Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za zvučno-upozorne uređaje za motorna vozila TPV 107 (izdanje 00) (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 22.9.2004 Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za zvučno-upozorne uređaje za motorna vozila TPV 107 (izdanje 00)

DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

2359

Na temelju članka 275.L108694 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA ZVUČNO-UPOZORNE UREĐAJE ZA MOTORNA VOZILA TPV 107 (IZDANJE 00)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije za motorna vozila s obzirom na njihove zvučno-upozorne uređaje.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za zvučno-upozorne uređaje za motorna vozila navedeni su u točkama 1.2 i 2. priloga I., a postupak homologacije u točkama 1.3 i 1.4 priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji prema obrascu iz priloga II. svakom tipu zvučno upozornog uređaja koji zadovoljava zahtjeve iz točaka 1.2 i 2. priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Dopušten je uvoz i stavljanje na tržište zvučno-upozornih uređaja ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Zabranjen je uvoz, stavljanje na tržište i prva registracija novoga vozila ako zvučno-upozorni uređaji toga vozila ne zadovoljavaju zahtjevima ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, zvučno-upozorni uređaji koji su namijenjeni kao zamjenski dijelovi mogu se homologirati prema ranije važećim propisima te se dopušta njihova prodaja i uporaba samo za ugradbu na vozila koja su još u uporabi.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme o osposobljenosti ispitnih laboratorija

– da raspolaže ispitnom opremom navedenom u prilogu I. ovoga pravilnika

– da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera

– da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja iz priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti »Naredba o homologaciji zvučnih upozornih uređaja i motornih vozila s obzirom na njihove zvučne signaleL108696« (»Narodne novine« 122/99).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/04-03/15
Urbroj: 558-04/13-04-1
Zagreb, 31. kolovoza 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr
. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 

PRILOG I.

1. TEHNIČKI ZAHTJEVI I POSTUPAK HOMOLOGACIJE ZVUČNO-UPOZORNOG UREĐAJA

1.1. Zvučno-upozorni uređaj mora ispuštati neprekinuti zvuk.

1.2. Upozorni uređaj mora imati takva akustična (spektralna raspodjela zvuka, razina zvučnoga tlaka) i mehanička svojstva da zadovoljava zahtjeve sljedećih, redom navedenih ispitivanja.

1.2.1. Mjerenje razine zvuka

1.2.1.1. Upozorni uređaj ispituje se u dovoljno tihom i otvorenom prostoru1 (razina buke okoline i vjetra mora biti barem 10 dB(A) niža od mjerenoga zvučnoga tlaka) ili u »gluhoj« komori; mikrofon mjernoga instrumenta mora biti postavljen u smjeru najveće razine zvuka i 2 m od prednje površine uređaja, dok mikrofon i uređaj trebaju biti postavljeni na visinu 1,2 m iznad tla.

1.2.1.2. Mjerenja se moraju obaviti uporabom mjerne krivulje ´A´ po normi IEC, s mjerilima razine zvuka (fonometrima) koji su sukladni tipu opisanom u publikaciji 179 Međunarodnoga elektrotehničkog povjerenstva (IEC), prvo izdanje (1965).

1.2.1.3. Zvučno-upozorni uređaj mora biti napajan strujom napona 6,5V, 13 V ili 26 V, izmjerenih na izlazu naponskog izvora (na polovima), i koji odgovaraju redom njihovu nazivnomu naponu: 6 V, 12 V ili 24 V

1.2.1.4. Otpor spojnih vodova, uključujući i polove i spojeve, mora biti:

– 0,05 W za nazivni napon 6 V

– 0,10 W za nazivni napon 12 V

– 0,20 W za nazivni napon 24 V.

1.2.1.5. Upozorni uređaj mora biti s pomoću dijela ili dijelova koje je naveo proizvođač čvrsto postavljen na postolje čija je masa barem deset puta veća od mase uređaja i pritom nije manja od 15 kg.

1.2.1.6. Razina zvučnoga tlaka u gore navedenim uvjetima ne smije biti veća od 118 dB (A) niti manja od 105 dB (A).

1.2.1.7. Vrijeme koje protekne od trenutka uključivanja uređaja i trenutka kad zvuk dosegne najmanju vrijednost propisanu u točki 1.2.1.6 ne smije biti dulje od 0,2 sekunde, mjereno pri temperaturi okoline od 20°C ± 5°C.

Ta se odredba primjenjuje među ostalim na pneumatske ili elektropneumatske upozorne uređaje.

1.2.1.8. Pneumatski ili elektropneumatski upozorni uređaji moraju, kad rade pod uvjetima napajanja koje je utvrdio proizvođač, zadovoljavati iste akustične zahtjeve koji su propisani za električno napajane zvučno-upozorne uređaje.

1.2.2. Ispitivanje izdržljivosti

1.2.2.2. Zvučno-upozorni uređaj mora biti napajan strujom pri nazivnome naponu propisanom u točki 1.2.1.3, s jednim od otpora vodova propisanih u točkama 1.2.1.4, te mora biti pokrenut 50 000 puta, svaki put treba raditi 1 sekundu nakon koje slijedi odsječak mirovanja od 4 sekunde. U tijeku ispitivanja zvučni-upozorni uređaj mora biti hlađen strujom zraka brzine otprilike 10 m/s.

1.2.2.3. Temperatura u ispitnoj prostoriji mora biti između +15°C i +30°C.

1.2.2.4. Ako se nakon 25 000 pokretanja razina zvuka zvučno--upozornog uređaja promijeni u odnosu na razinu zvuka prije početka ispitivanja, zvučno-upozorni uređaj može se ugoditi. Nakon 50 000 pokretanja, kada uređaj odradi puni broj pokretanja i, po potrebi, možebitnoga dodatnog ugađanja, zvučno-upozorni uređaj mora proći ispitivanje opisano u točki 1.2.1

1.2.3.1. Spektar emitiranoga zvuka koji proizvodi upozorni uređaj, izmjeren na udaljenosti 2 m, mora proizvesti zvučni tlak koji je veći od zvučnog tlaka bilo koje frekvencijske komponente iznad 3 500 Hz u frekvencijskom području 1 800 do 3 500 Hz, i koji ni u kojem slučaju nije manji od 105 dB(A).

1.2.3.2. Zahtjeve iz točke 1.2.3.1 mora zadovoljavati upozorni uređaj koji je ispitan u skladu s točkom 1.2.2 i koji je napajan strujom napona koji iznosi 115 % do 95 % njegovoga nazivnog napona.

1.2.3.3. Efektivni napon mora odgovarati zahtjevima iz točke 1.2.1.

1.2.3.4. Otpor spojnih vodova, uključujući otpor akumulatora i spojeva, mora odgovarati zahtjevima iz točke 1.2.1.

1.2.3.5. Upozorni uređaj koji se ispituje i mikrofon moraju biti postavljeni na istu visinu; mikrofon mora biti okrenut prema prednjoj strani upozornoga uređaja, u smjeru u kojem je najveća razina zvuka.

1.2.3.6. Upozorni uređaj mora biti, s pomoću dijela ili dijelova koje je naveo proizvođač, postavljen na postolje čija je masa barem deset puta veća od mase uređaja i pritom nije manja od 30 kg.

1.2.3.7. Navedeno ispitivanje mora se provoditi u u »gluhoj« komori.

1.3. Homologacijska ispitivanja tipa

1.3.1. Homologacijska ispitivanja tipa moraju se provesti na dva uzorka tipa zvučno-upozornog uređaja za koji je podnesen zahtjev za homologaciju; oba uzorka moraju biti podvrgnuta svim ispitivanjima i moraju zadovoljavati zahtjevima iz ovoga priloga.

1.4. Oznaka homologacije

1.4.1 Oznaka homologacije sastoji se od pravokutnika oko malog slova »e«, iza kojeg se nalazi broj ´25´ (razlikovni broj za Republiku Hrvatsku). U neposrednoj blizini mora biti naveden broj homologacije, koji odgovara broju certifikata o homologaciji koji je izdan za određeni tip uređaja.

1.4.2 Oznaka homologacije (simbol i broj) mora biti postavljena na tijelo zvučno-upozornog uređaja tako da je jasno vidljiva izvana nakon što se upozorni uređaj ugradi na vozilo.

1.4.3 Različite oznake moraju biti lako čitljive i neizbrisive.

1.4.4. Na slici je prikazan primjer oznake homologacije koja je dodijeljena u Nizozemskoj (e 4) s homologacijskim brojem 1741. Dimenzije prikazane oznake su u mm; to su najmanje vrijednosti dimenzija. Odnosi između dimenzija moraju biti zadržani.

 

 

__________

1 Navedena površina mora imati oblik otvorenoga prostora promjera 50 m, sa središnjim dijelom promjera najmanje 20 m, koji je praktično vodoravan i prekriven betonom,

asfaltom ili sličnim materijalom, i po kojem nema prhkog snijega, visoke trave, rasute zemlje ili pepela. Mjerenja se moraju provoditi pri lijepom vremenu. U blizini zvučno

upozornog uređaja ili mikrofona ne smije biti nijedna druga osoba osim osobe koja očitava mjerni instrument, s obzirom da prisustvo promatrača u blizini upozornog uređaja

ili mikrofona može značajno utjecati na pokazivanja mjernoga instrumenta. Kolebanja kazaljke indikatora za koja se ocijeni da nisu povezana sa značajkama opće razine zvuka

ne uzimaju se u obzir pri očitavanju.
(
1) Brojke prikazane na slici dane su samo kao primjer.

 

2. ZNAČAJKE ZVUČNO-UPOZORNOG UREĐAJA UGRAĐENOGA U VOZILO

Pri homologaciji određenoga tipa vozila, moraju se ispitati sljedeće značajke upozornog uređaja koji je ugrađen na taj tip vozila, i to na ovaj način:

2.1. Akustična ispitivanja

2.1.1. Razina zvučnoga tlaka uređaja ugrađenoga u vozilo mora se mjeriti ispred vozila s udaljenosti od 7 m, dok se vozilo nalazi na otvorenom prostoru na što vodoravnijoj podlozi. Motor mora biti isključen. Efektivni napon mora odgovarati propisanom u točki 1.2.1.

2.1.3. Mjerenja se moraju obaviti uporabom mjerne krivulje ´A´ po IEC normi.

2.1.4.        Najveća razina zvučnoga tlaka mora se odrediti na visini između 0,5 i 1,5 m iznad tla.

2.1.5.        Najveća razina izmjerenoga zvučnog tlaka mora biti najmanje 93 dB(A).

   

PRILOG II.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

 

Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji (1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

tipa vozila/sastavnog dijela/zasebne tehničke jedinice s obzirom na zvučno-upozorni uređaj

Broj homologacije tipa:

Razlog za izmjenu/dopunu:

 1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača):

 2. Tip (elektropneumatski upozorni uređaj, elektromagnetski upozorni uređaj s vibrirajućom pločicom, elektromagnetska sirena, itd.):...............................

 3. Naziv i adresa proizvođača:..................

 4. Ako je potrebno, ime i adresa ovlaštenog predstavnika proizvođača:

 5. Napon napajanja:.............................. V

 6. Nazivna frekvencija(e)/nazivni radni tlak1 .................... Hz/kg/cm2 (1)

 7. Dostavljeno na homologaciju dana:.......

 8. Ispitni laboratorij:.................................

 9. Datum i broj izvještaja o ispitivanju:......

10. Datum dodjeljivanja/obijanja/povlačenja homologacije:

11. Mjesto:................................................

12. Datum: ...............................................

13. Certifikatu o homologaciji priloženi su sljedeći dokumenti, koji su označeni s gore navedenim brojem homologacije:.......................................

crteži, sheme i nacrti upozornog uređaja.

14. Bilješke:...............................................

..................................................... 

(potpis)    

 

__________
1 Prekrižiti što se ne primjenjuje.        

zatvori
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za zvučno-upozorne uređaje za motorna vozila TPV 107 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !