Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na uređaje za sprječavanje neovlaštene uporabe motornih vozila TPV 113 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
176 14.12.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na uređaje za sprječavanje neovlaštene uporabe motornih vozila TPV 113 (izdanje 00)

DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

3061

Na temelju članka 275.L112246 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA UREĐAJE ZA SPRJEČAVANJE NEOVLAŠTENE UPORABE MOTORNIH VOZILA TPV 1131
(
IZDANJE 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije za vozila kategorija M1 i N12 s obzirom na uređaje za sprječavanje neovlaštene uporabe i naprave za sprječavanje neovlaštene uporabe.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za vozila s obzirom na uređaje za sprječavanje neovlaštene uporabe i naprave za sprječavanje neovlaštene uporabe dani su u točkama 3. i 4. priloga IV., točkama 3., 4. i 5. priloga V. i točkama 3., 4. i 5. dijela l. i točkama 8. i 9. dijela II. priloga Vl., a postupak homologacije u točkama 1.– 4. priloga l. Prilozi I.–VlI. čine sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji za tip vozila s obzirom na uređaje za sprječavanje neovlaštene uporabe, odnosno certifikat o homologaciji sastavnoga dijela za tip naprave za sprječavanje neovlaštene uporabe ako taj tip vozila ili tip naprave za sprječavanje neovlaštene uporabe zadovoljava zahtjeve sadržane u ovome pravilniku.

Obrazac certifikata o homologaciji za tip vozila prikazan je u dodatku 1., certifikata o homologaciji sastavnoga dijela za tip naprave za imobilizaciju u dodatku 2., a certifikata za alarmni sustav vozila u dodatku 3. priloga III.

Članak 5.

Vozila s obzirom na uređaje za sprječavanje neovlaštene uporabe i naprave za sprječavanje neovlaštene uporabe mogu se homologirati te uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga pravilnika

– da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja danih u dodacima 1. i 2. priloga lV. i u dodacima 2. i 4. priloga Vl.

– da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskog smjera.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji motornih vozila najmanje s tri kotača što se tiče zaštitnih uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe vozilaL112248« (»Narodne novine« br. 53/91).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

_________
[1] Ovaj pravilnik preuzima sadržaj Smjernice Vijeća o uređajima za sprečavanje neovlaštene uporabe motornih vozila 74/61/EEC, s uključenim izmjenama i dopunama smjernice 95/56/EC.

[1] Definicija vozila dana je u članku 4.L112249 Pravilnika homologaciji tipa motornih vozila (“Narodne novine” br. 115/04), a kategorizacija u prilogu II. A istoga pravilnika.

 

Klasa: 011-02/04-03/49
Urbroj: 558-04/13-04-1
Zagreb, 1. prosinca 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

PRILOG I.

OPĆE ODREDBE ZA HOMOLOGACIJU TIPA

1. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU VOZILA

1.1. Zahtjev za homologaciju prema članku 6. Pravilnika o homologaciji tipa vozila za tip vozila s obzirom na uređaj koji sprječava neovlaštenu uporabu, napravu za imobilizaciju i, ako je primjenjivo, alarmni sustav podnosi proizvođač.

1.2. Obrazac opisnoga dokumenta prikazan je u dodatku 1.

1.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provođenje homologacijskih ispitivanja treba dostaviti sljedeće:

1.3.1. uzorak tipa vozila koji treba homologirati.

1.3.2. certifikat o homologaciji za ugrađene naprave za imobilizaciju/alarmne sustave.

2. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA NAPRAVE ZA IMOBILIZACIJU

2.1. Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela ili odvojene tehničke jedinice prema članku 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila za tip naprave za imobilizaciju podnosi proizvođač.

2.2. Obrazac opisnoga dokumenta prikazan je u dodatku 2.

2.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provođenje homologacijskih ispitivanja treba dostaviti sljedeće:

2.3.1. tri uzorka tipa naprave za imobilizaciju sa svim svojim sastavnim dijelovima. Svaki glavni sastavni dio mora biti jasno i neizbrisivo označen trgovačkim imenom podnositelja zahtjeva ili zaštitnim znakom i oznakom tipa tog sastavnoga dijela.

2.3.2. vozilo/vozila opremljeno/opremljena napravom za imobilizaciju koje se homologira, a koje je izabrao podnositelj zahtjeva u dogovoru s tehničkom službom.

3. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA ALARMNOG SUSTAVA

3.1. Zahtjev za homologaciju za sastavni dio ili za odvojenu tehničku jedinicu prema članku 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila za tip alarmnog sustava podnosi proizvođač.

3.2. Obrazac opisnoga dokumenta prikazan je u dodatku 3.

3.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provođenje homologacijskih ispitivanja treba dostaviti sljedeće:

3.3.1. tri uzorka tipa alarmnog sustava sa svim njegovim sastavnim dijelovima. Svaki glavni sastavni dio mora biti jasno i neizbrisivo označen trgovačkim imenom podnositelja zahtjeva ili zaštitnim znakom i oznakom tipa toga sastavnog dijela.

3.3.2. Vozilo/vozila opremljeno/opremljena alarmnim sustavom koji se homologira, a koje je izabrao podnositelj zahtjeva u dogovoru s tehničkom službom.

4. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE

4.1. Ako su ispunjeni svi potrebni zahtjevi dodjeljuje se homologacija tipa u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

4.2. Obrazac certifikata o homologaciji tipa prikazan je u:

– Prilogu 3. dodatku 1 za zahtjeve iz točke 1.1

– Prilogu 3. dodatku 2 za zahtjeve iz točke 2.1

– Prilogu 3. dodatku 3 za zahtjeve iz točke 3.1.

4.3. Za svaki homologirani tip vozila, tip naprave za imobilizaciju ili tip alarmnog sustava dodijelit će se homologacijski broj prema prilogu 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Isti homologacijski broj ne smije se dodijeliti kojemu drugom tipu vozila, tipu naprave za imobilizaciju ili tipu alarmnog sustava.

5. HOMOLOGACIJSKA OZNAKA TIPA SASTAVNOGA DIJELA

5.1. Svaki alarmni sustav vozila i naprave za imobilizaciju koji je sukladan tipu homologiranu prema ovomu pravilniku treba biti označen homologacijskom oznakom. Oznaka se sastoji od:

5.1.1. pravokutnika u kojemu se nalazi malo slovo »e« i broja 25 (razlikovno broj za Republiku Hrvatsku)

5.1.2. u blizini pravokutnika, osnovnoga homologacijskog broja sadržana u četvrtome dijelu homologacijskoga broja tipa određena u prilogu VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila ispred kojega je dvoznamenkasti redoslijedni broj koji označuje posljednje važnije dopune i izmjene Smjernice 74/61/EEC na dan dodjeljivanja homologacije tipa. U ovom pravilniku taj je redoslijedni broj »00«;

5.1.3. dodatnog znaka »A« ili »I« ili »AI« koji označava sastavni dio ili odvojenu tehničku jedinicu ako je ona alarmni sustav vozila, naprava za imobilizaciju ili kombinacija obaju uređaja.

5.2.              Primjeri homologacijskih oznaka:

5.3. Kao alternativa homologacijskoj oznaci prikazanoj u točkama 5.1. i 5.2., izdaje se potvrda o sukladnosti za svaki alarmni sustav vozila namijenjen prodaji. Kada proizvođač alarmnih sustava vozila isporučuje homologirani, a neoznačeni alarmni sustav vozila proizvođaču vozila za ugradnju kao izvornu opremu za model vozila ili raspon modela vozila, proizvođač alarmnih sustava mora isporučiti dovoljan broj kopija potvrda o sukladnosti kako bi proizvođač vozila mogao ishoditi homologaciju vozila prema dijelu II. priloga VI. ovoga pravilnika.

Ako se alarmni sustav vozila sastoji od odvojenih sastavnih dijelova, glavni dio (dijelovi) mora (moraju) nositi odgovarajuću oznaku, a potvrda o sukladnosti mora sadržavati popis tih oznaka.

Obrazac potvrde o sukladnosti prikazan je u dodatku 1. ovoga priloga.

6. PREINAKE TIPA I IZMJENE I DOPUNE HOMOLOGACIJE

6.1. U slučaju preinake tipa vozila, tipa naprave za imobilizaciju ili tipa alarmnog sustava vozila homologirana prema ovoj smjernici primjenjuju se odredbe iz članaka 16. i 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

7. SUKLADNOST PROIZVODNJE

7.1. Mjere za osiguranje sukladnosti proizvodnje poduzet će se u skladu s odredbama članka 29. i 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

Dodatak 1.

Obrazac potvrde o sukladnosti

Niže potpisani ............................................ ovim potvrđuje da je

(ime i prezime)

navedeni alarmni sustav vozila:

Marka:.

Tip:......

potpuno sukladan s tipom homologiranim kod ..............................

(mjesto homologacije)

dana ...................................... opisanim u certifikatu o homologa-

           (datum)

ciji s homologacijskim brojem: .....................................................

 

Identifikacija glavnih dijelova:

Sastavni dio:.................. Oznaka: ....................

Izdano u:.............................. dana..........................

  

Adresa proizvođača i pečat:

  

Potpis: .......................................................

 (navesti položaj u tvrtki)

PRILOG II.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENTI

Opisni dokument br. ....................

u skladu s prilogom 1 Smjernice 70/156 koja se odnosi na homologaciju tipa vozila s obzirom na uređaje za sprječavanje neovlaštene uporabe

(Smjernica 74/61/EEC, prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice… .../EEC)

 

Sljedeći podaci, ako se primjenjuju, moraju se priložiti u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju se dostaviti u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice imaju elektroničko upravljanje, trebaju se navesti podaci o njihovim značajkama.

 

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača)::...

0.2. Tip i trgovačka oznaka (trgovačke oznake):

0.3. Način identifikacije tipa, ako je označeno na vozilu:

0.3.1.1. Mjesto oznake:

0.4. Kategorija vozila

0.5. Naziv i adresa proizvođača:...................

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:....

1. OPĆI KONSTRUKCIJSKI PODACI O VOZILU

1.1. Fotografije i/ili crteži vozila uzorka.........

12. OSTALO

12.2.1. Tip uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe

12.2.1.1. Zaštitna naprava:...................................

12.2.1.2. Crtež zaštitne naprave i način njezine ugradbe u vozilo:

12.2.1.3. Tehnički opis zaštitne naprave:...............

12.2.1.4. Pojedinosti o kombinaciji brave:............

12.2.1.5. Naprava za imobilizaciju vozila:..............

12.2.1.5.1.1. Homologacijski broj, ako postoji.......

12.2.1.5.1.2. Za naprave za imobilizaciju koje još nisu homologirane

12.2.1.5.2.1. Podroban tehnički opis i naprave za imobilizaciju vozila i mjere za sprječavanje slučajnog aktiviranja:

12.2.1.5.2.2. Sustavi vozila na koje naprava za imobilizaciju djeluje:

12.2.1.5.2.3. Broj djelotvornih međusobno zamijenjivih kodova, ako postoje:

12.2.2. Alarmni sustav, ako postoji:...................

12.2.2.1. Homologacijski broj ako postoji:...........

12.2.2.2. Za alarmne sustave koji još nisu homologirani:

12.2.2.2.1. Podroban tehnički opis alarmnog sustava i dijelova vozila koji su povezani s ugrađenim alarmnim sustavom:

12.2.2.2.2. Popis glavnih sastavnih dijelova koji čine alarmni sustav

Dodatak 2.

Opisni dokument br. ....................

koji se odnosi na homologaciju tipa naprave za imobilizaciju kao sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice

(Smjernica 74/61/EEC, prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice… .../EC)

Sljedeći podaci, ako se primjenjuju, moraju se priložiti u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju se dostaviti u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice imaju elektroničko upravljanje, trebaju se navesti podaci o njihovim značajkama

 

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):........

0.2. Tip i trgovačka oznaka (trgovačke oznake):.....

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.7. U slučaju sastavnih dijelova ili zasebne tehničke jedinice, mjesto i način postavljanja homologacijske oznake

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

1. OPIS NAPRAVE

1.1. Podroban tehnički opis naprave za imobilizaciju vozila koji, između ostalog uključuje mjere za sprječavanje slučajnog aktiviranja..................................

1.2. Sustavi vozila na koje djeluje naprava........

1.3. Način uključivanja/isključivanja naprave.....

1.4. Broj djelotvornih izmjenjivih kodova, ako postoje

1.5. Popis glavnih sastavnih dijelova koji čine alarmni sustav i, ako postoje, njihove pripadajuće oznake:

2. CRTEŽI

2.1. Crteži glavnih sastavnih dijelova naprave (crtež treba prikazati predviđeno mjesto za homologacijsku i referentnu oznaku ako postoji): .................................

3. UPUTE

3.1. Popis vozila koja su predviđena za ugradbu naprave:

3.2. Opis načina ugradbe pojašnjen fotografijama i/ili crtežima:

3.3. Upute za uporabu:

3.4. Upute za održavanje, ako postoje

Dodatak 3.

Opisni dokument br. ...................

koji se odnosi na homologaciju alarmnoga sustava kao sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice

(Smjernica 74/61/EEC, prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice… .../EC)

 

Sljedeći podaci, ako se primjenjuju, moraju se priložiti u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju se dostaviti u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice imaju elektroničko upravljanje, trebaju se navesti podaci o njihovim značajkama.

 

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):........

0.2. Tip i trgovačka oznaka (trgovačke oznake):.....

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.7. U slučaju sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica, mjesto i način postavljanja homologacijske oznake

0.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

1. OPIS NAPRAVE

1.1. Podroban tehnički opis alarmnoga sustava koji, između ostalog, uključuje i mjere za sprječavanje lažnog alarma

1.2. Sustavi vozila na koje djeluje sustav...........

1.3. Način uključivanja/isključivanja sustava......

1.4. Broj djelotvornih međusobno zamjenjivih kodova, ako postoje

1.5. Popis glavnih sastavnih dijelova koji čine alarmni sustav i, ako postoje, njihovih referentnih oznaka:

2. CRTEŽI

2.1. Crteži glavnih sastavnih dijelova naprave (crtež treba prikazati predviđeno mjesto za homologacijsku i referentnu oznaku, ako postoji.

3. UPUTE

3.1. Popis vozila koja su predviđena za ugradbu naprave:

3.2. Opis načina ugradbe pojašnjen fotografijama i/ili crtežima:

3.3. Upute za uporabu:

3.4. Upute za održavanje, ako postoje..............

PRILOG III.

Dodatak 1.

CERTIFIKATI O HOMOLOGACIJI

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju  

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni i dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip vozila/sastavnoga dijela /zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Smjernicu ../../EC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernica ../../EC).

Broj homologacije: ................................................

Razlog za izmjenu/dopunu: .....................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača):....

0.2. Tip:...........................................................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa ako je postavljena na vozilu/sastavnome dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Mjesto te oznake:......................................

0.4. Kategorija vozila (1) (3):.............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.7. U slučaju sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, mjesto i način postavljanja homologacijske oznake:

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

DIO II.

1. Dodatni podaci (po potrebi): vidi dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:.....................

4. Broj izvještaja o ispitivanju:........................

5. Napomene: vidi dopunu

6. Mjesto:

7. Datum:

8. Potpis:

9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju koja je pohranjena u tijelu za homologaciju, i koji se mogu dobiti na zahtjev ..............................

______
(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(2)     Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice na koju se odnosi certifikat o homologaciji, takvi znakovi moraju u dokumentaciji biti zamijenjeni znakom nadomješteni znakom ‘?’ (npr. ABC??123???).

(3)     Prema definiciji u prilogu II. A Smjernici 70/156/EEC.

Dodatak certifikatu o homologaciji br. ..............

koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na Smjernicu 74/61/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama zaključno sa Smjernicom ../../EC.

 

1. Dodatni podaci

1.1. Kratak opis uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe i dijelova vozila na koje on djeluje:

1.2. Kratak opis naprave za imobilizaciju:..........

1.3. Kratak opis alarmnoga sustava, ako je potrebno, uključujući nazivni napon sustava:

5. Napomene:...............................................

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju  

Izjava o:

– homologaciji (1)

– dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip naprave za imobilizaciju vozila kao zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Smjernicu 74/61/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernicom ../../EC).

Broj homologacije: ................................................

Razlog za izmjenu/dopunu: .....................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača)::...

0.2. Tip:...........................................................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Mjesto te oznake:......................................

0.4. Kategorija vozila (1) (3):.............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.7. U slučaju sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, mjesto i način postavljanja homologacijske oznake:

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

DIO II.

1. Dodatni podaci (po potrebi): vidi dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:.....................

4. Broj izvještaja o ispitivanju:........................

5. Napomene: vidi dopunu

10. Mjesto:.....................................................

11. Datum:......................................................

12. Potpis:.......................................................

13. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju koja je pohranjena u tijelu za homologaciju i koja se može dobiti na zahtjev...............................

_______
(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(4)     Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice na koju se odnosi certifikat o homologaciji, takvi znakovi moraju i u dokumentaciji biti zamijenjeni znakom ‘?’ (npr. ABC??123???).

(5)     Prema definiciji u prilogu II.A Smjernici 70/156/EEC.

 

Dodatak certifikatu o homologaciji br. ...............

koji se odnosi na homologaciju tipa naprave za imobilizaciju vozila kao zasebne tehničke jedinice s obzirom na Smjernicu 74/61/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama zaključno sa Smjernicom ../../EC.

 

1. Dodatni podaci

1.1. Kratak opis uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe i dijelova vozila na koje on djeluje:

1.2. Kratak opis naprave za imobilizaciju:..........

1.4. Kratak opis alarmnoga sustava, ako je potrebno, nazivni napon sustava:

1.5. Popis vozila koja su predviđena za ugradbu naprave za imobilizaciju

1.6. Tipovi vozila na kojima je bila ispitana naprava za imobilizaciju vozila

1.7. Popis glavnih sastavnih dijelova, propisno označenih, koji čine alarmni sustav

5. Napomene:...............................................

Dodatak 3.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju  

 

Izjava o:

– homologaciji (1)

– dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip alarmnog sustava kao zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Smjernicu 74/61/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ../../EC).

Broj homologacije:...........................................................

Razlog za izmjenu/dopunu: .....................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača)::...

0.2. Tip:...........................................................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Mjesto te oznake:......................................

0.4. Kategorija vozila (1) (3):.............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.7. U slučaju zasebne tehničke jedinice, mjesto i način postavljanja homologacijske oznake:

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

DIO II.

1. Dodatni podaci (po potrebi): vidi dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:.....................

4. Broj izvještaja o ispitivanju:........................

5. Napomene: vidi dopunu

14. Mjesto:.....................................................

15. Datum:......................................................

16. Potpis:.......................................................

17. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju i koja se može dobiti na zahtjev…….......................

______
(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(6)     Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice na koju se odnosi certifikat o homologaciji takvi znakovi moraju u dokumentaciji biti zamijenjeni znakom ‘?’ (npr. ABC??123???).

(7)     Prema definiciji u prilogu II.A Smjernici 70/156/EEC.

 

Dodatak certifikatu o homologaciji br. ...............

koji se odnosi na homologaciju tipa alarmnoga sustava vozila kao zasebne tehničke jedinice s obzirom na Smjernicu 74/61/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama zaključno sa Smjernicom ../../EC.

1. Dodatni podaci

1.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača) alarmnog sustava:

1.2. Tip alarmnog sustava:................................

1.3. Kratak opis alarmnog sustava:...................

1.4. Popis vozila koja su predviđena za ugradbu alarmnog sustava:

1.5. Tipovi vozila na kojima je bio ispitan alarmni sustav

1.6. Popis glavnih sastavnih dijelova, propisno označenih, koji čine alarmni sustav

5. Napomene:...............................................

PRILOG IV.

PODRUČJE UPORABE, DEFINICIJE I
ZAHTJEVI ZA UREĐAJE ZA SPRJEČAVANJE NEOVLAŠTENE UPORABE

1. PODRUČJE UPORABE

1.1. Sva vozila kategorije M1 i N1 – prema definiciji iz priloga II A Smjernice 70/156/EEC – moraju biti opremljena uređajem koji sprječava neovlaštenu uporabu i koji zadovoljava zahtjeve navedene u točkama 3 i 4.

1.2. Ugradba toga uređaja u vozila drugih kategorija je proizvoljna pod uvjetom da zadovoljava zahtjeve iz ovoga priloga.

2. DEFINICIJE

U smislu ovoga priloga:

2.1. »tip vozila« označuje vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na sljedeće osnovne značajke:

2.1.1. proizvođačevu oznaku tipa vozila

2.1.2. položaj i konstrukciju sastavnoga dijela vozila ili dijelova na koje uređaj za sprečavanje neovlaštene uporabe djeluje

2.1.3. tip uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe;

2.2. »uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe« označava sustav konstruiran za sprječavanje nedopuštenog pokretanja motora ili drugih izvora glavnoga pogona vozila u kombinaciji s najmanje jednim sustavom koji:

– blokira sustav za upravljanje

– blokira prijenos snage

– blokira ručicu mjenjača;

2.3. »sustav za upravljanje« označava upravljanje, upravljački stup s pomoćnim dijelovima, upravljačku osovinu, kutiju upravljačkog mehanizma i sve druge sastavne dijelove koji neposredno utječu na djelotvornost naprave za sprječavanje neovlaštene uporabe

2.4. »kombinacija« označava jednu posebno razvijenu i konstruiranu varijantu sustava za zaključavanje koja, kad je pravilno aktivirana omogućava zaključavanje;

2.5. »ključ« označava svaku konstruiranu i izvedenu napravu kojom se omogućuje aktiviranje sustava za zaključavanje koji je konstruiran i izveden da ga može aktivirati samo ta naprava.

2.6. »promjenjivi kod« označava elektronički kod koji se sastoji od nekoliko sastavnih dijelova čija se kombinacija nasumce mijenja nakon svakog aktiviranja uređaja za prijenos.

3. OPĆI ZAHTJEVI

3.1. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe treba biti konstruiran tako da ga je potrebno isključiti da bi se:

3.1.1. mogao pokrenuti motor na uobičajen način i

3.1.2. vozilom moglo upravljati, voziti i pokretati ga naprijed njegovom vlastitom snagom.

3.2. Zahtjeve iz točke 3.1 treba moći ispuniti uporabom samo jednoga ključa.

3.3. Osim u slučaju navedenu u točki 4.1.5, sustav kojim upravljamo ključem uvučenim u bravu ne smije omogućiti izvlačenje ključa prije nego što uređaj naveden u točki 3.1 počne djelovati ili bude spreman za djelovanje.

3.4. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe naveden u točki 3.1. i dijelovi vozila na koje djeluje moraju biti konstruirani tako da ih je nemoguće na brzinu i bez privlačenja pažnje otvoriti, učiniti neučinkovitim ili uništiti npr. pomoću jeftinog i lako dostupnog alata koji je jednostavno sakriti.

3.5. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe mora biti ugrađen u vozilo kao izvorna oprema, tj. mora ga ugraditi proizvođač vozila prije prodaje krajnjem korisniku. Uređaj mora biti ugrađen tako da se kad je u blokiranome položaju ne može rastaviti bez posebnog alata čak i kad je uklonjeno njegovo kućište. Ako je uređaj moguće učiniti neučinkovitim odvijanjem vijaka, tada vijci moraju biti neuklonjivoga tipa ili moraju biti prekriveni dijelom naprave kad se ona nalazi u blokiranome položaju.

3.6. Mehanički blokirni sustav mora omogućiti najmanje 1000 različitih kombinacija ključa ili broj kombinacija koji je jednak broju proizvedenih vozila u jednoj godini ako je on manji od 1000. Kod vozila istog tipa vjerojatnost ponavljanja neke kombinacije treba biti otprilike jednom u tisuću.

3.7. Električni/elektronički blokirni sustavi, npr. uređaj za daljinsko upravljanje, moraju omogućiti najmanje 50 000 različitih kombinacija i moraju uključivati promjenjive kodove i/ili vrijeme za otkrivanje koda mora biti najmanje 10 dana, npr. najviše 5000 kombinacija u 24 sata za najmanje 50 000 kombinacija.

3.8. Ključ i brava ne smiju biti vidljivo kodirani.

3.9. Brava mora biti konstruirana, izvedena i ugrađena tako da se cilindar brave kad je u blokirnome položaju ne može okrenuti momentom manjim od 2,45 Nm, i to samo s odgovarajućim ključem, a

3.9.1. kod cilindra brave s klinovima više od dva jednaka klina koji djeluju u istome smjeru ne smiju biti postavljena jedan do drugoga, a brava ne smije imati više od 60% jednakih klinova;

3.9.2. kod cilindra brave s lamelama više od dvije jednake lamele koje djeluju u istome smjeru ne smiju biti postavljene jedna do druge, a brava ne smije imati više od 60% jednakih lamela.

3.10. Uređaji za sprječavanje neovlaštene uporabe moraju biti izvedeni tako da postoji mogućnost slučajne funkcionalne greške dok motor radi, posebno kad bi blokiranje ugrozilo sigurnost.

3.10.1. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe ne smije se moći uključiti dok se prekidač rada motora ne postavi u položaj mirovanja i dok se ne izvede poseban pokret rukom koji ne smije biti nastavak pokreta koji se izvodi kad se zaustavlja rad motora.

3.10.2. Kod uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe koji se uključuju kad se izvrši pokret izvlačenja ključa iz brave potrebno je izvesti pomak u dužini od 2 mm prije nego što se uređaj uključi ili uređaj mora biti opremljen sigurnosnim sklopom koji sprječava slučajno ili djelomično izvlačenje ključa.

3.11. Servopomoć može se uporabiti samo za uključivanje odnosno isključivanje uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe. Sam uređaj mora ostati u svom radnom položaju bez potrebe dodatnoga izvora napajanja.

3.12. Ne smije biti moguće uključiti motor vozila na uobičajen način dok uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe ne bude isključen.

3.13. Nisu dopušteni uređaji za sprječavanje neovlaštene uporabe koji onemogućuju otpuštanje kočnice vozila.

3.14. Ako je uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe opremljen napravom za upozorenje vozača, ona se mora uključiti kad se otvore vozačka vrata, osim ako je uređaj već uključen i ključ izvučen iz brave.

4. POSEBNI ZAHTJEVI

Osim općih zahtjeva navedenih u točki 3. uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe mora zadovoljavati i sljedeće posebne zahtjeve:

4.1. Uređaji za sprječavanje neovlaštene uporabe koji djeluju na upravljanje.

4.1.1. Uređaji za sprječavanje neovlaštene uporabe koji djeluju na upravljanje moraju učiniti upravljački sustav neučinkovitim. Da bi se motor mogao pokrenuti mora se uspostaviti uobičajeno djelovanje upravljačkog sustava.

4.1.2. Kada je uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe uključen, ne smije biti moguće spriječiti njegovo djelovanje.

4.1.3. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe mora zadovoljavati zahtjeve iz točaka 3.10, 4.1.1, 4.12 i 4.1.4 i nakon što prođe 2 500 blokiranja u oba smjera u postupku ispitivanja na trošenje navedeno u dodatku 1.

4.1.4. Kada se nalazi u uključenome položaju, uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe treba zadovoljavati jedan od sljedećih zahtjeva:

4.1.4.1. Mora biti dovoljno čvrst da izdrži, bez oštećenja upravljačkog mehanizma koje bi moglo ugroziti sigurnost, moment od 300 Nm na upravljačkoj osovini u oba smjera u statičkim uvjetima.

4.1.4.2. Mora imati ugrađen sklop koji je konstruiran da popusti ili prokliže tako da sustav izdrži neprekidno ili s prekidima moment od najmanje 100 Nm. Blokirni sustav mora izdržati taj moment i nakon ispitivanja navedenih u dodatku 2.

4.1.4.3. Mora imati ugrađen sklop koji je konstruiran da omogući slobodno okretanje upravljača na blokiranoj upravljačkoj osovini. Blokirni mehanizam mora biti dovoljno čvrst da u statičkim uvjetima izdrži moment od 200 Nm na upravljačkoj osovini u oba smjera.

4.1.5. Ako je uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe takve izvedbe da se ključ može izvući iz brave i kad se nalazi u položaju kad upravljanje nije blokirano, uređaj mora biti konstruiran tako da se pokret kojim se dolazi u taj položaj za izvlačenje ključa ne može izvesti nehotice.

4.1.6. Ako pojedini sastavni dio zakaže tako da se zahtijevani momenti iz točaka 4.1.4.1, 4.1.4.2 i 4.1.4.3 ne mogu ostvariti, ali sustav upravljanja ostaje i dalje blokiran, sustav zadovoljava zahtjeve.

4.2. Uređaji za sprječavanje neovlaštene uporabe koji djeluju na prijenos snage.

4.2.1. Uređaji za sprječavanje neovlaštene uporabe koji djeluju na prijenos snage, moraju spriječiti okretanje pogonskih kotača.

4.2.2. Kada je uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe, uključen, ne smije biti moguće spriječiti njegovo djelovanje.

4.2.3. Ako se ključ nalazi u bravi uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe ne smije biti moguće nehotice blokirati prijenos snage pa ni onda kad je uređaj koji sprječava pokretanje motora uključen.

4.2.4. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe mora biti konstruiran i proizveden tako da ostane potpuno učinkovit i nakon određena trošenja koje će nastati poslije 2 500 blokiranja u oba smjera.

4.2.5. Ako je uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe takve izvedbe da se ključ može izvući iz brave kad je prijenos snage blokiran, uređaj mora biti konstruiran tako da se pokret kojim se dolazi u taj položaj za izvlačenje ključa ne može izvesti nehotice.

4.2.6. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe mora biti dovoljno čvrst da bez oštećenja, koje bi mogla ugroziti sigurnost, izdrži 50% veći moment od najvećeg momenta koji uobičajeno djeluje na prijenosni mehanizam. Kod određivanja veličine toga ispitnog momenta treba uzeti u obzir najveći moment koji može prenijeti spojka ili automatski mjenjač, a ne najveći moment motora.

4.3. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe koji djeluje na ručicu mjenjača.

4.3.1. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe koji djeluje na ručicu mjenjača mora spriječiti mijenjanje stupnjeva prijenosa.

4.3.2. Kod ručnih mjenjača mora postojati mogućnost blokiranja ručice mjenjača samo u položaju za hod unatrag, i dodatno u slobodnome hodu.

4.3.3. Kod automatskih mjenjača koji imaju položaj ručice »parkiranje« ručica mjenjača mora se moći blokirati samo u položaju za parkiranje i dodatno u slobodnome hodu i/ili hodu unatrag.

4.3.4. Kod automatskih mjenjača koji nemaju položaj ručice »parkiranje« ručica mjenjača mora se moći blokirati samo u slobodnome hodu i/ili hodu unatrag.

4.3.5. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe mora biti konstruiran i proizveden tako da i nakon određena trošenja koje će nastati poslije 2 500 blokiranja u oba smjera ostane potpuno učinkovit.

5. ELEKTROMEHANIČKI I ELEKTRONIČKI UREĐAJI ZA SPRJEČAVANJE NEOVLAŠTENE UPORABE

Kad su ugrađeni, elektromehanički i elektronički uređaji za sprječavanje neovlaštene uporabe moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u točkama 3., 4. i 5. priloga 5.

Dodatak 1.

POSTUPAK ISPITIVANJA NA TROŠENJE UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE NEOVLAŠTENE UPORABE KOJI DJELUJU NA UPRAVLJANJE

1. ISPITNA OPREMA

1.1. Ispitna oprema se sastoji od:

1.1.1. naprave na koju se postavlja uzorak uređaja za upravljanje opremljenog uređajem za sprječavanje neovlaštene uporabe navedene u točki 2.2 priloga IV.

1.1.2. mehanizma za uključivanje i isključivanje uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe koji uključuje uporabu ključa

1.1.3. mehanizma koji omogućuje okretanje upravljačke osovine u odnosu na uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe.

2. ISPITNI POSTUPAK

2.1. Na napravu navedenu u točki 1.1.1 pričvrsti se uređaj za upravljanje s uređajem za sprječavanje neovlaštene uporabe.

2.2. Jedan se ispitni ciklus sastoji od sljedećih postupaka:

2.2.1. Početni položaj. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe treba isključiti a upravljačku osovinu treba dovesti u položaj koji onemogućuje blokiranje uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe osim, ako je uređaj takvoga tipa koji omogućuje blokiranje u svakome položaju.

2.2.2. Uključivanje uređaja (spreman za djelovanje). Uporabom ključa uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe pomiče se iz isključenoga položaja u uključeni položaj.

2.2.3. Uključeno3. Upravljačku osovinu treba tako zakretati da moment u trenutku blokiranja uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe iznosi 40 Nm-+2 Nm.

2.2.4. Isključeno. Uređaj za sprječavanje neovlaštene uporabe treba isključiti na uobičajen način smanjujući moment na ništicu i olakšavajući deblokiranje.

2.2.5. Vraćanje u prethodno stanje(1). Upravljačku osovinu treba okretati do položaja u kojem se onemogućuje blokiranje uređaja za sprječavanje neovlaštene uporabe.

2.2.6. Okretanje u suprotnome smjeru. Treba ponoviti postupke opisane u točkama 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 i 2.2.5, ali upravljačku osovinu treba okretati u suprotnome smjeru.

2.2.7. Vremenski razmak između dva uzastopna blokiranja uređaja treba iznositi najmanje 10 sekundi.

2.3. Ispitni ciklus na trošenje treba ponavljati više puta prema zahtjevima iz točke 4.1.3 priloga IV.

________
([1])Ako uređaj za sprečavanje neovlaštene uporabe omogućuje blokiranje u svim položajima u kojima se može naći uređaj za upravljanje, postupci u točkama 2.2.3 i 2.2.5 ne uzimaju se u obzir.

Dodatak 2.

POSTUPAK ISPITIVANJA NA TROŠENJE UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE NEOVLAŠTENE UPORABE KOJI DJELUJU NA UPRAVLJANJE S OGRANIČIVAČEM MOMENTA

1. ISPITNA OPREMA

1.1. Ispitna se oprema sastoji od:

1.1.1. naprave koja omogućuje pričvršćenje bitnih dijelova sustava za upravljanje ili, ako se ispitivanje obavlja na vozilu, od dizalice koja može dići upravljane kotače iznad tla, i

1.1.2. uređaja koji omogućuje stvaranje i mjerenje momenta koji djeluje na upravljač kako je navedeno u točki 2.3. Točnost mjerenja mora biti 2 % ili manje.

2. ISPITNI POSTUPAK

2.1. Ako se ispitivanje provodi na vozilu, svi upravljani kotači moraju se nalaziti iznad zemlje.

2.2. Mehanizam brave upravljača mora biti u blokiranome položaju.

2.3. Na upravljač treba djelovati momentom tako da se on okreće.

2.4. Ispitni se ciklus sastoji od okreta upravljača za 90°, zatim okreta za 180° u suprotnome smjeru i okreta za 90ş u prvotnom smjeru (vidi crtež).

2.5. Jedan ciklus = 90°, /-180°, / 90°, s dopuštenim odstupanjem od 10%.

 

Slika 1

2.6. Jedan ciklus traje 20 ± 2s.

2.7. Treba izvesti 5 ispitnih ciklusa.

2.8. Tijekom izvođenja svakog ciklusa, najmanja zabilježena vrijednost momenta mora biti veća od vrijednosti koja je navedena u točki 4.1.4.2 ovoga priloga.

PRILOG V.

PODRUČJE UPORABE, DEFINICIJE I
ZAHTJEVI ZA NAPRAVE ZA IMOBILIZACIJU

1. PODRUČJE UPORABE

1.1. Sva vozila kategorije M1 moraju biti opremljena napravom za imobilizaciju vozila.

1.2. Ugradba naprava za imobilizaciju u vozila drugih kategorija je proizvoljna, ali ako su ugrađene, te naprave moraju zadovoljavati zahtjeve ovoga priloga.

2. DEFINICIJE

Za potrebe ovog pravilnika:

2.1. »Naprava za imobilizaciju vozila« označava napravu čija je namjena da spriječi odvoženje vozila njegovim vlastitim pogonom.

2.2. »Upravljački uređaj« označava uređaj koji je potreban za uključivanje ili isključivanje naprave za imobilizaciju vozila.

2.3. »Predočnik stanja« označava uređaj koji prikazuje u kojemu se stanju nalazi naprava za imobilizaciju (uključivanje/isključivanje, promjena iz stanja uključeno u isključeno i obratno).

2.4. »Uključeno stanje« označava stanje u kojemu vozilo nije moguće voziti vlastitim pogonom.

2.5. »Isključeno stanje« označava stanje u kojemu je vozilo moguće voziti na uobičajen način.

2.6. »Ključ« označava svaku konstruiranu i izvedenu napravu kojom se omogućuje aktiviranje sustava za zaključavanje koji je konstruiran i izveden da može biti aktiviran samo tom napravom.

2.7. »Osigurač« označava konstrukcijsku značajku koja omogućuje blokiranje naprave za imobilizaciju vozila kad se nalazi u isključenom položaju.

2.8. »Tip naprave za imobilizaciju« označava sustave koji se bitno na razlikuju s obzirom na sljedeća osnovna obilježja:

– trgovački naziv ili marku proizvođača

– vrstu uređaja za upravljanje tom napravom

– način djelovanja na predmetni sustav (sustave) vozila (kako je navedeno u točki 4.1).

3. OPĆI ZAHTJEVI

3.1 Naprava za imobilizaciju mora biti proizvedena tako da se može uključiti i isključiti u skladu sa sljedećim zahtjevima.

3.2 Ako je napravom za imobilizaciju moguće upravljati (uključivati/isključivati) radioprijenosom, ona mora zadovoljavati zahtjeve odgovarajućih ETSI norma(1).4

3.3 Naprava za imobilizaciju vozila mora biti konstruirana i ugrađena tako da vozilo u koje je ugrađena i dalje zadovoljava tehničke zahtjeve.

3.4. Napravu za imobilizaciju vozila ne smije biti moguće uključiti kada se ključ za pokretanje motora nalazi u položaju koji omogućuje rad motora.

3.5. Napravu za imobilizaciju vozila se ne smije moći blokirati samo u slučaju kad se nalazi u isključenom položaju, a i tada s posebnim ključem.

3.6. Naprava za imobilizaciju vozila mora biti konstruirana i proizvedena tako, da kad je ugrađena ne utječe na konstrukcijom predviđeno djelovanje vozila i njegovu uporabu čak i u slučaju njezina kvara.

3.7. Naprava za imobilizaciju vozila mora biti konstruirana i proizvedena tako da kad je ugrađena u skladu s uputama proizvođača, nije moguće na brzinu i bez privlačenja pozornosti uništiti ili je učiniti neučinkovitom, npr. pomoću jeftinog i lako dostupnog alata koji je jednostavno sakriti. Onesposobljavanje naprave za imobilizaciju mora biti teško, a uklanjanje i zamjena glavnih dijelova ili čitavog sklopa mora trajati duže vrijeme.

3.8. Naprava za imobilizaciju vozila mora biti konstruirana i izvedena tako, da je kad je ugrađena u skladu s uputama proizvođača može razumno vrijeme izdržati utjecaj okoliša (za ispitivanje treba vidjeti točku 5.). Dodatno, ugradba naprave za imobilizaciju na smije imati negativan utjecaj na svojstva električnih krugova vozila (presjek vodiča, sigurnost kontakata itd.)

3.9. Naprava za imobilizaciju vozila može se kombinirati s drugim sustavima na vozilu, odnosno može biti u njih integrirana (npr. u sustav upravljanja radom motora, alarmni sustav itd.).

_______
[1]ETSI: European Telecommunications Standards Institute /Europski institut za telekomunikacijske norme/. U slučaju da u trenutku primjene ovoga pravilnika te norme ne budu još prihvaćene, vrijede nacionalni zahtjevi dotične države.

 

4. POSEBNI ZAHTJEVI

4.1. Stupanj imobilizacije

4.1.1. Naprava za imobilizaciju mora biti konstruirana i proizvedena tako da onemogući korištenje vozila njegovom vlastitom snagom na najmanje jedan od sljedećih načina:

4.1.1.1. tako da prekine najmanje dva neovisna sustava koji su potrebni za djelovanje vozila njegovom vlastitom snagom (na primjer pokretač, paljenje, dovod goriva, itd.);

4.1.1.2. da preko odgovarajućega koda utječe na djelovanje najmanje jedne upravljačke jedinice nužne za djelovanje vozila

4.1.2. Naprava za imobilizaciju vozila namijenjena za ugradbu u vozilo s katalizatorom ne smije dopustiti da u ispušni sustav dođe neizgoreno gorivo.

4.2. Pouzdanost djelovanja

Naprava za imobilizaciju vozila mora biti konstruirana tako da se uzmu u obzir posebnosti okoliša unutar vozila (vidjeti točku 3.8. i 5.).

4.3. Sigurnost djelovanja

Naprava za imobilizaciju ne smije promijeniti stanje (uključeno/isključeno) kao posljedicu ispitivanja navedenih u točki 5.

4.4. Uključivanje naprave za imobilizaciju vozila

4.4.1. Naprava za imobilizaciju vozila mora se uključiti bez dodatnoga djelovanja vozača na najmanje jedan od sljedećih načina:

– okretanjem ključa za paljenje u bravi u položaj »0« i otvaranjem vrata;

– k tomu je za onu napravu za imobilizaciju koja se isključuje odmah prije ili za vrijeme uobičajena postupka pokretanja vozila dopušteno da se uključi kod isključivanja paljenja

– najmanje 5 minuta nakon izvlačenja ključa iz kontaktne brave, ili

– pri zaključavanju vozila.

4.5. Isključivanje naprave za imobilizaciju vozila

4.5.1. Isključivanje naprave za imobilizaciju vozila mora biti moguće uporabom jedne ili više sljedećih naprava. Dopuštene su i druge naprave koje daju isti učinak.

4.5.1.1. Mehanički ključ koji zadovoljava zahtjeve navedene u dodatku 3. priloga VI

4.5.1.2. Tipkovnica za unos koda preko koje je moguće unijeti pojedinačni kod između najmanje 10 000 različitih kombinacija.

4.5.1.3. Električna/elektronička naprava, npr. uređaj za daljinsko upravljanje s najmanje 50.000 različitih kombinacija, uključujući promjenjiv kod i/ili s vremenom otkrivanja koda od najmanje 10 dana, npr. najviše 5 000 kombinacija u 24 sata za najmanje 50 000 kombinacija.

4.6. Predočnik stanja

4.6.1. Za prikaz podataka o stanju, u kojem se naprava za imobilizaciju vozila nalazi (uključeno/isključeno, prijelaz iz uključenog stanja u isključeno stanje i obrnuto) dopušteni su optički predočnici stanja u putničkome prostoru (i izvan njega). Jakost svjetla optičkih signala postavljenih izvan putničkoga prostora ne smije biti veća od 0,5 cd.

4.6.2. Ako postoji prikaz kratkotrajnih »dinamičnih« postupaka kao što su prelazi iz uključenog stanja u isključeno i obrnuto, on mora biti optički prema zahtjevima iz točke 4.6.1. Taj optički prikaz može biti izveden i preko zajedničkoga djelovanja pokazivača smjera i/ili svjetla u putničkome prostoru, pod uvjetom da trajanje takvoga prikaza ne bude duže od 3 sekunde.

5. PARAMETRI DJELOVANJA I ISPITNI UVJETI

5.1. Parametri djelovanja

Svi sastavni dijelovi naprave za imobilizaciju vozila moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u točki 5. priloga VI.

Ti se zahtjevi ne odnose na:

– dijelove koji su ugrađeni i ispitani kao dijelovi vozila, bez obzira na to je li naprava za imobilizaciju ugrađena ili ne (npr. svjetla), ili

– dijelove koji su ranije ispitani kao dijelovi vozila, o čemu je predočena dokumentacija.

5.2. Ispitni uvjeti

Sva se ispitivanja redom trebaju izvesti na jednoj napravi za imobilizaciju. Po odluci tehničke službe koja provodi ispitivanja mogu se ispitati i druge naprave ako se smatra da to neće utjecati na rezultate drugih ispitivanja.

5.2.1. Ispitivanje djelovanja

Nakon provedbe dolje navedenih ispitivanja napravu za imobilizaciju vozila treba ispitati u uobičajenim ispitnim uvjetima navedenim u točki 5.2.1.2 priloga VI., da se na taj način provjeri da li naprava i dalje djeluje pravilno. Ako je potrebno, prije ispitivanja mogu se promijeniti osigurači.

Svi sastavni dijelovi naprave za imobilizaciju vozila trebaju zadovoljavati zahtjeve navedene u točkama 5.2.2. – 5.2.8. i točki 5.2.12 priloga VI.

6. UPUTE

(Točke 6.1, 6.2 i 6.3 odnose se samo na naprave namijenjene za naknadnu ugradbu u vozilo.)

Uz svaku napravu za imobilizaciju vozila mora biti priloženo sljedeće:

6.1. Upute za uporabu

6.1.1. Popis vozila za koje je naprava namijenjena. Popis može biti specifičan ili općenit, npr. »za sva vozila s benzinskim motorom i 12 V akumulatorom s negativnom masom«.

6.1.2. Način ugradbe objašnjen fotografijama i/ili vrlo jasnim crtežima.

6.1.3. Podrobne upute za ugradbu trebaju biti takve da ako napravu ugradi stručna osoba sigurnost i pouzdanost vozila neće biti ugrožena.

6.1.4. Priložene upute za ugradbu moraju sadržavati podatke o potrebnoj električnoj snazi naprave za imobilizaciju i, ako je potrebno, savjet za ugradbu većeg akumulatora.

6.1.5. Dobavljač mora navesti postupke provjere vozila koje je potrebno obaviti nakon ugradbe naprave za imobilizaciju. Posebnu pozornost treba posvetiti sigurnosti.

6.2. Primjer neispunjena obrasca potvrde o ugradbi dan je u dodatku 1.

6.3. Opća izjava namijenjena kupcu naprave za imobilizaciju u kojemu se upozorava na sljedeće:

6.3.1. – naprava za imobilizaciju vozila mora biti ugrađena u skladu s uputama proizvođača;

6.3.2. – preporučuje se odabir od strane stručne osobe za ugradbu (postoji mogućnost da proizvođač neposredno preporuči odgovarajuću osobu za ugradbu)

6.3.3. – potvrdu o ugradbi koja je isporučena uz napravu popunjava ugraditelj

6.4. Upute za uporabu

6.5. Upute za održavanje

6.6. Opće upozorenje koje se odnosi na moguće preinake i dodatke na napravi za imobilizaciju. Takve preinake ili dodaci automatski će poništiti valjanost potvrde o ugradbi koja je navedena u točki 6.2.

Dodatak 1.

Obrazac potvrde o ugradbi

Niže potpisani (puno ime i prezime)……………………………… s ovim potvrđujem da je navedena naprava za imobilizaciju ugrađena prema priloženim uputama proizvođača naprave.

Opis vozila:……………………………………………………… Marka:…………………………………………………………… Tip:………………………………………………………………

Serijski broj:……………………………………………………

Registracijska oznaka:…………………………………

Opis naprave za imobilizaciju vozila:……………………………

Marka:……………………

Tip:……………………

Broj homologacije: ……………………

Izdano u: ………………………dana………………………:

Adresa stručnjaka koji je ugradio napravu (pečat, ako je potrebno) :…………………….

Potpis:……………………

Položaj u tvrtki:………….

PRILOG VI.

PODRUČJE UPORABE, DEFINICIJE, I
ZAHTJEVI ZA ALARMNE SUSTAVE VOZILA

1. PODRUČJE UPORABE

Ovaj se prilog odnosi na:

1.1. Dio I.: Alarmni sustavi vozila (VAS) namijenjeni za trajnu ugradbu u vozila kategorije M/1* i vozila kategorije N/15* čija najveća tehnički dopuštena masa ne prelazi 2.000 kg (2).

1.2. Dio II.: Vozila kategorije M/1* i vozila kategorije N/1* čija najveća tehnički dopuštena masa ne prelazi 2.000 kg s obzirom na njihov alarmni sustav odnosno alarmne sustave. (AS)(2).

1.3. Ako je taj alarmni sustav ugrađen u vozilo druge kategorije, mora zadovoljavati zahtjeve ovoga priloga.

________
(1)M1 i N1 kako je navedeno u prilogu II. A ovoga pravilnika.

(2) Odnosi se samo na 12 V električne sustave.

 

DIO I.

HOMOLOGACIJA ALARMNIH SUSTAVA VOZILA

2. DEFINICIJE

Za potrebe I. dijela ovoga priloga.

2.1. »Alarmni sustav vozila (VAS) označava sustav namijenjen za ugradbu u određen tip vozila, koji je konstruiran da upozori da je došlo do provale u vozilo odnosno neovlaštenog posezanja za vozilom. Ti sustavi mogu predstavljati i dodatnu zaštitu od neovlaštene uporabe vozila.

2.2. »Osjetilo« označava uređaj koji otkriva promjene do kojih može doći kod provale ili posezanja za vozilom.

2.3. »Dojavnik« označava uređaj koji dojavljuje da je došlo do provale u vozilo odnosno posezanja za vozilom.

2.4. »Naprava za upravljanje« označava napravu koja je potrebna za uključivanje, isključivanje i provjeru alarmnoga sustava vozila (VAS) te slanje upozorenja do upozornih uređaja.

2.5. »Uključeno« označava stanje alarmnog sustava vozila (VAS) u kojem se dojava o alarmu može prenijeti do upozornih uređaja;

2.6. »Isključeno» označava stanje alarmnoga sistema vozila (VAS) u kojemu se dojava o alarmu ne može prenijeti do upozornih uređaja.

2.7. »Ključ« označava svaku konstruiranu i izvedenu napravu kojom se omogućuje aktiviranje sustava za zaključavanje koji je konstruiran i izveden da bude aktiviran samo tom napravom.

2.8. »Tip alarmnog sustava vozila« označava sustave koji se bitno na razlikuju s obzirom na sljedeća osnovna obilježja:

– trgovačko ime ili znak proizvođača

– vrstu osjetila

– vrstu dojavnika za dojavu alarma

– vrstu naprave za upravljanje.

2.9. »Naprava za imobilizaciju vozila« označava napravu čija je namjena da spriječi uporabu vozila njegovim vlastitim pogonom.

2.10. »Alarm za poziv upomoć« označava uređaj koji omogućuje čovjeku da uporabom alarma pozove pomoć u slučaju opasnosti.

3. OPĆI ZAHTJEVI

3.1. U slučaju da dođe do provale ili posezanja za vozilom, alarmni sustav vozila (VAS) odaslat će alarmni signal.

Alarmni signal mora biti zvučni, i dodatno može uključivati optičke alarmne uređaje ili radioalarm ili njihovu kombinaciju.

3.2. Alarmni sustav vozila (VAS) mora biti konstruiran i izveden tako da vozilo koje je njime opremljeno i dalje zadovoljava zahtjeve, posebno s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost (EMC).

3.3. Ako alarmni sustav vozila (VAS) ima mogućnost daljinskog radioupravljanja npr. za uključivanje ili isključivanje prijenosa alarmnog signala mora biti u skladu s odgovarajućim ETSI normama. Frekvencija treba iznositi 433,92 MHz, a najveća snaga kod odašiljanja ne smije biti veća od 25 mW.

3.4. Ugrađen alarmni sustav vozila (VAS) ne smije utjecati na sposobnosti vozila (u isključenome stanju) ili njegovu sigurnost.

3.5. Dok motor radi, ne smije doći do slučajnog uključivanja alarmnog sustava vozila (VAS) i njegovih sastavnih dijelova.

3.6. Kvar alarmnog sustava vozila (VAS) ili njegova električnog napajanja ne smije utjecati na sigurno djelovanje vozila.

3.7. Alarmni sustav vozila (VAS), njegovi sastavni dijelovi i uređaji kojima upravlja moraju biti konstruirani i izvedeni tako da ih nije moguće na brzinu i bez privlačenja pozornosti uništiti ili učiniti neučinkovitim, npr. jeftinim i lako dostupnim alatom koji je jednostavno sakriti.

3.8. Načini uključivanja i isključivanja alarmnog sustava vozila (VAS) moraju biti konstruirani tako da zadovoljavaju zahtjeve priloga IV. ovoga pravilnika. Dopuštene su električne veze između sastavnih dijelova kako je navedeno u tome prilogu.

3.9. Sustav mora biti izveden tako da kratki spoj u nekom krugu dojavnika ne smije dovesti do neučinkovitosti ostaloga dijela alarmnog sustava, osim onog u kojemu je došlo do kratkog spoja.

3.10. Alarmni sustav vozila (VAS) može sadržavati i napravu za imobilizaciju koja treba zadovoljavati zahtjeve priloga V.

4. POSEBNI ZAHTJEVI

4.1. Stupanj zaštite

4.1.1. Posebni zahtjevi

Alarmni sustav vozila (VAS) mora otkriti i dojaviti otvaranje (najmanje) vrata vozila, poklopca motora i poklopca prtljažnika. Kvar svjetla ili njegovo gašenje, npr. svjetla u prtljažniku, ne smije utjecati na učinkovitost djelovanja nadzora.

Dopuštena je uporaba dodatnih osjetila za dojavu/prikaz provale u vozilo (npr. nadzor nad putničkim prostorom, nadzor nad staklima, lom bilo kojega ostakljenog dijela), pokušaja krađe vozila (npr. osjetila nagiba); pri čemu treba poduzeti mjere za sprječavanje nepotrebna oglašavanja zvučnog alarma (»lažni alarm«, vidjeti točku 4.1.2.)

Dok ta dodatna osjetila daju alarmni signal nakon što je provaljeno (npr. lomom ostakljene plohe) ili jakim utjecajem izvana (npr. vjetar), alarmni signal aktiviran navedenim osjetilima ne treba biti aktiviran više od 10 puta u vremenu u kojem je alarmni sustav vozila uključen. U tome slučaju vrijeme aktiviranja prestaje isključivanjem sustava od strane korisnika vozila.

Neke vrste dodatnih osjetila, npr. za nadzor nad putničkim prostorom (ultrazvukom, infracrvenim zrakama) ili osjetilima nagiba itd. mogu se namjerno isključiti. U tome je slučaju njihovo uključivanje potrebno izvesti svaki put prije uključivanja alarmnog sustava vozila (VAS). Ne smije biti moguće isključiti osjetila dok je alarmni sustav u uključenome stanju.

4.1.2. Sprječavanje lažnog alarma

4.1.2.1. Odgovarajućim mjerama, npr.:

– mehaničkom konstrukcijom i konstrukcijom električnih krugova u skladu s posebnostima motornih vozila

– izborom i primjenom načina djelovanja i upravljanja alarmnim sustavom i njegovim dijelovima

– treba osigurati da alarmni sustav vozila (VAS) ne može, uključen ili isključen, nepotrebno izazvati alarmni zvuk u slučaju:

– udarca u vozilo: ispitivanje navedeno u točki 5.2.13

– elektromagnetskih smetnji: ispitivanje navedeno u točki 5.2.12

– smanjenja napona akumulatora zbog neprekidnoga pražnjenja: ispitivanje navedeno u točki 5.2.14

– lažnoga alarma u putničkome prostoru: ispitivanje navedeno u točki 5.2.15.

4.1.2.2. Ako podnositelj zahtjeva za homologaciju dokaže, npr. tehničkim podacima, da je osiguranje protiv lažnog alarma zadovoljavajuće riješeno, tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja može ne zahtijevati neka od gore navedenih ispitivanja.

4.2. Zvučni alarm

4.2.1. Općenito

Alarmni signal mora biti jasno čujan i prepoznatljiv te se mora znatno razlikovati od ostalih zvučnih signala koji se upotrebljavaju u prometu.

Dodatno, uz izvornu opremu zvučnoga upozornog uređaja, mogu se ugraditi i odvojeni uređaji za zvučnu dojavu u područje vozila koje nadzire alarmni sustav vozila (VAS). Ti uređaji moraju bit zaštićeni od jednostavnog i brzog pristupa neovlaštenih osoba.

Ako je upotrijebljen odvojeni uređaj za zvučnu dojavu prema točki 4.2.3.1 izvorna oprema zvučnog upozornog uređaja može biti dodatno pokrenuta od strane alarmnoga sustava vozila (VAS) uz uvjet da pokušaj onesposobljavanja izvornog uređaja za zvučnu dojavu (obično lakše dostupnog) ne utječe na sposobnost djelovanja odvojenoga zvučnog upozornog uređaja.

4.2.2. Trajanje signala zvučnog alarma

Najmanje: 25 s

Najviše: 30 s

Signal zvučnog alarma smije se oglasiti tek nakon ponovnog pokušaja nedopuštena posezanja za vozilom, odnosno nakon navedena roka (vidjeti ograničenja u točkama 4.1.1. i 4.1.2.).

Isključivanje alarmnog sustava mora odmah prekinuti alarmni signal.

4.2.3. Posebni zahtjevi za zvučni alarmni signal

4.2.3.1. Uređaj za zvučnu dojavu koji daje stalan zvuk (spektar stalne frekvencije), npr. truba: akustičkih i ostalih značajki u skladu s dodatkom 4. ovoga priloga.

Zvučni signal s prekidima (uključen/isključen):

Frekvencija okidanja: 2 Hz + 1 Hz

Vrijeme kad uređaj daje zvuk = vrijeme kad uređaj ne daje zvuk + 10 %.

4.2.3.2. Uređaj za zvučnu dojavu s promjenjivom frekvencijom zvuka: akustične i druge značajke prema dodatku 4. ovoga priloga, ali s jednakim prijelazom bitnog frekventnog raspona unutar gore navedena područja (1.800 do 3.550 Hz) u oba smjera.

Frekvencija prijelaza: 2 Hz ± 1 Hz.

4.2.3.3. Jačina zvuka

Izvor zvuka mora biti:

– ili uređaj za zvučnu dojavu homologiran u skladu sa Smjernicom 70/388/EEC, dio 1, ili uređaj koji zadovoljava zahtjeve članaka 1. i 2. dodatka 4. ovoga priloga

– međutim, ako izvor zvuka nije izvorni zvučni upozorni uređaj, najmanja dopuštena razina zvuka može se smanjiti na 100 db (A), mjereno u uvjetima navedenim u dodatku 4 ovoga priloga.

4.3. Svjetlosni alarm – ako je ugrađen

4.3.1. Općenito

U slučaju provale ili posezanja za vozilom naprava mora aktivirati optički alarmni signal kako je navedeno u točkama 4.3.2. i 4.3.3.

4.3.2. Trajanje svjetlosnoga alarmnoga signala

Svjetlosni signal mora trajati od 25 sekundi do 5 minuta nakon aktiviranja alarma.

Isključivanjem alarma treba odmah prestati alarmni signal.

4.3.3. Vrsta svjetlosnoga alarmnog signala

Žmiganje svih pokazivača smjera i/ili svjetala u putničkome prostoru vozila, uključujući sva ostala svjetla u istom električnom krugu.

Frekvencija okidanja: 2 Hz + 1 Hz

U odnosu na zvučni signal dopušteni su i asinkroni signali.

Vrijeme kad uređaj daje signal = vrijeme kad uređaj ne daje signal + 10 %.

4.4. Alarm radioprijenosom (pager) – ako je ugrađen.

Alarmni sustav vozila (VAS) može također imati mogućnost uključivanja alarmnog signala radioprijenosom.

4.5. Brava uključivanja alarma

Dok motor radi, ne smije biti moguće namjerno ili nenamjerno uključiti alarm.

4.6. Uključivanje ili isključivanje alarma (VAS)

4.6.1. Uključivanje

Dopušten je bilo koji način uključivanja alarmnog sustava vozila (VAS), ako taj način ne može izazvati lažni alarm.

4.6.2. Isključivanje

Isključivanje alarmnog sustava vozila (VAS) treba izvesti s jednom ili kombinacijom više sljedećih naprava (dopuštena je uporaba i drugih naprava kojima se mogu ostvariti isti rezultati):

4.6.2.1. – mehanički ključ (koji zadovoljava zahtjeve dodatka 3. ovoga priloga), a može biti povezan sa središnjim sustavom za zaključavanje vozila koji sadrži bar 1 000 različitih kombinacija, kojim se upravlja izvana,

4.6.2.2. – električna/elektronička naprava, npr. uređaj za daljinsko upravljanje s najmanje 50.000 različnih kombinacija, uključujući promjenjiv kod i /ili s vremenom otkrivanje koda od najmanje 10 dana, npr. najviše 5 000 kombinacija u 24 sata za najmanje 50 000 kombinacija.

4.6.2.3. – mehanički ključ ili električna/elektronička naprava unutar putničkoga prostora s mogućnošću vremenskog namještanja odgode aktiviranja kod izlaženja/ulaženja.

4.7. Odgoda kod izlaženja

Ako je prekidač za uključivanje alarmnog sustava vozila (VAS) ugrađen unutar zaštićenoga područja, mora se predvidjeti odgoda uključivanja alarma. Alarmni sustav vozila (VAS) mora se uključiti 15 – 45 sekundi nakon aktiviranja prekidača. Vrijeme odgode mora se moći namjestiti prema zahtjevima korisnika.

4.8. Odgoda kod ulaženja

Ako je prekidač za isključivanje alarmnog sustava vozila (VAS) ugrađen unutar zaštićenog područja, mora se predvidjeti odgoda od 5 (najmanje) do 15 (najviše) sekundi prije aktiviranja zvučnog i optičkog signala alarma. Vrijeme odgode mora se moći namjestiti prema zahtjevima korisnika.

4.9. Prikaz stanja u kojemu se naprava nalazi

4.9.1. Za prikaz podataka o stanju u kojemu se alarmni sustav vozila (VAS) nalazi (uključeno/isključeno, vrijeme odgode, alarm uključen) dopušteni su optički predočnici unutar i izvan putničkog prozora. Jačina svjetla uređaja ugrađenih izvan prostora za putnike ne smije biti veća od 0,5 cd.

4.9.2. Ako postoji prikaz kratkotrajnih »dinamičnih« postupaka kao što su prelazi iz uključenog stanja u isključeno i obrnuto, taj prikaz mora biti izveden kao optički prema zahtjevima točke 4.9.1. Taj optički prikaz može biti izveden zajedničkim djelovanjem pokazivača smjera i /ili svjetla u putničkome prostoru pod uvjetom da trajanje takvoga prikaza ne bude dulje od 3 sekunde.

4.10. Napajanje energijom

Izvor energije alarmnoga sustava vozila (VAS) akumulator je vozila. Ako je ugrađen dodatni akumulator, mora biti takav da ga je moguće ponovo napuniti i ne smije biti izvor energije za neki drugi dio električnog sustava vozila.

4.11. Zahtjevi za dodatne funkcije

4.11.1. Samoprovjera, automatska dojava pogreške

Kod uključivanja alarmnog sustava vozila (VAS) nepravilna stanja (npr. otvorena vrata) otkriva i dojavljuje funkcija samoprovjere sustava.

4.11.2. Alarm za poziv upomoć

Dopušten je svjetlosni i/ili zvučni i /ili radijski alarm neovisan od stanja (uključeno/isključeno) alarmnog sustava vozila (VAS). Takav alarm mora biti pokrenut iz unutrašnjosti vozila i ne smije utjecati na stanje alarmnog sustava vozila. Također, korisnik vozila mora moći u svakome trenutku isključiti alarm za poziv upomoć. Kod zvučnog alarma vrijeme trajanja zvučnog signala nakon pokretanja ne smije biti ograničeno. Taj alarm ne smije isključiti motor ako on radi.

5. PARAMETRI DJELOVANJA I ISPITNI UVJETI (1)

5.1. Parametri djelovanja

Svi dijelovi alarmnog sustava vozila (VAS) trebaju u dolje navedenim uvjetima djelovati bez pogreške.

5.1.1. Klimatski uvjeti

Određena su dva razreda temperature okoliša, i to:

– od –40 °C do +85 °C za sastavne dijelove koji se ugrađuju u putnički ili prtljažni prostor

– od –40 °C do +125 °C za sastavne koji se ugrađuju u motorni prostor ako drugačije nije određeno.

5.1.2. Stupanj zaštite pri ugradbi

Moraju biti osigurani sljedeći stupnjevi zaštite u skladu s IEC publikacijom br. 529-1989:

– IP 40 za sastavne dijelove koji će se ugraditi u putnički prostor,

– IP 42 za sastavne dijelove koji će se ugraditi u putnički prostor kabrioleta i vozila s pomičnim otvorom u krovu ako se kod ugradnje zahtijeva veći stupanj zaštite od IP 40

– IP 54 za sve ostale dijelove.

Proizvođač alarmnog sustava vozila (VAS) treba u uputama navesti sva ograničenja položaja bilo kojeg dijela ugradbe s obzirom na prašinu, vodu i toplinu.

5.1.3. Otpornost na vremenske utjecaje

Sedam dana, u skladu s normom IEC 68-2-30-1980.

5.1.4. Električni zahtjevi

Nazivni napon napajanja: 12 V

Raspon nazivnog napona: od 9 V do 15 V u temperaturnome području prema točki 5.1.1.

Dopušteno vrijeme povećanog napona pri 23 °C:

U = 18 V, najviše 1 sat,

U = 24 V, najviše 1 sat.

5.2. Ispitni uvjeti

5.2.1. Ispitivanje rada

5.2.1.1. Provjera sukladnosti alarmnoga sustava vozila (VAS) sastoji se od provjere sljedećih zahtjeva:

– trajanje alarma prema zahtjevima iz točaka 4.2.2 i 4.3.2,

– frekvencija i odnos emitiranja signala uključeno/isključeno prema zahtjevima iz točaka 4.3.3 i 4.2.3.1 ili 4.2.3.2

– broj alarmnih ciklusa prema točki 4.1.1 i, ako postoji,

– provjera blokade uključivanja prema točki 4.5.

5.2.1.2. Uobičajeni ispitni uvjeti

Napon: U = 12 V + 0,2 V
Temperatura: T = 23 °C + 5 °C.

5.2.2. Otpornost na promjene temperature i napona

Sukladnost sa zahtjevima navedenim u točki 5.2.1.1 treba provjeriti u sljedećim uvjetima:

5.2.2.1. Temperatura ispitivanja: T = –40°C + 2°C

Napon ispitivanja: U = 9 V + 0,2 V

Trajanje ispitivanja: 4 sata

5.2.2.2. Za dijelove koji se ugrađuju u putnički ili prtljažni prostor

Temperatura ispitivanja: T = 85 °C + 2 °C

Napon ispitivanja: U = 15 V + 0,2 V

Trajanje ispitivanja: 4 sata

5.2.2.3. Za dijelove koji se ugrađuju u motorski prostor, ako nije drukčije određeno

Temperatura ispitivanja: T = 125 °C + 2 °C

Napon ispitivanja: U = 15 V + 0,2 V

Trajanje ispitivanja: 4 sata

5.2.2.4. Alarmni sustav vozila (VAS) treba u trajanju od 1 sata u uključenome i isključenome stanju podvrgnuti djelovanju napona od 18 V + 0,2 V.

5.2.2.5. Alarmni sustav vozila (VAS) treba u trajanju od 1 minute, u uključenom i isključenom stanju podvrgnuti djelovanju napona od 24 V + 0,2 V.

5.2.3. Sigurnost rada nakon ispitivanja na nepropusnost vode i nepropusnost stranih tijela

Nakon završenih ispitivanja na nepropusnost vode i nepropusnost stranih tijela prema normi I EC 529-1989, za razine zaštite navedene u točki 5.1.2, potrebno je ponoviti ispitivanja prema točki 5.2.1.

5.2.4. Sigurnost rada nakon ispitivanja otpornosti na kondenziranu vlagu

Nakon završenih ispitivanja otpornosti na vlagu, kojega treba izvršiti prema IEC 68-2-30-1980, treba ponoviti ispitivanja prema točki 5.2.1.

5.2.5. Ispitivanje otpornosti na zamjenu polova

Ako je sustav, u trajanju od 2 minute izložen naponu od 13 V obrnutoga polariteta, ne smije doći do uništenja alarmnoga sustava vozila (VAS) i njegovih sastavnih dijelova.

Nakon ispitivanja otpornosti na zamjenu polova, treba ponoviti ispitivanja prema točki 5.2.1.

5.2.6. Ispitivanje na sigurnost od kratkog spoja

Sve električne veze alarmnog sustava vozila (VAS) moraju biti osigurane od kratkog spoja kod napona od najviše 13 V, i to tako da su uzemljene i/ili osigurane osiguračima.

Nakon završenog ispitivanja na otpornost na zamjenu polova treba ponoviti ispitivanja prema točki 5.2.1.

5.2.7. Potrošnja energije u uključenome stanju

Potrošnja energije u uključenom stanju u uvjetima navedenima u točki 5.2.1.2, ne smije biti veća od 20 mA za čitav alarmni sustav, uključujući predočnik stanja i napravu za imobilizaciju vozila, ako je ugrađena.

5.2.8. Sigurnost rada nakon provedenog vibracijskog ispitivanja.

5.2.8.1. Za to ispitivanje sastavni su dijelovi podijeljeni na dva tipa:

Tip 1.: sastavni dijelovi koji se uobičajeno ugrađuju na vozilo;

Tip 2.: sastavni dijelovi koji su namijenjeni učvršćenju na motor.

5.2.8.2. Sastavne dijelove /alarmni sustav vozila (VAS) treba podvrgnuti sinusoidnim vibracijama koje imaju sljedeće značajke:

5.2.8.2.1. Za tip 1

Frekvencija se treba mijenjati u području od 10 Hz do 500 Hz s najvećom amplitudom od + 5 mm i najvećim ubrzanjem od 3 g (od 0 do najveće vrijednosti).

5.2.8.2.2. Za tip 2.

Frekvencija se treba mijenjati u području od 20 Hz do 300 Hz, s najvećom amplitudom od + 2 mm i najvećim ubrzanjem od 15 g (od 0 do najveće vrijednosti).

5.2.8.2.3. Za tip1. i tip 2.:

frekvencija se mora mijenjati za jednu oktavu u 1 minuti;

broj ciklusa je 10, ispitivanje treba provesti duž svake od tri osi;

upotrebljavaju se vibracije niskih frekvencija sa stalnom amplitudom i vibracije visokih frekvencija s najvećim stalnim ubrzanjem.

5.2.8.3. Za vrijeme ispitivanja alarmni sustav vozila (VAS) treba biti priključen na struju a vodič mora biti poduprt na udaljenosti od 200 mm.

5.2.8.4. Nakon završenoga vibracijskog ispitivanja treba ponoviti ispitivanja prema točki 5.2.1.

5.2.9. Ispitivanje izdržljivosti naprave

U ispitnim uvjetima navedenim u točki 5.2.1.2 treba izvesti 300 punih ciklusa alarma (zvučnih i/ili svjetlosnih), sa stankama od 5 minuta za uređaje koji daju zvuk.

5.2.10. Ispitivanje vanjskoga prekidača koji se uključuje ključem (prekidač ugrađen s vanjske strane vozila).

Ispitivanje treba obaviti jedino u slučaju ako se za to ne upotrebljava cilindar brave vrata.

5.2.10.1. Prekidač koji se uključuje ključem treba biti konstruiran i izveden tako da sačuva svoju punu učinkovitost i nakon:

– obavljenih 2 500 ciklusa uključivanja/isključivanja u oba smjera, nakon čega:

– treba najmanje 96 sati biti izložen djelovanju slane vodene prašine prema zahtjevima norme IEC 68-2-11-1981, što predstavlja ispitivanje otpornosti na koroziju.

5.2.11. Ispitivanje sustava namijenjenih zaštiti putničkoga prostora

Alarm se mora pokrenuti kad se kroz otvoreni prozor prednjih vrata uvuče okomita ploča dimenzija 0,2 x 0,15 m 0,3 m duboko (mjereno od sredine ploče) u smjeru naprijed i usporedno s cestom pri brzini od 0,4 m/s i pod kutom od 45° s obzirom na srednju uzdužnu ravninu vozila. (vidjeti crtež u dodatku 2. ovoga priloga).

5.2.12. Elektromagnetska kompatibilnost

Alarmni sustavi vozila moraju ispunjavati odgovarajuće tehničke zahtjeve, posebno one koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost (EMC).

5.2.13. Sigurnost od izazivanja lažnog alarma u slučaju udarca u vozilo

Udarac polukružno oblikovanoga tijela promjera 165 mm tvrdoće 70 + 10 Shore A i snage koje ne prelazi 4,5 džula u bilo koji dio karoserije ili ostakljene površine, ne smije izazvati lažni alarm.

5.2.14. Sigurnost od izazivanja lažnog alarma u slučaju pada napona

Spori pad napona glavnog akumulatora koji se prazni stalnom brzinom od 0,5 V/h do 3 V, ne smije izazvati lažni alarm.

Ispitni uvjeti: vidjeti točku 5.2.1.2.

5.2.15. Ispitivanje sigurnosti od izazivanja lažnog alarma sustava za nadzor nad putničkim prostorom

Sustave koji su namijenjeni osiguravanju putničkoga prostora prema točki 4.1.1, treba ispitati vozilom u uobičajenim uvjetima (prema točki 5.2.1.2).

Sustav koji je ugrađen u skladu sa zahtjevima proizvođača ne smije se aktivirati ako je pet puta u vremenskim razmacima od 0.5 sekundi podvrgnut ispitivanju opisanom u točki 5.2.13.

Prisutnost osobe koja dodiruje ili se kreće oko vozila (prozori zatvoreni) ne smije izazvati lažni alarm.

_________
(1) Svjetla koja se upotrebljavaju kao dio svjetlosnog alarma i koja čine dio izvornoga svjetlosnog sustava vozila ne podliježu zahtjevima iz točke 5.1 i ne trebaju proći ispitivanja iz točke 5.2.

  

6. UPUTE

Uz svaki alarmni sustav vozila (VAS) treba priložiti sljedeće:

6.1. Upute za ugradbu

6.1.1. Popis vozila za koje je naprava namijenjena. Popis može biti specifičan ili općenit, npr. »za sva vozila s benzinskim motorom i 12 V akumulatorom s negativnom masom«.

6.1.2. Način ugradbe prikazan fotografijama i/ili vrlo jasnim crtežima.

6.1.3. Uz alarmni sustav vozila (VAS) koji sadrži i napravu za imobilizaciju vozila, moraju biti priložene i dodatne upute koje se odnose na ispunjavanje zahtjeva navedenih u prilogu 5.

6.2. Neispunjeni obrazac potvrde o ugradbi čiji je primjer dan u dodatku 1 ovoga priloga.

6.3. Opća izjava namijenjena kupcu alarmnog sustava vozila koja ga upozorava:

– da alarmni sustav vozila (VAS) mora biti ugrađen u skladu s uputama proizvođača

– da se preporučuje odabir stručne osobe za ugradbu (postoji mogućnost da proizvođač neposredno preporuči odgovarajuću osobu za ugradbu)

– da potvrdu o ugradbi koja je isporučena uz napravu treba popuniti osoba koja je ugradila alarmni sustav vozila (VAS).

6.4. Upute za uporabu

6.5. Upute za održavanje

6.6. Opće upozorenje koje se odnosi na moguće preinake i dodatke na alarmnome sustavu vozila (VAS); takve preinake ili dodaci automatski će poništiti valjanost potvrde o ugradbi koja je navedena u točki 6.2.

6.7. Navesti mjesta gdje se nalazi homologacijska oznaka navedena u prilogu I. ovoga pravilnika i/ili potvrda o sukladnosti navedena u ovome pravilniku.

DIO II.

HOMOLOGACIJA VOZILA S OBZIROM NA NJEGOV ALARMNI SUSTAV

Ako je alarmni sistem vozila (VAS) homologiran u skladu s dodatkom I. ovoga priloga ugrađen u vozilo koje je u postupku homologacije prema zahtjevima dodatka II. ovoga priloga, nije potrebno ponavljati ona ispitivanja koja je morao proći alarmni sustav vozila (VAS) da bi bio homologiran prema dodatku I. ovoga priloga.

7. DEFINICIJE

Za potrebe dodatka II. ovoga priloga:

7.1. »Alarmni sustav vozila (AS) označava sustav sastavnih dijelova koji su kao izvorna oprema ugrađeni u određen tip vozila, koji je konstruiran da upozori da je došlo do provale u vozilo odnosno do neovlaštena posezanja za vozilom. Ti sustavi mogu predstavljati i dodatnu zaštitu od neovlaštene uporabe vozila.

7.2. »Tip vozila s obzirom na alarmni sustav« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na sljedeće osnovne značajke:

– trgovačko ime ili znak proizvođača,

– značajke vozila koje bitno utječu na sposobnosti alarmnog sustava (AS),

– tip i konstrukcija AS ili VAS.

7.3. Druge definicije koje se odnose na dodatak II. dane su u točki 2. ovoga priloga.

8. OPĆI ZAHTJEVI

8.1. Alarmni sustav (AS) mora biti konstruiran i izveden tako da u slučaju provale ili neovlaštena posezanja za vozilom pokrene alarmni signal.

Alarmni signal treba biti čujan, ali dodatno može uključivati i optičke alarmne uređaje i radio alarm ili bilo koju kombinaciju navedenih mogućnosti.

8.2. Vozila opremljena alarmnim sustavima trebaju zadovoljavati odgovarajuće tehničke zahtjeve, posebno s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost (EMC).

8.3. Ako alarmni sustav vozila (VAS) ima mogućnost daljinskog radioupravljanja npr. za uključivanje, isključivanje ili prijenos alarmnoga signala, tada treba biti u skladu s odgovarajućim ETSI normama. Frekvencija mora iznositi 433,92 MHz, a najveća snaga kod odašiljanja ne smije biti veća od 25 mW.

8.4. Dok motor radi, ne smije doći do slučajnog uključivanja alarmnog sustava vozila (AS) i njegovih sastavnih dijelova.

8.5. Kvar alarmnog sustava vozila (AS) ili njegova električnog napajanja ne smije utjecati na sigurni rad vozila.

8.6. Alarmni sustav vozila, njegovi sastavni dijelovi i uređaji kojima upravlja moraju biti konstruirani i ugrađeni tako da ih nije moguće na brzinu i bez privlačenja pažnje uništiti ili učiniti neučinkovitima, npr. jeftinim i lako dostupnim alatom koji je jednostavno sakriti.

8.7. Sustav mora biti izveden tako da kratki spoj u nekom krugu dojavnika ne smije dovesti do neučinkovitosti ostaloga dijela alarmnog sustava osim onog u kojemu je došlo do kratkog spoja.

8.8. Alarmni sustav (AS) može uključivati i napravu za imobilizaciju vozila koja mora zadovoljavati zahtjeve navedene u prilogu V.

9. POSEBNI ZAHTJEVI

9.1. Stupanj zaštite

9.1.1. Posebni zahtjevi

Alarmni sustav vozila (VAS) mora otkriti i dojaviti otvaranje bilo kojih vrata vozila, poklopca motora i poklopca prtljažnika. Kvar svjetla ili isključivanje izvora svjetla npr. svjetla u putničkome prostoru, ne smije utjecati na učinkovitost nadzora.

Dopuštena je uporaba dodatnih osjetila za dojavu/prikaz::

– provale u vozilo (npr. nadzor nad putničkim prostorom, nadzor nad staklom prozora, lom bilo kojeg ostakljenoga dijela),

– pokušaja krađe vozila (npr. osjetila nagiba);

_ trebnog oglašavanja zvučnog alarma (lažni

_ alarm vidjeti točku 9.2.)

Dok ta dodatna osjetila daju alarmni signal nakon provale (npr. lomom ostakljene plohe) ili jakog utjecaja izvana (npr. vjetar), alarmni signal koji pokreću navedena osjetila ne treba biti pokrenut više od 10 puta u vremenu u kojemu je alarmni sustav vozila (AS) uključen.

U tome slučaju vrijeme u kojemu je sustav uključen mora biti ograničeno isključivanjem sustava od strane korisnika vozila.

Neke vrste dodatnih osjetila, npr. za nadzor nad putničkim prostorom (ultrazvukom, infracrvenim zrakama) ili osjetilima nagiba, itd. se mogu namjerno isključiti. U tom je slučaju to potrebno učiniti svaki put prije uključivanja alarmnoga sustava vozila (AS). Ne smije biti moguće isključiti osjetila dok je alarmni sustav u uključenome stanju.

9.1.2. Sprječavanje lažnog alarma

9.1.2.1. Treba osigurati da alarmni sustav vozila (AS) ne može ni uključen ni isključen izazvati nepotrebni zvučni alarmni signal, u slučaju:

– udarca u vozilo: ispitivanje navedeno u točki 5.2.13.

– elektromagnetskih smetnja: ispitivanje navedeno u točki 5.2.12.,

– smanjenja napona akumulatora zbog neprekidnoga pražnjenja: ispitivanje navedeno u točki 5.2.14

– lažnog alarma u putničkome prostoru: ispitivanje navedeno u točki 5.2.15.

9.1.2.2. Ako podnositelj zahtjeva za homologaciju dokaže, npr. tehničkim podacima, da je osiguranje protiv lažnog alarma zadovoljavajuće riješeno, tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja može ne zahtijevati neka od gore navedenih ispitivanja.

9.2. Zvučni alarm

9.2.1. Općenito

Signal alarma mora biti jasno čujan i prepoznatljiv te se mora znatno razlikovati od ostalih zvučnih signala koji se upotrebljavaju u prometu.

Dodatno, uz izvornu opremu zvučnoga upozornog uređaja mogu se ugraditi i odvojeni uređaji za zvučnu dojavu u područje vozila koje nadzire alarmni sustav vozila (AS). Ti uređaji moraju biti zaštićeni od jednostavnoga i brzog pristupa neovlaštenih osoba.

Ako je upotrijebljen odvojeni uređaj za zvučnu dojavu prema točki 9.2.3.1 izvorna oprema zvučnog upozornog uređaja može biti dodatno pokrenuta alarmnim sustavom vozila (AS), pod uvjetom da pokušaj onesposobljavanja izvornog uređaja za zvučnu dojavu (obično lakše dostupnog) ne utječe na sposobnost djelovanja odvojenoga zvučnog upozornog uređaja.

9.2.2. Trajanje zvučnog signala

Najmanje: 25 s

Najviše: 30 s

Signal zvučnog alarma smije se oglasiti tek nakon ponovnoga pokušaja nedopuštena posezanja za vozilom, odnosno nakon navedena roka (vidjeti ograničenja u točkama 9.1.1. i 9.1.2.).

Isključivanje alarmnoga sustava mora odmah prekinuti alarmni signal.

9.2.3. Posebni zahtjevi za zvučni alarm

9.2.3.1. Uređaj za zvučnu dojavu koji daje stalan zvuk (spektar stalne frekvencije), npr. truba: akustičkih i ostalih značajka u skladu s dodatkom 4. ovoga priloga.

Zvučni signal s prekidima (uključen/isključen):

Frekvencija okidanja: 2 Hz ± 1 Hz

Vrijeme kad uređaj daje zvuk = vrijeme kad uređaj ne daje zvuk +10 %.

9.2.3.2. Uređaj za zvučnu dojavu s promjenjivom frekvencijom zvuka: akustičke i druge značajke prema dodatku 4. ovoga priloga, ali s jednakim prijelazom znatnoga frekventnog raspona unutar gore navedena područja (1.800 do 3.550 Hz) u oba smjera.

Frekvencija prijelaza: 2 Hz ± 1Hz.

9.2.3.3. Jačina zvuka

Izvor zvuka mora biti:

– ili uređaj za zvučnu dojavu homologiran u skladu sa Smjernicom 70/388/EEC, dio 1., ili uređaj koji zadovoljava zahtjeve članaka 1. i 2. dodatka 4. ovoga priloga,

– ako izvor zvuka nije izvorni zvučni uređaj za upozoravanje, najmanja dopuštena razina zvuka može se smanjiti na 100 db (A), mjereno u uvjetima navedenim u dodatku 4. ovoga priloga.

9.3. Svjetlosni alarm – ako je ugrađen

9.3.1. Općenito

U slučaju provale ili posezanja za vozilom naprava mora pokrenuti optički alarmni signal kako je navedeno u točkama 9.3.2. i 9.3.3.

9.3.2. Trajanje svjetlosnog signala

Svjetlosni signal treba trajati od 25 sekunda do 5 minuta nakon pokretanja alarma.

Isključivanjem alarma treba odmah prestati alarmni signal.

9.3.3. Vrsta svjetlosnoga alarmnog signala

Žmiganje svih pokazivača smjera i/ili svjetala u putničkome prostoru, uključujući sva ostala svjetla u istome električnom krugu.

Frekvencija okidanja: 2 Hz ± 1 Hz

U odnosu na zvučni signal dopušteni su i asinkroni signali.

Vrijeme kad uređaj daje signal = vrijeme kad uređaj ne daje signal +10 %.

9.4. Alarm radioprijenosom (pagerom) – ako je ugrađen.

Alarmni sustav vozila (VAS) može također sadržavati mogućnost uključivanja alarmnog signala radioprijenosom.

9.5. Brava uključivanja alarma

Dok motor radi, ne smije biti moguće namjerno ili nenamjerno uključiti alarm.

9.6. Uključivanje i isključivanje alarmnog sustava (AS)

9.6.1. Uključivanje alarmnog sustava (AS)

Dopušten je bilo koji način uključivanja alarmnog sustava (AS) ako taj način ne može izazvati lažni alarm.

9.6.2. Isključivanje alarmnog sustava (AS)

Isključivanje alarmnoga sustava vozila (AS) treba izvesti jednom ili kombinacijom više sljedećih naprava (dopuštena je uporaba i drugih naprava kojima se mogu ostvariti isti rezultati):

9.6.2.1. Mehanički ključ (koji zadovoljava zahtjeve dodatka 3. ovoga priloga) može biti povezan sa središnjim sustavom za zaključavanje vozila koji sadrži bar 1 000 različitih kombinacija, a kojim se upravlja izvana.

9.6.2.2. Električna/elektronička naprava, npr. uređaj za daljinsko upravljanje s najmanje 50.000 različitih kombinacija, uključujući promjenjivi kod i/ili s vremenom otkrivanje koda od najmanje 10 dana, npr. najviše 5 000 kombinacija u 24 sata za najmanje 50 000 kombinacija.

9.6.2.3. Mehanički ključ ili električna/elektronička naprava unutar putničkoga prostora s mogućnošću vremenskog namještanja odgode pokretanja kod izlaženja/ulaženja.

9.7. Odgoda kod izlaženja

Ako je prekidač za uključivanje alarmnog sustava vozila (AS) ugrađen unutar zaštićenog područja, mora se predvidjeti odgoda uključivanja alarma. Alarmni sustav vozila (AS) mora se uključiti 15 – 45 sekundi nakon pokretanja prekidača. Vrijeme odgode mora se moći namjestiti prema zahtjevima korisnika.

9.8 Odgoda kod ulaženja

Ako je prekidač za isključivanje alarmnog sustava vozila (AS) ugrađen unutar zaštićenoga područja, mora se predvidjeti odgoda od 5 (najmanje) do 15 (najviše) sekunda prije aktiviranja zvučnog i optičkog signala alarma. Vrijeme odgode mora se moći namjestiti prema zahtjevima korisnika.

9.9. Prikaz stanja u kojemu se naprava nalazi

9.9.1. Za prikaz podataka o stanju u kojemu se alarmni sustav vozila (VAS) nalazi (uključeno/isključeno, vrijeme odgode, alarm aktiviran) dopušteni su optički predočnici unutar putničkog prostora i izvan njega. Jačina svjetla uređaja ugrađenih izvan prostora za putnike ne smije biti veća od 0,5 cd.

9.9.2. Ako postoji prikaz kratkotrajnih »dinamičnih« postupaka kao što su prelazi iz uključenog stanja u isključeno i obrnuto, taj prikaz mora biti izveden kao optički prema zahtjevima točke 4.9.1. Taj optički prikaz može biti izveden zajedničkim djelovanjem pokazivača smjera i/ili svjetla u putničkome prostoru, pod uvjetom da trajanje takvoga prikaza ne bude dulje od 3 sekunde.

9.10. Napajanje energijom

Izvor energije alarmnoga sustava vozila (VAS) akumulator je vozila. Ako je ugrađen dodatni akumulator, mora biti takav da ga je moguće ponovo napuniti i ne smije biti izvor energije za neki drugi dio električnog sustava vozila.

9.11. Zahtjevi dodatnih funkcija

9.11.1 Samoprovjera, automatska dojava pogreške

Kod uključivanja alarmnoga sustava vozila (VAS) nepravilna stanja (npr. otvorena vrata) otkriva i dojavljuje funkcija samoprovjere sustava.

9.11.2. Alarm za poziv upomoć

Dopušten je svjetlosni i/ili zvučni i/ili radijski alarm neovisan od stanja (uključeno/isključeno) alarmnog sustava vozila (VAS). Takav alarm mora biti uključen iz unutrašnjosti vozila i ne smije utjecati na stanje alarmnoga sustava vozila. Također, korisnik vozila mora moći u svakome trenutku isključiti alarm za poziv upomoć. Kod zvučnog alarma, vrijeme trajanja zvučnog signala po aktiviranju ne smije biti ograničeno. Taj alarm ne smije isključiti motor ako je on uključen.

10. ISPITNI UVJETI

Sve dijelove alarmnog sustava vozila (VAS) ili alarmnog sustava (AS) treba ispitati u skladu s postupcima navedenima u točki 5.

Taj se zahtjev ne odnosi na:

10.1. dijelove koji su ugrađeni i ispitani kao dijelovi vozila bez obzira na to je li alarmni sustav ugrađen ili nije (npr. svjetla) ili

10.2. dijelove koji su ranije ispitani kao dijelovi vozila, o čemu je predočena dokumentacija.

11. UPUTE

U svakome vozilu mora biti priloženo:

11.1. Upute za uporabu

11.2. Upute za održavanje

11.3. Opće upozorenje koje se odnosi na opasnost od mogućih preinaka i dodataka alarmnomu sustavu.

 

Dodatak 1.

Obrazac potvrde o ugradbi

Nižepotpisani (puno ime i prezime)……………………………… s ovim potvrđujem da je navedena naprava za imobilizaciju ugrađena prema priloženim uputama proizvođača naprave.

Opis vozila:……………………………………………………… Marka:…………………………………………………………… Tip:………………………………………………………………

Serijski broj:………………………………………………………

Registracijska oznaka:…………………………………

Opis naprave za imobilizaciju vozila:……………………………

Marka:……………………

Tip:……………………

Broj homologacije: ……………………

Izdano u: ………………………dana………………………:

Adresa stručnjaka koji je ugradio napravu (pečat, ako je potrebno):…………………….

Potpis:……………………

Položaj u tvrtki:………….

Dodatak 2.

Točka 5.2.11.

ISPITIVANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU PUTNIČKOGA PROSTORA

Dodatak 3.

ZAHTJEVI ZA MEHANIČKE PREKIDAČE KOJIMA SE UPRAVLJA KLJUČEM

1. Cilindar prekidača ne smije viriti više od 1 mm iz kućišta, a dio koji viri mora biti stožastog oblika.

2. Sklop cilindra i kućišta cilindra treba izdržati vlačnu silu od 600 N i moment od 25 Nm.

3. Prekidač mora biti izveden sa zaštitom protiv bušenja (svrdlom) cilindra.

4. Tip profila ključa mora omogućiti najmanje 1000 učinkovitih kombinacija.

5. Prekidač se ne smije moći pokrenuti ključem koji se samo za jednu kombinaciju razlikuje od izvornoga ključa toga prekidača.

6. Otvor vanjskoga prekidača mora biti prekriven, odnosno mora biti zaštićen od ulaza prljavštine i/ili vode.

Dodatak 4.

ZAHTJEVI ZA ZVUČNE ALARMNE UREĐAJE (AAD)

1. Zvučni alarmni uređaj mora davati stalan i jednolik zvuk, čiji se zvučni spektar za vrijeme njegova rada ne smije bitnije mijenjati. Kod zvučnog alarmnog uređaja koji se napajaju izmjeničnom strujom, ovaj zahtjev vrijedi samo kod stalne brzine generatora, u rasponu određenom u točki 2.1.3.2.

2. Zvučni alarmni uređaj mora imati akustičke značajke (spektralnu raspodjelu jačine zvuka odnosno energije) i mehanička svojstva koje omogućuju zadovoljavanje zahtjeva sljedećih ispitivanja, prema navedenu rasporedu.

2.1. Mjerenje značajki zvuka

2.1.1. Zvučni alarmni uređaj treba ispitati u okolišu koji ne dopušta jeku. Također je uređaj moguće ispitati u prostoru s polovičnom jekom ili na otvorenome. U tome slučaju potrebno je spriječiti odbijanje zvuka od tla u prostoru mjerenja (npr. postavljanjem pregrada koje upijaju zvuk). Treba provjeriti da prostorna divergencija unutar polukugle polumjera (najmanje) 5 m, mjereno do najveće frekvencije zvuka nije veća od 1 dB, posebno u smjeru mjerenja i na visini na kojoj se nalazi naprava i mikrofon.

Razina buke okoliša mora biti manja za najmanje 10 dB od razine zvučnoga tlaka koji treba izmjeriti.

Uređaj koji se ispituje i mikrofon kojim se mjeri trebaju se nalaziti na istoj visini. Ta visina mora biti od 1,15 do 1,25 m. Os najveće osjetljivosti mikrofona mora se poklapati sa smjerom najveće razine zvuka uređaja koji ga daje.

Mikrofon mora biti namješten tako da se njegova membrana nalazi na udaljenosti 2 + 0,01 m od ravnine na kojoj se nalazi izvor zvuka. U slučaju uređaja s više izvora zvuka, ta se udaljenost određuje do otvora koji je najbliži mikrofonu.

2.1.2. Mjerenje razine zvučnoga tlaka treba obaviti s fonometrom razreda 1., sukladno zahtjevima publikacije IEC br 651, prvo izdanje (1979).

Mjerenja treba obaviti s pomoću sklopke vremenske konstante »F«. Mjerenje ukupne razine zvuka treba obaviti koristeći sklopku za krivulju A.

Spektar emitirana zvuka treba mjeriti u skladu s Fourierovom transformacijom zvučnoga signala. Također je moguće upotrijebiti filtre s jednom trećinom oktave koji su sukladni zahtjevima u publikaciji IEC br. 225, prvo izdanje (1966).

U tome slučaju treba razinu tlaka zvuka kod srednje frekvencije 2.500 Hz odrediti zbrajanjem kvadriranih srednjih vrijednosti tlaka zvuka u tri pojasa frekventnoga područja, i to: 2.000, 2.500 i 3.150 Hz.

U svakome se slučaju kao referentna metoda smatra samo Fourierova transformacija.

2.1.3. Uređaji za zvučni alarm trebaju biti izvedeni s napajanjem, ovisno od potreba, sa sljedećim naponima:

2.1.3.1. Zvučni alarmni uređaji koji rade na istosmjerni napon, a koji se ispituju pri naponima od 6,5, 13 ili 26 V, mjereno na priključku izvora električne energije, trebaju odgovarati nazivnim naponima od 6, 12 ili 24 volta.

2.1.3.2. Zvučne alarmne uređaje koji rade na izmjenični napon, treba napajati generatorom koji se uobičajeno upotrebljava za taj tip uređaja. Akustičke značajke zvučnih alarmnih uređaja trebaju se snimati pri okretajima električnog generatora, koji iznose 50 %, 75 % i 100 % od najvećega broja okretaja predviđenog za trajno djelovanje koji je naveo proizvođač generatora. Za vrijeme ispitivanja generator se ne smije dodatno opteretiti drugim trošilima. U točki 3. opisano je ispitivanje izdržljivosti koje treba provesti pri brzini koju je naveo proizvođač uređaja i koja je izabrana iz gore navedena područja.

2.1.4. Ako se pri ispitivanju zvučnog alarmnog uređaja koji radi na istosmjerni napon upotrebljava ispravljač, izmjenična komponenta napona mjerena na njihovim priključcima za vrijeme rada uređaja ne smije prijeći vrijednost od 0,1 V, mjereno od vrha do vrha napona.

2.1.5. Otpor vodiča koji napaja zvučne alarmne uređaje koji rade na istosmjerni napon treba biti što bliže sljedećim vrijednostima:

– 0,05 Oma u krugu od 6 V

– 0,10 Oma u krugu od 12 V

– 0,20 Oma u krugu od 24 V.

2.1.6. Uređaji za zvučni alarm moraju, s pomoću dijelova koje je isporučio proizvođač, biti čvrsto postavljeni na nosač čija je masa najmanje 10 puta veća od mase uređaja. Dodatno, nosač treba biti izveden na takav način da odbijanja zvuka s njegovih površina nemaju veći utjecaj na rezultate mjerenja.

2.1.7. Uz gore navedene uvjete razina zvučnoga tlaka mjerena sukladno s krivuljom A (na fonometru) ne smije prijeći 118 dB (A).

2.1.7.1 Dodatno, razina zvučnoga tlaka u frekvencijskome pojasu od 1.800 do 3.500 mora biti veća od razine koju daje neki drugi uređaj frekvencije iznad 3.500 Hz, i u svakome slučaju jednaka ili veća od 105 dB (A).

2.1.8. Dosad navedene zahtjeve mora zadovoljiti i uređaj podvrgnut ispitivanju izdržljivosti naveden u točki 3. kod napona čija se vrijednost može mijenjati unutar 115 % i 95 % nazivnog napona za zvučne alarmne uređaje koji rade na istosmjerni napon ili pri brzini koja iznosi između 50 % i 100 % vrijednosti najvećega broja okretaja predviđena za trajno djelovanje koji je naveo proizvođač generatora.

2.1.9. Vremenski razmak od trenutka pokretanja uređaja do trenutka kada zvuk dostigne svoju najveću razinu navedenu u točki 2.1.7, ne smije biti dulji od 0,2 sekunde, mjereno pri temperaturi okoliša od 20 °C + 5 °C.

Ta se odredba odnosi posebno na pneumatske ili elektropneumatske uređaje.

2.1.10. Pneumatski ili elektropneumatski uređaji trebaju imati jednake akustične značajke koje se zahtijevaju za električne zvučne uređaje. kada je pneumatski krug izrađen prema zahtjevima proizvođača.

2.1.11. Kod uređaja koji daju višetonski zvuk na način da svaki uređaj koji emitira zvuk djeluje neovisno, navedene vrijednosti treba provjeriti tako da se svaki uređaj ispita zasebno. Kada svi uređaji djeluju zajedno, najveća dopuštena razina zvuka ne smije biti veća od dopuštene.

3. Ispitivanja izdržljivosti

3.1. Zvučni alarmni uređaj treba priključiti na nazivni napon s vodičima čija je vrijednost otpora navedena u točkama 2.1.3 i 2.1.5. Treba ih uključiti 50.000 puta u trajanju od 1 sekunde, s prekidom od 4 sekunde. Za vrijeme ispitivanja uređaj treba prozračivati strujom zraka čija brzina treba biti približno 10 m/s.

3.2. Ako se ispitivanje odvija u komori koja ne dopušta jeku, taj prostor mora biti odgovarajućeg obujma da omogući uobičajeno odvođenje topline koju emitira uređaj tijekom ispitivanja.

3.3. Temperatura okoliša u ispitnome prostoru treba biti između +15 °C i +30 °C.

3.4. Ako nakon isteka polovice od ukupno propisana broja uključivanja, značajke razine zvuka ne budu više iste kao prije ispitivanja, zvučni alarmni uređaj može se podesiti. Ako i nakon isteka propisana broja uključivanja postoji potreba za namještanjem uređaja, uređaj mora proći ispitivanje prema točki 2.1.

3.5. Uređaje elektropneumatskoga tipa dopušteno je nakon svakih 10.000 uključivanja podmazati uljem.

4. Homologacijska ispitivanja

4.1. Ispitivanja treba obaviti na dva uzorka svakoga tipa koji se homologira. Na oba uzorka moraju se provesti sva ispitivanja i oba moraju zadovoljiti zahtjeve propisane ovim dodatkom.

zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na uređaje za sprječavanje neovlaštene uporabe motornih vozila TPV 113 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !