Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o ustrojavanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 13.4.2007 Pravilnik o ustrojavanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1272

Na temelju odredbe članka 179.L332998 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Hrvatska agencije za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 29. ožujka 2007.godine

PRAVILNIK

O USTROJAVANJU, VOĐENJU I OBJAVLJIVANJU PODATAKA IZ REGISTRA UDJELA U OTVORENOM INVESTICIJSKOM FONDU

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu Agencija), uređuje ustrojavanje, vođenje i objavljivanje podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu (dalje u tekstu: registar udjela).
(2) Objavljivanje podataka iz registra udjela znači ostvarivanje prava uvida u podatke na način propisan Pravilnikom.

Članak 2.

Društvo za upravljanje odgovorno je za vođenje registra udjela.

USTROJSTVO

Članak 3.

Na osnovne podatke o fondovima u registru udjela, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra fondovaL333000 (»Narodne novine« br. 29/06).

Članak 4.

Registri udjela se vode u elektroničkom obliku a uvid u podatke o stanju vlastitih udjela dostupan je imateljima udjela.

REGISTARSKI BROJ SUBJEKTA UPISA I UPIS PODATAKA U REGISTAR

Članak 5.

(1) Registarski broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: RBS) je identifikacijski broj kojeg svakom imatelju udjela dodjeljuje društvo za upravljanje kronološkim redoslijedom izdanja potvrde o kupnji udjela i koja se sastoji od dva dijela:
– identifikacijskog broja Fonda u skladu s člankom 5. Zakona o investicijskim fondovima i
– rednog broja upisa imatelja udjela u registar koji mora imati 6 (šest) znamenki.
(2) Pored RBS u registar udjela se upisuju:
– za pravnu osobu: tvrtka, sjedište i matični broj subjekta (MBS),
– za fizičku osobu: ime i prezime, datum rođenja i prebivalište.
(3) Upis podataka u registar udjela vrši se nakon valjano izvršene uplate u fond od strane kupca udjela, odnosno izdavanju potvrde o kupnji udjela.
(4) Uz svaki upis u registar udjela upisuje se datum i vrijeme upisa.
(5) Svaka promjena podataka upisanih u registar udjela bilježi se na način da se uz podatak koji se mijenja navodi i datum prestanka važenja i datum početka važenja novog podatka, te sadržaj novog podatka.
(6) Po unosu podataka u registar udjela izdaje se potvrda koja služi kao dokaz o izvršenom unosu.

Članak 6.

Jednom dodijeljen RBS subjekta upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa. Broj je tajan, jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.

Članak 7.

RBS isključivo služi imatelju udjela za svakodnevni uvid u stanje i promet vlastitih udjela u fondu.

Članak 8.

Društvo za upravljanje će s podacima iz Pravilnika postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podatakaL333001 (»Narodne novine« br. 103/03 i 118/06).

Članak 9.

Društvo za upravljanje mora osigurati dostupnost podataka iz registra udjela na način da jednoznačno identificira korisnika i zaštiti tajnost podataka.

OBJAVLJIVANJE PODATAKA IZ REGISTRA

Članak 10.

(1) Društva za upravljanje objavljuju one podatke iz registra udjela koje su obvezna objavljivati sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima.
(2) Društvo za upravljanje može objavljivati podatke iz registra udjela koji se odnose na ukupnu imovinu fondova te ukupan broj imatelja udjela u pojedinom fondu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Društva za upravljanje su dužna u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ustrojiti registar udjela.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/22
Urbroj: 326-01-07-1
Zagrebu, 29. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o ustrojavanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !