Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o upotrebi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
176 5.11.2003 Pravilnik o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

MINISTARSTVO FINANCIJA

2569

Na temelju članka 73.L92511 stavak 3. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99, 94/99, 179/99, 73/00, 92/01 i 47/03) i članka 91. stavak 8., članka 120. i članka 221. stavak 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakonaL92513 (»Narodne novine«, br. 161/03), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UPORABI OBRAZACA PRI PROVEDBI CARINSKOG ZAKONA

1. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– način popunjavanja obrazaca koji se podnose u carinskom postupku,

– sustav šifriranja pri popunjavanju JCD i njezina dodatna lista,

– sustav uporabe i način popunjavanja polja, te sustav šifarskih oznaka pri popunjavanju JCD,

– pravila za provedbu postupka premještaja robe ili proizvoda od jednog do drugog korisnika odobrenja bez prekidanja postupka.

Obrasci i ogledni primjerci akata propisani ovim Pravilnikom, tiskaju se odnosno ispisuju hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

2. POPUNJAVANJE DEKLARACIJE
O CARINSKOJ VRIJEDNOSTI

Članak 2.

Deklaraciju o carinskoj vrijednosti robe (u daljnjem tekstu: DCV), sukladno oglednom obrascu iz Priloga 11 Uredbe za provedbu Carinskog zakona, podnosi primatelj robe ili deklarant uz punomoć primatelja, koji mora raspolagati svim podacima potrebnim za pravilno utvrđivanje carinske vrijednosti robe.

Podatke o carinskoj vrijednosti robe prijavljuju u skladu s odredbama Carinskoga zakona i Uredbe za provedbu Carinskog zakona. Upisivanje netočnih podataka prilikom prijavljivanja carinske vrijednosti kažnjivo je prema odredbama Carinskog zakona.

Ako se u deklaraciji o carinskoj vrijednosti robe iskažu podaci za robu raspoređenu u više od tri tarifna stavka Carinske tarife, uz tu se deklaraciju podnosi onoliko dodataka iz deklaracije o carinskoj vrijednosti robe (u daljnjem tekstu: DCV BIS) koliko je potrebno da budu obuhvaćeni svi tarifni stavci u Carinskoj tarifi iskazani u toj uvoznoj carinskoj deklaraciji.

DCV ne treba se podnositi:

a) za robu koju uvoze fizičke osobe za svoje osobne potrebe i potrebe svojega kućanstva,

b) za uvoz robe bez prodaje,

c) za robu koja se uvozi na osnovi zamjene za neispravnu robu,

d) za privremeni uvoz robe, te

e) za uvoz robe u najam ili leasing ako nije ugovorena kupnja robe.

Članak 3.

DCV popunjava se na način kako slijedi:

1. U nazivu obrasca »Deklaracija o carinskoj vrijednost robe, DCV broj -––--- « carinarnica ili njena ustrojstvena jedinica upisuje broj pod kojim je uvozna carinska deklaracija, uz koju se podnosi DCV, upisana u »Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija«.

2. U rubriku Službena bilješka carinarnice ovlašteni carinski službenik koji provjeri podatke u DCV, stavlja svoj potpis i otisak pečata, potvrđujući time da je obavio provjeru.

U tu se rubriku unose i druge bilješke u svezi s radom carinarnice pri obradi DCV.

3. U rubriku 1. upisuju se identifikacijski podaci o prodavatelju robe, i to:

– naziv tvrtke, adresu i državu sjedišta (za pravne osobe),

– ime i prezime, adresu i državu prebivališta ili stalnog boravišta (za fizičke osobe).

4. U podrubriku 2a. upisuju se identifikacijski podaci o kupcu robe, i to:

– naziv tvrtke i adresu njegova sjedišta (za pravne osobe), ili

– ime i prezime i adresu u mjestu prebivališta ili stalnog boravišta (za fizičke osobe).

5. U podrubriku 2b. treba upisati identifikacijske podatke o osobi koja je podnijela DCV, i to:

– naziv tvrtke i adresu njegova sjedišta (za pravne osobe), ili

– ime i prezime i adresu u mjestu prebivališta ili stalnog boravišta (za fizičke osobe).

6. U rubriku 3. upisuje se paritet isporuke robe s naznakom mjesta ili granice u skladu s ovim Pravilnikom.

7. U rubriku 4. upisuje se broj i datum izdanog računa o kupoprodaji robe za koju se podnosi DCV.

8. U rubriku 5. upisuje se broj i datum ugovora na temelju kojeg je zaključena kupoprodaja, a ako nema ugovora, broj i datum narudžbe.

9. U rubriku 6. »Broj i datum bilo koje prethodne odluke koja se odnosi na rubrike 7. do 9.« upisuje se broj i datum bilo kojeg prethodnog rješenja (mišljenja) carinarnice koje se odnosi na rubrike 7., 8. ili 9.

10. U smislu rubrike 7.:

a) smatra se da su ekskluzivni zastupnici povezani s prodavateljem samo kada pored ugovora o ekskluzivnom zastupstvu, postoji i drugačija povezanost (navedeno pod zvjezdicom),

b) smatra se da činjenica što su kupac i prodavatelj povezani sama po sebi ne može biti temelj da se transakcijska vrijednost smatra neprihvatljivom. U takvu slučaju bit će ispitane okolnosti prodaje i transakcijska će se vrijednost prihvatiti pod uvjetom da srodstvo nije utjecalo na cijenu.

U podrubriku 7c. upisuju se carinske vrijednosti koje su u posljednjih 6 mjeseci prije podnošenja ove deklaracije o carinskoj vrijednosti robe bile utvrđene za istu ili sličnu robu. Treba navesti carinarnicu i akt te carinarnice (npr. broj i datum carinske deklaracije).

11. U rubriku 8. upisuje se, primjerice:

– da se roba može koristiti samo za proizvodnju određenog proizvoda ili da je robu dozvoljeno obraditi samo prema određenom postupku;

– da je cijena uvozne robe bila određena pod uvjetom uzajamne isporuke roba (kompenzacijski poslovi);

– da je cijena bila određena npr. pod uvjetom da će kupac u svezi s uvezenom ili drugom robom obaviti odgovarajuća (dogovorena) ispitivanja i rezultate besplatno dostaviti prodavatelju ili trećim osobama.

12. U rubriku 9. upisuju se naknade i troškovi u vezi s rubrikama 9a. i 9b. Treba ih specificirati i njihovu vrijednost naznačiti u rubrikama 15. i 16.

13. U podrubriku 10a. upisuje se broj listova DCV BIS-a koji se podnose uz DCV.

14. U podrubriku 10b. upisuje se mjesto i datum podnošenja DCV-a, te potpis i pečat odgovorne osobe podnositelja DCV-a.

Odgovornom osobom smatra se osoba koja je ovlaštena za potpisivanje carinskih dokumenata, sukladno Zakonu o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe.

15. U smislu rubrike 11. smatra se kako slijedi u nastavku:

Neto-vrijednost u pravilu je konačan iznos računa, stvarno plaćen ili plativ (bruto-iznos umanjen za popuste npr. rabat, kasa--skonto i dr.). Neto-vrijednost u valutnoj jedinici računa upisuje se u decimalnom iznosu.

Popust koji je dogovoren do trenutka određivanja carinske vrijednosti, ali još nije realiziran (npr. količinski popust u slučaju odbitka određene količine robe u određenom razdoblju), ne odbija se od bruto-iznosa računa. Ta se odredba ne primjenjuje ako je carinarnici moguće dokazati da će popust biti ostvaren. Na popuste treba upozoriti u rubrici »Napomena«.

Skonto se može odbiti samo ako je bio dogovoren u skladu s uvjetima plaćanja i ako se radi o skontu koji je uobičajen s obzirom na vrstu posla. Veći skonto od uobičajenog može se odobriti samo uz dokaz da će se stvarno ostvariti.

Kamate koje treba platiti prodavatelju prema ugovoru o financiranju ne odbijaju se u ovoj rubrici već u rubrici 21.

Ako se dio robe izgubi ili ošteti prije određivanja vrijednosti, a ugovorne se stranke ne dogovore o novoj cijeni, prvotni iznos računa umanjuje se za vrijednost nedostatne količine ili za vrijednost oštećenja.

U podrubriku 11a. treba upisati i devizni tečaj za preračunavanje u domaću valutu u skladu s propisima o deviznom poslovanju.

U podrubriku 11b. upisuju se neizravna plaćanja u valuti ako su specificirana u rubrici 8. te tečaj za preračunavanje u skladu s propisima o deviznom poslovanju. Neizravna plaćanja upisuju se u decimalnom iznosu.

16. U rubriku 12. upisuje se zbroj vrijednosti iskazanih u rubrikama 11a. i 11b. u kunama preračunatim prema deviznim tečajima koji su navedeni u tim rubrikama.

17. U rubrike 13. – 23. upisuju se troškovi iskazani u kunama bez naznake decimala.

Svi troškovi raspoređuju se po tarifnim stavcima u deklaraciji razmjerno vrijednosti robe u pojedinom stavku.

Na dnu stranice (rubrika označena zvjezdicom) upisuje se iznos u stranoj valuti i devizni tečaj (razrađeno po stavkama).

18. U rubrici 13. iskazuje se kako slijedi:

– u podrubrici 13a. – troškovi provizije (osim kupovne provizije),

– u podrubrici 13b. – provizije posrednika i

– u podrubrici 13c. – troškovi ambalaže ako ih je uzrokovao kupac, a nisu uključeni u stvarno plaćenu ili plativu cijenu robe.

U troškove ambalaže iz podrubrike 13c. ne ulaze:

– troškovi koje treba platiti za vraćanje ambalaže prodavatelju,

– troškovi za ambalažu koji nastanu u slobodnom prometu na carinskim područjima, a koju kupac daje na raspolaganje.

19. Pri iskazivanju podataka u rubrici 14. postupa se kako slijedi:

– Vrijednost robe koja je stavljena na raspolaganje jest njezina nabavna cijena, a ako je robu proizveo kupac ili osoba koja je s njim povezana, tada se kao vrijednost navode troškovi proizvodnje.

Ako se radi o uslugama, treba navesti iznos koji se mora platiti za dobivenu ili obavljenu uslugu.

– Kada vrijednost nije moguće odrediti u skladu s navedenim u prethodnoj podtočki, a kupac je robu rabio prije nego što ju je predao prodavatelju, prodajna se vrijednost procjenjuje tako što se od prodajne cijene robe odbije odgovarajući iznos amortizacije.

– Vrijednost koja se odredi za neku robu ili uslugu mora se podijeliti razmjerno količini uvezene robe. Način podjele (npr. uključivanje cjelokupne vrijednosti kod prve pošiljke ili podjela na predviđenu cijelu proizvodnju), u skladu s prijedlogom sudionika u carinskom postupku, potvrđuje ovlaštena carinarnica.

20. U rubrici 15. navedene podatke treba iskazati kako slijedi:

a) nadoknade za licencije koje kupac mora platiti izravno ili neizravno kao uvjet prodaje ako te nadoknade nisu uključene u cijenu stvarno plaćenu ili plativu, npr. plaćanja za patente, autorska prava, marku robe i slično;

b) nadoknade za licencije za tehnološke postupke uračunavaju se u carinsku vrijednost samo kada je ta tehnologija neodvojivo uključena u uvoznu robu;

c) nadoknade za licencije za uporabu robne marke pod kojom se uvozna roba smije prodavati, prepustiti drugome ili koristiti uračunavaju se u carinsku vrijednost samo kada se radi o uvozu robe sa zaštićenom markom robe;

d) ako visinu nadoknade za licenciju za uvoznu robu utvrđuje carinarnica (npr. stopu u postotcima koji se odbijaju u slučaju nadoknade za licenciju zavisno o opsegu prodaje), isto se upisuje u rubriku 6. obrasca DCV.

21. U rubriku 16. upisuje se dio iznosa ostvaren preprodajom, ustupanjem ili uporabom uvezene robe koji se izravno ili neizravno plaća prodavatelju. U troškove se ne uračunavaju plaćanja za pravo na reprodukciju (navode se u rubrici 21.).

22. U rubriku 17. upisuju se stvarno nastali troškovi u svezi s isporukom robe do mjesta unosa robe na carinsko područje.

Ako je roba isporučena besplatno ili s prijevoznim sredstvom kupca, tada treba navesti troškove prijevoza koji bi se za isti način prijevoza obračunali po uobičajenoj prijevoznoj tarifi.

Kao mjesto unosa robe na carinsko područje upisuje se:

– carinski granični prijelaz – u cestovnom i željezničkom prometu,

– luka iskrcaja – u pomorskom prometu,

– prva odredišna zrakoplovna luka – u zračnom prometu,

– mjesto odredišne pošte – u poštanskom prometu,

– drugo mjesto, gdje roba prelazi carinsku crtu – za robu koja se prevozi na drugi način.

U prazno polje rubrike 17. upisuju se novčani rabat i druga sniženja ugovorena prije, a ostvarena poslije obavljenog uvoza ako ne odgovaraju definiciji navedenoj u rubrici 11a.

23. U rubriku 18. upisuju se ukupni troškovi u kunama koji se uračunavaju u carinsku vrijednost (zbroj rubrika 13., 14., 15., 16. i 17.).

24. U rubrike od 19. do 22. upisuju se troškovi ili plaćanja koja su uključena u prodajnu cijenu, a ne uračunavaju se u carinsku vrijednost robe. Ti troškovi moraju biti iskazani odvojeno od prodajne cijene na takav način da ih je moguće provjeriti.

25. Pri iskazivanju podataka u rubrici 19. treba postupiti kako slijedi:

a) ako je za prijevozne troškove podnesen račun kompletne cijene prijevoza, oni se odvojeno prikazuju tako da se u rubrici »Napomena« razdijele na dva dijela: za prijevoz izvan carinskog područja i unutar carinskog područja.

b) ako je roba obračunata po jedinstvenoj cijeni franko kupac, trošak za dio prijevoznog puta unutar carinskog područja ne odbija se od cijene robe. Taj dio prijevoznih troškova može se odbiti samo kada kupac dokaže carinarnici da bi cijena za robu s paritetom franko granica bila niža od cijene s paritetom franko kupac.

26. U rubriku 20. upisuju se troškovi montaže, održavanja i tehničke pomoći koji nastaju nakon uvoza.

27. U rubriku 21. upisuju se ostali troškovi, primjerice:

a) osiguranja robe u carinskom području Republike Hrvatske,

b) prava na reprodukciju uvozne robe na carinskom području i umnožavanja autorskih djela;

c) za plaćanja na ime kamata u okviru kreditnog ugovora koja se odnose na kupnju uvozne robe u skladu sa Carinskim zakonom;

d) za software pod uvjetom da je vrijednost programskih podataka prikazana na računu odvojeno od vrijednosti nosača podataka.

28. U rubrici 22. odbijaju se carinske i porezne pristojbe ako su bile uključene u cijenu, i to u onoj visini u kojoj su bile obračunate na carinskom području.

29. U rubrici 23. upisuju se ukupni troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrijednost robe (zbroj rubrika 19., 20., 21. i 22.).

30. U rubriku 24. upisuje se carinska vrijednost robe (ukupno A + ukupno B – ukupno C)

31. U rubriku »Napomena« upisuje se:

a) podjela ukupnih troškova pošiljke po pojedinim stavkama,

b) b) podjela fakturne cijene za robu u setovima i robu koja se isporučuje rastavljena,

c) priložena dokumentacija,

d) podjela troškova prijevoza za prijevoz izvan carinskog područja i unutar tog područja, te

e) drugi podatci mjerodavni za utvrđivanje carinske vrijednosti robe.

3. POPUNJAVANJE JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

a) Uporaba setova JCD

Članak 4.

JCD i Dodatni list JCD sastavljeni su iz kompleta od osam primjeraka odnosno pet primjerka dvonamjenskog kompleta. Namjenjeni su:

– primjerak 1, uzduž desnog ruba označen je crvenom neisprekidanom crtom – primjerak za carinarnicu otpreme/izvoza;

– primjerak 2, uzduž svojeg desnoga ruba označen je zelenom neisprekidanom crtom – primjerak za obradu podataka o izvozu;

– primjerak 3, uzduž desnoga ruba označen je žutom neisprekidanom crtom – primjerak za pošiljatelja/izvoznika;

– primjerak 4, uzduž desnoga ruba označen je isprekidanom plavom crtom – primjerak za odredišnu carinarnicu;

– primjerak 5, uzduž desnoga ruba označen je neisprekidanom plavom crtom – primjerak kojim se otpremnoj/izvoznoj carinarnici potvrđuje prijam/istup robe;

– primjerak 6, uzduž desnoga ruba označen je crvenom isprekidanom crtom – primjerak za carinarnicu uvoznog carinjenja;

– primjerak 7, uzduž desnoga ruba označen je zelenom isprekidanom crtom – primjerak za obradu podataka pri uvozu robe;

– primjerak 8, uzduž desnoga ruba označen je žutom isprekidanom crtom – primjerak za uvoznika/primatelja;

Svaki primjerak dvonamjenskoga kompleta JCD-a može se rabiti alternativno. Neuporabljeni broj na primjerku JCD-a mora biti precrtan. Komplet od osam primjeraka može nadomjestiti dva dvonamjenska kompleta od pet primjerka JCD-a.

Deklarant može za svoje potrebe rabiti dodatni primjerak JCD-a bez brojčane oznake što mora imati dijagonalno ispisan tekst »ZA INTERNU UPORABU«. Taj primjerak JCD-a carinarnica u postupku neće ovjeriti.

Članak 5.

U zajedničkom postupku izvoza i provoza robe podnosi se jedan set JCD-a, ako je sva roba što je se izvozi u jednomu prijevoznom sredstvu, a sastoji se od:

– primjerak 1, za otpremnu/izvoznu carinarnicu;

– primjerak 2, za obradu podataka;

– primjerak 3, za izvoznika;

– primjerak 4, za odredišnu carinarnicu;

– primjerak 5, za potvrdu istupa robe.

Primjerak 1 zadržava otremna/izvozna carinarnica zajedno sa svima priloženim ispravama.

Primjerak 2 zadržava otpremna/izvozna carinarnica za obradu podataka.

Primjerak 3 otpremna/izvozna carinarnica vraća deklarantu/zastupniku nakon puštanja robe.

Primjerak 4 zadržava odredišna carinarnica.

Primjerak 5 služi kao isprava za carinski nadzor. Prijevoznik je pri izlasku iz Republike Hrvatske dužan primjerke 4 i 5 predati odredišnoj carinarnici, koja na primjerku 5 ovjerava istup robe otpremnoj/izvoznoj carinarnici.

Članak 6.

Ako se izvozni i provozni postupak provodi odvojeno, za svaku se pošiljku podnosi jedan set JCD-a što se sastoji od:

– primjerak 1, za izvoznu carinarnicu;

– primjerak 2, za obradu podataka;

– primjerak 3, za izvoznika.

Primjerak 1 zadržava izvozna carinarnica zajedno sa svima priloženim ispravama.

Primjerak 2 zadržava izvozna carinarnica za obradu podataka.

Primjerak 3 izvozna carinarnica predaje deklarantu/zastupniku nakon puštanja robe.

Odredbe ovoga članka se primjereno rabe za sve vrste izvoznih carinskih postupaka.

Članak 7.

Ako se postupak izvoza provodi uz uporabu TIR-karneta, podnosi se set JCD-a sukladno članku 6.#clanak6 ovoga Pravilnika.

Članak 8.

U provoznom se postupku za sve pošiljke u jednomu prijevoznom sredstvu podnosi jedan set JCD-a, što se sastoji od:

– primjerak 1, za otpremnu carinarnicu;

– primjerak 4, za odredišnu carinarnicu;

– primjerak 5, za potvrdu istupa odnosno prijama robe;

– primjerak 7, za obradu podataka.

Primjerak 1 zadržava otpremna carinarnica za potrebe carinskog nadzora. Ako je roba za koju je bio pokrenut provozni postupak namijenjena izvozu, uz JCD se za provoz robe podnosi sve primjerke 3 JCD-a temeljem kojih je roba bila izvozno ocarinjena.

Primjerak 4 zadržava odredišna carinarnica.

Primjerak 5 rabi se za potrebe carinskog nadzora. Prijevoznik je dužan primjerke 4 i 5 predati odredišnoj carinarnici. Odredišna carinarnica ovjerava primjerak 5 kojim potvrđuje prijam/istup robe otpremnoj carinarnici.

Članak 9.

U postupku puštanja robe u slobodan promet, početku postupka carinskog skladištenja,unosa robe u slobodnu zonu, postupku unutarnje proizvodnje, postupku prerade pod carinskim nadzorom, postupku privremenog uvoza i uništenja pod carinskim nadzorom podnosi se set JCD-a što se sastoji od:

– primjerka 6, za uvoznu carinarnicu;

– primjerka 7, za obradu podataka;

– primjerka 8, za uvoznika/primatelja robe.

Primjerak 6 zadržava uvozna carinarnica zajedno s ostalima priloženim ispravama.

Primjerak 7 zadržava uvozna carinarnica za obradu podataka.

Primjerak 8 uvozna carinarnica predaje deklarantu/zastupniku nakon puštanja robe.

Odredbe ovoga članka se primjereno rabe za sve vrste uvoznih carinskih postupaka.

b) Popunjavanje polja jedinstvene carinske deklaracije

Članak 10.

Polja u obrascu JCD i Dodatnom listu JCD-a popunjava se pisaćim strojem, pisačem ili, iznimno, rukopisom. Ako se podatke upisuje ručno, moraju biti upisani kemijskom olovkom i velikim tiskanim slovima. Podatke se popunjava tako da prvi znak podatka u drugome polju počinje u kvadratiću u lijevom gornjem kutu.

Polja označena brojkom popunjava deklarant/zastupnik, kako je propisano za carinski postupak pri kojemu se podnosi JCD.

Polja označena velikim slovima popunjava carinarnica ili drugo ovlašteno tijelo na način propisan ovim Pravilnikom.

Šifre kojima se popunjavaju određena polja, uređene su sustavom brojčanih i slovnih oznaka, koje se rabe pri popunjavanju JCD (u daljnjem tekstu: Šifrarnik) koji je otisnut u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegovim je sastavni dijelom.

Popunjavanje polja JCD za izvozni postupak, postupak vanjske proizvodnje, postupak privremenog izvoza i postupak provoza robe

Članak 11.

U obrascu JCD za zajednički izvozni i provozni postupak, sukladno članku 5.#clanak5 ovoga Pravilnika, NE popunjavaju se polja 4, 9, 10, 12, 13, 15, 15a, 15b, 16, 17b, 23, 26, 28, 29, 34, 36, 43, 48, 50, 51.

U obrascu JCD za izvozni postupak, sukladno članku 6.#clanak6 ovoga Pravilnika, osim u obrascima za postupke iz članka 11.#clanak11 ovoga Pravilnika, NE popunjavaju se polja 4, 9, 10, 12, 13, 15, 15a, 15b, 16, 17b, 18, 23, 26, 28, 29, 34, 36, 43, 48,50, 51, 52 i 53.

U obrascu JCD za provoz robe, iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, NE popunjavaju se polja 7, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 15b, 16, 17b, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51 i 54.

Polja JCD-a koja nisu spomenuta u stavcima 1. i 2. ovog članka popunjavaju se na sljedeći način:

POLJE 1 – DEKLARACIJA

Prvo podpolje NE popunjava se.

Drugo podpolje popunjava se šifrom:

1 za izvoz robe;

2 izvoz robe radi vanjske proizvodnje i privremeni izvoz robe;

3 ponovni izvoz robe.

Treće podpolje popunjava se oznakom TIZ u zajedničkom postupku izvoza i provoza prema članku 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

POLJE 2 – POŠILJATELJ/IZVOZNIK

U polje 2 upisuje se naziv i adresu tvrtke odnosno druge pravne ili fizičke osobe koja izvozi robu, a uz oznaku BR: matični broj tvrtke odnosno druge pravne osobe što ga dodjeljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, ili zajedničku šifru fizičkih osoba za pošiljatelja/izvoznika iz Šifrarnika, te jedinstveni matični broj građanina, vlasnika obrtničke radnje odnosno fizičke osobe.

Ako izvozom robe počinje ili završava postupak s gospodarskim učinkom, u polje 2 upisuje se matični broj imatelja odobrenja za takav postupak.

POLJE 3 – OBRASCI

U polje 3, što se sastoji od dvaju podpolja, upisuje se podatke o broju obrazaca.

U prvo podpolje, dužine dva mjesta, upisuje se redni broj obrasca.

U drugo podpolje, dužine dva mjesta, upisuje se ukupan broj obrazaca.

Ako se uz JCD ne prilaže ni jedan Dodatni list JCD-a, u oba podpolja upisuje se broj 1.

POLJE 5 – STAVKE

U polje 5, dužine dva mjesta, upisuje se ukupan broj stavaka robe prijavljene u JCD-u.

POLJE 6 – BROJ KOLETA

U polje 6, dužine šest mjesta, upisuje se ukupan broj paketa za robu što je se prijavljuje po deklaraciji bez upisivanja vrste.

Ako se izvozi robu u rasutom stanju, polje 6 NE popunjava se.

POLJE 7 – REFERENTNI BROJ

U polje 7, dužine petnaest mjesta, upisuje se, odvojeno kosom crtom, broj i datum iz evidencije što je vodi tvrtka odnosno druga pravna osoba, pod kojim je uveden ugovor o trgovinskom poslu na temelju kojeg se robu izvozi.

Ako se vraća stranu robu u inozemstvo, sukladno članku 185. Carinskog zakona, upisuje se broj i godinu ugovora na temelju kojeg je roba uvezena.

Ako se izvozno carini robu radi opskrbe sredstava u međunarodnom prometu, polje 7 NE popunjava se.

Ako robu izvozi fizička osoba ili ako se robu šalje kao humanitarnu pomoć, donaciju ili dâr, polje 7 NE popunjava se.

Ako se izvozno carini robu sukladno članku 88. Carinskog zakona, polje 7 NE popunjava se.

POLJE 8 – PRIMATELJ

U polje 8 upisuje se naziv i adresu strane tvrtke kupca ili primatelja robe, odnosno ime i prezime osobe koja je robu kupila.

POLJE 11 – ZEMLJA TRGOVCA

U prvo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje kupca ili primatelja, iz Šifrarnika.

POLJE 14 – DEKLARANT/ZASTUPNIK

U polje 14 upisuje se naziv i adresu tvrtke deklaranta/zastupnika, te ime i prezime odgovornog djelatnika u deklaranta/zastupnika, a uz oznaku BR: matični broj tvrtke deklaranta/zastupnika.

Ako su deklarant i IZVOZNIK ista osoba, u polje 14 upisuje se IZVOZNIK, a uz oznaku BR: matični broj IZVOZNIKA.

POLJE 17 – ZEMLJA ODREDIŠTA

U polje 17 upisuje se naziv zemlje u koju se robu izvozi.

POLJE 17a – ŠIFRA ZEMLJE ODREDIŠTA

U polje 17a, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje koja je upisana u polju 17, iz Šifrarnika.

POLJE 18 – IDENTITET I NACIONALNOST PRIJEVOZNOG SREDSTVA U ODLASKU

U prvo podpolje upisuje se registracijski broj prijevoznog sredstva u trenutku polaska.

Ako robu prevozi kamion s prikolicom, treba upisati i registracijske oznake prikolice.

Ako je roba natovarena na kamion što ga se prevozi od otpremne do odredišne carinske ispostave na željezničkomu prijevoznom sredstvu, upisuje se registracijske oznake kamiona.

Ako se robu prevozi vagonima, u polje 18 upisuje se POPISNA LISTA VAGONA.

Ako se robu prevozi u jednome vagonu, upisuje se oznaku vagona.

Ako se robu prevozi brodom, upisuje se naziv i oznaku broda.

Ako se robu prevozi zrakoplovom, upisuje se oznaku LETA zrakoplova.

Ako se carini poštanske pošiljke, plin, naftu, električnu energiju i slično, polje 18 NE popunjava se.

U drugo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje nacionalne pripadnosti prijevoznog sredstva u trenutku polaska, iz Šifrarnika.

Ako se robu prevozi kombiniranim prijevoznim sredstvom, upisuje se nacionalnu pripadnost vučnoga dijela vozila.

Ako se izvozni i provozni postupak provodi odvojeno, sukladno članku 9.#clanak9 ovoga Pravilnika, polje 18 NE popunjava se.

Ako se izvozno carini robu sukladno članku 88. Carinskog zakona, polje 18 NE popunjava se.

POLJE 19 – KONTEJNER

U polje 19, dužine jedno mjesto, upisuje se šifru »1«, ako se robu prevozi kontejnerom.

Ako se robu NE prevozi kontejnerom, upisuje se šifru »0«.

POLJE 20 – UVJETI ISPORUKE

U prvo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru pariteta isporuke, iz Šifrarnika.

U drugo podpolje upisuje se naziv mjesta na koje se odnosi paritet.

U treće podpolje, dužine jedno mjesto, upisuje se šifru mjesta pariteta iz drugoga podpolja polja 20, iz Šifrarnika.

POLJE 21 – IDENTITET I NACIONALNOST AKTIVNOGA PRIJEVOZNOG SREDSTVA ŠTO PRELAZI GRANICU

U prvo podpolje upisuje se vrstu i oznake aktivnoga prijevoznog sredstva na kojemu će roba prijeći granicu.

U drugo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje nacionalne pripadnosti aktivnoga prijevoznog sredstva na kojemu će roba prijeći granicu.

Ako se izvozni i provozni postupak provodi odvojeno, sukladno članku 10.#clanak10 ovoga Pravilnika, polje 21 NE popunjava se.

Ako se izvozno crini robu sukladno članku 88. Carinskog zakona, polje 21 NE popunjava se.

POLJE 22 – VALUTA I UKUPNA SVOTA U RAČUNU

U prvo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru vrste valute u kojoj je iskazana vrijednost robe, iz Šifrarnika.

U drugo podpolje, dužine jedanaest cijelih i dva decimalna mjesta, upisuje se ukupnu vrijednost robe u računu, tj. vrijednost što će biti naplaćena, izraženu u valuti iz prvoga podpolja polja 22.

Ukupna je vrijednost robe u računu zbroj vrijednosti iz polja poslije polja 41 svih stavaka robe u JCD-u.

Ako se izvozi robu obračunanu u više valuta, za svaku vrstu valute treba podnijeti poseban JCD.

U JCD za privremeni izvoz robe, u drugo podpolje upisuje se vrijednost robe, premda neće biti ispostavljen račun.

U JCD za ponovni izvoz robe što je bila privremeno uvezena radi unutarnje proizvodnje, u drugo podpolje upisuje se svotu što čini vrijednost domaćega ugrađenog materijala i proizvodnih radnjâ.

POLJE 24 – VRSTA POSLA

U polje 24, što se sastoji od dvaju podpolja, upisuje se šifru vrste trgovinskog posla, iz Šifrarnika, po jedan znak u svako podpolje.

POLJE 25 – VRSTA PROMETA NA GRANICI

U polje 25, dužine dva mjesta, upisuje se šifru vrste prometa na granici, iz Šifrarnika.

Ako se izvozni i provozni postupak provodi odvojeno, prema članku 9.#clanak9 ovog Pravilnika, polje 25 NE popunjava se.

Ako se izvozno carini robu sukladno članku 88. Carinskog zakona, polje 25 NE popunjava se.

POLJE 27 – MJESTO UTOVARA

U polje 27 upisuje se naziv mjesta na kojemu se prijevozno sredstvo s ocarinjenom utovarenom robom ukrcava na drugo prijevozno sredstvo u kojemu će prijeći granicu (kombinirani prijevoz).

POLJE 30 – MJESTO ROBE

U polje 30 upisuje se mjesto gdje će se obaviti pregled robe.

POLJE 31 – PAKIRANJE I OPIS ROBE; OZNAKE I BROJEVI;

BROJ KONTEJNERA; BROJ I VRSTA

(1) U prvi redak polja 31 upisuje se, odvojeno kosim crtama, oznake i brojeve svih paketa što se odnose na tu deklaraciju, brojeve i oznake svih kontejnera ili druge oznake što omogućuju prepoznavanje pošiljke.

Ako se izvozi plin, naftu, električnu energiju i slično, što ih se prenosi plinovodom, naftovodom, dalekovodom i slično, u prvi redak polja 31 upisuje se plin, nafta, električna energija i slično.

Ako se izvozi rasuti teret, upisuje se RASUTO.

(2) U treći redak polja 31 upisuje se naziv robe prema Carinskoj tarifi i uobičajeni trgovački naziv robe.

U polje 31 može se upisati naziv samo jedne robe prema Carinskoj tarifi.

Ako se naziv robe u Carinskoj tarifi razlikuje od naziva za jednaku robu na kakvu se primjenjuje i druge propise, upisuje se i poseban dio naziva iz tih propisa kakav nije obuhvaćen nazivljem u Carinskoj tarifi.

Naziv robe u JCD mora biti potpun kako bi se robu sa sigurnošću moglo rasporediti u Carinsku tarifu i druge tarife, odnosno druge propise što ih se primjenjuje pri izvozu robe.

(3) Iznimno polje 31 popunjava se:

– ako se u inozemstvo šalje robu za besplatnu raspodjelu ili potrošnju na sajmovima, izložbama i drugim priredbama ili ako tvrtka koja izvodi radove u inozemstvu izvozi na svoje gradilište potrošni materijal bez naplate protuvrijednosti, upisuje se zajednički naziv »potrošni materijal«;

– ako se izvozi domaću robu, osim goriva i maziva prodanih radi opskrbe prijevoznih sredstva u međunarodnom prometu, upisuje se naziv »opskrba prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu«;

– ako se ponovno izvozi alat, sitni inventar i uzorke, upisuje se naziv »alat, sitni inventar i uzorci«;

– ako fizička osoba izvozi predmete svoga kućanstva, upisuje se zajednički naziv »predmeti za potrebe kućanstva«, a JCD-u se prilaže poseban popis robe što sadrži podatke o vrsti, kakvoći, količini i vrijednosti, te druge podatke potrebne za prepoznavanje robe i sastavni je dio JCD-a.

Ako se kao predmete kućanstva izvozi predmete što ih se, prema posebnim propisima, prijavljuje drugim tijelima i organizacijama, upisuje se i druge podatke potrebne za prepoznavanje tih predmeta;

– ako se carini više vrsta robe što je se privremeno izvozi na sajmove, izložbe i druge priredbe u inozemstvu, te štand-materijal, upisuje se zajednički naziv »sajamska roba«, »izložbena roba«, odnosno »štand-materijal«;

Pri popunjavanju polja 31 treba naznačiti redni broj retka kojeg će se popunjavati u nastavku.

POLJE 32 – BROJ STAVKE

U prvo podpolje, dužine dva mjesta, upisuje se redni broj stavke pod kojom se robu prijavljuje u deklaraciji.

POLJE 33 – ŠIFRA ROBE

Polje 33 sastoji se od pet podpolja.

U prvo podpolje, dužine osam mjesta, upisuje se prvih osam brojaka šifre tarifnog stavka što odgovara tarifnoj oznaci u Carinskoj tarifi u koju se robu raspoređuje.

U drugo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se posljednji brojevi šifre tarifnog stavka;

Ako se u inozemstvo šalje robu za besplatnu raspodjelu ili potrošnju na sajmovima, izložbama i drugim priredbama ili ako poduzeće koje izvodi radove u inozemstvu izvozi na svoje gradilište potrošni materijal, upisuje se zajedničku šifru »22500001«;

Ako se carini domaću robu, osim goriva i maziva, što je prodana radi opskrbe prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu, upisuje se šifru »21500000«;

Ako se ponovno izvozi robu što je bila izložena na sajmovima, izložbama ili drugim priredbama u Republici Hrvatskoj, odnosno štand-materijal koji je bio namijenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se šifru »44500000«;

Ako se ponovno izvozi privremeno uvezeni alat, sitni inventar i uzorke, upisuje se šifru »82500000«;

Ako fizička osoba izvozi predmete svojega kućanstva, upisuje se zajedničku šifru »94500000«;

U treće podpolje upisuje se šifru mjerne jedinice propisane Zakonom o Carinskoj tarifi, iz Šifrarnika.

Ako se postupno carini robu, primjenom članka 8., stavak 1., točka 1. Zakona o Carinskoj tarifi, upisuje se šifru mjerne jedinice propisane Zakonom o carinskoj tafiri pri carinjenju posljednje pošiljke.

Pri carinjenju ostalih pošiljaka upisuje se šifru »50«.

Ako se izvozi dijelove, primjenom članka 8., stavak 1. točka 2. Zakona o Carinskoj tarifi, upisuje se šifru mjerne jedinice »88«.

U četvrto podpolje upisuje se šifru dozvole za izvoz robe iz Šifrarnika 8.

U peto podpolje upisuje se šifru potvrde podrijetlu robe iz Šifrarnika 8.

POLJE 35 – BRUTO-MASA U KILOGRAMIMA

U polje 35, dužine deset cijelih i dva decimalna mjesta, upisuje se bruto-masu robe izraženu u kilogramima.

Ako se ponovno izvozi robu što je bila uvezena radi unutarnje proizvodnje, upisuje se ukupnu masu robe što je se ponovno izvozi.

Ako se izvozi električnu energiju, polje 35 NE popunjava se.

Ako u jednom koletu ima više vrsta robe, podatak o bruto-masi upisuje se samo u prvu stavku.

POLJE 37 – POSTUPAK

U prvo podpolje, dužine četiri mjesta, u prva dva mjesta upisuje se šifru zahtijevanog postupka iz Šifrarnika. U druga dva mjesta prvoga podpolja upisuje se šifru prethodnoga postupka, iz Šifrarnika.

Prvi broj šifre zahtijevanog postupka i šifra u drugome podpolju polja 1 (Deklaracija) moraju biti jednaki.

Drugo podpolje, dužine tri mjesta, popunjava se šifrom iz Šifrarnika.

POLJE 38 – NETO-MASA U KILOGRAMIMA

U polju 38, dužine devet cijelih i dva decimalna mjesta, upisuje se neto-masu robe izraženu u kilogramima.

Ako je neto-masa cijeli broj, u dva decimalna mjesta upisuje se ništice.

Ako se izvozi robu što je se prenosi dalekovodima, polje 38 NE popunjava se.

POLJE 39 – KVOTA

U polje 39, dužine četiri mjesta, upisuje se redni broj pod kojim je u Carinskoj upravi evidentirano rješenje doneseno na temelju članka 22. Carinskog zakona.

POLJE 40 – SKRAĆENA DEKLARACIJA/PRETHODNI DOKUMENT

U polje 40 upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifru carinarnice/carinske ispostave, broj i godina JCD-a na temelju kojeg je prethodno vođen carinski postupak ili istovar robe prijavljene carinarnici, a zaključuje ga se tom deklaracijom.

Ako je prethodni postupak vođen temeljem više prethodnih isprava, u polje 40 upisuje se oznaku »S« ili »P«, a JCD-u se prilaže popis svih isprava na temelju kojih su bili vođeni prethodni postupci, popunjen na opisani način.

POLJE 41 – POSEBNA MJERNA JEDINICA

U polje 41, dužine devet cijelih i dva decimalna mjesta, upisuje se količinu robe u mjernoj jedinici upisanoj u treće podpolje polja 33.

Ako se robu carini postupno, primjenom članka 8. stavak 1. točka 1. Zakona o carinskoj tarifi, u polje 41 upisuje se ukupna količina roba koja će se izvesti pri carinjenju zadnje pošiljke. Pri carinjenju ostalih pošiljaka, polje se ne popunjava.

POLJE POSLIJE POLJA 41

U polje poslije polja 41, dužine jedanaest cijelih i dva decimalna mjesta, upisuje se vrijednost robe u računu što se odnosi na tu stavku, u valuti iz prvoga podpolja polja 22.

Pri ponovnom izvozu robe što je bila uvezena radi unutarnje proizvodnje, u polje iza polja 41 upisuje se vrijednost proizvodnih radnjâ i vrijednost domaće robe ugrađene pri izvođenju proizvodne radnje, u valuti iz prvoga podpolja polja 22.

POLJE 44 – POSEBNE PRIMJEDBE, PRILOŽENI DOKUMENTI, UVJERENJA I DOZVOLE

U polje 44 upisuje se, ovisno o postupku što ga se provodi s robom, podatke o ispravama što ih se prilaže JCD-u, potrebne radi provedbe konkretna postupka.

U prvi redak upisuje se, odvojeno kosim crtama, skraćene oznake svih isprava što ih se prilaže JCD-u (naprimjer: (RN/963/VET/ SAN/)).

U drugi redak upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifru odobrenja iz Šifrarnika, šifru carinarnice/carinske ispostave koja je donijela odobrenje, broj i godinu odobrenja kojim je odobrena provedba postupka s robom navedena u polju 37 i datum ponovnog uvoza /izvoza dobivenih proizvoda (naprimjer: (R09/41114/452/2000/01.07.2000)).

U treći redak upisuje se, odvojeno kosom crtom, šifru troškova otpreme i njihovu svotu za utvrđivanje carinske vrijednosti, te šifru i vrijednost robe privremeno uvezene radi unutarnje proizvodnje u kunama.

Ako se izvozi robu što je prethodno bila smještena u carinsko skladište tipa »D«, u četvrti redak upisuje se, odvojeno kosim crtama šifru komercijalne mjerne jedinice i količinu robe izraženu u komercijalnoj mjernoj jedinici (naprimjer: (MJ/11/1000,00)).

Pri popunjavanju polja 44, treba naznačiti redni broj retka kojeg će se popunjavati u nastavku.

POLJE 46 – STATISTIČKA VRIJEDNOST

U polje 46, dužine dvanaest cijelih mjesta, upisuje se vrijednost robe u domaćoj valuti, što je se dobiva preračunavanjem svote u stranoj valuti, upisane u drugo podpolje polja 22 odnosno polja poslije polja 41, prema srednjem tečaju što ga određuje Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata.

Ako je ugovoreno da se robu isporučuje u inozemstvu, vrijednost iz računa umanjuje se za troškove prijevoza, osiguranja i otpremanja robe od hrvatske granice do mjesta isporuke u inozemstvu.

Ako je ugovoreno da se robu isporučuje u Republici Hrvatskoj, vrijednost iz računa povećava se za troškove prijevoza, osiguranja i otpremanja robe od mjesta isporuke u Hrvatskoj do hrvatske granice.

U JCD za ponovni izvoz dobivenih proizvoda nakon postupka unutarnje proizvodnje, u polje 46 upisuje se ukupnu vrijednost uvezene robe radi unutarnje proizvodnje, vrijednost proizvodnih radnjâ, vrijednost domaćega ugrađenog materijala i vrijednost drugih troškova nastalih na carinskom području Republike Hrvatske.

POLJE 47 – OBRAČUN DAVANJA

U prvo podpolje (VRSTA), dužine dva mjesta, upisuje se šifru vrste pristojbâ, iz Šifrarnika.

U drugo podpolje (OSNOVICA), dužine deset mjesta, upisuje se vrijednost ili količinu ili drugu propisanu osnovicu za obračun izvoznoga carinskog duga.

U treće podpolje (STOPA), dužine tri cijela i dva decimalna mjesta, upisuje se stopu po kojoj se obračunava izvozni carinski dug.

U četvrto podpolje (SVOTA), upisuje se svotu izvoznoga carinskog duga.

U kvadratić polja (NP) upisuje se šifru načina plaćanja ili osiguranja plaćanja iz Šifrarnika samo u prvoj stavci.

Ako nije nastala obveza plaćanja ili osiguranja plaćanja izvoznoga carinskog duga, polje 47 se NE popunjava.

POLJE 49 – OZNAKA SKLADIŠTA

Polje 49 popunjava se ako je roba prije izvoznog carinjenja bila predmet postupka carinskog skladištenja, tako da se, odvojeno kosim crtama, upisuje šifru carinske ispostave koja vodi nadzor nad skladištem, šifru oznake skladišta, iz Šifrarnika, te šifru skladišta prema odobrenju o otvaranju carinskoga ili drugog skladišta.

POLJE 52 – OSIGURANJE NE VRIJEDI ZA

U prvo podpolje polja 52, odvojeno kosim crtama, upisuje se šifru carinarnice koja je prihvatila osiguranje, broj i godinu pod kojim je to osiguranje uvedeno i matični broj osobe koja je dala osiguranje.

POLJE 53 – ODREDIŠNA CARINARNICA I ZEMLJA

U polje 53 upisuje se, odvojeno kosom crtom, šifru i naziv carinske ispostave iz Šifrarnika preko koje se robu izravno izvozi u inozemstvo odnosno u slobodnu zonu.

Ako je otpremna carinska ispostava ujedno izlazna, u polje 53 upisuje se šifru i naziv te otpremne carinske ispostave.

Ako se izvozi robu primjenom članka 88. Carinskog zakona, polje 53 NE popunjava se.

POLJE 54 – MJESTO I DATUM, IME I PREZIME TE POTPIS DEKLARANTA/ZASTUPNIKA

U polje 54 upisuje se mjesto i datum podnošenja JCD-a.

Odgovorna osoba u deklaranta/zastupnika upisuje u polje 54 svoje ime i prezime te se osobno potpisuje.

Ako je deklarant/zastupnik pravna osoba, upisuje se naziv i adresu tvrtke, ime i prezime odgovorne osobe deklaranta/zastupnika koji se osobno potpisuje i stavlja otisak službenog pečata.

POLJE 55 – PRETOVAR

U polje 55 upisuje se podatke o pretovaru robe u provoznom postupku, tako što se u prvi redak (MJESTO I ZEMLJA) upisuje naziv mjesta pretovara robe.

U drugi redak (IDENTITET I NACIONALNOST NOVOG PRIJEVOZNOG SREDSTVA) upisuje se registracijski broj i nacionalnost prijevoznog sredstva u koje je roba pretovarena.

U treći redak upisuje se šifru »1« ako se robu pretovaruje u novi kontejner, a šifru »0« ako se robu ne pretovaruje u novi kontejner.

Ako se robu još jednom pretovaruje, popunjava se drugo podpolje na jednak način.

POLJE 56 – DRUGE NEZGODE ZA VRIJEME PRIJEVOZA/PODUZETE MJERE

U polje 56 upisuje se podatke o svima događajima nastalima tijekom prijevoza robe do odredišne carinarnice.

Polja koja nisu spomenuta u stavku 3. ovoga članka, popunjavaju se na sljedeći način:

POLJE 1 – DEKLARACIJA

Prvo i treće podpolje NE popunjava se.

Drugo podpolje popunjava se šifrom:

0 – provoz.

POLJE 2 – POŠILJATELJ/IZVOZNIK

U polje 2 upisuje se naziv i adresu strane tvrtke odnosno ime, prezime i adresu strane fizičke osobe koja je robu prodala uvozniku.

Ako se robu izvozi ili šalje, upisuje se naziv i adresu tvrtke odnosno druge pravne osobe ili ime, prezime i adresu fizičke osobe pošiljatelja/izvoznika, a uz oznaku BR: matični broj pošiljatelja/izvoznika.

Pošiljatelj/izvoznik je osoba za račun koje se podnosi deklaraciju i koja je u trenutku prihvaćanja deklaracije vlasnik robe ili ima odgovarajuća prava raspolaganja robom.

Ako se podnosi JCD za više pošiljatelja/izvoznika, u polje 2 upisuje se riječ RAZNI, a JCD-u se prilaže popis pošiljatelja/izvoznika.

POLJE 3 – OBRASCI

U polje 3, što se sastoji od dvaju podpolja, upisuje se podatke o broju obrazaca.

U prvo podpolje, dužine dva mjesta, upisuje se redni broj obrasca, a u drugo podpolje, dužine dva mjesta, upisuje se ukupan broj obrazaca.

Ako se ne prilaže nijedan Dodatni list JCD-a, odnosno Popis pošiljaka, u oba podpolja upisuje se broj 1.

POLJE 4 – TOVARNI LISTOVI

U polje 4, dužine pet mjesta, upisuje se ukupan broj »Popisâ pošiljaka« što ih se prilaže JCD-om.

Ako se ne prilaže nijedan Popis pošiljaka, polje 4 NE popunjava se.

POLJE 5 – STAVKE

U polje 5, dužine dva mjesta, upisuje se ukupan broj stavaka roba prijavljenih JCD-a odnosno Popisom pošiljaka.

POLJE 6 – BROJ KOLETA

U polje 6, dužine šest mjesta, upisuje se ukupan broj paketa za robu što je se prijavljuje po deklaraciji bez upisivanja vrste.

Ako se izvozi, uvozi ili provozi robu u rasutom stanju, polje 6 NE popunjava se.

POLJE 8 – PRIMATELJ

U polje 8 upisuje se naziv i adresu tvrtke odnosno ime i prezime i adresu fizičke osobe, primatelja robe, ako primatelj ima sjedište ili stalno prebivalište u carinskom području Republike Hrvatske.

POLJE 15 – ZEMLJA OTPREME/IZVOZA

U polje 15 upisuje se naziv zemlje otpreme/izvoza.

Ako se robu preusmjeruje, polje 15 NE popunjava se.

POLJE 15a – ŠIFRA ZEMLJE OTPREME/IZVOZA

U polje 15a, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje otpreme/izvoza, iz Šifrarnika.

Ako se robu preusmjeruje, polje 15a NE popunjava se.

POLJE 17 – ODREDIŠNA ZEMLJA

U polje 17 upisuje se naziv zemlje posljednjeg poznatog odredišta.

Ako se robu preusmjeruje, polje 17 NE popunjava se.

POLJE 17a – ŠIFRA ZEMLJE ODREDIŠTA

U polje 17a, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje odredišta koja je upisana u polje 17, iz Šifrarnika.

Ako se robu preusmjeruje, polje 17a NE popunjava se.

POLJE 18 – IDENTITET I NACIONALNOST PRIJEVOZNOG SREDSTVA U ODLASKU

U prvo podpolje upisuje se registracijski broj prijevoznog sredstva u trenutku polaska.

Ako robu prevozi kamion s prikolicom, upisuje se i registracijske oznake prikolice.

Ako je roba natovarena na kamion što ga se prevozi od otpremne do odredišne carinske ispostave na željezničkom prijevoznom sredstvu, upisuje se registracijske oznake kamiona.

Ako se robu prevozi vagonima, u polje 18 upisuje se POPISNA LISTA VAGONA.

Ako se robu prevozi u jednomu vagonu, upisuje se oznaku vagona.

Ako se robu prevozi brodom, upisuje se naziv i oznaku broda.

Ako se robu prevozi zrakoplovom, upisuje se oznaku leta zrakoplova.

Ako se prijavljuje poštanske pošiljke, plin, naftu, električnu energiju i slično, polje 18 NE popunjava se.

U drugo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje nacionalne pripadnosti prijevoznog sredstva u trenutku polaska.

Ako u prijevozu robe sudjeluje kombinirano prijevozno sredstvo, upisuje se nacionalnu pripadnost vučnoga dijela vozila.

POLJE 19 – KONTEJNER

U polje 19, dužine jedno mjesto, upisuje se šifru »1« ako se robu prevozi kontejnerom.

Ako se robu NE prevozi kontejnerom, upisuje se šifru »0«.

POLJE 21 – IDENTITET I NACIONALNOST AKTIVNOGA PRIJEVOZNOG SREDSTVA ŠTO PRELAZI GRANICU

U prvo podpolje upisuje se vrstu i oznake aktivnoga prijevoznog sredstva što prelazi granicu.

U drugo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje nacionalne pripadnosti aktivnoga prijevoznog sredstva u kojemu roba prelazi granicu.

POLJE 25 – VRSTA PROMETA NA GRANICI

U polje 25, dužine dva mjesta, upisuje se šifru vrste prometa na granici, iz Šifrarnika.

POLJE 27 – MJESTO UTOVARA

U polje 27 upisuje se naziv mjesta na kojemu se prijevozno sredstvo s ocarinjenom utovarenom robom ukrcava u drugo prijevozno sredstvo na kojemu će prijeći granicu.

POLJE 31 – PAKIRANJE I OPIS ROBE; OZNAKE I BROJEVI;

BROJ KONTEJNERA; BROJ I VRSTA

U prvi redak upisuje se, odvojeno kosim crtama, podatke o ukupnom broju paketa što se odnose na tu deklaraciju, te vrstu i oznake paketa ili druge oznake što omogućuju prepoznavanje pošiljke.

Ako se robu prevozi kontejnerom, upisuje se i oznake kontejnera (naprimjer: (K/EISU3552148)).

Ako se prijavljuje robu što je se prenosi plinovodima, naftovodima, dalekovodima i slično (plin, nafta, električna energija i slično) upisuje se plin, nafta, električna energija i slično.

Ako se prevozi rasuti teret, upisuje se RASUTO.

U drugi redak polja 31 upisuje se roba tako da je se lako, potpuno i konkretno može prepoznati, što znači da se u opisu robe ne može upisivati općenite nazive, npr. »razna roba«, »dijelovi« (bez isticanja gotova proizvoda na kojeg se odnose ti dijelovi).

Ako je JCD-u priložen Popis pošiljaka, upisuje se »Roba prema priloženom Popisu pošiljaka«.

POLJE 32 – BROJ STAVKE

U prvo podpolje, dužine dva mjesta, upisuje se redni broj stavke pod kojom se robu prijavljuje u deklaraciji.

Ako je JCD-u priložen »Popis pošiljaka«, polje 32 NE popunjava se.

POLJE 33 – ŠIFRA ROBE

U prvo potpolje polja 33 upisuje se šifra tarifnog stavka što odgovara tarifnoj oznaci u Carinskoj tarifi u koju se robu raspoređuje ako je to propisano posebnim propisom.

POLJE 35 – BRUTO-MASA U KILOGRAMIMA

U polje 35, dužine deset cijelih i dva decimalna mjesta, upisuje se bruto-masu robe izraženu u kilogramima.

Ako se prijavljuje električnu energiju, polje 35 NE popunjava se.

Ako u jednomu koletu ima više vrsta robe, podatak o bruto-masi upisuje se samo u prvoj stavci.

POLJE 37 – POSTUPAK

U prvo podpolje, dužine četiri mjesta, u prva dva mjesta, upisuje se šifru zahtijevanog postupka iz Šifrarnika. Prvi broj je uvijek šifra »0«.

U druga dva mjesta prvoga podpolja, upisuje se šifru prethodnog postupka iz Šifrarnika.

POLJE 40 – SKRAĆENA DEKLARACIJA/PRETHODNI DOKUMENT

U polje 40 upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifru carinske ispostave, broj i datum JCD-a na temelju kojeg je prethodno vođen carinski postupak. Ako nije bilo prethodnog postupka, polje 40 NE popunjava se.

POLJE 44 – POSEBNE PRIMJEDBE, PRILOŽENI DOKUMENTI, UVJERENJA I DOZVOLE

U prvi redak upisuje se naziv i sjedište prijevoznika.

U drugi redak upisuje se ime, prezime, adresu i broj putne isprave vozača, broj dozvole za prijevoz robe, a drugo podpolje osobno se potpisuje.

U treći redak upisuje se i skraćene oznake drugih isprava što ih se prilaže JCD-u.

Ako je roba prije provoznog postupka bila predmet postupka carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa »D« u četvrti redak upisuje se odvojeno kosim crtama šifru komercijalne mjerne jedinice i količinu robe izraženu u komercijalnoj mjernoj jedinici (na primjer: (MJ/11/1000,00)).

Pri popunjavanju polja 44, treba naznačiti redni broj retka što će ga se popunjavati u nastavku.

POLJE 49 – OZNAKA SKLADIŠTA

U polje 49 upisuje se, tako da se, odvojeno kosim crtama, šifru carinske ispostave koja vodi nadzor nad skladištem, šifru oznake skladišta, iz Šifrarnika, i brojčanu oznaku skladišta.

POLJE 50 – GLAVNI OBVEZNIK

U polje 50 upisuje se naziv i adresu tvrtke koja je pri otpremnoj carinarnici podnijela osiguranje za namirenje mogućega carinskog duga, a uz oznaku BR: njezin matični broj, te ime, prezime, datum, potpis odgovorne osobe u tvrtke jamca i otisak službenog pečata.

POLJE 52 – OSIGURANJE NE VRIJEDI ZA

U prvo podpolje polja 52, odvojeno kosim crtama, upisuje se šifru Carinske uprave odnosno carinarnice koja je prihvatila osiguranje, broj i godinu pod kojim je to osiguranje uvedeno te matični broj osobe koja daje osiguranje.

POLJE 53 – ODREDIŠNA CARINARNICA I ZEMLJA

U polje 53 upisuje se, odvojeno kosom crtom, šifru i naziv carinske ispostave iz Šifrarnika, preko koje se robu izravno izvozi u inozemstvo, odnosno u slobodnu zonu ili upućuje u unutarnju carinsku ispostavu.

Ako je otpremna carinska ispostava ujedno izlazna, u polje 53 upisuje se šifru i naziv te otpremne carinske ispostave.

POLJE 55 – PRETOVAR

U prvo podpolje upisuje se podatke o pretovaru robe u provoznom postupku, tako što se u prvi redak (MJESTO I ZEMLJA) upisuje naziv mjesta pretovara robe.

U drugi redak (IDENTITET I NACIONALNOST NOVOG PRIJEVOZNOG SREDSTA) upisuje se registracijski broj i nacionalnost prijevoznog sredstva u kojeg je roba pretovarena.

U treći redak upisuje se šifru »1« ako se robu pretovaruje u novi kontejner, a šifru »0« ako se robu NE pretovaruje u novi kontejner.

Ako se robu još jednom pretovaruje, popunjava se drugo podpolje na jednak način.

POLJE 56 – DRUGE NEZGODE ZA VRIJEME PRIJEVOZA/PODUZETE MJERE

U polje 56 upisuje se podatke o svima događajima tijekom prijevoza robe do odredišne carinarnice.

Popunjavanje JCD za puštanje robe u slobodan promet, početak postupka carinskog skladištenja, unutarnju proizvodnju, preradbu pod carinskim nadzorom, privremeni uvoz i uništenje pod carinskim nadzorom

Članak 12.

U JCD-u za puštanje robe u slobodan promet, početak postupka unutarnje proizvodnje, preradbu pod carinskim nadzorom, privremeni uvoz, ponovni uvoz i uništenje pod carinskim nadzorom NE popunjava se polja 4, 9, 10,12, 13, 15b, 17, 17a, 17b, 23, 26, 27, 28, 34b, 50, 51 i 53.

U JCD-u za početak postupka skladištenja u carinskom skladištu tipa D NE popunjava se polja 4, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 39, 50, 51 i 53.

U JCD-u za početak postupka skladištenja u carinskom skladištu tipa A; B; C; E i F NE popunjava se polja 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15,16,17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51 i 53.

U JCD-u za početak postupka carinskog skladištenja ili unosa robe u slobodnu zonu, namijenjenu izvozu u nepromijenjenu stanju a za koju korisnik može, temeljem te deklaracije, zahtijevati isplatu izvoznih poticaja i slično, NE popunjava se polja 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15,15a, 15b, 16, 17b, 18, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 43, 45, 48, 50, 51 i 53.

Polja što nisu spomenuta u stavku 1., 2., 3. i 4. ovoga članka popunjava se:

POLJE 1 – DEKLARACIJA

Prvo i treće podpolje NE popunjava se.

Drugo podpolje popunjava se šiframa:

4 puštanje robe u slobodan promet,

5 privremeni uvoz ili uvoz robe radi unutarnje proizvodnje,

6 ponovni uvoz robe,

7 carinsko skladištenje i unos robe u slobodnu zonu,

9 preradba robe pod carinskim nadzorom.

POLJE 2 – POŠILJATELJ/IZVOZNIK

U polje 2 upisuje se naziv, adresu i zemlju inozemne tvrtke ili ime, prezime i adresu osobe koja je robu prodala uvozniku.

Ako se vraća neprodanu ili neodgovarajuću robu, upisuje se naziv inozemne tvrtke – pošiljatelja robe.

POLJE 3 – OBRASCI

U polje 3, što se sastoji od dvaju podpolja, upisuje se podatke o broju obrazaca.

U prvo podpolje, dužine dva mjesta, upisuje se redni broj obrasca, a u drugo podpolje, dužine dva mjesta, upisuje se ukupan broj obrazaca.

Ako se ne prilaže nijedan Obrazac Dodatni list, upisuje se u oba podpolja broj 1.

POLJE 5 – STAVKE

U polje 5, dužine dva mjesta, upisuje se ukupan broj stavaka robe prijavljene JCD-om.

POLJE 6 – BROJ KOLETA

U polje 6, dužine šest mjesta, upisuje se ukupan broj paketa za robu što je se prijavljuje temeljem deklaracije bez upisivanja vrste.

Ako se robu uvozi u rasutom stanju, polje 6 NE popunjava se.

POLJE 7 – REFERENTNI BROJ

U polje 7, dužine petnaest mjesta, upisuje se, odvojeno kosom crtom, broj i datum iz evidencije što je vodi tvrtka odnosno druga pravna osoba pod kojim je uveden ugovor o trgovinskom poslu i na temelju kojega se robu uvozi.

Ako se domaću robu vraća iz inozemstva, sukladno članku 188. Carinskog zakona, upisuje se broj i godinu ugovora na temelju kojeg je bila izvezena.

Ako robu uvoze fizičke osobe za osobne potrebe i potrebe svojega kućanstva i za robu što je se dobiva kao humanitarnu pomoć, donaciju ili dâr, polje 7 NE popunjava se.

Ako se uvozno carini robu sukladno članku 88. Carinskog zakona, polje 7 NE popunjava se.

POLJE 8 – PRIMATELJ

U polje 8 upisuje se naziv i adresu primatelja – vlasnika robe, a uz oznaku BR: matični broj tvrtke primatelja robe što ga dodjeljuje Državni zavod za statistiku RH ili zajedničku šifru za primatelja te jedinstveni matični broj građanina, vlasnika obrtničke radnje odnosno fizičke osobe.

Ako uvozom robe počinje ili završava postupak s gospodarskim učinkom, upisuje se matični broj imatelja odobrenja za takav postupak.

POLJE 11 – ZEMLJA TRGOVCA/PROIZVOĐAČA

U prvo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje iz koje je strana tvrtka – prodavatelj robe, iz Šifrarnika.

POLJE 14 – DEKLARANT/ZASTUPNIK

U polje 14 upisuje se naziv i adresu tvrtke deklaranta/zastupnika, te ime i prezime odgovornog djelatnika u deklaranta/zastupnika, a uz oznaku BR: matični broj tvrtke deklaranta/zastupnika.

Ako je deklarant i primatelj ista osoba, u polje 14 upisuje se PRIMATELJ, a uz oznaku BR: matični broj primatelja.

POLJE 15 – ZEMLJA OTPREME/IZVOZA

U polje 15 upisuje se naziv zemlje iz koje se robu šalje.

POLJE 15a – ŠIFRA ZEMLJE OTPREME/IZVOZA

U polje 15a, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje (iz polja 15) iz koje se robu šalje, iz Šifrarnika.

POLJE 16 – ZEMLJA PODRIJETLA

U polje 16 upisuje se naziv zemlje u kojoj je roba proizvedena, prema propisima o podrijetlu robe i ispravama što dokazuju njezino podrijetlo.

Ako se uvozi robu podrijetlom iz više država, polje 16 NE popunjava se.

POLJE 18 – IDENTITET I NACIONALNOST PRIJEVOZNOG SREDSTVA U PRISPJEĆU

U prvo podpolje upisuje se registracijski broj prijevoznog sredstva u trenutku prispjeća.

Ako robu prevozi kamion s prikolicom, treba upisati i registracijske oznake prikolice.

Ako se robu prevozi vagonima, u polje 18 upisuje se POPISNA LISTA VAGONA.

Ako se robu prevozi u jednomu vagonu, upisuje se oznake vagona.

Ako se robu prevozi brodom, upisuje se naziv i oznaku broda.

Ako se robu prevozi zrakoplovom, upisuje se oznaku leta zrakoplova.

Ako se carini poštanske pošiljke i pošiljke što ih se prenosi cjevovodima i dalekovodima, polje 18 NE popunjava se.

Ako se carini robu bez fizičkoga prelaska granice, polje 18 NE popunjava se.

U drugo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje nacionalne pripadnosti vučnoga dijela vozila u trenutku prispjeća.

Ako se robu prevozi kombiniranim prijevoznim sredstvom, upisuje se nacionalnu pripadnost vučnoga dijela vozila.

Ako se robu uvozi sukladno članku 88. Carinskog zakona polje 18 NE popunjava se.

POLJE 19 – KONTEJNER

U polje 19, dužine jednog mjesta, upisuje se šifru »1« ako se carini roba u kontejneru.

Ako roba NIJE u kontejneru, upisuje se šifru »0«.

POLJE 20 – UVJETI ISPORUKE

U prvo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru pariteta isporuke, iz Šifrarnika.

U drugo podpolje upisuje se naziv mjesta na koje se odnosi paritet.

U treće podpolje, dužine jedno mjesto, upisuje se šifru mjesta pariteta iz drugoga podpolja polja 20, iz Šifrarnika.

POLJE 21 – IDENTITET I NACIONALNOST AKTIVNOGA PRIJEVOZNOG SREDSTVA ŠTO PRELAZI GRANICU

U prvo podpolje upisuje se vrstu i oznake aktivnoga prijevoznog sredstva u kojemu je roba prešla granicu.

U drugo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje nacionalne pripadnosti aktivnoga prijevoznog sredstva, iz Šifrarnika.

Ako se robu uvozi sukladno članku 88.Carinskog zakona Polje 21 NE popunjva se.

POLJE 22 – VALUTA I UKUPNA SVOTA U RAČUNU

U prvo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se šifru vrste valute u kojoj je iskazana vrijednost robe, iz Šifrarnika.

U drugo podpolje, dužine jedanaest cijelih i dva decimalna mjesta, upisuje se ukupnu vrijednost robe u računu što je se plaća inozemnom prodavatelju na temelju ugovora, izraženu u valuti iz prvoga podpolja polja 22.

Ukupna je vrijednost robe zbroj vrijednosti iz polja 42 svih stavaka JCD-a.

Ako se uvozi robu obračunanu u više valuta, treba za svaku vrstu valute podnijeti poseban JCD.

Ako se carinsku vrijednost robe ne prijavljuje na temelju transakcijske vrijednosti, u polje 22 upisuje se vrijednost robe što čini ugovorenu cijenu, sukladno odredbama članaka 32. do 37. Carinskog zakona, u valuti iz prvoga podpolja polja 22.

U JCD-u za ponovni uvoz robe što je bila privremeno izvezena radi vanjske proizvodnje, u drugo podpolje upisuje se bruto-vrijednost iz računa (dodana vrijednost što se sastoji od vrijednosti stranoga ugrađenog materijala i vrijednosti proizvodnih radnjâ).

POLJE 24 – VRSTA VANJSKOTRGOVINSKOG POSLA

U polje 24, što se sastoji od dvaju podpolja, upisuje se šifru vrste trgovinskog posla iz Šifrarnika, po jedan znak u svako podpolje.

POLJE 25 – VRSTA PROMETA NA GRANICI

U polje 25, dužine dva mjesta, upisuje se odgovarajuću šifru vrste prometa na granici, iz Šifrarnika.

POLJE 29 – CARINARNICA ULASKA

U prvi redak polja 29 upisuje se šifru carinske ispostave.

U drugi redak upisuje se odvojeno kosom crtom vrsta kontrolnika, broj i godinu JCD-a temeljem kojeg je roba podnesena carinskoj ispostavi.

Ako se uvozi robu sukladno članku 88. Carinskog zakona, u polje 29 upisuje se oznaka »S« a JCD-u se prilažu svi dokumenti temeljem kojih je vođen prethodni postupak.

POLJE 30 – MJESTO ROBE

U polje 30 upisuje se naziv mjesta na kojemu će roba biti pregledana, ako se robu podnosi u carinski postupak izvan sjedišta carinarnice ili mjesta određenog za pregled. U polje 30 može se, također, upisati podrobnije podatke o mjestu gdje je roba uskladištena.

POLJE 31 – PAKIRANJE I OPIS ROBE; OZNAKE I BROJEVI; BROJEVI KONTEJNERA; BROJ I VRSTA

U prvi redak upisuje se, odvojeno kosim crtama, oznake i brojeve svih paketa što se odnose na tu deklaraciju, brojeve i oznake svih kontejnera ili druge oznake što omogućuju prepoznavanje pošiljke.

Ako se uvozi plin, naftu, električnu energiju i slično, što ih se prenosi plinovodom, naftovodom, dalekovodom i slično, upisuje se plin, naftu, električnu energiju i slično.

Ako se uvozi rasuti teret, upisuje se RASUTO.

U treći redak upisuje se naziv robe prema Carinskoj tarifi i uobičajeni trgovački naziv robe.

U polje 31 može se upisati naziv samo jedne robe prema Carinskoj tarifi.

Ako se naziv robe prema Carinskoj tarifi razlikuje od naziva za jednaku robu na kakvu se primjenjuje i druge propise (tarifa poreza i dr.), upisuje se i poseban dio naziva iz tih propisa što nije obuhvaćen nazivljem u Carinskoj tarifi.

Naziv robe u JCD-u mora biti potpun, kako bi se robu sa sigurnošću moglo rasporediti u Carinsku tarifu i druge tarife, odnosno druge propise što ih se primjenjuje pri uvozu robe.

Iznimno od odredaba u stavku 2., polje 31 popunjava se:

– ako se ponovno uvozi robu što je bila izložena na sajmovima, izložbama ili drugim priredbama u inozemstvu, odnosno štand-
-materijal što je bio namijenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se zajednički naziv: »sajamska roba«, »izložbena roba«, odnosno »štand-materijal«;

– ako tvrtka koja izvodi radove u inozemstvu ponovno uvozi alat i sitni inventar, upisuje se zajednički naziv: »alat i sitni inventar«;

– ako fizička osoba uvozi predmete svoga kućanstva, upisuje se zajednički naziv: »predmeti za potrebe kućanstva«, a deklaraciji se prilaže poseban popis što sadrži podatke o vrsti, kakvoći, količini i vrijednosti te druge podatke potrebne za prepoznavanje robe i sastavni je dio JCD-a.

Ako se kao predmete za potrebe kućanstva uvozi predmete što ih se po posebnim propisima prijavljuje drugim tijelima i organizacijama, upisuje se i druge podatke potrebne za prepoznavanje tih predmeta;

Pri popunjavanju polja 31, treba naznačiti redni broj retka kojeg će se popunjavati u nastavku.

POLJE 32 – BROJ STAVKE

U prvo podpolje, dužine dva mjesta, upisuje se redni broj stavke pod kojom se robu prijavljuje u deklaraciji.

POLJE 33 – ŠIFRA ROBE

Polje 33 sastoji se od pet podpodjela.

U prvo podpolje, dužine osam mjesta, upisuje se prvih osam brojaka šifre tarifnog stavka što odgovara tarifnoj oznaci u Carinskoj tarifi u koju se robu raspoređuje.

U drugo podpolje, dužine tri mjesta, upisuje se posljednji brojevi šifre tarifnog stavka.

Ako se ponovno uvozi robu što je bila izložena na sajmovima, izložbama ili drugim priredbama u inozemstvu, odnosno štand-
-materijal namijenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se šifru »44500000«;

Ako poduzeće koje izvodi radove u inozemstvu ponovno uvozi alat i sitni inventar, upisuje se šifru »82500000«;

Ako fizička osoba uvozi predmete svojega kućanstva, upisuje se šifru »94500000«;

U treće podpolje, dužine dva mjesta, upisuje se šifru mjerne jedinice propisane Zakonom o Carinskoj tarifi, iz Šifrarnika.

Ako se postupno uvozi robu, primjenom članka 8. stavak 1. točka 1. Zakona o Carinskoj tarifi, upisuje se šifru mjerne jednice propisane Zakonom o carinskoj tarifi pri carinjenju posljednje pošiljke. Pri carinjenju ostalih pošiljaka upisuje se šifra »50«.

Ako se uvozi dijelove, primjenom članka 8., stavak 1. točka 2. Zakona o Carinskoj tarifi, upisuje se šifru »88«.

U četvrto podpolje, dužine dva mjesta, upisuje se šifru dozvole iz Šifrarnika 8.

U peto podpolje upisuje se šifru potvrde o podrijetlu, iz Šifrarnika.

POLJE 34 – ŠIFRA ZEMLJE PODRIJETLA

U podpolje a), dužine tri mjesta, upisuje se šifru zemlje u kojoj je roba proizvedena, prema propisima o podrijetlu robe i ispravama što dokazuju njezino podrijetlo, iz Šifrarnika.

POLJE 35 – BRUTO-MASA U KILOGRAMIMA

U polje 35, dužine deset cijelih i dva decimalna mjesta, upisuje se bruto-masu robe u kilogramima.

Ako se ponovno uvozi robu što je bila izvezena radi vanjske proizvodnje, upisuje se ukupnu bruto-masu robe što je se ponovno uvozi.

Ako se uvozi električnu energiju, polje 35 NE popunjava se.

Ako u jednom koletu ima više vrsta robe, podatak o bruto-masi upisuje se samo u prvoj stavci.

POLJE 36 – PREFERENCIJAL

U polje 36 upisuje se šifru preferencijala, ako se zahtijeva sniženu carinsku stopu ili stopu »sl«, iz Šifrarnika.

POLJE 37 – POSTUPAK

U prvo podpolje, dužine četiri mjesta, u prva dva mjesta upisuje se šifru zahtijevana postupka, iz Šifrarnika. U druga dva mjesta prvoga podpolja, upisuje se šifru prethodnog postupka, iz Šifrarnika.

Prvi broj šifre zahtijevanog postupka i šifra u drugome podpolju polja 1 (Deklaracija) moraju biti jednaki.

U drugo podpolje upisuje se odgovarajuću šifru iz Šifrarnika.

POLJE 38 – NETO-MASA U KILOGRAMIMA

U polje 38, dužine devet cijelih i dva decimalna mjesta, upisuje se neto-masu robe izraženu u kilogramima.

Ako je neto-masa cijeli broj, u dva decimalna mjesta upisuje se ništice.

Ako se uvozi robu što je se prenosi cjevovodima, dalekovodima i slično, polje se NE popunjava.

POLJE 39 – KVOTA

U polje 39, dužine četiri mjesta, upisuje se redni broj pod kojim je u Carinskoj upravi evidentirano rješenje doneseno na temelju članka 22. Carinskog zakona.

POLJE 40 – SKRAĆENA DEKLARACIJA/PRETHODNI DOKUMENT

U polje 40 upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifru carinarnice/carinske ispostave, broj i godinu JCD-a na temelju kojeg je prethodno vođen carinski postupak, što je zaključen tom deklaracijom.

Ako je prethodni postupak vođen temeljem više prethodnih dokumenata, u polje 40 upisuje se oznaku »S« ili »P« (ovisno o prethodnim ispravama), a JCD-u se prilaže popis svih dokumenata na temelju kojih su vođeni prethodni postupci, popunjen na opisani način.

POLJE 41 – POSEBNA MJERNA JEDINICA

U polje 41, dužine devet cijelih i dva decimalna mjesta, upisuje se količinu robe u mjernoj jedinici što je upisana u treće podpolje polja 33.

Ako se robu carini postupno, primjenom članka 8., stavak 1., točka 1. Zakona o Carinskoj tarifi, u polje se upisuje ukupna količina robe što će se uvesti pri carinjenju posljednje pošiljke. Pri carinjenju ostalih pošiljaka polje se ne popunjava.

POLJE 42 – VRIJEDNOST STAVKE

U polje 42, dužine jedanaest cijelih i dva decimalna mjesta, upisuje se vrijednost robe u računu, što se odnosi na tu stavku, izraženu u valuti iz prvoga podpolja polja 22.

Pri ponovnom uvozu proizvoda dobivenih od robe što je bila izvezena radi vanjske proizvodnje, upisuje se vrijednost proizvodnih radnjâ i vrijednost strane robe ugrađene pri izvedbi proizvodne radnje, u valuti iz prvoga podpolja polja 22.

POLJE 43 – MV

Polje 43 NE popunjava se, osim ako posebnim propisom nije određeno drukčije.

POLJE 44 – POSEBNE PRIMJEDBE, PRILOŽENI DOKUMENTI, UVJERENJA I DOZVOLE

U polje 44 upisuje se, ovisno o postupku s robom, podatke o ispravama što ih se prilaže JCD-u potrebne radi provedbe konkretna postupka.

U prvi redak upisuje se, odvojeno kosim crtama, skraćene oznake svih isprava što ih se prilaže JCD-u (npr. (RN/963/VET/SAN/DOZ/OST)).

U drugi redak upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifru odobrenja, šifru carinarnice/carinske ispostave koja je donijela odobrenje, broj i godina odobrenja kojim je odobreno provođenje postupka s robom, naveden u polju 37 JCD-a, te datum ponovnog izvoza i uvoza dobivenih proizvoda (npr. (R70/41114/452/2000/01. 07. 2001)).

U treći redak upisuje se, odvojeno kosom crtom, ovisno o mjestu isporuke, šifru troškova otpreme i svotu (npr. (T01/1500)(/T03/500)(T04/100)), te šifru i vrijednost robe u kunama, izvezene radi vanjske proizvodnje.

Ako se uvozno carini robu što je prethodno bila predmet postupka carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa »D«, upisuje se odvojeno kosim crtama šifru komercijalne mjerne jedinice i količinu izraženu u komercijalnoj mjernoj jedinici (naprimjer: (MJ/11/1000,00)).

Pri popunjavanju polja 44, treba naznačiti redni broj retka što će ga se popunjavati u nastavku.

POLJE 45 – PRILAGOĐAVANJE

U polje 45 upisuje se, ovisno o mjestu isporuke, u domaćoj valuti, svotu raznih troškova što ih se uračunava u carinsku vrijednost, odnosno svotu raznih sniženja što ih se ne uračunava u carinsku vrijednost. U polje 45 upisuje se svotu što čini zbroj rubrikâ 18 i 23 Deklaracije o carinskoj vrijednosti robe ili njihovu razliku.

POLJE 46 – STATISTIČKA VRIJEDNOST

U polje 46, dužine dvanaest cijelih mjesta, upisuje se vrijednost robe u domaćoj valuti što je se dobiva preračunavanjem svote u stranoj valuti što je upisana u drugomu podpolju polja 22, odnosno u polju 42, prema srednjem tečaju određenom u Zakonu o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata.

Ako je ugovoreno da se robu isporučuje u inozemstvu, vrijednost u računu povećava se za troškove prijevoza, osiguranja i dopreme robe od mjesta isporuke do hrvatske granice.

Ako je ugovoreno da se robu isporučuje u Republiku Hrvatsku, vrijednost u računu umanjuje se za troškove prijevoza, osiguranja i dopreme robe do hrvatske granice odnosno do mjesta isporuke u Republici Hrvatskoj.

U JCD za ponovni uvoz dobivenih proizvoda nakon postupka vanjske proizvodnje, u polje 46 upisuje se ukupnu vrijednost izvezene robe radi postupka vanjske proizvodnje, vrijednost usluga proizvodnih radnjâ, vrijednost ugrađene strane robe i vrijednost drugih troškova nastalih izvan carinskog područja Republike Hrvatske.

POLJE 47 – OBRAČUN DAVANJA

U prvo podpolje (VRSTA), dužine dva mjesta, upisuje se šifru vrste pristojbâ, iz Šifrarnika.

U drugo podpolje (OSNOVICA), dužine deset mjesta, upisuje se vrijednost ili količinu robe ili drugu propisanu osnovicu za obračun uvoznoga carinskog duga.

U treće podpolje (STOPA), dužine tri cijela i dva decimalna mjesta, upisuje se stopu ili mjernu jedinicu temeljem koje se obračunava uvozni carinski dug.

U četvrto podpolje (SVOTA), upisuje se svotu uvoznoga carinskog duga.

U peto podpolje (NP) upisuje se u kvadratić šifru načina plaćanja ili osiguranja plaćanja uvoznoga carinskog duga, iz Šifrarnika samo u prvoj stavci.

U posljednji redak polja 47 (UKUPNO) upisuje se ukupnu svotu uvoznoga carinskog duga za sve stavke u JCD-u.

Ako nije nastala obveza plaćanja ili osiguranja uvoznog carinskog duga, polje 47 se NE popunjava.

POLJE 48 – ODGOĐENO PLAĆANJE

Polje 48 NE popunjava se, osim ako je to određeno posebnim propisima.

POLJE 49 – OZNAKA SKLADIŠTA

Polje 49 popunjava se pri početku postupka carinskog skladištenja ili ako je roba prije zahtijevana carinskog postupka bila predmetom postupka carinskoga skladištenja, tako da se, odvojeno kosim crtama, upisuje šifru carinske ispostave koja vodi nadzor nad skladištem, šifru oznake skladišta iz Šifrarnika, te šifru skladišta temeljem odobrenja o otvaranju carinskoga ili drugog skladišta.

POLJE 52 – OSIGURANJE NE VRIJEDI ZA

U prvo podpolje polja 52, odvojeno kosim crtama, upisuje se šifre Carinske uprave odnosno carinarnice koja je prihvatila osiguranje, broj i godinu pod kojim je to osiguranje uvedeno te matični broj osobe koja je osiguranje dala.

POLJE 54 – MJESTO I DATUM, IME I PREZIME, POTPIS DEKLARANTA/ZASTUPNIKA

U polje 54 upisuje se mjesto i datum podnošenja JCD-a.

Odgovorna osoba u deklaranta/zastupnika upisuje svoje ime i prezime te se osobno potpisuje.

Ako je deklarant/zastupnik pravna osoba, upisuje se naziv i adresu tvrtke, ime i prezime odgovorne osobe deklaranta/zastupnika koji se osobno potpisuje i stavlja otisak službenog pečata.

Popunjavanje slovnih polja u JCD

Članak 13.

Polja koja su u Jedinstvenoj carinskoj deklaraciji označena velikim tiskanim slovima popunjava carinsko ili drugo ovlašteno tijelo ako je to predviđeno propisima, ovisno o postupku što ga deklarant/zastupnik zahtijeva.

Ako polje popunjava carinki službenik, mora se na svim primjercima potpisati i staviti otisak svog faksimila.

Slovna polja popunjavaju se na sljedeći način:

POLJE A – CARINARNICA OTPREME/IZVOZA/ODREDIŠTA

Polje A popunjava se u uvoznom postupku, zajedničkom i odvojenom izvoznom i provoznom postupku i provoznom postupku, na sljedeći način:

U prvi redak polja A upisuje se naziv carinarnice/carinske ispostave u koju se robu prijavljuje odnosno zahtijeva neki od carinskih postupaka.

U drugi redak polja A, odvojeno kosim crtama upisuje se šifru carinarnice/carinske ispostave iz Šifrarnika, te broj i datum prihvaćanja JCD-a.

U treći redak, odvojeno kosim crtama, upisuje se vrijeme prihvaćanja JCD-a, te potpis i faksimil odgovornog carinskog službenika koji je prihvatio JCD.

POLJE B – POJEDINOSTI O OBRAČUNU

Polje B popunjava se u uvoznom, zajedničkom i odvojenom izvoznom i provoznom postupku i provoznom postupku, na sljedeći način:

Pri podnošenju dopunskog JCD-a (sukladno članku 88. Carinskog zakona), u prvi redak polja B upisuje se dan, mjesec i godinu kada je prihvaćena pojednostavljena deklaracija, trgovačka ili službena isprava ili knjigovodstveni zapis i druge podatke što će ih propisati Carinska uprava.

POLJE C – OTPREMNA CARINARNICA

Polje C popunjava izlazna carinarnica na primjerku 3, na sljedeći način:

U prvi redak polja C upisuju se naziv i šifru carinarnice/carinske ispostave, iz Šifrarnika.

U drugi redak polja C upisuje se broj i datum prihvaćanja JCD-a za provozni postupak.

POLJE D – KONTROLA OTPREMNE CARINARNICE

U polje D upisuje se podatke o pregledu robe u zajedničkom i odvojenom izvoznom i provoznom postupku i provoznom postupku, na sljedeći način:

U prvi redak (REZULTAT) upisuje se podatke o ustanovljenu stanju robe ili mjerama što ih je carinarnica/carinska ispostava poduzela radi ustanovljavanja stanja robe. Ako stvarno stanje robe odgovara podacima u deklaraciji i dokumentima priloženim JCD-u, odgovorni carinski službenik stavlja odgovarajuću zabilješku.

U drugi redak (STAVLJENE PLOMBE, BR.), upisuje se ukupan broj plombi.

U treći redak (OZNAKA) upisuje se identifikacijske oznake stavljenih carinskih plomba.

U četvrti redak (DATUM) upisuje se datum do kojeg se roba mora predati odredišnoj carinarnici/carinskoj ispostavi.

U peti redak (POTPIS) potpisuju se carinski službenici koji su pregledali robu, a u desni kut (PEČAT) stavlja se pečat carinarnice/carinske ispostave.

POLJE E – KONTROLA OTPREMNE/IZVOZNE CARINARNICE

Polje E nalazi se na poleđini primjerka br. 1 JCD-a.

Polje E popunjava veterinarsko, fitopatološko, tržno, sanitarno ili drugo ovlašteno tijelo ako je za određeni postupak propisana.

U ovo polje upisuje se i razloge radi kojih isprava nije prihvaćena.

POLJE F – OVJERA NADLEŽNIH TIJELA

Polje F se nalazi na primjercima 4 i 5 JCD-a.

Polje F popunjava carinski službenik ili službenik drugoga ovlaštenog tijela, ako je popunjeno polje 55.

U prvi redak (NOVE PLOMBE, BR.) upisuje se brojeve novih plomba nakon pretovara robe u drugo prijevozno sredstvo, a pod (IDENTITET) upisuje se registracijsku oznaku prijevoznog sredstava na koje je roba pretovarena.

U drugi redak (POTPIS) potpisuje se ovlašteni službenik, a u desni kut stavlja se otisak službenog pečata.

Ako su obavljena dva pretovara, popunjava se i drugu podpodjelu ovoga polja.

Polje F popunjava se u zajedničkom izvoznom i provoznom postupku i u provoznom postupku, ako se robu pretovaruje u drugo prijevozno sredstvo.

POLJE G – POTVRDA OVLAŠTENIH TIJELA

U prvi redak polja G upisuje se datum novog roka predaje robe odredišnoj carinarnici/carinskoj ispostavi.

Drugi redak polja G carinski ili drugi ovlašteni službenici upisuju potanje obavijesti o postupcima što su provođeni tijekom prijevoza robe naznačenoga u polju 56.

POLJE H – NAKNADNA KONTROLA (ako se kopija rabi za utvrđivanje statusa robe u provoznom režimu EU)

Polje H nalazi se na poleđini primjerka broj 4 JCD-a, koje se za sada NE popunjava.

POLJE I – KONTROLA ODREDIŠNE CARINARNICE (potvrda prijma)

Polje I popunjava odredišna carinarnica.

U prvo potpolje polja I upisuje se podatke:

– datum prispjeća robe u odredišnu carinarnicu;

– ustanovljeno stanje carinskih obilježja;

– moguće nepravilnosti tijekom prijevoza.

U drugo potpolje (potvrda prijma) upisuje se:

– šifru odredišne carinarnice, evidencijski broj i datum iz Kontrolnika;

– datum slanja potvrde primitka;

– potpis carinskog službenika i pečat carinarnice koja je primila robu.

JEDINSTVENI OTPREMNI POSTUPAK

Izlazna carinarnica/carinska ispostava, na zahtijev prijevoznika, ovjerava ispunjen talon (ODREZAK) na primjerku 5 JCD-a.

POLJE J – KONTROLA ODREDIŠNE CARINARNICE

U polje J upisuje se podatke o pregledu robe.

Ako stvarno stanje robe odgovara podacima u deklaraciji i dokumentima priloženima deklaraciji, odgovorni carinski službenik stavlja odgovarajuću zabilješku i ovjerava pečatom carinarnice.

U polje J upisuju se i potanje podatke o ustanovljenu stanju robe ili razlozima radi kojih JCD nije prihvaćen.

c) Promjena podataka

Članak 14.

Primjerci JCD-a i Dodatnog lista naknadno se mogu poništiti ili u njima mijenjati podaci na temelju rješenja carinarnice što je konačno u upravnom postupku.

Ako se umjesto poništena seta podnosi novi set JCD-a, carinarnica taj set registrira pod novim brojem u Kontrolniku.

Ako se izmjenu podataka ne može provesti na jednom JCD-u pa je on rješenjem carinarnice poništen, deklarant/zastupnik ili carinarnica podnosi novi set JCD-a s ispravnim podacima.

Ako je u jedan tarifni stavak prijavljena roba što ju je trebalo prijaviti u više tarifnih stavaka, na temelju rješenja carinarnice umanjuje se količina i vrijednost u tome stavku, a za nove tarifne stavke podnosi se poseban JCD kojeg carinarnica uvodi u tekući Kontrolnik pod novim brojem.

Rješenjem carinarnice se NE može dodavati ili oduzimati stavke u JCD-u.

4. PREMJEŠTANJE ROBE ILI PROIZVODA OD JEDNOG DO DRUGOG KORISNIKA ODOBRENJA BEZ PREKIDANJA POSTUPKA

Članak 15.

Kada se roba ili proizvod premješta od jednog korisnika odobrenja do drugog korisnika odobrenja bez prekidanja postupka, sukladno članku 221. Uredbe za provedbu carinskog zakonaL92514 (»Narodne novine«, br. 161/03), potrebno je popuniti obrazac JCD koji odgovara uzorku sastavljenom u skladu članaka 115. – 122. Uredbe za provedbu Carinskog zakona, na primjercima 6, 7 i 8.

Članak 16.

Kada se roba ili proizvodi premještaju od jednog do drugog korisnika odobrenja, a da se pri tome ne prekida postupak, korisnik odobrenja kod kojega se robu ili prozvode premješta mora svojoj carinarnici ovlaštenoj za nadzor podnijeti primjerke 6, 7 i 8 jedinstvene carinske deklaracije.

Prije premještanja, korisnik prvog odobrenja obavještava svoju nadzornu carinarnicu, na način kako je to ona odredila, o premještanju, kako bi joj se omogućilo provođenje svih provjera koje smatra potrebnim.

Roba ili proizvod premješta se od korisnika jednog odobrenja do korisnika drugog odobrenja bez carinskih isprava.

Korisnik prvog odobrenja iz kojega se roba ili proizvod premješta odgovoran je za robu ili proizvod sve dok se ne prihvati carinska deklaracija korisnika drugog odobrenja.

Korisnik drugog odobrenja dužan je podnijeti carinsku deklaraciju, set JCD-a sastavljen od primjeraka 6, 7 i 8 čija polja se popunjavaju na sljedeći način:

POLJE 2 – POŠILJATELJ/IZVOZNIK; upisuje se korisnik prvog odobrenja, odobrenja iz kojeg se roba ili proizvod premješta

POLJE 8 – PRIMATELJ; upisuje se korisnik drugog odobrenja, odobrenja u koje se roba ili proizvod premješta

POLJE 37 – POSTUPAK; upisuje se šifra odgovarajućeg postupka za premještanje robe ili proizvoda

POLJE 44. – POSEBNE PRIMJEDBE, PRILOŽENI DOKUMENTI, UVJERENJA I DOZVOLE; u drugi redak upisuju se oba odobrenja

POLJE 47. – OBRAČUN DAVANJA; upisuje se osnovica za moguća davanja (vrijednost, težina ili drugo) za stranu robu koja se nalazi u proizvodu koji se premješta.

Ostala polja jedinstvene carinske deklaracije popunjavaju se sukladno članku 12. Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona.

Korisnik drugog odobrenja dužan je poslati ovjerenu kopiju primjerka 8 JCD-a korisniku prvog odobrenja, radi evidencije.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima za provedbu Carinskog zakonaL92515 (»Narodne novine«, br. 147/99)

Odredbe Pravilnika iz stavka 1. ovog članka o obrascima o evidentiranju i prodaji oduzete robe (članak 38.) odgovarajuće se primjenjuju do stupanja na snagu propisa ministra financija iz članka 518. Uredbe za provedbu Carinskog zakona.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/03-01/324
Urbroj: 513-02-1220/1-03-1
Zagreb, 28. listopada 2003.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

  

PRILOG 1

PRIMJERCI OBRAZACA JCD NA KOJA SE SAMOKOPIRNO ISPISUJU POJEDINA POLJA
(Prilog 15 i 16 Uredbe za provedbu Carinskog zakona)

I. BROJČANA POLJA

Broj polja

Primjerak

1/1,3

1-8

1/2

1-3

2

1-5

3

1-8

4

1-8

5

1-8

6

1-8

7

1-3

8

1-5

9

1-3

10

1-3

11

1-3

12

-

13

1-3

14

1-4

15

-8

15a

1-3

15b

1-3

16

1, 2, 3, 6, 7, 8 

17

1-8

17a

1-3

17b

1-3

18

1-5

19

1-5

20

1-3

21

1-5

22

1-3

23

1-3

24

1-3

25

1-5

26

1-3

27

1-5

28

1-3

29

1-3

30

1-3

31

1-8

32

1-8

33/1

1-8

33/2, 3, 4, 5

1-3

34a

1-3

34b

1-3

35

1-8

36

-

37

1-3

38

1-8

39

1-3

40

1-5

41

1-3

42

-

43

-

44

1-5

45

-

46

1-3

47

1-3

48

1-3

49

1-3

50

1-8

51

1-8

52

1-8

53

1-8

54

1-4

55

-

56

-

   

II. SLOVNA POLJA

 

Broj polja

Primjerak

A

1-4

B

1-3

C

1-8

D

1-4

    

PRILOG 2

PRIMJERCI OBRAZACA JCD NA KOJA SE SAMOKOPIRNO ISPISUJU POJEDINA POLJA
(Prilog 17 i 18 Uredbe za provedbu Carinskog zakona)

I. BROJČANA POLJA

 

Broj polja

Primjerak

1/1,3

1-4

1/2

1-3

2

1-4

3

1-4

4

1-4

5

1-4

6

1-4

7

1-3

8

1-4

9

1-3

10

1-3

11

1-3

12

1-3

13

1-3

14

1-4

15

1-4

15a

1-3

15b

1-3

16

1-3

17

1-4

17a

1-3

17b

1-3

18

1-4

19

1-4

20

1-3

21

1-4

22

1-3

23

1-3

24

1-3

25

1-4

26

1-3

27

1-4

28

1-3

29

1-3

30

1-3

31

1-4

32

1-4

33/1

1-4

33/2, 3, 4, 5

1-3

34a

1-3

34b

1-3

35

1-4

36

1-3

37

1-3

38

1-4

39

1-3

40

1-4

41

1-3

42

1-3

43

1-3

44

1-4

45

13

46

-3

47

1-3

48

1-3

49

1-3

50

1-4

51

1-4

52

1-4

53

1-4

54

1-4

55

-

56

-

C

1-4

D/J

1-4

  

II. SLOVNA POLJA

 

Broj polja

Primjerak

A

1-4

B

1-3

C

1-4

D/J

1-4

   

PRILOG 3

SUSTAV BROJČANIH I SLOVNIH OZNAKA, KOJI SE RABI PRI POPUNJAVANJU JCD
(ŠIFRARNIK)

1. ŠIFRE CARINARNICA I CARINSKIH ISPOSTAVA

11002 Carinska uprava RH Središnji ured

41009 Carinarnica Zagreb

41017 Carinska ispostava zračna luka

41025 Carinska ispostava Karlovac

41033 Carinska ispostava Pošta Zagreb

41041 Carinska ispostava Sisak

41068 Carinska ispostava Zapadni kolodvor Zagreb

41076 Carinska ispostava Žitnjak

41092 Carinski odjeljak Glavni kolodvor Zagreb

41106 Carinska ispostava Velesajam

41114 Carinska ispostava Jankomir – Zagreb

41122 Carinska ispostava Ranžirni kolodvor – Zagreb

41130 Carinska ispostava Kutina

41149 Carinski odjeljak Pribanjci

41157 Carinska ispostava Jurovski Brod

41165 Carinski odjeljak Vivodina (pogranični)

41173 Carinska ispostava Bregana

41181 Carinski odjeljak Bregana naselje

41203 Carinski odjeljak Harmica

41238 Carinska ispostava Lupinjak

41262 Carinski odjeljak Hum na Sutli

41270 Carinski odjeljak Razvor

41297 Carinska ispostava Krapina

41300 Carinska ispostava Macelj

41327 Carinska ispostava Maljevac

41335 Carinski odjeljak Volinja

41343 Carinski odjeljak Dvor na Uni

41351 Carinski odjeljak Hrvatska Dubica

41378 Carinski odjeljak Donji Čemehovac (pogranični)

41386 Carinski odjeljak Kraj Donji (pogranični)

41394 Carinski odjeljak Novoselo Žumberačko (pogranični)

41408 Carinski odjeljak Brezovica (pogranični)

41416 Carinski odjeljak Klenovac Humski (pogranični)

41424 Carinski odjeljak Mali Tabor (pogranični)

41432 Carinski odjeljak Luke Poljanske (pogranični)

41440 Carinski odjeljak Plavić (pogranični)

41459 Carinski odjeljak Draše (pogranični)

41467 Carinski odjeljak Obljaj (pogranični)

41475 Carinski odjeljak Gejkovac (pogranični)

41483 Carinski odjeljak Pašin potok (pogranični)

41491 Carinski odjeljak Bogovolja (pogranični)

41505 Carinski odjeljak Kordunski Leskovac (pogranični)

41513 Carinski odjeljak Donji Vaganac (pogranični)

41521 Carinski odjeljak Obrež (pogranični)

41548 Carinski odjeljak Pravutina (pogranični)

41556 Carinska ispostava Hrvatska Kostajnica

41564 Carinski odjeljak Prilišće (pogranični)

41572 Carinski odjeljak Kašz (pogranični)

41602 Carinska ispostava Slobodna zona Zagreb

41610 Carinska ispostava Podsused

42005 Carinarnica Koprivnica

42013 Carinska ispostava Koprivnica

42021 Carinska ispostava Kotoriba

42048 Carinska ispostava Goričan

42056 Carinska ispostava Terezino Polje

42064 Carinska ispostava Varaždin

42072 Carinski odjeljak Đekeneš

42080 Carinski odjeljak Pošta Varaždin

42099 Carinska ispostava Gola

42102 Carinski odjeljak Murakeresztur

42110 Carinski odjeljak Cvetlin (pogranični)

42137 Carinska ispostava Dubrava Križovljanska

42145 Carinski odjeljak Otok Virje

42153 Carinska ispostava Trnovec

42161 Carinski odjeljak Banfi (pogranični)

42196 Carinska ispostava Mursko Središće

42218 Carinska ispostava Čakovec

42226 Carinski odjeljak Željeznička postaja Čakovec

42234 Carinski odjeljak Bjelovar

42242 Carinski odjeljak Virovitica

42250 Carinski odjeljak Ivanec

42269 Carinski odjeljak Ludbreg

42277 Carinski odjeljak Bukovje

42285 Carinski odjeljak Donja Voća (pogranični)

42293 Carinski odjeljak Preseka (pogranični)

42307 Carinski odjeljak Sveti Martin na Muri (pogranični)

42315 Carinski odjeljak Slobodna zona

43001 Carinarnica Osijek

43028 Carinski odjeljak – željeznički kolodvor Beli Manastir

43036 Carinski odjeljak željeznički kolodvor Osijek

43044 Carinska ispostava Slavonski Brod

43052 Carinski odjeljak Pošta Osijek

43060 Carinska ispostava Vinkovci

43079 Carinska ispostava Vukovar

43087 Carinska ispostava Donji Miholjac – Terminal

43095 Carinska ispostava Duboševica

43109 Carinska ispostava luka Drava Osijek

43125 Carinski odjeljak zračna luka Osijek

43133 Carinski ispostava Požega

43141 Carinska ispostava Slavonski Šamac

43168 Carinska ispostava Slavonski Brod – Most

43184 Carinska ispostava Županja – Terminal

43206 Carinska ispostava Nova Gradiška

43214 Carinska ispostava Batina

43222 Carinska ispostava Erdut

43230 Carinska ispostava Ilok

43249 Carinska ispostava Tovarnik

43257 Carinska ispostava Bajakovo

43265 Carinska ispostava Stara Gradiška

43273 Carinska ispostava Gunja

43303 Carinski odjeljak želj. kolodvor Erdut

43311 Carinski odjeljak željeznički kolodvor Tovarnik

43338 Carinski odjeljak Baranjsko Petrovo Selo

43346 Carinska odjeljak Ilok I (Ljuba)

43354 Carinska Odjeljak Ilok II (Sot)

43362 Carinski odjeljak Ilok III (Neštin)

43370 Carinski odjeljak Bapska

43397 Carinska ispostava Županja – Most

43400 Carinska ispostava Slobodna zona Osijek

43419 Carinski odjeljak Svilaj (pogranični)

43435 Carinski odjeljak I željeznički kolodvor Drenovci

43443 Carinski odjeljak željeznički kolodvor Slavonski Šamac

43451 Carinska ispostava Donji Miholjac – Most

43478 Carinska ispostava Osijek – Terminal

43494 Carinska ispostava Slobodna zona Vukovar

43508 Carinska ispostava Slobodna zona – Slavonski brod

43516 Carinski odjeljak Dubočica (pogranični)

43524 Carinski odjeljak Burumi (pogranični – sezonski)

43532 Carinski odjeljak Davor (pogranični)

43540 Carinski odjeljak luka

43559 Carinski odjeljak Veletržnica

44008 Carinarnica Pula

44016 Carinska ispostava zračna luka

44024 Carinska ispostava luka Pula

44059 Carinska ispostava Labin

44067 Carinska ispostava Poreč

44075 Carinska ispostava Rovinj

44083 Carinska ispostava Pazin

44091 Carinska ispostava Umag

44105 Carinska ispostava Plovanija

44113 Carinska ispostava Kaštel

44121 Carinska ispostava Buzet

44148 Carinska ispostava Vodice

44156 Carinska ispostava Požane

44164 Carinski odjeljak željeznički kolodvor Lupoglav

44172 Carinski odjeljak Bršica

44180 Carinska ispostava Buje

44199 Carinski odjeljak Novigrad (sezonski)

44202 Carinski odjeljak zračna luka Vrsar (sezonski)

44210 Carinski odjeljak Lucija (pogranični)

44229 Carinski odjeljak Slum (pogranični)

44237 Carinski odjeljak Marina Umag (sezonski)

44245 Carinski odjeljak luka Plomin

44253 Carinski odjeljak Slobodna zona

45004 Carinarnica Rijeka

45012 Carinski odjeljak zračna luka

45020 Carinska ispostava Škrljevo

45039 Carinska ispostava Pošta

45047 Carinska ispostava luka Rijeka

45055 Carinska ispostava Srdoči

45136 Carinska ispostava Omišalj

45144 Carinska ispostava Gospić

45152 Carinska ispostava Mali Lošinj

45179 Carinska ispostava Pasjak

45195 Carinska ispostava Rupa

45209 Carinski odjeljak Lipa (pogranični)

45217 Carinska ispostava Prezid

45225 Carinski odjeljak Čabar (pogranični)

45233 Carinski odjeljak Zamost (pogranični)

45241 Carinska ispostava Brod na Kupi

45268 Carinski odjeljak željeznički kolodvor Šapjane

45276 Carinski odjeljak Senj

45284 Carinski odjeljak I Matulji

45292 Carinska ispostava Bakar

45306 Carinski odjeljak Vele Mune (pogranični)

45314 Carinski odjeljak Prezid I (pogranični)

45322 Carinski odjeljak Blaževci (pogranični)

51004 Carinarnica Split

51012 Carinska ispostava zračna luka

51020 Carinska ispostava Sjeverna luka Split

51039 Carinska ispostava Pošta

51047 Carinska ispostava luka Split

51055 Carinski odjeljak Slobodna zona

51063 Carinska ispostava Kamensko

51071 Carinski odjeljak Vinjani Gornji

51098 Carinska ispostava Vinjani Donji

51101 Carinski odjeljak Brač (sezonski)

51128 Carinski odjeljak Komiža (sezonski)

51136 Carinski odjeljak Hvar (sezonski)

51144 Carinski odjeljak Vis (sezonski)

51152 Carinska ispostava Imotski

51160 Carinski odjeljak Aržano

51179 Carinski odjeljak Veletržnica

51187 Carinski odjeljak Stari Grad (sezonski)

51209 Carinski odjeljak Aržano Pazar (pogranični)

51217 Carinski odjeljak Dvorine (pogranični)

51225 Carinski odjeljak Ričice (pogranični)

51233 Carinski odjeljak Jovića Most (pogranični)

51241 Carinski odjeljak Sebišina (pogranični)

51268 Carinski odjeljak Slivno (pogranični)

51276 Carinski odjeljak Bili Brig

52000 Carinarnica Dubrovnik

52019 Carinska ispostava zračna luka

52035 Carinska ispostava Pošta

52043 Carinska ispostava luka Gruž

52051 Carinska ispostava Korčula

52078 Carinska ispostava Karasovići

52086 Carinska ispostava Zaton – Doli

52094 Carinski odjeljak Ubli – Lastovo (sezonski)

52108 Carinski odjeljak Vela luka

52116 Carinska ispostava Gornji Brgat

52124 Carinski odjeljak Cavtat (sezonski)

52132 Carinski odjeljak Vitaljina

52159 Carinski odjeljak Imotica (pogranični)

52167 Carinski odjeljak Čepikuće (pogranični)

52175 Carinski odjeljak Slano (pogranični)

53007 Carinarnica Šibenik

53015 Carinska ispostava luka Šibenik

53023 Carinska ispostava Ražine

53031 Carinska ispostava Knin

53058 Carinski odjeljak Primošten (sezonski)

53074 Carinski odjeljak Strmica

53082 Carinski odjeljak Ličko Dugo Polje

53090 Carinski odjeljak Lička Kaldrma (pogranični)

54003 Carinarnica Zadar

54011 Carinska ispostava zračna luka

54038 Carinska ispostava Gaženica

54046 Carinska ispostava luka Zadar

54062 Carinska ispostava Ličko Petrovo Selo

54070 Carinski odjeljak Božava (sezonski)

54089 Carinski odjeljak Sali (sezonski)

54097 Carinski odjeljak Užljebić (pogranični)

55000 Carinarnica Ploče

55018 Carinska ispostava luka Ploče

55034 Carinska ispostava Metković

55042 Carinska ispostava Orah

55050 Carinska ispostava Mali Prolog

55069 Carinski odjeljak željeznički kolodvor i luka Metković

55077 Carinska ispostava Klek

55093 Carinski odjeljak Unka (pogranični)

55107 Carinski odjeljak Gabela I

55115 Carinski odjeljak Gabela II

55123 Carinski odjeljak Prud

55131 Carinski odjeljak Vukov Klanac (pogranični)

55158 Carinski odjeljak Podprolog (pogranični)

  

2. ŠIFRE ZEMALJA (polja 15, 15a, 16, 17, 17a, 18/2, 21/2 i 34a)

004 afg Afganistan

008 alb Albanija

010 ata Antarktik

012 dza Alžir

016 asm Američka Samoa

020 and Andora

024 ago Angola

028 atg Antigva i Barbuda

031 aze Azerbejdžan

032 arg Argentina

036 aus Australija

040 aut Austrija

044 bhs Bahami

048 bhr Bahrein

050 bgd Bangladeš

051 arm Armenija

052 brb Barbados

056 bel Belgija

060 bmu Bermudi

064 btn Butan

068 bol Bolivija

070 bih Bosna i Hercegovina

072 bwa Bocvana

074 bvt Buve

076 bra Brazil

084 blz Belize

086 iot Britanski teritorij Indijskog oceana

090 slb Solomonsko otočje

092 vgb Britansko djevičansko otočje

096 brn Brunej

100 bgr Bugarska

104 mmr Mianmar

108 bdi Burundi

112 blr Bjelorusija

116 khm Kambodža

120 cmr Kamerun

124 can Kanada

132 cpv Zelenoortsko otočje

136 cym Kajmansko otočje

140 caf Cantralnoafrička republika

144 lka Šrilanka

148 tcd Čad

152 chl Čile

156 chn Kina

158 twn Tajvan

162 cxr Božićni otoci

166 cck Kokosovo (Kiling) otočje

170 col Kolumbija

174 com Komorsko otočje

175 myt Mayotte

178 cog Kongo

184 cok Kukovo otočje

188 cri Kostarika

191 hrv Republika Hrvatska

192 cub Kuba

196 cyp Cipar

203 cze Češka

204 ben Benin

208 dnk Danska

212 dma Dominika

214 dom Dominikanska republika

218 ecu Ekvador

222 slv El Salvador

226 gnq Ekvatorijalna Gvineja

231 eth Etiopija

232 eri Eritreja

233 est Estonija

234 fro Farsko otočje

238 flk Foklandsko otočje (Malvini)

239 sgs Juž. Džordžija i otoci Južni sendvič

242 fji Fidži

246 fin Finska

249 fxx Francuska, Metropolitan

250 fra Francuska

254 guf Francuska Gijana

258 pyf Francuska Polinezija

260 atf Južni francuski teritorij

262 dji Džibuti

266 gab Gabon

268 geo Gruzija

270 gmb Gambija

276 deu Njemačka

288 gha Gana

292 gib Gibraltar

296 kir Kiribati

300 grc Grčka

304 grl Grenland

308 grd Grenada

312 glp Gvadalupa

316 gum Guam

320 gtm Gvatemala

324 gin Gvineja

328 guy Gvajana

332 hti Haiti

334 hmd Herd i McDonald otočje

336 vat Vatikan – Sveta stolica

340 hnd Honduras

344 hkg Hongkong

348 hun Mađarska

352 isl Island

356 ind Indija

360 idn Indonezija

364 irn Iran

368 irq Irak

372 irl Irska

376 isr Izrael

380 ita Italija

384 civ Obala bjelokosti

388 jam Jamajka

392 jpn Japan

398 kaz Kazahstan

400 jor Jordan

404 ken Kenija

408 prk Koreja, Demokratska Narodna Republika

410 kor Koreja

414 kwt Kuvajt

417 kgz Kirgistan

418 lao Laos

422 lbn Libanon

426 lso Lesoto

428 lva Letonija

430 lbr Liberija

434 lby Libijska arapska džamahirija

438 lie Lihtenštajn

440 ltu Litva

442 lux Luksemburg

446 mac Makao

450 mdg Madagaskar

454 mwi Malavi

458 mys Malezija

462 mdv Maldivi

466 mli Mali

470 mlt Malta

474 mtq Martinik

478 mrt Mauritanija

480 mus Mauricijus

484 mex Meksiko

492 mco Monako

496 mng Mongolija

498 mda Moldavija

500 msr Monserat

504 mar Maroko

508 moz Mozambik

512 omn Oman

516 nam Namibija

520 nru Nauru

524 npl Nepal

528 ndl Nizozemska

530 ant Nizozemski Antili

533 abw Aruba

540 ncl Nova Kaledonija

548 vut Vanuatu

554 nzl Novi Zeland

558 nic Nikaragva

562 ner Niger

566 nga Nigerija

570 niu Niue

574 nfk Norfolk, otok

578 nor Norveška

580 mnp Sjeverni marijanski otoci

581 umi Ujedinjene države pacifičkih otoka

583 fsm Mikronezija

584 mhl Maršalsko otočje

585 plw Palau

586 pak Pakistan

591 pan Panama

598 png Papua Nova Gvineja

600 pry Paragvaj

604 per Peru

608 phl Filipini

612 pcn Pitkern, otok

616 pol Poljska

620 prt Portugal

624 gnb Gvineja bisao

626 tmp Istočni Timor

630 pri Portoriko

634 qat Katar

638 reu Reinion

642 rom Rumunjska

643 rus Rusija

646 rwa Ruanda

654 shn Sveta Jelena

659 KNA Sent Kits-Nevis

660 AIA Angvila

662 lca Sent Lusija (Sveta Lucija)

666 spm Sen Pjer Mikelon

670 vct Sent Vinsent i Grenadini

674 smr San Marino

678 stp Sao Toma i Principe

682 sau Saudijska Arabija

686 sen Senegal

690 syc Sejšelsko Otočje

694 sle Sijera Leone

702 sgp Singapur

703 svk Slovačka

704 vnm Vijetnam

705 svn Slovenija

706 som Somalija

710 zaf Južna Afrika

716 zwe Zimbabve

724 esp Španjolska

732 esh Zapadna sahara

736 sdn Sudan

740 sur Surinam

744 sjm Svalbard i Jan Majen Otočje

748 swz Svazilend

752 swe Švedska

756 CHE Švicarska

760 SYR Sirija

762 tjk Tadžikistan

764 tha Tajland

768 tgo Togo

772 tkl Tokelau

776 ton Tonga

780 tto Trinidad i Tobago

784 are Ujedinjeni Arapski Emirati

788 tun Tunis

792 tur Turska

795 tkm Turkmenija

796 tca Turks i Kaikos, otočje

798 tuv Tuvalu

800 uga Uganda

804 ukr Ukrajina

807 mkd Makedonija

818 egy Egipat

826 gbr Velika Britanija

834 tza Tanzanija

840 usa SAD

850 vir Američki Djevičanski otoci

854 bfa Burkina Faso

858 ury Urugvaj

860 uzb Uzbekistan

862 ven Venezuela

876 wlf Volis i Futuna, otočje

882 wsm Samoa

887 yem Jemen

891 yug Yugoslavia

894 zmb Zambija

940 xpo Palestinska oslobodilačka organizacija

3. ŠIFRE FIZIČKIH OSOBA (polja 2 i 8)

0200000 strana pravna ili fizička osoba

0500003 domaća fizička osoba

1160044 snage NATO-a

1160052 fizička osoba registrirana za poljoprivrednu
djelatnost

1160079 fizička osoba registrirana za obrtničku djelatnost

3918475 UNPROFOR

4. ŠIFRE PARITETA (polje 20)

ŠIFRE PRVOG PODPOLJA

CFR cijena i vozarina

CIF cijena s osiguranjem i vozarinom

CIP vozarina i osiguranje plaćeno do

CPT vozarina plaćena do

DAF dostavljeno na granici

DDP dostavljeno, carina plaćena

DDU dostavljeno, carina nije plaćena

DEQ dostavljeno na obali, carina plaćena

DES dostavljeno na brodu

EXW franco tvornica

FAS franco uz bok broda

FCA franco prijevoznik

FOB franco na palubi broda

OST ostali nenavedeni pariteti

ŠIFRE TREĆEG PODPOLJA

0 mjesto isporuke hrvatska granica

1 mjesto isporuke unutar carinskog područja Republike Hrvatske

2 mjesto isporuke izvan carinskog područja Republike Hrvatske

5. ŠIFRE VALUTA (polje 22)

036 AUD Australski dolar

124 CAD Kanadski dolar

191 HRK Hrvatska kuna

203 CZK Češka kruna

208 DKK Danska kruna

348 HUF Mađarska forinta

392 JPY Japanski jen

578 NOK Norveška kruna

703 SKK Slovačka kruna

705 SIT Slovenski tolar

752 SEK Švedska kruna

756 CHF Švicarski franak

826 GBP Britanska funta

840 USD Američki dolar

978 EUR Europska novčana jedinica

985 PLN Poljski zlot

6. ŠIFRE VRSTE POSLA (polje 24)

1. KUPOPRODAJA (osim onih pod točkom 2., 7. i 8.)

11 konačna kupoprodaja robe, osim kasnije navedenih

12 konsignacijska prodaja i komisijska kupoprodaja

13 posredovanje (reexport)

14 barter-poslovi: kompenzacije s robom

15 opskrba sredstava u međunarodnom prometu

16 osobna potrošnja turista

17 kupovina robe na kredit (financijski leasing)

18 ulog strane/domaće osobe

19 know-how, licencije, patenti

2. POVRAT ROBE I ZAMJENA ROBE (što je bila ocarinjena pod točkom 1.)

21 povrat robe

22 zamjena za vraćenu robu

23 nadomjesci (zamjene) za robu što nije vraćena

3. BESPLATNE POŠILJKE (darovi, osim popravka, održavanja, povrata i zamjene pod točkom 1.)

31 humanitarne pošiljke, darovi

32 pošiljke bez plaćanja protuvrijednosti

33 ostalo

4. ROBA ZA PRERADBU ILI POPRAVAK (osim pod
točkom 7.)

41 obradba, preradba i doradba robe (oplemenjivanje robe)

42 popravak i održavanje uz plaćanje

43 popravak i održavanje bez plaćanja

5. POVRAT ROBE NAKON PRERADBE ILI POPRAVKA (osim pod točkom 7.)

51 nakon obrade, preradbe ili doradbe (oplemenjivanja)

52 nakon popravka i održavanja uz plaćanje

53 nakon popravka i održavanja bez plaćanja

6. PRIVREMENI UVOZ/IZVOZ: ZAKUP, NAJAM (osim oplemenjivanja, popravka i održavanja)

61 u zakup/leasing

62 ostali privremeni uvoz/izvoz

7. MEĐUDRŽAVNI PROJEKTI

71 za obrambene namjene

72 za civilne namjene

8. NABAVA GRAĐEVNOG MATERIJALA I OPREME PREMA UGOVORU O INVESTICIJSKIM RADOVIMA

81 investicijski radovi

82 ostalo

9. OSTALO

90 ostalo

7. ŠIFRE VRSTE PROMETA (polje 25)

10 pomorski promet

12 vagon na brodu

16 cestovno vozilo na brodu

17 prikolica ili poluprikolica na brodu

20 željeznički promet

23 cestovno vozilo na vagonu

31 kamion s prikolicom

32 kamion bez prikolice

33 cestovni tegljač

34 kombi-vozila

35 osobna vozila

40 zračni promet

50 poštanski promet

70 cjevovodi, plinovodi, dalekovodi

80 riječni promet

90 osobno

99 bez prijevoza

8. ŠIFRE POLJA 33

TREĆE PODPOLJE (mjerne jedinice)

11 kom komad

12 tkom tisuću komada

13 skom sto komada

19 mg miligram

20 gfi gram fisilnog izotopa

21 g gram

22 kg kilogram

23 bt bruto tonaža

24 t tona

25 nt nosivost u tonama

26 m metar dužni

27 m2 metar četvorni

28 m3 metar prostorni

29 tkm tisuću kubnih metara

30 plin m3 na 1013 mbara na 150C

31 kgom kilogram neto ocijeđene mase

32 kgst kilogram suhe tvari

33 l litra

34 hl hektolitar

35 kt karat

36 til tisuću litara

37 lča litra čistog (100%) alkohola

44 tuce tucet

45 par par

46 arak arak

50 sukc nedjeljiva jedinica pri postupnom carinjenju

51 kgch kg. kolin klorida – C5H14CLNO

52 kgvp kg. vodikovog peroksida H2O2

53 kgko kg. kalijevog oksida K2O

54 kgkh kg. kalijevog hidroksida KOH

55 kgm kg. metilamina

56 kgn kg. dušika N

57 kgnh kg. natrijevog hidroksida NAOH

58 kgfp kg. difosfornog pentoksida P2O5

59 kgu kg. urana U

60 brć broj ćelija

61 bkv terajoul-bruto kalorijska vrijednost

64 tkwh tisuću kWh 65 mW megavat

65 mw megavat

66 kW kilovat

67 set set · garnitura · komplet

88 dio dijelovi pri pojednostavnjenom raspoređivanju

ČETVRTO PODPOLJE (dozvole za uvoz i izvoz nadležnih tijela)

01 dozvola za izvoz /uvoz robe Ministarstva gospodarstva

02 dozvola za izvoz/uvoz robe Ministarstva obrane

03 dozvola za izvoz /uvoz robe Ministarstva unutarnjih poslova

04 dozvola za uvoz Ministarstva zdravstva

05 dozvola za uvoz Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

06 dozvola za uvoz Ministarstva pomorstva, prometa i veza – Hr. zavoda za telekomunikacije

07 dozvola za uvoz Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

08 dozvola za izvoz Ministarstva prosvjete i športa

09 izvoz robe na temelju kvote

10 dozvola za izvoz Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša

14 rješenje za uvoz/izvoz Ministarstva zdravstva

99 ostale dozvole nadležnih tijela

5. PODPOLJE (potvrde o podrijetlu)

01 potvrda o podrijetlu robe EUR 1

02 izjava na računu bilo kojeg izvoznika za bilo koju pošiljku ukupna vrijednost kojeg ne premašuje 6000 eura

03 za izjavu na računu kojeg je ovlastila Carinska uprava

04 certifikat o podrijetlu

09 ostale

9. ŠIFRE OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE

1000 članak 187. točka 1. CZ

1001 članak 187. točka 5. CZ

1002 članak 187. točka 6. CZ

1003 članak 187. točka 7. CZ

1004 članak 187. točka 8. CZ

1005 članak 187. točka 10. CZ

1006 članak 187. točka 11. CZ

1007 članak 187. točka 12. CZ

1008 članak 187. točka 14. CZ

1009 članak 187. točka 15. CZ

1010 članak 187. točka 16. CZ

1011 članak 187. točka 17. CZ

1012 članak 187. točka 13. CZ

1013 članak 187. točka 18. CZ – 100% civilni invalidi

1014 članak 187. točka 18. CZ – 90% civilni invalidi

1015 članak 187. točka 18. CZ – 80% civilni invalidi

1016 članak 187. točka 19. CZ – strane osobe bez plaćanja PDV-a

1017 članak 187. točka 19. CZ – strane osobe uz plaćanje PDV-a

1018 Uredba o naoružanju i vojnoj opremi na koju se NE plaća carina

1020 članak 187. točka 1.CZ – CARDS program

1021 članak 187. točka 1.CZ – PHARE program

1022 članak 187. točka 1. CZ – OBNOVA – program

1050 članak 187. točka 1. CZ – plaćanje PDV-a i posebnog poreza

1881 članak 188. stavak 1. CZ

2000 članak 20. CZ – JEDINSTVENA STOPA

2101 članak 21. CZ – Republika Makedonija

2102 članak 21. CZ – Republika Slovenija

2103 članak 21. CZ – Republika i Federacija Bosne i Hercegovine

2104 članak 21. CZ – Republika Mađarska

2105 članak 21. CZ – Zemlje članice EU

2106 članak 21. CZ – Zemlje članice EFTA

2107 članak 21. CZ – Republika Češka

2108 članak 21. CZ – Republika Slovačka

2109 članak 21. CZ – Republika Poljska

2110 članak 21. CZ – Republika Bugarska

2111 članak 21. CZ – Republika Albanija

2112 članak 21. CZ – Republika Litva

2113 članak 21. CZ – Republika Turska

2114 članak 21. CZ – zemlje članice CEFTE

2115 članak 21. CZ – Jugoslavija

2117 članak 4. ZOCT – zemlje članice EU

2200 članak 22. CZ – humanitarna pomoć

2201 članak 22. CZ – oprema brodogradilišta

2202 članak 22. CZ – kvote za zemlje članice WTO

2203 Bechtel – autocesta

2204 članak 4. ZOCT – zemlje članice WTO

2299 članak. 54. STAROG CZ – 104, 107, 118 – rješenjem produljeni rok

2704 članak. 27. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona (stari)

4610 članak 46. stavak 1. Zakona o HB – bračni drug, djeca, i roditelji poginulog branitelja

4620 članak 46. stavak 2. Zakona o HB – HRVI I skupina – 100% oštećenja organizma

4641 članak 46. stavak 4. Zakona o HB – HRVI II skupina – 100% oštećenja organizma

4642 članak 46. stavak 4. Zakona o HB – HRVI III skupina – 90% oštećenja organizma

4643 članak 46. stavak 4. Zakona o HB – HRVI IV skupina – 80% oštećenja organizma

4710 članak 47. stavak 1. – Zakona o HB – gospodarski inventar

5000 ZOCT – posebne odredbe

5220 članak 2. stavak 2. ZOCT

5230 članak 2. stavak 3. ZOCT

5520 članak 5. stavak 2. ZOCT

5902 Ugovor s trgovačkim društvom ASB

9000 članak 10. stavak 6. Zakona o poticanju ulaganja

9001 Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara

10. ŠIFRE CARINSKIH POSTUPAKA (polje 37)

ŠIFRE PRVOGA PODPOLJA POLJA 37

01 provoz za izvoz

04 provoz za uvoz

06 provoz

09 provoz unutar zemlje

10 konačan izvoz

21 izvoz robe radi vanjske proizvodnje

23 privremeni izvoz robe s obvezom vraćanja u nepromijenjenu stanju

29 privremeni izvoz robe do 1. 1. 2000. god.

31 ponovni izvoz

40 puštanje robe u slobodan promet

41 uvoz robe radi unutarnje proizvodnje (sustav povrata carine)

46 uvoz robe radi unutarnje proizvodnje (sustav povrata carine) u carinskom skladištu

47 uvoz robe radi unutarnje proizvodnje (sustav povrata carine) u slobodnoj zoni

51 uvoz robe radi unutarnje proizvodnje (sustav odgode plaćanja carine)

53 privremeni uvoz robe – potpuno oslobođenje

54 obračun carine u svrhu izdavanja potvrde o podrijetlu

55 uvoz robe radi unutarnje proizvodnje (sustav odgode plaćanja carine) u carinskom skladištu

56 uvoz robe radi unutarnje proizvodnje (sustav odgode plaćanja carine) u slobodnoj zoni

57 privremeni uvoz robe – djelomično oslobođenje

59 privremeni uvoz robe do 1. 1. 2000. god.

61 ponovni uvoz i puštanje robe u slobodan promet

63 ponovni uvoz domaće robe

71 postupak carinskoga skladištenja, uključujući druge oblike smještaja pod carinskim nadzorom

76 smještaj robe namijenjene izvozu u carinsko skladište ili slobodnu zonu

78 smještaj robe u slobodnu zonu, osim pod šifrom 76

91 preradba pod carinskim nadzorom

93 uništenje robe pod carinskim nadzorom

ŠIFRE DRUGOGA PODPOLJA POLJA 37

1 primjena članka 5. ZOCT

2 primjena članka 8. ZOCT

3 obračun postupka uz naplatu kamata

4 skladištenje domaće robe u slobodnoj zoni (osim pod šifrom 76)

5 unos domaće robe za potrošnju i uporabu u slobodnoj zoni

6 povrat robe (repromaterijala) iz unutarnje proizvodnje (sustav odgode)

7 povrat robe (repromaterijala) iz unutarnje proizvodnje (sustav povrata)

11. ŠIFRE POLJA 44

1. ŠIFRE ODOBRENJA

D01 odluka o dodjeljenoj kvoti

P01 ovlašteni primatelj

P02 ovlašteni pošiljatelj

P04 izvoz na temelju komercijalnih isprava

P06 uvoz na temelju komercijalnih isprava

R01 ulog strane osobe

R02 područja posebne državne skrbi

R03 primjena članka 5. ZOCT

R04 branitelji

R05 povratnici

R06 uvoz robe radi unutarnje proizvodnje (sustav povrata carine)

R07 uvoz robe radi unutarnje proizvodnje (sustav odgode plaćanja carine)

R08 privremeni uvoz

R09 izvoz robe radi vanjske proizvodnje

R10 postupno carinjenje (uvoz i izvoz)

R11 odobrenje o povlaštenom statusu polaganja osiguranja za plaćanje carine

R12 članak 187. stavak 1. točka 5. CZ

R13 primjena članka CZ

R14 prerada pod carinskim nadzorom

R15 carinsko skladištenje

R16 rješenje povjerenstva vlade RH o besplatnoj dodjeli strane robe

R70 unutarnja proizvodnja (sustav odgode) pojedinačan

R71 unutarnja proizvodnja (sustav odgode) mjesečno

R72 unutarnja proizvodnja (sustav odgode) tromjesečni

R78 način vođenja evidencije u slobodnoj zoni

R80 privremeni izvoz

R99 ostala odobrenja

2. ŠIFRE TROŠKOVA OTPREME

T01 troškovi prijevoza unutar RH

T02 troškovi montaže, održavanja i dr. nakon uvoza

T03 ostali troškovi unutar RH

T04 troškovi prijevoza izvan carinskog područja RH

T05 troškovi osiguranja izvan carinskog područja RH

T06 ostali troškovi izvan carinskog područja

T07 trošak koji povećava ststističku vrijednost (izvoz)

T08 trošak koji smanjuje statističku vrijednost (izvoz)

3. ŠIFRE VRIJEDNOSTI

V01 vrijednost robe uvezene/izvezene radi unutarnje/vanjske proizvodnje

V99 članak 7. Zakona o carinskoj tarifi

Z01 razlika prijavljene i zapisnikom utvrđene carinske vrijednosti

12. ŠIFRE VRSTA DAVANJA (POLJE 47)

PRVO PODPOLJE POLJA 47

10 carina po vrijednosti

11 carina po vrijednosti – iznad limita (100000)

12 izvozna carina

16 carina po mjernoj jedinici (EUR)

17 maksimalna stopa carine

19 svota carine što je se plaća pri ponovnom uvozu

20 posebni porez – nafta i plinska goriva

22 posebni porez – alkohol i alkoholna pića

23 posebni porez – bezalkoholna pića

24 posebni porez – pivo

25 posebni porez – kava

26 posebni porez – duhanski proizvodi – cigarete A

27 posebni porez – duhanski proizvodi – cigarete B

28 posebni porez – duhanski proizvodi – cigarete C

29 posebni porez – duhanski proizvodi – cigare

30 posebni porez – duhanski proizvodi – cigarilosi

31 posebni porez – duhan

36 porez na dodanu vrijednost

37 porez na dodanu vrijednost – stopa »0«

38 porez na luksuzne proizvode

60 posebni porez – plovila bez kabine dužine veće od 8 m

61 posebni porez – plovila bez kabine dužine veće od 12 m

62 posebni porez – plovila bez kabine dužine veće od 15 m

63 posebni porez – plovila s kabinom dužine veće od 8 m

64 posebni porez – plovila s kabinom dužine veće od 12 m

65 posebni porez – plovila s kabinom dužine veće od 15 m

66 posebni porez – zrakoplovi s više od 1 sjedala

67 posebni porez – zrakoplovi s više od 5 sjedala

68 posebni porez – zrakoplovi s više od 13 sjedala

69 posebni porez – zrakoplovi s više od 50 sjedala

70 zatezne kamate

80 posebni porez – automobili i ostala motorna vozila

90 ostala davanja

91 naknada – Hrvatske autoceste

92 naknada – Hrvatske ceste

99 članak 7. Zakona o carinskoj tarifi

13. ŠIFRE NAČINA PLAĆANJA (POLJE 47/NP)

Način plaćanja ili osiguranja plaćanja nastaloga carinskog ili drugoga duga

B gotovinsko ili ekvivalentno plaćanje pri carinarnici

C osiguranje plaćanja gotovinskim pologom

G osiguranje plaćanja avaliranom mjenicom

I osiguranje plaćanja pojedinačnim bankovnim jamstvom

M osiguranje plaćanja polaganjem vlastite mjenice

N nije obvezno plaćanje odnosno osiguranje carinskog duga

R plaćeno po ranijim deklaracijama

W osiguranje plaćanja zajedničkim bankovnim jamstvom

 
zatvori
Pravilnik o upotrebi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !