Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
138 18.11.2009 Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

3363

Na temelju članka 146.L480368 Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROSTOROM

DIO I

OPĆE ODREDBE

Opseg i cilj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se način upravljanja zračnim prostorom Republike Hrvatske u kontekstu koncepta Jedinstvenog europskog neba te usklađena klasifikacija zračnog prostora i usklađeni zahtjevi za pristup u zračni prostor iznad razine leta 195 za letove koji se obavljaju u skladu s pravilima vizualnog letenja (u daljnjem tekstu: VFR letovi), u skladu s Uredbama iz Dodataka I do III ovoga Pravilnika.

(2) Upravljanje zračnim prostorom propisano ovim Pravilnikom provodi se na način koji jamči civilnim i vojnim korisnicima zračnog prostora uvažavanje ekonomskih, sigurnosnih i obrambenih zahtjeva, na temelju utvrđenih pravila prioriteta.

(3) Upravljanje zračnim prostorom temelji se na načelu civilno-vojne koordinacije između subjekata koji su u Republici Hrvatskoj odgovorni za upravljanje zračnim prostorom, a provodi se na strateškoj, predtaktičkoj i taktičkoj razini, kroz sporazume i uspostavu postupaka u svrhu povećanja sigurnosti i kapaciteta zračnog prostora, te u svrhu poboljšanja djelotvornosti i fleksibilnosti zračnog prometa.

(4) Ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), o području letnih informacija koja se nalaze pod nadležnošću Republike Hrvatske i na koji se ovaj Pravilnik primjenjuje, obavještava Europsku komisiju.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

(1) U svrhu ovoga Pravilnika primjenjuju se definicije ustanovljene u članku 2. Uredbe iz Dodatka II i članku 2. Uredbe iz Dodatka III ovoga Pravilnika, te u članku 2. Uredbe 549/2004 (u daljnjem tekstu: Okvirna Uredba) objavljene u Dodatku A Pravilnika o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi.

(2) Uz definicije iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i sljedeće definicije:

1) Ad – hok strukture (Ad – hoc Structures): strukture zračnog prostora, rute ili područja, potrebne da bi se udovoljilo operativnim zahtjevima uporabom kratke obavijesti koja ne zahtijeva puni proces ASM razine 1. Uspostava takvih ad-hok struktura na ASM razini 2 ili 3 treba biti u skladu s općim kriterijima oblikovanja zračnog prostora te upravljanja sigurnošću (safety management);

2) ATS ruta (ATS Route): specifični dio struktura zračnog prostora oblikovan za usmjeravanje protoka prometa i potreban za pružanje usluge kontrole zračnog prometa;

3) Ažurirani plan uporabe zračnog prostora (Updated Airspace Use Plan – UUP): ASM poruka koja ima status NOTAM-a, a koju izdaje Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) na dan operacija u cilju ažuriranja informacija u AUP-u;

4) Centralizirana funkcija o podacima o zračnom prostoru (Centralised Airspace Data Function – CADF): ASM funkcija koje su države ECAC-a povjerile CFMU-u s ciljem izdavanja informacija o uvjetnim rutama (CDR), sadržanim u različitim nacionalnim AUP-ovima. CADF ih objedinjava u jedinstvenu listu, odnosno poruku o dostupnosti uvjetnih ruta (Conditional Route Availability Message – CRAM);

5) ECAA Sporazum (ECAA Agreement): mnogostrani Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene Uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora;

6) Opasno područje (Danger Area – D): utvrđeni volumen zračnog prostora unutar kojeg se, ovisno o slučaju, u određenom vremenu mogu odvijati aktivnosti opasne za letenje zrakoplova. U kontekstu FUA Koncepta, neka od opasnih područja su predmet upravljanja i dodjele na ASM razini 2, uspostavljena su na ASM razini 1 kao AMC upravljiva područja i kao takva su objavljena u AIP-u;

7) Opći zračni promet (General Air Traffic – GAT): svi letovi civilnih zrakoplova, kao i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju sukladno postupcima ICAO-a;

8) Operativni zračni promet (Operational Air Traffic – OAT): svi letovi civilnih zrakoplova, kao i letovi državnih zrakoplova, koji se obavljaju sukladno posebno utvrđenim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet (GAT),

9) Ovlašteni subjekti (Approved Agencies – AAs): subjekti koje je država ovlastila za suradnju s Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom (AMC) po pitanjima dodjele i uporabe zračnog prostora;

10) Plan uporabe zračnog prostora (Airspace Use Plan – AUP): ASM poruka sa statusom NOTAM-a, kojom se u standardnom formatu obavještava o dnevnoj odluci Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) za privremenom dodjelom zračnog prostora pod njenom nadležnošću za određeno vremensko razdoblje;

11) Poruka o dostupnosti uvjetnih ruta (Conditional Route Availability Message – CRAM): posebna i usuglašena ASM poruka koju dnevno objavljuje CADF, s ciljem da se jednom porukom objedine odluke AMC-ova država ECAC-a o dostupnosti CDR-ova objavljenih putem AUP-ova, a koju upotrebljavaju operatori zrakoplova u svrhu planiranja letova;

12) Pozicija upravljanja protokom (Flow Management Position – FMP): radna pozicija ustanovljena unutar jednog Centra oblasne kontrole zračnog prometa (ACC) s ciljem osiguranja neophodnih kontakata s CFMU-om o poslovima koji se odnose na pružanje ATFM usluga, te kontakata s nacionalnim AMC-ovima o poslovima koji se odnose na usluge ASM-a;

13) Predtaktičko upravljanje zračnim prostom – ASM razina 2 (Level 2 – Pre-Tactical ASM): postupak operativnog upravljanja zračnim prostorom unutar okvira postojećih, unaprijed određenih ATM struktura i postupaka koji su definirani na ASM razini 1, kao i postizanje specifičnih dogovora civilnih i vojnih predstavnika nadležnih za ASM razinu 2;

14) Prekogranično područje (Cross-border Area – CBA): privremeno rezervirano područje uspostavljeno iznad međunarodnih granica za specifične operativne zahtjeve;

15) Prekogranični zračni prostor (Cross-border Airspace): struktura zračnog prostora koja se proteže preko međunarodnih granica ili preko granica područja letnih informacija;

16) Privremeno izdvojeno područje (Temporary Segregated Area – TSA): zračni prostor utvrđenih dimenzija koji je pod nadležnošću korisnika kojeg ovlasti Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom i koji se privremeno izdvaja za ekskluzivnu uporabu od strane određenog subjekta ili korisnika i kroz koji drugom zračnom prometu neće biti dopušten prolaz;

17) Privremeno rezervirano područje (Temporary Reserved Area – TRA): zračni prostor utvrđenih dimenzija koji je pod nadležnošću korisnika kojeg ovlasti Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom i koji je privremeno rezerviran za specifičnu uporabu od strane određenog subjekta ili korisnika i kroz koji se može dopustiti prolazak ostalom zračnom prometu, pod uvjetima iz odobrenja kontrole zračnog prometa (ATC clearance);

18) Središnja jedinica za upravljanje protokom (Central Flow Management Unit – CFMU): EUROCONTROL-ova jedinica ustrojena u ime država članica u svrhu pružanja ATFM-a usluga unutar Europske regije (EUR Region);

19) Strateško upravljanje zračnim prostorom – ASM razina 1 (Level 1 – Strategic ASM): postupak utvrđivanja, praćenja i prema potrebi izmjena nacionalne politike upravljanja zračnim prostorom uzimajući u obzir nacionalne i međunarodne zahtjeve za zračnim prostorom;

20) Taktičko upravljanje zračnim prostorom – ASM razina 3 (Level 3 – Tactical ASM): postupak operativnog upravljanja zračnim prostorom u realnom vremenu na dan izvođenja letačkih operacija poradi aktiviranja, deaktiviranja ili ponovne dodjele zračnog prostora dodijeljenog na ASM razini 2, te rješavanje konkretnih pitanja i/ili individualnih OAT/GAT situacija u realnom vremenu između jedinica za pružanje operativnih usluga kontrole zračnog prometa i kontrolnih vojnih jedinica;

21) Upravljivo područje (Manageable Area): područje kojim upravlja i kojeg dodjeljuje Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) na ASM razini 2;

22) Uvjetna ruta (Conditional Route – CDR): ATS ruta ili njezin dio koji može biti planiran za letenje i upotrijebljen sukladno unaprijed određenim uvjetima. CDR može biti uspostavljen u jednoj ili više sljedećih kategorija:

a) Kategorija 1 (jedan) – CDR koji se može stalno planirati za letenje,

b) Kategorija 2 (dva) – CDR koji se ne može stalno planirati za letenje i

c) Kategorija 3 (tri) – CDR koji se ne može planirati za letenje;

23) Uvjetno zabranjeno područje (Restricted Area – R): zračni prostor koji je smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda Republike Hrvatske unutar kojeg je letenje zrakoplova ograničeno u skladu s unaprijed utvrđenim uvjetima. U kontekstu FUA koncepta, neka od uvjetno zabranjenih područja su predmet upravljanja i dodjele na ASM razini 2, a uspostavljena su na ASM razini 1 kao »AMC – upravljiva područja« i kao takva su objavljena u AIP-u;

24) Zabranjeno područje (Prohibited Area – P): zračni prostor smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda Republike Hrvatske unutar kojeg je letenje zrakoplova zabranjeno;

25) Žurna informacija (Notice to Airmen – NOTAM): poruka proslijeđena putem telekomunikacija, a sadrži informacije koje se odnose na uspostavu, stanje ili promjenu na bilo kojem zrakoplovnom uređaju ili infrastrukturi, usluzi, postupku ili na opasnost u zračnom prometu, čije je pravovremeno objavljivanje bitno za osoblje povezano s letačkim operacijama.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pojmovi »Zajednica«, »pravo Zajednice«, »Ugovor o osnivanju Europske zajednice«, »Službeni list Europske Unije« i »država članica« iz Uredbi iz Dodataka I do III ovoga Pravilnika, čitat će se u skladu sa točkama 2. i 3. Dodatka II ECAA Sporazuma.

(4) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) ACA (AUP/UUP Composition Application): Aplikacija za sastavljanje AUP/UUP-a;

2) ACC (Area Control Centre): Centra oblasne kontrole zračnog prometa;

3) AIP (Aeronautical Information Publication): Zbornik zrakoplovnih informacija;

4) AMC (Airspace Management Cell): Jedinica za upravljanje zračnim prostorom;

5) AME (ATM Message Exchange): Razmjena ATM poruka;

6) ASM (Airspace Management): Upravljanje zračnim prostorom;

7) ATC (Air Traffic Control): Kontrola zračnog prometa;

8) ATFM (Air Traffic Flow Management): Upravljanje protokom zračnog prometa;

9) ATM (Air Traffic Management) (ATS+ASM+ATFM): Upravljanje zračnim prometom;

10) ATS (Air Traffic Services): Operativne usluge u zračnom prometu;

11) AUP (Airspace Use Plan): Plan uporabe zračnog prostora;

12) CADF (Centralised Airspace Data Function): Centralizirana funkcija o podacima o zračnom prostoru;

13) CBA (Cross-Border Area): Prekogranično područje;

14) CDR (Conditional Route): Uvjetna ruta;

15) CFMU (Central Flow Management Unit): Središnja jedinica za upravljanje protokom;

16) CRAM (Conditional Route Availability Message): Poruka o dostupnosti uvjetnih ruta;

17) CTR (Control Zone): Kontrolirana zona;

18) D (Danger Area): Opasno područje;

19) DCMAC – EUROCONTROL (Directorate Civil/Military ATM Coordination): EUROCONTROL-ov direktorat za civilno/vojnu koordinaciju ATM-a u ECAC-u);

20) ECAC (European Civil Aviation Conference): Europska konferencija civilnog zrakoplovstva);

21) ESARR (EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement): EUROCONTROL-ov sigurnosno-regulatorni zahtjev;

22) FAB (Functional Airspace Block): Funkcionalni blok zračnog prostora;

23) FIR (Flight Information Region): Područje letnih informacija;

24) FMP (Flow Management Position): Pozicija za upravljanje protokom;

25) FUA (Flexible Use of Airspace): Fleksibilna uporaba zračnog prostora;

26) GAT (General Air Traffic): Opći zračni promet;

27) ICAO (International Civil Aviation Organisation): Organizacija međunarodnoga civilnog zrakoplovstva;

28) NOTAM (Notice to Airman): Žurna informacija;

29) OAT (Operational Air Traffic): Operativni zračni promet;

30) P (Prohibited Area): Zabranjeno područje;

31) R (Restricted Area): Uvjetno zabranjeno područje;

32) TRA (Temporary Reserved Airspace): Privremeno rezervirano područje;

33) TSA (Temporary Segregated Area): Privremeno izdvojeno područje;

34) UTC (Co-ordinated Universal Time): Jedinstveno koordinirano vrijeme;

35) UUP (Updated Airspace Use Plan): Ažurirani plan uporabe zračnog prostora.

DIO II

STRUKTURA I KLASIFIKACIJA ZRAČNOG PROSTORA

Razdjelna razina

Članak 3.

(1) Razdjelna razina između gornjeg i donjeg zračnog prostora pod nadležnošću Republike Hrvatske postavljena je na razini leta 285.

(2) U smislu provedbe članka 2. Uredbe iz Dodatka I ovoga Pravilnika, Ministarstvo može u dogovoru s državama potpisnicama ECAA Sporazuma i sukladno postupku iz članka 5. stavka 3. Okvirne Uredbe objavljene u Dodatku A Pravilnika o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi, donijeti odluke u svezi odstupanja od razdjelne razine definirane u stavku 1. ovoga članka.

(3) Odstupanja iz stavka 2. ovoga članka moraju biti opravdana u smislu operativnih zahtjeva.

Klasifikacija zračnog prostora Republike Hrvatske

Članak 4.

(1) Cjelokupni zračni prostor iznad razine leta 195 u kojem se pružaju usluge u zračnoj plovidbi pod nadležnošću Republike Hrvatske klasificira se kao zračni prostor klase C.

(2) Načela za klasifikaciju zračnog prostora propisana su u Uredbi iz Dodatka III ovoga Pravilnika.

Pristup VFR letova u zračni prostor iznad razine leta 195

Članak 5.

(1) U zračnom prostoru iznad razine leta 195, može se, gdje je primjenjivo, u skladu s postupcima propisanima ovim Pravilnikom uspostaviti rezervacija zračnog prostora u kojem mogu biti dopušteni VFR letovi.

(2) Nadležna jedinica operativnih usluga u zračnom prometu može također odobriti VFR letove u zračnom prostoru iznad razine leta 195 do i uključujući razinu leta 285 u skladu s postupcima odobravanja koje utvrđuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi u skladu s posebnim propisom kojim se utvrđuju pravila letenja zrakoplova..

(3) Postupke odobravanja VFR letova iznad razine leta 195 iz stavka 3. ovoga članka pružatelj u zračnoj plovidbi objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu.

Rekonfiguracija gornjeg zračnog prostora

Članak 6.

(1) Poradi postizanja ciljeva koncepta Jedinstvenog europskog neba, rekonfiguracija gornjeg zračnog prostora Republike Hrvatske izvršit će se u skladu sa Zakonom o zračnom prometu i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(2) Zajednička pravila za uspostavljanje funkcionalnih blokova zračnog prostora propisana su u Uredbi iz Dodatka I ovoga Pravilnika.

DIO III

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM

Glava 1.

Upravljanje zračnim prostorom na strateškoj razini
(ASM razina 1)

Nadležnost za upravljanje zračnim prostorom

Članak 7.

(1) Upravljanje zračnim prostorom koje podrazumijeva oblikovanje (ustroj i struktura), klasifikaciju, fleksibilnu uporabu zračnog prostora te druge funkcije s ciljem maksimalnog korištenja raspoloživoga zračnog prostora, u nadležnosti je ministra nadležnog za poslove zračnog prometa (u daljnjem tekstu: ministar) uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane.

(2) Za pripremu prijedloga bitnih za strateško upravljanje zračnim prostorom odgovorno je Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(3) Zajednička pravila za upravljanje zračnim prostorom propisana su u Uredbama iz Dodataka I i II ovoga Pravilnika.

Djelokrug rada Povjerenstva

Članak 8.

(1) Povjerenstvo predlaže nacionalnu politiku upravljanja zračnim prostorom i strateške planove za upravljanje zračnim prostorom, uzimajući u obzir zahtjeve nacionalnih i međunarodnih korisnika zračnog prostora, te zahtjeve pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(2) U okviru pripreme prijedloga bitnih za upravljanje zračnim prostorom, Povjerenstvo obavlja osobito sljedeće poslove:

a) predlaže Plan primjene sustava upravljanja zračnim prostorom;

b) planira i predlaže uspostavu i modifikaciju fleksibilnih struktura zračnog prostora u gornjem i donjem zračnom prostoru;

c) inicira i predlaže odobravanje izmjena D i R područja u TSA i TRA;

d) inicira i predlaže uspostavu, izmjene i modifikacije kontroliranog zračnog prostora i klasifikacije zračnog prostora uzimajući u obzir koncept fleksibilne uporabe zračnog prostora i fleksibilne strukture zračnog prostora;

e) obavlja periodičku reviziju potreba za nacionalnim zračnim prostorom te predlaže uspostavu prekograničnog zračnog prostora;

f) usuglašava i predlaže opća pravila prioriteta u korištenju zračnog prostora na sve tri razine.

(3) U provedbi utvrđene politike upravljanja zračnim prostorom, Povjerenstvo obavlja osobito sljedeće poslove:

a) obavlja periodičnu procjenu struktura zračnog prostora s ciljem planiranja fleksibilnih struktura zračnog prostora i postupaka u gornjem i donjem zračnom prostoru (uključujući i TMA);

b) po potrebi nalaže izradu i odobrava pripadajuće sigurnosne procjene u postupku planiranja i predlaganja uspostave fleksibilnih struktura zračnog prostora u gornjem i donjem zračnom prostoru (uključujući i TMA), primjenjujući pritom, gdje je to moguće, ICAO standarde razdvajanja kao minimum;

c) procjenjuje i predlaže aktivnosti koje zahtijevaju rezervaciju zračnog prostora s obzirom na razine rizika za druge korisnike zračnog prostora;

d) prosljeđuje pružatelju usluga u zračnoj plovidbi podatke o statusu struktura zračnog prostora pod svojom nadležnošću poradi objave na način uobičajen u zračnom prometu;

e) koordinira pripreme velikih događaja (velike vojne vježbe, velike zrakoplovne priredbe itd.) u zračnom prostoru, koji zahtijevaju dodatnu rezervaciju zračnog prostora, te osigurava objavljivanje potrebnih podataka o tim događajima, na način uobičajen u zračnom prometu;

f) primjenjuje elemente dinamičkog upravljanja zračnim prostorom, gdje je to moguće;

g) uspostavlja rutne liste za dane kada se vojne letačke operacije smanjuju, tako da se omogući privremena zamjena određenih CDR 2 u CDR 1 rute, te osigurava objavu promjene tog statusa na način uobičajen u zračnom prometu;

h) nalaže izradu i procjenjuje periodičnu reviziju postupaka i efikasnosti letačkih operacija na ASM razini 2, podnošenje zahtjeva za korištenjem zračnog prostora od strane ovlaštenih subjekata, te postupaka pregovaranja i pravila prednosti za dodjelu zračnog prostora od strane Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC);

i) nalaže izradu i procjenjuje periodičnu reviziju postupaka i efikasnosti letačkih operacija na ASM razini 3, žurnu izmjenu i dinamičko ažuriranje svih potrebnih podataka o planovima leta i radarskih podataka, kao i uporabu odgovarajućih sredstava za civilno-vojnu koordinaciju;

j) koordinira upravljanje zračnim prostorom sa susjednim državama s kojima postoji interes za zajedničkom uporabom prekograničnog zračnog prostora;

k) sudjeluje i koordinira u uspostavi struktura zračnog prostora i osigurava njihovu dostupnost korisnicima u bliskoj suradnji sa susjednim državama gdje navedene strukture zračnog prostora (iako nisu prekogranične) mogu imati značajan utjecaj na obavljanje zračnog prometa u cilju optimalne uporabe zračnog prostora za sve korisnike;

l) utvrđuje mehanizme za konzultacije između osoba ili organizacija koje obavljaju određene poslove u upravljanju zračnim prostorom, u cilju pravilnog usmjeravanja zahtjeva korisnika;

m) dostavlja DCMAC-u preliminarne podatke o planiranim vojnim aktivnostima i vojnim vježbama vezanim za zračni prostor FIR-a Republike Hrvatske na godišnjoj razini, ili prema potrebi češće;

n) odlučuje o uspostavi mehanizama za arhiviranje i čuvanje podataka o korištenju zračnog prostora u cilju raščlambi i planiranja uporabe zračnog prostora.

(4) Poslovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka obavljaju se kroz civilno-vojnu koordinaciju.

Planiranje primjene sustava upravljanja zračnim prostorom

Članak 9.

(1) Povjerenstvo je dužno izraditi prijedlog Plana primjene sustava upravljanja zračnim prostorom, kojeg donosi ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane.

(2) Plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito odredbe o:

a) podjeli odgovornosti, obvezama u upravljanju zračnim prostorom i rokovima za njihovo izvršenje;

b) komunikacijskom povezivanju svih sudionika u sustavu upravljanja zračnim prostorom;

c) financijskim obvezama svih sudionika u sustavu upravljanja zračnim prostorom.

Podnošenje zahtjeva Povjerenstvu

Članak 10.

(1) Zahtjevi u svezi uspostave i/ili načina korištenja određenog dijela zračnog prostora koje podnose domaći i inozemni civilni korisnici zračnog prostora dostavljaju se, na standardnom obrascu, Povjerenstvu putem imenovanog pružatelja operativnih usluga u zračnom prometu.

(2) Zahtjevi u svezi uspostave i/ili načina korištenja određenog dijela zračnog prostora koje podnose domaći i inozemni vojni korisnici zračnog prostora dostavljaju se, na standardnom obrascu, Povjerenstvu putem ministarstva nadležnog za poslove obrane.

(3) Standardni obrazac iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje i objavljuje Povjerenstvo na način uobičajen u zračnom prometu.

(4) Za posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora zahtjevi se podnose imenovanom pružatelju operativnih usluga u zračnom prometu, a svaki zahtjev prije izdavanja odobrenja mora biti usuglašen s Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom (AMC).

Procjena zahtjeva

Članak 11.

(1) Prijedloge u svezi sa zahtjevima iz članka 10.#clanak10 stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, zajedno sa preliminarnom procjenom zahtjeva, imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu ili ministarstvo nadležno za poslove obrane dužni su dostaviti Povjerenstvu.

(2) Nakon zaprimanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo procjenjuje njegovu utemeljenost, te donosi odluku o načinu postupanja sa zahtjevom.

(3) Imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu i ministarstvo nadležno za poslove obrane dužni su postupiti u skladu s odlukom iz stavka 2. ovoga članka.

(4) U odluci iz stavka 2. ovoga članka, Povjerenstvo određuje krajnji rok obrade.

Obrada zahtjeva

Članak 12.

(1) Tijekom obrade zahtjeva, imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnoj plovidbi i ministarstvo nadležno za poslove obrane mogu prema potrebi tražiti i dodatna pojašnjenja i raščlambe od podnositelja zahtjeva kao i od drugih organizacija i pojedinih stručnjaka.

(2) U slučaju značajnijih izmjena u strukturama zračnog prostora, može se provesti proces formalnih konzultacija sa korisnicima zračnog prostora.

(3) Imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnoj plovidbi i ministarstvo nadležno za poslove obrane dužni su usuglasiti konačni prijedlog te isti dostaviti Povjerenstvu.

Donošenje konačne odluke i objava

Članak 13.

(1) Ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane, na prijedlog Povjerenstva, donosi odluku o zahtjevima iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo dostavlja pružatelju usluga u zračnoj plovidbi poradi objave na način uobičajen u zračnom prometu.

Skraćeni postupak

Članak 14.

(1) Iznimno od odredaba članaka 10.#clanak10 do 13.#clanak13 ovoga Pravilnika, Povjerenstvo će donijeti smjernice za postupanje pri utvrđivanju ad-hok struktura.

(2) Ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane može ovlastiti Povjerenstvo za donošenje odluka pri utvrđivanju struktura iz stavka 1. ovoga članka.

Glava 2.

Upravljanje zračnim prostorom na predtaktičkoj razini
(ASM razina 2)

Zadaće Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC)

Članak 15.

(1) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC), ustrojena u cilju dnevnog upravljanja zračnim prostorom (ASM razina 2), obavlja sljedeće poslove:

a) djeluje kao nacionalna i prema potrebi međunarodna fokusna točka za upravljanje zračnim prostorom na ASM razini 2;

b) prikuplja i analizira sve zahtjeve za zračnim prostorom koji mogu zahtijevati privremenu rezervaciju zračnog prostora, uključujući i odluke o dodjeli zračnog prostora koje su donesene na ASM razini 1 u pogledu velikih vojnih vježbi, zrakoplovnih priredbi, itd;

c) analizira zahtjeve za dostupnošću CDR-ova zajedno sa zahtjevima zračnog prometa, anticipiranim problemima kapaciteta kontrole zračnog prometa, te informacija o očekivanim kašnjenjima primljenih od lokalnog FMP-a;

d) rješava konfliktne zahtjeve za dodjelu TSA/TRA i CDR-ova, koristeći sve relevantne informacije;

e) rješava konflikte između inkompatibilnih ili konfliktnih zahtjeva za zračnim prostorom primjenom odobrenih pravila prednosti, ponovnim pregovaranjem, pomicanjem vremena korištenja ili rezervacijom zračnog prostora;

f) koordinira sa susjednim AMC-ovima usklađenu dostupnost prekograničnih CDR-ova i identificira u AUP-u u dijelu »remarks« one CDR-ove koji su dostupni u FIR-u Republike Hrvatske, ali nisu međunarodno koordinirani;

g) odgovara zahtjevu za pomoć od strane nadležnih jedinica EUROCONTROL-a, ACC/FMP-ova i ostalih ovlaštenih subjekata (AAs) ili problema koji proizlaze iz nekonzistentnosti ATS ruta ili nepredviđenih problema pri obavljanju kontrole zračnog prometa;

h) odlučuje o dodjeli nacionalnih TSA/TRA područja i CBA područja, nakon kompletiranja procesa uspoređivanja zahtjeva, koordinacije, analize, pregovaranja i zaključenja postupka;

i) aktivira CDR-ove 2 sukladno uspostavljenim postupcima za vremenski period od najmanje dva sata, te bez ograničenja kada je u pitanju produženje dostupnosti za istu rutu sa statusom CDR 1;

j) odlučuje sukladno kriterijima uspostavljenima na ASM razini 1 o privremenom zatvaranju CDR 1 ruta, kojima će biti upravljano na ASM razini 3 s objavom aktivnosti u pridruženom TSA/TRA području i/ili AMC-upravljivom D ili R području;

k) temeljem sporazuma i planiranog letenja, objavljuje dodjelu zračnog prostora prosljeđivanjem AUP-a na način predviđen u EUROCONTROL-ovom ASM priručniku. AUP se objavljuje u jedinstvenom /propisanom formatu što je prije moguće, a najkasnije do 1400 sati UTC tijekom ljetnog, odnosno 1500 sati UTC tijekom zimskog računanja vremena, s ciljem pokrivanja razdoblja između 0600 sati UTC do 0600 sati UTC sljedećeg dana (D 0600 h do D+1 0600 h);

l) usuglašeni AUP AMC dostavlja na objavu na način uobičajen u zračnom prometu;

m) nakon distribucije AUP-a, osigurava dodatna pojašnjenja i provjere u skladu s EUROCONTROL-ovim ASM priručnikom;

n) prikuplja i analizira dodatne ažurirane informacija na dan aktivnosti, od strane ovlaštenih subjekata (AAs), a koje se odnose na poništenje TSA/TRA objavljenih u tekućem AUP-u;

o) objavljuje na dan aktivnosti, ako je potrebno, UUP koji sadrži poništenje restrikcija u zračnom prostoru za vrijeme razdoblja važenja tekućeg AUP-a;

p) sudjeluje u kasnijim analizama o dodjeli zračnog prostora;

q) obavlja, ako je ovlaštena, neke od poslova koordinacije na ASM razini 3;

(2) U cilju što efikasnijeg rada, potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri integrirati funkcije Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), FMP-a i ACC-a.

Ustroj, osoblje, način rada i dokumenti
Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC)

Članak 16.

(1) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) ustrojstveni je dio imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(2) Potrebna stručna osposobljenost za obavljanje poslova AMC-a, kao i status osoblja Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), utvrđuje se posebnim ugovorom između ministra nadležnog za poslove obrane i imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(3) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) obavlja svoje poslove u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i EUROCONTROL-ovog Priručnika za upravljanje zračnim prostorom (ASM Handbook).

(4) Posebne priručnike za rad Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), na prijedlog Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), odobrava Povjerenstvo.

(5) Sporazum o razmjeni podataka i instaliranju tehničkih sredstava potrebnih za rad Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), sklapaju imenovani pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i CFMU.

Prekogranično upravljanje zračnim prostorom

Članak 17.

Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) može, u skladu s međunarodnim ugovorom, upravljati prekograničnim područjem, odnosno može upravljati i dijelom zračnog prostora druge države (ili država).

Ovlašteni subjekti

Članak 18.

(1) Ovlašteni subjekti prikupljaju i usklađuju zahtjeve za uporabom fleksibilnih struktura zračnog prostora od vojnih i civilnih korisnika i koordiniraju ih s Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom (AMC).

(2) Subjekte iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo ovlašćuje posebno za civilne, a posebno za vojne korisnike, te to objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu.

(3) Sporazumom koji sklapaju Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) i pojedini ovlašteni subjekt, uređuje se način i postupci njihove koordinacije.

Dužnosti ovlaštenih subjekata

Članak 19.

Ovlašteni subjekti dužni su:

– unaprijed planirati aktivnosti uporabe zračnog prostora na način da se osigura pravodobno podnošenje zahtjeva za uporabu zračnog prostora Jedinici za upravljanje zračnim prostorom (AMC);

– podnijeti Jedinici za upravljanje zračnim prostorom (AMC) zahtjeve za uporabu fleksibilnih struktura zračnog prostora i njegovu dodjelu dan prije obavljanja aktivnosti u zračnom prostoru, a najkasnije do 1300 sati UTC tijekom ljetnog, odnosno 1400 sati UTC tijekom zimskog računanja vremena (D-1);

– podnijeti Jedinici za upravljanje zračnim prostorom (AMC) zahtjeve za uporabu ostalog zračnog prostora i njegovu dodjelu sukladno ICAO Dodatku 15 koji je u to vrijeme važeći;

– osigurati da se zračni prostor koristi na način kako ga je dodijelila Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC);

– poništiti, na dan obavljanja aktivnosti u zračnom prostoru, putem Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) i kroz objavu u UUP-u, svaku dodjelu zračnog prostora koja više nije potrebna te obavijestiti nadležnu ACC sukladno utvrđenim postupcima.

Glava 3.

Upravljanje zračnim prostorom na taktičkoj razini
(ASM razina 3)

Sudionici, postupci i sredstva

Članak 20.

(1) U upravljanju zračnim prostorom na ASM razini 3 sudjeluju kontrolori zračnog prometa nadležni za vođenje GAT zračnog prometa i kontrolori zračnog prometa nadležni za vođenje OAT zračnog prometa, te središta i postrojbe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (kontrolna vojna jedinica), u skladu sa sporazumom između ministarstva nadležnog za poslove obrane i pružatelja operativnih usluga u zračnom prometu.

(2) Postupci, kriteriji, potrebna komunikacijska sredstva te sustavi za podršku za aktiviranje ili deaktiviranje te ponovnu dodjelu zračnog prostora već dodijeljenog na ASM razini 2, utvrđuju se sporazumom iz stavka 1. ovoga članka, a koji mora osigurati visoki stupanj sigurnosti civilnog i vojnog zračnog prometa.

(3) Postupci, sustavi za podršku i komunikacijska sredstva iz stavka 2. ovoga članka, moraju osigurati pravovremenu i djelotvornu izmjenu podataka o modifikaciji planiranih aktivnosti u zračnom prostoru između svih sudionika u upravljanju zračnim prostorom na ASM razini 3, te pravovremeno obavještavanje svih zainteresiranih korisnika o statusu zračnog prostora.

Postupci na ASM razini 3 za prekogranične vojne letove

Članak 21.

(1) Kod uspostave fleksibilnih struktura zračnog prostora u prekograničnim područjima, Povjerenstvo je dužno osigurati da sporazumom o koordinaciji (Letter of Agreement) budu usuglašeni zajednički postupci za upravljanje zračnim prometom te uporaba naprednih postupaka u upravljanju zračnim prostorom u realnom vremenu.

(2) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na ASM razinama 3.

OAT koridori

Članak 22.

(1) U svrhu sigurnosti zračnog prometa mogu se uspostaviti OAT koridori.

(2) Uvjete i način uporabe OAT koridora utvrđuju ministarstvo nadležno za poslove obrane i pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu.

Postupci koordinacije za prolazak kroz aktivne TRA

Članak 23.

(1) Imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu dužan je uspostaviti odgovarajuće postupke koordinacije, te osigurati uporabu sustavno podržanih funkcija između GAT i OAT kontrolora za prolazak ostalog zračnog prometa kroz aktivno TRA područje u njegovoj nadležnosti.

(2) Imenovani pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu i ministarstvo nadležno za poslove obrane sporazumom definiraju odgovarajuće postupke koordinacije te, prema potrebi, sustavno podržane funkcije koje će se koristiti u međusobnoj koordinaciji za prolazak GAT zračnog pometa kroz aktivno TRA područje koje je u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane.

Glava 4.

Fleksibilne strukture zračnog prostora

Vrste i uporaba fleksibilnih struktura zračnog prostora

Članak 24.

(1) Fleksibilne strukture zračnog prostora namijenjene su privremenoj dodjeli korisnicima, na način da je rezervacija zračnog prostora u najvećoj mogućoj mjeri odgovara realnom vremenu obavljanja aktivnosti zbog koje je to područje uspostavljeno.

(2) U fleksibilne strukture iz stavka 1. ovoga članka spadaju: TSA, TRA, CBA, tri tipa CDR ruta (CDR 1, 2 i 3), a i određena R i D područja koja mogu biti upravljiva na ASM razini 2.

(3) Vrijeme, vrstu i uvjete rezervacija zračnog prostora, kao i načela uporabe modularnih i podesivih granica područja, za svako pojedino područje, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane.

Primjena fleksibilnih struktura zračnog prostora

Članak 25.

(1) U nekontroliranom zračnom prostoru, fleksibilne strukture zračnog prostora iz članka 24.#clanak24 ovoga Pravilnika, nisu upravljive na ASM razini 2.

(2) Iz razloga sigurnosti zračnog prometa, u zračnom prostoru CTR-ova, fleksibilne strukture zračnog prostora se ne primjenjuju.

Glava 5.

Objava informacija o uporabi fleksibilnih struktura
zračnog prostora

Posebne ASM poruke na ASM razini 2

Članak 26.

(1) Odluke ASM razine 2 o dodjeli fleksibilnih struktura zračnog prostora objavljuju se kao: AUP, UUP i CRAM.

(2) Poruke iz stavka 1. ovoga članka pripremaju se, izdaju i prosljeđuju sukladno rokovima i formatu propisanom u EUROCONTROL-ovom ASM priručniku.

Plan uporabe zračnog prostora (Airspace Use Plan – AUP)

Članak 27.

(1) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) izdaje AUP za:

– uporabu fleksibilnih struktura zračnog prostora u zračnom prostoru FIR Zagreb,

– CBA utvrđena posebnim međunarodnim sporazumima.

(2) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) usklađuje i dostavlja usuglašeni AUP FMP/ACC-u, CFMU-u, Međunarodnom NOTAM uredu i ovlaštenim subjektima.

(3) Svaka uporaba struktura zračnog prostora koja se ne smatra fleksibilnom mora se objaviti na način uobičajen u zračnom prometu (NOTAM), sukladno ICAO Dodatku 15 koji je u to vrijeme važeći.

Ažurirani plan uporabe zračnog prostora (Updated Airspace Use Plan – UUP)

Članak 28.

(1) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) je ovlaštena izdavati i ažurirani plan uporabe zračnog prostora (UUP) za svaku predviđenu izmjenu u strukturama zračnog prostora već prije objavljene u AUP-u, a za jedan dan može se izdati više UUP-a.

(2) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) usklađuje i šalje usuglašeni UUP FMP/ACC-u, CFMU-u i ovlaštenim subjektima.

Poruka o dostupnosti uvjetnih ruta (Conditional Route Availability Message – CRAM)

Članak 29.

Temeljem podataka primljenih od Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) u službenoj AUP-u, CFMU izdaje podatke o dostupnosti uvjetnih ruta namijenjenih za planiranje letova od strane operatora zrakoplova u obliku CRAM-a.

Glava 6.

Sigurnosne procjene (Safety Assessments)

Nadležnost za sigurnosne procjene

Članak 30.

(1) Pri uspostavi ili značajnijoj izmjeni strukture zračnog prostora i bilo kakvim izmjenama u sustavu upravljanja zračnim prostorom, moraju se, u potrebnom opsegu, napraviti sigurnosne procjene civilnog i vojnog dijela sustava, uključujući identifikaciju opasnosti te ocjenu rizika i njegovo ublažavanje.

(2) Povjerenstvo osigurava provedbu sigurnosnih procjena iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s EUROCONTROL-ovim sigurnosno-regulatorni zahtjevima (ESARR).

Glava 7.

Izvješćivanje i nadzor

Izvješćivanje Europske komisije

Članak 31.

(1) Jednom godišnje ministar izvješćuje Europsku komisiju o primjeni fleksibilne uporabe zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

(2) Na prijedlog Povjerenstva, godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati sljedeće pojedinosti:

a) općeniti opis nacionalne organizacije i odgovornosti na ASM razini 1, ASM razini 2 i ASM razini 3 koncepta fleksibilne uporabe zračnog prostora;

b) procjenu funkcioniranja sporazuma, postupaka i popratnih sustava uspostavljenih na strateškoj, predtaktičkoj i taktičkoj razini upravljanja zračnim prostorom. Procjena se izvodi u odnosu na sigurnost, kapacitet zračnog prostora te djelotvornost i fleksibilnost letačkih operacija svih korisnika;

c) probleme proizašle provedbom Uredbe iz Dodatka II ovoga Pravilnika, poduzete mjere i potrebe za promjenama;

d) rezultate nacionalnih inspekcija, stručnih nadzora i revizija sigurnosti;

e) suradnju između država članica pri upravljanju zračnim prostorom, a posebno pri kreiranju i upravljanju prekograničnim zračnim prostorom i prekograničnim aktivnostima.

Nadzor

Članak 32.

(1) Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika na ASM razinama 2 i 3 u vojnom dijelu provodi ministarstvo nadležno za poslove obrane, a u civilnom dijelu Agencija za civilno zrakoplovstvo.

(2) Nalazi utvrđeni nakon obavljenog nadzora dostavljaju se i Povjerenstvu na uvid i razmatranje.

Zaštita podataka i sustava

Članak 33.

U provedbi odredaba ovoga Pravilnika, nadležna tijela te sve pravne i fizičke osobe koje ostvare pristup ili postupaju s klasificiranim i neklasificiranim podacima, dužni su postupati u skladu s propisima o tajnosti podataka.

Glava 8.

Statistika i ključni indikatori izvedbe

Statistika fleksibilne uporabe zračnog prostora

Članak 34.

U okviru svoje nadležnosti, Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) vodi statistiku uporabe zračnog prostora, te ju dostavlja Povjerenstvu u obliku izvješća.

Ključni indikatori izvedbe (Key Performace Indicators)

Članak 35.

U cilju stalnog praćenja efikasnosti sustava za upravljanje zračnim prostorom, Povjerenstvo određuje područja i indikatore izvedbe koji će se mjeriti.

Baza podataka (Airspace Data Repository)

Članak 36.

Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) vodi bazu podataka o statistici fleksibilne uporabe zračnog prostora.

DIO IV

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Dodaci

Članak 37.

(1) Dodaci I do III tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodatke iz stavka 1. ovoga članka čine:

– Dodatak I: Uredba (EZ-a) broj 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora na jedinstvenom europskom nebu (Uredba o zračnom prostoru),

– Dodatak II: Uredba Europske komisije (EC) broj 2150/2005 od 23. prosinca 2005. o zajedničkim pravilima za fleksibilno korištenje zračnog prostora (FUA Uredba)

– Dodatak III: Uredba komisije (EZ-a) broj 730/2006 od 11. svibnja 2006.o klasifikaciji zračnog prostora i o pristupu letova, upravljanih u skladu s pravilima vizualnog letenja, u zračni prostor iznad razine leta 195.

Tumačenje

Članak 38.

U slučaju nejasnoća u tumačenju i nedostataka odredaba ovoga Pravilnika koristit će se tekst Uredbi iz Dodataka I do III ovoga Pravilnika na engleskom jeziku, kako su objavljeni u Službenom listu Europske Unije.

Stupanje na snagu

Članak 39.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upravljanju zračnim prostoromL480370 (»Narodne novine«, broj 58/08).

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na upravljanje zračnim prostorom na ASM razini 2. i 3., stupaju na snagu 1. siječnja 2010.

Klasa: 011-01/09-01/124

Urbroj: 530-09-09-5

Zagreb, 3. studenoga 2009.

Ministar mora, prometa i
infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK I

UREDBA (EZ) Br. 551/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 10. ožujka 2004.

o organizaciji i uporabi zračnog prostora unutar jedinstvenog europskog neba (uredba o zračnom prostoru)

(Tekst koji se primjenjuje na Europski gospodarski prostor – EEA)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

Uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebice čl. 80 (2) toga Ugovora,

Uzimajući u obzir prijedlog Komisije[1]

Uzimajući u obzir mišljenje Europskog odbora za ekonomska i socijalna pitanja[2]

Uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija[3]

Djelujući sukladno postupku utvrđenom u čl. 251 Ugovora[4], a s obzirom na zajednički tekst kojeg je Mirovni odbor potvrdio 11. prosinca 2003,

Budući da:

(1) Stvaranje jedinstvenog europskog neba zahtijeva usuglašeni pristup reguliranju organizacije i uporabe zračnog prostora.

(2) U izvješću Visokog povjerenstva za uvođenje jedinstvenog europskog neba iz listopada 2000. navedeno je da se zračni prostor treba dizajnirati, regulirati i njime strateški upravljati na europskoj razini.

(3) Priopćenje Komisije o stvaranju jedinstvenog europskog neba od 30. listopada 2001. zahtijeva organizacijsku reformu koja će omogućiti stvaranje jedinstvenog europskog neba uz postupno sve cjelovitije upravljanje zračnim prostorom i razvoj novih koncepata i postupaka upravljanja zračnim prometom.

(4) Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. (Okvirna uredba)[5] definira pravni okvir za stvaranje jedinstvenog europskog neba.

(5) U čl. 1 Čikaške konvencije o civilnom zrakoplovstvu iz 1944. ugovorne države priznaju da »svaka država ima potpuni i isključivi suverenitet u zračnom prostoru iznad vlastitog teritorija«. Unutar okvira svog suvereniteta, a sukladno relevantnim međunarodnim konvencijama, države članice provode ovlasti javnog tijela kada obavljaju kontrolu zračnog prometa.

(6) Zračni prostor je zajednički potencijal za sve kategorije korisnika koji ga trebaju koristiti fleksibilno, te poštujući načela nepristranosti i transparentnosti u uvažavanju sigurnosnih i obrambenih potreba država članica i njihovih obveza u međunarodnim organizacijama.

(7) Učinkovito upravljanje zračnim prostorom je temelj povećanja kapaciteta sustava operativnih usluga u zračnom prometu, čime će se osigurati optimalan odgovor na različite zahtjeve korisnika i postići najfleksibilnija uporaba zračnog prostora.

(8) Aktivnosti Eurocontrola potvrđuju da se mreža ruta i struktura zračnog prostora ne mogu realno izraditi u izolaciji, obzirom da je svaka pojedina država članica sastavni element Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (EATMN), u Zajednici i izvan nje.

(9) Potrebno je utvrditi postupno sve cjelovitiji zračni prostor za rutni opći zračni promet u gornjem zračnom prostoru, a sukladno tome i granice između gornjeg i donjeg zračnog prostora.

(10) Europsko gornje područje letnih informacija (EUIR) koje obuhvaća gornji zračni prostor pod nadležnošću država članica u okviru ove Uredbe treba omogućiti zajedničko planiranje i objavljivanje zrakoplovnih informacija u cilju prevladavanja uskih grla u prometu regije.

(11) Korisnici zračnog prostora suočeni su s različitim uvjetima pristupa i slobodi kretanja u zračnom prostoru Zajednice, zbog neusuglašenosti u klasifikaciji zračnog prostora.

(12) Rekonfiguracija zračnog prostora treba se temeljiti na operativnim zahtjevima, bez obzira na postojeće granice. Zajednička opća načela za stvaranje jednakih funkcionalnih blokova zračnog prostora potrebno je razraditi u dogovoru s Eurocontrolom i prema njegovim tehničkom savjetima.

(13) Važno je odrediti zajedničku, usklađenu strukturu zračnog prostora u smislu ruta i sektora, kao temelj sadašnje i buduće organizacije zračnog prostora na zajedničkim načelima, te dizajnirati zračni prostor i upravljati njime sukladno usuglašenim pravilima.

(14) Koncept fleksibilne uporabe zračnog prostora treba se učinkovito primjenjivati; u suradnji s državama članicama potrebno je optimizirati uporabu sektora zračnog prostora za izvođenje vojnih operacija i obuku, osobito tijekom vršnih razdoblja u općem zračnom prometu i u zračnom prostoru s gustim prometom. U tu svrhu, potrebno je dodijeliti odgovarajuća sredstva za učinkovitu provedbu koncepta fleksibilne uporabe zračnog prostora, s obzirom na civilne i vojne zahtjeve.

(15) Države članice trebaju nastojati uspostaviti suradnju sa susjednim državama članicama na primjeni koncepta fleksibilne uporabe zračnog prostora izvan državnih granica.

(16) Razlike u organizaciji civilno-vojne suradnje u Zajednici ograničavaju ujednačeno i pravovremeno upravljanje zračnim prostorom te uvođenje izmjena. Uspjeh jedinstvenog europskog neba ovisi o učinkovitoj suradnji civilnih i vojnih vlasti, koja neće dovoditi u pitanje povlastice i nadležnosti država članica na području obrane.

(17) Potrebno je zaštititi vojne operacije i obuku kad god primjena zajedničkih načela i kriterija može biti na štetu njihove sigurne i učinkovite provedbe.

(18) Potrebno je uvesti odgovarajuće mjere za povećanje učinkovitosti upravljanja protokom zračnog prometa kao podrške postojećim operativnim jedinicama, uključujući i Eurocontrolovu centralnu jedinicu upravljanja protokom zračnog prometa, a u cilju učinkovitog izvođenja letova.

(19) Poželjna je mogućnost proširenja koncepata gornjeg zračnog prostora na donji zračni prostor, prema rasporedu i provedenim studijama,

DONIJELI SU SLJEDEĆU UREDBU:

Poglavlje I

OPĆENITO

Članak 1.

CILJ I DJELOKRUG

1. Unutar djelokruga Okvirne uredbe, ova Uredba odnosi se na organizaciju i uporabu zračnog prostora unutar jedinstvenog europskog neba. Cilj je ove Uredbe poduprijeti koncept postupno sve cjelovitijeg operativnog zračnog prostora u kontekstu zajedničke prometne politike i utvrditi zajedničke postupke dizajniranja, planiranja i upravljanja koji će osigurati učinkovitu i sigurnu provedbu upravljanja zračnim prometom.

2. Uporaba zračnog prostora podupirat će provedbu usluga u zračnoj plovidbi kao skladne i čvrste cjeline sukladno Uredbi (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga zračne plovidbe u zračnom prostoru jedinstvenog europskog neba (Uredba o pružanju usluga)1.[6].

3. Ne dovodeći u pitanje odredbe iz čl. 10., ova Uredba primjenjuje se na zračni prostor unutar ICAO regija EUR (Europska regija) i AFI (Afričko-indijsko-oceanska regija) u kojima su države članice odgovorne za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu sukladno Uredbi o pružanju usluga. Države članice mogu primjenjivati ovu Uredbu i na zračni prostor pod svojom nadležnošću u drugim ICAO regijama, uz uvjet da o tome obavijeste Komisiju i države članice u tim regijama.

4. Područja letnih informacija koja se nalaze u zračnom prostoru na koji se ova Uredba primjenjuje, objavit će se u Službenom listu Europske unije.

Poglavlje II

STRUKTURA ZRAČNOG PROSTORA

Članak 2.

RAZDJELNA RAZINA

Razdjelna razina između gornjeg i donjeg zračnog prostora postavljena je na razini leta 285.

U dogovoru s državama članicama i sukladno postupku iz čl. 5.(3) Okvirne uredbe, moguće je donijeti odluke u svezi odstupanja od razdjelne razine koja su opravdana u smislu operativnih zahtjeva.

Članak 3.

EUROPSKO GORNJE PODRUČJE LETNIH INFORMACIJA (EUIR)

1. Zajednica i njezine države članice težit će uspostavi i priznavanju jedinstvenog EUIR-a od strane ICAO-a. U tom smislu, za poslove u nadležnosti Zajednice, Komisija će uputiti preporuku Vijeću sukladno čl. 300. Ugovora najkasnije dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe.

2. EUIR će se dizajnirati tako da obuhvaća zračni prostor pod nadležnošću država članica sukladno čl. 1.(3), a može uključivati i zračni prostor trećih europskih zemalja.

3. Uspostava EUIR-a neće dovoditi u pitanje odgovornost država članica za imenovanje pružatelja operativnih usluga u zračnom prometu za zračni prostor pod njihovom nadležnošću sukladno čl. 8.(1) Uredbe o pružanju usluga.

4. Države članice zadržat će svoje obveze prema ICAO-u unutar geografskih granica gornjih područja letnih informacija i područja letnih informacija koje im je ICAO povjerio na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

5. Ne dovodeći u pitanje objavljivanje zrakoplovnih informacija od strane država članica i na način sukladan ovom izdanju, Komisija će, tijesno surađujući s Eurocontrolom, koordinirati izradu jedinstvenog zbornika zrakoplovnih informacija koje se odnose na EUIR, a s obzirom na relevantne zahtjeve ICAO-a.

Članak 4.

KLASIFIKACIJA ZRAČNOG PROSTORA

Komisija i države članice dizajnirat će EUIR sukladno postupnom usklađivanju klasifikacije zračnog prostora, koja je zamišljena tako da osigura nesmetano pružanje usluga u zračnoj plovidbi unutar jedinstvenog europskog neba. Ovakav zajednički pristup temelji se na pojednostavljenoj primjeni klasifikacije zračnog prostora, kao što je definirano u Eurocontrolovoj strategiji zračnog prostora za države članice Europske konferencije civilnog zrakoplovstva, sukladno standardima ICAO-a.

Odgovarajući provedbeni propisi za ovo područje utvrdit će se sukladno postupku iz čl. 8. Okvirne uredbe.

Članak 5.

REKONFIGURACIJA GORNJEG ZRAČNOG PROSTORA

1. U cilju dostizanja maksimalnog kapaciteta i učinkovitosti mreže upravljanja zračnim prometom unutar jedinstvenog europskog neba i u cilju održavanja visoke razine sigurnosti, gornji zračni prostor će se rekonfigurirati u funkcionalne blokove.

2. Funkcionalni blokovi zračnog prostora će, između ostalog:

(a) imati uporište u sigurnosnom planu,

(b) omogućiti optimalnu uporabu zračnog prostora, s obzirom na protok zračnog prometa;

(c) imati ekonomsku opravdanost u svojoj sveukupnoj dodatnoj vrijednosti, uključujući optimalno korištenje tehničkih i ljudskih potencijala, na temelju provedenih analiza isplativosti;

(d) osigurati nesmetan i fleksibilan prijenos odgovornosti za kontrolu zračnog prometa između jedinica operativnih usluga u zračnom prometu;

e) osigurati kompatibilnost između konfiguracija gornjeg i donjeg zračnog prostora;

(f) pridržavati se uvjeta iz regionalnih sporazuma zaključenih unutar ICAO-a, i

(g) poštivati regionalne sporazume koji su u primjeni na dan stupanja ove Uredbe na snagu, a osobito one koji se odnose na europske treće zemlje.

1. Zajednička opća načela za uspostavu i modifikaciju funkcionalnih blokova zračnog prostora razradit će se sukladno postupku iz čl. 8. Okvirne Uredbe.

2. Funkcionalni blok zračnog prostora može se uspostaviti samo međusobnim dogovorom između svih država članica koje su nadležne za bilo koji dio zračnog prostora unutar bloka ili izjavom jedne države članice ako je zračni prostor u bloku u potpunosti pod njezinom nadležnošću. Jedna ili više država članica može provoditi postupke samo nakon dogovora sa zainteresiranim stranama, uključujući Komisiju i ostale države članice.

3. U slučaju da se neki funkcionalni blok zračnog prostora odnosi na zračni prostor koji je u potpunosti ili djelomice u nadležnosti jedne ili više država članica, u sporazum temeljem kojega je taj blok uspostavljen treba unijeti odgovarajuće odredbe o načinu njegove izmjene i o načinu istupanja neke države članice iz bloka, uključujući i prijelazna rješenja.

4. Ako dođe do poteškoća u odnosima između dvije ili više država članica u svezi prekograničnog funkcionalnog bloka zračnog prostora koji se odnosi na zračni prostor pod njihovom nadležnošću, te države članice mogu zajednički uputiti predmet na mišljenje Odboru za uvođenje jedinstvenog neba. Ne dovodeći u pitanje stavak 4, države članice uzet će takvo mišljenje u obzir kod iznalaženja rješenja.

5. Odluke iz stavaka 4 i 5 proslijedit će se Komisiji na objavu u Službenom listu Europske unije. U objavi će se navesti i datum stupanja relevantne odluke na snagu.

Članak 6.

OPTIMALNO DIZAJNIRANJE RUTA I SEKTORA U GORNJEM ZRAČNOM PROSTORU

1. Zajednička načela i kriteriji za dizajniranje ruta i sektora utvrdit će se u cilju osiguranja sigurne, ekonomski učinkovite i za okoliš neškodljive uporabe zračnog prostora. Dizajniranje sektora mora između ostaloga biti sukladno s dizajniranjem ruta.

2. Provedbeni propisi u područjima definiranim u stavku 1 usvojit će se sukladno postupku iz čl. 8. Okvirne uredbe.

3. Odluke o uspostavi ili izmjeni ruta i sektora trebaju prethodno odobrenje država članica koje su nadležne za zračni prostor na koje se te odluke odnose.

Poglavlje III

FLEKSIBILNA UPORABA ZRAČNOG PROSTORA UNUTAR JEDINSTVENOG EUROPSKOG NEBA

Članak 7.

FLEKSIBILNA UPORABA ZRAČNOG PROSTORA

1. Uzimajući u obzir organizaciju vojnih aspekata u svojoj nadležnosti, države članice će unutar jedinstvenog europskog neba osigurati jedinstvenu primjenu koncepta fleksibilne uporabe zračnog prostora na način kako ga navodi ICAO i kako ga je izradio Eurocontrol, čime će se omogućiti upravljanje zračnim prostorom i zračnim prometom u smislu zajedničke prometne politike.

2. Države članice će Komisiji podnositi godišnje izvješće o primjeni koncepta fleksibilne uporabe zračnog prostora pod njihovom nadležnošću, u smislu zajedničke prometne politike.

3. Ukoliko se ukaže potreba za jačanjem i usklađivanjem primjene koncepta fleksibilne uporabe zračnog prostora unutar jedinstvenog europskog neba, a osobito temeljem izvješća koje su podnijele države članice, usvojit će se provedbeni propisi u smislu zajedničke prometne politike, a sukladno postupku iz čl. 8. Okvirne uredbe.

Članak 8.

PRIVREMENA ODGODA

1. U slučajevima gdje primjena čl. 7. može dovesti do značajnih operativnih poteškoća, države članice mogu privremeno odgoditi njegovu primjenu, pod uvjetom da o tome bez odlaganja obavijeste Komisiju i ostale države članice.

2. Temeljem uvođenja privremene odgode, usklađivanja s propisima usvojenim prema čl. 7.(3) mogu se provesti za zračni prostor pod nadležnošću jedne ili više država članica, sukladno postupku iz čl. 8. Okvirne uredbe.

Članak 9.

UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA

1. Provedbeni propisi za upravljanje protokom zračnog prometa utvrdit će se sukladno postupku iz čl. 8. Okvirne uredbe, u cilju optimiziranja raspoloživih kapaciteta u uporabi zračnog prostora i unapređenja procesa upravljanja protokom zračnog prometa. Ovi propisi temeljit će se na transparentnosti i učinkovitosti, uz fleksibilno i pravovremeno osiguranje kapaciteta, te sukladno preporukama iz Regionalnog plana zračne plovidbe ICAO-a za Europsku regiju.

2. Provedbeni propisi podupirat će operativne odluke pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, operatora zračnih luka i korisnika zračnog prostora, te obuhvaćati sljedeća područja:

(a) planiranje letova;

(b) uporabu raspoloživog kapaciteta zračnog prostora tijekom svih faza leta, uključujući i dodjelu slota (mjere za upravljanje protokom zračnog prometa),

(c) uporabu ruta za opći zračni promet, uključujući

– izradu jedinstvenog zbornika za snalaženje na rutama i u prometu;

– mogućnosti skretanja općeg zračnog prometa s područja gustog prometa, i pravila prioriteta u pristupu zračnom prostoru za opći zračni promet, osobito tijekom razdoblja gustog prometa i krize.

Poglavlje IV

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

PREGLED

U smislu periodičnog pregleda iz čl. 12.(2) Okvirne uredbe, Komisija će izraditi studiju uvjeta za buduću primjenu koncepata iz čl. 3., 5. i 6. na donji zračni prostor.

Temeljem zaključaka provedene studije i s obzirom na postignuti napredak, Komisija će najkasnije do 31. prosinca 2006. Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće te, po mogućnosti, prijedlog za proširenje primjene navedenih koncepata na donji zračni prostor ili utvrditi daljnje postupke. U slučaju da je navedeno proširenje predviđeno, relevantne odluke se po mogućnosti trebaju donijeti prije 31. prosinca 2009.

Članak 11.

STUPANJE NA SNAGU

Ova Uredba stupa na snagu dvadeseti dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Strasbourg, 10. ožujka 2004.

Za Europski parlament

Za Vijeće

Predsjednik

Predsjednik

P. COX

D. ROCHE

PRIOPĆENJE KOMISIJE

Temeljem izvješća o praksi primjene čl. 5. Komisija će, po potrebi, iznijeti prijedloge za izmjenu postupka iz čl. 5.(6) u roku od pet godina.

DODATAK II

UREDBA KOMISIJE (EZ-a) br. 2150/2005 od 23. prosinca 2005.

kojom se propisuju zajednička pravila za fleksibilnu upotrebu zračnog prostora

(Tekst značajan za Europski gospodarski prostor)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ-a) br. 551/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu[7]1, a posebno njezin članak 7. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ-a) br. 549/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. kojom se propisuje okvir za stvaranje jedinstvenog europskog neba (okvirna Uredba[8]2, a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1) Fleksibilna upotreba zračnog prostora je koncept upravljanja zračnim prostorom koju je opisala Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), a razvila Europska organizacija za sigurnost zračnog prometa (Eurocontrol), prema kojoj se zračni prostor ne bi trebao određivati niti kao posve civilni niti kao posve vojni zračni prostor nego ga je bolje smatrati jednim cjelinom u kojem se moraju smjestiti potrebe svih korisnika u najvećem mogućem stupnju.

(2) Eurocontrol je u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ-a) br. 549/2004 opunomoćen pomoći Komisiji pri razvoju provedbenih pravila za fleksibilnu upotrebu zračnog prostora. Ova Uredba u potpunosti uzima u obzir rezultirajuće izvješće Eurocontrola od 30. prosinca 2004.

(3) Ovom Uredbom nisu pokrivene vojne operacije i obuka kako je navedeno u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ-a) br. 549/2004.

(4) Države članice su se u Izjavi o vojnim pitanjima povezanim s jedinstvenim europskim nebom[9]3 obvezale na međusobnu suradnju, uzimajući u obzir nacionalne vojne potrebe, kako bi se osiguralo da svi korisnici zračnog prostora u svim državama članicama potpuno i jednoobrazno primjenjuju koncept fleksibilne upotrebe zračnog prostora.

(5) U izvješću koje su u listopadu 2001. zajednički izdali Jedinica za kontrolu rezultata pri Eurocontrolu i agencija Eurocontrol navodi se da postoje velike mogućnosti za poboljšanje postojeće primjene fleksibilne upotrebe zračnog prostora unutar Europe. Sada treba usvojiti zajednička pravila kakao bi se omogućila ta poboljšanja.

(6) Koncept fleksibilne uporabe zračnog prostora uključuje također i zračni prostor iznad otvorenog mora. Njegova primjena, prema tome, ne bi smjela dovoditi u pitanje prava i obveze država članica koja proizlaze iz Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Čikaška konvencija) od 7. prosinca 1944. i njezinih Aneksa, ili iz Konvencije UN-a iz 1982. o pomorskom pravu.

(7) Postoje aktivnosti koje kroz određena vremenska razdoblja zahtijevaju rezervaciju određenog opsega zračnog prostora za svoju isključivu ili posebnu upotrebu radi osobina profila njihovih letova ili radi njihovih opasnih osobina te radi potrebe za osiguravanjem djelotvornog i sigurnog razdvajanja od zračnog prometa koji u njima ne sudjeluje.

(8) Djelotvorna i usklađena primjena fleksibilne upotrebe zračnog prostora u cijeloj Zajednici zahtijeva postojanje jasnih i dosljednih pravila za civilno-vojnu koordinaciju pri čemu se mora voditi računa o potrebama svih korisnika i o prirodi njihovih različitih aktivnosti.

(9) Djelotvorni postupci civilno-vojne koordinacije moraju se temeljiti na pravilima i standardima kako bi se osiguralo da svi korisnici djelotvorno upotrebljavaju zračni prostor.

(10) Bitno je da se kod primjene koncepta fleksibilne upotrebe zračnog prostora promiče suradnja između susjednih država članica i da se poštuju prekogranične operacije.

(11) Razlike u organizaciji civilno-vojne suradnje u Zajednici ograničavaju jednoobrazno i pravovremeno upravljanje zračnim prostorom. Stoga je bitno da se u svakoj državi članici identificiraju osobe i/ili organizacije koje su odgovorne za primjenu koncepta fleksibilne upotrebe zračnog prostora. Ovi se podaci moraju staviti na raspolaganje državama članicama.

(12) Usklađeni postupci za civilno-vojnu koordinaciju i upotrebu zajedničkog zračnog prostora bitan su uvjet za uspostavljanje funkcionalnih blokova zračnog prostora kako je to definirano u Uredbi (EZ-a) br. 549/2004.

(13) Fleksibilna upotreba zračnog prostora odnosi se na upravljanje zračnim prostorom na strateškoj, predtaktičkoj i taktičkoj razini, koje su međusobno odvojene ali snažno ovisne upravljačke funkcije, pa ih se za djelotvornu upotreba zračnog prostora mora izvoditi usklađeno.

(14) Programi za upravljanje zračnim prometom, koji su na razini Europske suradnje u fazi razvoja, morali bi omogućiti postupno usklađivanje između upravljanja zračnim prostorom, upravljanja protokom zračnog prometa i operativnih usluga u zračnom prometu.

(15) Kada se u istom zračnom prostoru odvijaju različite zrakoplovne aktivnosti, njihovo usklađivanje zahtijeva kako sigurno vođenje letova tako i optimalnu upotrebu raspoloživog zračnog prostora.

(16) Točnost informacija o statusu zračnog prostora i o specifičnim situacijama u zračnom prometu, te pravovremena dostava tih informacija civilnim i vojnim kontrolorima leta, imaju izravan utjecaj na sigurnost i djelotvornost operacija.

(17) Pravovremena dostupnost ažurnih podataka o statusu zračnog prostora bitna je za sve sudionike koji žele pri ulaganju ili ponovnom ulaganju svojih planova leta iskoristiti raspoložive strukture zračnog prostora.

(18) Redovita ocjena upotrebe zračnog prostora je važan način povećavanja povjerenja između pružatelja civilnih i vojnih usluga i korisnika, te je bitno pomagalo za poboljšanje oblikovanja i upravljanja zračnim prostorom.

(19) Godišnje izvješće o primjeni fleksibilne upotrebe zračnog prostora iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ-a) br. 551/2004 moralo bi sadržavati relevantne podatke koji su prikupljeni u skladu s izvornim ciljevima i s isključivom namjenom boljeg prilagođavanja zahtjevima korisnika.

(20) Potrebno je predvidjeti prijelazno razdoblje za ispunjenje zahtjeva za koordinaciju između civilnih jedinica operativnih usluga u zračnom prometu i vojnih jedinica operativnih usluga u zračnom prometu i/ili kontrolnih vojnih jedinica.

(21) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za jedinstveno europsko nebo, koji je uspostavljen člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ-a) br. 549/2004,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

PREDMET

Ovom se Uredbom, u okviru jedinstvenog europskog neba, učvršćuje i usklađuje primjena fleksibilne upotrebe zračnog prostora kako je definirano u članku 2. točki 22. Uredbe (EZ-a) br. 549/2004, kako bi se olakšalo upravljanje zračnim prostorom i upravljanje zračnim prometom unutar granica zajedničke prometne politike.

Ovom se Uredbom posebno utvrđuju pravila za osiguravanje bolje suradnje između civilnih i vojnih subjekata odgovornih za upravljanje zračnim prometom koji se odvija u zračnom prostoru pod nadležnošću država članica.

Članak 2.

DEFINICIJE

1. U smislu ove Uredbe, primjenjuju se definicije utvrđene Uredbom (EZ-a) br. 549/2004.

2. Osim definicija iz stavka 1. primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) »jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC)« je jedinica koja je odgovorna za svakodnevno upravljanje zračnim prostorom u nadležnosti jedne ili više država članica;

(b) »rezervacija zračnog prostora« je određeni dio zračnog prostora koji je privremeno rezerviran za isključivu ili specifičnu upotrebu po kategorijama korisnika;

(c) »ograničenje zračnog prostora« je određeni dio zračnog prostora unutar kojeg se u određenim terminima mogu obavljati različite aktivnosti koje su opasne za let zrakoplova (»područje opasnosti«); ili zračni prostor koji se nalazi iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda države unutar koje je let zrakoplova ograničen u skladu s nekim specificiranim uvjetima (»uvjetno zabranjeno područje«); ili zračni prostor koji se nalazi iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda države unutar kojeg je let zrakoplova zabranjen (»zabranjeno područje«);

(d) »struktura zračnog prostora« je specifični dio zračnog prostora namijenjen osiguravanju sigurnog i optimalnog djelovanja zrakoplova;

(e) »jedinica operativnih usluga u zračnom prometu« (ATS jedinica) je civilna ili vojna jedinica koja je odgovorna za davanje operativnih usluga u zračnom prometu;

(f) »civilno-vojna koordinacija« je koordinacija između civilnih i vojnih subjekata ovlaštenih za donošenje odluka i dogovaranje o tijeku aktivnosti;

(g) »kontrolna vojna jedinica« je svaka stalna ili mobilna vojna jedinica koja upravlja vojnim zračnim prometom i/ili obavlja druge aktivnosti koje zbog svoje specifične prirode mogu zahtijevati rezervaciju ili ograničenje zračnog prometa;

(h) »prekogranični zračni prostor« je struktura zračnog prostora koja se proteže preko nacionalnih granica i/ili granica područja letnih informacija;

(i) »namjena leta« je letna putanja i povezani podaci o letu koji opisuju planiranu putanju leta do odredišta, kako se ažurira u svakom trenutku;

(j) »letna putanja« je putanja zrakoplova kroz zrak, definirana u tri dimenzije;

(k) »realno vrijeme« je stvarno vrijeme u kojem se proces ili događaj zbiva;

(l) »razdvajanje« je razmak između zrakoplova, razina ili staza;

(m) »korisnici« su civilni ili vojni zrakoplovi koji djeluju u zraku, te bilo koje druge stranke kojima je potreban zračni prostor.

Članak 3.

NAČELA

Koncept »fleksibilne upotrebe zračnog prostora« počiva na sljedećim načelima:

(a) koordinacija između civilnih i vojnih tijela organizira se na strateškoj, predtaktičkoj i taktičkoj razini upravljanja zračnim prostorom kroz uspostavu sporazuma i postupaka u svrhu povećanja sigurnosti i kapaciteta zračnog prostora, te u svrhu poboljšanja djelotvornosti i fleksibilnosti zrakoplovnih operacija;

(b) potrebno je uspostaviti i održavati usklađenost između upravljanja zračnim prostorom, upravljanja protokom zračnog prometa i usluga zračnog prometa na sve tri razine upravljanja zračnim prometom koje su navedene u točki (a), kako bi se, na dobrobit svih korisnika, osigurala djelotvornost planiranja, dodjele i upotrebe zračnog prostora;

(c) rezervacija zračnog prostora za isključivu ili posebnu upotrebu kategorija korisnika privremene je prirode i primjenjuje se samo tijekom ograničenih vremenskih razdoblja na temelju stvarne upotrebe a ukida se čim prestane djelatnost koja je uzrokovala njezino uspostavljanje;

(d) države članice razvijaju suradnju u svrhu djelotvorne i usklađene primjene koncepta fleksibilne upotrebe zračnog prostora preko nacionalnih granica i/ili granica područja letnih informacija, posvećujući posebnu pažnju prekograničnim aktivnostima; ova suradnja pokriva sva relevantna pravna, operativna i tehnička pitanja;

(e) jedinice operativnih usluga u zračnom prometu i korisnici upotrebljavaju raspoloživi zračni prostor na najbolji način.

Članak 4.

STRATEŠKO UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM (razina 1)

1. Države članice obavljaju sljedeće zadaće:

(a) osiguravaju cjelovitu primjenu koncepta fleksibilne upotrebe zračnog prostora na strateškoj, predtaktičkoj i taktičkoj razini;

(b) redovito pregledavaju zahtjeve korisnika;

(c) odobravaju djelatnosti koje zahtijevaju rezervaciju ili ograničenje zračnog prostora;

(d) definiraju privremene strukture i postupke zračnog prostora radi ponude višestrukih mogućnosti glede rezervacija zračnog prostora i ruta;

(e) utvrđuju kriterije i postupke za stvaranje i upotrebu prilagodljivih poprečnih i okomitih granica zračnog prostora, potrebnih za uvažavanje različitih varijacija letnih putova i kratkoročnih promjena letova;

(f) ocjenjuju nacionalne strukture zračnog prostora i mrežu ruta s ciljem planiranja struktura i postupaka fleksibilnog zračnog prostora;

(g) definiraju posebne uvjete prema kojima su za razdvajanje između civilnih i vojnih letova odgovorne jedinice operativnih usluga u zračnom prometu ili kontrolne vojne jedinice;

(h) razvijaju prekograničnu upotrebu zračnog prostora sa susjednim državama članicama gdje je to potrebno radi prometnih tokova i aktivnosti korisnika;

(i) usklađuju svoju politiku upravljanja zračnim prostorom s politikom susjednih država članica, da bi zajednički riješili upotrebu zračnog prostora preko nacionalnih granica i/ili granica područja letnih informacija;

(j) uspostavljaju zračne strukture i stavljaju ih na raspolaganje korisnicima u uskoj suradnji i koordinaciji sa susjednim državama članicama, u slučajevima kada dotične strukture zračnog prostora imaju značajan utjecaj na promet preko nacionalnih granica i/ili granica područja letnih informacija, radi osiguravanja optimalne upotrebe zračnog prostora za sve korisnike u cijeloj Zajednici;

(k) sa susjednim državama članicama uspostavljaju jedinstveni zajednički skup standarda za razdvajanje civilnih i vojnih letova za prekogranične aktivnosti;

(l) uspostavljaju savjetodavne mehanizme između osoba ili organizacija iz stavka 3. i svih relevantnih partnera i organizacija kako bi se osigurao ispravan postupak u odnosu na zahtjeve korisnika;

(m) ocjenjuju i nadziru postupke u odnosu na zračni prostor te uspješnost postupaka fleksibilne upotrebe zračnog prostora;

(n) uspostavljaju mehanizme za pohranjivanje podataka o zahtjevima, dodjelama i stvarnoj upotrebi struktura zračnog prostora u svrhu daljnje analize i planiranja.

Uvjeti iz točke (g) dokumentiraju se i uzimaju u obzir kod ocjene sigurnosti iz članka 7.

2. U onim državama članicama, u kojima su i civilna i vojna tijela odgovorna za i uključena u upravljanje zračnim prostorom, zadaće navedene u stavku 1. izvode se kroz zajednički civilno-vojni postupak.

3. Države članice navode osobe ili organizacije koje su odgovorne za obavljanje zadaća navedenih u stavku 1. i o njima obavještavaju Komisiju. Komisija održava i objavljuje popis svih navedenih osoba ili organizacija radi daljnje suradnje između država članica.

Članak 5.

PREDTAKTIČKO UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM (razina 2)

1. Države članice imenuju ili uspostavljaju jedinicu za upravljanje zračnim prostorom, za dodjelu zračnog prostora, u skladu s uvjetima i postupcima utvrđenim u članku 4. stavku 1.

U onim državama članicama, u kojima su i civilna i vojna tijela odgovorna za i uključena u upravljanje zračnim prostorom, ova jedinica ima oblik zajedničke civilno-vojne jedinice.

2. Dvije ili više država članica mogu uspostaviti zajedničku jedinicu za upravljanje zračnim prostorom.

3. Države članice osiguravaju uspostavljanje odgovarajućih potpornih sustava koji jedinici za upravljanje zračnim prostorom omogućavaju upravljanje dodjelom zračnog prostora i pravovremeno davanje informacija o raspoloživosti zračnog prostora svim zainteresiranim korisnicima, jedinicama za upravljanje zračnim prostorom, pružateljima usluga u zračnom prometu te svim relevantnim partnerima i organizacijama.

Članak 6.

TAKTIČKO UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM (razina 3)

1. Države članice osiguravaju uspostavu postupaka civilno-vojne koordinacije i komunikacijskih struktura između odgovarajućih jedinica operativnih usluga u zračnom prometu i kontrolnih vojnih jedinica koji omogućavaju međusobnu razmjenu podataka o zračnom prostoru kako bi se u stvarnom vremenu omogućila aktivacija, deaktivacija ili ponovna dodjela zračnog prostora koji je bio dodijeljen na predtaktičkoj razini.

2. Države članice osiguravaju da odgovarajuće kontrolne vojne jedinice i jedinice operativnih usluga u zračnom prometu pravovremeno i učinkovito razmjenjuju informacije o svakoj promjeni planirane aktivacije zračnog prostora te da o trenutnom statusu zračnog prostora obavijeste sve korisnike kojih se to tiče.

3. Države članice osiguravaju uspostavu postupaka koordinacije i uspostavu potpornih sustava između jedinica operativnih usluga u zračnom prometu i kontrolnih vojnih jedinica radi osiguravanja sigurnosti pri upravljanju interakcijama između civilnih i vojnih letova.

4. Države članice osiguravaju uspostavu postupaka koordinacije između civilnih i vojnih jedinica operativnih usluga u zračnom prometu, kako bi se omogućilo izravno priopćavanje relevantnih informacija radi rješavanja specifičnih prometnih situacija, kada civilni i vojni kontrolori pružaju usluge u istom zračnom prostoru. Ovakve relevantne informacije stavljaju se na raspolaganje, posebno kada je to potrebno iz sigurnosnih razloga, civilnim i vojnim kontrolorima, te kontrolnim vojnim jedinicama kroz pravovremenu razmjenu podataka o letu uključujući položaj i namjenu leta zrakoplova.

5. Kada se odvijaju prekogranične aktivnosti, države članice osiguravaju dogovor o zajedničkom skupu postupaka za upravljanje specifičnim prometnim situacijama i za poboljšanje upravljanja zračnim prostorom u stvarnom vremenu, između civilnih jedinica operativnih usluga u zračnom prometu i vojnih jedinici operativnih usluga u zračnom prometu i/ili kontrolnih vojnih jedinica kojih se te aktivnosti tiču.

Članak 7.

OCJENA SIGURNOSTI

Kako bi održale ili poboljšale postojeće razine sigurnosti, države članice osiguravaju da se u okviru postupka sigurnog upravljanja, prije nego što se uvedu bilo kakve promjene postupaka fleksibilne upotrebe zračnog prostora, obavi ocjena sigurnosti, uključujući identifikaciju opasnosti, ocjenu rizika i ublaženje rizika.

Članak 8.

IZVJEŠĆIVANJE

Pri godišnjem izvješćivanju o primjeni fleksibilne upotrebe zračnog prostora, kako je navedeno u članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ-a) br. 551/2004, države članice dostavljaju podatke koji su detaljno navedeni u Aneksu ovoj Uredbi.

Članak 9.

NADZIRANJE SUKLADNOSTI

Države članice nadziru sukladnost s ovom Uredbom pomoću inspekcija, pregleda i revizija sigurnosti.

Članak 10.

STUPANJE NA SNAGU

Ova Uredba stupa na snagu dvadeseti dan od njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6. se primjenjuje 12 mjeseci nakon dana stupanja ove Uredbe na snagu.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. prosinca 2005.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik

ANEKS

POPIS ELEMENATA POTREBNIH ZA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRIMJENI FLEKSIBILNE UPOTREBE ZRAČNOG PROSTORA

– Općeniti opis nacionalne organizacije i odgovornosti na razini 1, razini 2 i razini 3 koncepta fleksibilne upotrebe zračnog prostora.

– Procjena funkcioniranja sporazuma, postupaka i popratnih sustava uspostavljenih na strateškoj, predtaktičkoj i taktičkoj razini upravljanja zračnim prostorom. Ova se procjena izvodi u odnosu na sigurnost, kapacitet zračnog prostora te djelotvornost i fleksibilnost zrakoplovnih operacija svih korisnika.

– Problemi na koje se naišlo tijekom provedbe ove Uredbe, poduzete mjere i potreba za promjenama.

– Rezultati nacionalnih inspekcija, pregleda i revizija sigurnosti.

– Suradnja između država članica pri upravljanju zračnim prostorom a posebno pri kreiranju i upravljanju prekograničnim zračnim prostorom i prekograničnim aktivnostima.

DODATAK III

UREDBA KOMISIJE (EZ-a) br. 730/2006 od 11. svibnja 2006.

o klasifikaciji zračnog prostora i o pristupu letova, upravljanih u skladu s pravilima vizualnog letenja, u zračni prostor iznad razine letenja 195
(Tekst značajan za Europski gospodarski prostor)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ-a) br. 551/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i upotrebi zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o zračnom prostoru1[10]), a posebno njezin članak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ-a) br. 549/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. kojom se propisuje okvir za stvaranje jedinstvenog europskog neba (okvirna Uredba[11]2), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1) U Poglavlju 2. stavku 6. Aneksa 11.[12]3 Čikaškoj konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu zahtijeva se klasifikacija zračnog prostora u zračne prostore jedinica zračnog prometa određenih dimenzija, koji se označavaju abecednim slovima od klase A do klase G, unutar kojih se mogu odvijati određeni tipovi letova i za koje su određene jedinice zračnog prometa i pravila rada.

(2) Europska organizacija za sigurnost zračnog prometa (Eurocontrol) je u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ-a) br. 549/2004 ovlaštena da prouči shemu usklađenog sustava klasifikacije zračnog prostora za jedinstveno europsko nebo. U izvješćima od 30. prosinca 2004. i 30. travnja 2005. koja su rezultirala iz ovoga ovlaštenja, predloženo je uvođenje zračnog prostora klase C kao odgovarajuće klasifikacije za zračni prostor iznad razine letenja 195. Ova Uredba u potpunosti uzima u obzir ta izvješća. Kako bi se ova klasifikacija dosljedno primjenjivala u državama članicama, nužno je uspostaviti usklađenu klasifikaciju zračnog prostora i omogućiti pristup letovima upravljanim prema pravilima vizualnog leta tom prostoru.

(3) Budući da u ovoj Uredbi nije specificirana gornja granica zračnog prostora, klasifikacija zračnog prostora iznad razine letenja 195 mora biti dosljedna za sve letove koji se izvode u takvom zračnom prostoru.

(4) U Poglavlju 4. stavku 5. Aneksa 2.[13]4 Čikaškoj konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu iz 1944. godine, uvode se ograničenja u odnosu na smanjeni minimalni prostor vertikalnog razdvajanja za letove upravljane prema pravilima vizualnog letenja (VFR letovi) iznad razine letenja 290, dok se u stavku 4. tog Poglavlja određuje da VFR letovi iznad razine letenja 200 zahtijevaju odobrenje.

(5) Postupci za odobravanje pristupa VFR letovima u zračni prostor iznad razine letenja 195 do razine letenja i uključujući razinu letenja 285, moraju biti otvoreni i transparentni u svim državama članicama bez ograničavanja legitimnog pristupa VFR letovima ili fleksibilnosti jedinica zračnog prometa.

(6) Države članice moraju osigurati siguran prijelaz klasifikaciji zračnog prostora iznad razine letenja 195 kao klase C zračnog prostora. Kako je državama članicama potrebno stanovito vrijeme za promjenu njihove klasifikacije zračnog prostora, primjena ove Uredbe se odgađa do 1. srpnja 2007.

(7) Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Odbora za jedinstveno europsko nebo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE

1. Ovom se Uredbom uspostavlja usklađena klasifikacija zračnog prostora koja se primjenjuje iznad razine letenja 195, te se propisuju usklađeni zahtjevi za pristup letova kojima se upravlja u skladu s pravilima vizualnog letenja u ovaj zračni prostor.

2. U skladu s člankom 1. stavkom 3. Uredbe (EZ-a) br. 551/2004, ova se Uredba primjenjuje na zračni prostor unutar europskih regija Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO EUR) i afričkih regija Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO AFI) gdje su države članice odgovorne za pružanje usluga zračnog prometa.

Članak 2.

DEFINICIJE

Osim relevantnih definicija iz članka 2. Uredbe (EZ-a) br. 549/2004, primjenjuju se sljedeće definicije:

1. »rezervacija zračnog prostora« je određeni dio zračnog prostora koji je privremeno rezerviran za isključivu ili specifičnu upotrebu po kategorijama korisnika;

2. »jedinica operativnih usluga u zračnom prometu« je jedinica, civilna ili vojna, koja je odgovorna za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu;

3. »letovi koji se obavljaju prema pravilima instrumentalnog letenja« (IFR letovi) su bilo koji letovi koji se obavljaju prema pravilima instrumentalnog letenja kako je određeno u Aneksu 2.[14]1 Čikaškoj konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu iz 1944.;

4. »letovi koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja« (VFR letovi) su bilo koji letovi koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja kako je određeno u Aneksu 2.[15]2 Čikaškoj konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu iz 1944.;

5. »klasifikacija zračnog prostora« je razvrstavanje zračnog prostora u zračne prostore operativnih usluga u zračnom prometu određenih dimenzija, koji su označeni abecednim slovima, i unutar kojih se mogu odvijati određeni tipovi letova, te za koje su specificirane operativne usluge u zračnom prometu i pravila operacija; zračni prostori operativnih usluga u zračnom prometu razvrstavaju se kao klasa A do G kako je određeno u Poglavlju 2, stavku 6.1. Aneksa 11.[16]3 Čikaškoj konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

Članak 3.

KLASIFIKACIJA ZRAČNOG PROSTORA IZNAD RAZINE LETENJA 195

1. Države članice moraju klasificirati cjelokupni zračni prostor iznad razine letenja 195 kao zračni prostor klase C.

2. U skladu s člankom 4., države članice osiguravaju da su u zračnom prostoru klase C dopušteni IFR i VFR letovi, da se svim tim letovima pružaju usluge kontrole zračnog prometa, te da se takvi IFR letovi razdvoje od drugih IFR letova i od VFR letova.

VFR letovi moraju biti razdvojeni od IFR letova i moraju primati prometne informacije o drugim VFR letovima.

Članak 4.

PRISTUP VFR LETOVA U ZRAČNI PROSTOR IZNAD RAZINE LETENJA 195

U zračnom prostoru iznad razine letenja 195 države članice mogu, gdje je primjenjivo, uspostaviti rezervaciju zračnog prostora u kojem se mogu dopustiti VFR letovi.

Nadležna jedinica operativnih usluga u zračnom prometu može također odobriti VFR letove u zračnom prostoru iznad razine letenja 195 do i uključujući razinu letenja 285 u skladu s postupcima odobravanja koje uspostavljaju države članice i objavljuju ih u odgovarajućim publikacijama zrakoplovnih informacija.

Članak 5.

STUPANJE NA SNAGU I PRIMJENA

Ova Uredba stupa na snagu dvadeseti dan od njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2007.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. svibnja 2006.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik

[1]Sl. list C 103 E, 30. 4. 2002., str. 35

[2]Sl. list C 241, 7. 10. 2002., str. 24

[3]Sl. list C 278, 14. 11. 2002., str. 13

[4]Mišljenje Europskog parlamenta od 3. rujna 2002. (Sl. list C272 E, 13. 11. 2003., str. 316), Usuglašeni stav Vijeća od 18. ožujka 2003. (Sl. list C 129 E, 3. 6. 2003., str. 11) i stav Europskog parlamenta od 3. srpnja 2003. (još nije objavljen u Službenom listu). Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. siječnja 2004. i Odluka Vijeća od 2. veljače 2004.

[5]Vidi str. 1 ovoga Službenog lista

[6]1Vidi str. 10 ovoga Službenog lista.

[7]1SL L 96, 31.3.2004., str. 20.

[8]2SL L 96, 31.3.2004., str. 1.

[9]3SL L 96, 31.3.2004., str. 9.

[10]1SL L 96, 31.3.2004., str. 20.

[11]2SL L 96, 31.3.2004., str. 1.

[12]313. izdanje – srpanj 2001. www.icao.int

[13]410. izdanje – srpanj 2005. www.icao.int

[14]110. izdanje – srpanj 2005. www.icao.int

[15]210. izdanje – srpanj 2005. www.icao.int

[16]313. izdanje – srpanj 2001. www.icao.int

zatvori
Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !