Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na bočnu zaštitu TPV 142 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 23.9.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupak homologacije vozila s obzirom na bočnu zaštitu TPV 142 (izdanje 00)  

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2373

Na temelju članka 275.L108754 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

 PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPAK HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA BOČNU ZAŠTITU TPV 142 (IZDANJE 00)

Članak 1.

Ovaj pravilnik primjenjuje se za motorna vozila kategorija N2 i N3 i prikolice kategorija O3 i O4 (1 ) s obzirom na bočnu zaštitu.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za vozila s obzirom na bočnu zaštitu navedeni su u točkama 1. do 4. priloga I. , a postupak homologacije u točkama 5. i 6. istoga priloga ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti prilog certifikatu o homologaciji prema obrascu u dodatku priloga I. za tip vozila s obzirom na bočnu zaštitu ako taj tip vozila zadovoljava zahtjeve iz točaka 1. do 4. priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Dopušten je uvoz, stavljanje na tržište i prva registracija ili uporaba vozila s obzirom na bočnu zaštitu ako to vozilo zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika i njegovog priloga.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme o osposobljenosti ispitnih laboratorija

– da raspolaže ispitnom opremom potrebnom za izvođenje ispitivanja navedenih u točkama 1. do 4. priloga I. ovoga pravilnika

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme Vll/1 strojarskoga smjera

– da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja iz točaka 1. do 4. priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji teretnih vozila, prikolica i poluprikolica s obzirom na njihovu bočnu zaštituL108756« (»Narodne novine« br. 141/98).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/17
Urbroj: 558-04/13-04-1
Zagreb, 31. kolovoza 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr
. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

PRILOG I.

TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA BOČNU ZAŠTITU VOZILA

1. Opće odredbe i definicije

1.1. Vozila kategorija N2, N3, O3 i O4 moraju biti konstruirana i/ili opremljena tako da pružaju, po cijeloj svojoj duljini, učinkovitu zaštitu nezaštićenim sudionicima u cestovnom prometu (pješaci, biciklisti, motoristi) protiv opasnosti od podlijetanja pod strane vozila i podvlačenja pod kotače vozila.

Ovaj se pravilnik ne primjenjuje za:

– tegljače za poluprikolice

– prikolice koje su posebno konstruirane i izrađene za prijevoz vrlo dugih tereta nedjeljivih duljina, kao što su drveni trupci, čelične grede, itd.

– vozila koja su konstruirana i izrađena za posebne namjene na kojima nije moguće, iz praktičnih razloga, pričvrstiti takvu bočnu zaštitu.

1.2. Smatrat će se da vozilo ispunjava zahtjeve iz točke 1.1, ako njegovi bočni dijelovi pružaju zaštitu u skladu s niže navedenim odredbama.

1.3. Definicije

U smislu ovoga pravilnika:

1.3.1. »tip vozila za namjene bočne zaštite« označava vozila koja se ne razlikuju po sljedećim bitnim značajkama:

širini stražnje osovine, konstrukcije, dimenzija, oblika i materijala nadogradnje i podvozja, značajka ovjesa vozila, u onoj mjeri u kojoj imaju veze sa zahtjevima iz točke 2.

1.3.2. »masa neopterećenoga vozila« označava masu vozila u voznom stanju, bez putnika i opterećenja, s rashladnom tekućinom, gorivom, mazivom, alatom i zamjenskim kotačem, ako ga isporučuje proizvođač kao standardnu opremu

1.4. Postavljanje vozila za ispitivanje

Kad se ispituje sukladnost vozila s tehničkim specifikacijama iz točke 2., položaj vozila mora biti kako slijedi:

– mora biti na vodoravnoj ravnoj površini

– upravljani kotači moraju biti točno u pravcu prema naprijed

– vozilo mora biti neopterećeno

– poluprikolice moraju biti postavljene na svoje oslonce s površinom za teret u vodoravnom položaju.

2. BOČNA ZAŠTITA POMOĆU POSEBNE NAPRAVE (BOČNA ZAŠTITNA NAPRAVA)

2.1. Naprava ne smije povećavati ukupnu širinu vozila, a glavni dio njezine vanjske plohe ne smije biti više od 120 mm unutra od krajnje ravnine (najveće širine) vozila. Njezin prednji kraj kod nekih vozila može biti svinut prema unutra u skladu s točkama 2.4.2 i 2.4.3. Njezin stražnji kraj ne smije biti uvučeniji od vanjskoga bočnog ruba stražnjih guma za više od 30 mm (isključujući izbočenja guma u blizini njihova nalijeganja na tlo) u području od najmanje 250 mm duljine njezina stražnjega dijela.

2.2. Vanjska ploha naprave mora biti glatka i, koliko je to moguće, neprekinuta od njezina prednjega do stražnjega kraja; susjedni dijelovi se međutim mogu preklapati u slučaju kad je preklopljeni rub usmjeren prema natrag ili prema dolje, ili može biti ostavljen razmak ne veći od 25 mm mjeren u uzdužnom pravcu ako stražnji dio ne viri prema van u odnosu na prednji dio; zaobljene glave vijaka ili zakovica mogu od površine viriti ne više od 10 mm, a ostali dijelovi mogu viriti isto toliko samo ako su glatki i jednako zaobljeni; svi vanjski rubovi i kutovi moraju biti zaobljeni s polumjerom zaobljenosti ne manjim od 2,5 mm (ispitano kako je propisano u pravilniku TPV 116).

2.3. Naprava se može sastojati od neprekinute ravne plohe, ili jedne ili više vodoravnih prečki, ili od kombinacije plohe i prečki; kad se upotrebljavaju prečke, one ne smiju biti međusobno udaljene više od 300 mm, te moraju biti visoke najmanje:

– 50 mm kod vozila kategorije N2 i O3

– 100 mm i uglavnom plosnate kod vozila kategorije N3 i O4.

Kombinacija plohi i prečka treba tvoriti praktično neprekinutu bočnu zaštitu, dakako, u skladu s odredbama točke 2.

2.4. Prednji rub bočne zaštitne naprave treba biti konstruiran kako slijedi:

2.4.1. Njegov smještaj mora biti:

2.4.1.1. kod motornih vozila: ne više od 300 mm iza vertikalne ravnine, koja je okomita na srednju uzdužnu ravninu vozila i tangencijalna na vanjsku površinu gume na kotaču neposredno ispred bočne zaštitne naprave

2.4.1.2. na prikolici s rudom: ne više od 500 mm iza ravnine definirane u točki 2.4.1.1

2.4.1.3. na poluprikolici: ne više od 250 mm iza poprečne srednje ravnine potpornih nogu, ako su one postavljene; odnosno, u svakom slučaju, udaljenost od prednjeg ruba bočne zaštitne naprave do poprečne ravnine koja prolazi kroz središte kraljeva čepa u njegovu krajnjem stražnjem položaju ne smije biti veća od 2,7 m.

2.4.2. Ako prednji rub bočne zaštitne naprave leži u inače otvorenu prostoru, tada se on mora sastojati od neprekinutoga vertikalnog dijela koji se proteže preko cijele visine bočne zaštitne naprave; vanjska i prednja strana toga dijela moraju biti usmjerene prema natrag najmanje 50 mm i svinute prema unutra 100 mm na vozilima kategorije N2 i O3, te usmjerene prema natrag najmanje 100 mm i svinute prema unutra 100 mm na vozilima kategorije N3 i O4.

2.4.3. Na motornom vozilu kod kojeg dimenzija od 300 mm navedena u točki 2.4.1.1. zadire u vozačevu kabinu bočna zaštitna naprava mora biti konstruirana tako da razmak između njegova prednjeg ruba i stijenki kabine ne bude veća od 100 mm te, ako je potrebno, on mora biti zaokrenut prema unutra za kut ne veći od 45°. U tom slučaju odredbe iz točke 2.4.2. nisu primjenjive.

2.4.4. Na motornom vozilu kod kojega dimenzija od 300 mm navedena u točki 2.4.1.1. pada iza vozačeve kabine, a bočna zaštitna naprava po izboru proizvođača proteže se prema naprijed na razmak od kabine manji od 100 mm moraju se primijeniti odredbe iz točke 2.4.3.

2.5. Stražnji rub bočne zaštitne naprave ne smije biti više od 300 mm ispred vertikalne ravnine koja je okomita na srednju uzdužnu ravninu vozila i tangencijalna na vanjsku površinu gume na kotaču neposredno iza bočne zaštitne naprave; neprekinuti vertikalni dio na stražnjem rubu bočne zaštitne naprave ne zahtijeva se.

2.6. Donji rub bočne zaštitne naprave ni u jednoj točki ne smije biti više od 550 mm iznad tla.

2.7. Gornji rub bočne zaštitne naprave ne smije biti više od 350 mm ispod onog dijela strukture vozila kojeg presijeca ili dodiruje vertikalna ravnina koja je tangencijalna na vanjsku površinu guma, isključujući ispupčenja guma u blizini njihova nalijeganja na tlo, osim u sljedećim slučajevima:

2.7.1. Ako ravnina iz točke 2.7. ne presijeca strukturu vozila, tada gornji rub bočne zaštitne naprave treba biti u razini s površinom platforme koja nosi teret, ili 950 mm iznad tla, ovisno o tome koja je od navedene dvije veličine manja.

2.7.2. Ako ravnina iz točke 2.7. presijeca strukturu vozila na razini većoj od 1,3 m iznad tla, tada gornji rub bočne zaštitne naprave ne smije biti manje od 950 mm iznad tla.

2.7.3. Na vozilu koje je posebno projektirano i izgrađeno, a ne tek prilagođeno, za prijevoz kontejnera ili skidljivih tijela, gornji rub bočne zaštitne naprave može biti određen u skladu s točkama 2.7.1 i 2.7.2, pri čemu se kontejner ili skidljivo tijelo smatraju dijelom vozila.

2.8. Bočne zaštitne naprave moraju uglavnom biti krute, sigurno pričvršćene (ne smiju se olabaviti zbog vibracije pri uobičajenoj uporabi vozila) te, osim u slučaju dijelova navedenih pod točkom 2.9, moraju biti izrađeni od kovine ili kojega drugog prikladnog gradiva. Bočna zaštitna naprava smatra se prikladnom ako može podnijeti vodoravnu statičku silu od 1 kN koja djeluje okomito na bilo koji dio njegove vanjske površine preko središta tlačnoga trna čija je tlačna površina okrugla ili ravna i promjera od 220 mm + 10 mm te ako deformacija bočne zaštitne naprave pod djelovanjem navedene sile nije veća od:

– 30 mm na krajnjih stražnjih 250 mm duljine štitnika te

– 150 mm na preostalom dijelu duljine štitnika.

2.8.1. Sukladnost s tim zahtjevom može se provjeriti i izračunavanjem.

2.9. Dijelovi trajno pričvršćeni na vozilo, kao npr. kutija akumulatora, spremnici za zrak, spremnici za gorivo, svjetla, zamjenski kotači i kutije s alatom, mogu biti uključeni u bočnu zaštitnu napravu pod uvjetom da zadovoljavaju dimenzijske zahtjeve iz ove tehničke specifikacije. Zahtjevi iz točke 2.2 moraju se primijeniti na razmake.

2.10. Bočna zaštitna naprava ne smije se upotrebljavati za pričvršćivanje vodova za kočnice te zračnih ili hidrauličnih vodova.

3. Kao odstupanje od gornjih odredaba, vozila sljedećih tipova moraju biti sukladna samo toliko, koliko je navedeno u ovim slučajevima:

3.1. produljiva prikolica mora zadovoljavati sve zahtjeve iz točke 2., kad je u položaju s najmanjom duljinom; kad je prikolica rastegnuta, bočna zaštitna naprava mora zadovoljavati zahtjeve iz točaka 2.6, 2.7 i 2.8 te iz točke 2.4 ili 2.5, ali nije nužno iz oboje; kad je prikolica rastegnuta ne smije imati prekid bočne zaštitne naprave po duljini

3.2. vozilo-cisterna, koje je projektirano samo za prijevoz tekućih tvari u zatvorenom spremniku koji je fiksno ugrađen na vozilo i opremljen s priključcima crijeva ili vodova za punjenje ili pražnjenje, mora biti opremljeno bočnim zaštitnim napravama koje, kad je primjenjivo, zadovoljavaju sve zahtjeve iz točke 2.; odstupanje od stroge sukladnosti je moguće jedino kad je to potrebno radi operativnih zahtjeva

3.3. Na vozilima s produljivim osloncima s kojima se osigurava dodatna stabilnost pri utovaru, istovaru ili drugim radnjama za koje je projektirano vozilo, bočna zaštitna naprava može imati dodatne prekide koji su potrebni za razvlačenje oslonaca.

3.4. Na vozilu opremljenom sa sidrišnim mjestima za ro-ro prijevoz (kombinirani kamionski i brodski prijevoz), dopušteni su prekidi bočne zaštitne naprave radi postavljanja i zatezanja pričvrsnih veza.

4. Ako je vozilo tako projektirano i/ili opremljeno sa strane (po boku) da njegovi sastavni dijelovi, na osnovi njihova oblika i značajki udovoljavaju zahtjevima navedenim u točki 2., mogu se smatrati kao zamjena za bočnu zaštitnu napravu.

5. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA

5.1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na bočnu zaštitu mora podnijeti proizvođač ili njegov predstavnik.

5.2. Zahtjevu moraju biti priloženi niženavedeni dokumenti u tri primjerka i sljedeći podaci:

5.2.1. opis vozila prema kriterijima iz točke 1.4.1, zajedno s crtežom s dimenzijama i fotografijama ili preglednim prikazom bočnih strana vozila. Moraju biti navedeni brojevi i/ili oznake koje identificiraju tip vozila

5.2.2. tehnički opis dijelova koji predstavljaju bočnu zaštitu, zajedno s dostatno podrobnim podacima.

5.3. Vozilo koje je mjerodavni primjerak tipa vozila koji treba homologirati mora biti dostavljeno tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja:

6. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE TIPA

6.1. Certifikatu o homologaciji za tip vozila mora biti dodan prilog izrađen u skladu s obrascem u dodatku.

Dodatak

Obrazac

najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

e...... Naziv tijela za homologaciju

PRILOG CERTIFIKATU O HOMOLOGACIJI S

OBZIROM NA BOČNU ZAŠTITU ODREĐENOGA

TIPA VOZILA

(članak 4. stavak 2. i članak 10. Smjernice Vijeća 70/156/EEC od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstva država članica s obzirom na homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica)

Broj homologacije: ........................ Izmjena/dopuna:

1. Marka ili oznaka vozila:.......................

2. Tip i kategorija vozila:..........................

3. Naziv i adresa proizvođača:.................

4. Naziv i adresa ovlaštenoga predstavnika proizvođača (ako postoji):

5. Značajke dijelova koji osiguravaju bočnu zaštitu:

6. Vozilo dostavljeno na homologaciju dana:

7. Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

8. Datum izvještaja o ispitivanju:..............

9. Broj izvještaja o ispitivanju..................

10. Razlog (razlozi) za izmjenu/dopunu homologacije:

11. Homologacija/izmjena/dopuna s obzirom na bočnu zaštitu dodijeljena/odbijena (1)

12. Mjesto................................................

13. Datum:................................................

14. Potpis:................................................

15. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju za homologaciju, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju, i koji se mogu dobiti na zahtjev.

16. Napomene:.........................................

Primjer

SMJERNICA 89/297/EEC

HOMOLOGACIJA/IZMJENA/DOPUNA BR: ............

TIP: ...........

Sadržaj priložene dokumentacije

Ukupni broj stranica opisne dokumentacije: 9

Broj stranica opisnog dokumenta: 4

Broj stranica s crtežima: 4

Broj fotografija: 1

Stranice

– Opći podaci:............................................... …. 1

– Opći opis vozila:............................................... 2

– Mase i dimenzije:.............................................. 2

– Opis bočne zaštite:............................... ……… 3

Priloženi crteži i fotografije:

– crtež (crteži) ugradbe na vozilo: .......…...... 031.3.046 (2 stranice u formatu A4)

031.3.046 (2 stranice u formatu 4)

– fotografija (fotografije): .................………………...................... 031.3.046 (1)

Svi dokumenti, crteži i fotografije označene su brojem homologacije/izmjene/dopune.

zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na bočnu zaštitu TPV 142 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !