Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa vozila s obzirom na ponašanje upravljačkog mehanizma pri sudaru TPV 114 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 22.9.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa vozila s obzirom na ponašanje upravljačkog mehanizma pri sudaru TPV 114 (izdanje 00)

DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

2360

Na temelju članka 275.L108697 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA VOZILA S OBZIROM NA PONAŠANJE UPRAVLJAČKOG MEHANIZMA PRI SUDARU TPV 114 (Izdanje 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije vozila M1 i N11 s obzirom na ponašanje upravljačkog mehanizma vozila pri sudaru.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za ponašanje upravljačkog mehanizma vozila pri sudaru sadržani su u točkama 3. i 4. priloga I., a postupak homologacije u točkama 3. i 4. priloga I. ovoga pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti prilog certifikatu o homologaciji tipa vozila, s obzirom na ponašanje upravljačkog mehanizma vozila pri sudaru, ako taj tip vozila zadovoljava zahtjeve iz točke 5.1 priloga I, a certifikat o homologaciji sastavnoga dijela tipu naprave za upravljanje kao zasebne tehničke jedinice, ako taj tip naprave zadovoljava zahtjeve iz točaka 5.2 i 5.3 priloga I. ovoga pravilnika.

Obrazac dodatka certifikatu o homologaciji tipa vozila sadržan je u prilogu V. A., a certifikata o homologaciji tipa naprave za upravljanje u prilogu V. B ovoga pravilnika.

Članak 5.

Naprave za upravljanje i vozila s obzirom na ponašanje upravljačkog mehanizma pri sudaru mogu se homologirati te uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, naprave za upravljanje koje ne zadovoljavaju odredbe iz ovog pravilnika mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako su kao zamjenski dijelovi namijenjeni za ugradbu na vozila homologirana prema ranije važećim propisima.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 o osposobljenosti ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima iz ovoga pravilnika,

– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja sadržanih u prilogu II. koji čini sastavni dio ovoga pravilnika,

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji vozila u pogledu zaštite vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudaraL108699« (»Narodne novine« br. 141/98).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/23
Urbroj: 558-04/13-04-1
Zagreb, 7. rujna 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

___________

1  Definicija vozila dana je u članku 4.L108700 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine« br. 115/04), a kategorizacija u prilogu II. A istoga pravilnika.

 

PRILOG I.

DEFINICIJE, ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU, HOMOLOGACIJA, ZAHTJEVI ZA IZRADBU, ISPITIVANJA TE SUKLADNOST PROIZVODNJE

1. PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj pravilnik se odnosi na ponašanje upravljačkog mehanizma motornih vozila kategorije M1 i vozila kategorije N1 čija je najveća dopuštena masa manja od 1500 kg s obzirom na zaštitu vozača pri čelnom sudaru.

Vozila drugih kategorija mogu se homologirati na zahtjev proizvođača.

2. DEFINICIJE

U smislu ovoga pravilnika:

2.1. »Ponašanje upravljačkog mehanizma u slučaju sudara« označava ponašanje toga uređaja pri djelovanju triju vrsta sila, tj.:

2.1.1. sila koje proizlaze iz čelnoga sudara koji može prouzročiti pomak stupa upravljača prema unatrag

2.1.2. sile od trzaja vozačeve glave u slučaju udara u napravu za upravljanje pri čelnom sudaru

2.1.3. sile od trzaja vozačeva tijela u slučaju udara u napravu za upravljanje pri čelnom sudaru;

2.2. »Tip vozila« označava kategoriju motornih vozila koje se ne razlikuju po bitnim značajkama kao što su:

2.2.1. nosiva konstrukcija, dimenzije, oblik i materijali od kojih je izrađen dio vozila ispred naprave za upravljanje

2.2.2. masa vozila u voznome stanju, prema definiciji u točki 2.6 priloga I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila, bez vozača;

2.3. »Naprava za upravljanje« označava dio upravljačkog mehanizma, uobičajeno kolo upravljača, kojom upravlja vozač.

2.4. »Tip naprave za upravljanje« označava kategoriju naprava za upravljanje koje se ne razlikuju po bitnim značajkama kao što su konstrukcija, dimenzije, oblik i materijali od kojih su izrađene.

2.5. »Homologacija naprave za upravljanje« označava homologaciju određenoga tipa naprave za upravljanje s obzirom na zaštitu vozačeve glave i tijela od upravljačkog mehanizma pri čelnom sudaru.

2.6. »Homologacija vozila« označava homologaciju određenoga tipa vozila s obzirom na zaštitu vozačeve glave i tijela od upravljačkog mehanizma pri čelnom sudaru.

2.7. »Univerzalna naprava za upravljanje« označava napravu za upravljanje koju je moguće ugraditi na više tipova vozila, pri čemu razlike u načinu pričvršćivanja naprave za upravljanje na stup upravljača ne utječu na njezino ponašanje pri udaru.

2.8. »Zračni jastuk« označava mekani jastuk koji je konstruiran tako da se pod tlakom napuni plinom, i

2.8.1. da zaštiti vozača od udara u napravu za upravljanje te

2.8.2. da se napuše napravom koja se uključuje u slučaju sudara vozila.

2.9. »Obruč naprave za upravljanje« označava približno torusni vanjski prsten u slučaju kola upravljača koji vozač pridržava rukom za vrijeme vožnje.

2.10. »Prečka« označava štap koji povezuje obruč naprave za upravljanje s glavinom

2.11. »Glavina« označava dio naprave za upravljanje, uobičajeno u središtu, koji:

2.11.1. povezuje napravu za upravljanje s osovinom upravljača

2.11.2. prenosi zakretni moment s naprave za upravljanje na osovinu upravljača.

2.12. »Središte glavine naprave za upravljanje« označava točku na površini glavine koja leži u osi osovine upravljača.

2.13. »Ravnina naprave za upravljanje« u slučaju kola upravljača označava ravnu površinu koja dijeli obruč kola upravljača na dva jednaka dijela između vozača i prednjega dijela vozila

2.14. »Osovina upravljača« označava dio kojim se do kućišta prijenosnog mehanizma prenosi zakretni moment kojim se djeluje na napravu za upravljanje.

2.15. »Stup upravljača« označava kućište u kojemu se nalazi osovina upravljača

2.16. »Upravljački mehanizam« označava cjelinu koja se sastoji od naprave za upravljanje, stupa upravljača, ugradbenih dodataka, osovine upravljača, kućišta prijenosnog mehanizma i svih drugih sastavnih dijelova koji su namijenjeni dodatnoj apsorpciji energije u slučaju udara o napravu za upravljanje.

2.17. »Prostor za putnike« označava prostor za smještaj putnika koji okružuje krov, pod, bočni zidovi, vrata, vanjska stakla, prednja pregrada i ravnina naslona stražnjega sjedala

2.18. »Udarna naprava« označava model glave u obliku polukugle promjera 165 mm, u skladu s točkom 3. priloga IV. ovoga pravilnika.

2.19. »R-točka« označava referentnu točku sjedala prema definiciji u prilogu III. Pravilnika TPV 132.

3. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU

3.1. Tip vozila

3.1.1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na zaštitu vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara mora podnijeti proizvođač vozila ili njegov pravovaljano ovlašteni predstavnik.

3.1.2. Zahtjevu se moraju priložiti niže navedeni dokumenti u tri primjerka i sljedeći podaci:

3.1.2.1. podroban opis tipa vozila s obzirom na nosivu konstrukciju, dimenzije, oblik i materijale od kojih je izrađen dio vozila ispred naprave za upravljanje

3.1.2.2. crteže, u odgovarajućemu mjerilu i dovoljno podrobne, upravljačkog mehanizma i njegova pričvršćenja na šasiju vozila i karoseriju

3.1.2.3. tehnički opis toga uređaja

3.1.2.4. masu vozila u voznome stanju

3.1.2.5. dokaz da je naprava za upravljanje homologirana sukladno točkama 5.2 i 5.3, ako je primjenjivo.

3.1.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja mora se dostaviti sljedeće:

3.1.3.1. vozilo, koje predstavlja tip vozila koji treba homologirati, za ispitivanje iz točke 5.1

3.1.3.2. po odluci proizvođača i u dogovoru s tehničkom službom, drugo vozilo ili one dijelove vozila koji su bitni za ispitivanja iz točaka 5.2 i 5.3.

3.2. Tip naprave za upravljanje

3.2.1. Zahtjev za homologaciju tipa naprave za upravljanje mora podnijeti proizvođač naprave za upravljanje ili njegov pravovaljano ovlašteni predstavnik.

3.2.2. Zahtjevu se moraju priložiti niže navedeni dokumenti u tri primjerka i sljedeći podaci:

3.2.2.1. podroban opis tipa naprave za upravljanje s obzirom na konstrukciju, dimenzije i materijale od kojih je izrađena

3.2.2.2. crteže, u odgovarajućem mjerilu i dovoljno podrobne, upravljačkog mehanizma i njegova pričvršćenja na šasiju vozila i karoseriju.

3.2.3. Naprava za upravljanje koja predstavlja tip naprave za upravljanje koju treba homologirati i, po odluci proizvođača i u dogovoru s tehničkom službom, oni dijelovi vozila koji su bitni za ispitivanje moraju se dostaviti tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja za ispitivanja iz točaka 5.2 i 5.3.

4. HOMOLOGACIJA TIPA VOZILA

4.1. Tijelo za homologaciju mora provjeriti postojanje dostatnih mjera za osiguravanje učinkovitog nadzora nad sukladnošću proizvodnje prije dodjeljivanja homologacije.

4.2. Certifikat koji je sukladan formularu navedenu u točkama 4.2.1 i 4.2.2 mora biti priložen certifikatu o homologaciji tipa:

4.2.1. iz priloga V. A za zahtjev prema točki 3.1

4.2.2. iz priloga V. B za zahtjev prema točki 3.2.

5. TEHNIČKI ZAHTJEVI

5.1. Pri ispitivanju sudara, u voznome stanju i bez ispitne lutke, sa zaprekom vozila pri brzini od 48,3 km/h vrh stupa upravljača i njegova osovina ne smiju se pomaknuti unatrag više od 12,7 cm vodoravno i usporedno s uzdužnom osi vozila i 12,7 cm okomito u odnosu na točku u vozilu na koju nije djelovao sudar.

5.2. Pri udaru ispitnoga tijela u napravu za upravljanje bačena na napravu relativnom brzinom od 24,1 km/h sila koja se od naprave za upravljanje prenosi na ispitno tijelo ne smije prijeći iznos od 1111 daN.

5.3. Pri udaru udarnoga tijela u napravu za upravljanje bačena na tu napravu relativnom brzinom od 24,1 km/h, u skladu s postupkom iz priloga IV., usporenje udarnoga tijela od 80 g kumulativno ne smije djelovati dulje od 3 milisekunde. Usporenje mora uvijek biti manje od 120 g pri C.F.C 600 Hz. (C.F.C. = Channel Frequency Class – razred kanalne frekvencije).

5.4. Naprava za upravljanje mora biti tako konstruirana, izrađena i ugrađena da:

5.4.1. prije ispitivanja sudara propisanoga u točkama 5.2 i 5.3 ni jedan dio površine naprava za upravljanje, koji je usmjeren prema vozaču i koji može biti dotaknut kuglom promjera 165 mm, ne smije imati neravnine ili oštre rubove s polumjerom zakrivljenosti manjim od 2,5 mm

5.4.1.1. poslije ispitivanja sudara propisanog u točkama 5.2 i 5.3. dio površine naprave za upravljanje usmjerene prema vozaču ne smije imati oštre ili hrapave rubove koji bi povećavali opasnost ili težinu ozljede vozača. Male pukotine i napukline moraju se zanemariti.

5.4.2. Naprava za upravljanje mora biti projektirana, izrađena i ugrađena tako da ne sadrži sastavne dijelove ili dodatke, uključujući i uređaj za aktiviranje sirene i pribor za ugradbu, koji bi mogla zakvačiti vozačevu odjeću ili nakit pri uobičajenim vozačevim pokretima.

5.4.3. U slučaju da naprave za upravljanje ne čine dio izvorne opreme, mora se zahtijevati da one pri ispitivanju ispunjavaju sukladno točki 2.1.3 priloga III. i točki 2.3. priloga IV. Zadovoljavaju utvrđene zahtjeve.

5.4.4. U slučaju »univerzalnih naprava za upravljanje« moraju biti ispunjeni zahtjevi za:

5.4.4.1. cijelo područje kutova stupa upravljača, pri čemu se podrazumijeva da se ispitivanja moraju provoditi najmanje pri najvećemu i pri najmanjemu kutu stupa upravljača za skupinu homologiranih tipova vozila za koja su aktivirajući uređaji predviđeni

5.4.4.2. cijelo područje položaja udarne naprave (modela glave) i ispitnog tijela u odnosu na napravu za upravljanje, pri čemu se podrazumijeva da se ispitivanje mora provesti najmanje za srednji položaj za skupinu homologiranih tipova vozila za koja su naprave za upravljanje namijenjene. Kad se upotrebljava stup upravljača, to mora biti tip koji odgovara uvjetima »najnepovoljnijeg slučaja«.

5.4.5. Kad se prilagodni dijelovi upotrebljavaju za prilagodbu pojedinoga tipa naprave za upravljanje za područje stupova upravljača i ako može biti dokazano da s takvim prilagodnim dijelovima značajke apsorpcije energije sustava ostaju iste, sva ispitivanja mogu biti provedena s jednim tipom prilagodnoga dijela.

6. ISPITIVANJA

6.1. Zadovoljavanje zahtjeva iz točke 5. mora se provjeravati sukladno metodama navedenima u prilozima II., III. i IV. Sva mjerenja moraju se provoditi prema normi ISO 6487: 1987.

6.2. Međutim, dopuštene su i druge vrste ispitivanja pod uvjetom da ih odobri tijelo za homologaciju i pod uvjetom da je moguće dokazati njihovu istovrijednost.

7. SUKLADNOST PROIZVODNJE

7.1. U slučaju homologacije određenoga tipa vozila mora se radi provjere sukladnosti, dostatan broj primjeraka proizvedenih naprava za upravljanje podvrgnuti proizvoljno odabranim provjerama.

7.2. U slučaju homologacije određenoga tipa naprave za upravljanje, radi provjere sukladnosti, mora se dostatan broj primjeraka proizvedenih naprava za upravljanje podvrgnuti proizvoljno odabranim provjerama.

7.3. Gore navedene provjere u pravilu treba ograničiti na provjeravanje dimenzija. Međutim, ako se pokaže potrebnim, vozila ili naprave za upravljanje moraju se podvrgnuti ispitivanjima koja su propisana u točki 5.

PRILOG II.

ISPITIVANJE ČELNOG SUDARA SA ZAPREKOM

1. SVRHA

Svrha je ovoga ispitivanja provjeriti zadovoljava li vozilo zahtjeve iz točke 5.1 priloga I.

2. UGRADBA, POSTUPCI I MJERNI UREĐAJI

2.1. Ispitni poligon

Ispitna površina mora biti dovoljno velika za smještaj zaletne staze, zapreke i tehničke naprave koje su potrebne za ispitivanje. Završni dio staze, najmanje 5 m ispred zapreke, mora biti vodoravan (nagib manji od 3 % izmjeren u duljini jednog metra), ravan i gladak.

2.2. Zapreka

Zapreka mora biti od armiranobetonskoga bloka čija je širina sprijeda najmanje 3 m, a visina najmanje 1,5 m. Debljina zapreke mora biti takva da je njezina masa barem 70 tona. Prednji dio mora biti ravan, uspravan i okomit na os zaletne staze te mora biti prekriven drvenim daskama debljine 19 ± 1 mm, koje moraju biti u dobrom stanju. Između drvenih dasaka i zapreke mora se postaviti konstrukcija od čelične ploče debljine barem 25 mm. Zapreka s drukčijim značajkama može se upotrijebiti pod uvjetom da je površina udara veća od prednje zgužvane površine vozila koje se ispituje i pod uvjetom da daje istovrijedne rezultate.

2.3. Pogon vozila

U trenutku udara na vozila ne smije više dodatno djelovati nikakva naprava za upravljanje ili pogonska naprava. Vozilo mora doći do zapreke u smjeru koji je okomit na zapreku: najveće poprečno odstupanje od poravnanosti između uspravne središnje crte prednjega dijela vozila i uspravne središnje crte zapreke je ± 30 mm.

2.4. Stanje vozila

2.4.1. Za ispitivanje vozilo mora biti opremljeno svim uobičajenim sastavnim dijelovima i opremom koji su uključeni u masu neopterećenoga vozila ili biti u takvom stanju da u voznome stanju zadovoljava zahtjeve s obzirom na sastavne dijelove i opremu koji su bitni za prostor za putnike i raspodjelu mase vozila kao cjeline. Bez obzira na točku 5.1 priloga I. moguće je na zahtjev proizvođača provesti ispitivanje s lutkama, pod uvjetom da one ni u jednome trenutku ne sprječavaju gibanje upravljačkoga mehanizma. Masa lutaka ne smije se uzimati u račun za potrebe ispitivanja.

2.4.2. Kad se upotrebljava vanjski pogon vozila, spremnik za gorivo treba napuniti barem do 90% njegova obujma nezapaljivom tekućinom gustoće između 0,7 i 1,0.

2.4.3. Kad vozilo za pogon upotrebljava vlastiti motor, spremnik za gorivo mora biti napunjen barem do 90 % obujma. Svi drugi spremnici moraju biti potpuno napunjeni.

Ako to proizvođač želi, tehnička služba odgovorna za provođenje homologacijskih ispitivanja može dopustiti da se isto vozilo koje se upotrebljava za ispitivanja propisana u drugim pravilnicima (uključujući ispitivanja koja mogu oštetiti njegovu konstrukciju) upotrijebi također za ispitivanja propisana u ovom pravilniku.

2.5. Brzina pri udaru

Brzina pri udaru mora biti između 48,3 km/h i 53.1 km/h. Međutim, ako je ispitivanje provedeno s većom brzinom pri udaru i ako je vozilo zadovoljavalo propisane zahtjeve, mora se smatrati da je ispitivanje bilo zadovoljavajuće.

2.6. Mjerni uređaji

Mjerilo koje se upotrebljava za zapisivanje brzine propisane u točki 2.5 mora biti točnosti do 1%.

3. REZULTATI

3.1. Za određivanje pomicanja naprave za upravljanje prema naprijed i unatrag tijekom udara treba zapisivati1 promjenu razmaka – mjereno vodoravno2 i usporedno s uzdužnom osi vozila, i uspravno, u smjeru okomitu na tu os – između vrha stupa upravljača (i osovine) i točke vozila na koju nije djelovao udar. Najveća vrijednost te promjene, uzeta iz zapisa, mora se smatrati pomicanjem naprave za upravljanje prema naprijed i unatrag.

3.2. Nakon ispitivanja oštećenja koja pretrpi vozilo moraju se opisati u pisanome izvještaju; treba napraviti barem po jednu fotografiju za svaki od sljedećih pogleda na vozilo:

3.2.1. – s bočnih strana (lijeva i desna)

3.2.2. – sprijeda

3.2.3. – odostraga

3.2.4. – oštećenoga područja unutar prostora za putnike.

________

(1) Zapisivanje se može zamijeniti mjerenjem najvećih vrijednosti.

(2) ´Vodoravno´ se odnosi na prostor za putnike kad vozilo prije ispitivanja miruje, a ne na prostor iznad tla za vrijeme pomicanja vozila.

 

4. FAKTORI ISPRAVKA

4.1. Oznake

v: zapisana brzina u km/h

m0: masa prototipa u stanju određenu u točki 2.4 ovoga priloga

m1: masa prototipa s ispitnom opremom

D0: promjena razmaka izmjerena tijekom udara, kako je određeno u točki 3.1 ovoga priloga

D1: promjena razmaka koja se upotrebljava za određivanje rezultata ispitivanja

K1: veća vrijednost (48,3/V)2 i 0,83

K2: veća vrijednost m0/m0 i 0,8.

4.2. Ispravljena vrijednost D1 koja se upotrebljava za provjeru sukladnosti prototipa sa zahtjevima ovoga pravilnika mora se izračunati s pomoću sljedeće formule:

D1 = D0 .. K1 . K2

4.3. Ispitivanje čelnoga sudara sa zaprekom nije potrebno u slučaju vozila koje je istovjetno razmatranomu prototipu s obzirom na značajke navedene u točki 2.2 priloga I., ali čija je masa m1 veća od m0, ako m1 nije veće od 1,25 m0 i ako ispravljena vrijednost D2 dobivena iz D1 po formuli D2 = D0 (m1 . D1)/m0 tako da pokazuje da novo vozilo još ispunjava zahtjeve iz točke 5. priloga l.

5. ISTOVRIJEDNI POSTUPCI

5.1. Tijelo za homologaciju može odobriti druge ispitne metode pod uvjetom da se može dokazati njihova istovrijednost. Dokumentaciji za homologaciju treba priložiti izvještaj koji sadrži opis upotrijebljene metode i dobivene rezultate ili razlog za neprovođenje ispitivanja.

5.2. Za dokazivanje istovrijednosti alternativne metode odgovoran je proizvođač ili njegov predstavnik koji želi upotrijebiti takvu metodu.

 

PRILOG III.

 

ISPITIVANJE ISPITNIM TIJELOM

1. SVRHA

Svrha je ovog ispitivanja provjeriti zadovoljava li vozilo zahtjeve iz točke 5.2 priloga I.

2. UGRADBA, POSTUPCI I MJERNI UREĐAJI

2.1. Ugradba naprave za upravljanje

2.1.1. Naprava za upravljanje mora biti ugrađena na prednji dio vozila koji se dobije kad se karoserija prereže poprečno na visini prednjih sjedala i po mogućnosti ukloni krov, vjetrobransko staklo i vrata. Taj dio mora se nepomično pričvrstiti na ispitnu napravu tako da se pod udarom ispitnog tijela ne može pomicati.

Dopušteno je odstupanje kuta ugradbe naprave za upravljanje u odnosu na konstrukcijski predviđen kut ± 2 stupnja.

2.1.2. Međutim, na zahtjev proizvođača i uz suglasnost tehničke službe, naprava za upravljanje može biti ugrađena na okvir kojim se zamjenjuje upravljački mehanizam, po uvjetom da sklop žokvir/upravljački mehanizamž u usporedbi sa stvarnim sklopom žprednji dio karoserije/upravljački mehanizamž ima:

2.1.2.1. isti geometrijski raspored, i

2.1.2.2. veću krutost.

2.1.3. Ugradba naprave za upravljanje kad je zatražena samo njezina homologacija.

Naprava za upravljanje mora se ispitati zajedno s obručem. Za pomicanje naprave za upravljanje prostor između nje i ispitne naprave mora biti najmanje 100 mm. Osovina upravljača mora biti čvrsto pričvršćena na ispitnu napravu tako da se osovina upravljača pod udarom ne može pomicati (vidi sliku 2.).

2.2. Namještanje naprave za upravljanje za ispitivanja

2.2.1. Kod prvog ispitivanja, naprava za upravljanje mora biti zaokrenuta tako da njezina najkraća prečka bude okomita na dodirnu točku s ispitnim tijelom; ako je naprava za upravljanje kolo upravljača, ispitivanje se mora ponoviti s najslabijim dijelom kola upravljača okomitim na tu dodirnu točku. U slučaju namjestive naprave za upravljanje oba ispitivanja moraju se provesti s kolom u središnjemu položaju.

2.2.2. Ako je vozilo opremljeno s napravom za namještanje nagiba i položaja kola upravljača, ispitivanje se mora provesti s tom napravom u uobičajenom položaju uporabe, prema podacima proizvođača, i za koji laboratorij smatra da je značajan sa stanovišta apsorpcije energije.

2.2.3. Ako je naprava za upravljanje opremljena zračnim jastukom, ispitivanje se mora provesti s napuhanim zračnim jastukom. Na zahtjev proizvođača i uz suglasnost tehničke službe ispitivanje se može provesti bez napuhanoga zračnog jastuka.

2.3. Ispitno tijelo

Ispitno tijelo mora imati oblik, dimenzije i značajke prikazane u dodatku ovoga priloga.

2.4. Mjerenje sila

2.4.1. Mora se provesti mjerenje najveće sile, koja djeluje vodoravno i usporedno s uzdužnom ravninom vozila na ispitno tijelo kao posljedica udara u napravu za upravljanje.

2.4.2. Ta sila može se izmjeriti izravno ili posredno, ili se može izračunati iz vrijednosti zapisanih pri ispitivanju.

2.5. Pogon ispitnoga tijela

2.5.1. Može se upotrijebiti bilo koji način pogona pod uvjetom da ispitno tijelo pri udaru u napravu za upravljanje nije povezano s pogonskom napravom. Ispitno tijelo mora udariti u napravu za upravljanje nakon približno prave putanje koja je usporedna s uzdužnom osi vozila.

2.5.2. H-točka ispitnoga tijela, označena posebnom oznakom, mora biti namještena tako da je prije udara u vodoravnoj ravnini koja prolazi kroz R-točku koju je označio proizvođač vozila.

2.6. Brzina

Ispitno tijelo mora udariti u napravu za upravljanje s brzinom od 24,1 +1,2/-0 km/h. Međutim, ispitivanje se mora smatrati zadovoljavajućim ako je ispitivanje provedeno većom brzinom udara i ako je naprava za upravljanje zadovoljila propisane zahtjeve.

2.7. Mjerni uređaji

2.7.1. Mjerni uređaji koji su upotrijebljeni za zapisivanje parametara iz točke 5.2 priloga l. moraju omogućivati mjerenja s ovom točnošću:

2.7.1.1. brzina ispitnoga tijela: do 2%

2.7.1.2. zapisivanje vremena: do 1/1000 sekunde.

2.7.1.3. Početak udara (ništična točka) u trenutku prvoga dodira ispitnoga tijela s napravom mora se odrediti s pomoću zapisa i filmova koji se upotrebljavaju za analizu rezultata ispitivanja.

2.7.1.4. Mjerenje sile

Upotrijebljeni mjerni uređaji moraju biti sukladni s normom ISO 6487:1987, ako nije drukčije određeno u ovome pravilniku.

2.7.1.4.1. Kod osjetila sile koji su ugrađeni u napravu za upravljanje, razred kanalne amplitude mora biti 1 960 daN (2 000 kg), a razred kanalne frekvencije 600 Hz.

2.7.1.4.2. Kod mjerila ubrzanja ili osjetila sile koji su ugrađeni u ispitno tijelo:

dva mjerila ubrzanja, koja djeluju u istome smjeru moraju se postaviti simetrično u poprečnoj ravnini težišta ispitnoga tijela. Razred kanalne amplitude mora biti 60 g, a razred kanalne frekvencije 160 Hz. Dopuštene su druge metode s obzirom na broj i položaj mjerila ubrzanja, kao npr. postavljanje ispitnih uređaja u odvojenim dijelovima u čijim su težištima postavljena mjerila ubrzanja za mjerenje ubrzanja vodoravno i usporedno s uzdužnom osi vozila. Rezultantna sila je sila koja odgovara najvećemu zbroju sila izračunanih ili izravno izmjerenih za svaki dio ispitnoga tijela.

2.8. Temperatura okolnoga prostora: ustaljena na 20 ± 5 0C.

3. REZULTATI

3.1. Nakon ispitivanja, oštećenje koje pretrpi upravljački mehanizam mora se utvrditi i opisati u pisanom izvještaju; mora se napraviti fotografija u bočnome i prednjemu pogledu naprave za upravljanje/stupa upravljača/ploče s instrumentima.

3.2.                        Najveća vrijednost sile mora se izmjeriti ili izračunati sukladno s točkom 2.4.

 

DODATAK

PRILOG lV.

ISPITIVANJE UDARNOM NAPRAVOM

1. SVRHA

Svrha je ovoga ispitivanja provjeriti zadovoljava li naprava za upravljanje zahtjeve iz točke 5.3 priloga I.

2. UGRADBA, POSTUPCI I MJERNI UREĐAJI

2.1. Općenito

2.1.1. Naprava za upravljanje mora se ispitati zajedno s obručem.

2.1.2. Ako je naprava za upravljanje opremljena zračnim jastukom, ispitivanje se mora provesti s napuhanim zračnim jastukom. Na zahtjev proizvođača i uz suglasnost tehničke službe, ispitivanje se može provesti bez napuhanoga zračnog jastuka.

2.2. Ugradba naprave za upravljanje kad je zatražena njezina homologacija zajedno s homologacijom vozila

2.2.1. Naprava za upravljanje mora biti ugrađena na prednji dio vozila, koji se dobije kad se karoserija prereže poprečno u visini prednjih sjedala i po mogućnosti ukloni krov, vjetrobransko staklo i vrata. Taj dio mora se nepomično pričvrstiti na ispitnu napravu tako da se pod udarom udarne naprave (modela glave) ne može pomicati.

Dopušteno je odstupanje kuta ugradbe naprave za upravljanje u odnosu na konstrukcijski predviđen kut ± 2 stupnja.

2.2.2. Međutim, na zahtjev proizvođača i uz suglasnost tehničke službe, naprava za upravljanje može biti ugrađena na okvir kojim se zamjenjuje upravljački mehanizam pod uvjetom da sklop žokvir/ upravljački mehanizamž u usporedbi sa stvarnim sklopom žprednji dio karoserije/upravljački mehanizamž ima:

2.2.2.1. isti geometrijski raspored, i

2.2.2.2. veću krutost.

2.3. Ugradba naprave za upravljanje kad je zatražena samo njezina homologacija

Naprava za upravljanje mora se ispitati zajedno s obručem. Za pomicanje naprave za upravljanje prostor između nje i ispitne naprave mora biti najmanje 100 mm. Osovina upravljača mora biti čvrsto pričvršćena na ispitnu napravu tako da se osovina upravljača pod udarom ne može pomicati (vidi sliku 2.).

2.3.1. Međutim, na zahtjev proizvođača može se provesti pod uvjetima iz točke 2.2. U tome slučaju homologacija vrijedi samo za ugradbu na određeni (određene) tip (tipove) vozila.

3.3. ISPITNA NAPRAVA

3.1. Ta naprava sastoji se od potpuno pravocrtno vođene udarne naprave (modela glave) mase 6,8 kg.

3.2. Udarna naprava (model glave) mora imati ugrađena dva mjerila ubrzanja i jedno mjerilo brzine, koji moraju moći mjeriti vrijednosti u smjeru udara.

3.3. Mjerni uređaji

3.3.1. Upotrijebljeni mjerni uređaji moraju biti sukladni s normom ISO 6487:1987. Osim toga, moraju imati sljedeće značajke:

3.3.2. Ubrzanje

razred kanalne amplitude 150 g.

razred kanalne frekvencije (600) Hz.

3.3.3. Brzina

mjerna nesigurnost ± 1 %.

3.3.4. Zapisivanje vremena

Mjerni uređaji moraju omogućivati zapisivanje rezultata tijekom cijeloga trajanja ispitivanja i očitavanja s točnošću od jedne tisućinke sekunde. Na zapisima koji se upotrebljavaju za analizu ispitivanja treba biti zapisan početak udara kod prvoga dodira između udarnoga tijela i naprave za upravljanje.

4. POSTUPAK ISPITIVANJA

4.1. Ravninu naprave za upravljanje treba namjestiti okomito na smjer udara.

4.2. Ispitivanje udarom treba provesti u najviše četiri i najmanje tri položaja svakoga tipa naprave za upravljanje. Za svako ispitivanje treba upotrijebiti novu napravu za upravljanje. Pri uzastopnim ispitivanjima udarom uzdužna os udarnoga tijela mora prolaziti kroz jednu od ovih točaka:

4.2.1. središte naprave za upravljanje

4.2.2. spoj najčvršće ili najviše ojačane prečke s unutarnjim rubom obruča naprave za upravljanje

4.2.3. središnju točku najkraćega nepoduprtoga luka obruča naprave za upravljanje, koja je bez prečke

4.2.4. kroz žnajnepovoljnijiž položaj na napravi za upravljanje, prema odluci tijela za homologaciju.

4.3. Udarna naprava (model glave) mora udariti napravu za upravljanje brzinom 24,1 km/h; tu brzinu treba postići energijom potiska ili uporabom dodatnoga pogonskog uređaja.

5. REZULTATI

5.1. Pri ispitivanjima sukladno s navedenim postupcima za vrijednost usporenja udarnoga tijela uzima se istodobno očitane srednje vrijednosti dvaju mjerila usporenja.

6. ISTOVRIJEDNI POSTUPCI

6.1. Tijelo za homologaciju može odobriti druge ispitne metode pod uvjetom da se može dokazati njihova istovrijednost. Dokumentaciji za homologaciju treba priložiti izvještaj koji sadrži opis upotrijebljene metode i dobivene rezultate.

6.2. Za dokazivanje istovrijednosti alternativne metode odgovoran je proizvođač ili njegov predstavnik koji želi upotrijebiti takvu metodu.

PRILOG V. A

DODATAK CERTIFIKATU O HOMOLOGACIJI TIPA VOZILA
s obzirom na ponašanje upravljačkog mehanizma pri sudaru

(Smjernica 74/297/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice 91/662/EEC)

(članak 4.(2) i članak 10. Smjernice 70/156/EEC)

Naziv tijela za homologaciju  

Broj homologacije: .................. Broj izmjene/dopune: ..................

 1. Trgovački naziv ili oznaka motornog vozila:

 2. Tip vozila:............................................

 3. Naziv i adresa proizvođača:..................

 4. Naziv i adresa predstavnika proizvođača, po potrebi:

 5. Kratak opis upravljačkog mehanizma i sastavnih dijelova vozila koji pridonose zaštiti vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara:

 6. Masa vozila za vrijeme ispitivanja

na prednjoj osovini:..............................

na stražnjoj osovini:..............................

ukupno:................................................

 7. Vozilo dostavljeno na homologacijska ispitivanja

 8. Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

 9. Datum izvještaja o ispitivanju koji je izdala ta služba:

10. Broj izvještaja o ispitivanju koji je izdala ta služba:.

11. Homologacija dodijeljena/odbijena (1)

12. Mjesto.................................................

13. Datum:.................................................

14. Potpis:.................................................

15. Na zahtjev se mogu dobiti sljedeći dokumenti koji imaju navedenu homologacijsku oznaku

...................... fotografije i/ili crteži koji omogućuju identifikaciju osnovnog tipa (osnovnih tipova) vozila i možebitnih inačica koje su obuhvaćene ovom homologacijom;

...................... izvještaj o ispitivanju.

PRILOG V. B

DODATAK CERTIFIKATU O HOMOLOGACIJI TIPA ZA TIP NAPRAVE ZA UPRAVLJANJE
s obzirom na ponašanje upravljačkog mehanizma vozila pri sudaru

(Smjernica 74/297/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice 91/662/EEC)

(članak 9.(a) Smjernice 70/156/EEC)

Naziv tijela za homologaciju  

Broj homologacije: .................. Broj izmjene/dopune: ..................

 1. Trgovački naziv ili oznaka tipa naprave za upravljanje:

............................................................

 2. Naziv i adresa proizvođača:..................

 3. Naziv i adresa predstavnika proizvođača, po potrebi:

............................................................

 4. Tip (tipovi) vozila za koja je predviđena ugradba naprave za upravljanje:

............................................................

 5. Kratak opis naprave za upravljanje s obzirom na zaštitu vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara:

............................................................

 6. Naprava za upravljanje dostavljena na homologaciju:

 7. Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

............................................................

 8. Datum izvještaja o ispitivanju koji je izdala ta služba:

 9. Broj izvještaja o ispitivanju koji je izdala ta služba:.

10. Homologacija dodijeljena/uskraćena (1)

11. Mjesto.................................................

12. Datum:.................................................

13. Potpis:.................................................

14. Na zahtjev se mogu dobiti sljedeći dokumenti koji imaju navedenu homologacijsku oznaku:

...................... fotografije i/ili crteži koji omogućuju identifikaciju osnovnog tipa (osnovnih tipova) vozila i inačica koje su obuhvaćene ovom homologacijom;

...................... izvještaj o ispitivanju.

 

(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa vozila s obzirom na ponašanje upravljačkog mehanizma pri sudaru TPV 114 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !