Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
69 14.5.1998 Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 36.L56059 stavka 3. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKOM NADZORU ELEKTRIČNIH POSTROJENJA, INSTALACIJA I UREĐAJA NAMIJENJENIH ZA RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

I. OPĆE ODREDNICE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način obavljanja tehničkog nadzora nad postrojenjima, uređajima, opremom i drugim sredstvima za rad u građevinama i prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom plinova, para, maglica i prašine sa zrakom (u daljnjem tekstu: ugrožen prostor) te instalacijama koje postrojenja, uređaje, opremu i druga sredstva rada povezuju u funkcionalnu cjelinu (u daljnjem tekstu. posebna oprema), a nalaze se u ugroženom prostoru ili imaju utjecaj na instalacije u ugroženom prostoru.

Tehnički nadzor obuhvaća:

1. pregled i ocjenu dokumentacije na temelju koje se izgrađuje postrojenje s posebnom opremom

2. pregled i ocjenu postrojenja prije puštanja u pogon

3. nadzor nad posebnom opremom u uporabi kod korisnika (funkcionalnost protueksplozijske zaštite, održavanje i dr.)

4. nadzor nad pravnim i fizičkim osobama za proizvodnju posebne opreme

5. nadzor nad pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju popravke, obnovu i/ili pregradnju posebne opreme.

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na:

- uređaje i opremu iz područja medicine koji služe za neposrednu obradu pacijenata

- uređaje za uporabu plina u domaćinstvima instalirane snage ispod 50 kW

- uporabu prijevoznih sredstava pomorskog, riječnog, šinskog i zračnog prometa kada se ne nalaze u ugroženom prostoru

- na uređaje i opremu koju upotrebljava Hrvatska vojska i policija

- na uređaje i opremu namijenjenu za zaštitu zdravlja.

Članak 2.

Pojmovi u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

- posebna oprema smatra se da je oprema, uređaji, sustavi, instalacije i prenosive sastavnice za stacionarnu ili prenosivu uporabu, koje se upotrebljavaju za upravljanje, proizvodnju, prijenos, skladištenje, mjerenje, regulaciju, pretvorbu, potrošnju ili preradbu gradiva, odnosno energije, a koji se postavljaju u ugrožen prostor te mogu biti uzročnici paljenja ili koji sadrže vlastiti uzročnik paljenja smjese plina, para i prašine sa zrakom.

- postrojenje je skup uređaja, opreme i sredstava koji su povezani instalacijama u jedan ili više sustava te zajedno čine tehnološku cjelinu.

- ugrožen prostor, pojam je definiran u hrvatskoj normi HRN EN 60079-10.

- eksplozivna atmosfera i ostali pojmovi rabljeni u ovom pravilniku definirani su u normi HRN IEC 50 (426).

Članak 3.

Tehnički nadzor posebne opreme obuhvaća osnovni, redovni, kontrolni i izvanredni pregled.

Osnovni pregled se obavlja:

- nad dokumentacijom za izgradnju postrojenja koje se nalazi u ugroženom prostoru i u kojem se upotrebljava posebna oprema

- prije puštanja u rad postrojenja koje se nalazi u ugroženom prostoru i u kojem je ugrađena posebna oprema

- kada tih posebne opreme nije bio odobren za uporabu

- kada je mijenjana namjena ugroženih prostora u građevinama ili se proširuje kapacitet postrojenja kojim se mijenja ugrožen prostor u građevini ili povećava kapacitet postrojenja kojim se utječe na promjene veličina zona opasnosti

- kada se obavljaju veći popravci i prilagodbe posebne opreme kojim se mijenjaju svojstva i značajke te opreme.

Redovni pregled obavlja se na ugrađenoj posebnoj opremi radi utvrđivanja odgovara li posebna oprema uvjetima i zahtjevima, odnosno propisima u pogledu tehničke i konstrukcijske sigurnosti koji su bili traženi, odnosno na snazi prilikom puštanja u rad nakon izgradnje ili rekonstrukcije.

Kontrolni pregled obavlja se radi utvrđivanja da li su otklonjeni nedostaci utvrđeni u osnovnom i/ili redovnom pregledu, a u rokovima koji su određeni za otklanjanje utvrđenih nedostataka u redovnom pregledu.

Izvanredni pregled obavlja se:

- nakon pretrpljene havarije postrojenja ili dijela postrojenja u kojem se nalazi posebna oprema

- na zahtjev nadležnog tijela inspekcije

- nakon većih popravaka i/ili prepravaka za koje se ne zahtijeva osnovni pregled

- na zahtjev korisnika posebne opreme.

Članak 4.

Tehnički nadzor nad pravnim i fizičkim osobama za proizvodnju, popravak, obnovu ili pregradnju posebne opreme provodi se kao osnovni tehnički nadzor prije započinjanja aktivnosti i kao redovni tehnički nadzor u tijeku aktivnosti.

Članak 5.

Redovni tehnički nadzor obavlja se najmanje jednom u tri godine.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu biti i kraći ako se posebna oprema nalazi u agresivnoj atmosferi koja bitno utječe na zadržavanje projektiranih ili propisanih svojstava posebne opreme, ali ne kraći od jedne godine.

Članak 6.

Prilikom obavljanja tehničkog nadzora, javna ustanova iz članka 35. Zakona o normizaciji može:

1. zahtijevati izmjenu u tehničkoj dokumentaciji glede usklađivanja te dokumentacije s propisima i normama

2. zahtijevati dopunu dokumentacije kada se iz nje ne može pouzdano utvrditi da li je ista izrađena sukladno propisima i normama

3. zahtijevati od pravne i fizičke osobe koja proizvodi, popravlja, obavlja ili pregrađuje posebnu opremu da ukloni sve nedostatke koji su utvrđeni tehničkim nadzorom

4. tražiti od nadležne inspekcije da naredi proizvođaču posebne opreme povlačenje s tržišta one posebne opreme koja nije sukladna potvrđenoj (certificiranoj) opremi ili nije potvrđena (certificirana)

5. zahtijevati od izvođača radova i korisnika da otkloni nedostatke koji bitno narušavaju sigurnost pri uporabi posebne opreme

6. izdati mišljenje o načinu i uvjetima uporabe, načinu održavanja i kontroli posebne opreme u ugroženom prostoru.

O ostalim utvrđenim nedostacima iz stavka 1. ovoga članka koji narušavaju sigurnost, javna ustanova izvješćuje nadležno tijelo inspekcije glede postupanja sukladno ovlaštenjima po posebnim zakonima.

Za utvrđene nedostatke koji predstavljaju neposrednu opasnost za život, zdravlje i materijalna dobra iz stavka 1. točke 5. ovoga članka ovlaštena osoba u javnoj ustanovi može usmeno narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, a o tom će obavijestiti nadležno tijelo inspekcije koje će rješenjem narediti otklanjanje tih nedostataka.

Članak 7.

O tehničkom nadzoru sastavlja se zapisnik u koji se unose sve činjenice koje se utvrđuju prilikom tehničkog nadzora, a koji po sadržaju i formi mora udovoljavati odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Na temelju zapisnika iz stavka 1. ovoga članka javna ustanova koja provodi tehnički nadzor izdaje nalaz s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Nalaz i zapisnik javna ustanova dostavlja pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje je obavljen tehnički nadzor i nadležnom tijelu inspekcije glede postupanja u skladu s ovlaštenjima po posebnim zakonima.

II. TEHNIČKI NADZOR DOKUMENTACIJE

Članak 8.

1) Tehnički nadzor dokumentacije provodi se kao osnovni pregled, a obavlja se na zahtjev investitora ili projektanta.

2) Tehničkim nadzorom dokumentacije provjerava se:

- da li su dobro projektirane (određene) zone opasnosti od eksplozije u odnosu na izvore opasnosti i ventilaciju

- da li su odabrani podobni električni uređaji, oprema i sredstva koji se ugrađuju u ugroženi prostor ovisno o zonama opasnosti i području primjene (nadzemno ili podzemno)

- da li je projektirana ventilacija djelotvorna glede smanjenja ugroženog prostora

- da li su izabrane mjere za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti učinkovite

- da li je odabrana odgovarajuća zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i zemljospoja

- da li su u dokumentaciji predviđena sva potrebna mjerenja radi dokazivanja ispravnosti instalacije prije njezina puštanja u pogon.

Ako se utvrdi da tehnička dokumentacija nije izrađena sukladno propisima i normama iz područja protueksplozijske zaštite, zatražit će se izmjena i/ili dopuna dokumentacije u određenom roku.

Kad je tehničkim nadzorom utvrđeno da dokumentacija zadovoljava sigurnosne uvjete u pogledu protueksplozijske zaštite javna ustanova izdat će mišljenje ili nalaz.

III. TEHNIČKI NADZOR POSTROJENJA PRIJE PUŠTANJA U POGON

Članak 9.

Tehnički nadzor prije puštanja postrojenja u pogon provodi se kao osnovni pregled.

Tehničkim nadzorom postrojenja prije njegova puštanja u rad provjerava se:

- podobnost projektiranih zona opasnosti od eksplozije u odnosu na trajne ili povremene izvore opasnosti

- ugrađeni električni uređaji, oprema i sredstva u ugroženi prostor glede njihove podobnosti u ovisnosti o zonama opasnosti i području primjene (nadzemne ili podzemne) te njihovo priključivanje na instalacije

- učinkovitost instalirane ventilacije glede projektiranih parametara kad je ona uvjet za smanjenje/izostanak ugroženog prostora

- učinkovitost izabranih mjera za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti

- učinkovitost zaštita od kratkog spoja, preopterećenja, zemljospoja i prenapona

- sustav uzemljenja (odgovarajući sustav mreže, neprekinutost, propisani otpori uzemljivača ili spojeva i sl.).

Ako se utvrdi da izvedeno stanje nije usklađeno s propisima i normama iz području protueksplozijske zaštite, odnosno s projektiranim veličinama javna ustanova neće izdati mišljenje ili nalaz; u suprotnom javna ustanova izdaje mišljenje ili nalaz.

IV. TEHNIČKI NADZOR POSEBNE OPREME U UPORABI KOD KORISNIKA

Članak 10.

Tehnički nadzor posebne opreme u uporabi kod korisnika obavlja se kao redovni tehnički nadzor.

Tehnički nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja se nad građevinama i postrojenjima u kojima je ugrađena posebna oprema koja se nalazi u ugroženom prostoru, a njime se provjerava:

- klasifikacija ugroženog prostora

- stanje protueksplozijske zaštite električnih uređaja i opreme

- električne i druge instalacije koje se nalaze u ugroženom prostoru ili imaju utjecaj na ugroženi prostor.

Pored provjere iz stavka 2. ovoga članka tehničkim nadzorom posebne opreme u uporabi kod korisnika utvrđuju se:

- opći tehnički podaci za identifikaciju građevina ili dijelova građevina nad kojima se obavlja tehnički nadzor te stanje dokumentacije vezane za posebnu opremu

- tehnološki postupci koji se obavljaju u građevini ili dijelu građevine

- stanje instalacije u odnosu na projektiranu

- osposobljenost osoba koje održavaju posebnu opremu.

Članak 11.

Klasifikacija ugroženog prostora prilikom tehničkog nadzora obuhvaća:

- utvrđivanje svih čimbenika koji utječu na klasifikaciju ugroženog prostora

- pregled grafičke klasifikacije ugroženog prostora te usporedba projektiranih zona opasnosti sa stvarnim zonama

- provjera izvora opasnosti (proračun koncentracije eksplozivne smjese) te provjera učinkovitosti ventilacije u ugroženom prostoru kojim se smanjuju ili ukidaju zone opasnosti.

Zahtjevima iz stavka 1. ovog članka smatra se da je udovoljeno ako se prilikom tehničkog nadzora razredbe ugroženog prostora utvrdi da je klasifikacija provedena sukladno normi HRN EN 60079-10.

Norma iz stavka 2. ovog članka primjenjuje se na klasifikaciju ugroženog prostora koja je obavljena nakon stupanja na snagu ovog pravilnika, a na ostale klasifikacije ugroženog prostora primjenjuje se norma iz stavka 2. ovog članka, ako je za korisnika povoljnija ili norme koje su vrijedile kad je klasifikacija obavljena prilikom projektiranja, odnosno puštanja u pogon postrojenja.

Članak 12.

Tehnički nadzor nad protueksplozijski zaštićenim električnim uređajima i opremom obuhvaća provjeru svih parametara protueksplozijske zaštite uređaja, sastavnica ili sustava te njihovu prikladnost glede klasifikacije ugroženog prostora.

Pored navedenog u stavku 1. ovoga članka tehničkim nadzorom provjerava se održavanje protueksplozijski zaštićenih električnih uređaja i opreme sukladno HRN IEC 79-17, kao i izvođenje električnih instalacija prema HRN IEC 79-14 i puštanja u pogon prema HRN IEC 79-17, odnosno ocjenjuje osposobljenost pravnih i fizičkih osoba za obavljanje tih poslova.

Kod složenijih sustava, tehničkom nadzoru podliježe i tehnička dokumentacija radi utvrđivanja usklađenosti iste s izvedenim, odnosno postojećim stanjem glede protueksplozijske zaštite.

Članak 13.

Tehničkim nadzorom izvedenih električnih instalacija koje se nalaze u ugroženom prostoru provjerava se:

- zaštita od atmosferskog pražnjenja

- zaštita od preopterećenja

- zaštita od kratkog spoja i zemljospoja

- način polaganja kabela ili ožičenja

- cjelovitost uzemljenja (integritet uzemljivača i mreže uzemljenja)

- prikladnost izvora napajanja, strujnih krugova i sigurnosnih barijera

- odvojenost Exi i neExi krugova

- izvedba priključaka i razvoda instalacije

- izjednačenje potencijala

- analiza sustava ako je prikladno i

- održavanje električne instalacije sukladno propisima i normama.

Za provjeru u smislu stavka 1. ovoga članka korisnik električne instalacije obvezan je staviti na raspolaganje ovlaštenih djelatnicima javne ustanove pojednostavljenu jednopolnu shemu s potrebnim parametrima (kao što je impedancija kabela mreže, impedancija mreže isporučitelja u točki priključenja i dr.).

Prilikom tehničkog nadzora izvedenih električnih instalacija obavlja se provjera njene sukladnosti s normom HRN IEC 79-14 za instalacije koje su izgrađene nakon stupanja na snagu ovog pravilnika, a na ostalim instalacijama s normama koje su vrijedile kad je instalacija projektirana, odnosno puštana u pogon.

V. TEHNIČKI NADZOR PROIZVODNJE POSEBNE OPREME

Članak 14.

Tehnički nadzor proizvodnje posebne opreme je ocjena proizvođača radi postizanja propisane razine kakvoće i pouzdanosti proizvedene posebne opreme te udovoljenja zahtjevima iz potvrde tipa proizvoda.

Pri tehničkom nadzor proizvodnje provjerava se:

- organizacija i sustav osiguranja kakvoće

- razina organizacije tehničke kontrole proizvođača te nezavisnost odlučivanja

- organizacija tehničke kontrole i osiguranja kakvoće proizvoda što uključuje

ulaznu kontrolu i skladištenje ulaznih gradiva i proizvoda

tehnološku kontrolu i skladištenje sklopova

završnu kontrolu proizvoda i otpremu te skladištenja

- sredstva kontrole i njihovo održavanje (umjeravanje)

- tehnologiju rada tehničke kontrole i uvjete rada

- stručnost djelatnika i odgovornih osoba

- izvješća o pojedinačnom ispitivanju proizvoda

- način označivanja proizvoda i postavljanje označenih pločica i znakova i

- sve ostale činjenice i okolnosti koje mogu utjecati na kakvoću i pouzdanost proizvoda.

VI. TEHNIČKI NADZOR POPRAVKA, OBNOVE I PREGRADNJE

Članak 15.

Tehnički nadzor popravka, obnove i pregradnje obavlja se nad pravnim i fizičkim osobama koje navedene poslove obavljaju nad posebnom opremom.

2) Prilikom tehničkog nadzora pravne ili fizičke osobe koja obavlja popravak, obnovu i/ili pregradnju utvrđuje se da li ista:

- ima odgovarajuća sredstva za taj posao

- ima stručno osposobljeno osoblje

- ima propisane postupke koje je odobrila javna ustanova

- upotrebljava neke usluge drugih pravnih i fizičkih osoba te da li one zadovoljavaju uvjete iz ovog stavka

- obavlja popravak ili pregradnju sukladno propisima odnosno hrvatskim normama

- označuje popravljenu ili obnovljenu posebnu opremu sukladno propisima odnosno hrvatskim normama

- izdaje odgovarajuće izvješće o obavljenim radovima te ispitni list o provedenom ispitivanju

- upotrebljava gradivo i dijelove za popravak i obnovu odobrene od proizvođača odnosno od javne ustanove

- kod popravka i obnove bitnih dijelova za primijenjenu vrstu protueksplozijske zaštite traži ocjenu ispravnosti od proizvođača za domaće proizvode, a za uvezene od javne ustanove

- obavlja pregradnju posebne opreme uz odobrenje javne ustanove

- popisuje sve radove na posebno opremi.

Pored navedenog u stavku 2. ovog članka tehničkim nadzorom nad pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju popravak, obnovu i/ili pregradnju utvrđuje se da li se ti radovi obavljaju sukladno normi HRN IEC 79-19.

Članak 16.

Proizvođač koji obavlja popravak, obnovu ili pregradnju proizvoda koje sam proizvodi ne podliježe odredbama članka 15.#clanak15 ovog Pravilnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Proizvođač ili popravljač, uvoznik ili korisnik posebne opreme obvezni su podnijeti prijavu javnoj ustanovi o proizvodnji, popravku, uvozu, ispitivanju posebne opreme za koju je propisan tehnički nadzor.

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/98-02/9
Urbroj: 558-04/1-98-2
Zagreb, 22. travnja 1998.

Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !