Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na uređaje za upravljanje TPV 105 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 22.9.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na uređaje za upravljanje TPV 105 (izdanje 00)

DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

2357

Na temelju članka 275.L108682 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA UREĐAJE ZA UPRAVLJANJE TPV 105 (IZDANJE 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije za motorna i priključna vozila kategorija M, N i O1 s obzirom na njihove uređaje za upravljanje.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za vozila s obzirom na uređaj za upravljanje navedeni su u točkama 4. i 5. priloga I. te u prilogu II., III. i IV., a postupak homologacije u točkama 2., 3. i 6. priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovog pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji prema obrascu u dodatku 2. priloga I. za tip vozila s obzirom na uređaj za upravljanje ako taj tip vozila zadovoljava zahtjeve iz točaka 4. i 5. priloga I. te priloga II. , III. i IV. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Dopušten je uvoz, stavljanje na tržište i prva registracija ili uporaba vozila s obzirom na njegov uređaj za upravljanje, ako to vozilo zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme o osposobljenosti ispitnih laboratorija

– da raspolaže ispitnom opremom potrebnom za izvođenje ispitivanja navedenih u točkama 4. i 5. priloga I. te u prilozima II., III. i IV. ovoga pravilnika

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera

– da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja iz točaka 4. i 5. priloga I. te iz priloga II., III. i IV. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji vozila s više od tri kotača u pogledu uređaja za upravljanjeL108684« (»Narodne novine« br. 141/98).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/16
Urbroj: 558-04/8-04-1
Zagreb, 31. kolovoza 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr
. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 

____________
(1) Definicija vozila je određena u članku 4.L108685 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine« br. 115/04) a kategorizacija vozila u prilogu II. A istoga pravilnika.

PRILOG I.

PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE, ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA, HOMOLOGACIJA TIPA, KONSTRUKCIJSKI ZAHTJEVI, ISPITIVANJA, PREINAKE TIPA I IZMJENE/DOPUNE HOMOLOGACIJE, SUKLADNOST PROIZVODNJE

0. PODRUČJE PRIMJENE

0.1. Ovaj pravilnik se odnosi na uređaj za upravljanje na vozilima kategorija M, N i O.

0.2. Ne odnosi se na uređaj za upravljanje samo s pneumatskim, električnim ili hidrauličnim prijenosnim mehanizmom, osim:

0.2.1. pomoćnog uređaja za upravljanje (ASE – Auxiliary Steering Equipment) samo s električnim ili hidrauličnim prijenosnim mehanizmom za vozila kategorije M i N

0.2.2. pomoćnog uređaja za upravljanje samo s hidrauličnim prijenosnim mehanizmom za vozila kategorije O.

1. DEFINICIJE

U smislu ovoga pravilnika:

1.1. »Homologacija vozila« označava homologaciju tipa vozila s obzirom na njegov uređaj za upravljanje.

1.2. »Tip vozila« označava kategoriju vozila koje se ne razlikuje po proizvođačevoj oznaci tipa vozila i/ili njegovih inačica, koja može utjecati na njegov uređaj za upravljanje.

1.3. »Uređaj za upravljanje« označava svu opremu koja je potrebna za upravljanje smjerom gibanja vozila.

Uređaj za upravljanje uključuje:

– napravu za upravljanje

– prijenosni mehanizam

– upravljane kotače

– opskrbljivač energijom, ako postoji.

1.3.1. »Naprava za upravljanje« označava dio uređaja za upravljanje koji nadzire njegov rad i koja obavlja funkciju s ili bez izravne intervencije vozača. Kod uređaja za upravljanje u kojem se sile za upravljanje ostvaruju djelomično ili potpuno snagom vozačevih mišića, naprava za upravljanje uključuje sve dijelove do točke u kojoj se sila za upravljanje pretvara mehaničkim, hidrauličnim ili električnim sredstvima.

1.3.2. žPrijenosni mehanizamž uključuje sve dijelove uređaja za upravljanje koji služe za prijenos sila upravljanja između naprave za upravljanje i upravljanih kotača; on uključuje sve dijelove od točke u kojoj se sila na napravi za upravljanje pretvara mehaničkim, hidrauličnim ili električnim sredstvima.

1.3.3. ´Upravljani kotači´ označava kotače čiji se smjer u odnosu na uzdužnu os vozila može izravno ili posredno mijenjati radi određivanja smjera gibanja vozila. (Upravljani kotači uključuju osovinu oko koje se zaokreću radi određivanja smjera gibanja vozila).

1.3.4. ´Opskrbljiva energijom´ uključuje one dijelove uređaja za upravljanje koji ga opskrbljuju energijom, upravljaju energijom i, po potrebi, je pretvaraju i pohranjuju. Također, on uključuje spremnike (posude) za radne medije (sredstva) i povratne vodove, ali ne pogonski motor vozila (osim u smislu točke 4.1.3) niti njegov pomoćni pogon izvora energije.

1.3.4.1. ´Izvor energije´ označava dio opskrbljivača energijom koji osigurava energiju u potrebnom obliku, npr. hidraulička pumpa, zračni kompresor.

1.3.4.2. ´Spremnik energije´ označava dio opskrbljivača energijom u kojem se pohranjuje energija koju osigurava izvor energije.

1.3.4.3. ´Posuda sredstva´ označava dio opskrbljivača energijom u kojem se radno sredstvo pohranjuje na atmosferskom tlaku, ili njemu približnom.

1.4. Parametri upravljanja

1.4.1. ´Sila na napravi za upravljanje´ označava silu koja se primjenjuje na napravi za upravljanje radi upravljanja vozilom.

1.4.2. ´Trajanje upravljanja´ označava razdoblje od početka pomicanja naprave za upravljanje do trenutka kad upravljani kotači dostignu određeni položaj.

1.4.3. ´Otklon kotača´ označava kut između projekcije uzdužne osi vozila i crte presjeka ravnine kotača (predstavlja središnju ravninu gume, okomitu na os vrtnje kotača) i površine ceste.

1.4.4. ´Sile upravljanja´ označavaju sile koje djeluju u prijenosnom mehanizmu za upravljanje.

1.4.5. ´Srednji omjer upravljača´ označava omjer kutnog pomaka naprave za upravljanje i srednjeg kuta otklona upravljanih kotača od jednoga do drugoga graničnoga položaja

1.4.6. ´Kružnica zaokretanja´ označava kružnicu u kojoj leže projekcije svih točaka vozila na ravninu oslanjanja, osim vanjskih retrovizora i prednjih i stražnjih pokazivača smjera, pri kružnoj vožnji vozila.

1.4.7. ´Nazivni polumjer naprave za upravljanje´ označava u slučaju kola upravljača (volana) najmanju udaljenost od njegovoga središta okretanja do vanjskoga ruba obruča. Pri svim drugim oblicima naprave za upravljanje, on označava udaljenost između njezinoga središta okretanja i točke u kojoj se primjenjuje sila. Ako postoji više takvih točaka, uzima se u obzir točka koja zahtijeva najveću silu.

1.5. Vrste uređaja za upravljanje

Zavisno o načinu ostvarivanja sila upravljanja, razlikuju se sljedeće vrste uređaja za upravljanje:

1.5.1. Kod motornih vozila

1.5.1.1. ´ručni uređaj za upravljanje´ kod kojeg se sile upravljanja proizvode snagom vozačevih mišića

1.5.1.2. ´uređaj za upravljanje s pomoćnom silom´ kod kojeg se sile upravljanja mogu proizvoditi snagom vozačevih mišića i opskrbljivačem energijom

1.5.1.2.1. Uređaj za upravljanje u kojem se sve sile upravljanja proizvode s jednim ili više opskrbljivača energijom kad je uređaj ispravan, ali u kojem se sile upravljanja mogu proizvoditi snagom vozačevih mišića kad postoji greška u uređaju za upravljanje (integrirani sustavi pomoći), također se smatraju uređajem za upravljanje s pomoćnom silom;

1.5.1.3. žuređaj za upravljanje potpuno s pomoćnom silomž u kojem se sve sile upravljanja proizvode samo s jednim ili više opskrbljivača energijom

1.5.1.4. ´samonamjestivi sustav´ koji je projektiran tako da se promjena kuta upravljanja na jednom ili više kotača postiže isključivo zbog djelovanja sila i/ili momenata na dodirnu površinu gume s cestom.

1.5.2. Kod prikolica

1.5.2.1. ´samonamjestivi sustav´, vidi točku 1.5.1.4

1.5.2.2. ´zglobni uređaj za upravljanje´ kod kojeg se sile upravljanja proizvode promjenom smjera vučnoga vozila i gibanje upravljanih kotača prikolice određeno relativnim kutom između uzdužne osi vučnog vozila i prikolice

1.5.2.3. ´samonamjestivi uređaj za upravljanje´ kod kojeg se sile upravljanja proizvode promjenom smjera vučnoga vozila i gibanje je upravljanih kotača prikolice određeno relativnim kutom između uzdužne osi okvira prikolice, ili tereta koji ga nadomješta, i uzdužne osi donjega okvira na koji su pričvršćene osovine.

1.5.3. Zavisno o rasporedu upravljanih kotača, razlikuju se sljedeće vrste uređaja za upravljanje:

1.5.3.1. ´uređaj za upravljanje prednjim kotačima´ u kojem su upravljani samo kotači prednje osovine (prednjih osovina). To uključuje sve kotače koji su upravljani u istome smjeru.

1.5.3.2. ´uređaj za upravljanje stražnjim kotačima´ u kojem su upravljani samo kotači stražnje osovine (stražnjih osovina). To uključuje sve kotače koji su upravljani u istome smjeru.

1.5.3.3. ´uređaj za upravljanje s više kotača´ u kojem su upravljani po jedan ili više kotača prednje i stražnje osovine (osovina)

1.5.3.3.1. ´uređaj za upravljanje svim kotačima´ u kojem su upravljani svi kotači

1.5.3.3.2. ´spregnuti uređaj za upravljanje´ u kojem međusobno relativno gibanje dijelova šasije ostvaruje sile upravljanja

1.5.3.4. ´pomoćni uređaj za upravljanje´ u kojem su kotači osovine (osovina) vozila kategorija M i N, dodatno kotačima koji imaju glavnu funkciju upravljanja i koja nije potpuno električna, hidraulička ili pneumatska, upravljani u istom ili suprotnom u odnosu na kotače koji imaju glavnu funkciju upravljanja i/ili kut upravljanja prednjih, središnjih i/ili stražnjih kotača može se namještati ovisno o ponašanju vozila.

1.6. Vrste prijenosnoga mehanizma za upravljanje

Zavisno o načinu prijenosa sila upravljanja, razlikuju se sljedeće vrste prijenosnog mehanizma:

1.6.1. ´mehanički prijenosni mehanizam´ u kojem se sile upravljanja prenose u cijelosti mehaničkim sredstvima

1.6.2. ´hidraulični prijenosni mehanizam´ u kojem se sile upravljanja u bilo kojem dijelu mehanizma prenose samo hidrauličnim sredstvima

1.6.3. ´električni prijenosni mehanizam´ u kojem se sile upravljanja prenose električnim sredstvima

1.6.4. ´hibridni prijenosni mehanizam´ u kojem se jedan dio sila upravljanja prenosi s jednim i drugi dio s drugim od gore navedenih sredstava:

1.6.4.1. ´mehanički hibridni prijenosni mehanizam´ označava prijenosni mehanizam u kojem se jedan dio sila upravljanja prenosi samo s mehaničkim sredstvima i drugi sa sljedećim sredstvima:

1.6.4.1.1. hidrauličnim ili mehaničko-hidrauličnim, ili

1.6.4.1.2. električnim ili mehaničko-električnim, ili

1.6.4.1.3. pneumatskim ili mehaničko-pneumatskim.

Ako je mehanički dio prijenosnoga mehanizma projektiran isključivo za pokazivanje smjera i preslab je za prijenos ukupnih sila upravljanja, takav sustav smatra se samo hidrauličnim, električnim ili pneumatskim prijenosnim mehanizmom.

1.6.4.2. ´specifični hibridni prijenosni mehanizam´ označava svaku drukčiju kombinaciju gore navedenih prijenosnih mehanizama.

2. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA

2.1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na njegov uređaj za upravljanje u skladu s odredbama članka 6. odnosno članka 7. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila, mora podnijeti proizvođač vozila.

2.2. Obrazac za opisni dokument prikazan je u dodatku 1. priloga I. ovog pravilnika.

2.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja mora biti dostavljeno vozilo koje predstavlja tip vozila koji treba homologirati.

3. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE TIPA

3.1. Ako vozilo zadovoljava sve zahtjeve, mora biti dodijeljena homologacija u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

3.2. Obrazac za certifikat homologaciji prikazan je u dodatku 2. priloga I. ovog pravilnika.

3.3. Svaki homologirani tip vozila dobiva svoj homologacijski broj u skladu s prilogom VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Isti homologacijski broj ne smije se dodijeliti kakvomu drugom tipu vozila.

4. KONSTRUKCIJSKI ZAHTJEVI

4.1. Opći zahtjevi

4.1.1. Uređaj za upravljanje mora osiguravati lako i sigurno upravljanje vozilom do njegove najveće brzine ili kod prikolice do njezine tehnički dopuštene najveće brzine. Pri ispitivanju prema točki 5. mora postojati tendencija samostalnog vraćanja u srednji položaj. Vozilo mora udovoljavati zahtjevima točke 5.2 u slučaju motornih vozila i točke 5.3 u slučaju prikolica. Ako je vozilo opremljeno s pomoćnim uređajem za upravljanje, mora također udovoljiti zahtjevima priloga IV.

4.1.1.1. Kod najveće konstrukcijske brzine vozila mora biti moguća vožnja po ravnom dijelu ceste bez dopunskog ispravljanja upravljanja od strane vozača i bez neuobičajenih vibracija u upravljačkom sustavu.

4.1.1.2. Mora postojati sinkronizacija kretanja između naprave za upravljanje i upravljanih kotača, osim kotača upravljanih s pomoćnim uređajem za upravljanje.

4.1.1.3. Mora postojati vremenska sinkronizacija između naprave za upravljanje i upravljanih kotača, osim kotača upravljanih s pomoćnim uređajem za upravljanje.

4.1.2. Uređaj za upravljanje mora biti projektiran, proizveden i ugrađen tako da može nadvladati opterećenja koja se javljaju za vrijeme uobičajenog kretanja vozila ili skupa vozila. Najveći kut upravljanja ne smije biti ograničen bilo kojim dijelom prijenosnog mehanizma za upravljanje, osim ako za tu namjenu nije posebno konstruiran.

4.1.2.1. Ako nije drukčije navedeno, smatra se u smislu ovog pravilnika, da se u uređaju za upravljanje ne može dogoditi više od jedne greške u bilo kojem vremenu i da se dvije osovine izvedene kao udvojena osovina moraju promatrati kao da su jedna osovina.

4.1.3. Ako prestane raditi motor ili se pokvari jedan dio uređaja za upravljanje, osim dijelova koji su navedeni u točki 4.1.4, uređaj za upravljanje mora uvijek udovoljavati zahtjevima točke 5.2.6 kod motornog vozila i točke 5.3. kod prikolica.

4.1.4. U smislu ovog pravilnika upravljane kotače, napravu za upravljanje i sve mehaničke dijelove prijenosnog mehanizma ne treba smatrati lomljivima ako su dostatno dimenzionirani, lako dostupni za održavanje i sa sigurnosnim rješenjima najmanje jednakim onim koja su propisana za druge vitalne sastavne dijelove vozila (kao npr. sustav kočenja). U slučaju u kojem bi kvar takvog dijela vjerojatno rezultirao gubitkom kontrole vozila, takav dio mora biti izrađen od kovine ili gradiva s ekvivalentnim karakteristikama i ne smije biti izložen značajnoj distorziji u uobičajenoj uporabi upravljačkog sustava.

4.1.5. Bilo koja greška u prijenosnom mehanizmu za upravljanje, osim sasvim mehaničke, mora biti jasno uočljiva za vozača; kod motornog vozila, povećanje sile upravljanja smatra se upozoravajućim signalom; kod prikolice dopušten je mehanički indikator. Kad se dogodi greška, dopuštena je promjena srednje vrijednosti prijenosnog omjera ako nije prekoračena sila na upravljaču navedena u točki 5.2.6.

4.2. Posebni zahtjevi

4.2.1. Naprava za upravljanje

4.2.1.1. Ako vozač neposredno rukuje napravom za upravljanje:

4.2.1.1.1. mora biti takva da se može njome upravljati

4.2.1.1.2. smjer pomicanja naprave za upravljanje mora odgovarati namjeravanoj promjeni smjera vozila

4.2.1.1.3. osim kod pomoćnog uređaja za upravljanje, zavisnost između kuta zakretanja upravljača i kuta upravljanja mora biti stalna i jednolika.

4.2.2. Prijenosni mehanizam

4.2.2.1. Uređaji za namještanje geometrije upravljanja moraju biti takvi da se poslije namještanja može uspostaviti sigurna veza između namjestivih sastavnih dijelova pomoću odgovarajućih uređaja za blokiranje.

4.2.2.2. Prijenosni mehanizam koji se može rastaviti kako bi se upotrijebio za razne konfiguracije vozila (npr. za produžive poluprikolice), mora imati uređaje za blokiranje koji osiguravaju sigurno mijenjanje položaja sastavnih dijelova; ako je blokiranje automatsko, mora postojati dodatna sigurnosna blokada kojom se rukuje ručno

4.2.3. Upravljani kotači

4.2.3.1. Upravljani kotači ne smiju biti jedino stražnji kotači. Ovaj se zahtjev ne odnosi na poluprikolice

4.2.3.2. Prikolice (osim poluprikolica) koje imaju više od jedne osovine s upravljanim kotačima i poluprikolice koje imaju najmanje jednu osovinu s upravljanim kotačima moraju u cijelosti ispunjavati uvjete iz točke 5.3. Međutim, za prikolice sa samozakretnim uređajem ispitivanje prema točki 5.3. nije potrebno ako je odnos osovinskog opterećenja između neupravljanih i samoupravljanih osovina jednak ili veći od 1,6 pod uvjetima punog opterećenja.

4.2.4. Opskrbljivač energije

4.2.4.1. Isti izvor energije može se upotrebljavati za opskrbljivanje uređaja za upravljanje i uređaja za kočenje. Međutim, kod greške ili u opskrbljivaču energijom ili greške u jednom od ta dva sustava, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

4.2.4.1.1. uređaj za upravljanje mora zadovoljavati uvjete iz točke 5.2.6.

4.2.4.1.2. ako se dogodi greška u izvoru energije, učinak kočenja kod prvog kočenja ne smije pasti ispod učinka propisanoga za radnu kočnicu, kao što je navedeno u prilogu II1.

4.2.4.1.3. Ako se dogodi greška u opskrbljivaču energijom, učinak kočenja mora udovoljavati zahtjevima u prilogu II1.

4.2.4.1.4. ako razina fluida u spremniku padne ispod razine koja može prouzročiti povećanje sile upravljanja ili kočenja, vozaču mora biti dano zvučno ili optičko upozorenje. To upozorenje može biti povezano s uređajem predviđenim da upozori na grešku u sustavu kočenja; vozač mora imati mogućnost da na jednostavan način provjeri ispravnost rada upozoravajuće svjetiljke.

4.2.4.2. Isti izvor energije može se upotrebljavati za opskrbljivanje uređaja za upravljanje i drugih sustava osim uređaja za kočenje, u slučaju da razina fluida u spremniku padne ispod razine koja može prouzročiti povećanje sile upravljanja, vozaču mora biti dano zvučno ili optičko upozorenje; vozač mora imati mogućnost da na jednostavan način provjeri ispravnost rada upozoravajuće svjetiljke.

4.2.4.3. Uređaji za upozorenje moraju biti neposredno i stalno priključeni na električnu instalaciju. Kad motor radi pri uobičajenim radnim uvjetima i nema grešaka u uređaju za upravljanje, uređaj za upozorenje mora davati signal samo za vrijeme koje je potrebno za punjenje spremnika energije nakon pokretanja motora.

__________

(1) Zahtjevi iz priloga II. mogu se također provjeriti pri ispitivanju prema pravilniku TPV 109.

 

5. ZAHTJEVI ZA ISPITIVANJE

5.1. Opći zahtjevi

5.1.1. Ispitivanje se mora provoditi na ravnoj površini s dobrom prionjivošću

5.1.2. Pri ispitivanju vozilo mora biti opterećeno do svoje tehnički dopuštene najveće mase i upravljana (upravljane) osovina (osovine) do njezinoga najvećeg tehnički dopuštenoga opterećenja. U slučaju osovina koje su opremljene s pomoćnim uređajem za upravljanje, ovo ispitivanje mora se ponoviti s vozilom koje je opterećeno do svoje tehnički dopuštene najveće mase i s osovinom opremljenom s pomoćnim uređajem za upravljanje, opterećene do njezinoga najvećeg tehnički dopuštenoga opterećenja.

5.1.3. Prije početka ispitivanja, tlak u gumama mora odgovarati tlaku koji je propisao proizvođač za opterećenje navedeno u točki 5.1.2 dok vozilo miruje.

5.2. Zahtjevi za motorna vozila

5.2.1. Mora biti moguće tangencijalno napustiti kružnicu polumjera 50 m, bez neuobičajenih vibracija sa sljedećom brzinom:

– vozila kategorija M1: 50 km/h

– vozila kategorija M2, M3, N1, N2 i N3: 40 km/h ili najvećom konstrukcijskom brzinom ako je ona manja od navedene brzine.

5.2.2. Zahtjevi iz točaka 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 5.2.1 također moraju biti zadovoljeni ako se pojavi greška u uređaju za upravljanje.

5.2.3. Kad vozilo vozi u krugu s približno polovičnim otklonom upravljanih kotača s ujednačenom brzinom na najmanje 10 km/h i kad vozač ne drži napravu za upravljanje, krug zaokretanja mora ostati jednak ili se povećati.

5.2.4. Pri mjerenju sile potrebne za upravljanje, ne uzimaju se u obzir sile koje traju manje od 0,2 sekunde.

5.2.5. Mjerenje sila potrebnih za upravljanje na motornim vozilima s ispravnim uređajem za upravljanje

5.2.5.1. Vozilo se mora dovesti iz vožnje u ravnom smjeru prema naprijed u zavojnicu brzinom 10 km/h. Sila upravljanja mora se mjeriti na nazivnom polumjeru naprave za upravljanje dok njezin položaj ne bude odgovarao polumjeru zaokretanja navedenim u tablici ispod za pojedinu kategoriju vozila s ispravnim uređajem za upravljanje. Ova mjerenja se provode pri vožnji nalijevo i nadesno.

5.2.5.2. Najveće dopušteno razdoblje upravljanja i najveća dopuštena sila na napravi za upravljanje navedeni su u tablici ispod za pojedinu kategoriju vozila s ispravnim uređajem za upravljanje.

5.2.6. Mjerenje sila potrebnih za upravljanje na motornim vozilima s greškom u uređaju za upravljanje

5.2.6.1.1.1.Ispitivanje opisano u točki 5.2.5 mora se ponoviti s greškom u uređaju za upravljanje. Sila upravljanja mora se mjeriti dok položaj naprave za upravljanje ne bude odgovarao polumjeru zaokretanja navedenom u tablici ispod za pojedinu kategoriju vozila s greškom u uređaju za upravljanje.

5.2.6.1.2.      Najveće dopušteno razdoblje upravljanja i najveća dopuštena sila na napravi za upravljanje navedeni su u tablici ispod za pojedinu kategoriju vozila s greškom u uređaju za upravljanje.


Kategorija vozila

Ispravan uređaj

Uređaj s greškom

Najveća sila (daN)

Vrijeme (s)

Polumjer zaokretanja (m)

Najveća sila (daN)

Vrijeme (s)

Polumjer zaokretanja (m)

M1

15

4

12

30

4

20

M2

15

4

12

30

4

20

M3

20

4

12

45

6

20

N1

20

4

12

30

4

20

N2

25

4

12

40

4

20

N3

20

4

12(1)

45(2)

6

20

 

____________

(1) Ili puni otklon kotača, ako se ne može postići 12 m.

(2) 50 daN za vozilo bez zgloba zglobno s dvije ili više upravljanih osovina, osim samonamjestivog sustava.

 

5.3. Zahtjevi za prikolice

5.3.1. Prikolica mora voziti bez prekomjernih odstupanja ili neuobičajenih vibracija u uređaju za upravljanje kad vučno vozilo vozi po ravnom pravcu po ravnoj i vodoravnoj cesti brzinom 80 km/h ili tehnički dopuštenom najvećom brzinom prema podacima proizvođača prikolice, ako je ona manja od 80 km/h.

5.3.2. Kad se vučno vozilo i prikolica nakon što postignu ustaljenu brzinu zaokreću tako da se prednji vanjski rub vučnog vozila, sukladno s točkom 1.4.6, giba po kružnici polumjera 25 m stalnom brzinom od 5 km/h, mora se izmjeriti kružnica koju opisuje krajnji stražnji rub prikolice. Ovaj postupak mora se ponoviti po istim uvjetima s brzinom 25 ± 1 km/h. Tijekom ovoga postupka, krajnji stražnji rub prikolice koja vozi brzinom 25 ± 1 km/h ne smije stršiti više od 0,7 m od kružnice opisane pri stalnoj brzini od 5 km/h.

5.3.3. Kad prikolica tangencijalno napušta kružnicu polumjera 25 m s brzinom 25 km/h, sukladno s odredbom u točki 5.2.2, nijedna točka prikolice ne smije stršiti više od 0,5 m u odnosu na dodirnicu. Ovaj zahtjev mora biti zadovoljen na dijelu dodirnice udaljenom 40 m od točke u kojoj dodiruje kružnicu. Nakon toga položaja prikolica mora zadovoljavati zahtjeve iz točke 5.3.1.

5.3.4. Ispitivanja opisana u točkama 5.3.2 i 5.3.3 moraju se provoditi sa zakretanjem upravljača nadesno i nalijevo.

6. PREINAKA TIPA VOZILA I IZMJENA/DOPUNA HOMOLOGACIJE

6.1. Za preinake tipa vozila koje je homologirano sukladno s ovim pravilnikom, primjenjuju se odredbe iz članaka 16. i 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

7. SUKLADNOST PROIZVODNJE

7.1. Mjere za uspostavljanje sukladnosti proizvodnje moraju se provoditi sukladno s odredbama u člancima 29. do 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT br. ...................

 

prema prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila* (Smjernica Vijeća 70/156/EEC o homologaciji vozila) za homologaciju tipa vozila s obzirom na uređaj za upravljanje (Pravilnik TPV 105 – Smjernica 70/311/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ???/???/EC)

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani

___________

* Broj točaka i napomene, upotrijebljene u ovom opisnom dokumentu, odgovaraju točkama i napomenama navedenima u prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozilaL108687 (»NN« br. 115/04; Smjernica 70/156/EEC). Točke u ovom pravilniku, koje se ne primjenjuju, su ispuštene.

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2. Tip i trgovački naziv (nazivi):.................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.1. Mjesto te oznake:.................................

0.4. Kategorija vozila (c):.............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:..................

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:...

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1. Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

1.3. Broj osovina i kotača:...........................

1.3.1. Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima:

1.3.2. Broj i položaj upravljanih osovina:.........

1.3.3. Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost):

1.8. Položaj upravljača: (lijevi/desni) (1)

2. MASE I DIMENZIJE VOZILA (e) (kg, mm) (po potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

2.1. Razmak/razmaci osovina (pri punom opterećenju)(f):

2.3.1. Razmak kotača svake upravljane osovine (i):

2.4. Vanjske dimenzije vozila

2.4.1. Podvozje bez nadogradnje:...................

2.4.1.1. Duljina (j):............................................

2.4.1.2. Širina (k):..............................................

2.4.1.4. Prednji prepust (m):..............................

2.4.1.5. Stražnji prepust (n):...............................

2.4.2. Podvozje s nadogradnjom:...................

2.4.2.1. Duljina (j):............................................

2.4.2.2. Širina (k):..............................................

2.4.2.4. Prednji prepust (m):..............................

2.4.2.5. Stražnji prepust (n):...............................

2.8. Najveća tehnički dopuštena ukupna masa vozila prema podacima proizvođača (y) (*):

2.9. Najveća tehnički dopuštena masa na svakoj osovini:

6. OVJES

6.6. Gume i kotači

6.6.1. Kombinacija guma/kotač (za gume navesti oznaku veličine, najmanji indeks nosivosti, najmanju brzinsku kategoriju; za gume brzinske kategorije Z, namijenjene za ugradbu na vozila čija najveća brzina prelazi 300 km/h, treba navesti istovrijedne podatke; za kotače navesti veličinu naplatka i dubinu nalijeganja)

6.6.1.1. Osovina 1.:..........................................

6.6.1.2. Osovina 2.:..........................................

itd.

6.6.3. Tlak u gumama, prema preporuci proizvođača vozila: ........................... kPa

7. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE

7.1. Shema upravljane osovine (upravljanih osovina) koja prikazuje geometriju mehanizma

7.2. Prijenosni mehanizam i naprava za upravljanje:

7.2.1. Tip prijenosnog mehanizma (po potrebi, navesti za podatke za prednje i stražnje kotače:

7.2.2. Veza s kotačima (uključujući i druge prijenose osim mehaničkih; po potrebi, navesti podatke za prednje i stražnje kotače)

7.2.2.1. Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje):

7.2.3. Vrsta pomoći pri upravljanju (ako postoji):

7.2.3.1. Način i shema rada, marka (marke) i tip (tipovi):

7.2.4. Shematski prikaz cjelokupnog mehanizma uređaja za upravljanje, s prikazom položaja na vozilu pojedinih naprava koje utječu na njegovo ponašanje pri upravljanju:.....................

7.2.5. Shematski prikaz naprave (naprava) za upravljanje:

7.2.6. Područje i način namještanja naprave za upravljanje (ako postoji):

7.3. Najveći kut zakretanja kotača:

7.3.1. nadesno…………stupnjeva;

broj okretaja kola upravljača (ili drugi odgovarajući podaci):

7.3.2. nalijevo…………stupnjeva:

broj okretaja kola upravljača (ili drugi odgovarajući podaci):

 

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip vozila/sastavnoga dijela /zasebne tehničke jedinice(1) s obzirom na Smjernicu 70/311/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ???/???/EC.

Broj homologacije:.................................................

Razlog za izmjene/dopune:......................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

0.2. Tip i trgovački naziv (nazivi):.................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Mjesto te oznake:.................................

0.4. Kategorija vozila (1) (3):........................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:..................

0.7. U slučaju sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica mjesto i način postavljanja oznake homologacije:

0.9. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:...

 

(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(2) Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice na koju se odnosi certifikat o homologaciji takvi znakovi moraju biti u dokumentaciji nadomješteni znakom ´?´ (npr. ABC??123???).

(3) Prema definiciji u prilogu II. A Smjernice 70/156/EEC.

DIO II.

1. Dodatni podaci (po potrebi): vidi dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:...............

4. Broj izvještaja o ispitivanju: ..................

5. Možebitne napomene: vidi dopunu........

6. Mjesto: ...............................................

7. Datum:.................................................

8. Potpis: ................................................

9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju, i koji se mogu dobiti na zahtjev

Dopuna Certifikatu o homologaciji br. …….

koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na Smjernicu 70/311/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ???/???/EC

1. DODATNI PODACI

Tip upravljača:.....................................

Naprava za upravljanje:........................

Prijenosni mehanizam upravljača:..........

Upravljani kotači:.................................

Izvor (opskrbljivač) energije:................

Značajke kočenja:................................

Broj homologacije koji je dodijeljen sukladno sa Smjernicom 70/311/EEC (1), ako je dostupan:

i/ili podaci o stanju vozila pri ispitivanju: opterećeno/neopterećeno (1)

1.1. Po potrebi, popis vozila sukladno točki 5.2.2.4.3.3.1.2 priloga I.:

1.2. Pogonski motor

1.2.1. Proizvođač:..........................................

1.2.2. Tip:......................................................

1.2.3. Model:.................................................

1.2.4. Nazivna najveća snaga: .......................... kW pri .......... min1

1.3. Prijenos snage (mehanički mjenjač, automatski mjenjač (1)

1.3.1. Broj stupnjeva prijenosa:......................

1.4. Oprema

1.4.1. Prigušnik zvuka na ispušnom sustavu

1.4.1.1. Proizvođač:..........................................

1.4.1.2. Model:.................................................

1.4.1.3. Tip: ................ sukladno s crtežom br. .

1.4.2. Prigušnik zvuka na usisnoj strani

1.4.1.1. Proizvođač:..........................................

1.4.1.2. Model:.................................................

1.4.1.3. Tip: ................ sukladno s crtežom br. .

5. Napomene:..........................................

(npr. vrijedi za vozila za promet desnom ili lijevom stranom)

 

PRILOG II.

ZNAČAJKE SUSTAVA ZA KOČENJE U VOZILIMA KOJA UPOTREBLJAVAJU ISTI IZVOR ENERGIJE ZA UPRAVLJANJE I KOČENJE

1. Kad se pojavi greška u izvoru energije, učinak radne kočnice pri prvom kočenju (kod prve primjene) mora postići vrijednosti navedene u sljedećoj tablici.

 

Kategorija

V (km/h)

m/s2

Sila (daN)

M1

80

5.8

50

M2 i M3

80

5.0

70

N1

80

5.0

70

N2 i N3

60

5.0

70

 

2. Nakon bilo kakve greške u uređaju za upravljanje ili u izvoru energije, nakon osam aktiviranja radne kočnice do krajnjega položaja mora biti moguće u devetoj primjeni postići barem učinak propisan za pomoćni sustav za kočenje (vidi niže navedenu tablicu).

3. U slučaju kad se učinak pomoćnog sustava kočenja koji se opskrbljuje s uskladištenom energijom postiže pomoću zasebnog upravljana, nakon osam aktiviranja radne kočnice do krajnjega položaja, pri devetom aktiviranju mora biti moguće postići preostali učinak (vidi niže navedenu tablicu).

Pomoćni i preostali učinak kočenja

Kategorija

V (km/h)

m/s2

Sila (daN)

M1

80

5.8

50

M2 i M3

80

5.0

70

N1

80

5.0

70

N2 i N3

60

5.0

70

 

PRILOG III.

DODATNI ZAHTJEVI ZA VOZILA S POMOĆNIM UREĐAJEM ZA UPRAVLJANJE

1. DODATNI ZAHTJEVI

Ovim prilogom ne propisuje se opremanje vozila pomoćnim uređajem za upravljanje. Međutim, ako su vozila opremljena s takvim uređajem, ona moraju zadovoljavati zahtjeve u ovom prilogu.

2. POSEBNI ZAHTJEVI

2.1. Prijenosni mehanizam

2.1.1. Mehanički prijenosni mehanizmi za upravljanje

Primjenjuje se točka 4.1.4 priloga I. ovog pravilnika.

2.1.2. Hidraulični prijenosni mehanizmi

Hidraulični prijenosni mehanizam mora biti zaštićen od prekoračenja najvećeg dopuštenog radnog tlaka T.

2.1.3. Električni prijenosni mehanizmi

Električni prijenosni mehanizam mora biti zaštićen od prevelike opskrbe energijom.

2.1.4. Kombinirani prijenosni mehanizmi

Kombinirani mehanički, hidraulični ili električni prijenosni mehanizmi moraju zadovoljavati zahtjeve iz točaka 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3.

2.2. Zahtjevi za ispitivanje s obzirom na kvarove

2.2.1. Neispravan rad ili greška nekoga dijela pomoćnog uređaja za upravljanje (osim dijelova koji se sukladno odredbama iz točke 4.1.4 priloga I. ovog pravilnika smatraju dijelovima na kojima ne može nastati kvar) ne smije prouzročiti neočekivane značajne promjene u ponašanju vozila, a zahtjevi iz točaka 5.2.1 do 5.2.4 i točke 5.2.6 priloga I. ovog pravilnika i dalje moraju biti zadovoljeni.

2.2.1.1. Ispitivanje kružnom vožnjom
Vozilo mora voziti u krugu za ispitivanje polumjera R (m) brzinom V (km/h) koji odgovaraju njegovoj kategoriji i vrijednostima navedenima u sljedećoj tablici:

Kategorija vozila

R (1)

V (2) (3)

M1, N1

100

80

M2, N2

50

50

M3, N3

50

45

 

2.2.1.2. Ispitivanje prethodnog ponašanja

Do prihvaćanja dogovora o ujednačenom postupku ispitivanja, proizvođač vozila mora dostaviti tehničkoj službi postupak i rezultate ispitivanja prethodnog ponašanja vozila kad nastupi greška.

2.3. Upozorni signali u slučaju neispravnosti

2.3.1. Osim za dijelove pomoćnog uređaja za upravljanje, koji se sukladno odredbama iz točke 4.1.4 priloga I. ovog pravilnika smatraju dijelovima na kojima ne može nastati kvar, vozač mora biti jasno upozoren na sljedeće neispravnosti u pomoćnom uređaju za upravljanje:

2.3.1.1. potpuni ispad električne ili hidraulične naprave za upravljanje

2.3.1.2. ispad opskrbe s energijom pomoćnog uređaja za upravljanje

2.3.1.3.  prekid u vanjskom ožičenju električne naprave za upravljanje, ako je ugrađena

2.4. Elektromagnetske smetnje

2.4.1. Elektromagnetska polja ne smiju štetno djelovati na rad pomoćnog uređaja za upravljanje. Do prihvaćanja dogovora o ujednačenom postupku ispitivanja, proizvođač vozila mora dostaviti tehničkoj službi postupak i rezultate ispitivanja.

_________
(1) Ako je pomoćni uređaj za upravljanje mehanički blokiran pri ovoj navedenoj brzini, brzinu ispitivanja treba prilagoditi najvećoj brzini pri kojoj sustav funkcionira. Najveća brzina označava brzinu pri kojoj blokira pomoćni uređaj za upravljanje, umanjeno za 5 km/h.

(2) Ako dimenzijske značajke vozila uzrokuju opasnost prevrtanja vozila, proizvođač mora dostaviti tehničkoj službi podatke o simulaciji ponašanja vozila koji sadrže nižu najveću sigurnu brzinu za provođenje ispitivanja. Tehnička služba će nakon toga izabrati tu ispitnu brzinu.

(3) Ako se zbog konfiguracije ispitnoga poligona ne mogu ostvariti propisani polumjeri, ispitivanja se mogu provesti na stazi s drukčijim polumjerom (najveće dopušteno odstupanje je ± 25%) pod uvjetom da se brzina promijeni tako da se postigne poprečno ubrzanje kao s polumjerima i brzinama navedenima za odgovarajuću kategoriju vozila. Kvar treba simulirati kad se postigne propisana brzina. Ispitivanje uključuje vožnju u smjeru kazaljke na satu i u suprotnom smjeru.

 

PRILOG IV.

ZAHTJEVI ZA PRIKLJUČNA VOZILA KOJA SU OPREMLJENA SAMO S HIDRAULIČNIM MEHANIZMOM

1. DODATNI ZAHTJEVI

Ako su vozila opremljena samo s hidrauličnim prijenosnim mehanizmom, ona moraju zadovoljavati zahtjeve u ovom prilogu.

2. POSEBNE ODREDBE

2.1. Značajke sklopova hidrauličnih vodova i crijeva

2.1.1. Hidraulični vodovi hidrauličkoga prijenosnoga mehanizma moraju moći izdržati tlak koji je barem četiri puta veći od najvećega uobičajenoga radnoga tlaka (T) koji je odredio proizvođač. Crijeva moraju biti sukladna sa sljedećim normama: HRN EN ISO 1402, HRN EN ISO 6605, HRN EN ISO 7751.

2.2. Sustavi ovisni o opskrbi energijom

2.2.1. Opskrba energijom mora biti zaštićena od prekoračenja tlaka sigurnosnim ventilom koji se aktivira pri tlaku T.

2.3. Zaštita prijenosnog mehanizma

2.3.1. Prijenosni mehanizam mora biti zaštićen od prekoračenja tlaka sigurnosnim ventilom koji se aktivira pri vrijednosti tlaka između 1,5T i 2,2T.

2.4. Sposobnost vučnog vozila i prikolice

2.4.1. Kad se vučno vozilo skupa s priključnim vozilom kreće pravocrtno, priključno vozilo mora zadržati suosnost sa vučnim vozilom.

2.4.2. Radi držanja suosnosti upravljanja sukladno s točkom 2.4.1, vučna vozila moraju biti opremljena s napravama za namještanje upravljanja, koje može biti automatsko ili ručno.

2.5. Sposobnost upravljanja pri greški u prijenosnom mehanizmu za upravljanje

2.5.1. Sposobnost upravljanja vozila koja su opremljena samo s hidrauličnim prijenosnim mehanizmom mora biti zadržana s greškom u bilo kojem dijelu prijenosnoga mehanizma. Vozila se moraju ispitati u tim uvjetima (s greškom) i pritom moraju zadovoljavati zahtjev iz točke 5.3 priloga I. ovog pravilnika. Dodatno, moraju se provesti ispitivanja iz točke 5.3.2 pri brzinama 5 km/h i 25 km/h, redom s ispravnim prijenosnim mehanizmom, i bez greške.

2.6. Elektromagnetske smetnje

2.6.1. Elektromagnetska polja ne smiju štetno djelovati na rad uređaja za upravljanje. Do prihvaćanja dogovora o ujednačenom postupku ispitivanja, proizvođač vozila mora dostaviti tehničkoj službi postupak i rezultate ispitivanja.

zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na uređaje za upravljanje TPV 105 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !