Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o Tehničkom nadzornom tijelu za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi ("Narodne novine", br. XX/08, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
99 29.8.2008 Pravilnik o Tehničkom nadzornom tijelu za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3018

Na temelju članka 20.L407972 stavak 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br.109/07, 132/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKOM NADZORNOM TIJELU ZA CERTIFIKACIJU PLOVILA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sastav, postupak i kriteriji imenovanja Tehničkoga nadzornog tijela za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi te postupak i uvjeti za priznavanje klasifikacijskih društava.

Članak 2.

U ovom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
Brodska svjedodžba – svjedodžba o sposobnosti plovila za plovidbu izdana od strane Tehničkog nadzornog tijela kojom se potvrđuje da plovilo udovoljava Tehničkim pravilima za plovila na unutarnjim vodama,
Tehnička pravila – pravila koja opisuju tehničke zahtjeve za trup, strojeve, uređaje i opremu te stabilitet, nadvođe, upravljivost, smještaj i zaštitu posade i putnika i druge specifične zahtjeve za pojedine vrste plovila unutarnje plovidbe, kojima mora udovoljavati plovilo da bi mu se potvrdila sposobnost za plovidbu,
Tehnički pregled – pregled plovila ili dijelova plovila u svrhu utvrđivanja sukladnosti s Tehničkim pravilima,
Potvrda o pregledu – dokument kojeg je izdalo priznato klasifikacijsko društvo i koji potvrđuje sukladnost plovila ili dijela plovila Tehničkim pravilima.
Pravila o klasi – pravila koja izdaje priznato klasifikacijsko društvo koja sadrže tehničke norme za konstrukciju, strojeve, uređaje i opremu plovila,
Svjedodžba o klasi – dokument koji izdaje priznato klasifikacijsko društvo i koji potvrđuje sukladnost plovila ili dijela plovila Pravilima o klasi tog klasifikacijskog društva,
Certifikacija – postupak utvrđivanja sposobnosti plovila za plovidbu i pojedinu namjenu u skladu s Tehničkim pravilima,
Ministarstvo – je nadležno ministarstvo za unutarnju plovidbu,
Ministar – je čelnik nadležnog ministarstva,
Komisija – je Europska komisija,
Zajednica – je Europska zajednica,
Odbor – povjerenstvo osnovano pri Komisiji u svrhu uzajamnog priznavanja nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz tereta i putnika unutarnjim vodnim putovima,
Država članica – je država članica Europske unije,
IACS – međunarodno udruženje klasifikacijskih društava.

Članak 3.

(1) Tehničko nadzorno tijelo nadležno je za izdavanje Brodske svjedodžbe, obavljanje tehničkog pregleda za izdavanje Brodske svjedodžbe te za oslobađanje plovila obveze obavljanja tehničkog pregleda u cijelosti ili po pojedinim dijelovima, kada je sukladnost Tehničkim pravilima plovila ili pojedinih dijelova plovila potvrđena od strane priznatog klasifikacijskog društva.
(2) Pored izdavanja Brodske svjedodžbe, Tehničko nadzorno tijelo nadležno je i za izdavanje vlastitih odnosno prihvaćanje drugih dokumenata izdanih od strane priznatih klasifikacijskih društava kojima se potvrđuje sukladnost plovila Tehničkim pravilima.

Članak 4.

(1) Klasifikacijsko društvo koje je priznato prema odredbama ovog Pravilnika i koje se nalazi na popisu priznatih klasifikacijskih društava, ovlašteno je provoditi tehnički pregled plovila.
(2) Priznato klasifikacijsko društvo potvrđuje sukladnost plovila zahtjevima Tehničkih pravila, u cijelosti ili djelomično za pojedini dio, izdavanjem Potvrde o pregledu, ili sukladnost plovila Pravilima o klasi izdavanjem Svjedodžbe o klasi za pojedini dio ili vrstu plovila.

Članak 5.

U okviru svoje nadležnosti Tehničko nadzorno tijelo obavlja sljedeće poslove:
– izdaje brodsku svjedodžbu,
– vodi bazu podataka o plovilima i izdanim svjedodžbama,
– obavlja tehnički pregled i baždarenje plovila u skladu s Tehničkim pravilima,
– utvrđuje sposobnost plovila za plovidbu,
– sudjeluje u istraživanju uzroka nezgoda plovila,
– izrađuje i ažurira Tehnička pravila za plovila unutarnjih voda,
– izdaje isprave, knjige i izvješća na osnovi obavljenog tehničkog nadzora i baždarenja,
– sudjeluje u radu međunarodnih organizacija iz područja svoje nadležnosti.

Članak 6.

(1) Tehničko nadzorno tijelo uspostavlja se u okviru Ministarstva, a imenuje ga Ministar.
(2) Čelnik odjela ustrojenog sukladno uredbi kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva ujedno je voditelj Tehničkog nadzornog tijela.

Članak 7.

(1) Tehničko nadzorno tijelo ima voditelja i članove.
(2) Članovi moraju biti stručnjaci iz područja unutarnje plovidbe ili moraju poznavati plovila unutarnje plovidbe i to:
– barem jedan član mora biti brodograđevne ili brodostrojarske struke,
– barem jedan član mora biti nautičke struke sa svjedodžbom zapovjednika.
(3) Ukupan sastav Tehničkog nadzornog tijela mora brojati minimalno 3 osobe.
(4) Voditelj i članovi u Tehničkom nadzornom tijelu moraju obavljati svoju dužnost časno i savjesno bez pristranosti prilikom izvršavanja svojih dužnosti i u skladu s etičkim kodeksom državnih službenika.

Članak 8.

(1) Ministarstvo može angažirati vanjske stručnjake koji mogu obnašati dužnost člana u Tehničkom nadzornom tijelu.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka članovi koji nemaju status državnih službenika dužni su potpisati službenu izjavu o nepristranosti i neovisnosti u obavljanju svojih dužnosti.
(3) Rješenje o imenovanju i rješenje o razrješenju članova Tehničkog nadzornog tijela iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministar.
(4) Ako se utvrdi da je član Tehničkog nadzornog tijela iz stavka 1. ovoga članka postupao suprotno načelima nepristranosti i neovisnosti u obavljanju svojih dužnosti Ministar će ga razriješiti dužnosti.

Članak 9.

Tehničko nadzorno tijelo dužno je pripremiti, provoditi i održavati učinkovit unutarnji sustav kvalitete u skladu s međunarodnim standardima.

Članak 10.

Klasifikacijsko društvo iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika, da bi dobilo status priznatog klasifikacijskog društva, mora u postupku priznavanja dokazati da ispunjava kriterije navedenim u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 11.

(1) Odluku o priznavanju klasifikacijskog društva donosi Komisija.
(2) Komisiji će u postupku donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pomagati Odbor.

Članak 12.

(1) Odbor se sastoji od predstavnika država članica, a predsjeda mu predstavnik Komisije.
(2) Predstavnik Komisije dostavlja Odboru prijedlog mjera koje se namjeravaju poduzeti o čemu Odbor dostavlja svoje mišljenje u roku kojem predsjedavajući odredi.
(3) Zapisnik sa sjednice Odbora sadržava mišljenje kao i stavove članova Odbora ako to oni pojedinačno zatraže.
(4) Komisija će u najvećoj mogućoj mjeri uzeti mišljenje Odbora u obzir i izvijestiti Odbor o svom stavu.

Članak 13.

(1) Odbor usvaja poslovnik o svom radu na prijedlog predsjedavajućeg na temelju standardnog poslovnika objavljenom u Službenom listu Zajednice.
(2) U svezi javne dostupnosti dokumenata Odbora, primjenjuju se načela i uvjeti pristupa javnim dokumentima koje primjenjuje Komisija.

Članak 14.

(1) Zahtjev za priznavanje klasifikacijskog društva koje ima sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj, kojoj je dana ovlast upravljanja i koja je ovlaštena nastupati i djelovati u okviru svojih ovlasti u područjima koja se odnose na plovilo unutarnje plovidbe, Komisiji dostavlja Ministarstvo.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sve informacije i dokumentaciju koji su potrebni da bi se provjerilo da li su ispunjeni kriteriji za priznavanje.
(3) Svaki član Odbora može zatražiti saslušanje klasifikacijskog društva koje je podnijelo zahtjev ili zahtijevati da se dostavi dodatna dokumentacija ili informacije.

Članak 15.

(1) Klasifikacijskom društvu može se oduzeti status priznatog klasifikacijskog društva odlukom Komisije u postupku koji je istovjetan postupku u kojem je donesena odluka o priznavanju.
(2) Svaki član Odbora može zatražiti oduzimanje statusa priznatog klasifikacijskog društva. Predstavnik države članice u odboru koji zatraži oduzimanje statusa priznatog klasifikacijskog društva mora dostaviti informacije i dokumentaciju kojom podupire svoj zahtjev.

Članak 16.

(1) Kada donosi odluke, Komisija će uzeti u obzir odluke koje je donijela Centralna komisija za plovidbu Rajnom, a koje se tiču priznavanja određenog klasifikacijskog društva.
(2) Prije donošenja odluke o priznavanju klasifikacijskog društva koje nije priznato od strane Centralne komisije za plovidbu Rajnom, Komisija će se savjetovati s njenim tajništvom.

Članak 17.

O odlukama Komisije Ministarstvo će izvijestiti klasifikacijsko društvo.

Članak 18.

(1) Ministarstvo vodi popis priznatih klasifikacijskih društava prema odredbama ovog Pravilnika.
(2) Nakon svake odluke o priznavanju klasifikacijskog društva ili odluke o oduzimanju statusa priznatog klasifikacijskog društva, Ministarstvo će izvršiti dopunu popisa priznatih klasifikacijskih društava.
(3) Popis priznatih klasifikacijskih društava objavljuje se u »Narodnim novinama„ i na internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 19.

Ministarstvo će redovito obavljati nadzor nad radom priznatog klasifikacijskog društva i prema potrebi dostavljati Komisiji i zemljama članicama izvješća o rezultatima nadzora.

Članak 20.

(1) Klasifikacijsko društvo koje je priznato i ovlašteno za obavljanje tehničkog pregleda u pomorskoj plovidbi sukladno Pravilniku o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodovaL407974, (»Narodne novine«, br. 3/08), smatra se priznatim klasifikacijskim društvom sukladno odredbama ovog Pravilnika jedino u odnosu na plovila koja plove isključivo na državnim vodnim putovima.
(2) Do stupanja na snagu ovoga Pravilnika Hrvatski registar brodova ovlašten je obavljati poslove Tehničkog nadzornog tijela i priznatog klasifikacijskog društva u odnosu na sva plovila pod hrvatskom zastavom bez obzira na područje plovidbe.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/08-02/55
Urbroj: 530-05-08-1
Zagreb, 13. kolovoza 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG

KRITERIJI ZA PRIZNAVANJE KLASIFIKACIJSKIH DRUŠTAVA

Klasifikacijsko društvo koje traži priznavanje prema odredbama ovog Pravilnika mora udovoljiti sljedećim kriterijima:
1. Klasifikacijsko društvo mora dokazati opsežno iskustvo u ocjenjivanju projekata i gradnje plovila na unutarnjim vodama, uključujući plovila za prijevoz opasnog tereta. Klasifikacijsko društvo mora imati sveobuhvatan set pravila i propisa koji se odnose na projektiranje, gradnju i periodički pregled plovila na unutarnjim vodama, uključujući plovila za prijevoz opasnog tereta, koji se moraju izdavati barem na engleskom, francuskom, njemačkom ili nizozemskom jeziku i koji se moraju stalno ažurirati i unaprjeđivati kroz programe za istraživanje i razvoj. Pravila i propisi ne smiju biti u suprotnosti s propisima Zajednice ili s međunarodnim ugovorima koji su na snazi.
2. Klasifikacijsko društvo mora svake godine izdavati svoj registar plovila.
3. Klasifikacijsko društvo ne smije biti pod nadzorom brodovlasnika, brodograditelja ili drugih osoba koje se komercijalno bave projektiranjem, proizvodnjom, opremanjem, popravcima, brodarstvom ili osiguravanjem brodova. Klasifikacijsko društvo ne smije biti prihodovno ovisno o jednom trgovačkom društvu.
4. Uprava klasifikacijskog društva ili njegova podružnica, kojoj je dana ovlast upravljanja i koja je ovlaštena nastupati i djelovati u okviru svojih ovlasti u područjima koja se odnose na promet unutarnjim vodnim putovima, mora se nalaziti na teritoriju države članice.
5. Klasifikacijsko društvo i njegove stručne osobe moraju imati primjeren ugled u sektoru prometa unutarnjim vodnim putovima. Stručne osobe moraju dokazati svoju profesionalnu sposobnost i moraju djelovati u okviru odgovornosti klasifikacijskog društva.
6. Klasifikacijsko društvo mora imati odgovarajući broj tehničkog, upravljačkog, pomoćnog, inspekcijskog i istraživačkog osoblja, razmjerno svojim zadacima i broju plovila koje klasificira, a koje je također sposobno izvršavati poslove razvoja i ažuriranja propisa. Mora imate eksperte u najmanje jednoj državi članici.
7. Rad klasifikacijskog društva mora biti uređen etičkim kodeksom.
8. Klasifikacijskim društvom mora se upravljati na način da se garantira zaštita informacija koje se smatraju povjerljivima u skladu s posebnim propisima.
9. Klasifikacijsko društvo mora na zahtjev Ministarstva dostaviti sve mjerodavne informacije.
10. Uprava klasifikacijskog društva mora imati definiranu i dokumentiranu politiku i ciljeve za unaprjeđivanje kvalitete, te mora garantirati da se ta politika provodi i održava na svim razinama.
11. Klasifikacijsko društvo mora pripremiti, provoditi i održavati učinkovit unutarnji sustav kvalitete na temelju odgovarajućih područja međunarodno priznatog sustava kvalitete u skladu s EN 45004 i EN 29001 standardom kako je to određeno u »Quality System Certificaton Scheme Requirements„ od strane IACS. Sustavom kvalitete mora se između ostalog osigurati sljedeće:
a. Da su pravila i propisi klasifikacijskog društva uspostavljeni i da se održavaju na sustavni način,
b. Da su pravila i propisi klasifikacijskog društva usklađeni,
c. Da su zadovoljeni zahtjevi za obavljanje poslova prema statutarnoj ovlasti,
d. Da su odgovornosti, moć i unutarnji odnosi zaposlenika čiji rad utječe na kvalitetu usluge klasifikacijskog društva određeni i dokumentirani,
e. Da se svi poslovi odvijaju po kontroliranim uvjetima,
f. Da je uspostavljen sustav nadzora koji prati rad eksperata, tehničkog i administrativnog osoblja koje radi za klasifikacijsko društvo,
g. Da poslove za koje postoji statutarna ovlast obavljaju isključivo vlastiti eksperti ili da se nadziru isključivo od strane vlastitih eksperata ili da se nadziru isključivo od strane eksperata drugih priznatih klasifikacijskih organizacija,
h. Da se provodi sustav osposobljavanja eksperata i kontinuirano obnavljanje njihovih znanja,
i. Da se održavaju zapisi, dokazuju dostignuća standarda koji se zahtijevaju u područjima izvršavanje usluga, kao i učinkovitost rada sustava kvalitete,
j. Da postoji na svim lokacijama sveobuhvatan sustav planiranih i dokumentiranih internih audita sustava kvalitete koji se odnosi na određenu djelatnost.
12. Sustav kvalitete mora biti potvrđen od strane nezavisnih auditora priznatih od strane državne uprave zemlje u kojoj klasifikacijsko društvo ima sjedište ili podružnicu, prema točki 4. ovog priloga.
13. Klasifikacijsko društvo mora svoje zahtjeve uskladiti s odgovarajućim propisima Europske unije i dostaviti Odboru sve relevantne informacije na vrijeme.
14. Klasifikacijsko društvo mora se periodički savjetovati s klasifikacijskim društvima koja su već priznata kako bi se garantirala jednakost tehničkih standarda i njihova implementacija, također pri izradi i razvoju svojih pravila i propisa moraju dopustiti sudjelovanje predstavnika Ministarstva i drugih stranaka kojih se to tiče.
 

zatvori
Pravilnik o Tehničkom nadzornom tijelu za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !