Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Tunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (tetrapturus belone) ("Narodne novine", br. XX/11, XX/11, XX/11, XX/11, XX/12, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 02.03.2011 Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Tunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (tetrapturus belone)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

553

Na temelju članka 14.L653594 stavka 1. točke 1., 2., 4. i 5., članka 14.L653595 stavka 2. točke 1., 2., 3. i 4., članka 14. stavka 3. i članka 106. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10 i 127/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I IGLANA (Tetrapturus belone)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite tune ovim Pravilnikom propisuje se:

– dopuštena izlovna kvota tuna za 2011. godinu po pojedinim oblicima ribolova i ribolovnih alata;

– vremenska zabrana korištenja pojedinih ribolovnih alata;

– minimalna ulovna veličina;

– način obavljanja sportskog ribolova tune, igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone);

– način obavljanja rekreacijskog ribolova tune, igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone);

– mjere obavljanja uzgoja;

– mjere upravljanja kapacitetom ribolovne flote za ulov;

– mjere upravljanja kapacitetom uzgojnih instalacija;

– dostava podataka o ulovu, prebacivanju, prekrcaju, iskrcaju i uzgoju;

– evidencija ulova i unakrsna provjera podataka;

– upotreba sustava praćenja plovila;

– program promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima;

– tržišne mjere.

POJMOVNIK

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a. »Čarter« podrazumijeva davanje u najam ribarskog plovila drugoj državi u svrhu komercijalnog lova tuna pod uvjetima koje propisuje Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (u daljnjem tekstu: ICCAT);

b. »Duljina plovila« podrazumijeva duljinu preko svega;

c. »ICCAT« podrazumijeva Međunarodnu komisiju za zaštitu atlantskih tuna (International Commission for Conservation of Atlantic Tunas)

d. »ICCAT broj« podrazumijeva jedinstveni broj plovila ili uzgajališta tune u ICCAT-ovom registru.

e. »ICCAT Bluefintuna Statistical Document – SD«, »ICCAT Bluefintuna Catch Document – BCD« i »ICCAT Bluefintuna Reexport Document – BFTRC« podrazumijevaju obrasce propisane od strane ICCAT-a koji moraju pratiti tunu u prometu;

f. »Iskrcaj« podrazumijeva iskrcaj ulovljene ribe na kopno;

g. »Izlovna kvota« podrazumijeva dopuštenu količinu ulova tuna u ribolovu na moru za razdoblje kalendarske godine;

h. »Kapacitet ulovne flote« podrazumijeva zbroj kapaciteta plovila autoriziranih za ulov tune, pri čemu se individualni kapacitet plovila određuje sukladno duljini preko svega, a na temelju znanstvenih podloga usvojenih u okviru međunarodnih organizacija nadležnih za pitanja upravljanja stokovima tune na Atlantiku i Sredozemlju, kojih je Republika Hrvatska članica

i. »Ministarstvo« podrazumijeva ministarstvo nadležno za pitanja ribarstva

j. »Plovilo za preradu« podrazumijeva plovilo na kojem se proizvodi ribarstva prije pakiranja obrađuju na jedan ili više od navedenih načina: filetiranje ili rezanje na komade, zamrzavanje i/ili prerađivanje;

k. »Plovilo za tegalj« podrazumijeva plovilo angažirano za tegljenje plutajućeg kaveza sa živim tunama od ribarskog plovila do uzgajališta;

l. »Ponovni izvoz« podrazumijeva izvoz tuna uvoznog porijekla;

m. »Prebacivanje« podrazumijeva:

– prebacivanje žive tune iz ulovne mreže tunolovke u transportni kavez;

– prebacivanje žive tune iz jednog u drugi transportni kavez;

– prebacivanje kaveza s živom tunom s jednog plovila za tegalj na drugo plovilo za tegalj;

– prebacivanje mrtve tune iz transportnog kaveza na pomoćno plovilo:

– prebacivanje mrtve tune s uzgajališta na plovilo za preradu, transportno plovilo ili prebacivanje kaveza s živom tunom s jednog uzgajališta na drugo;

n. »Prekrcaj« podrazumijeva prebacivanje ulovljenih tuna s jednog ribarskog plovila na drugo u luci;

nj. »Ribarsko plovilo« podrazumijeva bilo koje plovilo koje se koristi u svrhu gospodarskog ulova tuna;

o. »Stavljanje u kaveze« podrazumijeva prebacivanje žive tune iz transportnog kaveza u uzgojni kavez;

p. »Tuna« podrazumijeva isključivo plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus);

r. »Uzgojni kapacitet« je najveća dozvoljena masa proizvedene ribe u kilogramima u tekućoj kalendarskoj godini po pojedinoj povlastici za uzgoj;

s. »VMS« podrazumijeva satelitski sustav nadzora plovila, sukladno odredbama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovilaL653597 (»Narodne novine«, broj 63/10).

t. »Zajedničke ribarske radnje« podrazumijevaju bilo kakve radnje između dva ili više ulovnih plovila u kojima se ulov jednog plovila pripisuje jednom ili više ulovnih plovila u skladu s određenim unaprijed dogovorenim ključem za raspodjelu.

IZLOVNA KVOTA

Članak 3.

(1) Izlovna godišnja kvota tuna za 2011. godinu iznosi 376,01 tonu.

(2) Godišnja izlovna kvota za tunu raspoređuje se na gospodarski i negospodarski ribolov kako slijedi:

Gospodarski ribolov 373 t

Negospodarski ribolov 3 t.

(3) Godišnja izlovna kvota za gospodarski ribolov raspoređuje se na plivarice tunolovke i udičarske alate kako slijedi:

Plivarice tunolovke 367

Udičarski alati 6 t

(4) Godišnja izlovna kvota za negospodarski ribolov raspoređuje se na športski i rekreacijski ribolov kako slijedi:

Športski ribolov 2,0 t

Rekreacijski ribolov 1,0 t

(5) Kako bi se osiguralo praćenje iskorištenja izlovne kvote te puno praćenje aktivnosti ulova tune, Ministarstvo izrađuje godišnje planove ulova, nadzora i prilagodbe ulovnog kapaciteta. Planovi ulova, nadzora i prilagodbe ulovnog kapaciteta podliježu usvajanju od strane ICCAT-a. Plan ulova, nadzora i prilagodbe ulovnog kapaciteta dostavlja se ICCAT-u najkasnije 15. travnja tekuće godine.

(6) Izlovna godišnja kvota za plivarice tunolovke rasporedit će se po plovilima odnosno vlasnicima ili ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov na moru plivaricom tunolovkom. Odluku o kriterijima raspodjele godišnje kvote donosi ministar.

(7) Izlovna godišnja kvota za udičarske alata u gospodarskom ribolovu rasporedit će se po plovilima odnosno vlasnicima ili ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov na moru udičarskim alatima. Odluku o kriterijima raspodjele godišnje kvote donosi ministar.

(8) Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru plivaricom tunolovkom dodijeljenu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru plivaricom tunolovkom uz prethodnu dostavu izjave Ministarstvu (Prilog 1). Moguće je ustupanje dijela dodijeljene kvote ili ukupne dodijeljene kvote, što se navodi u izjavi iz Priloga 1.

(9) Izjavu o ustupanju kvote vlasnik/ovlaštenik povlastice dužan je dostaviti Ministarstvu najkasnije do 25. siječnja tekuće godine.

(10) Iznimno od odredbe stavka 9. ovoga članka za 2011. godinu Izjavu o ustupanju kvote vlasnik/ovlaštenik povlastice dužan je dostaviti Ministarstvu najkasnije do 20. ožujka 2011. godine.

(11) Ukoliko dio kvote ostane neiskorišten, nije ga moguće prenijeti na sljedeću godinu.

(12) Ukoliko se kvota prelovi, razlika se oduzima od kvote u sljedećoj godini.

(13) Ukoliko se izlovna godišnja kvota iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke ne iskoristi do kraja ribolovne sezone za navedeni ribolovni alat, ministarstvo može ostatak izlovne kvote ili njegov dio preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom, rekreacijskom i športskom ribolovu u tekućoj kalendarskoj godini.

ČARTER I ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE RADNJE

Članak 4

(1) Čarter nije dozvoljen te se smatra obavljanjem ribolova bez povlastice.

(2) Zajedničke ribolovne radnje podliježu odobrenju Ministarstva. Ministarstvo će odobriti zajedničke ribolovne radnje isključivo hrvatskih ribarskih plovila, na temelju zahtjeva vlasnika/ovlaštenika povlastice, isključivo ukoliko svako plovilo uključeno u zajedničke ribolovne radnje ima dodijeljenu individualnu kvotu. Zahtjev mora sadržavati podatke o:

– trajanju radnje

– plovilima i vlasnicima/ovlaštenicima povlastice

– ključu raspodjele ulova među plovilima

– odredišnom uzgajalištu.

Zahtjev za zajedničku ribolovnu radnju Ministarstvu mora biti dostavljen najmanje 10 dana prije početka ribolova.

(3) Iznimno od stavka 2, Ministarstvo će odobriti zajedničke ribolovne radnje hrvatskih ribarskih plovilima s plovilima drugih država, pod uvjetom da:

– je država pod čijom zastavom plovi ribarsko plovilo uključeno u zajedničke ribolovne radnje članica ICCAT-a i nije pod mjerama obustave ili sankcijama u smislu preporuka ICCAT-a;

– plovilo ima individualnu kvotu dodijeljenu od države-zastave

– država-zastava ima manje od 5 ovlaštenih plivarica tunolovki.

(4) U slučajevima iz stavka 3, vlasnik/ovlaštenik povlastice za ribolov na moru dostavlja Ministarstvu zahtjev za odobrenjem najmanje 15 dana prije početka ribolovne radnje. Zahtjev mora sadržavati podatke o:

– trajanju radnje

– plovilima i vlasnicima/ovlaštenicima povlastice

– ključu raspodjele ulova među plovilima

– odredišnom uzgajalištu.

Prije izdavanja odobrenja, Ministarstvo će zatražiti potvrdu od država-zastava plovila koja su navedena u zahtjevu za zajedničku ribolovnu radnju. Ukoliko ne zaprimi potvrdu od države-zastave, Ministarstvo neće izdati odobrenje za zajedničku ribolovnu radnju.

(5) U zahtjevu za obavljanje zajedničkih ribarskih radnji, plovila moraju dostaviti Obrazac o zajedničkim ribarskim radnjama (Prilog 12.).

VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 5.

(1) Ribolov tune zabranjen je za plovila duljine preko 24 m koja koriste plutajuće parangale od 1. lipnja u 00:01 sat do 31. prosinca u 00:01 sat s izuzetkom područja ograničenog između 10° zapadne geografske širine i 42° sjeverne geografske dužine gdje je izlov zabranjen od 1. veljače u 00:01 sat do 31. srpnja u 00:01 sat.

(2) Ribolov tune plivaricama tunolovkama zabranjen je tijekom razdoblja od 15. lipnja u 00:01 sat do 15 svibnja u 00:01 sat.

(3) Ribolov tune panulama zabranjen je tijekom razdoblja od 15. listopada u 00:01 sat do 15 lipnja u 00:01 sat.

(4) Ribolov tune u športskom i rekreacijskom ribolovu zabranjen je tijekom razdoblja od 15. listopada u 00:01 sat do 15 lipnja u 00:01 sat.

KORIŠTENJE ZRAKOPLOVA

Članak 6.

Zabranjeno je korištenje zrakoplova za traženje tuna.

MINIMALNE ULOVNE VELIČINE

Članak 7.

(1) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcaj, prebacivanje, prijevoz, skladištenje, prerada, prodaja, izlaganje i nuđenje na prodaju tuna ulovne veličine manje od 30 kg.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u Jadranu je dozvoljen ulov i prebacivanje žive tune ulovne veličine veće od 8 kg isključivo u svrhu uzgoja.

(3) U kavezima za uzgoj tuna ne smije biti jedinki veličine manje od one propisane u stavku 2. ovoga članka.

(4) Ukupni ulov tuna čija je najmanja ulovna veličina 8 kg plivaricom tunolovkom u Jadranu u svrhu uzgoja ne smije biti veći od 90% ukupne izlovne kvote za tekuću godinu.

ALATI I OPREMA ZA ULOV TUNE

Članak 8.

(1) Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo uz uporabu sljedećih ribolovnih alata:

– plivarice tunolovke,

– odmeta, panule i plutajućeg parangala (u daljnjem tekstu: udičarski alati).

(2) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, prebacivanje, prekrcaj i uzgoj tune ulovljene ribolovnim alatima koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka.

(3) Športski i rekreacijski ribolov tune smiju se obavljati samo uz uporabu ribolovnih alata iz članka 13.L653598 stavka 4. uz poštivanje ostalih odredbi Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine« 144/10) koje nisu propisane ovim pravilnikom.

MJERE UPRAVLJANJA KAPACITETOM

Članak 9.

(1) Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo plovilom na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova ribolovnim alatima iz članka 8. stavka 1. i koje je upisano u ICCAT-ov registar plovila (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) na temelju Odluke o kriterijima za upis ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) koju donosi ministar.

(2) Obavljanje gospodarskog ribolova tune suprotno stavku 1. smatra se obavljanjem gospodarskog ribolova bez povlastice.

(3) Kapacitet ribolovne flote za ulov tuna smanjuje se kako bi raspoloživi aktivni kapacitet odgovarao dodjeljenoj kvoti. Smanjenje ukupnog kapaciteta za 2011. godinu se izračunava prema formuli (C8-C11)/(C8-Q11) gdje je C8 ukupni kapacitet u 2008. godini, C11 ukupni kapacitet u 2011. godini, Q11 dozvoljena ulovna kvota za 2011. godinu.

(4) U jednoj ribolovnoj sezoni, pojedino plovilo može biti registrirano ili za ulov ili za drugu aktivnost (plovilo koje pomaže u ribolovu, uzgoju ili tegljač), i može se u registru ICCAT-a upisati samo na jednu listu. Konačnu prijava plovila prema njihovim kategorijama (ulovni brod, plovilo koje pomaže u ribolovu, uzgoju ili tegljač) ovlaštenici povlastica za ulov i ovlaštenici povlastica za uzgoj tune ministarstvu dostavljaju najkasnije do 28. siječnja tekuće godine a iznimno u 2011. godini najkasnije do 25. ožujka 2011. godine.

(5) Broj plivarica tunolovki i plovila koje gospodarski ribolov tune obavljaju udičarskim alatima koji smiju sudjelovati u ribolovu tune u 2011, 2012 i 2013. godini po skupinama plovila sukladno kriterijima duljine preko svega je kako slijedi

kategorija

ulovna mogućnost sukladno ICCAT-u

(u tonama)

2011.

2012.

2013.

plivarice preko 40 m

70,66

3

2

2

plivarice od 24 do 40 m

49,78

10

4

3

plivarice manje od 24 m

33,68

7

3

2

udičari

5

15

14

12

(6) Ministarstvo će do 31. siječnja tekuće godine, na temelju zaprimljenih obavijesti o ustupanju kvote iz članka stavka te na temelju izjave o ustupanju prava na povijesni ulov (Prilog 18.) izraditi godišnji plan ulova. Godišnji plan ulova tune sadrži popis plovila koja sudjeluju u ribolovu u nastupajućoj ribolovnoj sezoni, njihovu dodijeljenu kvotu i kriterije dodjele, te planirano vrijeme i područje ribolova. Dodjela kvote plovilu u jednom godišnjem planu ulova nema utjecaja na individualnu kvotu dodijeljenu na temelju članka 3. stavka 6. Plovila koja ne sudjeluju aktivno u ribolovu tune automatizmom se ubacuju na popis ostalih plovila

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka za 2011. godinu ministarstvo će izraditi godišnji plan do 1. travnja 2011. godine.

(8) Plovila navedena u godišnjem planu ulova iznimno mogu biti zamijenjena, ukoliko je ulovno plovilo spriječeno zbog operativnih razloga ili više sile. U tom slučaju ovlaštenik povlastice mora Ministarstvu dostaviti iscrpan izvještaj o razlozima zamjene i sve potkrjepljujuće dokaze i navode te sve detalje vezane uz zamjenu ulovnog plovila.

(9) U cilju smanjenja kapaciteta, vlasnici/ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov čija su plovila upisana u registar ICCAT-a smiju zatražiti prebacivanje prava na ribolov tune s plovila upisanog u ICCAT registar na drugo plovilo samo pod sljedećim uvjetima:

– vlasnik/ovlaštenik povlastice izdane na plovilo s kojeg se traži prebacivanje prava na ribolov tune mora dostaviti ministarstvu ovjerenu izjavu o ustupanju prava na povijesni ulov tune (Prilog 18),

– pravo na ribolov tune plivaricom tunolovkom smije se prebaciti s jednog plovila na drugo plovilo samo pod uvjetom da se plovilo na kojeg se prebacuje pravo nalazi u istom duljinskom razredu.

Duljinski razredi su: 1. plovila do 24 m

2. plovila od 24,01 m do 40 m

3. plovila preko 40 m

– pravo na ribolov tune udičarskim alatima smije se prebaciti s jednog plovila na drugo plovilo pod uvjetom da se plovilo na kojeg se prebacuje pravo nalazi u istom duljinskom razredu kao i plovilo s kojeg se prebacuje to pravo.

Na prebacivanja iz ovoga stavka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Pravilnika o povlastici i Pravilnika o registru flote.

(10) Obavljanje gospodarskog ribolova tune plivaricom tunolovkom

– plovilom koje nema dodijeljenu izlovnu kvotu;

– plovilom koje je dodijeljenu izlovnu kvotu ustupilo drugom plovilu;

– plovilom koje je izlovilo dodijeljenu izlovnu kvotu

smatra se obavljanjem gospodarskog ribolova bez povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova.

REGISTAR PLOVILA KOJA SUDJELUJU U ULOVU, PRIJEVOZU, UZGOJU, PREKRCAJU I ISKRCAJU TUNA

Članak 10.

Ministarstvo vodi registar plovila koja sudjeluju u ribolovu i uzgoju tuna. Registar se sastoji od dijela Aktivna plovila i dijela Ostala plovila. Podatke iz registra ministarstvo dostavlja ICCAT-u najkasnije do 15. travnja tekuće godine.

Članak 11.

(1) Nakon što Ministarstvo, na temelju dostavljenih podataka o ulovu tuna, utvrdi da je izlovljena dopuštena godišnja izlovna kvota tuna za plivarice tunolovke i/ili udičarske alate, ministar donosi odluku o zabrani daljnjeg ribolova tuna za tekuću godinu uz uporabu određenih ribolovnih alata.

(2) Nakon što Ministarstvo, na temelju dostavljenih podataka o ulovu tuna, utvrdi da je izlovljena dopuštena godišnja izlovna kvota tuna za plivarice tunolovke sukladno podjeli po ovlaštenicima povlastice iz članka 4.#clanak4 stavka 2. ovoga Pravilnika, ministar donosi odluku o zabrani daljnjeg ribolova tuna za tekuću godinu za pojedinog ovlaštenika povlastice za plivarice tunolovke.

Članak 12.

Trgovački aranžmani i/ili transfer ulovnih kvota s drugim članicama ICCAT-a dozvoljeni su isključivo uz odobrenje Ministarstva, autorizaciju relevantne članice ICCAT-a i autorizaciju ICCAT-a.

ŠPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV TUNE, IGLUNA I IGLANA

Članak 13.

(1) Športski i rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana dozvoljen je uz posjedovanje dozvole za lov tuna, igluna i iglana (Prilog 19).

(2) Dozvole iz stavka 1. ovog članka određuju se u vremenskom trajanju od:

Jedan (1) dan

Tri (3) dana

Sedam (7) dana

(3) Cijene dozvola iz stavka (2) ovog članka utvrđuju se u iznosu:

1 dan 120,00 kn

3 dana 300,00 kn

7 dana 600,00 kn

(3) U rekreacijskom ribolovu dozvoljeno je po osobi korištenje jedne dozvole dnevno.

(4) Športski i rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana dozvoljen je sa tri pribora; štap, rola sa po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom sa dvije jednokuke, dvokuke ili trokuke udice na svakom priboru.

(5) U športskom i rekreacijskom ribolovu tuna, igluna i iglana zabranjeno je korištenje udica od nehrđajućih materijala.

(6) U športskom i rekreacijskom ribolovu tuna, igluna i iglana dozvoljeno je obavljati ribolov na način ulovi i pusti.

(6) Dozvole iz stavka 2. ovoga članka smiju prodavat ovlaštene osobe za prodaju dozvola sukladno odredbama Zakon o morskom ribarstvuL653600 (»Narodne novine« 56/10 i 127/10) Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moruL653601 (»Narodne novine« 148/10).

Članak 14.

(1) Športski ribolov tune, igluna i iglana dozvoljen je na natjecanjima u športskom ribolovu na moru s dozvolom za ribolov tuna igluna i iglana.

2) Organizator natjecanja u športskom ribolovu na moru prema ovom pravilniku obvezan je dostaviti Ministarstvu pismeni izvještaj o ulovu tune s podacima o broju i težini ulovljenih i zadržanih primjeraka, na Obrascu prijave ulova tuna u sportskom ribolovu (Prilog 3.), u roku od 24 sata nakon završetka natjecanja.

(3) U natjecanjima iz stavka 1. ovog članka, pojedino plovilo dnevno smije do ispunjenja kvote određene za natjecanje, izvući na plovilo i zadržati samo jednu jedinku tune.

(4) Prijedlog raspodjele kvote za športski ribolov po pojedinom natjecanju iz stavka 5. ovoga članka, predlaže Hrvatski savez za športski ribolov na moru najkasnije do 10. ožujka tekuće godine.

Članak 15.

(1) U rekreacijskom ribolovu tune dozvoljeno je zadržati jedan primjerak tune, ili igluna ili iglana dnevno po svakoj dozvoli,

(2) Ovlaštenik dozvole za rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana obvezan je Ministarstvu u roku od 24 sata po ostvarenom ulovu dostaviti prijavu ulova na posebnom Obrascu prijave ulova tuna u rekreacijskom ribolovu (Prilog 4.).

(3) Ovlaštenik povlastice koji obavlja ribolovni turizam ili organizator turističke aktivnosti mora ministarstvu dostavit popis i registraciju plovila kojima će se obavljat rekreacijski ribolov tune.

MJERE UPRAVLJANJA UZGOJNIM KAPACITETOM

Članak 16.

(1) Ukupni uzgojni kapacitet ograničava se na onaj prijavljen ICCAT-u na dan 1. srpnja 2008. godine.

(2) Ulazna količina tuna na pojedina uzgajališta za 2011. godinu raspoređuje se prema ovlaštenicima povlastica na temelju kriterija za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine divljih tuna koja donosi ministar.

(3) Samo nositelji povlastice za uzgoj tuna upisani u Registar ICCAT-a smiju obavljati djelatnost uzgoja tune.

DOSTAVA PODATAKA

Ulov tune

Članak 17.

Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune (u daljnjem tekstu: ovlaštenici povlastice) obavezni su dostavljati Ministarstvu očevidnik o ulovu tune (u daljnjem tekstu: očevidnik) (Prilog 4.).

Članak 18.

(1) Očevidnik se vodi kao knjiga formata A4.

(2) Na naslovnoj stranici svake knjige otiskan je naziv očevidnika.

(3) Svaki očevidnik popunjava se na osnovi uputstava za popunjavanje očevidnika koja su sastavni dio očevidnika.

Članak 19.

(1) Ovlaštenik povlastice ima sljedeće obveze:

1. pravovremeno i dnevno unošenje podataka u obrazac očevidnika u skladu s uputstvima,

2. očevidnik se mora popunjavati svaki dan (najkasnije do 23:59 sati) ili prije samog ulaska u luku,

3. očevidnik se ispunjava za svaki izlazak u ribolov, za svaki dan proveden na moru, bez obzira da li se lovila tuna ili ne,

4. očevidnik se mora nalaziti na plovilu,

5. podaci o iskrcanom/prebačenom/prekrcanom ulovu u obrazac očevidnika moraju biti uneseni prije iskrcaja/prebacivanja/prekrcaja ulovljene tune iz plovila,

6. podaci uneseni u očevidnik moraju biti čitljivi i neizbrisivi,

7. uneseni podaci ne smiju se brisati i mijenjati, a u slučaju pogreške, odnosni podatak se precrtava jednom linijom te se unosi točan podatak uz paraf ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila,

8. u roku od 24 sata od ostvarenog ulova, za tune namijenjene daljnjem uzgoju, obvezno je Ministarstvu dostaviti original obrasca faksom, poštom ili osobno u nadležnu područnu jedinicu,

9. iznimno od točke 8. ovog stavka, za plovila koja obavljaju ribolov tuna i koja se nakon ostvarenog ulova ne vraćaju u luku, već nastavljaju ribolov, faksom se mora dostaviti druga preslika očevidnika u roku od 24 sata od ostvarenog ulova, a original se mora dostaviti osobno ili poštom u roku od 3 dana nakon povratka iz ribolova,

10. ukoliko se očevidnik dostavlja poštom, obvezno je slanje pošiljke uz dostavnicu, a u slučaju kada se dostavlja faksom, obvezna je naknadna dostava poštom, najkasnije u roku od 3 dana od dana slanja faksom.

(2) Obrazac očevidnika ispunjava se u tri primjerka tako da se original obrasca očevidnika dostavlja Ministarstvu, prvu presliku ovlaštenik povlastice zadržava za osobnu evidenciju u knjizi, koju je obvezan čuvati na plovilu kroz razdoblje od godinu dana, a drugu presliku treba dostaviti faksom u roku od 24 sata od ostvarenog ulova za plovila koja se nakon ostvarenog ulova ne vraćaju u luku.

Članak 20.

(1) Podatke u očevidnik mora unositi ovlaštenik povlastice osobno ako sam obavlja ribolov ili zapovjednik plovila ili voditelj brodice koji za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su u očevidnik unositi i dostavljati cjelovite i točne podatke o ribolovu tune.

(3) U slučaju zajedničkih ribarskih radnji, ovlaštenici povlastice odnosno zapovjednici svih plovila koja su uključena u zajedničke ribolovne radnje obvezni su voditi očevidnik. Pritom ovlaštenik povlastice ili zapovjednik plovila koje je ostvarilo ulov i obavlja prebacivanje žive tune iz ulovne mreže u transportni kavez u očevidnik unosi:

– naziv i međunarodnu oznaku plovila

– datum i vrijeme ulova i prebacivanja

– koordinate ulova i koordinate prebacivanja (duljina i širina)

– količinu ribe koja je zadržana na palubi i količinu koja je prebačena u kaveze

– količinu ulova koja se oduzima od njegove individualne kvote

– naziv tegljača i njegov ICCAT broj.

Ovlaštenici povlastice ili zapovjednici plovila ostalih plovila koja sudjeluju u zajedničkim ribolovnim operacijama a ne obavljaju prebacivanje žive tune u transportni kavez u očevidnik unose:

– ime i međunarodni znak plovika

– datum i vrijeme ulova i prebačaja

– poziciju ulova i prebačaja (dužina/širina)

– unos nultog ulova (potvrdu da njihovo plovilo nije ostvarilo ulov niti prebačaj)

– količinu koja se oduzima od njihove individuale kvote

– ime i ICCAT broj ulovnog plovila koje je ostvarilo ulov i vrši prebačaj u zajedničkoj ribolovnoj radnji

– naziv i ICCAT broj tegljača.

(4) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u očevidnik ne unose cjelovite i točne podatke i ne dostavljaju u propisanom roku podatke o ribolovu tune sukladno odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik nije vođen.

Članak 21.

(1) Ministarstvo sve očevidnike s podacima o ulovu tuna, koji su u prethodnoj godini obavljali ovlaštenici povlastica, čuva u arhivi dvije godine.

(2) Očevidnik o ulovu tuna ovlaštenici povlastica dužni su preuzeti u područnim jedinicama Ministarstva, uz davanje na uvid ispunjene knjige očevidnika o ulovu tune koju su prethodno preuzeli.

Uzgoj tuna

Članak 22.

(1) Zabranjeno je stavljati u uzgojni kavez tunu bez prethodnog odobrenja Ministarstva. Zahtjev za odobrenje podnose fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za uzgoj tune, putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Zahtjeva za stavljanje tuna u uzgojne kaveze (Prilog 6).

(2) Zabranjeno je stavljati u uzgojni kavez tunu iz uvoza bez prethodne autorizacije nadležnog tijela države pod čijom je zastavom tuna ulovljena.

(3) Država pod čijom zastavom je tuna ulovljena mora izdati autorizaciju u roku od 48 sati.

(4) Ukoliko država pod čijom je zastavom tuna ulovljena utvrdi i dostavi podatke:

a) da ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov tune nije imalo dovoljnu kvotu za ulov tune, ili

b) da ribarsko plovilo nije prijavilo navedeni ulov, te da količina nije uzeta u obračun za kalkulaciju kvote, ili

c) da ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov tune nije ovlašteno za ulov tune,

izdat će nalog o puštanju tuna. Ministarstvo će na temelju zaprimljenih podataka i naloga o puštanju tuna rješenjem narediti puštanje tuna.

(5) Puštanje tuna iz stavka 4) ovog članka mora se obaviti uz snimanje podvodnom kamerom i uz prisutnost ribarskog inspektora i regionalnog promatrača koji će sastaviti izvještaj i poslati ga zajedno sa video zapisom Tajništvu ICCAT-a.

(6) Zabranjeno je stavljati u uzgojne kaveze tunu koju ne prati ispunjen i ovjeren obrazac BCD (Prilog 15) i ispunjena Deklaracija o prebacivanju tuna (Prilog 8.).

(7) Zabranjeno je stavljati u uzgojne kaveze tunu koje je ulovilo ribarsko plovilo koje nije ovlašteno za ulov tune, koje nema ICCAT broj i koje nema instalirani VMS.

(8) Zabranjeno je stavljanje u uzgojni kavez tune koje je prijevoz obavljalo plovilo za tegalj koje nema ICCAT broj i instalirani VMS.

(9) Zabranjeno je stavljanje tune u uzgojni kavez bez prisutnosti promatrača, u skladu s člankom 31.#clanak31 ovoga Pravilnika.

(10) Prebacivanje tune iz transportnog kaveza u uzgojni kavez mora biti praćeno podvodnim videokamerama.

(11) Za svako prebacivanje potrebno je napraviti jedan video zapis. Na početku ili na kraju zapisa mora se nalaziti broj ICCAT Transfer Deklaracije. Datum i vrijeme snimanja moraju biti vidljivi na čitavom zapisu. Video zapis mora biti na raspolaganju ribarskom inspektoru, nacionalnom promatraču, ICCAT Regionalnom promatraču i ICCAT inspektoru. Zabranjena je svaka intervencija u originalni video zapis.

(12) U slučaju kada je razlika u procjeni prosječne težine i/ili broja ribe između promatrača i predstavnika uzgajališta veća od 10% Ministarstvo će pokrenuti postupak. Ukoliko se postupak ne okonča u roku 10 dana ili ukoliko se utvrdi da je prosječna težina i/ili broj tuna 10% veći od procijene predstavnika uzgajališta, Ministarstvo će izdati rješenje o puštanju ribe. Puštanje tuna mora se obaviti u roku od 48 sati od dolaska regionalnog promatrača u skladu sa procedurom propisanom u stavku 5. ovog članka.

(13) U slučaju kada je konačna procjena u postupku stavljanja tune u uzgojni kavez veća od konačne procjene u postupku prebacivanja tune iz mreže plivarice tunolovke Ministarstvo će odlučiti o konačnoj količini koja će biti ovjerena u BCD dokumentu i odbijena od ulovne kvote.

(14) Zabranjeno je stavljati u isti uzgojni kavez tune ulovljene pod različitim zastavama, kao i tunu iz različitih ulovnih godina.

(15) Zabranjeno je stavljanje tune u uzgojne kaveze nakon 31. srpnja osim u slučaju kada za to postoje opravdani razlozi, uključujući i višu silu, koji moraju biti dokumentirani.

(16) Svaki uzgojni kavez mora biti označen posebnim brojem.

(17) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna dužni su najkasnije 5 dana prije početka ribolovne sezone za plivarice tunolovke dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) količinu (kg) i broj komada ribe po kavezu

b) godinu ulova

c) težinski raspon ribe po kavezu

d) porijeklo, ICCAT broj i naziv plovila koje je ulovilo ribu za koju se podnosi izvještaj

e) broj BCD koje prati ribu za koju se podnosi izvještaj

f) ICCAT broj uzgajališta

g) broj kaveza

h) količinu (kg) ribe koja je izlovljena u razdoblju između dva izvještaja u prijenosu ribe

(18) Podaci iz stavka (9) ovog članka dostavljaju se putem web--aplikacije Ministarstva i elektronski na obrascu Godišnji izvještaj o prijenosu tuna u uzgoju (Prilog 17.)

Članak 23.

(1) Podaci o zaprimljenim tunama na uzgajalištu dostavljaju se Ministarstvu najkasnije u roku od 3 dana od završenog zaprimanja ulovljenih tuna putem web-aplikacije Ministarstva i elektronskim putem na obrascu ICCAT deklaracije o stavljanju tuna u uzgojne kaveze (Prilog 5) ovjerenom od strane promatrača.

(2) Ministarstvo će zaprimljene podatke iz prethodnog stavka proslijediti tajništvu ICCAT-a, a u slučaju uvoza i državi pod čijom zastavom je registrirano plovilo koje je ulovilo tunu.

(3) Fizičke i pravne osobe iz članka 22.#clanak22 stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su jednom godišnje Ministarstvu dostavljati podatke o uzgoju tuna sukladno odredbama Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama.

(4) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune koji obavljaju prebacivanje tune iz uzgojnih kaveza dužni su najmanje 8 sati prije očekivanog vremena prebacivanja poslati obavijest o prebacivanju putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Obavijest o prebacivanju tuna iz uzgojnih kaveza (Prilog 9).

(5) Zabranjeno je prebacivanje tuna iz uzgojnih kaveza bez prisutnosti promatrača u skladu s člankom 31.#clanak31 ovoga Pravilnika, i ribarske inspekcije. Sva prebačena tuna mora biti izvagana.

(6) Konačni podaci o prebacivanju tuna iz uzgajališta dostavljaju se za svaki kavez posebno putem web-aplikacije Ministarstva najkasnije u roku od 48 sati od završenog prebacivanja tuna na Obrascu prijave prebacivanja tuna iz uzgajališta (Prilog 7).

(7) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od Ministarstva za provođenje znanstvenog monitoringa.

(8) Na temelju ICCAT programa znanstvenog uzorkovanja u svrhu dobivanja podataka o dužini i težini tuna izlovljenih iz uzgojnih kaveza, mora se uzorkovati 100 komada za svakih 100 tona žive tune, odnosno 10% od ukupnog broja tuna u pojedinom uzgojnom kavezu. Uzorkovanje se mora provesti prilikom svakog izlova na svim uzgojnim kavezima od strane osoba odabranih od Ministarstva za provođenje znanstvenog monitoringa.

(9) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune dužni su primijeniti program uzorkovanja i/ili alternativni program kojeg će definirati Ministarstvo u svrhu kvalitetnijeg određivanja broja i količine tuna prilikom stavljanja u uzgojne kaveze.

(10) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune dužni su provoditi pilot program utvrđivanja broja i količine tuna koje se stavljaju u uzgojne kaveze upotrebom stereoskopskih kamera. Program će definirati Ministarstvo.

(11) Sva tehnička plovila koja sudjeluju u izlovu tuna iz uzgojnih kaveza i stavljanju tuna u uzgojne kaveze moraju biti registrirana na ICCAT listi »BFT Other Vessels« i imati ICCAT broj.

(12) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od strane ICCAT-a za provođenje Regionalnog programa promatrača.

(13) Ribarska inspekcija prilikom nadzora prebacivanja tuna s uzgajališta na plovilo za preradu i prijevoz kontrolira ispravnost i usklađenost svih radnji i dokumentacije s odredbama ovog Pravilnika.

(14) Po završetku prebacivanja tuna s uzgajališta, ribarska inspekcija evidentira količinu tuna ispod minimalne veličine od 30 kg, te ovlašteniku povlastice za uzgoj tune u zapisniku naređuje postupanje.

PREBACIVANJE

Članak 24.

(1) Prije bilo kojih radnji prebacivanja zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili njegovi predstavnici ili predstavnici uzgajališta poslat će ministarstvu obavijest o prebacivanju navodeći:

– naziv ulovnog plovila, ili uzgajališta i ICCAT-ov broj

– procijenjeno vrijeme prebacivanja,

– procijenjenu količinu tune za prebacivanje,

– informacije o položaju (dužina/širina) gdje će se obaviti prebacivanje i brojeve kaveza,

– naziv plovila za tegalj, broj transportnih kaveza i ICCAT-ov broj, ako postoji,

– odredišnu luku, uzgajalište ili kavez.

Ministarstvo će dodijeliti i proslijediti zapovjedniku ulovnog plovila ili uzgajalištu, ili njihovom predstavniku, broj autorizacije za svaku radnju prebacivanja. Nijedna radnja prebacivanja ne smije započeti bez prethodne autorizacije.

(2) Prethodna autorizacija sastoji se od oznake HRV koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 slova koja ukazuju na pozitivno ovlaštenje (AUT) ili negativno ovlaštenje (NEG) nakon čega slijede znamenke u nizu.

(3) Ako ministarstvo po primitku obavijesti o prebacivanju ocijeni da:

a) ulovno plovilo nema dostatnu kvotu,

b) ulovno plovilo nije prijavilo valjanu količinu ribe ili nije autorizirano za prebacivanje u kavez

c) ulovno plovilo koje je prijavilo ulov nije ovlašteno za ulov tune, ili

d) plovilo za tegalj koje je prijavilo prebacivanje nije registrirano u registru ostalih plovila ili nije opremljeno VMS-om

prebacivanje neće biti odobreno.

Ako prebacivanje ne bude odobreno, ministarstvo će zapovjedniku ulovnog plovila izdati nalog za puštanje ribe.

(4) Ministarstvo će odluku o odobrenju prebačaja donijeti u roku od najviše 48 sati nakon zaprimanja zahtjeva za odobrenjem. Ako prebacivanje ne bude odobreno zapovjednik ulovnog plovila ili vlasnik uzgajališta mora pustiti ribu u more.

(5) Puštanje tuna u more bit će zabilježeno video kamerom i promatrat će ga ICCAT-ov regionalni promatrač koji će pripremiti i podnijeti izvješće ICCAT-ovom Tajništvu zajedno s video zapisom.

(6) Zapovjednici ulovnog plovila ili plovila za tegalj ispunit će i poslati ministarstvu ICCAT-ovu deklaraciju o prebacivanju na kraju radnji prebacivanja. Deklaracija o prebacivanju vodi se kao knjiga formata A4.Na naslovnoj stranici svake knjige otiskan je naziv deklaracije. Obrazac Deklaracije o prebacivanju nalazi se u Prilogu 8.

(7) Deklaracije su numerirane na način da sustav numeracije uključuje oznaku HRV, koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 broja u nizu iza kojih slijede tri slova ITD (HRV-20**/xxx/ITD).

(8) Original deklaracija o prebacivanju mora pratit ribu. Preslika deklaracije čuva se na ulovnom plovilu ili plovilu za tegalj.

(9) Zapovjednici plovila koji obavljaju prebacivanja (uključujući plovila za tegalj) zabilježit će u očevidnik prebačene količine i broj riba, kao i naziv ulovnog plovila, zastavu pod kojom plovi, ICCAT-ov broj, naziv drugog plovila koje sudjeluje u prebacivanju i njegov ICCAT-ov broj, datum i položaj prebacivanja kao i odredišno uzgajalište. Očevidnik mora sadržavati sve pojedinosti o prebacivanju koje se obavlja tijekom ribolovne sezone.

(10) Sve radnje prebacivanja moraju se pratiti podvodnom video kamerom.

(11) Svaku radnju mora pratiti video zapis koji je ovlaštenik/vlasnik dužan podastrijeti na uvid regionalnom promatraču i nacionalnom promatraču na plovilu za tegalj. Uz video zapis dostavlja se i Deklaracija o prebacivanju za ulov na koji se odnosi. Na početku i/ili na kraju svakog video zapisa mora se prikazati broj ICCAT Deklaracije o prebacivanju. Na svakom video zapisu tijekom cijelog trajanja prikazivat će se vrijeme i datum snimanja video zapisa.

(12) Video zapisi moraju se čuvati najmanje 3 godine. Vlasnik/ovlaštenik je dužan na zahtjev ministarstva dostaviti video zapis radi kontrole ili unakrsne provjere podataka.

(13) Regionalni promatrač će na ulovnom plovilu zabilježiti i prijaviti obavljene aktivnosti prebacivanja, potvrditi položaj ulovnog plovila tijekom tih aktivnosti, promatrati i procijeniti prebačeni ulov i potvrditi podatke unesene u prethodno odobrenje za prebacivanje te potvrditi ICCAT deklaraciju za prebacivanje.

(14) Ako je procjena regionalnog promatrača količine i/ili prosječne težine ulova veća za 10% od one koju je prijavio zapovjednik ulovnog plovila, ministarstvo će utvrditi razloge postojanja razlika prije nego što se riba prebaci u kavez na uzgajalištu. Ovisno o rezultatima, prebacivanje u kaveze neće biti odobreno i ulovni dio BCD-a neće biti potvrđen.

(15) Ribarski inspektor može usmenim rješenjem u zapisniku narediti da se prilikom prebacivanja tuna iz transportnog u uzgojni kavez pusti u more riba koji prelazi broj prijavljenih riba u očevidnicima o ulovu tune.

(16) Zapovjednik plovila koje obavlja prebacivanje ima sljedeće obveze:

1. pravovremeno i točno unošenje podataka u obrazac deklaracije,

2. podaci uneseni u deklaraciju moraju biti čitljivi i neizbrisivi,

3. uneseni podaci ne smiju se brisati i mijenjati, već ukoliko je napravljena greška ona se precrta jednom linijom te se unese pravi podatak uz paraf ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila.

(17) Obrazac deklaracije ispunjava se u 4 primjerka tako da se treća kopija obrasca deklaracije dostavlja Ministarstvu faksom u roku od 24 sati nakon završetka prebacivanja/prekrcaja, druga kopija izdaje se plovilu koje je obavilo ribolov, prvu kopiju zadržava plovilo koje obavlja tegalj, preradu ili prijevoz tuna za osobnu evidenciju u knjizi koju je dužno na plovilu čuvati najmanje godinu dana, dok se original dostavlja Ministarstvu poštom ili osobno u roku od 3 dana nakon povratka iz ribolova.

ISKRCAJ I PREKRCAJ

Članak 25.

Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune i ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna, mogu prekrcavati i iskrcavati tune samo u lukama određenim od Ministarstva.

Članak 26.

Iskrcaj i prekrcaj tuna dozvoljen je u svim uzgajalištima ovlaštenim za uzgoj tuna koja imaju ICCAT broj, te u sljedećim lukama:

a) Dubrovnik – Gat Petka,

b) Vela Luka,

c) Komiža,

d) Hvar – Vira,

e) Brač – Postira – Milna – Sumartin,

f) Split – Sjeverna luka,

g) Kaštel Sućurac – Sveti Kajo,

h) Primošten,

i) Tribunj,

j) Biograd,

k) Kali,

l) Zadar – Gaženica,

m) Mali Lošinj,

n) Rijeka,

o) Pula,

p) Umag,

r) Tkon.

Članak 27.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koje obavljaju iskrcaj tuna obavezne su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja,

b) očekivanu količinu tune za iskrcaj,

c) ispunjeni obrazac Očevidnika o ulovu tuna (Prilog 4.), za tunu od koje se obavlja iskrcaj.

(2) Podaci iz stavka 1. točke a) i točke b) ovoga članka dostavljaju se elektronski na obrascu Obavijest o iskrcaju tuna s ribarskog plovila (Prilog 10.) najmanje 8 sati prije očekivanog vremena iskrcaja.

Članak 28.

(1) U slučaju prekrcaja tuna, fizičke i pravne osobe u čijem je vlasništvu plovilo koje zaprima tune (bilo da se radi o plovilu koje lovi ili prerađuje ulov) ili njegov predstavnik, obavezne su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) datum i luku prekrcaja,

b) predviđeno vrijeme dolaska,

c) kopiju ispunjenog obrasca Očevidnika o ulovu tuna (Prilog 4.), za tunu od koje se obavlja prekrcaj;

d) naziv i ICCAT broj plovila koje je izvršilo ulov tuna koje se prekrcavaju,

e) naziv plovila koji zaprima, njegov broj u ICCAT-ovoj evidenciji,

f) težinu tune koju treba prekrcati.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se elektronski putem web-aplikacije na obrascu Obavijest o prekrcaju tuna s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo (Prilog 11.), najmanje 8 sati prije očekivanog vremena prekrcaja.

(3) Fizičke i pravne osobe u čijem je vlasništvu plovilo koje je ulovilo tunu ili njegov predstavnik u vrijeme prekrcaja moraju obavijestiti Ministarstvo o sljedećem:

a) količini tune uključene u prekrcaj,

b) datumu i luci prekrcaja,

c) nazivu plovila koji zaprima, zastavu i njegov broj u ICCAT-ovoj evidenciji,

(4) Za svaki prekrcaj tune potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva.

(5) U slučaju prekrcaja tuna ulovljenih pod stranom zastavom Ministarstvo dostavlja zapis o prekrcaju nadležnom tijelu države čije je plovilo ulovilo tunu u roku od 48 sati nakon završetka prekrcaja.

(6) Ribarska inspekcija pregledava plovilo koje zaprima tunu na dolasku u luku i provjerava teret i dokumentaciju koja se odnosi na prekrcajne radnje.

PROGRAM PRAĆENJA PLOVILA

Članak 29.

(1) Sva plovila koja sudjeluju u gospodarskom ribolovu tune, sva plovila koja sudjeluju u prijevozu tune te svi tegljači koji sudjeluju u prijevozu obavezni su primjenjivati sustav za praćenje plovila (VMS).

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, plovila koja obavljaju ribolov tune udičarskim alatima, a duljine su manje od 15 m preko svega, ne moraju primjenjivati VMS.

PROGRAM PROMATRAČA NA PLOVILIMA I UZGAJALIŠTIMA

Članak 30.

Na plovilima koja aktivno love tunu tijekom ulovne sezone obvezno je prisustvo nacionalnih primatrača i to na:

– 100% aktivnih plivarica tunolvoki duljine jednake ili manje od 24 m u 2011.,

– 100% aktivnih plivarica tunolvoki duljine jednake ili manje od 20 m u 2012.,

– 20% aktivnih pelagičnih koća (preko 15m),

– 100% plovila za tegalj.

Zadaće promatrača su:

a) nadzor pridržavanja odredbama propisa koji uređuju ribolov tune.

b) bilježenje i izvješćivanje nakon ribolovne aktivnosti, između ostalog, o sljedećem:

– ulovna količinu (uključujući mortalitet, ribu zadržanu na palubi ili bačenu, izlovljenu ili okruženu mrežom plivaricom)

– ulovno područje po geografskoj dužini i širini,

– vođenje evidencije o korištenim alatima.

– datum ulova,

c) promatranje i procjenjivanje ulova i potvrđivanje unosa u očevidnik

d) uočavanje i vođenje evidencije o plovilima koja love suprotno propisima koji uređuju ribolov tune.

Promatrači u obavljanju svojih zadaća prikupljaju i znanstvene podatke potrebne za procjenu stanja stokova tune, a sukladno odredbama međunarodnih tijela kojih je Republika Hrvatska članica.

ICCAT PROGRAM REGIONALNIH PROMATRAČA

Članak 31.

(1) ICCAT-ov regionalni promatrač mora biti nazočan na 100%

– plivarica tunolovki duljine preko 24 m tijekom ribolovne sezone 2011. godine;

– plivarica tunolovki duljine preko 20 m tijekom ribolovne sezone 2012. godine;

– plivarica tunolovki neovisno o duljini tijekom cijele ribolovne sezone od 2013. godine nadalje;

– tijekom svih prebacivanja žive tune u kaveze i izlova riba iz kaveza.

(2) Plivarice tunolovke koje podliježu obvezi u okviru sustava regionalnih promatrača, a koje ne ispoštuju obvezu prihvata regionalnog promatrača neće biti autorizirane za ribolov tune.

(3) U slučajevima kada je tuna izlovljena iz kaveza s ciljem prodaje kao svježi proizvod, regionalni promatrač koji nadzire izlov može biti iz iste države u kojoj se nalazi uzgajalište.

(4) Regionalni promatrač mora biti prisutan tijekom prebacivanja tune u kaveze i izlova sve ribe iz kaveza.

Zadaće promatrača su:

– nadzor i praćenje sukladnosti uzgojnih radnji s propisima koji uređuju uzgoj tuna.

– potvrđivanje izvješća o stavljanju u kaveze,

– provođenje znanstvenog rada, primjerice prikupljanje uzoraka koje zahtijeva Komisija prema uputama SCRS-a.

(5) Ovlaštenici povlastica za ulov tuna te zapovjednici ostalih plovila koja sudjeluju u prijenosu, prebačaju, prekrcaju ili uzgoju tuna. a podliježu obvezi sudjelovanja u programu promatrača, dužni su osigurati prisustvo promatrača na plovilu te mu omogućiti obavljanje svih zadataka.

(6) Godišnji plan ulova i plan inspekcije iz članka stavka sadrže i odrednice o provedbi programa promatrača.

(7) Ministarstvo godišnji plan ulova i plan inspekcije donosi u suradnji s ministarstvom nadležnim za pitanja sigurnosti plovidbe, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane te Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija.

(8) Program promatrača na uzgajalištima tuna provodi se sukladno Odluci o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tunaL653602 (»Narodne novine« 76/09).

PROMET

Članak 32.

(1) Zabranjuje se uvoz, izvoz, provoz, uzgoj i promet na domaćem tržištu tune koju ne prati ispunjeni i ovjereni BCD (ICCAT BLUEFIN TUNA CATCH DOCUMENT) obrazac (Prilog 15.).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zabranjuje se, izvoz, provoz, uzgoj i promet tune ulovljene pod zastavom RH prije 2008. godine koje ne prati ispunjen i ovjeren obrazac SD (ICCAT STATISTICAL DOCUMENT) (Prilog 16.).

(3) Postupanje protivno stavku 1. i stavku 2. ovog članka smatra se stavljanjem tune iz negospodarskog ribolova u promet.

(4) BCD i SD obrasce izdaje Ministarstvo svakom plovilu koje je ovlašteno za gospodarski ribolov tuna i koje ima ICCAT broj. Ovi obrasci su neprenosivi i imaju jedinstveni identifikacijski broj.

(5) SD obrasce ispunjava odgovorna osoba na uzgajalištu, prodavač/izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik.

(6) BCD obrasce ispunjava zapovjednik ribarskog plovila ili njegov ovlašteni zastupnik u dijelu »CATCH INFORMATION« i »TRANSFER INFORMATION«, odgovorna osoba na uzgajalištu ili njegov ovlašteni zastupnik u dijelu »FARMING INFORMATION« i »HARVESTING INFORMATION«. U dijelu koji se odnosi na »TRADE INFORMATION« obrazac ispunjava i potpisuje prodavač/izvoznik, kupac/uvoznik ili njihov ovlašteni zastupnik.

(7) BCD obrazac potpisuje regionalni promatrač ovlašten od strane ICCAT-a u dijelu koji se odnosi na »FARMING INFORMATION« i »HARVESTING INFORMATION«.

(8) SD i BCD obrasce ovjerava Ministarstvo. BCD obrazac ovjerava se nakon svake izvršene radnje i kopija se dostavlja u Tajništvo ICCAT-a. Prilikom ovjere dijela obrasca koji se odnosi na »FARMING INFORMATION« u slučaju da se radi o tuni iz uvoza kopija ovjerenog obrasca se dostavlja i državi pod čijom je zastavom tuna ulovljena. Prilikom ovjere dijela koji se odnosi na »TRADE INFORMATION« u slučaju izvoza kopija ovjerenog obrasca se dostavlja i državi u koju se tuna izvozi.

(9) Za izračunavanje faktora konverzije primjenjuju se faktori usvojeni od strane ICCAT-a (Prilog 13.).

Članak 33.

Inspekciju ulova, prebacivanja, prekrcaja, prijevoza i prometa tunom u vodama kojima upravlja ICCAT, a nalaze se izvan teritorijalnih voda, obavlja Zajednička međunarodna ICCAT inspekcija sukladno Odluci o primjeni ICCAT nacrta Zajedničke međunarodne inspekcije i Godišnjem planu inspekcije.

Godišnji plan inspekcije izrađuje ministarstvo, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane Republike Hrvatske i ministarstvom nadležnim za pitanje sigurnosti plovidbe. Godišnji plan inspekcije objavljuje se na web-stranicama Ministarstva najkasnije do 15. travnja tekuće godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Uz vođenje očevidnika o ulovu tune sukladno članku 18.#clanak18, članku 19.#clanak19 i članku 20.#clanak20 ovog Pravilnika, od 15. svibnja 2011. godine ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune plivaricom tunolovkom dužni su voditi očevidnik i u elektronskom obliku kroz web-aplikaciju Ministarstva.

(2) Opremu, instalaciju, troškove održavanja u garantnom roku te troškove prijenosa podataka u količini od 512 MB u domaćem prometu i 10 MB u roamingu ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune plivaricom tunolovkom osigurat će Ministarstvo.

(3) Troškove održavanja i instalacije izvan garantnog roka i troškove prijenosa podataka većih od dodijeljenih iz stavka 4. ovoga članka snosi ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavlja ribolov tune plivaricom tunolovkom.

(4) Nakon instalacije opreme iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo i ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavlja ribolov tune plivaricom tunolovkom sklopit će ugovor o iznajmljivanju opreme za elektronski prijenos podataka.

Članak 35.

Prilozi 1 – 19 tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnusL653603) (»Narodne novine«, broj 44/10 i 107/10).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/33

Urbroj: 525-08-1-0314/11-1

Zagreb, 23. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOZI

zatvori
Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Tunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (tetrapturus belone)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !