Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o utvrđivanju cijena ukapljenog naftnog plina ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 29.12.2010 Pravilnik o utvrđivanju cijena ukapljenog naftnog plina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3735

Na temelju članka 7.L643584 stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/06), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU CIJENA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se najviša razina cijena ukapljenog naftnog plina (u daljnjem tekstu: UNP) za pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: osobe) koje se bave proizvodnjom i/ili uvozom i/ili trgovinom UNP.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u smislu odredaba ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

Ukapljeni naftni plin (u daljnjem tekstu UNP) – naftni ugljikovodici (propan, propen, butan, buten i njihovi izomeri i drugi ugljikovodici) i njihove smjese u tekućem i plinovitom stanju, čiji parni tlak prelazi 1,25 bar pri 40 °C, koji odgovara hrvatskim normama.

Propan (u daljnjem tekstu oznake: UNP P) – UNP velike isparljivosti, a sastoji se od propana/propena s malim udjelom etana/etena i izomera butana/butena.

Butan (u daljnjem tekstu oznake: UNP B) – UNP slabije isparljivosti, a sastoji se od izomera butana/butena s malim udjelom pentana/pentena.

Propan-butan smjesa (u daljnjem tekstu oznake: UNP PB) – UNP koji se sastoji od propana/propena i izomera butana/butena s malim udjelom pentana/pentena.

UNP za automobile (s Otto motorima) (u daljnjem tekstu oznake: UNP A) – UNP koji se može skladištiti i njime rukovati u tekućem stanju pod uvjetima umjerenog tlaka i na temperaturi okolice. Sastoji se uglavnom od propana, butana i malih udjela propena, butena i pentana/pentena. Prema normi EN 589, 2004. klasificira se u pet razreda ovisno o temperaturama i klimatskom podneblju te razdoblju godine, zbog osiguravanja minimalnog tlaka para od 150 kPa tijekom cijele godine.

Pročišćeni UNP – proizvodi visoke čistoće bez mirisa i prisutnosti sumpornih spojeva. Upotrebljavaju se kao potisni plinovi za aerosole u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji, te kao sirovina u petrokemiji.

Spremnik za UNP – svaka zatvorena posuda izrađena i odobrena za punjenje UNP u skladu s propisima o tlačnoj opremi.

Stabilni spremnik za UNP – spremnik za UNP volumena iznad 6,4 m3.

Mali spremnik za UNP – stabilni spremnik za UNP volumena do 6,4 m3.

Boca za UNP – prijenosna posuda izrađena u skladu s propisima o tlačnoj opremi.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik odnosi se na UNP koji se koristi u industriji i domaćinstvima kao energent i UNP za automobile sljedećih vrsta:

1. UNP za primjenu u industriji i domaćinstvima kao energent:

1.1. Propan oznake UNP P

1.2. Butan oznake UNP B

1.3. Propan-butan smjesa oznake UNP PB

2. UNP za automobile (s Otto motorima) oznake UNP A.

Ovaj Pravilnik ne odnosi se na pročišćene UNP koji se koriste kao sirovina u industriji i kao potisni plinovi za aerosole.

Članak 4.

Prodajna cijena proizvoda iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika sastoji se od:

¦ osnovice za obračun prodajnih cijena,

¦ varijabilnih troškova kod proizvoda ovisno o njegovoj namjeni (energent / pogonsko gorivo) i načinu isporuke (spremnici / boce),

¦ troškova prometa na veliko i malo.

Članak 5.

Osnovica za obračun prodajnih cijena računa se posebno za pojedinu vrstu UNP na temelju burzovnih kotacija prema »West Mediterranean FOB Ex-rafinery/storage« objavljenih u »Platt’s LPGaswire« posebno za propan (C3H8) i butan (C4H10 i/n) kako slijedi:

(1) za propan (UNP P):

PoP = FOBP · Ku + X1 u kn/t

(2) za butan (UNP B):

PoB = FOBB · Ku + X1 u kn/t

(3) za smjesu propan-butan (UNP PB) i smjesu UNP za automobile (UNP A) bez obzira na stvarne udjele propana i butana u smjesi:

PoPB = PoA = (0,4 · FOBP + 0,6 · FOBB) . Ku + X1 u kn/t

gdje je:

PoP, PoB,

osnovica za obračun cijene propana (UNP P), odnosno butana (UNP B) u kn/t,

PoPB, PoA

osnovica za obračun smjese (UNP PB i UNP A) u kn/t,

FOBP, FOBB

prosječna cijena za propan (FOBP) odnosno butan (FOBB) izračunata na bazi srednjih vrijednosti svih objavljenih kotacija u »Platt’s LPGaswire za West Mediterranean FOB Ex-rafinery/storage« u obračunskom razdoblju (dan iza prethodnog obračuna do dana novog obračuna) u USD/t,

Ku

prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke Zagreb (HNB) prema USD izračunat na bazi svih objavljenih podataka u obračunskom razdoblju (dan iza prethodnog obračuna do dana novog obračuna) u kn/USD,

X1

iznos na ime priznavanja fiksnih troškova vozarina i osiguranja, trošarinskog skladištenja i manipulacije bez obzira na vrstu UNP koji iznosi 400,00 kn/t.

Članak 6.

Najviša razina prodajne cijene UNP na veliko i malo iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika formira se tako da se osnovica za obračun uvećava za troškove sekundarne manipulacije, obrade, transporta i skladištenja, uključivo i maloprodajnu maržu, ovisno o vrsti, namjeni i načinu isporuke na paritetu:

¦ fco spremnik kupca za UNP za spremnike,

¦ fco kupac na lokaciji maloprodaje za UNP u bocama,

¦ fco plinska odnosno benzinska postaja za UNP za Otto motore

iz izraza:

gdje je:

PCi

najviša razina prodajne cijene u kn/kg, ovisno o vrsti, namjeni i načinu isporuke kako je dano u Tablici 1,

i

indeks različitih UNP prema vrsti, namjeni i načinu isporuke kako je dano u Tablici 1,

Pok

osnovica za obračun iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika ovisno o vrsti UNP u kn/t,

k

indeks koji označava osnovicu za obračun prema vrsti UNP. U slučaju:

¦

propana primjenjuje se stavak (1) članka 5, pa je Pok = PoP,

¦

butana primjenjuje se stavak (2) članka 5, pa je Pok = PoB,

¦

smjese primjenjuje se stavak (3) članka 5, pa je Pok = PoPB,

¦

UNP za automobile primjenjuje se stavak (3) članka 5, pa je Pok = PoA

X2,i

iznosi na ime priznavanja svih sekundarnih troškova u kn/kg kako je dano u Tablici 1,

m2,i

marže kako su dane u Tablici 1

Tablica 1.: PRIZNATI SEKUNDARNI TROŠKOVI

Indeks

UNP-a

i

Opis UNP

Oznaka UNP

Priznati sekundarni troškovi

X2,i (kn/kg)

Priznata marža

m2,i (%)

UNP za spremnike:

1

– smjesa

UNP PB

0,732

5

2

– propan

UNP P

0,790

5

3

– butan

UNP B

0,744

5

Smjesa UNP u bocama:

4

– boce sadržaja ? 7,5 kg

UNP PB

2,635

5

5

– boce sadržaja < 7,5 kg

UNP PB

3,081

5

Propan u bocama:

6

– boce sadržaja ? 7,5 kg

UNP P

2,944

5

7

UNP za Otto motore

UNP A

1,514

5

Članak 7.

Prodajna cijena UNP za Otto motore na benzinskim crpkama koje se nalaze na autocestama između naplatnih kućica formira se slobodno.

Članak 8.

Kada je cijenu potrebno izraziti u volumnim jedinicama preračun s masenih jedinica vrši se na sljedeći način:

Cv = Cm · ?15 u kn/l

gdje je:

Cv – prodajna cijena odgovarajućeg UNP izražena u kn/l,

Cm – prethodno definirana prodajna cijena odgovarajućeg UNP izražena u kn/kg,

?15 – gustoća odgovarajućeg UNP u kapljevitom stanju na temperaturi 15 °C sukladno Tablici 2.

Tablica 2.: PRORAČUNSKI PODACI GUSTOĆA RAZLIČITIH UNP ZA POTREBE OVOG PRAVILNIKA

Oznaka UNP

Gustoća na 15 °C

Oznaka

kg/l

Propan – C3H8

UNP P

?P

0,507

Butan – C4H10

UNP B

?B

0,585

Smjesa UNP (40/60)

UNP PB

?PB

0,554

UNP za Otto motore

UNP A

?A

0,554

Članak 9.

Pri izračunu cijena koristi se minimalno 5 karakterističnih znamenki bez obzira na položaj decimalnog zareza.

Maloprodajna cijena iskazuje se u kn zaokruženo na dva decimalna mjesta. Zaokruživanje se vrši na način:

¦ ako je treća znamenka iza decimalnog zareza ? 5 na veću brojku (npr.: 5,3650 na 5,37)

¦ ako je treća znamenka iza decimalnog zareza < 5 na manju brojku (npr.: 5,3649 na 5,36)

Članak 10.

Prodajne cijene UNP na veliko i malo iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika utvrđuju se svaki mjesec. Dan primjene novih cijena je prvi kalendarski dan u mjesecu u 0,01 sati. Obračun prodajnih cijena radi se posljednjeg radnog dana koji prethodi danu primjene novih cijena. Obračunsko razdoblje definira se od prvog dana iza prethodnog obračuna do dana novog obračuna.

Prosječne srednje burzovne kotacije UNP koje se ne obračunaju u obračunu za tekući mjesec obračunavaju se u narednom obračunskom razdoblju.

Kada u obračunskom razdoblju dođe do povećanja ili smanjenja osnovice za obračun prodajnih cijena UNP za više od ± 2% u odnosu na važeću cijenu, izvršit će se korekcija najviše razine cijena pojedinih UNP za sljedeći mjesec.

Članak 11.

Osobe iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika dužne su nadležnom ministarstvu prije primjene novih cijena dostaviti sljedeće:

¦ prosječnu srednju burzovnu kotaciju UNP (propana i butana), objavljenih u »Platt’s LPGaswire« za »West Mediterranean FOB Ex-rafinery/storage«,

¦ prosječni prodajni tečaj USD za devize kod Hrvatske narodne banke,

¦ kompletan obračun s podlogom za promjenu prodajnih cijena,

¦ odluku o novim cijenama.

Članak 12.

Ako nadležno ministarstvo utvrdi da cijene proizvoda iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika nisu utvrđene prema odredbama ovoga Pravilnika, cijene se ne mogu primjenjivati (članak 7. stavak 7. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata). Energetski subjekt koji primijeni cijene naftnih derivata za koje ministarstvo utvrdi da nisu utvrđene u skladu s ovim Pravilnikom kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u skladu s odredbama članka 23. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/10-01/08

Urbroj: 526-04-03-01/1-10-10

Zagreb, 23. prosinca 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

zatvori
Pravilnik o utvrđivanju cijena ukapljenog naftnog plina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !