. ovoga pravilnika. Bez obzira na to, za slučajno izabrano stražnje svjetlo za maglu iz serijske proizvodnje, zahtjevi za najmanju jačinu emitirane svjetlosti (izmjerene s etalonskom žaruljom kako je navedeno u točki 7. priloga II. ovoga pravilnika) ograničavaju se u svakom odgovarajućemu smjeru na 80 % najmanje vrijednosti propisane u točki 6. priloga II. ovoga pravilnika.

DODATAK 1.

OPISNI DOKUMENT br. …..

koji se odnosi na homologaciju tipa sastavnoga dijela za stražnja svjetla za maglu

(TPV 128 - Smjernica 77/538/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ..../..../EC)

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani.

 

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača)::........

0.2. Tip:...........................................................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.7. U slučaju sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica, položaj i način postavljanja oznake homologacije:

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

1. OPIS TIPA UREĐAJA

1.1. Tip uređaja................................................

1.1.1. Funkcija (funkcije) uređaja:........................

1.1.2. Kategorija ili razred uređaja:......................

1.1.3. Boja emitiranoga ili reflektiranoga svjetla:...

1.2. Crtež (crteži), koji su dostatno podrobni da omogućavaju identifikaciju tipa uređaja i koji prikazuju:

1.2.1. geometrijski položaj u kojem se uređaj ugrađuje na vozilo (ne primjenjuje se za svjetla stražnje registarske pločice):

1.2.2. os promatranja, koju treba uzeti za referentnu os pri ispitivanjima (vodoravni kut H = 0°, vertikalni kut V = 0°), i točka koju treba uzeti za referentno središte pri tim ispitivanjima (ne primjenjuje se za katadioptere i svjetla stražnje registarske pločice):...................................

1.2.3. predviđeno mjesto za oznaku homologacije sastavnoga dijela:

1.2.4. za svjetla stražnje registarske pločice, geometrijski položaj u koji se uređaj ugrađuje s obzirom na prostor koji će zauzimati registarska pločica i na obris odgovarajuće osvijetljene površine:

1.2.5. za glavna svjetla i prednja svjetla za maglu pogled sprijeda s podacima o rebrima na leći, ako postoje, i poprečni presjek:.....................................................

1.3. Kratak tehnički opis koji osim za svjetla s neizmjenjivim izvorima svjetlosti navodi posebice kategoriju ili kategorije propisanih izvora svjetlosti, koji su jedan ili više njih sadržani u Pravilniku TPV 115 _ Smjernici 76/761/EEC, (ne primjenjuje se na katadioptere):

1.4. Posebni podaci

1.4.1. Za svjetla stražnje registarske pločice, izjava je li uređaj namijenjen za osvjetljavanje široke/visoke/široke i visoke registarske pločice.....................................

1.4.2. Za glavna svjetla,

1.4.2.1. podaci o tome je li glavno svjetlo namijenjeno za kratki i za dugi svjetlosni snop ili samo za jedan od tih svjetlosnih snopova....................................................

1.4.2.2. podatke u slučaju da je glavno svjetlo koje je namijenjeno za kratki svjetlosni snop, da li je projektirano za promet po lijevoj i po desnoj strani ili samo za promet po lijevoj odnosno samo po desnoj strani

1.4.2.3. ako je glavno svjetlo opremljeno s namjestivim reflektorom, podatak o položaju (položajima) ugrađenoga glavnog svjetla s obzirom na tlo i središnju uzdužnu ravninu vozila, ako je glavno svjetlo namijenjeno za uporabu samo u tom položaju (tim položajima):..........................

1.4.3. Za pozicijska svjetla, kočna svjetla i pokazivače smjera,

1.4.3.1. može li se uređaj upotrebljavati također kao sklop dvaju svjetala iste kategorije

1.4.3.2. u slučaju uređaja s dvije razine jačine svjetlosti (kočna svjetla i pokazivači smjera kategorije 2b), prikaz rasporeda i specifikacija značajka sustava koji osigurava dvije razine jačine:

1.4.4. Za katadioptere, kratak opis s tehničkim specifikacijama za materijale retroreflektirajućega optičkog dijela:

1.4.5. Za svjetla za vožnju unatrag, podatak o tom da li je uređaj namijenjen za ugradbu na vozilo isključivo u paru

DODATAK 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA

Obrazac

najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju  

Izjava o:

– homologaciji (1)

– dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip vozila/sastavnoga dijela/zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Smjernicu 77/538/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ..../..../EC

Broj homologacije tipa: ..........................................

Razlog za dopunu: .................................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):........

0.2. Tip............................................................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Položaj te oznake:.....................................

0.4. Kategorija vozila (1) (3):.............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača osnovnog vozila:

0.7. Za sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice, položaj i način postavljanja oznake homologacije

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

DIO II.

1. Dodatni podaci (kad je potrebno): vidi dodatak

2. Tehnička služba odgovorna za provođenje homologacijskih ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:.....................

4. Broj izvještaja o ispitivanju.........................

5. Napomene (ako ih ima):............................

6. Mjesto:.....................................................

7. Datum:......................................................

8. Potpis:.......................................................

9. Priložen je sadržaj opisne dokumentacije, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju koje je dodijelilo homologaciju i koja se može dobiti na zahtjev

Dopuna certifikatu o homologaciji tipa br. .....

koji se odnosi na homologaciju sastavnoga dijela uređaja za osvjetljavanje i/ili svjetlosnu signalizaciju prema smjernici (smjernicama) 76/757/EEC; 76/758/ EEC; 76/759/ EEC; 76/760/ EEC; 76/761/ EEC; 76/762/ EEC; 77/538/ EEC; 77/539/ EEC i 77/540/ EEC(1) prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice (smjernica) ..........

1. Dodatni podaci

1.1. Kad je to potrebno, navesti za svako svjetlo

1.1.1. Kategoriju (kategorije) uređaja:.................

1.1.2. Broj i kategoriju izvora svjetlosti (ne primjenjuje se na katadioptere (2)):

1.1.3. Boja emitiranoga ili reflektiranoga svjetla:...

1.1.4. Homologacija dodijeljena isključivo za uporabu kao zamjenski dio na vozilima koja su već u uporabi:

da/ne (1)

1.2. Posebni podaci za određene tipove uređaja za osvjetljavanje i/ili svjetlosnu signalizaciju

1.2.1. Za katadioptere: samostalni/dio sklopa uređaja (1)

1.2.2. Za svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice: uređaj za osvjetljavanje visoke/široke pločice (1)

1.2.3. Za glavna svjetla: ako su opremljeni s namjestivim reflektorom, položaj (položaji) ugradbe glavnoga svjetla u odnosu na tlo i na uzdužnu središnju ravninu vozila, kad je glavno svjetlo namijenjeno za uporabu samo u tom (tim) položaju (položajima):.............................................

1.2.4. Za svjetla za vožnju unatrag: taj se uređaj ugrađuje na vozilo samo kao dio para uređaja: da/ne (1)

5. Napomene

5.1. Crteži

5.1.1. Za svjetla stražnje registarske pločice: priloženi crtež br. ...……..... prikazuje geometrijski položaj u kojemu se uređaj ugrađuje s obzirom na prostor koji će zauzimati registarska pločica i na obris odgovarajuće osvijetljene površine.

5.1.2. Za katadioptere: priloženi crtež br. ...……..... prikazuje geometrijski položaj u kojemu se uređaj ugrađuje na vozilo.

5.1.3. Za sve druge uređaje za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju: priloženi crtež br. ...……..... prikazuje geometrijski položaj u kojemu se uređaj ugrađuje na vozilo te referentnu os i referentno središte uređaja.

5.2. Za glavna svjetla: način djelovanja koji se primjenjuje pri ispitivanju (točka 5.2.3.9 priloga I. Pravilnika TPV 125 – Smjernice 76/761/EEEC):.........................

___________
(
1) Prekrižiti kad se ne primjenjuje.

(2) Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipova vozila, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice na koje se odnosi ovaj certifikat o homologaciji, takvi znakovi moraju biti u dokumentaciji nadomješteni znakom »?« (npr. ABC??123???).

(3) Prema definiciji u prilogu II. Smjernice 70/156/EEC.
(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(2) Za svjetla s neizmjenjivim izvorima svjetlosti navesti broj i ukupnu snagu izvora svjetlosti.

 

DODATAK 3.

PRIMJER HOMOLOGACIJSKE OZNAKE TIPA
SASTAVNOGA DIJELA

Slika 1.

 

Uređaj, označen prikazanom oznakom homologacije tipa sastavnoga dijela, je stražnje svjetlo za maglu homologirano u Njemačkoj (e1) prema Smjernici 77/538/EEC (00) pod osnovnim homologacijskim brojem 1471.

Slika 2.

Pojednostavljeno oznaČavanje udruŽenih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala kad su dva ili viŠe svjetala dio istoga sklopa

(Uspravne i vodoravne crte shematski prikazuju oblik svjetlosno-signalnog uređaja. One nisu dio homologacijske oznake.)

 

MODEL A

MODEL B

MODEL C

 

Napomena: Ova tri primjera homologacijskih oznaka, modeli A, B i C, predstavljaju tri moguće inačice označavanja uređaja za osvjetljavanje kad su dva ili više svjetala dio iste cjeline udruženih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala. Ova homologacijska oznaka pokazuje da je uređaj bio homologiran u Njemačkoj (e1) pod osnovnim homologacijskim brojem 1712, i uključuje:

– katadiopter razreda IA, homologiran prema Smjernici Vijeća 76/757/EEC čiji je redoslijedni broj 02;

– stražnji pokazivač smjera kategorije 2a, homologiran prema Smjernici Vijeća 76/759/EEC čiji je redoslijedni broj 01;

– stražnje pozicijsko svjetlo (R), homologirano prema prilogu II. Smjernice Vijeća 76/758/EEC čiji je redoslijedni broj 02;

– stražnje svjetlo za maglu (F), homologirano prema Smjernici Vijeća 76/538/EEC čiji je redoslijedni broj 00;

– svjetlo za vožnju unatrag (AR), homologirano prema Smjernici Vijeća 77/539/EEC čiji je redoslijedni broj 00;

– kočno svjetlo s dvije razine jačine (S2), homologirano prema Smjernici Vijeća 76/758/EEC čiji je redoslijedni broj 00;

– svjetlo stražnje registarske pločice (L) homologirano prema Smjernici Vijeća 76/760/EEC čiji je redoslijedni broj 00.

PRILOG II.

TEHNIČKI ZAHTJEVI (1)

1. DEFINICIJE

Za potrebe ovoga pravilnika:

1.1. »stražnje svjetlo za maglu« označava svjetlo koje se upotrebljava radi povećanja vidljivosti odostraga davanjem crvenoga signala veće jačine u odnosu na stražnja pozicijska (bočna) svjetla;

1.2. definicije u Pravilniku TPV 120 s njegovim izmjenama i dopunama koje važe na dan podnošenja zahtjeva za homologaciju primjenjuju se za ovaj pravilnik.

1.3. Stražnja svjetla za maglu različitih »tipova« su stražnja svjetla za maglu koja se ne razlikuju u sljedećim bitnim značajkama:

1.3.1. trgovačkom nazivu ili oznaci

1.3.2. značajkama optičkoga sustava

1.3.3. kategoriji žarulje.

(2), (3), (4)

5. OPĆI ZAHTJEVI

5.1. Svaki uzorak mora biti u skladu sa zahtjevima u niže navedenim točkama.

5.2. Stražnja svjetla za maglu moraju biti projektirana i izrađena tako da zadovoljavajuće funkcioniraju i da zadrže ovim pravilnikom propisane značajke u uobičajenim uvjetima uporabe, usprkos vibracijama kojima pritom mogu biti izložena.

6. JAČINA EMITIRANE SVJETLOSTI

6.1. Jačina emitirane svjetlosti kod oba uzorka ne smije biti manja od navedenih najmanjih vrijednosti, niti veća od najvećih i treba je mjeriti u odnosu na referentne osi u prikazanim smjerovima (izraženo u stupnjevima kuta u odnosu na referentnu os).

6.2. Jačina svjetlosti uzduž osi H i V, u području između 10° na lijevoj strani i 10° na desnoj strani te između 5° prema gore i 5° prema dolje, mora iznositi najmanje 150 cd.

6.3 Jačina svjetlosti emitirane u svim smjerovima u kojima se svjetlo može (svjetla mogu) promatrati, ne smije prekoračivati 300 cd po jednom svjetlu.

6.4. U slučaju pojedinačnog svjetla koje ima više od jednog izvora svjetlosti, svjetlo mora zadovoljavati najmanji zahtjev za jačinu kad je neispravan i jedan izvor svjetlosti, a kad su uključeni svi izvori svjetlosti ne smiju biti prekoračene najveće jačine.

6.5. Prividna površina u smjeru referentne osi ne smije biti veća od 140 cm2.

6.6. U dodatku 3. ovoga priloga navedene su pojedinosti postupka mjerenja koji se primjenjuje u slučaju dvojbe.

7. POSTUPAK ISPITIVANJA

Sva se mjerenja provode s neobojenim etalonskim žaruljama tipova koji su propisani za tu napravu i koje su namještene za svjetlosni tok (fluks) propisan za te tipove žarulja.

7.1. Sva se mjerenja na svjetlima s neizmjenjivim izvorima svjetlosti (žarulje sa žarnom niti ili druge) provode redoslijedom na naponima 6,75 V, 13,5 V ili 28,0 V.

Kod izvora svjetlosti koje napajaju posebni izvori energije, gore navedeni ispitni naponi primjenjuju se na ulazne priključke toga izvora energije. Ispitni laboratorij može zahtijevati od proizvođača posebnu napravu za napajanje s električnom energijom, potrebnom za napajanje tih svjetala.

8. ISPITIVANJE OTPORNOSTI NA TOPLINU

8.1. Svjetlo treba podvrgnuti ispitivanju u trajanju od jednog sata neprekinutog rada, sa zagrijavanjem u trajanju 20 minuta nakon toga. Temperatura okoline mora biti 23° C ± 5° C. Upotrebljava se žarulja kategorije koja je propisana za svjetlo i koja se napaja strujom s naponom s kojim se postiže propisana srednja snaga pri odgovarajućemu ispitnom naponu.

8.2. Kad je propisana samo najveća snaga, ispitivanje treba provesti prilagodbom napona da se dobije snaga koja iznosi 90% propisane snage. Navedena propisana srednja ili najveća snaga mora se izabrati između vrijednosti napona 6V, 12V ili 24 V s kojim se postiže njezina najveća vrijednost.

8.3. Nakon što se svjetlo stabilizira na temperaturi okoline, ne smije se pojaviti distorzija, deformacija, pukotine ili promjena boje.

9. BOJA EMITIRANE SVJETLOSTI

Boja emitirane svjetlosti, koja se mjeri uporabom izvora svjetlosti temperature boje 2 854 0K (*), mora se nalaziti u granicama sljedećih trikromatskih koordinata:

granica prema žutoj: y £ 0,335

granica prema ljubičastoj: z £ 0,008.

Međutim, kolorimetrijske značajke svjetala koja su opremljena s neizmjenjivim izvorima svjetlosti (žarulje sa žarnom niti ili druge) provjeravaju se s izvorima svjetlosti koji se nalaze u svjetlima, u skladu s točkom 7.1 ovoga pravilnika.

(10), (11), (12), 13.)

(Dodatak 1), (Dodatak 2.)

________
(1) Tekst ovoga priloga je istovjetan odgovarajućem tekstu UN-ECE Pravilnika br. 38, s tim da su »dodaci« toga pravilnika istovjetni »dodacima ovoga priloga«. Ispuštene točke i dodaci UN-ECE Pravilnika br. 38 su radi prepoznavanja navedeni u zagradama.

(*) koja odgovara osvijetljenosti A prema međunarodnoj komisiji za rasvjetu (CIE).

Dodatak 3.

FOTOMETRIJSKA MJERENJA

1. Kad se provode fotometrijska mjerenja, odgovarajućim prekrivanjem treba spriječiti slučajne refleksije.

2. U slučaju kad su rezultati mjerenja upitni, mjerenja treba provesti tako da su zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

2.1. da se mjerenje provodi na takvoj udaljenosti da vrijedi pravilo recipročnoga kvadrata udaljenosti;

2.2. da je mjerna oprema takva da je kut prijamnika, gledano iz referentnoga središta svjetla, između 10ž i 1°;

2.3. da je zahtjev za jačinu svjetlosti, propisan za određeni smjer promatranja, zadovoljen ako je zahtijevana jačina postignuta u smjeru koji od smjera promatranja ne odstupa za više od jedne četvrtine stupnja.

3. Kad se pri pregledu određenog svjetla okom pokaže bitna lokalna promjena jačine svjetlosti, treba provjeriti da izvan osi unutar romba, koji je određen krajnjim (vanjskim) smjerovima promatranja (vidi donju shemu), izmjerena jačina svjetlosti nije manja od 75 cd.

4. Fotometrijska mjerenja svjetala s više izvora svjetlosti

Treba provjeriti fotometrijske značajke:

4.1. za neizmjenljive izvore svjetlosti (žarulje sa žarnom niti i druge):

s izvorima svjetlosti koji se nalaze u svjetlu, u skladu s točkom 7.1 ovoga pravilnika;

4.2. za žarulje sa žarnom niti:

kad se ugrađuju žarulje iz velikoserijske proizvodnje za 6,75 V, 13,5 V ili 28,0 V, vrijednosti jačine svjetlosti moraju se nalaziti između najveće i najmanje granične vrijednosti određenih u ovom pravilniku. Pritom se najmanja vrijednost treba povećati u skladu s dopuštenim odstupanjem svjetlosnoga toka (fluksa) za izabrani tip žarulje, u skladu s navedenim u Pravilniku br. 37 za proizvodnju žarulja sa žarnom niti. Kao druga mogućnost može se upotrijebiti etalonska žarulja koja proizvodi referentni svjetlosni tok (fluks), redom u svakom od pojedinačnih položaja, pri čemu treba dodavati pojedinačne izmjerene vrijednosti.

(Dodatak 4.), (Dodatak 5.)

zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije stražnjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice TPV 128 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !