Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta i načina pod kojima građani mogu prenijeti svoju deviznu štednju s organizacijske jedinice banke čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj -(“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 11.03.1994 Pravilnik o utvrđivanju uvjeta i načina pod kojima građani mogu prenijeti svoju deviznu štednju s organizacijske jedinice banke čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO FINANCIJA

Temeljem odredbe članka 14.L27464 Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 106/93.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU UVJETA I NAČINA POD KOJIMA GRAĐANI MOGU PRENIJETI SVOJU DEVIZNU ŠTEDNJU S ORGANIZACIJSKE JEDINICE BANKE ČIJE JE SJEDIŠTE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE NA BANKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i načini pod kojima građani vlasnici deviznih depozita, koji nisu do 6. srpnja 1992. godine prenijeli svoje devizne depozite s organizacijskih jedinica banaka čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj, mogu izvršiti naknadni prijenos.

Članak 2.

Naknadni prijenos deviznih depozita pod uvjetima i načinima utvrdenim ovin, Pravilnikom građanin vlasnik deviznog depozita može izvršiti na bilo koju banku u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Naknadni prijenos na banke u Republici Hrvatskoj može se izvršiti za devizne depozite koji su se nalazili na računima organizacijskih jedinica banaka ćije je sjedište izvan Republike Hrvatske koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 4.

Naknadni prijenos deviznih depozita s organizacijskih jedinica koje imaju sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj može zahtijevati građanin vlasnik deviznog depozita koji ispunjava slijedeće uvjete:

1. da građanin vlasnik deviznog depozita podnese zahtjev za naknadni prijenos iz kojeg se može utvrditi da prijenos deviznog depozita nije mogao izvršiti do 6. srpnja 1992. jer je u tom roku:

a) bio u zarobljeništvu ili je boravio na privremeno okupiranom području (potvrda Ureda za prognanike i izbjeglice, odnosno Crvenog križa ili drugog organa koji je obavio razmjenu zarobljenika ili prihvatio prognane osobe).

b) nije posjedovao dokaz o deviznom depozitu,

c) nije posjedovao dokaz o hrvatskom državljanstvu,

d) koji je sudjelovao u operacijama Hrvatske vojske (potvrda o sudjelovanju u Hrvatskoj vojsci),

e) bio na privremenom radu u inozemstvu (radna viza odnosno matrikula za pomorce o radu u inozemstvu i sl.),

f) te boravio u inozemstvu (fotokopija putovnice iz koje se vidi status izbjeglice);

2. da građanin vlasnik deviznog depozita posjeduje dokaz da je devizni depozit imao na dan 27. travnja 1991. godine kod organizacijske jedinice koja je poslovala na teritoriju Republike Hrvatske, a čije je sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske (fotokopija devizne knjižice ili drugog dokumenta o visini štednog uloga).

3. da građanin vlasnik deviznog depozita posjeduje dokaz o hrvatskom državljanstvu (fotokopija domovnice),

4. da gradanin vlasnik deviznog depozita posjeduje uvjerenje da nije kažnjavan niti da se nalazi pod istragom u svezi kažnjivih djela protiv Republike Hrvatske (uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju).

Članak 5.

Banke će obraditi zahtjeve s potvrđenim stanjem o visini deviznih depozita na dan 27. travnja 1991. uvećanim za obračunate kamate u visini od 5% godišnje do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 6.

Na naknadno prenesene devizne depozite građana u potpunosti se primjenjuju odredbe Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike HrvatskeL27466 ("Narodne novine", br. 106/93).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 440-01/94-01/51

Urbroj : 513-13/94-2

Zagreb, 9. ožujka 1994

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.

zatvori
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta i načina pod kojima građani mogu prenijeti svoju deviznu štednju s organizacijske jedinice banke čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj -
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !