Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa katadioptera za motorna vozila i njihove prikolice TPV 121 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 23.9.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa katadioptera za motorna vozila i njihove prikolice TPV 121 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2368

Na temelju članka 275.L108731 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA KATADIOPTERA ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE
TPV 121 (IZDANJE 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije katadioptera za vozila kategorija M, N i O1.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za katadioptere sadržani su u prilogu II., a postupak homologacije u točkama 1. do 5. priloga I. prilog I. i prilog II. čine sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji sastavnoga dijela za tip katadioptera ako taj tip katadioptera zadovoljava zahtjeve iz priloga II. ovoga pravilnika.

Obrazac certifikata o homologaciji tipa katadioptera sadržan je u dodatku 2. priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Katadiopteri se mogu homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika.

Iznimno od odredbe iz točke 1. ovoga članka, katadiopteri koji ne zadovoljavaju odredbe iz ovoga pravilnika mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako su kao zamjenski dijelovi namijenjeni za ugradbu na vozila homologirana prema ranije važećim propisima.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 o osposobljenosti ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima iz ovoga pravilnika

– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja iz priloga II. ovoga pravilnika

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji katadioptera za motorna vozila i njihove prikoliceL108733« (»Narodne novine« br. 147/98).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/24
Urbroj: 558-04/13-04-1
Zagreb, 7. rujna 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc.
Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

___________
Definicija vozila dana je u članku 4.L108734 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine« br. 115/04), a kategorizacija u prilogu II. A istoga pravilnika.

 

PRILOG I.

OPĆE ODREDBE ZA HOMOLOGACIJU TIPA

 

1. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA SASTAVNOG DIJELA

1.1. Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela u skladu s odredbama članka 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila za tip katadioptera podnosi proizvođač.

1.2. Obrazac za opisni dokument dan je u dodatku 1.

1.3. Tehničkoj službi koja je odgovorna za provedbu ispitivanja za homologaciju tipa treba dostaviti sljedeće:

1.3.1. za katadioptere razreda I. A ili III. A,

1.3.1.1. deset (10) uzoraka boja određenih od proizvođača;

1.3.1.2. ako je potrebno, dva uzorka druge boje (drugih boja) za istodobnu ili naknadnu dopunu homologacije za katadioptere druge boje (drugih boja);

1.3.2. za katadioptere razreda IV. A, deset (10) uzoraka i, ako je potrebno, sredstva za pričvršćenje.

2. OZNAČIVANJE

2.1. Uređaji dostavljeni na homologaciju tipa sastavnoga dijela moraju imati:

2.1.1. trgovački naziv ili oznaku proizvođača;

2.1.2. oznaku »TOP« postavljenu vodoravno na vrhu osvjetljavajuće površine ako je potrebno jednoznačno odrediti kut ili kutove zakretanja prema zahtjevu proizvođača.

2.2. Oznake moraju biti jasno čitljive i neizbrisive te trebaju biti postavljene na osvjetljavajuću površinu, ili na jednu od osvjetljavajućih površina uređaja. Kad je uređaj postavljen na vozilo, one trebaju biti vidljive izvana.

2.3. Uređaj treba imati dovoljno prostora za oznaku homologacije tipa sastavnoga dijela. Taj prostor treba biti označen na nacrtima navedenima u dodatku 1.

3. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE TIPA SASTAVNOGA DIJELA

3.1. Ako su zadovoljeni postavljeni zahtjevi, dodjeljuje se homologacija tipa u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

3.2. Obrazac certifikata o homologaciji tipa prikazan je u dodatku 2.

3.3. Svaki homologirani tip katadioptera dobiva svoj homologacijski broj u skladu s prilogom VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Ne smije se dodijeliti isti broj kojemu drugom tipu katadioptera.

3.4. Kad je zatražena homologacija tipa sastavnoga dijela za tip uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju koji obuhvaća katadioptere i druga svjetla, jedinstveni broj homologacije tipa sastavnoga dijela može se dodijeliti pod uvjetom da katadiopter zadovoljava zahtjeve ovog pravilnika i da svako od drugih svjetala, koje čini dio uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju za koji je zatražena homologacija tipa sastavnoga dijela, zadovoljava zahtjeve posebnog pravilnika koji se na njega primjenjuje.

4. HOMOLOGACIJSKA OZNAKA TIPA SASTAVNOGA DIJELA

4.1. Osim oznaka navedenih u članku 2.1., svaki katadiopter koji je sukladan tipu homologiranom prema ovom pravilniku treba nositi oznaku homologacije tipa sastavnoga dijela.

4.2. Ta se oznaka sastoji od:

4.2.1. pravokutnika oko slova »e«, iza kojega se nalazi broj ž25ž (razlikovni broj za Republiku Hrvatsku)

4.2.2. osnovnoga homologacijskog broja, u blizini pravokutnika, sadržanog u 4. dijelu broja homologacije tipa navedenoga u prilogu VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila kojemu prethodi dvoznamenkasti redoslijedni broj koji je dodijeljen najnovijim većim tehničkim izmjenama i dopunama Smjernice 97/29/ EEC u trenutku dodjeljivanja homologacija tipa. U ovome pravilniku taj je redoslijedni broj izmjena i dopuna 02.

4.2.3. dodatnog simbola kako slijedi:

4.2.3.1. »I.A«, »III.A« ili »IV.A« koji označuje razred u koji je svrstan katadiopter kad je homologiran.

4.3. Oznaku homologacije tipa sastavnoga dijela treba postaviti na površinu emitiranja svjetla katadioptera tako da je neizbrisiva i jasno čitljiva čak i kad je katadiopter postavljen na vozilo.

4.4. Primjeri oznake homologacije tipa sastavnoga dijela prikazani su na slici 1. u dodatku 3.

4.5. Kad je dodijeljen samo jedan broj homologacije sastavnog dijela, prema točki 3.4., za tip uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju koji obuhvaća katadioptere i druga svjetla, smije se postaviti samo jedna oznaka homologacije tipa sastavnog dijela koja se sastoji od:

4.5.1. pravokutnika oko slova »e«, iza kojeg se nalazi broj ž25ž (razlikovni broj za Republiku Hrvatsku)

4.5.2. osnovnoga homologacijskog broja (vidi točku 4.2.2, prvu polovinu rečenice);

4.5.3. ako je potrebno, strelice, ako se ona odnosi na sklop svjetala kao cjelinu.

4.6. Ta oznaka može biti smještena bilo gdje na svjetlima koja su udružena, spojena ili uzajamno povezana pod uvjetom:

4.6.1. da je vidljiva nakon ugradbe svjetala;

4.6.2. da ni jedan sastavni dio koji propušta svjetlo a sastavni je dio udruženih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala, ne smije biti uklonjen bez istodobnog uklanjanja homologacijske oznake.

4.7. Svako svjetlo treba označiti identifikacijskim simbolom koji odgovara pravilniku prema kojemu je dodijeljena homologacija tipa sastavnoga dijela, zajedno s redoslijednim brojem (vidi drugu polovicu rečenice u točki 4.2.2,) i, gdje je potrebno, slovom »D« strelicom:

4.7.1. ili na prikladnoj površini emitiranja svjetla;

4.7.2. ili u skupini, na način da svako od udruženih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala može biti jasno prepoznato.

4.8. Dimenzije sastavnih dijelova ove oznake ne smiju biti manje od najmanjih dimenzija određenih za pojedinačne oznake u posebnim pravilnicima prema kojima je dodijeljena – homologacije tipa sastavnog dijela.

4.9. Primjeri oznake homologacije tipa sastavnog dijela za svjetlo koje je udruženo, spojeno ili uzajamno povezano s drugim svjetlima prikazani su na slici 2. u dodatku 3.

5. PREINAKE TIPA I IZMJENE ILI DOPUNE HOMOLOGACIJA

5.1. U slučaju preinaka tipa koji je homologiran prema ovomu pravilniku treba primijeniti odredbe iz članaka 16. i 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

5.2. Ako se homologacija tipa dopunjuje katadiopterom koji se razlikuje samo u boji, a uzorci katadioptera drugih boja dostavljeni su skladu s točkom 1.3.1.2., moraju zadovoljiti samo kolorimetrijske zahtjeve, dok se ostala ispitivanja ne trebaju ponavljati.

Ova se točka ne primjenjuje na katadioptere razreda IV. A.

6. SUKLADNOST PROIZVODNJE

6.1. Opće je pravilo da se mjere za osiguravanje sukladnosti proizvodnje trebaju poduzeti u skladu s odredbama navedenim u člancima 29. – 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

6.2. U mehaničkome i geometrijskome smislu, sukladnost se smatra zadovoljavajućom ako razlike ne premašuju odstupanja svojstvena industrijskoj proizvodnji.

6.3. Sukladnost proizvodnje ne treba proglasiti nezadovoljavajućom ako fotometrijska mjerenja obavljena na slučajno odabranome primjerku ispunjavaju najmanje 80% zahtjeva.

6.4. Ako uvjet iz točke 6.3. nije zadovoljen, treba nasumce izabrati sljedeći uzorak od pet jediničnih proizvoda. Prosjek svih vrsta fotometrijskih mjerenja mora zadovoljiti zahtjeve, a ni jedno pojedinačno mjerenje ne smije ispunjavati manje od 50% zahtjeva.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT br. ......................

koji se odnosi na homologaciju tipa katadioptera kao
sastavnoga dijela

(Pravilnik TPV 121 – Smjernica 76/757/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice .../EEC)

 

Sljedeći podaci, ako se primjenjuju, moraju se priložiti u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju se dostaviti u prikladnu mjerilu dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice imaju elektroničko upravljanje, trebaju se navesti podaci o njihovim značajkama.

 

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):........

0.2. Tip i opći trgovački opis (opisi): ................

0.5. Naziv i adresa proizvođača: ......................

0.7. Mjesto i način postavljanja oznake homologacije na sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama:

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

1. OPIS UREĐAJA

1.1. Tip uređaja:...............................................

1.1.1. Funkcija (funkcije) uređaja:........................

1.1.2. Kategorija ili razred uređaja:......................

1.1.3. Boja emitiranog ili reflektiranog svjetla: ......

1.2. Crtež (crteži) dovoljno podrobni da omogućuju identifikaciju tipa uređaja i da prikazuju:

1.2.1. u kojemu geometrijskom položaju uređaj treba biti ugrađen na vozilo (ne primjenjuje se na svjetla stražnje registarske pločice): ..................................

1.2.2. os promatranja koju treba uzeti kao referentnu os pri ispitivanjima (vodoravni kut H = 0°, uspravni kut V = 0°) i točku koju treba uzeti kao referentno središte pri navedenim ispitivanjima (ne primjenjuje se na katadiopterske uređaje i svjetla stražnje registarske pločice):

1.2.3. položaj namijenjen za oznaku homologacije tipa sastavnog dijela: .

1.2.4. za svjetla stražnje registarske pločice, geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti u odnosu na prostor koji zauzima registarska pločica, te obris površine odgovarajuće osvijetljene:

1.2.5. za glavna svjetla i prednja svjetla za maglu, pogled sprijeda na svjetla s pojedinostima rebara, ako postoji, te poprečni presjek: ......................................

1.3. Sažet tehnički opis s navođenjem pojedinosti, s iznimkom svjetala s nezamjenjivim svjetlosnim izvorima, kategoriju ili kategorije propisanih svjetlosnih izvora kojih mora biti jedan ili više od onih sadržanih u Smjernici 76/761/EEC (ne primjenjuje se na katadiopterske uređaje): .

1.4. Posebni podaci :........................................

1.4.1. Za svjetla stražnje registarske pločice, izjava je li uređaj namijenjen za osvjetljavanje široke ili visoke ili široke i visoke pločice: ..........................................

1.4.2. Za glavna svjetla:.......................................

1.4.2.1. podaci o tome je li svjetlo namijenjeno za davanje kratkoga i dugoga glavnog svjetla ili samo jednoga od tih svjetala:

1.4.2.2. podaci o tome je li, u slučaju da je glavno svjetlo namijenjeno za davanje kratkoga glavnog svjetla, ono oblikovano i izvedeno za promet i lijevom i desnom stranom ili samo za promet lijevom odnosno desnom stranom:

1.4.2.3. ako je glavno svjetlo opremljeno reflektorom koji se može namještati, oznaka položaja ugradbe glavnog svjetla u odnosu na tlo i uzdužnu srednju ravninu vozila, ako je glavno svjetlo samo za uporabu na tome položaju (tim položajima): ..............................................

1.4.3. Za pozicijska svjetla, kočna svjetla i pokazivače smjera:

1.4.3.1. ako se uređaj može upotrebljavati i u sklopu od dva svjetla iste kategorije:

1.4.3.2. u slučaju uređaja s dvije razine jakosti (kočna svjetla i pokazivači smjera kategorije 2b), grafički prikaz rasporeda i specifikacija značajki sustava kojim se osiguravaju dvije razine jakosti:

1.4.4. Za katadiopterske uređaje, sažet opis s tehničkim specifikacijama materijala katadiopterske optičke jedinice:

1.4.5. Za svjetla za vožnju unatrag, izjava je li uređaj namijenjen za ugradbu na vozilo isključivo u paru uređaja:

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Obrazac

najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju  

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

tipa vozila/sastavnoga dijela/zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Smjernicu 76/757/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice …./EEC.

Broj homologacije tipa:...........................................

Razlog za izmjenu/dopunu:......................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):........

0.2. Tip i opći trgovački opis (opisi):.................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnome dijelu/ /zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Mjesto te oznake: .....................................

0.4. Kategorija vozila (1) (3): ..............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.7. Mjesto i način postavljanja homologacijske oznake na sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama:

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

DIO II.

1. Dodatni podaci (kada je primjenjivo): vidi dodatak

2. Tehnička služba koja je odgovorna za provedbu ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju.....................

4. Broj izvještaja o ispitivanju:........................

5. Napomene (ako ih ima): vidi dodatak

6. Mjesto:.....................................................

7. Datum:......................................................

8. Potpis:.......................................................

9. Priložen je popis opisne dokumentacije pohranjene u tijelu za homologaciju, koja se može dobiti na zahtjev.

_______
(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(2)  Ako identifikacijska oznaka tipa sadrži znakove koji nisu bitni za opis vozila, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice koji su obuhvaćeni ovom potvrdom o homologaciji tipa, tada takve znakove treba u dokumentaciji prikazati simbolom »?« (npr. ABC??123??).

(3) Kako je određeno u prilogu II.A Smjernice 70/156/EEC.

 

Dopuna certifikatu o homologaciji br. .................

 

koja se odnosi na homologaciju tipa uređaja za osvjetljavanje i/ili svjetlosnu signalizaciju prema smjernicama 76/757/EEC; 76/758/EEC; 76/759/EEC; 76/760/EEC; 76/761/EEC; 76/762/EEC; 77/538/EEC; 77/539/EEC i 77/540/EEC  (1) prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice (smjernica)../../EC.

1. DODATNI PODACI

1.1. Kad je primjenjivo, navesti za svako svjetlo:

1.1.1. Kategoriju (kategorije) uređaja: ................

1.1.2. Broj i kategorija svjetlosnih izvora (ne primjenjuje se na katadiopter)  (2):

1.1.3. Boju emitiranog ili reflektiranog svjetla: .....

1.1.4. Homologacija dodijeljena isključivo za uporabu kao zamjenski dio na vozilima već u uporabi: da/ne (1)

1.2. Posebni podaci za određene tipove uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

1.2.1. Za katadiopterske uređaje: izdvojen/dio sklopa uređaja (1)

1.2.2. Za svjetla stražnje registarske pločice: uređaj za osvjetljavanje visoke pločice/široke pločice (1)

1.2.3. Za glavna svjetla: ako su opremljena reflektorom koji se može namještati, položaj (položaji) ugradbe glavnoga svjetla u odnosu na tlo i uzdužnu srednju ravninu vozila ako je glavno svjetlo samo za uporabu na tome položaju (tim položajima): ..............................................

1.2.4. Za svjetla za vožnju unatrag: taj uređaj bit će ugrađen na tip vozila samo kao dio para uređaja: da/ne (1)

5. NAPOMENE:

5.1. Nacrti

5.1.1. Za svjetla stražnje registarske pločice: priloženi nacrt br. ............... prikazuje geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti u odnosu na prostor koji zauzima registarska pločica, te obris površine odgovarajuće osvijetljene;

5.1.2. Za katadiopterske uređaje: priloženi nacrt br. .............. prikazuje geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti na vozilo;

5.1.3. Za sve druge uređaje za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju: priloženi nacrt br. ............. prikazuje geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti na vozilo te referentnu os i referentno središte uređaja.

5.2. Za glavna svjetla: način rada upotrijebljen tijekom ispitivanja (točka 5.2.3.9. priloga I. TPV 125-Smjernice 76/761/EEC): ...........................................

 

__________

(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(2) Za svjetla s neizmjenjivim svjetlosnim izvorima navesti broj i ukupnu snagu u vatima svjetlosnih izvora.

 

Dodatak 3.

PRIMJERI HOMOLOGACIJSKIH OZNAKA

TIPA SASTAVNOG DIJELA

Slika 1.

Uređaj označen prikazanom oznakom tipa sastavnoga dijela katadiopter je razreda I. A, homologiran u Njemačkoj (e1) prema Smjernici 76/757/EEC (02) pod osnovnim homologacijskim brojem 1471.

Slika 2.

Pojednostavnjeno oznaČivanje udruŽenih, spojenih
ili uzajamno povezanih svjetala kad su dva ili viŠe
svjetala dio istoga sklopa

(Uspravne i vodoravne crte shematski prikazuju oblik uređaja za svjetlosnu signalizaciju. One nisu dio homologacijske oznake)

 

PRIMJER A

 

 

PRIMJER B

 

 

PRIMJER C

 

Napomena: Tri primjera homologacijskih oznaka, uzorci A, B i C, predstavljaju tri moguće inačice označivanja uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju kad su dva ili više svjetala dio iste jedinice (sklopa) udruženih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala. Ta homologacijska oznaka pokazuje da je uređaj homologiran u Njemačkoj (e1) pod osnovnim homologacijskim brojem 1712 i da obuhvaća:

katadiopter razreda I. A homologiran u skladu sa Smjernicom 76/757/EEC, redoslijedni broj 02

stražnji pokazivač smjera kategorije 2.a homologiran u skladu sa Smjernicom Vijeća 76/759/EEC (OJ br. L 262, 27. 9. 1976., str. 71), redoslijedni broj 01

crveno stražnje pozicijsko svjetlo (R) homologirano u skladu s prilogom II. Smjernice Vijeća 76/758/EEC (OJ br. L 262, 27. 9. 1976., str. 54), redoslijedni broj 02

stražnje svjetlo za maglu (F) homologirano u skladu sa Smjernicom Vijeća 77/538/EEC, redoslijedni broj 00

svjetlo za vožnju unatrag (AR) homologirano u skladu sa Smjernicom Vijeća 77/539/EEC (OJ br. L 220, 29. 8. 1977., str. 60), redoslijedni broj 00

kočno svjetlo s dvije razine jakosti (S2) homologirano u skladu s prilogom II. Smjernice 76/758/EEC, redoslijedni broj 02

svjetlo stražnje registarske pločice (L) homologirano u skladu sa Smjernicom Vijeća 76/760/EEC (OJ br. L 262, 27. 9. 1976., str. 85), redoslijedni broj 00.

PRILOG II.

TEHNIČKI ZAHTJEVI  *

1. PODRUČJE PRIMJENE

2. DEFINICIJE  (1)

Za potrebe ovoga pravilnika.

2.1. Definicije dane u Pravilniku ECE R 48 i njegovim nizovima izmjena i dopuna, koji su na snazi u trenutku primjene za homologaciju tipa, primjenjuju se i na ovaj pravilnik.

2.2. »Retrorefleksija« označuje refleksiju pri kojoj se svjetlo reflektira u smjerovima koji su vrlo blizu smjeru iz kojega ono dolazi. Ovo se svojstvo održava u širokom području promjena kuta osvjetljavanja.

2.3. »Katadiopterska optička jedinica« označuje kombinaciju optičkih sastavnih dijelova koji prizvode retrorefleksiju.

2.4. »Katadiopterski uređaj«  (2) označuje sklop pripravan za uporabu koji obuhvaća jednu ili više katadiopterskih optičkih jedinica.

2.5. »Kut odstupanja« označuje kut između pravaca koji spajaju referentno središte i središte prijamnika te referentno središte i središte izvora osvjetljavanja.

2.6. »Kut osvjetljavanja« označuje i kut između referentne osi i pravca koji spaja referentno središte i središte izvora osvjetljavanja.

2.7. »Kut zakretanja« označuje kut za koji se katadiopterski uređaj zakrene oko svoje referentne osi od nekoga zadanog položaja.

2.8. »Kut otvora katadiopterskog uređaja« označuje kut nasuprot kojemu leži najveća dimenzija vidljivoga područja osvjetljavajuće površine, gledana iz središta izvora osvjetljavanja ili iz središta prijamnika.

2.9. »Osvjetljavanje katadiopterskog uređaja« skraćeni je izraz koji se uobičajeno upotrebljava za određivanje osvjetljavanja mjerenog u ravnini okomitoj na upadne zrake koje prolaze kroz referencijsko središte.

2.10. »Koeficijent svjetlosne jakosti (engl. CIL)« označuje količnik svjetlosne jakosti koja se reflektira u razmatranome smjeru podijeljene s osvjetljavanjem katadiopterskog uređaja za zadane kutove osvjetljavanja, odstupanja i zakretanja.

2.11. Simboli i mjerne jedinice upotrijebljene u ovome pravilniku dane su u prilogu I. ovoga pravilnika.

2.12. Tip »katadiopterskog uređaja« određen je uzorcima i opisnim materijalom dostavljenim sa zahtjevom za homologaciju. Katadiopterski uređaji mogu se smatrati da pripadaju istome tipu ako imaju jednu ili više »katadiopterskih optičkih jedinica« koje su istovjetne onima uobičajenoga uzorka, ili ako nisu istovjetne, već su simetrične i prikladne za ugradbu jedna na lijevu i jedna na desnu stranu vozila te ako se njihovi drugi dijelovi razlikuju od onih uobičajenoga uzorka samo na način koji ne utječe na svojstva na koja se ovaj pravilnik primjenjuje.

2.12. Katadiopterski su uređaji podijeljeni u tri razreda prema njihovim fotometrijskim značajkama: razred I. A, razred III. A i razred IV. A.

(3), (4), (5).

6. OPĆI ZAHTJEVI

6.1. Katadiopterski uređaji moraju biti tako konstruirani i izrađeni da rade zadovoljavajuće i da nastavljaju tako raditi u uobičajenoj uporabi. Osim toga, oni ne smiju imati nikakav nedostatak u projektu ili izradbi koji je štetan za njihov učinkovit rad ili njihovo održavanje u dobru stanju.

6.2. Sastavni dijelovi katadiopterskih uređaju ne smiju biti lako rastavljivi od cjeline.

6.3. Katadiopterske optičke jedinice ne smiju biti izmjenjive.

6.4. Vanjska površina katadiopterskih uređaja mora se moći lako čistiti. Stoga ona ne smije biti hrapava površina; bilo koja izbočina koju može imati ne smije priječiti lako čišćenje.

6.5. Za uređaje razreda IV. A sredstva za njihovo pričvršćenje trebaju biti takva da omogućuju postojanu i trajnu vezu između uređaja i vozila.

7. POSEBNI ZAHTJEVI (ISPITIVANJA)

7.1. Katadiopterski uređaji moraju također zadovoljiti i uvjete s obzirom na dimenzije i oblike te kolorimetrijske, fotometrijske, fizikalne i mehaničke zahtjeve izložene u prilozima od 5. do 11. i 13. ovoga pravilnika. Postupci ispitivanja opisani su u dodatku 4. (razred I. A i razred III. A) i dodatku 14. (razred IV. A).

7.2. Ovisno o vrsti materijala od kojih su katadiopterski uređaji izrađeni i, posebno, njihove optičke jedinice, nadležna ustanova može ovlastiti laboratorije da izostave određena nepotrebna ispitivanja, pod izričitim uvjetom da se takvo izostavljanje mora navesti u rubrici »Napomene« na obrascu priopćenja o homologaciji.

(8), (9), (10), (11)

___________
 * Tekst ovoga priloga je istovjetan odgovarajućem tekstu UN-ECE Pravilnika br. 3, s tim da su ždodaciž toga pravilnika istovjetni ždodacima ovoga prilogaž. Nepotrebne točke i dodaci Pravilnika br. 3 su radi prepoznavanja navedeni u zagradama.

 (1) Definicije su tehničkih naziva (isključujući one iz Pravilnika ECE R 48) koje je prihvatilo Međunarodno povjerenstvo za rasvjetu (CIE - International Commission on Illumination).

 (2) Još se naziva »katadiopter (katadiopteri)«.

Dodatak 1.

KATADIOPTERSKI UREĐAJ

Simboli i mjerne jedinice

A = područje osvjetljavajuće površine katadiopterskog uređaja (cm2)

C = referentno središte

NC = referentna os

Rr = prijamnik, promatrač ili mjerni uređaj

Cr = središte prijamnika

Ær = promjer prijamnika Rr ako je okrugao (cm)

Se = izvor osvjetljavanja

Cs = središte izvora osvjetljavanja

Æs = promjer izvora osvjetljavanja (cm)

De = udaljenost od središta Cs do središta C (m)

Dže = udaljenost od središta Cr do središta C (m)

Napomena: Općenito, De i Dže su vrlo bliski, gotovo jednaki i u normalnim uvjetima promatranja može se pretpostaviti da je De = Dže.

D = udaljenost promatranja od koje se i izvan koje se osvjetljavajuća površina čini neprekinutom

a = kut odstupanja

b = kut osvjetljavanja.

U odnosu na pravac CsC koji se uvijek smatra vodoravnim, pred ovim kutom se stavljaju predznaci - (lijevo), + (desno), + (gore) ili - (dolje), u skladu s položajem izvora Se u odnosu na os NC, kako se vidi kad se gleda prema katadiopterskom uređaju. Za svaki smjer određen pomoću dva kuta, uspravnim i vodoravnim, uspravni je kut uvijek naveden prvi.

g = kut otvora mjernog uređaja Rr kako se vidi iz točke C

d = kut otvora izvora Se kako se vidi iz točke C

e = kut zakretanja.

Taj je kut pozitivan ako je zakretanje u smjeru kazaljke na satu kad se gleda prema osvjetljavajućoj površini. Ako je katadiopterski uređaj označen s »TOP«, položaj tako značen uzima se kao početni.

E = Osvjetljavanje katadiopterskog uređaja (luks)

CIL = koeficijent svjetlosne jakosti (milikandela/luks);

kutovi se izražavaju u stupnjevima i minutama.

 

KATADIOPTERI

simboli

Dodatak 2.

Dodatak 3.

Dodatak 4.

POSTUPAK ISPITIVANJA – RAZRED I.A
I RAZRED III.A

1. Podnositelj zahtjeva treba za homologaciju dostaviti deset uzoraka koje treba ispitati u vremenskome redoslijedu navedenu u dodatku 12.

2. Nakon provjere općih zahtjeva (točka 6. priloga II. ovoga pravilnika) i specifikacija za oblik i dimenzije (dodatak 5.), deset uzoraka treba podvrgnuti ispitivanju otpornosti na toplinu opisanu u dodatku 10. ovoga pravilnika te najmanje jedan sat nakon toga ispitivanja treba provesti ispitivanje njihovih kolorimetrijskih značajki (dodatak 6.) i koeficijenta svjetlosne jakosti (CIL) (dodatak 7.) za kut odstupanja od 20ž i kut osvjetljavanja od V = H = 0° ili, ako je potrebno, u položaju određenom u dodatku 7., točkama 4. i 4.1. Dva katadiopterska uređaja koji su dali najmanje i najveće vrijednosti treba potom u cijelosti ispitati kako je prikazano u dodatku 7. Ta dva uzorka treba čuvati u laboratorijima za bilo kakvu kasniju provjeru, za koju se može ustanoviti da je potrebna. Ostalih osam uzoraka treba podijeliti u skupine po dva:

Prva skupina: Ova dva uzorka treba podvrgnuti uzastopnom ispitivanju nepropusnosti na vodu (dodatak 8., točka 1.) i potom, ako je to ispitivanje zadovoljavajuće, ispitivanju otpornosti na goriva i sredstva za podmazivanje (dodatak 8. točke 3. i 4.).

Druga skupina: Ova dva uzorka treba, ako je potrebno, podvrgnuti ispitivanju korozije (dodatak 8. točka 2.) i potom ispitivanju otpornosti na struganje stražnje strane katadiopterskog uređaja (dodatak 8. točka 5.).

Treća skupina: Ova dva uzorka treba podvrgnuti ispitivanju vremenske postojanosti optičkih svojstava katadiopterskog uređaja (dodatak 9.).

Četvrta skupina: Ova dva uzorka treba podvrgnuti ispitivanju postojanosti boja (dodatak 11.).

3. Nakon obavljenih ispitivanja navedenih u gornjem stavku, katadiopterski uređaji u svakoj skupini moraju imati:

3.1. boju koja zadovoljava uvjete navedene u dodatku 6.; to treba provjeriti kvalitativnom metodom i, u slučaju dvojbe, potvrditi kvantitativnom metodom

3.2. koeficijent svjetlosne jakosti (CIL) koji zadovoljava uvjete navedene u dodatku 7. Provjeru treba obaviti samo za kut odstupanja od 20ž i kut osvjetljavanja od V = H = 0° ili, ako je potrebno, u položaju određenu u dodatku 7. točkama 4. i 4.1.

Dodatak 5.

ZAHTJEVI ZA OBLIK I DIMENZIJE

1. OBLIK I DIMENZIJE KATADIOPTERSKIH UREĐAJA RAZREDA I.A

1.1. Oblik osvjetljavajućih površina mora biti jednostavan i ne smije se, pri uobičajenim udaljenostima promatranja, lako zamijeniti sa slovom, brojkom ili trokutom.

1.2. Bez obzira na prethodnu točku, dopušten je oblik koji sliči jednostavnom obliku slova i brojaka O, I, U ili 8.

2. OBLIK I DIMENZIJE KATADIOPTERSKIH UREĐAJA RAZREDA III.A

(vidi dopunu ovoga dodatka)

2.1. Osvjetljavajuće površine katadiopterskih uređaja razreda III.A moraju imati oblik istostraničnoga trokuta. Ako je riječ »TOP« upisana u jednom od kutova, vrh toga kuta mora biti usmjeren prema gore.

2.2. Osvjetljavajuća površina može, ali i ne mora, u svojem središtu imati trokutasto neretroreflektirajuće područje sa stranicama usporednim s onima vanjskoga trokuta.

2.3. Osvjetljavajuća površina može, ali i ne mora, biti neprekinuta. U svakome slučaju najmanji razmak između dviju susjednih katadiopterskih optičkih jedinica ne smije biti veći od 15 mm.

2.4. Osvjetljavajuća površina katadiopterskog uređaja smatrat će se neprekinutom ako su rubovi osvjetljavajućih površina susjednih zasebnih optičkih jedinica usporedni i ako su spomenute optičke jedinice jednoliko raspodijeljene preko čitave pune površine trokuta.

2.5. Ako osvjetljavajuća površina nije neprekinuta, broj zasebnih katadiopterskih optičkih jedinica, uključujući i kutne jedinice, ne smije biti manji od četiri na svakoj stranici trokuta.

2.5.1. Zasebne katadiopterske optičke jedinice ne smiju biti zamjenjive, osim ako se ne sastoje od homologiranih katadiopterskih uređaja razreda I.A.

2.6. Vanjski rubovi osvjetljavajućih površina trokutastih katadiopterskih uređaja razreda III.A trebaju biti dugački između 150 mm i 200 mm. U slučaju uređaja tipa šupljega trokuta širina stranica, mjerena pod pravim kutom na potonje, treba biti jednaka najmanje 20 posto od efektivne duljine između krajnjih točaka osvjetljavajuće površine.

3. OBLIK I DIMENZIJE KATADIOPTERSKIH UREĐAJA RAZREDA IV.A

3.1. Oblik osvjetljavajućih površina mora biti jednostavan i ne smije se, pri uobičajenim udaljenostima promatranja lako zamijeniti sa slovom, brojkom ili trokutom. Međutim, dopušten je oblik koji sliči jednostavnu obliku slova i brojaka O, I, U ili 8.

3.2. Površina emitiranja svjetla katadiopterskog uređaja mora biti najmanje 25 cm2.

4. Zadovoljavanje gornjim specifikacijama treba provjeriti vizualnim pregledom.

Dopuna
katadiopteri za prikolice – razred iii.a

Dodatak 6.

KOLORIMETRIJSKI ZAHTJEVI

1. Ove specifikacije primjenjuju se samo na svijetle, crvene i jantarne katadiopterske uređaje.

1.1. Katadiopterski uređaji mogu se sastojati od spojene katadiopterske optičke jedinice i filtra, koji moraju biti tako oblikovani i izvedeni da se u normalnim uvjetima uporabe ne mogu razdvojiti.

1.2. Nije dopušteno bojenje katadiopterskih optičkih jedinica i filtara bojom ili lakom.

2. Ako je katadiopterski uređaj osvijetljen normiranim rasvjetnim sredstvom A prema ICI-u s kutom odstupanja od 1/3° i kutom osvjetljavanja V = H = 0°, ili, ako to daje bezbojnu refleksiju površine, s kutom V = ± 5°, H = 0°, tada trikromatske koordinate reflektiranoga svjetlosnog toka moraju biti unutar sljedećih granica:

crveno: granica prema žutom: y £ 0,335

granica prema grimiznom: z £ 0,008

jantarno: granica prema žutom: y £ 0,429

granica prema crvenom: y ³ 0,398

granica prema bijelom: z £ 0,007

2.1. U slučaju crvene i jantarne boje, zadovoljavanje kolorimetrijskih specifikacija treba provjeriti vizualnim usporedbenim ispitivanjem.

2.2. Ako nakon tog ispitivanja ostane bilo kakva dvojba, zadovoljavanje kolorimetrijskih specifikacija treba provjeriti određivanjem trikromatskih koordinata najdvojbenijega uzorka.

3. Svijetli katadiopterski uređaji ne smiju davati selektivnu refleksiju, tj. trikromatske koordinate »x« i »y« normiranoga rasvjetnog sredstva »A« upotrijebljenog za osvjetljavanje katadiopterskog uređaja ne smiju iskazivati promjene veće od 0,01 nakon refleksije od katadiopterskog uređaja.

3.1. To treba provjeriti navedenim vizualnim usporedbenim ispitivanjem, pri čemu je provjeravano polje osvijetljeno svjetlosnim izvorom čije se trikromatske koordinate razlikuju za 0,01 od onih normiranoga rasvjetnog sredstva A.

3.2. U slučaju dvojbe treba odrediti trikromatske koordinate najselektivnijeg uzorka.

Dodatak 7.

FOTOMETRIJSKI ZAHTJEVI

1. Kod prijave za homologaciju, podnositelj zahtjeva treba odrediti referentnu os. To odgovara kutu osvjetljavanja V = H = 0° u tablici koeficijenata svjetlosne jakosti (CIL).

2. Za fotometrijska mjerenja, u razmatranje se uzima samo osvjetljavajuća površina koja se nalazi unutar kruga promjera 200 mm za katadiopter razreda I.A, a veličina te osvjetljavajuće površine ograničena je na 100 cm2, pri čemu površine katadiopterskih optičkih jedinica ne trebaju bezuvjetno dosegnuti tu veličinu. Proizvođač treba odrediti obris površine koja se upotrebljava. U slučaju katadioptera razreda III.A i razreda IV.A uzimaju se u razmatranje ukupne osvjetljavajuće površine bez ograničenja u veličini.

3. CIL vrijednosti

3.1. Razred I.A i razred III.A

3.1.1.      Vrijednosti koeficijenta svjetlosne jakosti (CIL vrijednosti) za crvene katadiopterske uređaje moraju biti najmanje jednake onima u tablici dolje, izražene u milikandelama po luksu (mcd/lx), za dane kutove odstupanja i kutove osvjetljavanja.

 

Razred

Kut

odstupanja

a

Kutovi osvjetljavanja (u stupnjevima)

uspravni V

vodoravni H

± 10°

±

± 20°

I A

20´

1° 30´

 

300

5

200

2,8

100

2,5

III A

20´

1° 30´

 

450

12

200

8

150

8

 

CIL vrijednosti manje od onih danih u posljednja dva stupca u gornjoj tablici nisu dopuštene unutar prostornoga kuta koji ima referencijsko središte u svojemu vrhu i omeđen je ravninama koje se sijeku uzduž sljedećih crta:

( V = ± 10°, H = 0° ) ( V = ± 5°, H = ± 20° ).

3.1.2. Vrijednosti koeficijenta svjetlosne jakosti za jantarne katadiopterske uređaje razreda I.A moraju biti najmanje jednake onima u tablici iz točke 3.1.1., pomnožene koeficijentom 2,5.

3.1.3. Vrijednosti koeficijenta svjetlosne jakosti za bezbojne katadiopterske uređaje razreda I.A moraju biti najmanje jednake onima u tablici iz točke 3.1.1., pomnožene koeficijentom 4.

3.2. Za katadiopterske uređaje razreda IV.A vrijednosti koeficijenta svjetlosne jakosti moraju biti najmanje jednake onima u tablici dolje, izražene u milikandelama po luksu (mcd/lx), za dane kutove odstupanja i kutove osvjetljavanja.

 

Boja

Kut

odstupanja

a

Kutovi osvjetljavanja (u stupnjevima)

uspravni V

vodoravni H

± 10°

± 20°

± 30°

± 40°

± 50°

bijela

20´

1° 30´

 

1800

34

1200

24

610

15

540

15

470

15

400

15

jantarna

20´

1° 30´

 

1125

21

750

15

380

10

335

10

290

10

250

10

crvena

20´

1° 30´

 

450

9

300

6

150

4

135

4

115

4

100

4

 

4. Ako se koeficijent svjetlosne jakosti mjeri za kut b pri V = H = 0°, treba provjeriti pojavljuje li se bilo kakav učinak zrcala pri neznatnom zakretanju uređaja. Ako se pojavljuje takav učinak, mjerenje treba obaviti za kut b pri V = ± 5°, H = 0°. Usvojeni je položaj onaj koji odgovara najmanjemu koeficijentu svjetlosne jakosti za jedan od tih položaja.

4.1. S kutom osvjetljavanja b pri V = H = 0°, ili kutom određenim u stavku 4. gore, i kutom odstupanja od 20ž, katadiopterske uređaje koji nisu označeni s »TOP« treba zakrenuti oko njihovih referencijskih osi do položaja najmanjega koeficijenta svjetlosne jakosti, koji mora biti usklađen s vrijednosti određenom u točki 3. Ako se koeficijent svjetlosne jakosti mjeri za druge kutove osvjetljavanja i odstupanja, katadiopterski uređaj treba postaviti u položaj koji odgovara toj vrijednosti e. Ako navedene vrijednosti nisu postignute, uređaj smije biti zakrenut oko svojih referentnih osi za ± 5° od toga položaja.

4.2. S kutom osvjetljavanja b pri V = H = 0°, ili kutom određenim u točki 4., i kutom odstupanja od 20ž, katadiopterske uređaje koji su označeni s »TOP« treba zakrenuti oko njihovih referentnih osi za ± 5°. Koeficijent svjetlosne jakosti ne smije pasti ispod propisane vrijednosti u bilo kojemu položaju uređaja ostvarenu tijekom njegova zakretanja.

4.3. Ako za smjer V = H = 0° i za e = 0° koeficijent svjetlosne jakosti premaši navedenu vrijednost za 50% ili više, sva mjerenja za sve kutove osvjetljavanja i odstupanja treba obaviti za e = 0°.

Dodatak 8.

OTPORNOST NA VANJSKE UTJECAJE

1. OTPORNOST NA PRODIRANJE VODE

1.1. Katadiopterske uređaje, bili oni dio svjetla ili ne, treba nakon što se s njih uklone svi odvojivi dijelovi uroniti 10 minuta u vodu temperature 50 °C ± 5 °C tako da najviša točka gornjega dijela osvjetljavajuće površine bude 20 mm ispod površine vode. To se ispitivanje treba ponoviti nakon zakretanja katadiopterskog uređaja za 180° tako da je osvjetljavajuća površina okrenuta prema dolje, a stražnja je strana približno 20 mm ispod površine vode. Te optičke jedinice treba odmah nakon toga pod istim uvjetima uroniti u vodu temperature
25 °C ± 5 °C.

1.2. Nimalo vode ne smije prodrijeti do reflektirajuće površine katadiopterske optičke jedinice. Ako se vizualnim pregledom nedvojbeno utvrdi prisutnost vode, smatrat će se da uređaj nije zadovoljio ispitivanje.

1.3. Ako vizualnim pregledom nije utvrđena prisutnost vode ili u slučaju dvojbe, koeficijent svjetlosne jakosti treba mjeriti metodom opisanom u prilogu 4. točki 3.2. ili u prilogu 14. točka 4.2, pri čemu se katadiopterski uređaj prvo treba protresti da se ukloni višak vode s njegove vanjske strane.

2. OTPORNOST NA KOROZIJU

2.1. Katadiopterski uređaji moraju biti tako oblikovani i izvedeni da zadržavaju propisane fotometrijske i kolorimetrijske značajke usprkos utjecajima vlage i korozije, kojima su oni uobičajeno izloženi. Otpornost prednje površine na gubljenje sjaja i zaštita stražnje strane od oštećenja zaštitnog sloja treba se provjeriti, posebno ako se bitni metalni sastavni dio čini prikladnim da bude napadnut korozijom.

2.2. Katadiopterski uređaj, ili svjetlo ako je uređaj s njim spojen, treba nakon što se s njih uklone svi odvojivi dijelovi podvrgnuti djelovanju slane magle u trajanju od 50 sati, pri čemu je to vrijeme podijeljeno u dva razdoblja od 24 sata svako, koja su razdvojena stankom od 2 sata tijekom koje je dopušteno da se uzorak osuši.

2.3. Slana magla dobiva se raspršivanjem, pri temperaturi od 35 °C ± 2 °C, slane otopine dobivene otapanjem
20 ± 2 težinska dijela natrijeva klorida i 80 dijelova destilirane vode koja ne sadrži više od 0,02 posto nečistoća.

2.4. Odmah nakon dovršenja ispitivanja uzorak ne smije pokazivati znakove prekomjerne korozije koja bi mogla umanjiti učinkovitost uređaja.

3. OTPORNOST NA GORIVA

Vanjsku površinu katadiopterskog uređaja i, posebno, osvjetljavajuće površine treba lagano prebrisati pamučnom krpom namočenom mješavinom 70 obujamskih postotaka n-heptana i 30 obujamskih postotaka toluola. Nakon otprilike pet minuta površinu treba vizualno pregledati. Ona ne smije pokazivati nikakve vidljive površinske promjene, osim što se dopuštaju neznatne napukline.

4. OTPORNOST NA ULJA ZA PODMAZIVANJE

Vanjsku površinu katadiopterskog uređaja i, posebno, osvjetljavajuće površine, treba lagano prebrisati pamučnom krpom namočenom uljem za podmazivanje s učinkom čišćenja. Nakon otprilike pet minuta površinu treba očistiti, a potom treba izmjeriti koeficijent svjetlosne jakosti (dodatak 4. točka 3.2. ili dodatak 14. točka 4.2).

5. OTPORNOST DOSTUPNE STRAŽNJE ZRCALNE STRANE KATADIOPTERSKIH UREĐAJA

5.1. Nakon čišćenja stražnje strane katadiopterskog uređaja tvrdom najlonskom četkom na nju treba postaviti i jednu minutu ostaviti ležati pamučnu krpu namočenu mješavinom određenom u točki 3. Potom pamučnu krpu treba ukloniti i katadiopterski uređaj ostaviti da se osuši.

5.2. Čim se isparivanje dovrši, ispitivanje otpornosti na struganje treba obaviti četkanjem stražnje strane istom najlonskom četkom kao i prije.

5.3. Zatim treba izmjeriti koeficijent svjetlosne jakosti (dodatak 4. točka 3.2. ili dodatak 14. točka 4.2) nakon što se cijela stražnja strana stražnje zrcalne površine uređaja pokrije crnim tušem.

Dodatak 9.

VREMENSKA POSTOJANOST OPTIČKIH SVOJSTAVA  (1) KATADIOPTERSKIH UREĐAJA

1. Tijelo za homologaciju koje je dodijelilo homologaciju ima pravo provjeriti vremensku postojanost optičkih svojstava tipa katadiopterskog uređaja tijekom njegove uporabe.

2. Nadležne ustanove država, osim one u kojoj je dodijeljena homologacija, mogu obaviti slične provjere i na svojemu suverenom području. Ako tip katadioptera u uporabi pokazuje sustavni nedostatak, spomenute nadležne ustanove dostavit će sve sastavne dijelove skinute za ispitivanje nadležnoj ustanovi koja je dodijelila homologaciju, sa zahtjevom za njihovo mišljenje.

3. U nedostatku drugih kriterija, pojam »sustavni nedostatak« tipa katadioptera u uporabi treba tumačiti u skladu s namjerom u točki 6.1. ovoga pravilnika.

________
(1)  Usprkos važnosti ispitivanja kojima se provjerava vremenska postojanost optičkih svojstava katadiopterskih uređaja, pri sadašnjem stanju tehnike još nije moguće procijeniti tu postojanost laboratorijskim ispitivanjima ograničena trajanja.

Dodatak 10.

OTPORNOST NA TOPLINU

1. Katadiopterski uređaj treba držati neprekidno 48 sati u suhoj atmosferi na temperaturi od 65 °C ± 2 °C.

2. Nakon tog ispitivanja ne smije se vidjeti ni jedna pukotina ili zamjetljivije izobličenje katadiopterskog uređaja i, posebno, njegova optičkoga dijela.

Dodatak 11.

POSTOJANOST BOJA  (1)

1. Tijelo za homologaciju koje je dodijelilo homologaciju ima pravo provjeriti postojanost boja tipa katadiopterskoga uređaja tijekom njegove uporabe.

2. Nadležne ustanove država, osim one u kojoj je dodijeljena homologacija, mogu obaviti slične provjere i na svojemu suverenom području. Ako tip katadioptera u uporabi pokazuje sustavni nedostatak, spomenute nadležne ustanove dostavit će sve sastavne dijelove skinute za ispitivanje nadležnoj ustanovi koja je dodijelila homologaciju, sa zahtjevom za njihovo mišljenje.

3. U nedostatku drugih kriterija, pojam »sustavni nedostatak« tipa katadioptera u uporabi treba tumačiti u skladu s namjerom iz točke 6.1. ovoga pravilnika.

________
 (1)  Usprkos važnosti ispitivanja kojima se provjerava postojanost boja katadiopterskih uređaja, pri sadašnjemu stanju tehnike još nije moguće procijeniti postojanost boja laboratorijskim ispitivanjima ograničena trajanja.

  

Dodatak 12.

VREMENSKI REDOSLIJED ISPITIVANJA

Broj priloga

Točka broj

ISPITIVANJA

UZORCI

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

-

6.(*)

Opće specifikacije: vizualni pregled

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.

-

Oblici i dimenzije: vizualni pregled

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

-

Toplina: 48 h pri 65 °C ± 2 °C

vizualni pregled za izobličenje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

-

Kolorimetrija: vizualni pregled

trikromatske koordinate u slučaju dvojbe

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7.

-

Fotometrija: ograničeno na

20´ i V = H = 0°

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7.

3.

Cjelokupna fotometrija

  

x

x

      

8.

1.

Voda: 10 min u uobičajenu položaju

10 min u preokrenutom položaju

vizualni pregled

      

x

x

x

x

x

x

  

4.

3.1.

Kolorimetrija: vizualni pregled

trikromatske koordinate u slučaju dvojbe

      

x

x

x

x

  

4.

3.2.

Fotometrija: ograničeno na

20´ i V = H = 0°

      

x

x

  

8.

3.

Motorna goriva: 5 min

vizualni pregled

      

x

x

x

x

  

8.

4.

Ulja za podmazivanje: 5 min

vizualni pregled

      

x

x

x

x

  

4.

3.1.

Kolorimetrija: vizualni pregled

trikromatske koordinate u slučaju dvojbe

       

x

 

x

  

4.

3.2.

Fotometrija: ograničeno na

20´ i V = H = 0°

      

x

x

  

8.

2.

Korozija: 24 sata

2 sata stanka

24 sata

vizualni pregled

    

x

x

x

x

x

x

x

x

    

8.

5.

Stražnja strana: 1 min

vizualni pregled

    

x

x

x

x

    

4.

3.1.

Kolorimetrija: vizualni pregled

trikromatske koordinate u slučaju dvojbe

    

x

x

x

x

    

4.

3.2.

Fotometrija: ograničeno na

20´ i V = H = 0°

    

x

x

    

9.

-

Vremenska postojanost

          

4.

3.1.

Kolorimetrija: vizualni pregled ili

trikromatske koordinate

          

4.

3.2.

Fotometrija: ograničeno na

20´ i V = H = 0°

          

11.

-

Postojanost boja

          

4.

3.1.

Kolorimetrija: vizualni pregled ili

trikromatske koordinate

          

4.

3.2.

Fotometrija: ograničeno na

20´ i V = H = 0°

          

4.

2.

Pohrana uzoraka u tijelu za homologaciju

  

x

x

      

(*)  Odnosi se na broj točke priloga II. ovoga pravilnika.

 

Dodatak 13.

OTPORNOST NA UDARAC – RAZRED IV.A

1. Katadiopterski se uređaj treba ugraditi na način sličan onome na koji će biti ugrađen na vozilo, ali s lećama ležećim vodoravno i usmjerenim prema gore.

2. Na središnji dio leće treba s visine od 0,76 m spustiti uspravno da padne, jednom, polirana masivna čelična kugla promjera 13 mm. Kugla može biti vođena, ali ne smije biti ometana u slobodnome padu.

3. Ako se katadiopterski uređaj ispituje tim postupkom pri sobnoj temperaturi, leća ne smije napuknuti.

 

Dodatak 14.

POSTUPAK ISPITIVANJA – RAZRED IV.A

1. Podnositelj zahtjeva treba za homologaciju dostaviti deset uzoraka koje treba ispitati u vremenskome redoslijedu navedenu u dodatku 15.

2. Nakon provjere specifikacija u točkama 6.1. – 6.5. i specifikacija za oblik i dimenzije (dodatak 5.), deset uzoraka treba podvrgnuti ispitivanju otpornosti na toplinu (dodatak 10.) te najmanje jedan sat nakon toga ispitivanja treba provesti ispitivanje njihovih kolorimetrijskih značajka (dodatak 6.) i koeficijenta svjetlosne jakosti (dodatak 7.) za kut odstupanja od 20ž i kut osvjetljavanja od V = H = 0° ili, ako je potrebno, u položaju određenom u dodatku 7. Dva katadiopterska uređaja koji su dali najmanje i najveće vrijednosti treba potom u cijelosti ispitati kako je prikazano u dodatku 7. Ta dva uzorka treba čuvati u laboratorijima za bilo kakvu kasniju provjeru, za koju se može ustanoviti da je potrebna.

3. Četiri uzorka od preostalih osam uzoraka treba izdvojiti slučajnim odabirom i podijeliti u dvije skupine po dva uzorka.

Prva skupina:

Ova dva uzorka treba podvrgnuti uzastopnu ispitivanju otpornosti na prodiranje vode (dodatak 8. točka 1.) i potom, ako je to ispitivanje zadovoljavajuće, ispitivanju otpornosti na goriva i ulja za podmazivanje (dodatak 8. točke 3. i 4.).

Druga skupina:

Ova dva uzorka treba, ako je to bitno, podvrgnuti ispitivanju korozije (dodatak 8. točka 2.) i potom ispitivanju otpornosti na struganje stražnje strane katadiopterskog uređaja (dodatak 8. točka 5.). Ta dva uzorka treba podvrgnuti također i ispitivanju na udarac (dodatak 13.).

4. Nakon obavljenih ispitivanja navedenih u gornjoj točki katadiopterski uređaji u svakoj skupini moraju imati:

4.1. boju koja zadovoljava uvjete navedene u prilogu 6.; to treba provjeriti kvalitativnom metodom i, u slučaju dvojbe, potvrditi kvantitativnom metodom

4.2. koeficijent svjetlosne jakosti koji zadovoljava uvjete navedene u dodatku 7.; provjeru treba obaviti samo za kut odstupanja od 20ž i kut osvjetljavanja od V = H = 0° ili, ako je potrebno, u položaju određenu u dodatku 7.

5. Četiri preostala uzorka mogu se koristiti ako je potrebno za bilo koju drugu svrhu.

  

DODATAK 15.

VREMENSKI REDOSLIJED ISPITIVANJA ZA RAZRED IV. A

Broj priloga

Točka broj

ISPITIVANJA

UZORCI

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

-

6.(*)

Opće specifikacije: vizualni pregled

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.

-

Oblici i dimenzije: vizualni pregled

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

-

Toplina: 48 h pri 65 °C ± 2 °C

vizualni pregled za izobličenje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

-

Kolorimetrija: vizualni pregled

trikromatske koordinate u slučaju dvojbe

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7.

-

Fotometrija: ograničeno na 20´ i V = H = 0°

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7.

-

Cjelokupna fotometrija

x

x

        

8.

1.

Voda: 10 min u uobičajenom položaju

10 min u preokrenutom položaju

vizualni pregled

  

x

x

x

x

x

x

      

8.

3.

Motorna goriva: 5 min

vizualni pregled

  

x

x

x

x

      

8.

4.

Ulja za podmazivanje: 5 min

vizualni pregled

  

x

x

x

x

      

6.

-

Kolorimetrija: vizualni pregled

trikromatske koordinate u slučaju dvojbe

  

x

x

x

x

      

7.

-

Fotometrija: ograničeno na

20´ i V = H = 0°

  

x

x

      

8.

2.

Korozija: 24 sata

2 sata stanka

24 sata

vizualni pregled

    

x

x

x

x

x

x

x

x

    

8.

5.

Stražnja strana: 1 min

vizualni pregled

    

x

x

x

x

    

13.

-

Udarac:

vizualni pregled

    

x

x

x

x

    

6.

-

Kolorimetrija: vizualni pregled

trikromatske koordinate u slučaju dvojbe

    

x

x

x

x

    

7.

-

Fotometrija: ograničeno na

20´ i V = H = 0°

    

x

x

    

14.

2.

Pohrana uzoraka u tijelu za homologaciju

x

x

        

(*)  Odnosi se na broj točke priloga II. ovoga pravilnika.

 


(*) Odnosi se na broj točke priloga II. ovoga pravilnika.

(*) Odnosi se na broj točke priloga II. ovoga pravilnika.

zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa katadioptera za motorna vozila i njihove prikolice TPV 121 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !