Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa pokazivača smjera za motorna vozila i njiove prikolice TPV 123 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
142 14.10.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa pokazivača smjera za motorna vozila i njihove prikolice TPV 123 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2519

Na temelju članka 275.L109545 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA POKAZIVAČA SMJERA ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 123 (IZDANJE 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije pokazivača smjera za vozila kategorija M, N i O1.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za pokazivače smjera dani su u prilogu II., a postupak homologacije u točkama 1. – 5. priloga I. ovoga pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji sastavnog dijela za tip pokazivača smjera ako taj tip pokazivača smjera zadovoljava zahtjeve iz priloga II. ovoga pravilnika.

Obrazac certifikata o homologaciji tipa pokazivača smjera dan je u dodatku 2. priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Pokazivači smjera mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve iz ovoga pravilnika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pokazivači smjera koji ne zadovoljavaju odredbe ovoga pravilnika mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako su kao zamjenski dijelovi namijenjeni za ugradbu na vozila homologirana prema ranije važećim propisima.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima iz ovog pravilnika.

– da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskog smjera

– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja danih u prilogu II. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji pokazivača smjera za motorna vozila i njihove prikoliceL109547« (»Narodne novine« br. 147/98).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/26
Urbroj: 558-04/8-04-1
Zagreb, 21. rujna 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

_________
[1] Definicija vozila određena je u članku 4.L109548 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (“Narodne novine” br. 115/04), a kategorizacija vozila u prilogu II. A istoga pravilnika.

PRILOG I

OPĆI ZAHTJEVI ZA HOMOLOGACIJU TIPA

1. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA SASTAVNOG DIJELA

1.1. Zahtjev za homologaciju tipa sastavnog dijela prema članku 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila za tip pokazivača smjera treba podnijeti proizvođač.

1.2. Obrazac za opisni dokument dan je u dodatku 1.

1.3. Tehničkoj službi koja je odgovorna za provedbu ispitivanja za homologaciju tipa mora se dostaviti sljedeće:

1.3.1. Dva uzorka opremljena preporučenom žaruljom ili žaruljama; ako uređaji nisu istovjetni, ali su simetrični i prikladni za ugradbu jedan na lijevu i jedan na desnu stranu vozila, ta dva dostavljena uzorka mogu biti istovjetna i prikladna za ugradbu samo na desnu ili samo na lijevu stranu vozila; za pokazivač smjera kategorije 2b, uz zahtjev za homologaciju, treba također dostaviti dva uzorka dijelova koji tvore sustav za osiguravanje dvije razine jakosti.

2. OZNAČIVANJE

2.1. Uređaji dostavljeni za homologaciju tipa sastavnog dijela moraju nositi:

2.1.1. trgovački naziv ili oznaku proizvođača

2.1.2. u slučaju svjetala s izmjenjivim svjetlosnim izvorima: tip (tipovi) propisane žarulje sa žarnom niti

2.1.3. u slučaju svjetala s neizmjenjivim svjetlosnim izvorima: nazivni napon u voltima (V) i snaga u vatima (W).

2.2. Ove oznake trebaju biti jasno čitljive i neizbrisive te trebaju biti postavljene na osvjetljavajuću površinu ili na jednu od osvjetljavajućih površina uređaja. One moraju biti vidljive izvana kad je uređaj postavljen na vozilo.

2.3. Svaki uređaj treba imati dovoljno prostora za oznaku homologacije tipa sastavnog dijela. Taj se prostor treba označiti na nacrtima navedenim u dodatku 1.

3. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE TIPA SASTAVNOG DIJELA

3.1. Ako su zadovoljeni odgovarajući zahtjevi Zavod će izdati certifikat o homologaciji tipa prema članku 8. i, ako je primjenjivo, članku 15. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

3.2. Obrazac za certifikat o homologaciji tipa dan je u dodatku 2.

3.3. Homologacijski broj u skladu s prilogom VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila mora se dodijeliti svakom tipu pokazivača smjera koji je homologiran. Ista država članica ne smije dodijeliti isti broj drugomu tipu pokazivača smjera.

3.4. Ako je homologacija tipa sastavnog dijela zatražena za tip uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju koji obuhvaća pokazivač smjera i druga svjetla, jedinstveni homologacijski broj za tip sastavnog dijela dodjeljuje se pod uvjetom da pokazivač smjera zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika i da svako od drugih svjetala, koje čini dio uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju za koji je zatražena homologacija tipa sastavnog dijela, zadovoljava zahtjeve iz zasebnoga pravilnika koji se na njega primjenjuje.

4. OZNAKA HOMOLOGACIJE TIPA SASTAVNOG DIJELA

4.1. Pored označivanja navedenog u točki 2.1. svaki pokazivač smjera koji je u skladu s tipom homologiranim prema ovomu pravilniku treba nositi oznaku homologacije tipa sastavnog dijela.

4.2. Ta se oznaka sastoji od:

4.2.1. pravokutnika oko slova »e«, iza kojega se nalazi razlikovni broj ili slova države članice koja je dodijelila homologaciju tipa:

 1 za Njemačku 12 za Austriju

 2 za Francusku 13 za Luksemburg

 3 za Italiju 17 za Finsku

 4 za Nizozemsku 18 za Dansku

 5 za Švedsku 21 za Portugal

 6 za Belgiju 23 za Grčku

 9 za Španjolsku IRL za Irsku

11 za Ujedinjeno Kraljevstvo

4.2.2. »osnovnog homologacijskog broja« u blizini pravokutnika, koji se nalazi u 4. dijelu homologacijskoga broja tipa navedenog u prilogu VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila, kojemu prethode dvije brojke koje označuju redoslijedni broj dodijeljen najnovijim glavnim tehničkim izmjenama i dopunama Smjernice 76/759/EEZ na dan kad je dodijeljena homologacija tipa. U ovome je pravilniku taj redoslijedni broj 01

4.2.3. dodatnih simbola kako slijedi:

4.2.3.1. jedan ili više od ovih brojeva: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 ili 6, ovisno o tome da li uređaj pripada jednoj ili više kategorija: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 ili 6;

4.2.3.2. na uređajima koji se ne mogu bez razlike ugraditi na obje strane vozila, strelica koja pokazuje u koji se položaj uređaj treba ugraditi (strelica treba biti usmjerena prema vanjskoj strani vozila u slučaju uređaja kategorija 1, 1a, 1b, 2a i 2b, a prema prednjoj strani vozila u slučaju uređaja kategorija 3, 4, 5 i 6). K tomu na uređajima kategorije 6 treba se nalaziti slovo »R« ili »L«, koje označuje desnu ili lijevu stranu vozila

4.2.3.3. na uređajima koji se mogu upotrebljavati kao pojedinačno svjetlo i kao dio sklopa od dva svjetla, dodatno slovo »D« desno od simbola navedena u točki 4.2.3.1.

4.3. Oznaka homologacije tipa sastavnog dijela treba se postaviti na leću svjetla ili na jednu od leća na način tako da bude neizbrisiva i jasno čitljiva, čak i kad su svjetla postavljena na vozilo.

4.4. Raspored homologacijske oznake.

4.4.1. Neovisna svjetla:

Primjeri oznake homologacije tipa sastavnog dijela dani su u dodatku 3., slika 1.

4.4.2. Udružena, spojena ili uzajamno povezana svjetla:

4.4.2.1. Ako je dodijeljen jedinstveni homologacijski broj sastavnog dijela, kako je prethodno navedeno u točki 3.4, na tip uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju koji obuhvaća pokazivač smjera i druga svjetla postavlja se jedinstvena oznaka homologacije tipa sastavnog dijela koja se sastoji od:

4.4.2.1.1.pravokutnika oko slova »e«, iza kojeg se nalazi razlikovni broj ili slova države članice koja je dodijelila homologaciju tipa (vidi točku 4.2.1)

4.4.2.1.2.osnovnoga homologacijskog broja (vidi točku 4.2.2, prva polovica rečenice);

4.4.2.1.3.zahtijevane strelice po potrebi, ako se ona odnosi na sklop svjetala kao cjelinu.

4.4.2.2. Ta oznaka može biti smještena bilo gdje na udruženim, spojenim ili uzajamno povezanim svjetlima pod uvjetom:

4.4.2.2.1.da je vidljiva nakon ugradbe svjetala.

4.4.2.2.2.da ni jedan element koji emitira svjetlo, a koji je sastavni dio udruženih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala, ne može biti uklonjen bez istodobnog uklanjanja homologacijske oznake.

4.4.2.3. Identifikacijski simbol za svako svjetlo koje odgovara svakomu pravilniku prema kojemu je dodijeljena homologacija tipa sastavnog dijela, zajedno s redoslijednim brojem (vidi točku 4.2.2, druga polovica rečenice), i gdje je potrebno, slovo »D« te zahtijevana strelica trebaju biti označeni:

4.4.2.3.1.ili na odgovarajućoj površini emitiranja svjetla.

4.4.2.3.2.ili u skupini, tako da svako od udruženih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala može biti jasno prepoznato.

4.4.2.4. Dimenzije sastavnih dijelova te oznake ne smiju biti manje od najmanjih dimenzija određenih za pojedinačne oznake u pojedinačnim pravilnicima prema kojima su dodijeljene homologacije tipa sastavnih dijelova.

4.4.2.5. Primjeri oznake homologacije tipa sastavnog dijela za svjetlo koje je udruženo, spojeno ili uzajamno povezano s drugim svjetlima dani su u dodatku 3., slika 2.

4.4.3. Na svjetla uzajamno povezana s drugim svjetlima, čije se leće mogu upotrijebiti i za druge tipove glavnih svjetala:

4.4.3.1. primjenjuju se odredbe navedene u točki 4.4.2.

4.4.3.2. osim toga, ako su upotrijebljene iste leće, svjetlo se naknadno može označiti različitim homologacijskim oznakama koje se odnose na različite tipove glavnih svjetala ili sklopova svjetala, pod uvjetom da tijelo glavnog svjetla, čak ako se i ne može razdvojiti od leća, obuhvaća prostor opisan u točki 2.3. i da nosi homologacijske oznake stvarnih funkcija;

4.4.3.3. ako različiti tipovi glavnih svjetala sadržavaju isto tijelo, naknadno se mogu označiti različitim homologacijskim oznakama.

4.4.3.4. Primjeri oznake homologacije tipa sastavnog dijela za svjetla uzajamno povezana s glavnim svjetlom dani su u dodatku 3., slika 3.

5. PREINAKE TIPA I IZMJENE ILI DOPUNE HOMOLOGACIJE

5.1. U slučaju preinaka tipa koji je homologiran prema ovomu pravilniku treba primijeniti odredbe članka 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila

6. SUKLADNOST PROIZVODNJE

6.1. Opći zahtjevi za uspostavljanje sukladnosti proizvodnje određeni su u člancima 29. – 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

6.2. Svaki pokazivač smjera treba zadovoljavati fotometrijske i kolorimetrijske uvjete određene u točkama 6. i 8 (*). Međutim, u slučaju da je uređaj određen slučajnim odabirom iz serijske proizvodnje, zahtjevi s obzirom na najmanje jakosti emitiranog svjetla (mjereno s normiranom žaruljom sa žarnom niti kako je navedeno u točki 7. (*)) trebaju se ograničiti u svakome odgovarajućem smjeru na 80% najmanjih vrijednosti određenih u točkama 6.1. i 6.2 (*)

_________
(*) Dokumenata navedenih u stavku 1. priloga II. ovoga pravilnika.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT br. .........................

koji se odnosi na homologaciju tipa pokazivača smjera kao sastavnog dijela – Pravilnik TPV 123 (Smjernica 76/759/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice …/…/EC)

 

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnu mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, moraju se dodati podaci o njihovim značajkama.

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):........

0.2. Tip:...........................................................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.7. Mjesto i način postavljanja oznake homologacije na sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama:

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

1. OPIS UREĐAJA

1.1. Tip uređaja: ..............................................

1.1.1. Funkcija (funkcije) uređaja:........................

1.1.2. Kategorija ili razred uređaja:......................

1.1.3. Boja emitiranog ili reflektiranog svjetla:............

1.2. Nacrt (nacrti) dovoljno podrobni da omogućuju identifikaciju tipa uređaja i da prikazuju:

1.2.1. u koji se geometrijski položaj uređaj treba ugraditi na vozilo (ne primjenjuje se na svjetla stražnje registarske pločice):....................................................

1.2.2. os promatranja koju treba uzeti kao referencijsku os pri ispitivanjima (vodoravni kut H = 0°, uspravni kut V = 0°) i točku koju treba uzeti kao referentno središte pri navedenim ispitivanjima (ne primjenjuje se na katadiopterske uređaje i svjetla stražnje registarske pločice):

1.2.3. položaj namijenjen za oznaku EU-homologacije tipa sastavnog dijela:

1.2.4. za svjetla stražnje registarske pločice, geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti u odnosu na prostor koji zauzima registarska pločica te obris površine odgovarajući osvijetljene:

1.2.5. za glavna svjetla i prednja svjetla za maglu, pogled sprijeda na svjetla s pojedinostima orebrenja leće, ako postoji, te poprečni presjek:.......................................

1.3. Sažet tehnički opis s navođenjem pojedinosti, uz izuzeće svjetala s neizmjenjivim svjetlosnim izvorima, kategorije ili kategorija propisanih svjetlosnih izvora kojih će biti jedan ili više od onih navedenih u Pravilniku TPV 125 (ne primjenjuje se na katadiopterske uređaje):..

1.4. Posebni podaci

1.4.1. Za svjetla stražnje registarske pločice, izjava je li uređaj namijenjen za osvjetljavanje široke/visoke/široke i visoke pločice:.....................................................

1.4.2. Za glavna svjetla,

1.4.2.1. podaci o tome je li svjetlo namijenjeno za davanje kratkoga i dugoga svjetlosnog snopa ili samo jednoga od njih:

1.4.2.2. podaci o tome je li, u slučaju da je glavno svjetlo namijenjeno za davanje kratkoga svjetlosnog snopa, ono oblikovano i izvedeno za promet lijevom i desnom stranom ili samo za promet lijevom ili desnom stranom:

1.4.2.3. ako je glavno svjetlo opremljeno reflektorom koji se može namještati, oznaka položaja ugradbe glavnog svjetla u odnosu na tlo i uzdužnu srednju ravninu vozila, ako je glavno svjetlo samo za uporabu na tome položaju (tim položajima):...............................................

1.4.3. Za pozicijska svjetla, kočna svjetla i pokazivače smjera,

1.4.3.1. ako se uređaj može upotrebljavati i u sklopu od dva svjetla iste kategorije:

1.4.3.2. u slučaju uređaja s dvije razine jakosti (kočna svjetla i pokazivači smjera kategorije 2b) grafički prikaz rasporeda i specifikacija značajki sustava kojim se osiguravaju dvije razine jakosti:

1.4.4. Za katadiopterske uređaje, sažet opis s tehničkim specifikacijama materijala katadiopterske optičke jedinice:

1.4.5. Za svjetla za vožnju unatrag, izjava je li uređaj namijenjen za ugradbu na vozilo isključivo u paru uređaja:

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju  

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

tipa vozila/sastavnog dijela/zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Smjernicu .../.../EEZ prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice.../.../EZ

Broj homologacije:.................................................

Razlog za izmjenu/dopunu:......................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):........

0.2. Tip:...........................................................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/ zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Mjesto te oznake:......................................

0.4. Kategorija vozila (3):...................................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.7. Mjesto i način postavljanja oznake homologacije na sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama:

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:.............

DIO II.

1. Dodatni podaci (kada je primjenjivo) (vidi dodatak)

2. Tehnička služba koja je odgovorna za provedbu ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:.....................

4. Broj izvještaja o ispitivanju:........................

5. Napomene (ako ih ima) (vidi dodatak):......

6. Mjesto:.....................................................

7. Datum:......................................................

8. Potpis:.......................................................

9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju koja je pohranjena u tijelu za homologaciju i koja se može dobiti na zahtjev...............................

_______
(1) Prekriži što se ne primjenjuje.

(2) Ako identifikacijska oznaka tipa sadržava znakove koji nisu bitni za opis vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice na koju se odnosi certifikat o homologaciji, takve znakove treba u dokumentaciji prikazati simbolom"?" (npr. ABC??123??).

(3) Kako je određeno u prilogu II. A Smjernice 70/156/EEC.

 

Dopuna

certifikatu o homologaciji br. .....................

koji se odnosi na homologaciju tipa uređaja za osvjetljavanje i/ili svjetlosnu signalizaciju kao sastavnog dijela s obzirom na Smjernicu 76/757/EEC; 76/758/EEC; 76/759/EEC; 76/760/EEC; 76/761/EEC; 76/762/EEC; 77/538/EEC; 77/539/EEC i 77/540/EEC(1) prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ..............

1. Dodatni podaci

1.1. Kad je primjenjivo, navesti za svako svjetlo

1.1.1. Kategorija (kategorije) uređaja:.................

1.1.2. Broj i kategorija svjetlosnih izvora (ne primjenjuje se na katadioptere) (2):

1.1.3. Boja emitiranog ili reflektiranog svjetla:.......

1.1.4. Homologacija dodijeljena isključivo za uporabu kao zamjenski dio na vozilima već u uporabi: da/ne (1) 

1.2. Posebni podaci za određene tipove uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

1.2.1. Za katadiopterske uređaje: izdvojen/dio sklopa uređaja (1)

1.2.2. Za svjetla stražnje registarske pločice: uređaj za osvjetljavanje visoke pločice/široke pločice (1)

1.2.3. Za glavna svjetla: ako su opremljena reflektorom koji se može podešavati, položaj (položaji) ugradbe glavnoga svjetla u odnosu na tlo i uzdužnu srednju ravninu vozila, ako je glavno svjetlo samo za uporabu na tom položaju (tim položajima):...............................................

1.2.4. Za svjetla za vožnju unatrag: ovaj uređaj bit će ugrađen na vozilo samo kao dio para uređaja: da/ne (1)

5. NAPOMENE

5.1. Nacrti

5.1.1. Za svjetla stražnje registarske pločice: priloženi nacrt br. ............ prikazuje geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti u odnosu na prostor koji zauzima registarska pločica te obris površine odgovarajući osvijetljene.

5.1.2. Za katadiopterske uređaje: priloženi nacrt br. ............ prikazuje geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti na vozilo.

5.1.3. Za sve druge uređaje za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju: priloženi nacrt br. ........... prikazuje geometrijski položaj na koji se uređaj treba postaviti na vozilo te referentnu os i referentno središte uređaja.

5.2. Za glavna svjetla: način rada upotrijebljen tijekom ispitivanja (točka 5.2.3.9. priloga I. Smjernice 76/761/EEC):

__________
(1) Prekriži što se ne primjenjuje

(2) Za svjetla s neizmjenjivim svjetlosnim izvorima navesti broj svjetlosnih izvora i ukupnu snagu u vatima (W).

 

Dodatak 3.

PRIMJERI HOMOLOGACIJSKE OZNAKE TIPA SASTAVNOG DIJELA

Slika 1.

Uređaj koji nosi gornju oznaku homologacije tipa sastavnog dijela pokazivač je smjera kategorije 4 homologiran u Njemačkoj (e1) u skladu s ovom smjernicom (01) pod osnovnim homologacijskim brojem 1471, koji se također može upotrijebiti i u sklopu od dva svjetla. Strelica je usmjerena prema prednjoj strani vozila

Smjer u kojem su okrenute strelice na homologacijskoj oznaci, u skladu s kategorijom uređaja, prikazan je niže:

Slika 2a.

PojednostavNjeno oznaČivanje udruŽenih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala kad su dva ili viŠe svjetAla dio istog sklopa

(Uspravne i vodoravne crte shematski prikazuju oblik uređaja za svjetlosnu signalizaciju. One nisu dio homologacijske oznake)

PRIMJER A

PRIMJER B

PRIMJER C

Napomena:

Tri primjera homologacijskih oznaka, primjeri A, B i C, predstavljaju tri moguće inačice označivanja uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju kad su dva ili više svjetala dio iste jedinice (sklopa) udruženih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala. Te homologacijske oznake pokazuju da je uređaj homologiran u Njemačkoj (e1) pod osnovnim homologacijskim brojem 1712 i da obuhvaća:

katadiopter razreda I A homologiran u skladu sa Smjernicom 76/757/EEC, redoslijedni broj 02

stražnji pokazivač smjera kategorije 2a homologiran u skladu sa Smjernicom 76/759/EEC, redoslijedni broj 01

crveno stražnje pozicijsko svjetlo (R) homologirano u skladu s prilogom II. Smjernice 76/758/EEC, redoslijedni broj 02

stražnje svjetlo za maglu (F) homologirano u skladu sa Smjernicom 77/538/EEC, redoslijedni broj 00

svjetlo za vožnju unatrag (AR) homologirano u skladu sa Smjernicom 77/539/EEC, redoslijedni broj 00

kočno svjetlo s dvije razine jakosti (S2) homologirano u skladu s prilogom II. Smjernice 76/758/EEC, redoslijedni broj 02

svjetlo stražnje registarske pločice (L) homologirano u skladu sa Smjernicom 76/740/EEC, redoslijedni broj 00

Slika 2b.

PojednostavNjeno oznaČivanje udruŽenih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala kad su dva ili viŠe svjetAla dio istog sklopa

(Uspravne i vodoravne crte shematski prikazuju oblik uređaja za svjetlosnu signalizaciju. One nisu dio homologacijske oznake)

PRIMJER A

PRIMJER B

PRIMJER C

PRIMJER D

 

Napomena:

Četiri primjera homologacijskih oznaka, primjeri A, B, C i D, predstavljaju četiri moguće inačice označivanja uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju kad su dva ili više svjetala dio iste jedinice (sklopa) udruženih, spojenih ili uzajamno povezanih svjetala. Te homologacijske oznake pokazuju da je uređaj homologiran u Njemačkoj (e1) pod osnovnim homologacijskim brojem 7120 i da obuhvaća:

prednje pozicijsko svjetlo (A) homologirano u skladu s prilogom II. Smjernice 76/758/EEC, redoslijedni broj 02, za ugradbu na lijevu stranu

glavno svjetlo (HCR), s kratkim glavnim svjetlom oblikovanim i izvedenim za promet desnom i lijevom stranom te s dugim glavnim svjetlom najveće jakosti između uključivo 86250 i 101250 kandela (kako je naznačeno brojem 30) homologirano u skladu s prilogom V. Smjernice 76/761/EEC, redoslijedni broj 02, koje sadržava leću od plastičnog materijala (PL)

prednje svjetlo za maglu (B) homologirano u skladu sa Smjernicom 76/762/EEZ, redoslijedni broj 02, koje sadržava leću od plastičnog materijala (PL)

prednji pokazivač smjera kategorije 1a homologiran u skladu sa Smjernicom 76/759/EEZ, redoslijedni broj 01.

Slika3.
SVJETLO UZAJAMNO POVEZANO ILI UDRUŽENO S GLAVNIM SVJETLOM

Gornji primjer odgovara označivanju leća namijenjenih za uporabu u različitim tipovima glavnih svjetala, i to za:

glavno svjetlo s kratkim glavnim svjetlom oblikovanim i izvedenim za oba sustava prometa te s dugim glavnim svjetlom najveće svjetlosne jakosti između uključivo 86250 i 101250 kandela (kako je naznačeno brojem 30) homologirano u Njemačkoj (e1) pod osnovnim homologacijskim brojem 7120 u skladu sa zahtjevima iz priloga IV. Smjernice 76/761/EEC, redoslijedni broj 04, koje je uzajamno povezano s prednjim pokazivačem smjera homologiranim u skladu sa Smjernicom 76/759/EEC, redoslijedni broj 01

ili

glavno svjetlo s kratkim glavnim svjetlom i dugim glavnim svjetlom, koje je oblikovano i izvedeno za oba sustava prometa i homologirano u Njemačkoj (e1) pod osnovnim homologacijskim brojem 7122 u skladu sa zahtjevima iz priloga II. Smjernice 76/761/EEC, redoslijedni broj 01, koje je uzajamno povezano s istim prednjim pokazivačem smjera kao i gore,

ili

gore spomenuta glavna svjetla homologirana kao pojedinačno svjetlo

Tijelo glavnog svjetla treba nositi samo vrijedeći homologacijski broj, npr:

 

ili

 

 

 

ili

 

 

  

PRILOG II

TEHNIČKI ZAHTJEVI

1. Tehnički su zahtjevi oni koji su navedeni u točkama 1. i 5. - 8. i prilozima 1, 4. i 5. Pravilnika ECE R 6 koji uključuje sljedeće dokumente:

– 01 niz izmjena i dopuna koje uključuju nadopune 1.

– 5. 01 niza izmjena i dopuna te različite ispravke u njima (1)

– nadopuna 6. 01 niza izmjena i dopuna (2)

– nadopuna 7. 01 niza izmjena i dopuna (3)

osim

1.1. kad se upućuje na »Pravilnik ECE R 48«, što treba shvatiti kao »Smjernica 76/756/EEC«

1.2. kad se upućuje na »Pravilnik ECE R 37«, što treba shvatiti kao »Prilog VII. Smjernice 76/761/EEC«

 

E/ECE/324

E/ECE/TRANS/505 ć Add.5/Rev.2

________
(1) E/ECE/324

E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.5/Rev.2

(2) E/ECE/324

E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.5/Rev.2/Amend.1

(3) TRANS/WP.29/518

 

PRAVILNIK ECE R 6

Revidirani tekst 2

koji uključuje:

01 niz izmjena i dopuna – datum stupanja na snagu: 27. lipnja 1987. godine

ispravak naveden u depozitarnoj obavijesti C.N.117.1987.TREATIES-22 od 24. srpnja 1987. g

nadopuna 1. 01 niza izmjena i dopuna – datum stupanja na snagu: 25. ožujka 1989. g

nadopuna 2. 01 niza izmjena i dopuna – datum stupanja na snagu: 28. veljače 1990. g

ispravak naveden u depozitarnoj obavijesti C.N.38.1990.TREATIES-3 od 10. travnja 1990. g

nadopuna 3. 01 niza izmjena i dopuna – datum stupanja na snagu: 5. svibnja 1991. g

nadopuna 4. 01 niza izmjena i dopuna – datum stupanja na snagu: 2. prosinca 1992. g

nadopuna 5. 01 niza izmjena i dopuna – datum stupanja na snagu: 13. siječnja 1993. g

ispravak 2. 01 niza izmjena i dopuna naveden u depozitarnoj obavijesti C.N.115.1992.TREATIES-11 od 1. srpnja 1992. g

JEDNAKE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA HOMOLOGACIJU POKAZIVAČA SMJERA ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE

1. DEFINICIJE

Za potrebe ovoga pravilnika:

1.1. »Pokazivač smjera« označava uređaj ugrađen na motorno vozilo ili prikolicu koji, kad ga vozač uključi, signalizira namjeru vozača o promjeni smjera gibanja vozila. Postojeći se Pravilnik primjenjuje samo na čvrsto ugrađene žmigajuće uređaje (žmigavce) čije se žmigajuće svjetlo dobiva isprekidanim napajanjem uređaja električnom strujom.

1.2. Definicija naziva

Definicije dane u Pravilniku ECE R 48 i njegovim nizovima izmjena i dopuna, koji su na snazi u trenutku primjene za homologaciju tipa, primjenjuju se i na ovaj pravilnik.

1.3. »Pokazivači smjera različitih tipova« su različiti pokazivači koji se razlikuju u bitnim obilježjima kao što su:

trgovački naziv ili oznaka

značajke optičkog sustava (razine jakosti, kutovi raspodjele svjetala, itd.)

kategorija pokazivača smjera

boja žarulje sa žarnom niti.

5. OPĆI ZAHTJEVI

5.1. Svaki dostavljeni uređaj treba biti u skladu s zahtjevima navedenima u točkama 6. i 8

5.2. Uređaji se moraju tako oblikovati i izvesti da u uobičajenim uvjetima uporabe i usprkos vibracijama kojima mogu biti izloženi tijekom takve uporabe njihov zadovoljavajući rad ostaje očuvan i da zadrže značajke propisane ovim pravilnikom

6. JAKOST EMITIRANOGA SVJETLA

6.1. Svjetlo emitirano iz svakog od dva dostavljena uređaja mora biti: u slučaju pokazivača smjera kategorija 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3 ili 4 u referentnoj osi, a u slučaju pokazivača smjera kategorija 5 ili 6 u smjeru A prema prilogu 1, ne manje od najmanje jakosti i ne veće od najveće jakosti određenih dolje:

Pokazivač smjera(2) kategorije

 

Najveće vrijednosti u cd kad se upotrebljava kao

Najmanje jakosti

pojedinačno

svjetlo (pojedinačno)

ukupna vrijednost za

cd

svjetlo

označeno sa »D«

sklop od dva svjetla

  

(vidi stavak 4.2.2.3)

(vidi stavak 4.2.2.3.)

1

 

175

700(3)

490(3)

980(3)

1a

 

250

800(3)

560(3)

1120(3)

1b

 

400

860(3)

600(3)

1200

2a

 

50

350

350

350

2b

po danu

175

700(3)

490(3)

980(3)

 

po noći

40

120(3)

84(3)

168(3)

3

prema naprijed

175

700(3)

490(3)

980

 

prema natrag

50

200

140

280

4

prema naprijed

175

700(3)

490(3)

980(3)

 

prema natrag

0,6

200

140

280

5

 

0,6

200

140

280

6

 

50

200

140

280

__________

(2) Ugradba prednjih pokazivača smjera različitih kategorija na motorna vozila i njihove prikolice predviđena je pravilnicima s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju (Pravilnici TPV 120 i TPV 208).

(3) Ukupna vrijednost najveće jakosti za sklop od dva svjetla dobivena je množenjem sa 1,4 vrijednosti propisane za pojedinačno svjetlo.

Ako se sklop od dva svjetla koja imaju istu funkciju za potrebe ugradbe na vozilo smatra kao "pojedinačno svjetlo" (slijedeći definiciju u Pravilniku ECE R 48 i njegovim nizovima izmjena i dopuna koji su na snazi u trenutku primjene za homologaciju tipa), svako zasebno svjetlo koje tvori "pojedinačno svjetlo" treba zadovoljavati zahtijevanu najmanju jakost, a dva svjetla zajedno ne smiju prekoračiti dopuštenu najveću jakost (posljednji stupac u tablici).

U slučaju pojedinačnog svjetla koje sadržava više od jednoga svjetlosnog izvora:

svjetlo treba zadovoljavati zahtijevanu najmanju jakost ako bilo koji svjetlosni izvor prestane djelovati,

međutim, za prednje ili stražnje pokazivače smjera 50% najmanje jakosti u referentnoj osi svjetla treba smatrati zadovoljavajućim pod uvjetom da je u izjavi o homologaciji upisano da je to svjetlo samo za uporabu na vozilu opremljenu pokaznom svjetiljkom djelovanja koja pokazuje kad bilo koji ili više svjetlosnih izvora prestane djelovati, i

ako svijetle svi svjetlosni izvori, najveća jakost određena za pojedinačno svjetlo može se prekoračiti pod uvjetom da pojedinačno svjetlo nije označeno sa "D" i da najveća jakost određena za sklop od dva svjetla (posljednji stupac u tablici) nije prekoračena.

  

6.2. Izvan referentne osi i u područjima kutova određenih na crtežima razmještaja u prilogu 1. ovoga pravilnika, jakost svjetla emitirana iz svakog od dva dostavljena uređaja:

6.2.1. mora u svakome smjeru koji odgovara točkama u odgovarajućoj tablici raspodjele svjetlosne jakosti prikazanoj u prilogu 4. ovoga pravilnika, biti ne manja od najmanje vrijednosti određene u točki 6.1. pomnožene s postotkom određenim u navedenoj tablici za dotični smjer;

6.2.1.1. različito od točaka 6.2. i 6.2.1, za pokazivače smjera kategorija 4 i 5, prema natrag, najmanja vrijednost od 0,6 cd zahtijeva se kroz cijela područja određena u prilogu 1;

6.2.2. ne smije, ni u jednome smjeru unutar područja iz kojega se vidi pokazivač smjera, prekoračiti najveću vrijednost određenu u točki 6.1.;

6.2.3. osim toga,

6.2.3.1. kroz cijela područja određena na crtežima u prilogu 1, jakost emitiranog svjetla ne smije biti manja od 0,7 cd za uređaje kategorije 1b, ni manja od 0,3 cd za uređaje kategorija 1, 1a, 2a, 3 i 4 prema naprijed te za uređaje kategorije 2b po danu; jakost svjetla ne smije biti manja od 0,07 cd za uređaje kategorije 2b po noći;

6.2.3.2. za uređaje kategorija 1 i 2b po noći te za uređaje kategorija 3 i 4 prema naprijed, jakost emitiranoga svjetla izvan područja određenog mjernim točkama H = ± 10° i V = ± 10° (10°- područje) ne smije prekoračiti sljedeće vrijednosti:

 
 

Najveće vrijednosti u cd izvan 10° – područja

Pokazivač

pojedinačno

svjetlo (pojedi-

ukupna vrijed-

smjera

svjetlo

načno) označe-

nost za sklop

kategorije

 

no sa »D« (vidi

od dva svjetla

  

stavak 4.2.2.3)

(vidi stavak

   

4.2.2.3)

2b po noći

100

70

140

1, 3 i 4

400

280

560

 

Između granica 10° – područja (H = ± 10° i V = ± 10°) i 5° – područja (H = ± 5° i V = ± 5°) najveće dopuštene vrijednosti jakosti linearno su povećane do vrijednosti određenih u točki 6.1.

6.2.3.3. Za uređaje kategorija 1a i 1b, jakost emitiranoga svjetla izvan područja određenog mjernim točkama H = ± 15° i V = ± 15° (15° – područje) ne smije prekoračiti sljedeće vrijednosti:

 

Najveće vrijednosti u cd izvan 15° – područja

Pokazivač

pojedinačno

svjetlo (pojedi-

ukupna vrijed-

smjera

svjetlo

načno) označe-

nost za sklop

kategorije

 

no sa »D« (vidi

od dva svjetla

  

stavak 4.2.2.3)

(vidi stavak

   

4.2.2.3)

1a

250

175

350

1b

400

280

560

 

Između granica 15°- područja (H = ± 15° i V = ± 15°) i 5° – područja (H = ± 5° i V = ± 5°) najveće dopuštene vrijednosti jakosti linearno su povećane do vrijednosti određenih u točki 6.1.

6.2.3.4. Moraju se zadovoljiti odredbe iz točke 2.2. priloga 4. ovoga pravilnika o lokalnim promjenama jakosti.

6.3. Jakosti svjetla treba mjeriti s neprekidno upaljenom žaruljom (žaruljama) sa žarnom niti.

6.4. U slučaju uređaja kategorije 2b, vrijeme koje proteče između električnoga punjenja pri uključivanju i izlaza svjetla mjerenog u referentnoj osi do postizanja 90% vrijednosti izmjerene u skladu sa točkom 6.3 treba mjeriti kako za uvjete uporabe po danu tako i za uvjete uporabe po noći. Izmjereno vrijeme za uvjete uporabe po noći ne smije premašiti ono izmjereno za uvjete uporabe po danu.

6.5. Prilog 4., naveden u točki 6.2.1., daje pojedinosti o metodama mjerenja koje treba primijeniti.

7. POSTUPAK ISPITIVANJA

7.1. Sva mjerenja treba obaviti s bezbojnom ili jantarnom normiranom žaruljom sa žarnom niti kategorije koja je propisana za taj uređaj; napon napajanja tako je reguliran da proizvodi referentni svjetlosni tok propisan za tu kategoriju žarulja.

7.1.1 Sva mjerenja na svjetlima opremljenim s neizmjenjivim svjetlosnim izvorima (žarulje sa žarnom niti i drugi) treba obaviti pri naponu od 6,75 V, 13,5 V odnosno 28,0 V.

U slučaju svjetlosnih izvora koji se napajaju s pomoću posebnog izvora napajanja, gornji naponi ispitivanja trebaju se primijeniti na ulaznim priključcima toga izvora napajanja. Ispitni laboratorij može zahtijevati od proizvođača poseban izvor napajanja koji je potreban za napajanje svjetlosnih izvora.

7.2. Međutim, u slučaju pokazivača smjera kategorije 2b za koji je upotrijebljen dodatni sustav (4) za postizanje jakosti za noćne uvjete, napon koji se primjenjuje na sustav za mjerenje jakosti za noćne uvjete treba biti onaj koji je primijenjen na žarulju sa žarnom niti za mjerenje jakosti za dnevne uvjete.

7.3. Uspravne i vodoravne obrise osvjetljavajuće površine uređaja za svjetlosnu signalizaciju (točka 1.2.2) treba odrediti i mjeriti u odnosu na referentno središte (točka 1.2.5).

8. BOJA EMITIRANOGA SVJETLA

Boja emitiranoga svjetla treba biti u granicama koordinata propisanih u prilogu 5. ovoga pravilnika.

__________
(4) Uvjeti rada i ugradbe ovoga dodatnog uređaja bit će utvrđeni posebnim odredbama.

 

PRILOG 1

KATEGORIJE POKAZIVAČA SMJERA:

ZAHTIJEVANI NAJMANJI KUTOVI ZA RASPODJELU SVJETALA U PROSTORU TIH KATEGORIJA POKAZIVAČA SMJERA (1)

U svim slučajevima najmanji su uspravni kutovi raspodjele svjetla u prostoru pokazivača smjera 15° iznad i 15° ispod horizontale, međutim u slučaju pokazivača smjera kategorije 6 ti su kutovi 30° iznad i 5° ispod horizontale.

Najmanji vodoravni kutovi raspodjele svjetala u prostoru:

Kategorije 1, Pokazivači smjera za prednju stranu vozila

1a i 1b:

Kategorija 1: Pokazivači smjera za uporabu na udaljenosti ne manjoj od 40 mm od glavnog svjetla

Kategorija 1a: Pokazivači smjera za uporabu na udaljenosti većoj od 20 mm ali manjoj od 40 mm od glavnoga svjetla

Kategorija 1b: Pokazivači smjera za uporabu na udaljenosti manjoj od 20 mm od glavnog svjetla.

Kategorija 2a: Pokazivači smjera s jednom razinom jakosti za stražnju stranu vozila

Kategorija 2b: Pokazivači smjera s dvije razine jakosti za stražnju stranu vozila

Kategorija 3: Prednji pokazivači smjera za uporabu na vozilu koje je opremljeno samo tom kategorijom pokazivača smjera

Kategorija 4: Prednji pokazivači smjera za uporabu na vozilu koje je također opremljeno i pokazivačima smjera kategorije 2a ili 2b

Kategorije 5 i 6: Dodatni bočni pokazivači smjera za uporabu na vozilu koje je također opremljeno i pokazivačima smjera kategorija 1, 1a ili 1b te 2a ili 2b

 

____________

(1) Kutovi prikazani na ovim crtežima vrijede za uređaje koji se ugrađuju na desnu stranu vozila. Strelice na ovim uređajima usmjerene su prema prednjoj strani vozila.

 

PRILOG 4

FOTOMETRIJSKA MJERENJA

1. Metode mjerenja

1.1. Tijekom fotometrijskih mjerenja ometajuće refleksije trebaju se izbjeći prikladnom zaštitom.

1.2. Ako rezultati mjerenja budu dvojbeni, mjerenja treba obaviti tako da budu zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

1.2.1. udaljenost mjerenja treba biti takva da vrijedi zakon obrnutosti o kvadratu udaljenosti;

1.2.2. mjerna oprema treba biti takva da kut otvora prijamnika gledan iz referentnoga središta svjetla ima vrijednost između 10 kutnih minuta (10¢) i 1 stupnja (1°);

1.2.3. zahtjev za jakost za određeni smjer promatranja smatrat će se zadovoljenim ako je taj zahtjev zadovoljen u smjeru koji ne odstupa više od jedne četvrtine stupnja od smjera promatranja.

2. Tablica normirane raspodjele svjetla u prostoru:

Za pokazivače smjera kategorija 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 i 5

Za pokazivače smjera kategorije 6

2.1. Smjer H = 0° i V = 0° odgovara referentnoj osi. (Na vozilu on je vodoravan, usporedan sa srednjom uzdužnom ravninom vozila i usmjeren u zahtijevanome smjeru vidljivosti.) On prolazi kroz referentno središte. Vrijednosti prikazane u tablicama daju, za različite smjerove mjerenja, najmanje jakosti kao postotak zahtijevanih najmanjih jakosti u tablici u točki 6.1:

2.1.1. u smjeru H = 0° i V = 0° za kategorije 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3 i u slučaju kategorije 4 samo prema naprijed

2.1.2. u smjeru H = 5° i V = 0° za kategoriju 6

2.2. Unutar područja raspodjele svjetla u točki 2., shematski prikazanog kao mreža, raspodjela svjetla treba biti stvarno jednolika, to jest u onoj mjeri u kojoj jakost svjetla u svakome smjeru dijela područja koji određuju crte mreže zadovoljava barem najnižu najmanju vrijednost prikazanu na crtama mreže, koje okružuju dotični smjer, kao postotak.

3. Fotometrijsko mjerenje svjetala opremljenih s nekoliko svjetlosnih izvora

Fotometrijsku značajku treba provjeriti:

3.1. za neizmjenjive svjetlosne izvore (žarulje sa žarnom niti i druge)

sa svjetlosnim izvorima koji se nalaze u svjetlu, u skladu sa točkom 7.1.1. ovoga pravilnika

3.2. Za izmjenjive žarulje sa žarnom niti:

ako su opremljena serijski proizvedenim žaruljama sa žarnom niti za 6,75 V, 13,5 V ili 28,0 V, vrijednosti proizvedene svjetlosne jakosti trebaju ležati između najveće granice dane u ovome pravilniku i najmanje granice ovoga pravilnika povećane u skladu s dopuštenim odstupanjem svjetlosnoga toka dopuštena za odabrani tip žarulje sa žarnom niti, kako je navedeno u Pravilniku TPV 125 za proizvodnju žarulja sa žarnom niti; također se može upotrijebiti normirana žarulja sa žarnom niti postavljanjem redom na svakome od pojedinačnih položaja, pri čemu ona radi sa svojim referentnim tokom; izmjerene pojedinačne vrijednosti u svakome se položaju zbrajaju.

 

PRILOG 5

BOJA JANTARNIH SVJETALA:

TRIKROMATSKE KOORDINATE

Granica prema žutom: y £ 0,429

Granica prema crvenom: y ³ 0,398

Granica prema bijelom: z £ 0,007

Za provjeru tih kolorimetrijskih vrijednosti treba upotrijebiti svjetlosni izvor pri temperaturi boje od 2856 K, koji odgovara rasvjetnom sredstvu A Međunarodnoga povjerenstva za rasvjetu (CIE - International Commission on Illumination), u skladu s Konvencijom o cestovnom prometu (E/CONF.56/16/Rev.1).

Međutim, za svjetla opremljena neizmjenjivim svjetlosnim izvorima (žarulje sa žarnom niti i druge), kolorimetrijske značajke treba provjeriti sa svjetlosnim izvorima koji se nalaze u svjetlu, u skladu sa točkom 7.1.1. ovoga pravilnika.

 

PRILOG 6

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA POSTUPKE NADZORA NAD SUKLADNOŠĆU PROIZVODNJE

1. OPĆENITO

1.1. Zahtjeve za sukladnošću treba smatrati zadovoljenim s mehaničkog i geometrijskog stajališta ako razlike ne premašuju neizbježna proizvodna odstupanja unutar zahtjeva ovoga pravilnika.

1.2. S obzirom na fotometrijske značajke, sukladnost serijski proizvedenih pokazivača smjera ne treba osporavati ako pri ispitivanju fotometrijskih značajka bilo kojega pokazivača smjera određenog slučajnim odabirom i opremljenog normiranom žaruljom sa žarnom niti, ili ako su pokazivači smjera opremljeni s neizmjenjivim svjetlosnim izvorima (žarulje sa žarnom niti i druge) i ako su sva mjerenja obavljena pri 6,75 V, 13,5 V ili 28,0 V:

1.2.1. ni jedna izmjerena vrijednost ne odstupa u najnepovoljnijem slučaju za više od 20% od vrijednosti propisanih ovim pravilnikom.

1.2.2. Ako u slučaju pokazivača smjera opremljenog sa izmjenjivim svjetlosnim izvorom rezultati gore opisanoga ispitivanja ne zadovoljavaju zahtjeve, ispitivanja pokazivača smjera treba ponoviti uporabom druge normirane žarulje sa žarnom niti.

1.3. Kromatske koordinate trebaju zadovoljavati zahtjeve ako je pokazivač smjera opremljen normiranom žaruljom sa žarnom niti, ili za pokazivače smjera opremljene neizmjenjivim svjetlosnim izvorima (žarulja sa žarnom niti i drugi), ako se kolorimetrijske značajke provjeravaju sa svjetlosnim izvorom postojećim u pokazivaču smjera.

2. MINIMALNI ZAHTJEVI ZA PROVJERU SUKLADNOSTI KOJU PROVODI PROIZVOĐAČ

Za svaki tip pokazivača smjera posjednik homologacijske oznake treba, u primjerenim vremenskim razmacima, obaviti najmanje sljedeća ispitivanja. Ispitivanja treba obaviti u skladu s odredbama ovoga pravilnika.

Ako bilo koji uzorak pokaže nesukladnost s obzirom na vrstu dotičnoga ispitivanja, treba odabrati i ispitati druge uzorke. Proizvođač treba poduzeti korake za osiguranje sukladnosti dotične proizvodnje.

2.1. Vrsta ispitivanja

Ispitivanja sukladnosti u ovome pravilniku trebaju obuhvatiti fotometrijske i kolorimetrijske značajke.

2.2. Metode upotrijebljene u ispitivanjima

2.2.1. Ispitivanja se općenito trebaju obavljati u skladu s metodama navedenim u ovome pravilniku.

2.2.2. Pri svakome ispitivanju sukladnosti proizvodnje koje obavlja proizvođač mogu se uz odobrenje nadležne ustanove odgovorne za homologacijska ispitivanja upotrebljavati istovrijedne metode. Proizvođač je odgovoran za dokazivanje da su primijenjene metode istovrijedne onima utvrđenima u ovom pravilniku.

2.2.3. Primjena točaka 2.2.1. i 2.2.2. zahtijeva redovito umjeravanje ispitne naprave i njezinu korelaciju s mjerenjima koje obavlja nadležna ustanova.

2.2.4. U svim slučajevima referentne metode trebaju biti one iz ovoga pravilnika, posebno u svrhu administrativne provjere i uzorkovanja.

2.3. Vrsta uzorkovanja

Uzorke pokazivača smjera treba uzeti slučajnim odabirom iz proizvodnje ujednačene partije. Ujednačena partija označava niz pokazivača smjera istoga tipa određen u skladu s proizvodnim postupcima proizvođača.

Ocjena općenito treba obuhvatiti serijsku proizvodnju iz pojedinih tvornica. Međutim, proizvođač može udružiti zapisnike o ispitivanju iz nekoliko tvornica, koji se odnose na isti tip pokazivača smjera pod uvjetom da se u njima primjenjuju isti sustav osiguranja kakvoće i upravljanja kakvoćom.

2.4. Izmjerene i zapisane fotometrijske značajke

Odabrani pokazivač smjera treba podvrgnuti fotometrijskim mjerenjima za određivanje najmanjih vrijednosti u točkama navedenim u prilogu 4. i za određivanje kromatskih koordinata navedenih u prilogu 5., pod uvjetima ovoga pravilnika.

2.5. Kriteriji koji određuju prihvatljivost

Proizvođač je odgovoran za provedbu statističkog istraživanja rezultata ispitivanja te za određivanje, u dogovoru s nadležnom ustanovom, kriterija koji određuju prihvatljivost njegovih proizvoda radi zadovoljavanja specifikacija utvrđenih za provjeru sukladnosti proizvodnje u točki 10.1. ovoga pravilnika.

Kriteriji koji određuju prihvatljivost trebaju biti takvi da, s razinom pouzdanosti od 95%, najmanja vjerojatnost zadovoljavanja zahtjeva kod provjere slučajnim odabirom u skladu s prilogom 7. (prvo uzorkovanje) bude 0,95.

PRILOG 7

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA UZORKOVANJE OD STRANE OSOBE KOJA PROVODI NADZOR

1. OPĆENITO

1.1. Zahtjeve za sukladnošću u skladu sa zahtjevima ovoga pravilnika treba smatrati zadovoljenim s mehaničkog i geometrijskog stajališta ako razlike ne premašuju neizbježna proizvodna odstupanja.

1.2. S obzirom na fotometrijske značajke sukladnost serijski proizvedenih pokazivača smjera ne treba osporavati ako pri ispitivanju fotometrijskih značajki bilo kojega pokazivača smjera određenog slučajnim odabirom i opremljenog normiranom žaruljom sa žarnom niti, ili ako su pokazivači smjera opremljeni neizmjenjivim svjetlosnim izvorima (žarulje sa žarnom niti i druge) i ako su sva mjerenja obavljena pri 6,75 V, 13,5 V ili 28,0 V:

1.2.1. ni jedna izmjerena vrijednost ne odstupa u najnepovoljnijem slučaju za više od 20% od vrijednosti propisanih ovim pravilnikom.

1.2.2. Ako u slučaju pokazivača smjera opremljenog izmjenjivim svjetlosnim izvorom rezultati gore opisanoga ispitivanja ne zadovoljavaju zahtjeve, ispitivanja pokazivača smjera treba ponoviti uporabom druge normirane žarulje sa žarnom niti.

1.2.3. Zanemaruju se pokazivači smjera s očitim greškama

1.3. Kromatske koordinate trebaju zadovoljavati zahtjeve ako je pokazivač smjera opremljen normiranom žaruljom sa žarnom niti, ili za pokazivače smjera opremljene neizmjenjivim svjetlosnim izvorima (žarulja sa žarnom niti i druge) ako se kolorimetrijske značajke provjeravaju pomoću svjetlosnog izvora u pokazivaču smjera.

2. PRVO UZORKOVANJE

U prvom uzorkovanju četiri su pokazivača smjera određena slučajnim odabirom. Prvi uzorak od dva označen je s A, a drugi uzorak od dva označen je sa B.

2.1. Sukladnost nije sporna

2.1.1. Sljedeći postupak uzorkovanja prikazan na slici 1. u ovome prilogu, sukladnost serijski proizvedenih pokazivača smjera ne treba osporavati ako odstupanja izmjerenih vrijednosti pokazivača smjera u najnepovoljnijim smjerovima iznose:

2.1.1.1. uzorak A

A1: jedan pokazivač smjera 0 %

jedan pokazivač smjera ne više od 20 %

A2: oba pokazivača smjera više od 0 %

ali ne više od 20 %

prijelaz na uzorak B

2.1.1.2. uzorak B

B1: oba pokazivača smjera 0 %

2.1.2. ili ako su uvjeti iz točke 1.2.2. za uzorak A ispunjeni

2.2. Sukladnost je sporna

2.2.1. Sljedeći postupak uzorkovanja prikazan na slici 1. u ovome prilogu, sukladnost serijski proizvedenih pokazivača smjera treba osporavati i od proizvođača treba zahtijevati da svoju proizvodnju uskladi s zahtjevima ako odstupanja izmjerenih vrijednosti pokazivača smjera iznose:

2.2.1.1. uzorak A

A3: jedan pokazivač smjera ne više od 20 %

jedan pokazivač smjera više od 20 %

ali ne više od 30 %

2.2.1.2. uzorak B

B2: u slučaju A2

jedan pokazivač smjera više od 0 %

ali ne više od 20 %

jedan pokazivač smjera ne više od 20 %

B3: u slučaju A2

jedan pokazivač smjera 0 %

jedan pokazivač smjera više od 20 %

ali ne više od 30 %

2.2.2. ili ako uvjeti iz točke 1.2.2. za uzorak A nisu ispunjeni.

2.3. Povlačenje homologacije

Sukladnost treba osporavati i primijeniti točku 11. ako, sljedeći postupak uzorkovanja sa slike 1 u ovome prilogu, odstupanja izmjerenih vrijednosti pokazivača smjera iznose:

2.3.1. uzorak A

A4: jedan pokazivač smjera ne više od 20 %

jedan pokazivač smjera više od 30 %

A5: oba pokazivača smjera više od 20 %

2.3.2. uzorak B

B4: u slučaju A2

jedan pokazivač smjera više od 0 %

ali ne više od 20 %

jedan pokazivač smjera više od 20 %

B5: u slučaju A2

oba pokazivača smjera više od 20 %

B6: u slučaju A2

jedan pokazivač smjera 0 %

jedan pokazivač smjera više od 30 %

2.3.3. ili ako uvjeti iz točke 1.2.2. za uzorke A i B nisu ispunjeni.

3. PONOVLJENO UZORKOVANJE

U slučajevima A3, B2 i B3 potrebno je ponovljeno uzorkovanje unutar razdoblja od dva mjeseca nakon obavijesti, pri čemu se treći uzorak C od dva pokazivača smjera i četvrti uzorak D od dva pokazivača smjera odabiru iz zalihe proizvedene nakon ponovne uspostave sukladnosti proizvodnje.

3.1. Sukladnost nije sporna

3.1.1. Sljedeći postupak uzorkovanja prikazan na slici 1 u ovom prilogu, sukladnost serijski proizvedenih pokazivača smjera ne treba osporavati ako odstupanja izmjerenih vrijednosti pokazivača smjera iznose:

3.1.1.1. uzorak C

C1: jedan pokazivač smjera 0 %

jedan pokazivač smjera ne više od 20 %

C2: oba pokazivača smjera više od 0 %

ali ne više od 20 %

prijelaz na uzorak D

3.1.1.2. uzorak D

D1: u slučaju C2

oba pokazivača smjera 0 %

3.1.2. ili ako su uvjeti iz točke 1.2.2. za uzorak C ispunjeni.

3.2. Sukladnost jest sporna

3.2.1. Sljedeći postupak uzorkovanja prikazan na slici 1 u ovom prilogu, sukladnost serijski proizvedenih pokazivača smjera treba osporavati i od proizvođača treba zahtijevati da svoju proizvodnju uskladi sa zahtjevima ako odstupanja izmjerenih vrijednosti pokazivača smjera iznose:

3.2.1.1. uzorak D

D2: u slučaju C2

jedan pokazivač smjera više od 0 %

ali ne više od 20 %

jedan pokazivač smjera ne više od 20 %

3.2.1.2. ili ako uvjeti iz točke 1.2.2. za uzorak C nisu ispunjeni.

3.3. Povlačenje homologacije

Sukladnost treba osporavati i primijeniti točku 11. ako, sljedeći postupak uzorkovanja sa slike 1 u ovome prilogu, odstupanja izmjerenih vrijednosti pokazivača smjera iznose:

3.3.1. uzorak C

C3: jedan pokazivač smjera ne više od 20 %

jedan pokazivač smjera više od 20 %

C4: oba pokazivača smjera više od 20 %

3.3.2. uzorak D

D3: u slučaju C2

jedan pokazivač smjera 0 % ili više od 0 %

jedan pokazivač smjera više od 20 %

3.3.3.      ili ako uvjeti iz stavka 1.2.2. za uzorke C i D nisu ispunjeni.

 

Slika 1.

 

   
zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa pokazivača smjera za motorna vozila i njiove prikolice TPV 123 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !