Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje ("Narodne novine", br. XX/10, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
83 05.07.2010 Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2377

Na temelju članka 96.L604380 stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU I UREĐENJU SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se upravljanje, tehnički i drugi uvjeti uređenja sustava za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: sustav javnog navodnjavanja), obveza izvješćivanja o stanju i korištenju sustava, osnove za utvrđivanje troškova održavanja sustava i način rasporeda tih troškova na korisnike.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

»program gradnje« predstavlja dokument kojim se definiraju uvjeti i postupci potrebni za projektiranje i građenje sustava javnog navodnjavanja,

»program održavanja« predstavlja dokument kojim se definira godišnji opseg održavanja te način i dinamika korištenja sustava javnog navodnjavanja,

»sadržaj općih tehničkih uvjeta« predstavlja popis minimalnih uvjeta koje mora obuhvatiti uređenje sustava javnog navodnjavanja,

»poljoprivredno zemljište koje se navodnjava iz građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave« predstavlja ono zemljište koje se nalazi u obuhvatu zahvata sustava javnog navodnjavanja sukladno lokacijskim uvjetima,

»krajnji korisnik« je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik poljoprivrednog zemljišta, čije se zemljište navodnjava.

Članak 3.

Program gradnje sustava javnog navodnjavanja, koji donosi jedinica područne (regionalne) samouprave temeljem županijskog plana navodnjavanja, sadrži sljedeća poglavlja:

– interes krajnjih korisnika za projektiranje i gradnju sustava javnog navodnjavanja,

– način financiranja izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava javnog navodnjavanja,

– opseg i dinamiku izrade projektne dokumentacije (studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš, idejni projekt, glavno-izvedbeni projekt),

– dinamika ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti,

– planirana vrijednost projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja,

– dinamika početka i dovršetka projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja.

Članak 4.

Za pristupanje izradi projektne dokumentacije potrebno je osigurati potvrdu krajnjih korisnika o korištenju budućeg sustava javnog navodnjavanja kojom krajnji korisnici iskazuju interes za:

– korištenje sustava,

– sudjelovanje u troškovima rada i održavanja,

– sudjelovanje u troškovima gradnje.

Potvrdom krajnjih korisnika mora se potvrditi iskazani interes na minimum 70% poljoprivrednih površina unutar obuhvata svakog pojedinog sustava javnog navodnjavanja.

Članak 5.

Za pristupanje gradnji sustava javnog navodnjavanja potrebno je:

– ugovornim odnosom definirati prava i obveze krajnjih korisnika i jedinica područne (regionalne) samouprave, a prvenstveno obvezu trajnog korištenja sustava za potrebe poljoprivredne proizvodnje,

– ekonomsko-financijskim analizama potvrditi opravdanost ulaganja.

Ugovornim odnosom krajnjih korisnika i jedinica područne (regionalne) samouprave mora se obuhvatiti minimalno 30% poljoprivrednih površina unutar obuhvata svakog pojedinog sustava javnog navodnjavanja.

Članak 6.

Program održavanja sustava javnog navodnjavanja donose jedinice područne (regionalne) samouprave za svaku godinu. Program se temelji na pojedinačnim sustavima javnog navodnjavanja te sadrži sljedeća poglavlja:

– ukupno potrebne količine vode i dinamika rada sustava navodnjavanja,

– godišnji plan navodnjavanja,

– godišnji troškovi rada i održavanja sustava.

U postupku izrade i donošenja godišnjeg programa održavanja sustava javnog navodnjavanja, jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su uključiti krajnje korisnike.

Članak 7.

Jedinice područne (regionalne) samouprave donose opće tehničke uvjete za uređenje sustava javnog navodnjavanja, a isti moraju sadržavati minimalne podatke:

– popis tehničkih cjelina sustava javnog navodnjavanja,

– popis materijala i opreme unutar sustava javnog navodnjavanja,

– popis standarda koji se moraju koristiti kod projektiranja sustava javnog navodnjavanja,

– popis kriterija za provedbu održavanja sustava javnog navodnjavanja,

– način priključenja krajnjih korisnika na tlačnu distributivnu mrežu,

– način mjerenja i obračuna utrošenih količina vode.

Članak 8.

Godišnji troškovi rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja sastoje se od fiksnih i varijabilnih troškova.

Fiksne godišnje troškove rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja čine sljedeći troškovi:

– troškovi upravljanja i rukovanja sustavom javnog navodnjavanja,

– troškovi održavanja sustava javnog navodnjavanja,

– zajednički troškovi sustava javnog navodnjavanja (izvještavanje, tehnički i agronomski poslovi, financijski troškovi administriranja sustava javnog navodnjavanja i naplate naknade, ostali troškovi).

Pod tehničkim poslovima razumijevaju se poslovi definiranja tehničkih pretpostavki vezanih za godišnju dinamiku rada sustava javnog navodnjavanja, uključujući potrebne troškove upravljanja sustavom javnog navodnjavanja, troškove energije i održavanja sustava javnog navodnjavanja.

Pod agronomskim poslovima razumijevaju se poslovi definiranja godišnjeg plodoreda i godišnje potrebe za vodom unutar sustava javnog navodnjavanja.

Pod financijskim poslovima razumijevaju se poslovi izračuna visine naknade za navodnjavanje (temeljem definiranih potreba za vodom, te pretpostavljenim troškovima upravljanja i održavanja, odnosno troškova utroška energije), izdavanje rješenja i naplatu naknade za navodnjavanje,

Pod ostalim troškovima razumijevaju se troškovi vezani za izradu i provedbu godišnjih ugovora sa pravnom osobom koja ispunjava uvjete iz članka 220.L604382 točke 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09).

Varijabilne troškove rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja čine sljedeći troškovi:

– troškovi energije potrebni za rad sustava javnog navodnjavanja,

– troškovi naknade za korištenje voda.

U postupku izračuna i obračuna godišnjih troškova rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja, jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su uključiti krajnje korisnike.

Članak 9.

Temeljem godišnjeg programa održavanja sustava javnog navodnjavanja, predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave donosi odluku o godišnjoj visini naknade za navodnjavanje iz članka 50.L604384 stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09). U odluci o godišnjoj visini naknade za navodnjavanje posebno se iskazuje naknada za fiksne, a posebno za varijabilne troškove.

Članak 10.

Temeljem prihvaćenog izvješća o realizaciji godišnjeg programa održavanja, te godišnjeg obračuna prihoda i rashoda javnih sustava navodnjavanja, izvršno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave može odobriti podmirivanje dijela troškova javnih sustava navodnjavanja iz sredstava proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su dostaviti ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama jednom godišnje, a najkasnije do donošenja programa održavanja sustava javnog navodnjavanja za naredno razdoblje.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/34

Urbroj: 538-10/3-0-52-10/17

Zagreb, 17. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !