Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N s obzirom na vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine TPV 117 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 23.9.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N s obzirom na prijenos za vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine TPV 117 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2366

Na temelju članka 275.L108718 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA MOTORNA VOZILA KATEGORIJE M i N S OBZIROM NA PRIJENOS ZA VOŽNJU UNATRAG I UREĐAJ ZA POKAZIVANJE BRZINE TPV 117 (izdanje 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije za motorna vozila kategorije M i N(1)s obzirom na prijenos za vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za vozila s obzirom na prijenos za vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine navedeni su u prilogu I. i točki 4. priloga II., a postupak homologacije u točkama 3., 5. i 6. priloga II. ovog pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji vozila prema obrascu u dodatku 2. priloga II. ovoga pravilnika s obzirom na prijenos za vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine, ako to vozilo zadovoljava zahtjeve u prilogu I. i točki 4. priloga II. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Dopušten je uvoz, stavljanje na tržište i prva registracija ili uporaba vozila s obzirom na prijenos za vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine, ako to vozilo zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Članak 6.

Zavod može imenovati pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme o osposobljenosti ispitnih laboratorija,

– da raspolaže ispitnom opremom navedenom u točki 4. priloga II. ovoga pravilnika,

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera,

– da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja iz točke 4. priloga II. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji vozila s obzirom na uređaj za pokazivanje brzine uključujući i njegovu ugradbuL108720« (»Narodne novine« br. 122/99).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/13
Urbroj: 558-04/13-04-1
Zagreb, 31. kolovoza 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

PRILOG I.

PRIJENOS ZA VOŽNJU UNATRAG

Sva vozila moraju biti opremljena prijenosom za vožnju unatrag s kojim je moguće upravljati s vozačevoga sjedala.

PRILOG II.

UREĐAJ ZA POKAZIVANJE BRZINE

1. PRISUTNOST

Sva vozila moraju biti opremljena s uređajem za pokazivanje brzine. To nije potrebno za vozila koja se proizvode s opremom za zapisivanje brzine, kojoj su konstrukcijske i ugradbene značajke sukladne s odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografaL108721 (»Narodne novine« br. 65/01).

2. DEFINICIJE

U smislu ovoga pravilnika:

2.1. »Homologacija vozila« označava homologaciju tipa vozila s obzirom na uređaj za pokazivanje brzine uključujući i njegovu ugradbu.

2.2. »Tip vozila s obzirom na uređaj za pokazivanje brzine« označava vozila koja se međusobno ne razlikuju u ovim bitnim značajkama:

2.2.1 gume uobičajene ugradbe

2.2.2 ukupni prijenosni omjer koji uključuje redukciju ako je ugrađena (broj okretaja na ulazu u brzinomjer po okretaju osovine koja pogoni uređaj za pokazivanje brzine pri pravocrtnome gibanju vozila)

2.2.3. tip(ovi) uređaja za pokazivanje brzine; tip se mora odrediti dopuštenim odstupanjima mjernog mehanizma brzinomjera, stalnicom uređaja i područjem pokazanih brzina.

2.3. »Gume uobičajene ugradbe« označuje tip ili tipove guma koje je za određeni tip vozila namijenio njegov proizvođač i naveo u opisnom dokumentu; gume za snijeg ne smatraju se gumama za uobičajenu ugradbu.

2.4. »Uobičajeni radni tlak« označuje tlak puhanja zračnice (u hladnome stanju) koji je odredio proizvođač vozila uvećan za 0.2 bara.

2.5. »Brzinomjer« je dio uređaja za pokazivanje brzine koji u svakome trenutku pokazuje vozaču brzinu njegova vozila.

3. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA

3.1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila sukladno odredbama u članku 6. odnosno članku 7. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila, s obzirom na prijenos za vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine, mora podnijeti proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik.

3.2. Obrazac za opisni dokument prikazan je u dodatku 1. priloga l. ovoga pravilnika.

3.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja mora biti dostavljeno vozilo koje je mjerodavni primjerak tipa vozila koji treba homologirati.

4. ZAHTJEVI

4.1. Predočnik brzinomjera mora biti postavljen u neposrednom vidnom polju vozača te mora biti jasno vidljiv i po danu i u noći. Raspon naznačenih brzina mora biti dostatno velik da obuhvati najveću brzinu koju je naveo proizvođač za tip vozila.

4.2. Kad je brzinomjer s ljestvicom, za razliku od digitalnog predočnika, ljestvica mora biti jasno čitljiva.

4.2.1. Podjela ljestvice mora biti u odsječcima od po 1, 2, 5 ili 10 km/h. Vrijednosti brzine moraju biti prikazane na predočnik prema sljedećem: u odsječcima od 20 km/h.

4.2.1.1. kad najveća vrijednost na predočniku ne prelazi 200 km/h, vrijednosti brzine moraju biti prikazane u odsječcima ne većim od 20 km/h

4.2.1.2. kad najveća vrijednost na predočniku prelazi 200 km/h, tad vrijednosti brzine moraju biti prikazane u odsječcima ne većim od 30 km/h.

4.2.2. U slučaju brzinomjera koji se proizvode za prodaju u državi članici u kojoj se upotrebljava britanski sustav jedinica i u kojoj vrijede prijelazne odredbe sukladno s člankom 5., na brzinomjeru moraju biti označeni mph (milje na sat); podjela ljestvice mora biti s 1, 2, 5 i 10 mph. Vrijednosti brzine na predočniku moraju biti prikazane u odsječcima ne većim od 20 mph.

4.2.3. Odsječci prikazanih vrijednosti brzina ne moraju biti jednaki.

4.3. Točnost uređaja za pokazivanje brzine mora se ispitati sukladno sljedećemu postupku:

4.3.1. Vozilo mora biti opremljeno gumama za uobičajenu ugradbu; ispitivanje treba ponoviti za sve tipove brzinomjera koje je proizvođač naveo.

4.3.2. Opterećenje osovine koja pogoni uređaj za pokazivanje brzine mora odgovarati težini koja je u skladu s točkom 2.6 priloga l. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

4.3.3. Referentna temperatura brzinomjera mora biti 23°C ± 5°C.

4.3.4. Tijekom svakog ispitivanja tlak guma mora biti jednak uobičajenu radnom tlaku, kao što je navedeno u točki 2.3.

4.3.5. Vozilo treba ispitati pri sljedeće tri brzine: 40, 80 i 120 km/h ili pri 80% najveće brzine koju je naveo proizvođač vozila, ako je ona manja od 150 km/h.

4.3.6. Točnost mjerila koji se upotrebljavaju za mjerenje stvarne brzine vozila mora biti do ± 0.5 %.

4.3.6.1. Ako se za mjerenje upotrjebljava ispitna staza, ona mora biti ravna i suha te osiguravati potrebno prianjanje.

4.4. Pokazana brzina nikada ne smije biti manja od stvarne brzine. Pri brzinama ispitivanja koje su navedene u točki 4.3.5. i između tih brzina mora postojati sljedeća zavisnost između brzine pokazane na predočniku brzinomjera (V1) i stvarne brzine (V2):

0 £ V1 – V2 £ V2/10 + 4 km/h

5. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE TIPA

5.1. Ako vozilo zadovoljava sve zahtjeve, mora biti dodijeljena homologacija sukladno članku 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila

5.2. Obrazac za certifikat o homologaciji prikazan je u dodatku 2. priloga l. ovoga pravilnika.

5.3. Svaki homologirani tip vozila dobiva svoj homologacijski broj sukladno prilogu VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Isti homologacijski broj ne smije se dodijeliti kakvomu drugom tipu vozila.

6. PREINAKE TIPA VOZILA I IZMJENE/DOPUNE HOMOLOGACIJE

6.1. Za preinake tipa vozila koji je homologiran u skladu s ovim pravilnikom, primjenjuju se odredbe iz članaka 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

7. SUKLADNOST PROIZVODNJE

7.1. Opći zahtjevi za utvrđivanje sukladnosti proizvodnje određeni su u člancima 29. do 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT br. ...................

prema prilogu l. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila * (Smjernica 70/156/EEC) za homologaciju vozila s obzirom na prijenos za vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine – Pravilnik TPV 117 (Smjernica 75/443/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ???/???/EC).

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani.

 

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača).....

0.2. Tip vozila i trgovački naziv(nazivi):..............

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.1. Mjesto te oznake:......................................

0.4. Kategorija vozila (c):..................................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:.......................

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:........

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1. Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:....

2. MJERE I MASE VOZILA (e) (mm, kg)

2.6. Masa vozila s nadogradnjom i, u slučaju vučnog vozila druge kategorije osim M1, s vučnom spojnicom ako ju je ugradio proizvođač, u voznom stanju, ili masa podvozja ili podvozja s kabinom, bez nadogradnje i/ili vučne spojnice, ako proizvođač ne ugrađuje nadogradnju i/ili spojnicu (uključujući tekućine, alat, zamjenski kotač, ako je ugrađen, i vozača), a kod autobusa i člana posade (75 kg) ako vozilo ima sjedalo za posadu) (o) (najveća i najmanja za svaku inačicu):

2.6.1. Raspodjela te mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na vučnoj spojnici (najveća i najmanja vrijednost):................................

4. PRIJENOSNIK SNAGE (v)

4.2. Vrsta (mehanički, hidraulički, električni, itd.):

4.5. Mjenjač:....................................................

4.5.3.        Metoda upravljanja:...................................

4.6. Prijenosni omjeri:

Stupanj prijenosa

Prijenosni omjeri u mjenjaču (prijenosni omjeri između motora i izlaznog vratila mjenjača)

Prijenosni omjer pogonske osovine (prijenosni omjeri između izlaznog vratila mjenjača i pogonskih kotača)

Ukupni prijenosni omjeri

Najveća vrijednost za bestupnjeviti mjenjač

   

1

2

3

 
   

Najmanja vrijednost za bestupnjeviti mjenjač

   

Za vožnju unatrag

   
 

4.7. Najveća brzina vozila (u km/h) (w):.............

4.8. Brzinomjer (u slučaju tahografa navesti samo homologacijsku oznaku):

4.8.1. Način rada i opis pogonskog mehanizma:...

4.8.2. Stalnica uređaja:........................................

4.8.3. Dopušteno odstupanje mjernog mehanizma (prema točki 2.1.2 priloga ll. Pravilnika TPV 117)::

4.8.4. Ukupni prijenosni omjer (prema točki 2.1.3 priloga ll. Pravilnika TPV 117) ili drugi istovrijedni podaci:

4.8.5. Crtež skale brzinomjera ili drugog načina prikaza:

6. OVJES

6.6. Gume i kotači

6.6.2. Gornja i donja vrijednost dinamičkog polumjera

6.6.2.1. Osovina 1:.................................................

6.6.2.2. Osovina 2:.................................................

6.6.2.3. Osovina 3:.................................................

6.6.2.4. Osovina 4:.................................................

6.6.3. Tlak u gumama prema podacima proizvođača:

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju  

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip vozila/sastavnoga dijela/zasebne tehničke jedinice(1) s obzirom na Smjernicu 75/443/EEC, prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice …/…/EC.

Broj homologacije: .........................................................................

Razlog izmjene/dopune: .................................................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača):....

0.2. Tip i trgovačka oznaka:..............................

0.3. Podaci za identifikaciju tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1)(2):

0.3.1. Položaj te oznake:.....................................

0.4. kategorija vozila (1) (3):..............................

0.5. Naziv i adresa podnositelja zahtjeva:..........

0.7. Za sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice, mjesto i način postavljanja oznake homologacije:

0.8. Adresa(adrese) tvornice (tvornica) koja(e) sastavljaju vozilo:

DIO II.

1. Dodatni podaci (po potrebi): vidi dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:.....................

4. Broj izvještaja o ispitivanju.........................

5. Možebitne napomene: vidi dopunu

6. Mjesto......................................................

7. Datum:......................................................

8. Potpis:.......................................................

9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju za homologaciju, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju i koja se mogu dobiti na zahtjev

Dopuna

Certifikatu o homologaciji br. ......................

koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na Smjernicu 75/443/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ???/???/EC.

1. DODATNI PODACI

1.1. Brzinomjer

1.1.1. Podaci za identifikaciju, po potrebi, i mjesto te oznake:

........................................................................................

5. NAPOMENE

(npr. primjenjuje se za vozila za vožnju lijevom stranom i za vozila za vožnju desnom stranom)

 

________
1 Definicija vozila određena je u članku 4.L108722 Pravilnika homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine« br. 115/04) a kategorizacija u prilogu II. A istoga pravilnika.

* Broj točaka i napomene, upotrijebljene u ovom opisnom dokumentu, odgovaraju točkama i napomenama navedenima u prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozilaL108724 (»NN« br. 115/04; Smjernica 70/156/EEC). Točke u ovom pravilniku koje se ne primjenjuju su ispuštene.

(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(2) Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipova, na koje se odnosi certifikat o homologaciji, takvi znakovi moraju biti u dokumentaciji nadomješteni znakom ž?ž (npr. ABC??123???).

(3) Prema definicijama u prilogu II. Smjernice 70/156/EEC.

zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N s obzirom na vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine TPV 117 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !