Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o upisniku ugovora o zastupanju turističkih zastupnika – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 24.07.1996 Pravilnik o Upisniku ugovora o zastupanju turističkih zastupnika

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 50.L41960 stavka 5. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU UGOVORA O ZASTUPANJU TURISTIČKIH ZASTUPNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika ugovora o zastupanju turističkih zastupnika.

Članak 2.

Turistički zastupnik, prije otpočinjanja obavljanja poslova zastupanja domaćeg odnosno stranog organizatora putovanja ili posrednika u odredištima putovanja, dužan je ugovor o obavljanju poslova zastupanja, koji je sklopio s domaćim odnosno stranim organizatorom putovanja ili posrednikom (u daljnjem tekstu: ugovor o zastupanju), dostaviti Ministarstvu turizma radi upisa u Upisnik ugovora o zastupanju turističkih zastupnika (u daljnjem tekstu: Upisnik).

Upis ugovora o zastupanju u Upisnik obavlja se na zahtjev turističkog zastupnika ili organizatora putovanja odnosno posrednika koji je s turističkim zastupnikom sklopio ugovor o zastupanju.

Članak 3.

U ugovoru o zastupanju obvezno se navode podaci o turističkom zastupniku (ime i prezime, JMBG, državljanstvo i broj putovnice, ukoliko se radi o stranom turističkom zastupniku) i podaci o domaćem odnosno stranom organizatoru putovanja ili posredniku u čije ime turistički zastupnik obavlja poslove turističkog zastupnika (tvrtka, sjedište i dr.).

Ako je turistički zastupnik strani državljanin, ne može početi obavljati poslove zastupanja, ukoliko nije pribavio dozvolu boravka i radnu dozvolu.

Članak 4.

Upisnik se vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige čiji su listovi numerirani.

Naslovna stranica Upisnika prikazana je obrascem broj 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Odgovorna osoba Ministarstva turizma, prije prvog upisa ovjerava Upisnik na unutarnjoj stranici korica Upisnika pečatom i potpisom ovlaštene osobe tako da tekst ovjere glasi: "Ovaj Upisnik sadrži ukupno numeriranih stranica."

Članak 5.

Upisnik se vodi na obrascu broj 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

U Upisnik se upisuju podaci o turističkom zastupniku iz ugovora o zastupanju, vrijeme trajanja ugovora o zastupanju, turističko područje na kojem turistički zastupnik zastupa organizatora putovanja ili posrednika, te ugostiteljski objekt za smještaj ili adresa boravka turističkog zastupnika za vrijeme trajanja ugovora o zastupanju.

Članak 6.

Uz Upisnik vodi se i Zbirka isprava.

Zbirka isprava vodi se u jednom omotu za svakog turističkog zastupnika čiji je ugovor o zastupanju upisan u Upisnik.

Na omotu Zbirke isprava ispod naslova "Zbirka isprava" upisuje se ime i prezime turističkog zastupnika i brojčana oznaka pod kojom je izvršen upis ugovora o zastupanju u Upisnik.

U Zbirku isprava odlaže se, po jedan primjerak zahtjeva za upis u Upisnik i ugovor o zastupanju turističkog zastupnika.

Članak 7.

Odgovorna osoba u Ministarstvu turizma, koja vodi Upisnik i Zbirku isprava, dužna ih je čuvati na način da se zaštite od zlouporabe, uništenja i oštećenja.

Članak 8.

Podaci upisani u Upisnik i Zbirku isprava javni su.

Ministarstvo turizma nužno je dopustiti uvid u Upisnik i Zbirku isprava svakom tko za to ima opravdan interes.

Uvid u Upisnik i Zbirku isprava obavlja se uz obvezno prisustvo odgovorne osobe Ministarstva turizma.

Članak 9.

Upisnik i Zbirka isprava propisani ovim Pravilnikom smatraju se knjigama odnosno ispravama trajne vrijednosti.

Članak 10.

Upisnik se može voditi i na osobnom računalu.

Kada se Upisnik vodi na osobnom računalu, na odgovarajući medij pohranjuje se sigurnosna kopija Upisnika, koja služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka iz upisa obrađenih u računalu.

Pričuvna kopija Upisnika čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa i štetnih utjecaja (topline, vode i sl.).

Članak 11.

Nakon dostavljanja ugovora o zastupanju radi upisa u Upisnik, odgovorna osoba u Ministarstvu turizma izdat će turističkom zastupniku potvrdu o izvršenom upisu u Upisnik.

Članak 12.

Ako Ministarstvo turizma utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za upis ugovora o zastupanju u Upisnik, rješenjem će odbiti zahtjev za upis u Upisnik.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 31. prosinca 1996. godine.

Klasa: 011-01/96-01/24
Urbroj: 529-02/96-01
Zagreb, 27. lipnja 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.zatvori
Pravilnik o upisniku ugovora o zastupanju turističkih zastupnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !