Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 13.6.2007 Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1907

Na temelju članka 8.L343891 stavka 5. i članka 9.L343892 stavka 2. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, broj 163/03, 40/07) i članka 18.L343894 stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, broj 40/07), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UPISU U UPISNIK GNOJIVA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i potrebiti dokazi za upis mineralnih gnojiva u Upisnik gnojiva i brisanje iz Upisnika gnojiva, sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika gnojiva, sadržaj prijave i dokumenti koji se prilažu uz prijavu za mineralna gnojiva koja se ne upisuju u Upisnik gnojiva te propisuje postupak i rokove za izravan upis mineralnih gnojiva u Upisnik gnojiva.

Članak 2.

(1) Upisnik gnojiva (u daljnjem tekstu: Upisnik) vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u nastavku: Ministarstvo) u pisanom obliku te u obliku elektroničkog zapisa.
(2) Podaci upisani u Upisnik u obliku elektroničkog zapisa upisuju se na odgovarajući medij kao sigurnosna kopija nakon upisa ili nakon upisa svake promjene.

Članak 3.

(1) Upisnik vodi osoba koju za to ovlasti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar).
(2) Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka odgovorna je za vođenje Upisnika sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
(3) Ovlaštena osoba dužna je čuvati Upisnik tako da ga zaštiti od zlouporabe, oštećenja i/ili uništenja.

II. UPISNIK GNOJIVA

Članak 4.

Upisnik se sastoji od:
1. Upisne knjige za mineralna gnojiva,
2. Imenika pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju mineralno gnojivo u promet.

Članak 5.

Upisna knjiga za mineralna gnojiva vodi se na Obrascu UKMG koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika, a u koji se upisuju sljedeći podaci:
1. tip i naziv mineralnog gnojiva,
2. naziv pravne ili fizičke osobe – proizvođača ili uvoznika mineralnog gnojiva i njihov redni broj iz Imenika pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju mineralno gnojivo u promet,
3. Klasa, Urudžbeni broj i datum donošenja Rješenja o upisu mineralnog gnojiva ili brisanja mineralnog gnojiva iz Upisnika,
4. datum objave u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

Imenik pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju mineralno gnojivo u promet sadrži naziv, sjedište i matični broj pravne osobe, odnosno ime i prezime, matični broj obrta i prebivalište za fizičku osobu.

Članak 7.

(1) Mineralna gnojiva se upisuju u Upisnu knjigu za mineralna gnojiva temeljem pisanog Zahtjeva upućenog Ministarstvu.
(2) Pravo na podnošenje Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ima pravna ili fizička osoba koja stavlja u promet mineralna gnojiva (u daljnjem tekstu: podnositelj Zahtjeva), ako ispunjava sljedeće uvjete:
1. da je registrirana za proizvodnju, trgovinu na veliko i/ili malo gnojivima,
2. da raspolaže skladišnim prostorom koji udovoljava minimalnim tehničkim uvjetima za uskladištenje gnojiva,
3. da za poslove stavljanja gnojiva u promet zapošljava najmanje jednu osobu sa stručnom spremom najmanje šestog (VI/I) stupnja obrazovanja agronomskog ili poljoprivrednog usmjerenja.

Članak 8.

(1) Zahtjev iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na Obrascu ZMG koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika, a koji sadrži podatke o:
1. podnositelju Zahtjeva,
2. proizvođaču, adresi proizvođača, zemlji podrijetla, zemlji iz koje se uvozi ako nije zemlja podrijetla,
3. mineralnom gnojivu:
– razvrstavanje prema tipu i nazivu;
– trgovačko ime i način pakiranja;
– naziv i sadržaj hranjiva (oblik i topivost) sukladno označavanju;
– sadržaj vlage i granulometrijski sastav.
(2) Podaci iz stavka 1. točke 3. ovoga članka navode se sukladno odredbama članka 16.L343896 Pravilnika o mineralnim gnojivima (»Narodne novine«, broj 60/07).
(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:
1. Rezultat analize koji se sastoji od izvještaja i mišljenja laboratorija ovlaštenog za ispitivanje kakvoće mineralnog gnojiva za koje se traži upis,
2. rješenje o upisu u sudski registar za pravnu osobu, odnosno obrtnica za fizičku osobu,
3. dokaz da raspolaže skladišnim prostorom temeljem vlasništva ili u zakupu,
4. rješenje Službe za gospodarstvo Ureda državne uprave u županijama odnosno gradu Zagrebu, u pogledu udovoljavanja minimalnim tehničkim, zdravstvenim i ekološkim uvjetima za skladišni prostor,
5. dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja i vrste stručne spreme zaposlenika koji stavlja gnojivo u promet.
(4) Dokazi iz stavka 3. točaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka prilažu se samo kod podnošenja prvog zahtjeva za upis mineralnog gnojiva u Upisnik.
(5) Zahtjev za upis u Upisnik mora biti potpisan od strane odgovorne osobe podnositelja zahtjeva ili po njoj ovlaštene osobe te ovjeren službenim pečatom.
(6) Prilozi se podnose u izvorniku ili javno ovjerenom prijepisu odnosno kopiji.

Članak 9.

(1) Ministarstvo će donijeti rješenje o upisu mineralnog gnojiva u Upisnik:
– ako je iz Rezultata analize razvidno da mineralno gnojivo udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom o mineralnim gnojivima;
– ako pravna ili fizička osoba koja stavlja mineralno gnojivo u promet ispunjava uvjete iz članka 7.#clanak7 stavka 2. ovoga pravilnika;
– ako su podneseni svi dokazi propisani ovim pravilnikom.
(2) Na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka mineralno gnojivo se upisuje u Upisnu knjigu mineralnih gnojiva, a pravna ili fizička osoba u Imenik pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju mineralno gnojivo u promet.

Članak 10.

(1) Ministarstvo će brisati mineralno gnojivo odnosno pravnu ili fizičku osobu iz Imenika pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju mineralno gnojivo u promet iz Upisnika na zahtjev pravne ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti.
(2) Brisanje podataka iz Upisnika provodi se ako:
– su prestali postojati uvjeti propisani ovim pravilnikom na temelju kojih je donijeto rješenje o upisu u Upisnik;
– je proizvođač ili uvoznik prestao postojati.
(3) Pravna ili fizička osoba koja podnosi Zahtjev za brisanje mineralnog gnojiva iz Upisnika mora dostaviti i izjavu kojom potvrđuje da gnojivo za koje se traži brisanje više nije u prometu.
(4) Ako se rješenje o brisanju iz Upisnika donosi po službenoj dužnosti, u rješenju će se odrediti rok u kojem se gnojivo mora povući iz promet, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana primitka rješenja.

Članak 11.

(1) Promjena podataka upisanih u Upisnik provodi se na temelju zahtjeva za upis promjena. Pod promjenom podataka razumijeva se dopuna i/ili izmjena upisanih podataka.
(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se isprave kojima se dokazuje osnovanost upisa promjene.

Članak 12.

Pravne ili fizičke osobe koje stavljaju mineralna gnojiva u promet dužne su u roku 30 dana od dana nastanka prijaviti Ministarstvu sve promjene uvjeta propisanih ovim pravilnikom i priložiti dokaze o tome.

III. PRIJAVA GNOJIVA KOJA SE NE UPISUJU U UPISNIK

Članak 13.

Prije stavljanja u promet za gnojiva iz članka 9. stavka 1. točke 2. i 3. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (u daljnjem tekstu: Zakon), znanstvena ustanova ili proizvođač podnosi Ministarstvu prijavu kojoj se prilaže:
1. u slučaju iz članka 9. stavka 1. točke 2. Zakona, izjava o namjeni korištenja u istraživačke svrhe,
2. u slučaju iz članka 9. stavka 1. točka 3. Zakona, proizvođačka specifikacija.

IV. IZRAVAN UPIS U UPISNIK

Članak 14.

(1) Mineralna gnojiva koja su upisana u Registar umjetnih gnojiva izravno će se upisati u Upisnik ako pravna ili fizička osoba koja stavlja mineralno gnojivo u promet podnese Ministarstvu Zahtjev za izravni upis gnojiva u Upisnik na Obrascu ZIUG koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga pravilnika, Rješenje o upisu u Registar umjetnih gnojiva i Izjavu odgovorne osobe o sukladnosti upisanog gnojiva sa zahtjevima kakvoće propisanim Pravilnikom o mineralnim gnojivima.
(2) Pravne i fizičke osobe koje su registrirale gnojiva iz stavka 1. ovoga članka u Registar umjetnih gnojiva upisat će se u Imenik pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju mineralno gnojivo u promet temeljem Zahtjeva za izravni upis gnojiva u Upisnik i Izjave odgovorne osobe da udovoljavaju uvjetima iz članka 9.#clanak9 stavka 1. alineje 1. ovoga pravilnika.
(3) Rok za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka je do 31. listopada 2007. godine.
(4) Ako je zatražen Izravni upis u roku iz stavka 3. ovoga članka, podaci upisani u Registar umjetnih gnojiva vrijede dok se ne donese rješenje kojim se odlučuje o Zahtjevu za izravni upis.
(5) Podaci upisani u Registar umjetnih gnojiva prestaju vrijediti ako se Zahtjev za izravni upis ne uputi Ministarstvu u roku iz stavka 3. ovoga članka ili ako je povodom pravovremeno podnijetog Zahtjeva za izravni upis rješenjem Ministarstva zahtjev odbačen ili odbijen.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Registru umjetnih gnojiva i o deklariranju umjetnih gnojivaL343898 (»Narodne novine«, broj 53/91) u dijelu koji se odnosi na registar umjetnih gnojiva.

Članak 16.

Mineralna gnojiva koja su bila upisana u Registar umjetnih gnojiva mogu se stavljati u promet pod uvjetima pod kojima su bila upisana do 31. prosinca 2007. godine.

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/43
Urbroj: 525-01-07-1
Zagreb, 25. svibnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

OBRAZAC UKMG

UPISNA KNJIGA ZA MINERALNA GNOJIVA
 

 

 

STRANA

 

 

 

 

TIP GNOJIVA

 

 

 

NAZIV GNOJIVA

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA – PROIZVOĐAČ
ILI UVOZNIK GNOJIVA

REDNI BROJ U IMENIKU

 

 

 

NAZIV

 

 

 

SJEDIŠTE I ADRESA

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA I URBROJ

DATUM

 

RJEŠENJE O UPISU U UPISNIK

 

 

 

OBJAVLJENO U
»NARODNIM NOVINAMA«

 

 

 

PRIMJEDBA/POTPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA I URBROJ

DATUM

 

RJEŠENJE O BRISANJU IZ UPISNIKA

 

 

 

OBJAVLJENO U
»NARODNIM NOVINAMA«

 

 

 

PRIMJEDBA/POTPIS

 

 

 
 

OBRAZAC ZMG

ZAHTJEV ZA UPIS MINERALNIH
          GNOJIVA U UPISNIK

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

NAZIV/IME I PREZIME

 

SJEDIŠTE/PREBIVALIŠTE

 

MATIČNI BROJ

 

REDNI BROJ UPISA U IMENIK

 

 

 

PODACI O PROIZVOĐAČU GNOJIVA

NAZIV

 

ADRESA, ZEMLJA PORIJEKLA

 

ZEMLJA IZ KOJE SE UVOZI

 

 

 

PODACI O GNOJIVU

TIP

 

NAZIV

 

TRGOVAČKO IME

 

NAČIN PAKIRANJA

 

NAZIV I SADRŽAJ HRANJIVA

(OBLIK I TOPIVOST)

 

SADRŽAJ VLAGE

 

GRANULOMETRIJSKI SASTAV

 

 

------------------------------

ODGOVORNA OSOBA
 

OBRAZAC ZIUG

ZAHTJEV ZA IZRAVNI UPIS MINERALNOG
           GNOJIVA U UPISNIK GNOJIVA

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

NAZIV/IME I PREZIME

 

SJEDIŠTE/PREBIVALIŠTE

 

MATIČNI BROJ

 

PODACI O PROIZVOĐAČU GNOJIVA

NAZIV/ADRESA, ZEMLJA PORIJEKLA/ZEMLJA IZ KOJE SE UVOZI

 

RJEŠENJE

KLASA

 

DATUM

 

PODACI O GNOJIVU ZA KOJE SE TRAŽI IZRAVNI UPIS

TIP

 

NAZIV GNOJIVA UNUTAR TIPA

 

NAZIV I SADRŽAJ HRANJIVA

(OBLIK I TOPIVOST)

 

TRGOVAČKO IME

 

NAČIN PAKIRANJA

 

SADRŽAJ VLAGE

 

GRANULOMETRIJSKI SASTAV

 

ZADOVOLJAVA UVJETE PROPISANE

 

 

---------------------------

ODGOVORNA OSOBA

*PRILOG:

1. Rješenje o upisu u Registar umjetnih gnojiva

2. Izjava o sukladnosti

 
  
zatvori
Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !