Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o upisu u Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena – ("Narodne novine", br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
167 30.11.2004 Pravilnik o upisu u Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena

ministarstvo poljoprivrede, Šumarstva i vodnoga gospodarstva

2938

Na temelju članka 5.L111688 stavka 2., Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 137/04 – pročišćeni tekst), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O UPISU U UPISNIK UZORKIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika uzorkivača sjemena poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Upisnik uzorkivača) i uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke osobe za upis u Upisnik uzorkivača.

II. UPISNIK UZORKIVAČA SJEMENA

Članak 2.

Upisnik uzorkivača iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika vodi se na obrascu (obrazac UUS) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, a može se voditi i elektroničkim putem.

Članak 3.

Uz Upisnik uzorkivača osniva se i:

1. zbirka isprava, odvojeno za svaku upisanu fizičku osobu, u koju se u obliku kartoteke unose isprave i drugi spisi u svezi s upisom.

2. Imenik upisanih fizičkih osoba vodi se redom prijavljivanja, vodi se elektroničkim putem, a broj pod kojim je uzorkivač upisan u imenik predstavlja jedinstveni broj uzorkivača sjemena.

Članak 4.

Upis u Upisnik uzorkivača sjemena i imenik kao i unos isprava i drugih spisa u zbirku isprava obavlja osoba koju za to ovlasti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka odgovorna je za pravilan upis i uredno vođenje zbirke isprava.

Članak 5.

Podaci upisani u Upisnik uzorkivača koji se vodi na elektroničkom računalu, upisuju se na odgovarajući medij kao sigurnosna kopija nakon upisa ili nakon svake promjene.

Ovlaštena osoba dužna je čuvati upisnik, imenik i zbirku isprava tako da se zaštiti od zlouporabe, oštećenja i uništenja.

Članak 6.

Fizičke osobe upisane u Upisnik uzorkivača dužne su u roku od 30 dana prijaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvu) sve promjene nastale u uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i priložiti dokaze o tome.

Članak 7.

U Upisnik uzorkivača upisuju se fizičke osobe koje vrše uzorkovanje sjemena za potrebe ispitivanja njegove kakvoće, temeljem kojeg se vrši njegovo deklariranje i stavljanje u promet.

Članak 8.

U Upisnik uzorkivača sjemena upisuju se sljedeći podaci:

1. ime i prezime i prebivalište (mjesto, ulica i broj) fizičke osobe;

2. upisni broj uzorkivača i datum upisa;

3. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik i rješenje o brisanju iz Upisnika;

4. datum objave u »Narodnim novinama«.

Članak 9.

Uzorkivač sjemena upisuju se u Upisnik uzorkivača na temelju pisanog zahtjeva upućenog Ministarstvu.

Članak 10.

Ministarstvo će upisati u Upisnik uzorkivača sjemena ako podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

1. da radi na poslovima koji su vezani uz korištenje, obradu ili prodaju sjemena najmanje dvije godine,

2. ima završenu najmanje SSS stručnu spremu,

3. da je uspješno završio obuku uzorkovanja sjemena u Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu Zavoda) što dokazuje potvrdom koju o tome izdaje Zavod,

4. dostavljanjem pismene izjave da će uzorkovanje sjemena vršiti prema pravilima navedenim u Pravilniku o temeljnim zahtjevima kakvoće, pakiranja i deklariranja sjemena poljoprivrednog bilja, na način s kojim je upoznat tijekom obuke.

Članak 11.

Uz zahtjev za upis u Upisnik uzorkivača prilažu se sljedeći prilozi:

1. dokaz o ispunjavanju uvjeta o stručnoj spremi i radnom iskustvu;

2. potvrdu Zavoda o uspješno završenoj obuci uzorkovanja sjemena,

3. izjavu sukladno članku 10.#clanak10, točke 4. ovog Pravilnika.

Prilozi se podnose u izvorniku izuzev priloga iz točke 1. koji može biti i u ovjerenom prijepisu ili preslici.

Članak 12.

Ministarstvo će uskratiti upis ako nisu udovoljeni uvjeti iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika.

U skladu sa člankom 6. stavak 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakona) ministarstvo će brisati uzorkivača sjemena upisanog u Upisnik uzorkivača iz članka 5. stavak 1. točke 10. Zakona:

– na njegov zahtjev i kada utvrdi da više ne udovoljava uvjetima iz članka 10.#clanak10 i 11.#clanak11 ovoga Pravilnika, te ukoliko ne ispunjava uvjete iz članka 13. Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranja i deklariranja sjemena poljoprivrednog bilja, te ukoliko se u tri provjere u tijeku godine, a koje se provode u skladu sa člankom 12. stavak 1. istog Pravilnika, odstupi više od dozvoljenih tolerancija.

Članak 13.

Uzorkivač sjemena mora svoj posao obavljati prema pravilima navedenim u članku 10.#clanak10 stavku 4. ovog Pravilnika i poduzeti sve mjere da vjerodostojnost uzorka ne bude narušena.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-11-2/04-01/1
Urbroj: 525-1-04-1
Zagreb, 29. studenoga 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o upisu u Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !