Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o usklađenim standardima za analizu određenih rezidua u proizvodima životinjskog podrijetla koji se uvoze iz trećih zemalja ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
534

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3990

Na temelju članka 77.L423641 stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07) te članka 65.L423643 podstavka osmog i članka 85.L423644 podstavka prvog Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O USKLAĐENIM STANDARDIMA ZA ANALIZU ODREĐENIH REZIDUA U PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI SE UVOZE IZ TREĆIH ZEMALJA[1]

Područje primjene

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju referentne vrijednosti vezane za poduzimanje mjera koje se odnose na rezidue tvari za koje su određene najmanje zahtijevane granice učinkovitosti izvedbe metode u skladu s Pravilnikom o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultataL423646 (»Narodne novine«, br. 02/05)[2] kada analitička ispitivanja provedena u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike HrvatskeL423647 (»Narodne novine«, br. 132/08)[3] na uvezenim pošiljkama proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja potvrde prisutnost navedenih rezidua te mjere koje je potrebno poduzeti nakon potvrde prisutnosti rezidua.

2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se bez obzira jesu li analitička ispitivanja provedena rutinski, kod povećane učestalosti kontrola ili primjenom zaštitnih mjera u odnosu na pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla uvezenih iz trećih zemalja.

Pojmovnik

Članak 2.

1. Najmanja zahtijevana granica učinkovitosti izvedbe metode (engl. minimum required performance limits – u daljnjem tekstu: MRPL) – najmanji udio analita u uzorku, koji se mora dokazati i potvrditi. Služi za usklađivanje izvođenja analitičkih metoda za one tvari koje ne smiju biti prisutne;

2. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

3. Treće zemlje – države koje nisu države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice), osim Republike Hrvatske.

Referentne vrijednosti vezane za poduzimanje mjera

Članak 3.

U svrhu kontrole rezidua određenih tvari čija je uporaba zabranjena ili nije odobrena, MRPL iz Priloga III. Pravilnika o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata[4] koriste se kao referentne vrijednost za poduzimanje mjera, bez obzira koja se matrica/ciljno tkivo ispituje.

Mjere koje se poduzimaju kada se potvrdi prisutnost zabranjene ili neodobrene tvari

Članak 4.

1) U slučaju kada su rezultati analitičkih ispitivanja na razini ili iznad MRPL navedenih u Pravilniku o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata[5], smatra se da predmetna pošiljka ne udovoljava odredbama važećih propisa.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se članci 19. do 22. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinjaL423648 (»Narodne novine«, br. 99/07)[6].

3) U slučaju kada su rezultati analitičkih ispitivanja na razini nižoj od MRPL navedenih u Pravilniku o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata7 neće se zabraniti stavljanje navedenih proizvoda u lanac prehrane. Nadležno tijelo vodi i čuva evidenciju o rezultatima u slučaju ponavljanja nalaza na razini nižoj od MRPL.

4) Kada, opetovano, rezultati analitičkih ispitivanja na proizvodima istoga podrijetla ukazuju na potencijalni problem u odnosu na jednu ili više zabranjenih ili neodobrenih tvari, uključujući, na primjer evidentiranje četiri ili više potvrđenih rezultata čije su vrijednosti ispod vrijednosti kod kojih se moraju poduzeti mjere za istu tvar u uvozu, a koja je istog podrijetla, unutar razdoblja od 6 mjeseci, nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju i države članice.

Članak 5.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na države članice do dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Članak 6.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredba članka 4.#clanak4 stavka 4. ovoga Pravilnika stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-01/40

Urbroj: 525-6-08-1

Zagreb, 8. prosinca 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Vijeća (EZ) br. 2005/34/EZ od 11. siječnja 2005. kojom se utvrđuju usklađeni standardi za analizu određenih rezidua u proizvodima životinjskog podrijetla koji se uvoze iz trećih zemalja

[2] Pravilnikom o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultataL423649 (»Narodne novine«, br. 02/05) preuzete su odredbe Odluke Komisije br. 2002/657/EZ od 14. kolovoza 2002. o implementaciji Direktive Vijeća br. 96/23/EZ o provođenju analitičkih ispitivanja i interpretaciji rezultata

[3] Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike HrvatskeL423650 (»Narodne novine«, br. 132/08) preuzete su odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[4] Prilogom III. Pravilnika o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultataL423651 (»Narodne novine«, br. 02/05) preuzete su odredbe Priloga II Odluke Komisije br. 2002/657/EZ od 14. kolovoza 2002. o implementaciji Direktive Vijeća br. 96/23/EZ o provođenju analitičkih ispitivanja i interpretaciji rezultata

[5],7 Pravilnikom o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultataL423652 (»Narodne novine«, br. 02/05) preuzete su odredbe Odluke Komisije br. 2002/657/EZ od 14. kolovoza 2002. o implementaciji Direktive Vijeća br. 96/23/EZ o provođenju analitičkih ispitivanja i interpretaciji rezultata

[6] Člankom 19. stavkom 1. točkama (a) i (b), člankom 21. stavkom 1. te člankom 21. stavkom 2. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinjaL423653 (»Narodne novine«, br. 99/07) preuzete su odredbe članaka 19. do 22. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama pravila o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja

zatvori
Pravilnik o usklađenim standardima za analizu određenih rezidua u proizvodima životinjskog podrijetla koji se uvoze iz trećih zemalja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !