Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N s obzirom na vrata TPV 106 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 22.9.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N s obzirom na vrata TPV 106 (izdanje 00)

DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

2358

Na temelju članka 275.L108688 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA MOTORNA VOZILA KATEGORIJE M I N S OBZIROM NA VRATA TPV 106 (IZDANJE 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije za motorna vozila kategorije M i N1 s obzirom na njihova vrata, osim vozila za javni prijevoz putnika.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za vozila s obzirom na vrata navedeni su u prilozima II. i III. a postupak homologacije u prilogu I. ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji za tip vozila s obzirom na vrata prema obrascu u prilogu I, dodatak 2. ako taj tip vozila zadovoljava zahtjeve iz priloga II. i III. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Dopušten je uvoz, stavljanje na tržište i prva registracija ili uporaba vozila s obzirom na vrata, ako to vozilo zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme o osposobljenosti ispitnih laboratorija

– da raspolaže ispitnom opremom navedenoj u točkama 4.1.1.1 i 4.1.1.2 priloga II. ovoga pravilnika

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera

– da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja iz točaka 4.1 i 4.2 priloga II. i iz priloga III. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji vozila s obzirom na brave i okove za pričvršćivanje vrataL108690« (»Narodne novine« br. 12/00).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/14
Urbroj: 558-04/8-04-1
Zagreb, 31. kolovoza 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr
. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

_______________

1 Definicija vozila je određena u članku 4.L108691 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine« br. 115/04), a kategorizacija vozila u prilogu II. A istoga pravilnika

PRILOG I.

PODRUČJE UPORABE, DEFINICIJE, OPĆI ZAHTJEVI, ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU, DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE, PREINAKA TIPA I PROŠIRENJE HOMOLOGACIJE TE SUKLADNOST PROIZVODNJE

1. PODRUČJE PRIMJENE

1.1. Ovaj pravilnik odnosi se na vrata motornih vozila kategorija M1 i N.

2. DEFINICIJE

U smislu ovog pravilnika:

2.1. »homologacija vozila« označava homologaciju tipa vozila s obzirom na njegova vrata i na značajke za ta vrata.

2.2. »tip vozila« označava vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na sljedeće osnovne značajke:

– značajke konstrukcije i čvrstoće brava i šarki za vozila koja su navedena u prilogu II.

– konstrukcijske i ugradbene zahtjeve za pristupne ploče i stube za vozila koja su navedena u prilogu III.

– položaj i geometrijske značajke pristupnih stuba i rukohvata za vozila koja su navedena u prilogu III.

ako se te značajke odnose na zahtjeve ovog pravilnika.

3. OPĆI ZAHTJEVI

3.1. Općenito

3.1.1. Konstrukcijske značajke vozila moraju omogućavati potpuno siguran ulaz u vozilo i izlaz iz njega.

3.1.2. Smatra se da vozila kategorije N2 čija je najveća masa veća od 7,5 t i vozila kategorije N3 zadovoljavaju gore navedene zahtjeve ako su u skladu s odredbama priloga III.

3.2. Vrata, ulazi i izlazi

3.2.1. Vrata, ulazi i izlazi moraju biti takvi da ih je moguće upotrebljavati bez teškoća i bez opasnosti.

3.3. Vrata i brave

3.3.1. Vrata i brave moraju biti konstruirani tako da se izbjegne smetajuća buka kod zatvaranja.

3.3.2. Brave na vratima moraju biti tako izvedene da se onemogući nehotično otvaranje vrata.

3.4. Brave i šarke (konstrukcijski i ugradbeni zahtjevi)

3.4.1. Šarke bočnih vrata (osim preklopnih vrata) moraju biti ugrađene na prednjem rubu vrata, u smjeru vožnje. Ako su vrata dvokrilna, taj se zahtjev odnosi na krilo vrata koje se prvo otvara, dok se drugo krilo mora moći zabraviti.

3.4.2. Brave i šarke bočnih vrata vozila kategorije M1 moraju zadovoljavati zahtjeve u prilogu II. ovog pravilnika.

3.5. Pristupne ploče i stube (konstrukcijski i ugradbeni zahtjevi)

3.5.1. Prirubnica kotača, naplatci i drugi dijelovi kotača ne smatraju se pristupnim pločama ili stubama u smislu ovog pravilnika, osim kad zbog konstrukcijskih ili uporabnih razloga nije moguća ugradba pristupnih ploča i stuba na neko drugo mjesto na vozilu.

3.5.2. Vozila kategorije M1, N1 i N2, čija je najveća masa veća od 7,5 t i kod kojih je ulaz u putničku kabinu viši od 600 mm iznad tla, moraju imati jednu ili više pristupnih ploča ili stuba.

3.5.2.1. Međutim, kod terenskih vozila prema definiciji u prilogu II. A Pravilnika moguće je tu visinu povećati do 700 mm.

3.5.2.2. Gazišta i stube moraju biti projektirani tako da sprječavaju opasnost klizanja.

4. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU

4.1. Zahtjev za homologaciju vozila s obzirom na vrata mora podnijeti proizvođač vozila.

4.2. Obrazac za opisni dokument prikazan je u dodatku 1. priloga I. ovog pravilnika tehničke specifikacije.

4.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja mora biti dostavljeno vozilo koje predstavlja tip vozila koji treba homologirati.

5. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE

5.1. Ako vozilo zadovoljava zahtjeve, mora biti dodijeljena homologacija u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

5.2. Obrazac za certifikat o homologaciji prikazan je u dodatku 2. priloga I. ovog pravilnika.

5.3. Svaki homologirani tip vozila dobiva svoj homologacijski broj sukladno prilogu VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Isti homologacijski broj ne smije se dodijeliti drugom tipu vozila.

6. PREINAKA TIPA VOZILA I IZMJENE/DOPUNE HOMOLOGACIJE

6.1. Za preinake tipa vozila koje je homologirano sukladno s ovim tehničkim pravilnikom, primjenjuju se odredbe iz članka 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

7. SUKLADNOST PROIZVODNJE

7.1. Mjere za uspostavljanje sukladnosti proizvodnje moraju se provoditi u skladu s odredbama u člancima od 29. do 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

 

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT br. ...................

prema prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila* (Smjernica Vijeća 70/156/EEC o homologaciji vozila) za homologaciju vozila s obzirom na vrata (Pravilnik TPV 106 - Smjernica 70/387/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ??/???/EC).

 

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani.

____________

* Brojevi točaka i napomene, upotrijebljene u ovom opisnom dokumentu, odgovaraju točkama i napomenama navedenima u dodatku I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozilaL108693 (»NN« br. 115/04; Smjernica 70/156/EEC). Točke koje se ne primjenjuju u ovom pravilniku su ispuštene.

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača)::

0.2. Tip i trgovački naziv (nazivi):..................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b)::

0.3.1. Mjesto te oznake:..................................

0.4. Kategorija vozila (c)::.............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:...................

8.8. Adresa (adrese) tvornice (tvornica) za sklapanje:

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE
VOZILA

1.1. Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

1.3. Broj osovina i kotača:............................

1.3.1. Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima:

1.3.2. Broj i položaj upravljanih osovina:..........

1.3.3. Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost):

1.8. Položaj upravljača: (lijevi/desni) (1)

2. MASE I DIMENZIJE VOZILA (e) (kg, mm)
(po potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

1.3. Broj osovina i kotača:............................

1.3.3. Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost):

2.4.1. Podvozje bez nadogradnje:....................

2.4.1.4.1. Kut prednjeg prepusta (na):..... stupnjeva

2.4.1.5.1. Kut stražnjeg prepusta (nb):..... stupnjeva

2.4.1.6. Zračnost od tla (prema definiciji u točki 4.5 dijela A. priloga II.)

2.4.1.6.1. Između osovina:...................................

2.4.1.6.2. Ispod prednje osovine (prednjih osovina):

2.4.1.6.3. Ispod stražnje osovine (stražnjih osovina):

2.4.1.7. Kut kosine (nc):....................... stupnjeva

2.4.2. Podvozje s nadogradnjom:....................

2.4.2.4.1. Kut prednjeg prepusta (na):..... stupnjeva

2.4.2.5.1. Kut stražnjeg prepusta (nb):..... stupnjeva

2.4.2.6. Razmak od tla (prema definiciji u točki 4.5 dijela A dodatka II.)

2.4.2.6.1. Između osovina:...................................

2.4.2.6.2. Ispod prednje osovine (prednjih osovina):

2.4.2.6.3. Ispod stražnje osovine (stražnjih osovina):

2.4.2.7. Kut kosine (nc):....................... stupnjeva

2.15. Sposobnost pokretanja na usponu (samo za vozilo): %

4.9. Blokiranje diferencijala: da/ne/po izboru (1)

 

Dodatak 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip vozila/sastavnoga dijela /zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Smjernicu 70/387/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Smjernice ???/???/EC

Broj homologacije:.................................................

Razlog za izmjenu/dopunu:......................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača)::

0.2. Tip:......................................................

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):

0.3.1. Mjesto te oznake:.................................

0.4. Kategorija vozila (1) (3):........................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:..................

0.7. U slučaju sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, mjesto i način postavljanja oznake homologacije: ............................................................

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje:...

DIO II.

1. Dodatni podaci (po potrebi): vidi Dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:...............

4. Broj izvještaja o ispitivanju...................

5. Napomene: vidi dopunu........................

6. Mjesto.................................................

7. Datum: ................................................

8. Potpis: ................................................

9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju i koji se mogu dobiti na zahtjev

Dopuna Certifikatu o homologaciji br. …….

koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na Smjernicu 70/387/EEC s uključenim izmjenama i dopunama zaključno sa Smjernicom ???/???/EC.

1. DODATNI PODACI

1.1. Raspored vrata za putnike:...................

1.2. Način otvaranja:...................................

1.3. Način otključavanja brave:...................

5. Napomene:..........................................

PRILOG II.

ZAHTJEVI ZA IZRADU, UGRADBU I ISPITIVANJE PRIČVRŠĆENOSTI BRAVA I ŠARKI BOČNIH VRATA ZA ULAZ U VOZILA KATEGORIJE M1 ILI IZLAZ IZ NJIH

1. OPĆI ZAHTJEVI

1.1. Brave i šarke moraju biti projektirani, izrađeni i ugrađeni tako da u uvjetima uobičajene uporabe vozilo zadovoljava zahtjeve ove tehničke specifikacije.

1.2. Svaka brava mora imati po jedan položaj za djelomično i potpuno zatvaranje vrata.

2. DOKUMENTACIJA I BRAVE I ŠARKE KOJE PROIZVOĐAČ ILI NJEGOV PREDSTAVNIK MORA DOSTAVITI

Proizvođač ili njegov predstavnik mora dostaviti sljedeću dokumentaciju i komplete brava i šarki.

2.1. crtež vrata i njihovih brava i šarki u prikladnom mjerilu i dostatnim podacima

2.2. tehnički opis brava i šarki

2.3. skupinu od pet kompleta šarki za svaka vrata. Ako se isti kompleti upotrebljavaju za veći broj vrata, dostatna je jedna skupina tih kompleta. Kompleti šarki koji se razlikuju samo po tome što se ugrađuju na lijevu ili desnu stranu, ne smatraju se različitim

2.4. skupinu od pet kompleta brava, uključujući mehanizam za aktiviranje, za svaka vrata. Ako se isti kompleti brava upotrebljavaju za veći broj vrata, dostatna je jedna skupina tih kompleta. Brave koje se razlikuju samo time što se ugrađuju na lijevu ili desnu stranu, ne smatraju se različitima.

3. KONSTRUKCIJSKI ZAHTJEVI

3.1. Brave

3.1.1. Uzdužno opterećenje

Sklop zuba i držača mora izdržati uzdužno opterećenje od 444 daN ako je brava u položaju za djelomično zatvaranje vrata i 1110 daN ako je brava u položaju za potpuno zatvaranje vrata (vidi sliku 2.).

3.1.2. Poprečno opterećenje

Sklop zuba i držača mora izdržati poprečno opterećenje od 444 daN ako je brava u položaju za djelomično zatvaranje vrata i 839 daN ako je brava u položaju za potpuno zatvaranje vrata (vidi sliku 3.).

3.1.3. Otpornost na djelovanje inercijskih sila

Brava mora ostati u položaju za potpuno zatvaranje ako se na nju i njezin prijenosni mehanizam djeluje ubrzanjem od 30 g u uzdužnome i poprečnome smjeru.

3.2. Šarke

3.2.1. Svaki komplet šarki mora biti takav da može držati vrata i podnijeti uzdužno opterećenje od 1111 daN i poprečno opterećenje od 889 daN u oba smjera.

4. ZAHTJEVI ZA ISPITIVANJE ČVRSTOĆE BRAVA I ŠARKI VRATA

Provjera sukladnosti sa zahtjevima iz točaka 3.1 i 3.2 mora se provesti sljedećim postupkom:

4.1. Priprema ispitivanja, postupak i oprema za statička ispitivanja

4.1.1. Priprema ispitivanja

4.1.1.1. Šarke

4.1.1.1.1. Ispitivanje se mora provoditi s uporabom dijelova s kojima se reproduciraju geometrijski uvjeti ugradbe na vozilo potpuno zatvorenih vrata.

4.1.1.1.2. Na tu opremu mora se na polovini razmaka između šarki primijeniti:

4.1.1.1.2.1. propisano uzdužno opterećenje, okomito na os svornjaka šarki, koje leži u ravnini koja prolazi kroz tu os

4.1.1.1.3. propisano poprečno opterećenje, okomito na ravninu koja je određena uzdužnim opterećenjem i osi svornjaka šarke, koje leži u ravnini koja prolazi kroz tu os.

4.1.1.1.4. Za svako ispitivanje mora se upotrijebiti novi komplet šarki.

4.1.1.1.5. Na slici 1. prikazan je primjer postavke ispitivanja.

4.1.1.2. Brave

4.1.1.2.1. Ispitivanje se mora provoditi s uporabom krutih dijelova s kojima se reproducira ugradba na vozilo dva dijela brava, sklopa zuba i držača.

4.1.1.2.2. Na tu opremu mora se primijeniti propisano uzdužno opterećenje tako da ne prouzroči naprezanje zuba brave. Dodatno, treba primijeniti i poprečno statičko opterećenje od 88,9 daN, tako da nastoji odmaknuti zub od njegova držača u smjeru u kojem se otvaraju vrata.

4.1.1.2.3. Na slikama 2. i 3. prikazan je primjer postavke ispitivanja.

4.1.2. Postupak ispitivanja i oprema

Oprema navedena u točkama 4.1.1.1 i 4.1.1.2 mora se ugraditi na uređaj za ispitivanje rastezanjem s najmanjim kapacitetom od 1470 daN. Opterećenja, koja se postupno povećavaju do vrijednosti propisanih u točkama 3.1 i 3.2, moraju se primjenjivati tako da brzina razmicanja čeljusti ne prijeđe 5 mm/min.

4.2. Postupak određivanja otpornosti sklopa zuba brave na ubrzanje

4.2.1. Otpornost na otvaranje u oba smjera mora se odrediti dinamički ili analitički (vidi sliku 4.), u uvjetima inercijskih sila pri uzdužnom i poprečnom ubrzanju 30 g, koje u oba slučaja djeluju na dugme za otvaranje u smjeru njegovog djelovanja, pri čemu se ne uzimaju u obzir:

4.2.1.1. sile trenja

4.2.1.2. sastavnice zemljinoga ubrzanja koje djeluju tako da drže bravu zaključanom.

4.3. Istovrijedne metode ispitivanja

4.3.1.      Dopuštene su istovrijedne nerazorne metode ispitivanja, pod uvjetom da se rezultati iz točaka 4.1.2 i 4.2 mogu u cijelosti dobiti sa zamjenskim ispitivanjem ili izračunom iz rezultata zamjenskog ispitivanja. Ako se upotrebljava metoda koja je drukčija od opisane u točkama 4.1.2 i 4.2, mora se dokazati njezina istovrijednost.

 

Slika 1

Komplet šarki vrata – naprava za statičko ispitivanje (poprečno opterećenje)

 

  

Slika 2 i Slika 3

 

Slika 4

    

Primjer:

Sklop zuba brave izloženog usporenju od 30 g.

F = Ma = (W/g) x a = (W/g) x 30g = 30 W

F1 = W1 x 30 – poprečno opterećenje na opruzi dugmeta

= (0.016 kg x 30) – 0.454 kg = 0.036 kg

F2 = W2 x 30 = 0.023 kg x 30 = 0.68 kg

F3 = (W3 /2) x 30 = 0.012/2 kg x 30 = 0.184 kg

SMo = F1 x d1 + F2 x d2 – F3 x d3 = 0,036 kg x 31,5 mm +

0.68 kg x 10.67 mm – 0.184 kg x 4.83 mm

= 7.51 mm/kg

F5 = Mo/d 4 = 7.51/31.5 = 0.238 kg

F6 = W4 x 30 = 0.042 x 30 = 1.265 kg

SMp = opterećenje na opruzi vijka (F5 d5 + F6 d6)

= 45.62 mm/kg – 0.238 x 37.59 mm + 1.265 x 1.9)

= 45.62 mm/kg – 11.36 mm/kg = 34.26 mm/kg

 

PRILOG III.

ZAHTJEVI ZA PRISTUP VRATIMA VOZAČKE KABINE KOD VOZILA KATEGORIJE N2 ČIJA JE NAJVEĆA MASA VEĆA OD 7,5 t I VOZILA KATEGORIJE N3

1. Stube za pristup vozačkoj kabini (vidi sliku)

1.1. Razmak (A) od tla do gazišta najniže stube, izmjereno na vozilu u voznome stanju na vodoravnoj i ravnoj površini, ne smije biti veće od 600 mm.

1.1.1. Za terenska vozila prema definiciji u prilogu II. A Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila, taj razmak (A) može se povećati do 700 mm.

1.2. Razmak (B) između gazišta stuba ne smije biti veći od 400 mm. Okomiti razmak između dviju susjednih stuba ne smije se razlikovati više od 50 mm.

1.2.1. Za terenska vozila (vidi točku 1.1.1), prethodna vrijednost može se povećati do 100 mm.

1.3. Dodatno, sljedeći najmanji geometrijski zahtjevi moraju biti zadovoljeni:

– dubina stube (D): 80 mm

– čitava dubina stube (E) (uključujući
aktivnu dubinu): 150 mm

– širina stube (F): 300 mm

– visina stube (S): 200 mm

– poprečni pomak između stuba (K): 0 mm

– uzdužno prekrivanje (J) između dviju
susjednih stuba u istom nizu ili između
zadnje gornje stube i poda kabine: 200 mm.

1.3.1. Međutim, za terenska vozila (vidi točku 1.1.1), vrijednost (F) može se smanjiti na 200 mm.

1.4. Najniža stuba može biti konstruirana kao prečka na ljestvama, ako je to potrebno na terenskim vozilima (vidi točku 1.1.1) zbog projektnih razloga ili uporabe. U takvom slučaju dubina prečke mora biti barem 20 mm.

1.4.1. Prečke okrugloga presjeka nisu dopuštene.

1.5. Položaj najviše stube mora biti takav, da ju je pri izlaženju iz vozačke kabine moguće lako naći.

1.6. Gornja površina stuba (gazište) ne smije biti skliska. Osim toga stube moraju, kad su za vrijeme vožnje izložene vremenskom utjecaju i prljanju, imati odgovarajuću odvodnju (vodopropusna površina).

2. Rukohvati za ulaz u vozačku kabinu (vidi sliku)

2.1. Za pristup vozačkoj kabini mora biti postavljena jedna ili više odgovarajućih prečki i rukohvata ili drugih odgovarajućih naprava za držanje.

2.1.1. Prečka (prečke), rukohvati ili druge odgovarajuće naprave za držanje moraju biti postavljene tako da ih je moguće lako uhvatiti i da ne ometaju pristup.

2.1.2. Najveći međuprostor između prečka, rukohvata ili drugih odgovarajućih naprava za držanje smije biti 100 mm (npr. mjestimično pričvršćenje).

2.1.3. U slučaju pristupa preko dvije ili više stuba, prečke, rukohvati ili druge odgovarajuće naprave za držanje moraju biti postavljene tako da se osoba istovremeno može držati/oslanjati u tri točke (s dvije ruke i jednim stopalom ili s dva stopala i jednom rukom)

2.1.4. Osim u slučaju stubišta, konstrukcija i položaj prečki, rukohvata ili drugih odgovarajućih naprava za držanje moraju biti postavljene tako da potiče vozače da silaze s pogledom prema kabini.

2.1.5. Kolo upravljača smatra se rukohvatom.

2.2. Visina (N) donjega ruba najmanje jedne prečke, rukohvata ili druge odgovarajuće naprave, izmjerena od tla na vozilu u voznome stanju na vodoravnoj i ravnoj površini, ne smije biti veća od 1 850 mm.

2.2.1. Za terenska vozila (vidi točku 1.1.1), taj razmak može se povećati do 1 950 mm.

2.2.2. Ako je visina poda vozačke kabine od tla veća od »N«, smatra se da je ta visina »N«.

2.2.3. Dodatno, najmanji razmak žPž gornjega ruba prečke (prečki), rukohvata ili drugih odgovarajućih naprava za držanje od poda vozačke kabine mora biti:

– za prečku (prečke), rukohvate ili druge odgovarajuće naprave za držanje (D):650 mm

– za prečku (prečke), rukohvate ili druge odgovarajuće naprave za držanje (V):550 mm

3.3. Sljedeći geometrijski zahtjevi moraju biti zadovoljeni:

– veličina prečke (K): najmanje 16 mm najviše 38 mm

– duljina (M): najmanje 150 mm

– razmak od dijelova vozila (L): 40 mm pri otvorenim vratima.

3. U slučaju nagnutoga poda vozačke kabine zahtijevana mjerenja moraju se provoditi od vodoravne ravnine koja prolazi kroz točku određenu presjekom prednjega ruba poda s uspravnom ravninom koja prolazi kroz središte prve stube ispod njega i okomita je na uzdužnu središnju ravninu vozila.

zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N s obzirom na vrata TPV 106 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !