Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, o odmorima vozača i o vođenju evidencije rada i odmora vozača ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
87 18.7.2005 Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, o odmorima vozača i o vođenju evidencije rada i odmora vozača

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1724

Na temelju članka 238.L265339 stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 105/04) ministar mora, turizma, prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, o odmorima vozača i o vođenju evidencije rada i odmora vozača

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za određivanje i praćenje ukupnog vremena upravljanja vozilom i odmora vozača u svezi upravljanja vozilom u prometu na cestama, u opsegu koji utječe na sigurnost upravljanja vozilom, kao i obrazac individualne kontrolne knjižice.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na vozača koji upravlja autobusom, teretnim motornim vozilom ili skupom vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na vozača motornih vozila oružanih snaga Republike Hrvatske, unutarnjih poslova, službe hitne pomoći, vatrogasne službe, javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika, vozila hitne intervencije na cestama i održavanja cesta u zimskom razdoblju.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju slijedeće značenje:

– »neprekidno upravljanje vozilom« je vrijeme u kojem vozač nije imao prekid od najmanje 45 minuta;

– »prekid vožnje« je vrijeme u kojem vozač prestane upravljati motornim vozilom dulje od 15 minuta, a obuhvaća vrijeme pripremnih i završnih radova na vozilu vrijeme utovara i istovara stvari, vrijeme ulazaka i izlazaka putnika, popravka vozila ili stvari na vozilu, vrijeme čekanja na utovar i istovar stvari, vrijeme čekanja na graničnom prijelazu te prekid ili zabranu prometa zbog vremenskih prilika i drugih uvjeta na cestama;

– »ukupno trajanje upravljanja« je zbroj vremena neprekidnog upravljanja vozilom u toku 24 sata;

– »odmor« je neprekidno vrijeme dulje od 45 minuta kad vozač ne obavlja aktivnosti u svezi s radom motornog vozila;

– »dnevni odmor« je prekid radnog vremena vozača radi spavanja i odmora.

Članak 4.

Vozač autobusa, teretnog motornog vozila ili skupa vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 20 tona, nakon prijeđenih 500 km tijekom 24 sata, mora biti zamijenjen drugim vozačem, i u slučajevima kad tu relaciju prijeđe za manje od devet sati upravljanja vozilom.

Članak 5.

Ako vozač tijekom 24 sata upravlja s većim brojem motornih vozila, ukupno vrijeme upravljanja je zbroj vremena upravljanja svim tim vozilima.

Članak 6.

Evidenciju svog radnog vremena, prekida vožnje i odmora vozač motornog vozila iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika vodi pomoću nadzornog uređaja na zapisnom listu.

Iznimno stavku 1. ovog članka, vozači motornih vozila koja su drugim propisima izuzeta od obveze ugradnje nadzornog uređaja, evidenciju svog radnog vremena vode koristeći individualnu kontrolnu knjižicu.

Članak 7.

Vozač motornog vozila mora na prednjoj strani zapisnog lista popuniti tražene podatke.

Samo ispravno popunjeni zapisni list se može koristiti u nadzornom uređaju.

Najduže vrijeme zapisa na zapisnom listu smije biti 24 sata.

Članak 8.

Kada vozač motornog vozila mijenja vozilo kojim upravlja, mora u za to predviđeno mjesto na zapisnom listu unijeti podatke predviđene za unos kod zamjene vozila.

Članak 9.

U slučaju kvara nadzornog uređaja ili kada iz bilo kojeg drugog razloga nije moguće da nadzorni uređaj ispravno zapisuje na zapisnom listu, vozač motornog vozila dužan je rukom unijeti na poleđini zapisnog lista na predviđeno mjesto i na predviđen način evidenciju radnog vremena, prekida vožnje i odmora.

Vozač mora u najkraćem mogućem vremenu popraviti kvar na nadzornom uređaju u ovlaštenom servisu.

Članak 10.

U individualnu kontrolnu knjižicu vozač motornog vozila iz članka 2.#clanak2 stavak 2. ovog Pravilnika upisuje pregled svoje aktivnosti, sate odmora i prekide vožnje tijekom radnog dana.

Članak 11.

Vozač i drugi vozač (udvojena posada) upisuju u individualnu kontrolnu knjižicu vrijeme odmora u rubrike s predviđenim simbolima odmora i to tijekom i na kraju svakog razdoblja na koje se odmor odnosi (dnevni odmor, ukupno trajanje dnevnog odmora prije početka i tijekom radnog dana).

Podaci iz individualne kontrolne knjižice moraju se slagati s podacima koji su registrirani na zapisnom listu.

Članak 12.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je voditi evidenciju putem mjesečnih izvješća o vremenima rada i odmora vozača vozila temeljem očitanja listića, odnosno individualne nadzorne knjižice, te ih čuvati tri godine.

Članak 13.

Individualna kontrolna knjižica izrađuje se prema obrascu što je otiskan u ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Dimenzije individualne kontrolne knjižice su 210 mm x 148 mm.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ukupnom trajanju upravljanja vozilom, o radu udvojenih posada, o odmorima vozača i o vođenju evidencije rada i odmora vozača, i o individualnoj kontrolnoj knjižiciL265341 (»Narodne novine«, br. 18/93).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/36

Urbroj: 530-07-05-6

Zagreb, 5. srpnja 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

Stranica 3.

UPUTSTVO ZA POPUNU KNJIŽICE

PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA

– izdaje kontrolnu knjižicu i daje potrebne upute za popunu i čuvanje kontrolne knjižice;

– popunjava rubrike V. i VI. na naslovnoj stranici kontrolne knjižice;

-vodi registar kontrolnih knjižica koji sadrži: redni broj registra, ime i prezime vozača kojem je izdana knjižica, datum uručivanja knjižice vozaču, datum početka upotrebe knjižice i posljednji datum (posljednjega) dnevnog lista, seriju i redni broj knjižice

– pregledava dnevno izvješće – svakog dana;

-čuva uporabljenu kontrolnu knjižicu najmanje 36 mjeseci nakon datuma posljednjeg upisa kontrole te registar izdanih knjižica.

Na naslovnoj stranici:

– provjera upisane podatke;

– u rubriku III. upisuje dan prve upotrebe kontrolne knjižice;

– u rubriku IV. upisuje dan posljednje upotrebe kontrolne knjižice.

Vozač (član posade):

– upisuje u kontrolnu knjižicu svaki radni dan proveden na poslovima cestovnog prijevoza razvrstavajući radno vrijeme po vrstama aktivnosti i vrijeme odmora u tijeku 24 sata.

U dnevnom listu:

– popunjava dnevni list za svaki dan, kao član posade;

– u rubriku 2. upisuje registarski broj svakog vozlla uporabljenog u toku dana:

– rubrika 4 – simbol predstavlja »vremena prekida rada i dnevni odmor«

– rubrika 5 – simbol predstavlja »vrijeme efektivnog upravljanja vozilom, uključujući prekide vožnje ne kraće od petnaest minuta«;

– rubrika 6 – simbol predstavlja vremena pripravnosti, vrijeme čekanja, tj. vrijeme u kojem vozač mora ostati na svom radnom mjestu čekajući poziv da krene, da započne novu vožnju ili da obavi drugi zadatak, vrijeme tijekom vožnje provedeno uz vozača, vrijeme tijekom vožnje provedeno u kabini za spavanje;

– rubrika 7 – simbol predstavlja vremena ostalih vrsta radova (popravak vozila na cesti, promjena guma, osiguranje stvari na vozilu nakon završenog utovara i dr.), osim efektivnog vremena upravljanja vozilom;

– razdoblja u rubrikama 4, 5, 6 i 7. obilježavaju se povlačenjem vodoravne crte ispod odgovarajućeg broja sati nasuprot odgovarajućim znakovima, tako da se vodoravne crte povezuju s okomitim crtama da bi se po cijeloj duljini dobila neprekinuta crta;

– u rubriku 12. upisuje se, da li se vozač odmara u hotelu ili u vozilu;

– u rubriku 13. upisuje početnu, završnu i ukupnu kilometražu za pojedino putovanje;

– u rubrIku 14. upisuje vrijeme neprekidnog odmora što prethodi preuzimanju dužnosti, a ako se razdoblje proteže na dva dana – broj znači ukupno vrijeme odmora;

– u rubriku 15. upisuje vrijeme efektivnog upravljanja vozilom;

– u rubriku 16. upisuje vrijeme kad je vozač na raspolaganju u tijeku 24 sata poduzeću;

– u rubriku 17. upisuje vrijeme rada u svezi s upravljanjem vozilom, osim efektivnog vremena upravljanja vozilom;

– u rubriku 18. upisuje ukupni broj sati u svezi s upravljanjem vozilom odnosno zbroj sati iz rubrika 15, 16. i 17;

– u rubriku OPASKA: upisuje se ime drugog vozača i eventualne pogreške u podacima.

PRIMJEDBA: Kontrolnu knjižicu vozač mora imati kod sebe i pokazuje je na zahtjev ovlaštene osobe.

Podaci se ne smiju unositi grafitnom olovkom.

Upisani podaci ne smiju se ispravljati ni križati niti se na već upisane podatke smiju dodavati novi podaci. Jedan član posade ne može istovremeno rabiti dvije kontrolne knjižice.

zatvori
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, o odmorima vozača i o vođenju evidencije rada i odmora vozača
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !