Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za prirodne mineralne, izvorske i stolne vode – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 22.4.1998 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za prirodne mineralne, izvorske i stolne vode

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 13.L55656 stavak 2., članka 23.L55657 stavak 4. i članka 42.L55658 stavak 3. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnoga zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA PRIRODNE MINERALNE, IZVORSKE I STOLNE VODE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju temeljni zahtjevi kojima moraju udovoljavati prirodne mineralne, izvorske i stolne vode namijenjene potrošnji (u daljnjem tekstu: proizvodi), a u svrhu očuvanja kakvoće tih proizvoda, zaštite zdravlja i života ljudi te interesa potrošača, način deklariranja i podaci koje deklaracija mora sadržavati.

Članak 2.

Ovaj pravilnik ne odnosi se na ljekovite mineralne vode koje se upotrebljavaju u lječilištima.

Članak 3.

Temeljnim zahtjevima propisanim ovim pravilnikom mora biti udovoljeno u proizvodnji i prometu proizvoda.

Temeljni zahtjevi obuhvaćaju osnovni sastav proizvoda, dodane tvari, tehnološke postupke, ambalažu, te uvjete transporta, čuvanja i skladištenja.

Pod proizvodnjom u smislu ovog pravilnika razumijeva se pridobivanje i dovođenje do mjesta punjenja te punjenje i pakiranje proizvoda.

Promet proizvoda u smislu ovog pravilnika je nuđenje, prodaja, uvoz, skladištenje radi prodaje ili izlaganje za prodaju.

II. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA PRIRODNU MINERALNU VODU U PROIZVODNJI I PROMETU

Članak 4.

Pod prirodnom mineralnom vodom razumijeva se voda koja potječe iz podzemnih ležišta zaštićenih od svakog onečišćenja, dobiva se iz jednog ili više prirodnih ili bušenih izvora, odlikuje se svojim organoleptičkim i fizikalno-kemijskim osobinama i ima blagotvoran učinak na ljudski organizam.

Prirodna mineralna voda jasno se razlikuje od vode za piće:

a) svojim prirodnim karakterističnim sadržajem otopljenih mineralnih tvari i tvari u tragovima, te određenim prehrambeno-fiziološkim učincima

b) stanjem svoje prirodne čistoće.

Sastav, temperatura i ostale značajke prirodne mineralne vode moraju biti stalne, odnosno u okviru prirodnih promjena, a posebno u slučaju povećanja izdašnosti izvora.

Odstupanje od prosječnih godišnjih vrijednosti karakterističnih sastojaka sadržanih na deklaraciji može iznositi najviše š15%.

Članak 5.

Da bi se voda mogla deklarirati i stavljati u promet na tržište Republike Hrvatske kao "prirodna mineralna voda" dobavljač izdaje izjavu o sukladnosti, da prirodna mineralna voda udovoljava temeljnim zahtjevima propisanim člankom 4.#clanak4 ovog pravilnika.

Dobavljač u smislu ovog pravilnika je proizvođač prirodne mineralne vode proizvedene u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik ili zastupnik strane tvrtke, ako je zastupnik strane tvrtke, tvrtka u Republici Hrvatskoj odgovorna za prirodnu mineralnu vodu koja se uvozi iz drugih država, (u daljnjem tekstu: zastupnik strane tvrtke).

Izjavu o sukladnosti dobavljač može izdati samo na temelju izvještaja pravnih osoba ovlaštenih po posebnim propisima o ovim provedenim ispitivanjima:

a) geološkim i hidrogeološkim

b) fizičkim, kemijskim i fizikalno-kemijskim

c) mikrobiološkim

d) prehrambeno-fiziološkim, farmakološkim i/ili kliničkim.

Ispitivanja iz stavka 3. ovog članka točke b) i c) koja se odnose na nova izvorišta prirodne mineralne vode moraju obuhvatiti najmanje jednu hidrološku godinu s najmanje 4 uzorkovanja u različitim hidrološkim uvjetima.

Ispitivanja iz stavka 3. ovog članka točka d) nisu obvezna za vode koje sadrže više od 1.000 mg/l ukupno otopljenih čvrstih tvari ili 250 mg/l prirodno otopljenog CO2.

Članak 6.

Prirodna mineralna voda koja se uvozi može se stavljati u promet na tržište Republike Hrvatske samo ako su izvještaji o provedenim ispitivanjima iz članka 5.#clanak5 stavka 3. ovog pravilnika priznati od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Izvještaji o provedenim ispitivanjima iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti stariji od 2 godine.

Zavod priznaje izvještaje o ispitivanju izdane u inozemstvu na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvuL55660 ("Narodne novine" br. 69/97).

Članak 7.

Dobavljač je na deklaraciji za prirodnu mineralnu vodu dužan označiti, da proizvod udovoljava temeljnim zahtjevima za prirodnu mineralnu vodu propisanim odredbama ovog pravilnika.

Članak 8.

Izvještaji o provedenim ispitivanjima iz članka 5.#clanak5 stavak 3. ovog pravilnika moraju sadržavati rezultate ovih ispitivanja:

a) Geološka i hidrogeološka ispitivanja

1. točnu situaciju kaptaže (zahvata) izvora s naznakom nadmorske visine na karti 1:1000

2. detaljan geološki prikaz podrijetla i strukture terena

3. stratografiju vodonosnih horizonata

4. opis izvođenja kaptaže (zahvata)

5. prikaz zone zaštite i mjere zaštite izvorišta od onečišćenja

b) Fizička, kemijska i fizikalno-kemijska ispitivanja

1. izdašnost izvora vode

2. temperaturu vode i okoline

3. isparni ostatak vode na 105oC i 180oC

4. pH vode

5. električnu vodljivost vode

6. vrste i sadržine aniona, kationa, nedisociranih spojeva i elemenata u tragovima u vodi

7. radioaktivnost vode na izvorištu

8. sadržaj toksičnih tvari u vodi u odnosu na postavljene granice za toksične tvari.

c) Mikrobiološka ispitivanja

1. utvrđivanje odsutnosti/prisutnosti parazita i patogenih mikroorganizama u vodi

2. utvrđivanje odsutnosti/prisutnosti indikatora fekalnog onečišćenja, i to:

a) bakterija vrste Escherichia coli, ostalih koliformnih bakterija, zatim bakterija vrsta Pseudomonas aeruginosa i Streptoccocus feacalis u 100 ml uzorka vode

b) sulfitoreducirajućih anaerobnih bakterija u 50 ml uzorka vode

3. utvrđivanje broja aerobnih bakterija u vodi, i to:

a) kod 20 - 22oC u vremenu od 72 h

b) kod 37oC u vremenu od 24 h.

d) Prehrambeno-fiziološka, farmakološka i klinička ispitivanja

1. Ispitivanja treba provesti prema priznatim znanstvenim metodama u skladu s osnovnim karakteristikama vode i djelovanja vode na ljudski organizam (diuretična funkcija, gastrična funkcija, nadomjestak potrebnih mineralnih tvari i drugo).

2. Utvrđena podudaranja značajnog broja kliničkih opažanja mogu, ukoliko to odgovara, nadomjestiti ispitivanja navedena pod točkom d) 1. ovog članka pod uvjetom da broj i podudarnost značajnog broja opažanja omogućuje da se dođe do istih rezultata.

3. Klinička isiptivanja navedena pod točkom d) 2. ovog članka mogu se u slučaju potrebe zamijeniti, prihvaćanjem već izvršenih priznatih kliničkih opažanja za prirodne mineralne vode istog sastava s odstupanjem dominantnih iona i iona od balneološkog značenja do 5%.

Ukoliko je više izvorišta vezano u isti sustav, uzorak vode uzima se na sabirnom mjestu.

Članak 9.

Sadržaj određenih tvari u prirodnoj mineralnoj vodi i pakovini ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici 2.

Tablica 2

Red .
br.
TvarIzražena
kao
Najveća dopuštena
količina u mg/l

1

2

3

4

1.

Spojevi arsena i arsen

As

0,05

2.

Spojevi barija

Ba

2

3.

Spojevi olova

Pb

0,05

4.

Spojevi kadmija

Cd

0,005

5.

Spojevi kroma

Cr

0,05

6.

Cijanidi

CN

0,01

7.

Fluoridi

F

1,5

8.

Spojevi bakra

Cu

1

9.

Spojevi mangana

Mn

2

10.

Nitrati

N

10

11.

Utrošak KMnO4

O2

3

12.

Fenoli

C6H5OH

0,001

13.

Spojevi žive

Hg

0,001

14.

Vodikov sulfid

H2S

0,05

15.

Selen i spojevi selena

Se

0,01

16.

Spojevi cinka

Zn

5

17.

Spojevi antimona

Sb

0,01

Članak 10.

Iznimno od propisanog sadržaja određenih tvari u prirodnoj mineralnoj vodi iz članka 9. tablice 2 prirodna mineralna voda može sadržavati više od 1,5 mg/l F (fluora). Sadržaj fluora mora se u tom slučaju posebno naznačiti na deklaraciji.

Sadržaj nitrita u prirodnoj mineralnoj vodi na izvoru ne smije prijeći 0,03 mg/l izražen kao N (dušik).

Članak 11.

Prirodna mineralna voda ne smije sadržavati u proizvodnji i prometu:

a) parazite i patogene mikroorganizme:

- Salmonella spp.

- Shigela spp.

- Vibrio cholerae

- enteroviruse

Smatra se da je uvjet iz stavka 1. ovog članka ispunjen ako prirodna mineralna voda ne sadrži koliformne bakterije, bakterije vrsta Esherichia coli, Pseudomonas aeruginosa te Streptococuss faecalis u 100 ml uzorka kao ni sulfitoreducirajuće bakterije u 50 ml uzorka.

Članak 12.

U pakovini prirodne mineralne vode broj aerobnih bakterija, određen najduže 12 sati poslije punjenja pakovine (tzv. CFU-broj kolonija), ne smije prelaziti ove vrijednosti:

a) 20 u 1 ml kod temperature inkubacije 37oC u trajanju od 24 - 48 sati na hranjivom agaru

b) 100 u 1 ml kod temperature inkubacije 20 - 22oC u trajanju od 72 sata na hranjivom agaru.

Povećani broj živih aerobnih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi u prometu može biti rezultat normalnog razvoja prirodne mikroflore izvorišta te bez obzira na navedeno u točkama a) i b) stavak 1. ovog članka ne znači onečišćenje.

Članak 13.

Sva mikrobiološka ispitivanja obavljaju se u skladu s metodologijom propisanom u Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pićeL55661 ("Narodne novine" broj 46/94 i 49/97).

Članak 14.

U procesu punjenja prirodne mineralne vode dopušteni su ovi postupci:

a) odvajanje nestabilnih elemenata kao što su, željezo i sumporni spojevi postupcima filtracije ili dekantacije uz prethodnu oksidaciju zrakom, kisikom ili ozonom, ukoliko ovi postupci ne mijenjaju sastav prirodne mineralne vode u pogledu osnovnih značajki

b) miješanje vode više izvora istog izvorišnog područja prirodne mineralne vode

c) djelomično ili potpuno uklanjanje CO2 fizikalnim postupcima

d) dodavanje ili ponovno dodavanje CO2.

Članak 15.

Prirodna mineralna voda može se na deklaraciji označiti kao "kiselica" ako prirodno sadrži najmanje 250 mg/l slobodnog ugljičnog dioksida.

Članak 16.

Izvorište prirodne mineralne vode može se upotrebljavati, a voda puniti samo u spremnike u obliku boce koja se bez prisustva potrošača zatvara tako da je bez vidljivog oštećenja onemogućen pristup i promjena sadržaja pakovine, te stavljati u promet ukoliko su ispunjeni ovi temeljni zahtjevi:

a) da su uređaji za punjenje izvedeni tako da se onemogućava onečišćenje i osigurava očuvanje izvornog sastava koji prirodna mineralna voda ima na izvoru

b) da su izvorište i okolina zaštićeni od mogućih onečišćenja

c) da su cijevi, spremnici i ostali dijelovi opreme koji dolaze u doticaj s prirodnom mineralnom vodom napravljeni od gradiva koja onemogućavaju kemijske, fizikalno-kemijske ili mikrobiološke promjene prirodne mineralne vode

d) da su sustavi za dovođenje prirodne mineralne vode od izvora do punionice potpuno zatvorenog tipa

e) da se transport prirodne mineralne vode obavlja samo cjevovodima od izvora do punionice odnosno pakovinama koje su namijenjene krajnjem potrošaču.

Članak 17.

Oznake svojstava prirodne mineralne vode navedene u tablici 3 ovog pravilnika ukoliko su potvrđene kemijskom analizom mogu se naznačiti na deklaraciji u promidžbene svrhe.

Tablica 3

Oznaka svojstva
Uvjet
Siromašna mineralimaSadržaj minerala < 500 mg/l
Vrlo siromašna mineralimaSadržaj minerala < 50 mg/l
Bogata mineralnim solimaSadržaj minerala > 1500 mg/l
Sadrži bikarbonatSadrži > 600 mg/l bikarbonata
Sadrži sulfatSadrži > 200 mg/l sulfata
Sadrži kloridSadrži > 200 mg/l klorida
Sadrži kalcijSadrži > 150 mg/l kalcija
Sadrži magnezijSadrži > 50 mg/l magnezija
Sadrži fluoridSadrži > 1 mg/l fluorida
Sadrži željezoSadrži > 1 mg/l dvovalentnog željeza
KiselicaSadrži > 250 mg/l slobodnog CO2
Sadrži natrijSadrži > 200 mg/l natrija
Nisko gaziranaSadrži < 3000 mg/l CO2

Članak 18.

Kao prirodna mineralna voda bez ugljičnog dioksida može se stavljati u promet prirodna mineralna voda čiji sadržaj ugljičnog dioksida ne prelazi količinu nužnu za održavanje hidrogenkarbonatne ravnoteže.

Takav se proizvod označava na deklaraciji kao "negazirana prirodna mineralna voda".

Članak 19.

Radi osiguranja udovoljavanju temeljnim zahtjevima za prirodne mineralne vode i izvorske vode mora se najmanje jedanput u pet godina obaviti cjelovito ispitivanje prirodne mineralne vode iz članka 5.#clanak5 stavak 3. ovog pravilnika i izvorske vode iz članka 21.#clanak21 stavak 3. ovog pravilnika, kao i u slučaju i trenutku nastanka ovih promjena:

1. ako promjena režima uporabe izvorišta izazove promjenu ukupnoga kemijskog sastava za više od 20%

2. ako drugi opravdani razlozi to zahtijevaju.

Ispitivanje kemijskog sastava prirodne mineralne i izvorske vode obuhvaća određivanje najmanje ovih sastojaka: natrija, kalija, litija, amonija, kalcija, magnezija, željeza, aluminija, mangana, stroncija, klorida, sulfata, bromida, jodida, nitrata, hidrogenkarbonata, silicijeve kiseline, ugljičnog dioksida i vodikovog sulfida.

III. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA IZVORSKU VODU U PROIZVODNJI I PROMETU

Članak 20.

Izvorska voda u smislu ovog pravilnika je voda koja udovoljava ovim temeljnim zahtjevima:

a) dobiva se iz podzemnih ležišta iz jednog ili više prirodnih ili bušenih izvora zaštićenih od svih vrsta onečišćenja

b) sastav, temperatura i ostale značajke izvorske vode moraju biti stalne u okviru prirodnih promjena i ne smiju se mijenjati u slučaju promjene izdašnosti izvora.

Članak 21.

Da bi se voda mogla deklarirati i stavljati u promet na tržište Republike Hrvatske kao "izvorska voda" dobavljač izdaje izjavu o sukladnosti da izvorska voda odgovara temeljnim zahtjevima propisanim člankom 20.#clanak20 ovog pravilnika.

Dobavljač u smislu ovog pravilnika je proizvođač izvorske vode proizvedene u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik ili zastupnik strane tvrtke za izvorsku vodu koja se uvozi iz drugih država.

Dobavljač može izdati izjavu o sukladnosti samo na temelju izvještaja pravnih osoba ovlaštenih po posebnim propisima o ovim provedenim ispitivanjima:

a) geološka i hidrogeološka

b) fizička, kemijska i fizikalno-kemijska

c) mikrobiološka.

Izvještaji o provedenim ispitivanjima moraju sadržavati rezultate ispitivanja propisane člankom 8. stavak 1. točke a), b) i c) ovog pravilnika.

Izvještaji o provedenim ispitivanjima iz stavka 3. ovog članka za izvorsku vodu koja se uvozi i stavlja u promet na tržište Republike Hrvatske priznaju se pod uvjetima i na način propisan 6. ovog pravilnika.

Dobavljač je na deklaraciji za izvorsku vodu dužan označiti da proizvod udovoljava temeljnim zahtjevima za izvorsku vodu propisanim odredbama ovog pravilnika.

Članak 22.

Za izvorsku vodu koja se stavlja u promet vrijede isti mikrobiološki uvjeti i ograničenja u sadržaju tvari kao i za prirodnu mineralnu vodu propisani u člancima 9., 11. i 12. ovog pravilnika.

Članak 23.

Prije postupka punjenja izvorske vode dopušteni su postupci uklanjanja nestabilnih elemenata kao što su željezo ili sumporni spojevi dekantacijom ili filtracijom uz prethodnu oksidaciju zrakom, kisikom ili ozonom.

Članak 24.

Izvorska voda može se upotrebljavati za proizvodnju bezalkoholnih napitaka.

Članak 25.

Izvorskoj vodi može se dodavati ugljični dioksid što se na deklaraciji označava kao "gazirana izvorska voda".

IV. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA STOLNU VODU U PROIZVODNJI I PROMETU

Članak 26.

Stolna voda je voda proizvedena od vode za piće s dodatkom jedne ili više dopuštenih tvari iz članka 27.#clanak27 stavak 1. ovog pravilnika u svrhu poboljšanja organoleptičkih svojstava.

Članak 27.

Dopušteno je vodi za piće, u svrhu proizvodnje stolne vode, dodavanje ovih tvari: natrijevog klorida, kalcijevog klorida, natrijevog karbonata, kalcijevog karbonata, natrijevog hidrogenkarbonata, magnezijevog karbonata, natrijevog sulfata, magnezijevog sulfata, natrijevog fluorida i ugljičnog dioksida.

Sve dodane tvari iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati zahtjevima za uporabu u prehrambenoj industriji prema posebnim propisima.

Članak 28.

Stolna voda mora udovoljavati zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pićeL55662 ("Narodne novine" br. 46/94 i 49/97) i istim zahtjevima o mikrobiološkim uvjetima i ograničenju u sadržaju tvari kao i za prirodnu mineralnu vodu propisanim u člancima 9., 11. i 12. ovog pravilnika.

V. NAČIN DEKLARIRANJA

Članak 29.

Proizvodi se stavljaju u promet kao pakovina koja mora na posudi, naljepnici ili privjesnici imati deklaraciju.

Ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano, deklaracija sadrži ove podatke:

1) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima

2) tvrtku, odnosno naziv i adresu proizvođača, a za uvezeni proizvod zemlju podrijetla, sjedište proizvođača, naziv i adresu uvoznika ili naziv i adresu zastupnika strane tvrtke

3) nazivnu količinu punjenja pakovine

4) ime izvora, ako ga izvor ima

5) o vrstama i količinama karakterističnih sastojaka tj. prosječnim godišnjim vrijednostima karakterističnih sastojaka u mg/l i dodanim tvarima u gotovom proizvodu u mg/l

6) rok upotrebljivosti uz navođenje oznake mjeseca i godine

7) uputu o načinu čuvanja.

Osim podataka iz stavka 2. ovog članka deklaracija može sadržavati i druge podatke važne za potrošača.

Deklaracija mora biti uočljiva, jasna i čitka.

Deklaracija ne smije sadržavati oznake (nazive, slike, crteže i slično) koje bi mogle dovesti potrošača u zabludu o porijeklu i kakvoći proizvoda.

Slova kojima su tiskani naziv proizvoda, njegovo trgovačko ime i tvrtka odnosno naziv i adresa proizvođača, moraju biti veća od slova kojima su tiskani ostali podaci.

Članak 30.

Deklaracija na pakovini s izvorskom vodom sadrži oznaku "izvorska voda".

Deklaracija za izvorsku vodu ne smije sadržavati oznake, slike ili crteže koji bi mogli dovesti do zamjene s prirodnom mineralnom vodom, a posebno nazive "kiselica", "mineralna voda", "mineral" ili bilo koje izvedenice tih riječi.

Članak 31.

Deklaracija na pakovini za stolnu vodu sadrži i oznaku "stolna voda".

U označivanju stolne vode zabranjeno je na posudi ili deklaraciji za stolnu vodu stavljati oznake, crteže, slike ili bilo koje druge znakove koji mogu dovesti do miješanja stolne vode s prirodnom mineralnom ili izvorskom vodom, a posebno upotrebljavati riječi "mineralna voda", "mineral", "kiselica", "vrelo", "izvor" ili bilo koju izvedenicu tih riječi.

Članak 32.

Nazivne količine punjenja pakovina, označivanje nazivnih količina i dopuštena odstupanja od nazivne količine punjenja za proizvode iz članka 1.#clanak1 ovog pravilnika utvrđeni su Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za pakovineL55663 ("Narodne novine" br. 23/97).

Uzorkovanje proizvoda radi provjere pakovina provodi se prema odredbama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovineL55664 ("Narodne novine" br. 23/97).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kvaliteti prirodne mineralne vodeL55665 ("Narodne novine" br. 53/91).

Članak 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 1999.

Klasa: 383-01/98-03/1
Urbroj: 558-02/1-98-1
Zagreb, 16. travnja 1998.

Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za prirodne mineralne, izvorske i stolne vode –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !