Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
37 31.3.2008 Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1230

Na temelju članka 157.L384701 točke 6. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98, 178/04 i 46/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU RUTNIH I TERMINALNIH NAKNADA

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se potrebne mjere za razvijanje plana obračuna za pružene usluge u zračnoj plovidbi (u daljnjem tekstu: plan obračuna) koji je u skladu s EUROCONTROL-ovim Sustavom rutnih naknada i bilateralnim sporazumom sa EUROCONTROL-om, a tiče se terminalnih naknada.
(2) Ovaj Pravilnik odnosi se na usluge u zračnoj plovidbi koje pružaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi, imenovani u skladu sa Zakonom o zračnom prometu i propisom donesenim na temelju tog Zakona, za opći zračni promet.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. korisnik usluga u zračnoj plovidbi: operator zrakoplova u vrijeme kad se let obavlja ili, ako identitet operatora nije poznat, vlasnik zrakoplova, ukoliko on ne dokaže da je u to vrijeme neka druga osoba bila operator;
2. predstavnik korisnika zračnog prostora: bilo koja pravna osoba ili subjekt koji zastupa interese jedne ili više kategorija korisnika usluga u zračnoj plovidbi,
3. IFR (Instrument Flight Rules): pravila instrumentalnog letenja, prema definiciji u Aneksu 2 Čikaške konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu iz 1944. (10. izdanje – srpanj 2005.).
4. VFR (Visual Flight Rules): pravila vizualnog letenja, prema definiciji u Aneksu 2 Čikaške konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu iz 1944. (10. izdanje – srpanj 2005.).
5. zona naplate rutnih naknada: volumen zračnog prostora za koji je utvrđena jedinstvena baza troškova i jedinstvena jedinična cijena naknada;
6. zona naplate terminalnih naknada: zračna luka ili skupina zračnih luka, za koje je utvrđena jedinstvena baza troškova i jedinstvena jedinična cijena naknada;
7. komercijalni zračni promet: svaka operacija zrakoplova koja uključuje promet putnika, tereta ili pošte uz plaćanje naknade ili najamnine.

Načela plana obračuna

Članak 3.

(1) Plan obračuna treba odražavati bilo direktno ili indirektno pretrpljene troškove u pružanju usluga u zračnoj plovidbi.
(2) Troškovi rutnih usluga financirat će se iz rutnih naknada, koje se naplaćuju korisnicima usluga u zračnoj plovidbi.
(3) Troškovi terminalnih usluga financirat će iz terminalnih naknada, koje se naplaćuju korisnicima usluga u zračnoj plovidbi i/ili iz drugih prihoda, uključujući uzajamne subvencije u skladu sa zakonom, posebnim propisima i međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
(4) Stavak 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuje se na slučajeve izuzeća od naknada za zračnu plovidbu iz članka 9.#clanak9 ovoga Pravilnika.
(5) Plan obračuna treba osigurati transparentnost i konzultacije s pružateljem usluga u zračnoj plovidbi, o bazama troškova i raspodjeli troškova na razne usluge.

Određivanje naplatnih zona

Članak 4.

(1) Radi izrade plana obračuna, Agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljem tekstu: Agencija) određuje naplatne zone u zračnom prostoru u nadležnosti Republike Hrvatske, u kojima se korisnicima zračnog prostora pružaju usluge u zračnoj plovidbi.
(2) Naplatne zone definiraju se u skladu s operacijama i uslugama kontrole zračne plovidbe, nakon konzultacija s predstavnicima korisnika zračnog prostora.
(3) Naplatna zona rutnih naknada proteže se od tla do uključivo gornjeg zračnog prostora, ne dovodeći u pitanje mogućnost da se, nakon konzultacija s korisnicima zračnog prostora, odredi jedna specifična zona za neko složeno terminalno područje.
(4) Ako se naplatne zone protežu preko zračnog prostora Republike Hrvatske i jedne ili više susjednih država, te države će se međusobno dogovoriti da bi se osigurala dosljedna i ujednačena primjena odgovarajućih međunarodnih propisa na dotični zračni prostor. One će o tome obavijestiti Europsku Komisiju i EUROCONTROL.

DIO DRUGI

TROŠKOVI PRUŽANJA USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

Prihvatljive usluge, uređaji i aktivnosti

Članak 5.

(1) Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Pravilnika moraju utvrditi troškove pružanja usluga u zračnoj plovidbi u odnosu na uređaje i usluge, u naplatnim zonama u njihovoj nadležnosti, a Agencija svoje odnosne troškove.
(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju:
1. administrativne režijske troškove;
2. troškove školovanja;
3. izrade studija, ispitivanja i pokusa;
4. troškove istraživanja i razvoja vezane uz usluge u zračnoj plovidbi;
5. troškove nadležnih tijela javne vlasti;
6. troškove priznatih organizacija nadležnih za ispitivanja i preglede radi provjere udovoljavanja zahtjevima za izdavanje i posjedovanje svjedodžbe o sposobnosti – certifikata pružatelja usluga u zračnoj plovidbi;
7. troškove koji proizlaze iz međunarodnih sporazuma.
(3) Ne dovodeći u pitanje druge izvore financiranja, u cilju ostvarivanja visokog stupnja sigurnosti, ekonomičnosti i kvalitete usluga, naknade se mogu koristiti za financiranje projekata čija je svrha pomoći specifičnim kategorijama korisnika zračnog prostora i/ili pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, kako bi poboljšali navigacijske infrastrukture, pružanje usluga u zračnoj plovidbi i korištenje zračnog prostora u skladu s odgovarajućim propisima.

Izračun troškova

Članak 6.

(1) Troškovi prihvatljivih usluga, uređaja i aktivnosti u smislu članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika moraju se utvrditi tako da budu sukladni s obračunima iz stavaka 10. i 11. ovoga članka, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jednokratni učinci, koji su rezultat uvođenja Međunarodnih računovodstvenih standarda, mogu se rasporediti na razdoblje od najviše 15 godina.
(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka moraju se razraditi na troškove osoblja, ostale operativne troškove, amortizacijske troškove, troškove kapitala i izvanredne stavke, uključujući nepovratne poreze i uplaćene carine te sve ostale zavisne troškove.
(3) Troškovi osoblja iz stavka 2. ovoga članka uključuju bruto osobne dohotke, naknade za prekovremeni rad, propisane poslodavčeve doprinose kao i troškove mirovina i drugih naknada.
(4) Među ostale operativne troškove iz stavka 2. ovoga članka spadaju troškovi nabave roba i usluga korištenih za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, posebice troškovi vanjskih usluga kao što su komunikacije, vanjskog osoblja kao što su konzultanti, troškovi materijala, energenata, komunalija, najma zgrada, opreme i uređaja, troškovi održavanja, osiguranja i putni troškovi. Kad neki pružatelj usluga u zračnoj plovidbi kupuje druge usluge u zračnoj plovidbi, taj pružatelj usluga mora u stavku »ostali operativni troškovi« uključiti stvarne izdatke za te usluge.
(5) Amortizacijski troškovi iz stavka 2. ovoga članka odnose se na ukupnu dugotrajnu imovinu u uporabi za potrebe usluga u zračnoj plovidbi. Dugotrajna imovina mora se amortizirati u skladu s njenim očekivanim radnim vijekom, primjenjujući pravocrtnu metodu na dotadašnje troškove imovine koja se amortizira. Ta metoda mora ostati konstantna tijekom razdoblja amortizacije.
(6) Trošak kapitala iz stavka 2. ovoga članka jednak je umnošku:
(a) zbroja prosječne neto knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine koju koristi pružatelj usluga u zračnoj plovidbi ili koja je u izgradnji, i prosječne neto vrijednosti kratkotrajne imovine koja je potrebna za pružanje usluga u zračnoj plovidbi; i
(b) ponderiranog prosjeka kamatne stope na zaduženja i povrata od vlastitog kapitala.
(7) Izvanredne stavke iz stavka 2. ovoga članka uključuju jednokratne troškove vezane uz pružanje usluga u zračnoj plovidbi, koji su nastali tijekom godine.
(8) Za potrebe stavka 6. točke b ovoga članka, osnova ponderiranja bit će omjer financiranja kroz zaduživanje ili iz vlastitog kapitala. Kamatna stopa na zaduženja mora biti jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na zaduženja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. Kod utvrđivanja povrata od vlastitog kapitala treba uzeti u obzir financijske rizike pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, uzimajući kao orijentaciju nacionalnu stopu na obveznice.
(9) Kad imovina ne pripada pružatelju usluga u zračnoj plovidbi, ali je uključena u izračun troškova, trošak kapitala te imovine ne smije se nadoknađivati dvostruko.
(10) Kada pruža niz usluga, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi će u svom internom računovodstvu prikazati odgovarajuće troškove i prihode za te usluge u zračnoj plovidbi, analizirane sukladno principima EUROCONTROL-a za uspostavljanje troškovne osnove za naplatu uređaja na određenoj zračnoj liniji i izračuna jediničnih stopa, te, kada je moguće, vodit će konsolidirane račune za druge usluge koje ne spadaju u usluge zračne plovidbe, sukladno zahtjevima koji bi se morali ispuniti kada bi navedene usluge pružale neke odvojene tvrtke.
(11) Vođenje i revizija računovodstvenih poslovnih knjiga te objavljivanje i revizija godišnjeg izvješća regulirani su općim računovodstvenim i revizorskim propisima.

Pridjeljivanje troškova

Članak 7.

(1) Troškovi prihvatljivih usluga, uređaja i aktivnosti u smislu članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika moraju se na transparentan način pridjeljivati naplatnim zonama vezano uz koje su stvarno nastali. Kad troškovi nastanu u različitim naplatnim zonama, iste treba pridjeljivati proporcionalno, na osnovu jedne transparentne metodologije kakva je utvrđena u članku 8.#clanak8 ovoga Pravilnika.
(2) Troškovi terminalnih usluga moraju se dovesti u vezu sa sljedećim uslugama:
(a) usluge aerodromske kontrole, usluge aerodromske službe zrakoplovnog informiranja uključujući savjetodavne usluge i usluge uzbunjivanja;
(b) usluge u zračnoj plovidbi vezane uz prilaženje i odlazak zrakoplova unutar određene udaljenosti neke zračne luke na temelju operativnih zahtjeva;
(c) odgovarajuće pridjeljivanje svih ostalih komponenti usluga u zračnoj plovidbi, na način da ono odražava proporcionalnu raspodjelu između rutnih i terminalnih usluga.
(3) Troškove rutnih usluga treba dovesti u vezu s troškovima navedenim u stavku 1. ovoga članka, osim troškova iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Ako su VFR letovi izuzeti u skladu s člankom 9.#clanak9 ovoga Pravilnika, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora troškove usluga u zračnoj plovidbi pruženih VFR letovima specificirati odvojeno od troškova usluga pruženih IFR letovima. Ti se troškovi mogu utvrditi metodologijom marginalnih troškova, uzimajući u obzir koristi za IFR letove, koje proizlaze iz usluga pruženih VFR letovima.

Transparentnost baze troškova

Članak 8.

(1) Ne dovodeći u pitanje stavke 3., 4. i 5 ovoga članka, pružatelji usluga u zračnoj plovidbi moraju organizirati razmjenu informacija o bazama troškova, planiranim investicijama i očekivanom prometu s predstavnicima korisnika zračnog prostora ako oni to zatraže. Nakon toga će podatke o svojim troškovima, utvrđenim u skladu s člankom 6.#clanak6 ovoga Pravilnika, na transparentan način učiniti dostupnima predstavnicima korisnika zračnog prostora, Europskoj Komisiji i EUROCONTROL-u, u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka moraju se temeljiti na tabelarnim izvještajima i detaljnim pravilima utvrđenim u Dodatku I. ovoga Pravilnika.
(3) Informacije o pružateljima usluga u zračnoj plovidbi, njihovim poslovnim vezama ili komponentama njihovih troškova, te druge odgovarajuće informacije, povjerljive su naravi i ne smiju se otkrivati.
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, Agencija kao nacionalno nadzorno tijelo ima pravo otkriti neku informaciju kada je to ključno za svrhu ispunjavanja njezinih obveza, te će u tom slučaju takvo otkrivanje informacija biti razmjerno i uzimat će u obzir opravdane interese pružatelja usluga u zračnoj plovidbi pri zaštiti svojih poslovnih tajni.
(5) Dozvoljeno je otkrivanje informacija, različitih od informacija povjerljive naravi iz stavka 3. ovoga članka, o uvjetima i provođenju pružanja usluga.

DIO TREĆI
FINANCIRANJE PRUŽANJA USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI KROZ NAKNADE ZA ZRAČNU PLOVIDBU

Izuzeća od naknada za zračnu plovidbu

Članak 9.

(1) Od plaćanja rutnih naknada oslobođeni su:
1. letovi koje obavljaju zrakoplovi čija je najveća certificirana masa na polijetanju ispod dvije metričke tone;
2. mješoviti VFR/IFR letovi u naplatnim zonama u kojima se isti obavljaju isključivo prema VFR pravilima i gdje se za VFR letove ne naplaćuje nikakva naknada;
3. letovi koji se obavljaju isključivo radi prijevoza po službenom zadatku vladajućeg monarha i članova njegove uže obitelji, šefova država, predsjednika i članova vlada, s time da u svim slučajevima to treba potkrijepiti odgovarajućim indikatorom statusa u planu leta;
4. letovi potrage i spašavanja koje odobri odgovarajuće nadležno tijelo;
5. vojni letovi bilo koje države;
6. vježbovni letovi koji se provode isključivo zbog stjecanja dozvole ili ovlaštenja, ako se radi o letačkoj posadi, te ako je to popraćeno odgovarajućom napomenom u planu leta. Takvi letovi moraju se provoditi isključivo unutar zračnog prostora Republike Hrvatske i ne smiju služiti za prijevoz putnika i/ili tereta, niti za prazni ili tehnički let zrakoplova;
7. letovi koji se obavljaju isključivo prema vizualnim pravilima letenja (VFR);
8. humanitarni letovi;
9. letovi koji se obavljaju isključivo u cilju provjere ili testiranja opreme koja se koristi ili se namjerava koristiti za zemaljska navigacijska sredstva zračne plovidbe;
10. letovi koji završavaju na aerodromu s kojeg je dotični zrakoplov poletio i tijekom kojih nije bilo slijetanja (cirkularni letovi);
11. policijski i carinski letovi.
(2) Od plaćanja terminalnih naknada oslobođeni su letovi iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Troškovi izuzetih letova iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja jediničnih cijena.
(4) Troškovi izuzetih letova iz stavka 1. i 2. ovoga članka sastoje se od:
1. troškova izuzetih VFR letova specificiranih u članku 7.#clanak7 stavak 4. ovoga Pravilnika; i
2. troškova izuzetih IFR letova, koji se moraju izračunavati kao umnožak troškova vezanih uz IFR letove i proporcionalnog dijela izuzetih jedinica usluge (service unit) od ukupnog broja jedinica usluge; troškovi nastali vezano uz IFR letove moraju biti jednaki ukupnim troškovima umanjenim za VFR letove.

Izračun rutnih naknada

Članak 10.

(1) Rutna naknada za neki određeni let, u nekoj specifičnoj zoni obračuna rutnih naknada, mora biti jednaka umnošku jedinične cijene utvrđene za tu naplatnu zonu i rutnih jedinica usluge za dotični let.
(2) Jedinična cijena u zoni obračuna rutnih naknada iz stavka 1. ovoga članka mora se izračunati tako da se prognozirani troškovi usluga u zračnoj plovidbi podijele s prognoziranim brojem naplativih jedinica rutnih usluga za relevantnu godinu. Prognozirani troškovi moraju uključivati i saldo koji rezultira iz viškova ili manjkova naplate naknada iz prethodnih godina.
(3) Rutne jedinice usluge moraju se izračunavati u skladu s Dodatkom II ovoga Pravilnika.

Izračun terminalnih naknada

Članak 11.

(1) Ne dovodeći u pitanje mogućnosti iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovoga Pravilnika glede financiranja terminalnih usluga u zračnoj plovidbi iz dugih izvora financiranja, terminalna naknada za neki specifični let u nekoj specifičnoj zoni obračuna terminalnih naknada mora biti jednaka umnošku jedinične cijene utvrđene za tu naplatnu zonu i broja jedinica terminalnih usluga za dotični let.
(2) Jedinična cijena u zoni obračuna terminalnih naknada iz stavka 1. ovoga članka mora se izračunati tako da se prognozirani troškovi usluga u zračnoj plovidbi podijele s prognoziranim brojem naplativih jedinica terminalnih usluga za relevantnu godinu. Prognozirani troškovi moraju uključivati i saldo koji rezultira iz viškova ili manjkova iz prethodnih godina.
(3) Terminalne jedinice usluge moraju se izračunavati u skladu s Dodatkom III. ovoga Pravilnika.

Programi poticaja

Članak 12.

(1) Programi poticaja, koji se sastoje od financijskih pogodnosti ili nepogodnosti primjenjivanih na nediskriminatornoj i transparentnoj osnovi da bi se potpomogla poboljšanja u pružanju usluga u zračnoj plovidbi, što bi rezultiralo različitim izračunom naknada kako je to definirano u stavku 2. i 3. ovoga članka, mogu se primjenjivati na pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i/ili na korisnike zračnog prostora, a odobrava ih Agencija.
(2) Kad se program poticaja odnosi na pružatelje usluga u zračnoj plovidbi, Agencija će, nakon konzultacija iz članku 15.#clanak15 ovoga Pravilnika, unaprijed odrediti uvjete za utvrđivanje maksimalne visine jedinične cijene ili prihoda za svaku godinu tijekom jednog određenog razdoblja, koje ne prelazi pet godina. Te uvjete treba odrediti vezano uz projiciranu visinu troškova (uključujući troškove kapitalnih ulaganja) tijekom tog razdoblja, a također može odrediti financijske varijacije (bilo iznad ili ispod očekivanih troškova) na temelju specifičnih aspekata uspješnosti pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, koji mogu uključivati učinkovitost, kvalitetu usluge, uspješnost u specifičnim projektima, ključnim događajima ili kompetentnostima, ili stupanj suradnje s drugim pružateljima usluga u zračnom prometu da bi se uzeli u obzir mrežni utjecaji.
(3) Kad se program poticaja odnosi na korisnike usluga u zračnoj plovidbi, uključujući prilagodbe za rad noću, Agencija će, nakon konzultacija iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika, varirati troškove koje oni stvaraju kako bi se priznali napori koje su ti korisnici uložili u optimalizaciju korištenja usluga u zračnoj plovidbi, smanjili sveukupni troškovi tih usluga i povećala njihova efikasnost, posebice smanjivanjem naknada u skladu s opremom u zrakoplovima, koja povećava kapacitet ili neutralizira neugodnosti vezane uz odabiranje manje zakrčenih ruta.
(4) Agencija prati propisnu provedbu utvrđenih i odobrenih programa poticaja iz stavka 2. i 3. ovoga članka, od strane pružatelja usluga u zračnom prometu.

Određivanje jediničnih cijena za naplatne zone

Članak 13.

(1) Jedinične cijene za svaku naplatnu zonu utvrđuju se svake godine. Jedinične cijene utvrđuje Agencija na temelju objedinjenog prijedloga baze troškova pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i baze troškova Agencije, utvrđenih sukladno članku 6.#clanak6 ovoga Pravilnika.
(2) Jedinične cijene iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se unaprijed za svaku godinu, ne prelazeći razdoblje od pet godina.
(3) U slučaju neočekivanih većih promjena prometa ili troškova, jedinične cijene se mogu izmijeniti tijekom jedne godine.
(4) O jediničnim cijenama utvrđenim za svaku naplatnu zonu Agencija obavještava Europsku Komisiju i EUROCONTROL.
(5) Visine jediničnih cijena objavljuju se na način uobičajen u zračnom prometu.

Naplata naknada

Članak 14.

(1) Rutne i terminalne naknade za Republiku Hrvatsku naplaćuje EUROCONTROL – Centralni ured za rutne naknade, na temelju sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
(2) Naknade se naplaćuju u vidu jedinstvene naplatne jedinice po letu.
(3) Korisnici usluga u zračnoj plovidbi moraju sve naknade za usluge u zračnoj plovidbi platiti odmah i u cijelosti, a sukladno Uvjetima plaćanja EUROCONTROL-a.

Transparentnost obračunskog mehanizma

Članak 15.

(1) O politici obračuna naknada redovno će se konzultirati predstavnici korisnika zračnog prostora dostavljanjem potrebnih informacija o obračunskom mehanizmu, koji je definiran u Dodatku II ovoga Pravilnika te organiziranjem efikasnih i transparentnih konzultacijskih sastanaka radi prezentiranja tih informacija kao i informacija iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika, u nazočnosti zainteresiranih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.
(2) Relevantna dokumentacija bit će stavljena na raspolaganje predstavnicima korisnika zračnog prostora, Europskoj Komisiji, EUROCONTROL-u i Agenciji tri tjedna prije konzultacijskog sastanka, uz uvažavanje povjerljivosti informacija iz članka 8.#clanak8 stavka 3. ovoga Pravilnika.

DIO ČETVRTI

NADZOR

Članak 16.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu.
(2) Ovlaštene osobe koje obavljaju poslove nadzora iz stavka 1. ovoga članka osobito moraju biti ovlaštene:
1. za pregled relevantnih računovodstvenih dokumenata, popisa imovine, inventara i svih drugih materijala koji su bitni za utvrđivanje naknada za zračnu plovidbu;
2. za uzimanje kopija ili izvoda iz takvih dokumenata;
3. za traženje usmenih objašnjenja na licu mjesta;
4. za ulazak u odgovarajuće poslovne prostorije, zemljišta ili prijevozna sredstva.

DIO PETI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Poslove koje prema ovo Pravilniku obavlja Agencija, do početka njezinog rada obavljat će Ministarstvo.

Članak 18.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe i prije imenovanja iz članka 1.#clanak1 stavak 2. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Obveza izvješćivanja Europske Komisije iz članka 4.#clanak4 stavka 4., članka 8.#clanak8 stavka 1., članka 12.#clanak12 stavka 4. i članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Pravilnika odgađa se do ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Članak 20.

Dodatci I do IV tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik usklađen je s Uredbom Komisije (EZ) br. 1794/2006. od 16. prosinca 2006. kojom se utvrđuje zajednički plan obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/29
Urbroj: 530-09-08-6
Zagreb, 14. ožujka 2008.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK I

TRANSPARENTNOST BAZE TROŠKOVA

1. TABELARNI IZVJEŠTAJ

Tabelarni izvještaj mora biti popunjen za svaku naplatnu zonu.
Upisane brojčane vrijednosti moraju biti stvarne vrijednosti (Actual – A) za godine od (n-3) do (n-1) i planirane vrijednosti (Forecast – F) za godine od (n) nadalje. Stvarne troškove treba utvrditi na temelju ovjerenih obračuna. Planirani troškovi moraju biti utvrđeni u skladu s poslovnim planom.

Tablica 1. UKUPNI TROŠKOVI

Organizacija:
Naplatna zona:
Godina n:

 

 

(n-3)

A

(n-2)

A

(n-1)

Y

(n)

F

(n+1)

F

(n+2)

P

(n+3)

P

(n+4)

P

(n+5)

P

Specifikacija po vrstama troškova

Osoblje

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali troškovi poslovanja

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortizacija

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi kapitala

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvanredne stavke

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni troškovi

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikacija po vrstama usluga

Upravljanje zračnim prometom (ATM)

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikacija

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigacija

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzor

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potraga i spašavanje

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeronautičke informacije

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorološke usluge

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi nadzora

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali državni troškovi

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni troškovi

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n-3)

A

(n-2)

A

(n-1)

Y

(n)

F

(n+1)

F

(n+2)

P

(n+3)

P

(n+4)

P

(n+5)

P

Dodatne informacije o inflacijskoj stopi 

Inflacijska stopa (%)

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n-3)

A

(n-2)

A

(n-1)

Y

(n)

F

(n+1)

F

(n+2)

P

(n+3)

P

(n+4)

P

(n+5)

P

Dodatne informacije o deviznom tečaju nacionalne valute prema euru

Tečaj (1 EUR =)

%/i-1

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stvarni devizni tečaj je prosječni tečaj za godinu i.
Prognozirani devizni tečaj za godinu n je prosjek za rujan godine n-1.
Prognozirani devizni tečaj za godinu n+1 je prosjek za travanj/rujan godine n.
 

 

 

(n-3)

A

(n-2)

A

(n-1)

Y

(n)

F

(n+1)

F

(n+2)

P

(n+3)

P

(n+4)

P

(n+5)

P

Dodatne informacije o troškovima kapitala

Prosječni poslovni kapital

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od toga, prosječna dugotrajna imovina

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trošak kapitala prije oporezivanja (%)

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povrat od vlastitog kapitala

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječne kamate na zaduženja (%)

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DODATNE INFORMACIJE

Pored toga, moraju biti dostavljene minimalno i sljedeće informacije:
– opis korištene metodologije za raspodjelu troškova uređaja ili usluga među raznim službama za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, na temelju popisa uređaja i usluga iz ICAO-ovoga Regionalnog plana zračne plovidbe za Europsku regiju (Doc. 7754) i opis metodologije korištene za raspodjelu tih troškova između raznih naplatnih zona,
– opis i objašnjenje razlika između planiranih i stvarnih vrijednosti za godinu (n-1),
– opis i objašnjenje za petogodišnje planirane troškove temeljene na planu poslovanja,
– opis troškova država članica (ostali državni troškovi),
– opis i objašnjenje metode koja je usvojena za izračun troškova amortizacije: troškovi u proteklom razdoblju ili tekući troškovi. Kad se koristi obračun na bazi tekućih troškova, treba dostaviti usporedive podatke o troškovima u proteklom razdoblju,
– opravdanje za troškove kapitala, uključujući komponente baze imovine,
– specifikaciju meteoroloških troškova s podjelom na direktne troškove i „troškove osnovne MET djelatnosti“ koji se definiraju kao troškovi uređaja i usluga koje također služe za meteorološke potrebe općenito. To uključuje opću analizu i prognoziranje, motrenje pomoću meteorološkog radara i satelita, mreže za prizemno motrenje i visinsko mjerenje, meteorološke komunikacijske sustave, centre za obradu podataka, osnovna istraživanja, obuku i administraciju.
– opis metodologije korištene za raspodjelu ukupnih MET troškova i troškova osnovne MET djelatnosti za civilno zrakoplovstvo i na naplatne zone.

DODATAK II

IZRAČUN JEDINICA RUTNIH USLUGA

1. Jedinica rutnih usluga izračunava se kao umnožak faktora udaljenosti i faktora težine za dotični zrakoplov.
2. Faktor udaljenosti dobiva se tako da se broj prijeđenih kilometara na udaljenosti velikog kruga (najkraćeg puta) između ulazne i izlazne točke naplatne zone podijeli sa sto, u skladu s najnovijim poznatim planom leta, koji je dotični zrakoplov predao u svrhu reguliranja protoka zračnog prometa.
3. Ako su točke ulaska i izlaska nekog leta u nekoj naplatnoj zoni identične, faktor udaljenosti mora biti jednak udaljenosti velikog kruga između tih točaka i najudaljenije točke iz plana leta.
4. Udaljenost, koja se uzima u obračun, treba se umanjiti za 20 kilometara za svako uzlijetanje i za svako slijetanje na teritoriju Republike Hrvatske.
5. Težinski faktor, iskazan kao brojka s dvije decimale, treba biti drugi korijen kvocijenta dobivenog tako da se broj metričkih tona u najvećoj certificiranoj masi na polijetanju, koja je prikazana u svjedodžbi o plovidbenosti ili nekom ekvivalentnom službenom dokumentu koji predoči operator zrakoplova, podijeli s pedeset. Kad ta težina nije poznata, treba koristiti težinu najtežeg zrakoplova istog tipa za koji se zna da postoji. Kada neki zrakoplov ima više certificiranih masa na polijetanju onda treba koristiti najveću od njih. Kad neki operator zrakoplova koristi dva ili više zrakoplova koji su različite verzije istog tipa, za svaki zrakoplov tog tipa treba koristiti prosjek najvećih masa na polijetanju svih zrakoplova tog tipa. Izračun težinskog faktora po tipovima zrakoplova i prema operatorima treba izraditi najmanje jednom godišnje.

DODATAK III

IZRAČUN JEDINICA TERMINALNIH USLUGA

1. Jedinica terminalnih usluga mora biti jednaka težinskom faktoru za dotični zrakoplov.
2. Težinski faktor, iskazan kao brojka s dvije decimale, treba biti kvocijent dobiven tako da se broj metričkih tona u najvećoj certificiranoj masi na polijetanju zrakoplova iz Dodatka II, točka 5 podijeli s pedeset i digne na eksponent od 0.7. Međutim, u jednom prijelaznom razdoblju od pet godina nakon izračuna prve jedinične cijene terminalne naknade u skladu s ovom Uredbom, taj eksponent mora biti između 0,5 i 0,9.

DODATAK IV

MEHANIZAM OBRAČUNA

1. TABELARNI IZVJEŠTAJ

Tabelarni izvještaj mora biti popunjen za svaku naplatnu zonu.
Kad se naplatne zone protežu preko zračnog prostora Republike Hrvatske i jedne ili više susjednih država, odnosne države trebaju tablicu ispuniti zajednički, u skladu s člankom 4.#clanak4 ovoga Pravilnika.
Upisane brojčane vrijednosti moraju biti stvarne vrijednosti (Actual - A) za godine od (n-3) do (n-1) i planirane vrijednosti (Forecast - F) za godine od (n) nadalje. Ukupni troškovi utvrđuju se kao zbroj svih ukupnih troškova prikazanih u Tablici 1 iz Dodatka I ovoga Pravilnika, koji su pridijeljeni dotičnoj naplatnoj zoni.

Tablica 2 IZRAČUN NAPLATNE JEDINICE

Organizacija:
Naplatna zona:
Godina n:
 

 

 

(n-3)

A

(n-2)

A

(n-1)

Y

(n)

F

(n+1)

F

(n+2)

P

(n+3)

P

(n+4)

P

(n+5)

P

Troškovi, iznosi, prihod (u ’’000 u eurima) i uslužne jedinice (‘000)

Ukupni troškovi za zonu(1)

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihod iz ostalih izvora

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi EUROCONTROL-a

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi izuzetih VFR letova

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi izuzetih IFR
letova

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznosi koji se prenose u godinu (i)

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplativi troškovi

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni broju uslužnih jedinica

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplative uslužne jedinice

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplatna jedinica(2)

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Kao zbroj svih troškova prikazanih u Tablici 1 koje se pripisuju ovoj naplatnoj zoni – odgovaraju ukupnim troškovima za zonu u Tablici 1 (kada se određene usluge u zračnoj plovidbi nabavljaju od vanjskih dobavljača, u obzir se uzimaju troškovi godišnjih izdataka.
2Naplatna jedinica (u eurima) = naplativi troškovi/naplative uslužne jedinice

 

 

 

(n-3)

A

(n-2)

A

(n-1)

Y

(n)

F

(n+1)

F

(n+2)

P

(n+3)

P

(n+4)

P

(n+5)

P

Naplatna jedinica (u nacionalnoj valuti)

Devizni tečaj (1 EUR =)

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplatna jedinica

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(n-3)

A

(n-2)

A

(n-1)

Y

(n)

F

(n+1)

F

(n+2)

P

(n+3)

P

(n+4)

P

(n+5)

P

Saldo za prijenos (u ’000 u nacionalnoj valuti ili ’000 u eurima)

Troškovi fakturirani korisnicima

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni troškovi za zonu

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihod iz ostalih izvora

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi EUROCONTROL-a

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi izuzetih VFR letova

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi izuzetih IFR letova

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznosi koji se prenose u godinu (i)

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo za godinu (i)

 

%i/i-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(n-3)

A

(n-2)

A

(n-1)

Y

(n)

F

(n+1)

F

(n+2)

P

(n+3)

P

(n+4)

P

(n+5)

P

Jedinična cijena (unit rate) (u nacionalnoj valuti)

Tečaj (1 EUR =)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinična cijena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. DODATNE INFORMACIJE

Pored toga, moraju biti dostavljene minimalno i sljedeće informacije:
– opis i obrazloženje za određivanje raznih naplatnih zona, posebice u odnosu na terminalne naplatne zone i potencijalne uzajamne subvencije između zračnih luka,
– opis i objašnjenje izračuna prognoziranih naplativih jedinica usluge,
– opis i objašnjenje metodologije korištene za poravnanje salda nastalog kao rezultat viška ili manjka sredstava od naplaćenih naknada u prethodnim godinama,
– opis politike izuzeća i opis financijskih sredstava za pokriće troškova izuzeća,
– opis prihoda iz drugih izvora kada isti postoje,
– opis planova pružatelja usluga u zračnoj plovidbi za zadovoljavanje projicirane potražnje i ostvarivanje ciljnih rezultata poslovanja.
 

zatvori
Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !