Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu ("Narodne novine", br. XX/10, XX/12, XX/12, XX/12, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 16.11.2010 Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

MINISTARSTVO OBRANE

3308

Na temelju članka 45.L618510 stavka 5. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09) ministar obrane uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA VOJNU SLUŽBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način, kriteriji i ovlasti za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vojnu službu te osnivanje, djelokrug rada i sastav zdravstvenih komisija Ministarstva obrane koje utvrđuju zdravstvenu sposobnost za vojnu službu.

Članak 2.

Zdravstveno sposobna za vojnu službu je osoba čije je zdravstveno stanje u skladu s kriterijima propisanim ovim Pravilnikom, a zdravstveno stanje se utvrđuje zdravstvenim pregledima i psihološkim ispitivanjima.

Zdravstvena sposobnost za vojnu službu utvrđuje se donošenjem ocjene o zdravstvenoj sposobnosti.

Članak 3.

Zdravstvena sposobnost za vojnu službu utvrđuje se za kandidate za vojnu službu i pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage).

Kandidati za vojnu službu su: kandidati za djelatnu vojnu službu, kandidati za kadete, kandidati za vojne stipendiste, kandidati za dragovoljno služenje vojnog roka i kandidati za ugovorne pričuvnike (u daljnjem tekstu: kandidati).

Pripadnici Oružanih snaga su: djelatne vojne osobe, kadeti, državni službenici i namještenici na rasporedu u Oružanim snagama, ročnici i pričuvnici u vojnoj službi.

Zdravstvena sposobnost za poslove koje obavljaju utvrđuje se i za kandidate za službene osobe (državne službenike) i službene osobe (državne službenike) zaposlene u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji (u daljnjem tekstu: VSOA), prema načinu, kriterijima i ovlastima propisanima ovim Pravilnikom za djelatne vojne osobe s kategorijom časnika.

U svim drugim pitanjima koja nisu izričito propisana, na službene osobe VSOA-e odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na djelatne vojne osobe.

Za djelatnike Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Vojni ordinarijat), kapelane i djelatnike u Vojnom ordinarijatu, Uredu Vojnog ordinarijata i Odjelu za potporu Vojnom ordinarijatu koji stupaju na službu dekretom vojnog ordinarija primjenjivat će se pravila sukladna Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, Statuta Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj te Pravilnika o ustrojstvu i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Zdravstvene preglede kandidata i pripadnika Oružanih snaga provode specijalisti medicine rada i specijalisti pojedinih grana medicine u pravilu u Vojnom zdravstvenom središtu, a iznimno izvan Ministarstva obrane i Oružanih snaga u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja u svojem sastavu imaju djelatnost medicine rada te u privatnim ordinacijama medicine rada.

Za obavljanje zdravstvenih pregleda iz stavka 1. ovoga članka zdravstvene ustanove, trgovačka društva i privatne ordinacije moraju imati sklopljen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.

Planiranje, organizaciju, evidenciju i nadzor nad provedbom zdravstvenih pregleda kandidata i pripadnika Oružanih snaga obavljaju nadležne strukovne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

Članak 5.

Zdravstveni pregledi provode se kao:

– prethodni,

– periodični i

– izvanredni.

Članak 6.

Prethodni pregled obavlja se prije:

– prijma kandidata za vojnika/mornara po ugovoru,

– prijma u službu rješenjem,

– potpisivanja ugovora o civilno vojnom školovanju – stipendiranju,

– upućivanja na dragovoljno služenje vojnog roka,

– potpisivanja ugovora za ugovornog pričuvnika.

Ocjena zdravstvene sposobnosti za vojnu službu dragovoljnog ročnika vrijedi kao ocjena zdravstvene sposobnosti za prijam kandidata za vojnika/mornara po ugovoru, za prijam u djelatnu vojnu službu rješenjem i za potpisivanje ugovora za ugovornog pričuvnika, ako nije prošlo više od godinu dana od donošenja ocjene do nadnevka prijma u djelatnu vojnu službu odnosno do potpisivanja ugovora.

Ocjena zdravstvene sposobnosti za prijam u djelatnu vojnu službu vrijedi kao ocjena zdravstvene sposobnosti za potpisivanje ugovora za ugovornog pričuvnika ako nije prošlo više od godinu dana od donošenja ocjene zdravstvene sposobnosti do potpisivanja ugovora.

Kandidati su dužni nadležnom odsjeku za poslove obrane prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja u razdoblju od donošenja ocjene zdravstvene sposobnosti za vojnu službu do nadnevka prijma u djelatnu vojnu službu.

Članak 7.

Periodični pregledi provode se u sljedećim rokovima:

1. Djelatni vojnici i mornari primljeni po ugovoru:

– prije potpisivanja novog ugovora.

2. Djelatni vojnici, mornari, dočasnici i časnici primljeni na neodređeno:

– svake pete kalendarske godine.

3. Kadeti i vojni stipendisti:

– po završetku školovanja, a za kadete za zvanje vojnog pilota i svake kalendarske godine tijekom školovanja

Periodični pregled kadeta i vojnog stipendiste po završetku školovanja ujedno je i prethodni pregled za prijam u djelatnu vojnu službu.

4. Državni službenici i namještenici na rasporedu u Oružanim snagama:

– svake pete kalendarske godine

5. Ugovorni pričuvnici

– prije potpisivanja novog ugovora, a najkasnije svake pete kalendarske godine

6. Djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici raspoređeni na sljedećim ustrojbenim mjestima:

a) osobe sa zvanjem vojnog letača (u daljnjem tekstu: vojni letači): vojni piloti, navigatori, tehničari – letači (osim starijih od 40 godina života koji se na pregled upućuju svakih šest mjeseci) i specijalisti – letači stariji od 50 godina života,

b) padobranci stariji od 50 godina života,

c) podmorničari, ronitelji, pomorski diverzanti,

d) pripadnici izvidničko-diverzantskih postrojbi,

e) osobe na radu s izvorima ionizirajućeg zračenja,

f) pirotehničari,

g djelatnici koji pretežiti dio radnog vremena rade na ustrojbenim mjestima koja su, prema opisu poslova mjesta s posebnim uvjetima rada, a za koja je propisima iz područja zaštite na radu i srodnim područjima propisan zdravstveni pregled svake kalendarske godine,

h) osobe na radu s otrovima skupine I.

– svake kalendarske godine.

7. Djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici raspoređeni na sljedećim ustrojbenim mjestima:

a) osobe na poslovima radiološke, biološke i kemijske zaštite,

b) stalno ukrcane osobe na ratnim brodovima i brodovima Obalne straže,

c) specijalisti – letači do 50 godina života, zrakoplovno tehničko osoblje, časnici za navođenje vojnih zrakoplova i operateri besposadnih letjelica,

d) padobranci do 50 godina života

e) pripadnici postrojbe specijalne Vojne policije,

f) pripadnici postrojbi za specijalna djelovanja,

g) osobe na radu u barokomori (uz uvjet od najmanje 90 sati rada godišnje),

h) osobe na radu s izvorima neionizirajućeg zračenja,

i) osobe na radu s otrovima skupine II. i III.,

j) osobe na poslovima zaštite štićenih osoba,

k) osobe koje pretežiti dio radnog vremena rade na ustrojbenim mjestima koja su, prema opisu poslova mjesta s posebnim uvjetima rada, a za koja je u skladu s propisima iz područja zaštite na radu i srodnim područjima propisan zdravstveni pregled svake druge kalendarske godine,

– svake druge kalendarske godine.

8. Djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici raspoređeni na sljedećim ustrojbenim mjestima:

a) ovlaštene službene osobe Vojne policije,

b) pripadnici obavještajnih postrojbi,

– svake treće kalendarske godine.

Za pripadnike Oružanih snaga raspoređene ili operativno izmještene na ustrojbeno mjesto vozača motornih vozila rok i sadržaj pregleda određuje se u skladu s propisima koji uređuju utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača motornih vozila kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje i propisima koji uređuju utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača specijalnih motornih vozila u Oružanim snagama, važećima na dan pregleda.

Pripadnici Oružanih snaga kojima je rješenjem utvrđen postotak tjelesnog oštećenja (invaliditet), za trajno, zdravstveno se pregledavaju svake pete kalendarske godine.

Članak 8.

Izvanredni pregled je zdravstveni pregled koji se provodi izvan propisanih rokova za periodične zdravstvene preglede, a može se provesti:

– na zahtjev nadređenog zapovjednika na dužnosti zapovjednika samostalne bojne, njemu ravne ili više razine,

– na osobni zahtjev pripadnika Oružanih snaga,

– na prijedlog izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite ili

– na zahtjev Vojnog ordinarijata.

Zahtjev za izvanredni pregled dostavlja se ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za upravljanje osobljem.

Zapovjednik iz stavka 1. ovog članka obavezan je zahtijevati izvanredni pregled kada utvrdi postojanje okolnosti koje ukazuju na zlouporabu opojnih droga i alkohola. Kada djelatna vojna osoba tijekom kalendarske godine zbog zdravstvenih tegoba nije niti jednom pristupila provjeri tjelesnih sposobnosti zapovjednik iz stavka 1. ovog članka može zahtijevati izvanredni zdravstveni pregled.

Izvanredni zdravstveni pregled provodi se i u slučajevima:

– pregleda kadeta tijekom školovanja na zahtjev nadređene ustrojstvene jedinice,

– nominiranja pripadnika Oružanih snaga za sudjelovanje u mirovnim misijama i operacijama,

– po povratku pripadnika Oružanih snaga iz mirovnih misija i operacija, najkasnije u roku od 60 dana od dana povratka u Republiku Hrvatsku,

– nominiranja za pojedine oblike vojne izobrazbe izvan granica Republike Hrvatske, u skladu sa zahtjevima škole,

– prije prijma djelatnog vojnika u djelatnu vojnu službu na dočasničku dužnost,

– prije prijma djelatnog vojnika u djelatnu vojnu službu na časničku dužnost,

– prije prijma djelatnog dočasnika u djelatnu vojnu službu na časničku dužnost,

– prije rasporeda pripadnika Oružanih snaga na ustrojbena mjesta propisana u članku 7., stavku 1., točkama 6., 7. i 8. ovog Pravilnika,

– prije rasporeda pripadnika Oružanih snaga na ustrojbeno mjesto vozača motornih vozila. Pregled se obavlja u skladu s propisima koji uređuju utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vozača motornih vozila i propisima koji uređuju utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača specijalnih motornih vozila u Oružanim snagama, važećima na dan pregleda radi:

– utvrđivanja zdravstvene sposobnost pripadnika Oružanih snaga kojima je na posljednjem periodičnom/izvanrednom pregledu određena potreba daljnjeg liječenja/dijagnostičke obrade,

– preventivnog utvrđivanja zdravstvenog stanja pripadnika Oružanih snaga koji se raspoređuje na ustrojbeno mjesto s otegotnim uvjetima rada koji mogu štetno utjecati na promjenu ili pogoršanje zdravstvenog stanja. Pregled je usmjeren na one organe i simptome koji su vezani za štetno djelovanje procesa rada ili uvjeta rada, a rok i sadržaj pregleda odredit će se u ovisnosti o utvrđenim štetnim utjecajima kojima je osoba izložena.

– preventivnog utvrđivanja zdravstvenog stanja djelatnika Vojnog ordinarijata, kapelana i djelatnika u Vojnom ordinarijatu, Uredu Vojnog ordinarijata i Odjelu za potporu Vojnom ordinarijatu.

Vojni letači i časnici za navođenje imaju obvezu prijavljivanja svake promjene zdravstvenog stanja koja bi mogla utjecati na sigurno obnašanje dužnosti. Prijava se podnosi nadležnom vojnom doktoru medicine pri ustrojstvenoj jedinici vojnog letača odnosno časnika za navođenje.

II. POSTUPAK UPUĆIVANJA NA ZDRAVSTVENE PREGLEDE

Članak 9.

Pripadnici Oružanih snaga upućuju se na periodične zdravstvene preglede u rokovima propisanim člankom 7.#clanak7 ovog Pravilnika.

Periodični zdravstveni pregledi provode se unutar 90 dana prije isteka roka posljednjeg periodičnog pregleda odnosno prije potpisivanja novog ugovora.

Članak 10.

Kandidate i pripadnike Oružanih snaga na zdravstvene preglede upućuju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga (u daljnjem tekstu: naručitelji).

Naručitelji upućuju osobe na zdravstveni pregled s Uputnicom za zdravstveni pregled (tiskanica UZP) koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog br. 1).

Naručitelj je obvezan podnositelja zahtjeva za izvanredni zdravstveni pregled iz članka 8.#clanak8 ovog Pravilnika u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva obavijestiti o terminu i mjestu provedbe pregleda.

Naručitelji su dužni voditi evidenciju o obavljenim pregledima i upućivati osobe na preglede u skladu s rokovima propisanim ovim Pravilnikom.

Evidenciju o obavljenim zdravstvenim pregledima za djelatnike Ministarstva obrane vode ovlašteni djelatnici Uprave za ljudske resurse, za pripadnike Oružanih snaga evidenciju vode ovlašteni djelatnici Vojno zdravstvenog središta, a za VSOA-u nadležna ustrojstvena jedinica VSOA-e.

Članak 11.

Prilikom upućivanja na zdravstveni pregled kandidati i pripadnici Oružanih snaga obavještavaju se da su izvršitelju pregleda obvezni dostaviti:

– potvrdu izabranog doktora medicine o ne/postojanju psihičkih, zaraznih i kroničnih bolesti,

– raspoloživu medicinsku i nemedicinsku dokumentaciju,

– rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja – invaliditeta, s pripadajućim nalazom i mišljenjem.

Potvrda iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka izdaje se na tiskanici P koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog br. 2).

Kandidati i pripadnici Oružanih snaga obvezni su prilikom zdravstvenog pregleda ispuniti Upitnik na tiskanici I koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog br. 3).

Članak 12.

Na periodične preglede ne upućuju se pripadnici Oružanih snaga:

– koji su prije isteka roka za periodični pregled upućeni na ocjenu prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji Ministarstva obrane,

– koji dostave potvrdu izabranog doktora o postojanju akutne faze bolesti ili ozljede. Oni su obvezni pristupiti pregledu nakon zaključenja bolovanja odnosno završetka akutne faze bolesti ili ozljede,

– koji se u vrijeme isteka roka za periodični pregled nalaze na rodiljnom dopustu ili na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći. Njih se na pregled upućuje po povratku s dopusta,

– koji u mjesecu u kojem istječe rok za periodični pregled iz drugih razloga nisu na svojem ustrojbenom mjestu. Njih se na pregled upućuje po povratku na dužnost.

III. OCJENJIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 13.

Ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti provodi se u skladu s Metodologijskim uputama za provedbu zdravstvenih pregleda i Metodologijskim uputama za skupna i pojedinačna psihološka ispitivanja te prema kriterijima utvrđenima Popisom bolesti i srodnih zdravstvenih problema, Popisom minimalnih zdravstvenih zahtjeva, Temeljnim psihičkim zahtjevima za djelatnu vojnu službu i Zdravstvenim standardima za dužnosti zrakoplovnog osoblja.

Ocjenjivanje osoba na mjestima s posebnim uvjetima rada provodi se i na temelju dodatnih kriterija propisanih na temelju Zakona o zračnom prometu, Pomorskog zakonika i drugih propisa koji uređuju utvrđivanje zdravstvene sposobnosti na mjestima s posebnim uvjetima rada.

Metodologijske upute za provedbu zdravstvenih pregleda, Popis bolesti i srodnih zdravstvenih problema, Zdravstveni standardi za dužnosti zrakoplovnog osoblja nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika (Prilog br. 4, Prilog br. 5 i Prilog br. 6).

Popis minimalnih zdravstvenih zahtjeva utvrđuje i donosi čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za poslove zdravstva.

Metodologijske upute za skupna i pojedinačna psihologijska ispitivanja i Temeljni psihički zahtjevi za djelatnu vojnu službu sastavni su dio pravilnika kojim se uređuje privlačenje, selekcija i odabir za prijam u djelatnu vojnu službu.

Članak 14.

Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju rezultata obavljenog zdravstvenog pregleda, medicinske i druge dokumentacije te rezultata psihologijskih ispitivanja.

Na periodičnom i izvanrednom pregledu može se uvažiti i zdravstvena dokumentacija koja nije starija od šest mjeseci, uz mogućnost ponavljanja odnosno dodatne obrade po indikaciji.

Ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti djelatnog vojnika primljenog po ugovoru prije potpisivanja novog ugovora, prije prijma u djelatnu vojnu službu na neodređeno i prije prijma u djelatnu vojnu službu na dočasničku dužnost provodi se prema kriterijima propisanima za kandidate za prijam.

Kada se dragovoljni ročnik prima u djelatnu vojnu službu na časničku dužnost ne donosi se ocjena zdravstvene sposobnosti već se prihvaća kao valjana ocjena zdravstvene sposobnosti za vojnu službu dragovoljnog ročnika iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika uz obvezu provedbe psiholoških ispitivanja u skladu s psihičkim zahtjevima za časnike, propisanim pravilnikom koji se uređuje privlačenje, selekcija i odabir za prijam u djelatnu vojnu službu.

Ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti kadeta i stipendista tijekom školovanja u slučaju upućivanja na izvanredni zdravstveni pregled i u slučaju pregleda za prijam u djelatnu vojnu službu provodi se prema kriterijima propisanima za periodične preglede kandidata za civilno vojno školovanje.

Ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za sudjelovanje u mirovnim misijama i operacijama provodi se prema kriterijima propisanima za pripadnike Oružanih snaga uz dodatne kriterije utvrđene u skladu s pravilnikom kojim se uređuje sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, ovisno o zemlji u koju se kandidat upućuje.

Za potrebe utvrđivanja zdravstvene sposobnosti kandidata za mirovnu misiju i operaciju i kandidata za vojnu izobrazbu u inozemstvu prihvaća se ocjena utvrđene zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu ili za službu u Oružanim snagama donesena na temelju prethodnog, periodičnog ili drugog izvanrednog zdravstvenog pregleda, ako nije prošlo više od pet godina od donošenja ove ocjene uz obvezu obavljanja kontrolnog zdravstvenog pregleda.

Nakon provedenog kontrolnog zdravstvenog pregleda specijalist medicine rada donosi ocjenu zdravstvene sposobnosti čija valjanost je 24 mjeseca od dana pregleda, uz obvezu obavljanja kontrolnog stomatološkog pregleda čija valjanost je 12 mjeseci od dana pregleda.

Ako se tijekom kontrolnog zdravstvenog pregleda utvrde promjene zdravstvenog stanja koje upućuju na zdravstvenu nesposobnost za djelatnu vojnu službu izvršitelj pregleda obavlja propisane dodatne pretrage i preglede te donosi ocjenu zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

Kandidati za koje prethodno nije utvrđena zdravstvena sposobnost po drugoj osnovi obvezno se upućuju na izvanredni zdravstveni pregled za kandidata za mirovnu misiju i operaciju. Valjanost ocjene zdravstvene sposobnosti za mirovnu misiju i operaciju donesene na temelju ovog pregleda je 24 mjeseca od dana pregleda, uz obvezu obavljanja kontrolnog stomatološkog pregleda čija valjanost je 12 mjeseci od dana pregleda. Valjanost ocjene zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu donesene na temelju ovog pregleda je u pravilu pet godina, a utvrđuje se u skladu s propisanim rokovima periodičnih zdravstvenih pregleda iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika.

Kandidati su dužni u vremenu od obavljenog kontrolnog odnosno izvanrednog zdravstvenog pregleda do očekivanog odlaska u mirovnu misiju ili operaciju obavijestiti svoju ustrojstvenu jedinicu o svakoj promjeni zdravstvenog stanja koja može utjecati na sposobnost za mirovnu misiju ili operaciju.

Nakon provedenog izvanrednog pregleda po povratku iz mirovne misije ili operacije ne donosi se uvjerenje s ocjenom zdravstvene sposobnosti već nalaz i mišljenje specijaliste medicine rada o utvrđenom zdravstvenom stanju. Ako se tijekom ovoga pregleda utvrde promjene zdravstvenog stanja koje upućuju na promjenu zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu izvršitelj pregleda donijet će ocjenu zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu. Osim ovog pregleda sudionicima se rade i dodatni pregledi i pretrage utvrđene u skladu s pravilnikom kojim se uređuje sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Članak 15.

Zdravstvena sposobnost ocjenjuje se jednom od ocjena:

– sposoban,

– nesposoban,

– daljnje liječenje/dijagnostička obrada.

Članak 16.

Zdravstvena sposobnost ocjenjuje se za:

– djelatnu vojnu službu ili za službu u Oružanim snagama – tijekom prethodnog, periodičnog i izvanrednog pregleda,

– obavljanje službe na ustrojbenom mjestu u okviru specijalnosti roda/službe/struke ili na radnom mjestu – tijekom periodičnog i izvanrednog pregleda,

– zahtjeve zbog kojih je osoba upućena na izvanredni zdravstveni pregled – tijekom izvanrednog pregleda,

– za obavljanje poslova djelatnika iz članka 3.#clanak3 stavka 4. ovog Pravilnika.

U svim slučajevima kada se ocjenjuje zdravstvena sposobnost djelatne vojne osobe obvezno se donosi i ocjena zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

U svim slučajevima kada se ocjenjuje zdravstvena sposobnost državnog službenika i namještenika u Oružanim snagama obvezno se donosi i ocjena zdravstvene sposobnosti za službu.

U svim slučajevima kada se ocjenjuje zdravstvena sposobnost djelatnika iz članka 3.#clanak3 stavka 4. ovoga Pravilnika obvezno se donosi i ocjena zdravstvene sposobnosti za poslove koje obavljaju.

Osobe za koje se utvrdi da udovoljavaju propisanim zahtjevima ocjenjuju se ocjenom sposoban.

Osobe za koje se utvrdi da ne udovoljavaju propisanim zahtjevima ocjenjuju se ocjenom nesposoban.

Ocjena daljnje liječenje/dijagnostička obrada donosi se za osobe za koje se utvrdi da nije moguće donijeti ocjenu sposoban ili nesposoban zbog liječenja koje je u tijeku te za osobe za koje se utvrdi potreba daljnjeg liječenja i/ili daljnje dijagnostičke obrade.

Članak 17.

Zdravstvenu sposobnost kandidata i pripadnika Oružanih snaga utvrđuju specijalisti medicine rada, zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje, prvostupanjska zdravstvena komisija i Viša zdravstvena komisija Ministarstva obrane.

Specijalisti medicine rada, članovi zdravstvenih komisija, specijalisti iz drugih područja medicine i stručnjaci pozvani od Ministarstva obrane koji ocjenjuju zdravstvenu sposobnost zrakoplovnog osoblja i stalno ukrcanih osoba na ratnim brodovima i brodovima Obalne straže moraju imati i odgovarajuću stručnu osposobljenost propisanu općim propisima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog i pomorskog osoblja.

Članak 18.

Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje utvrđuje zdravstvenu sposobnost kandidata za kadete-pilote, kadeta-pilota, kandidata za zrakoplovno osoblje i zrakoplovnog osoblja.

Zrakoplovnim osobljem smatraju se:

– članovi letačke posade – vojni letači

– zrakoplovno tehničko osoblje

– časnici za navođenje vojnih zrakoplova

– operateri besposadnih letjelica

– padobranci.

Zrakoplovno osoblje kategorizira se u sljedeće kategorije zdravstvene sposobnosti:

1) kategorija A – kadeti-piloti i vojni piloti

2) kategorija B – navigatori i tehničari-letači

3) kategorija C – padobranci

4) kategorija D – zrakoplovno tehničko osoblje

5) kategorija E – specijalisti-letači, časnici za navođenje vojnih zrakoplova, operateri besposadnih letjelica i ostalo osoblje koje nije obuhvaćeno kategorijama A, B, C i D, a obavlja poslove u svezi vojnog zračnog prometa.

Članak 19.

Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje osniva se u Vojno zdravstvenom središtu.

Zdravstvena komisija ima pet članova od kojih je jedan ujedno i predsjednik, a jedan zamjenik.

Predsjednik i zamjenik predsjednika zdravstvene komisije su doktori medicine – specijalisti medicine rada, dva člana su doktori medicine – specijalisti određenih grana medicine, a jedan je psiholog. Predsjednik i zamjenik predsjednika zdravstvene komisije moraju imati završenu osnovnu i naprednu obuku iz područja zrakoplovne medicine. Ostali članovi zdravstvene komisije moraju imati završenu osnovnu obuku iz područja zrakoplovne medicine.

Zdravstvena komisija ima tajnika za obavljanje administrativnih poslova.

Članak 20.

Specijalist medicine rada na temelju utvrđene ocjene zdravstvene sposobnosti izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata na tiskanici UZS-1 odnosno pripadnika Oružanih snaga na tiskanici UZS -2.

Članovi zdravstvene komisije za zrakoplovno osoblje tijekom pregleda ispunjavaju Karton zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja na tiskanici ZP-ZO i donose nalaz i mišljenje na tiskanici NM-ZO koji su temelj za izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na tiskanicama UZS-ZO i UZS-PD. Valjanost uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti u skladu je s rokovima propisanim u članku 7.#clanak7 ovog Pravilnika.

Tiskanice UZS-1, UZS-2, ZP-ZO, NM-ZO, UZS-ZO i UZS-PD nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika (Prilog br. 7, Prilog br. 8, Prilog br. 9, Prilog br. 10, Prilog br. 11 i Prilog br. 12).

Članak 21.

Uvjerenje s ocjenom zdravstvene sposobnosti izdaje se najkasnije u roku od osam dana od dana početka zdravstvenog pregleda odnosno u roku od 12 dana u slučaju zdravstvenog pregleda kandidata za mirovnu misiju ili operaciju, a najkasnije u roku od 30 dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.

Ako ocjenu zdravstvene sposobnosti ne donesu u roku od 30 dana od dana početka zdravstvenog pregleda, specijalist medicine rada odnosno Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje izdaje uvjerenje s obrazloženjem razloga neocjenjivanja i isto dostavlja naručitelju pregleda.

Članak 22.

Uvjerenja UZS-1 i UZS-2 specijalist medicine rada dostavlja naručitelju pregleda.

Uvjerenje UZS-ZO zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje dostavlja naručitelju pregleda i Samostalnom odjelu za vojni zračni promet, a uvjerenje UZS-PD izdaje pregledanoj osobi kandidatu za zrakoplovno osoblje odnosno zrakoplovnom osoblju radi prilaganja uz propisanu dozvolu za obavljanje poslova i drugih aktivnosti u svezi s vojnim zračnim prometom.

Uvjerenja UZS-2 i UZS-ZO naručitelj pregleda obvezno dostavlja pripadniku Oružanih snaga, osim za djelatnu vojnu osobu ocijenjenu ocjenom nesposoban za djelatnu vojnu službu.

Na uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ocijenjena osoba, osim djelatnih vojnih osoba ocijenjenih ocjenom nesposoban za djelatnu vojnu službu, ima pravo u roku od osam dana od dana primitka uvjerenja uložiti prigovor prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji preko izvršitelja pregleda.

Kada specijalist medicine rada ocijeni djelatnu vojnu osobu nesposobnom za djelatnu vojnu službu, obvezan je izravno dostaviti prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji odgovarajuće uvjerenje i raspoloživu medicinsku i drugu dokumentaciju.

Kada zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje ocijeni kandidata za zrakoplovno osoblje ili zrakoplovno osoblje nesposobnim za obavljanje poslova zrakoplovnog osoblja, obvezni su u slučaju prigovora izravno dostaviti prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji odgovarajuće uvjerenje i raspoloživu medicinsku i drugu dokumentaciju.

Rok za dostavu uvjerenja i dokumentacije iz stavka 5. i 6. ovoga članka je 15 dana od dana izdavanja uvjerenja.

Članak 23.

Ako je pripadnik Oružanih snaga ocijenjen nesposobnim za rad na ustrojbenom mjestu u okviru specijalnosti roda/službe/struke ili radnog mjesta, a sposobnim za djelatnu vojnu službu odnosno za službu u Oružanim snagama, personalni odjel/djelatnik ustrojstvene jedinice djelatnika odnosno Središnjica za upravljanje osobljem, pokrenut će postupak premještaja na odgovarajuće ustrojbeno mjesto.

Ocjena nesposoban za službu u Oružanim snagama temelj je za pokretanje postupka ocjene radne sposobnosti pri nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Članak 24.

Ako specijalist medicine rada odnosno zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje izdaju uvjerenje s ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada obvezno u uvjerenju utvrđuju rok za novi pregled koji ne može biti dulji od šest mjeseci od dana izdavanja uvjerenja.

Specijalist medicine rada u roku od sedam dana od dana izdavanja uvjerenja dostavlja putem pregledane osobe obavijest o potrebi daljnjeg liječenja/dijagnostičke obrade izabranom doktoru medicine ocijenjene osobe.

Članak 25.

Prvostupanjska zdravstvena komisija osniva se u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za poslove zdravstva.

Prvostupanjska zdravstvena komisija ima pet članova od kojih je jedan ujedno i predsjednik.

Predsjednik zdravstvene komisije je doktor medicine – specijalist medicine rada, tri člana su doktori medicine – specijalisti određenih grana medicine ili doktori medicine, a jedan je diplomirani pravnik.

Jedan od članova zdravstvene komisije ujedno je i zamjenik predsjednika zdravstvene komisije.

Zdravstvena komisija ima tajnika za obavljanje administrativnih poslova.

Članak 26.

Prvostupanjska zdravstvena komisija utvrđuje zdravstvenu sposobnost za vojnu službu i donosi rješenje u upravnom postupku kada:

– rješava po prigovoru pripadnika Oružanih snaga na uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, odnosno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja,

– specijalist medicine rada ocijeni djelatnu vojnu osobu nesposobnom za djelatnu vojnu službu,

– izabrani doktor medicine uputi zahtjev za medicinsko vještačenje pripadnika Oružanih snaga (Obrazac 1-IN),

– utvrđuje zdravstvenu sposobnost djelatnih vojnih osoba koje se nalaze na dugotrajnom bolovanju.

U radu prvostupanjske zdravstvene komisije pri rješavanju prigovora na ocjenu zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i stalno ukrcanih osoba na ratnim brodovima i brodovima Obalne straže mogu sudjelovati na poziv predsjednika zdravstvene komisije specijalisti medicine ili stručnjaci pozvani od Ministarstva obrane iz članka 17.#clanak17 ovog Pravilnika.

Izabrani doktor medicine obvezan je na zahtjev prvostupanjske zdravstvene komisije za djelatnu vojnu osobu ispuniti izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika (Obrazac 1-IN) i dostaviti ga prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Ako izabrani doktor medicine u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva ne dostavi obrazac 1-IN upućuje se ponovljeni zahtjev. Ako izabrani doktor medicine na ponovljeni zahtjev u roku od 30 dana ne dostavi obrazac 1-IN prvostupanjska zdravstvena komisija donijet će rješenje o zdravstvenoj sposobnosti temeljem postojeće dokumentacije.

Ako se djelatna vojna osoba nalazi na dugotrajnom bolovanju nadređeni zapovjednik na dužnosti zapovjednika samostalne bojne, njemu ravne ili više razine obvezan je uputiti zahtjev izabranom doktoru medicine koji na temelju zahtjeva ispunjava obrazac 1-IN i s propisanom dokumentacijom predmet upućuje prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji na ocjenu zdravstvene sposobnosti.

Članak 27.

Ako prvostupanjska zdravstvena komisija utvrdi da dostavljena medicinska odnosno druga relevantna dokumentacija nije potpuna, zatražit će dopunu od izabranog doktora medicine ili od osobe koja se ocjenjuje ili od ustrojstvene jedinice kojoj djelatnik pripada odnosno od njezina ustrojbenog slijednika.

Ako se zatražena dopuna dokumentacije ne dostavi u roku od 15 dana osoba se obvezno poziva na pregled. U slučaju neodazivanja na pregled prvostupanjska zdravstvena komisija donijet će rješenje o zdravstvenoj sposobnosti temeljem postojeće dokumentacije. O neodazivanju na pregled obvezno se obavještava ustrojstvena jedinica djelatnika.

Članak 28.

Rješenje o ocjeni zdravstvene sposobnosti odnosno zaključak o obustavi postupka prvostupanjska zdravstvena komisija dostavlja:

– ocijenjenoj osobi uz dostavnicu na adresu prebivališta/boravišta,

– ustrojstvenoj jedinici djelatnika te Središnjici za upravljanje osobljem,

– izabranom doktoru medicine pripadnika Oružanih snaga.

Na rješenja prvostupanjske zdravstvene komisije može se, u roku od 15 dana od dana primitka, izjaviti žalba Višoj zdravstvenoj komisiji preko prvostupanjske zdravstvene komisije.

Članak 29.

Viša zdravstvena komisija osniva se u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske resurse.

Viša zdravstvena komisija ima pet članova od kojih je jedan ujedno i predsjednik.

Predsjednik Više zdravstvene komisije je doktor medicine – specijalist medicine rada, tri člana su doktori medicine – specijalisti određenih grana medicine, a jedan je diplomirani pravnik. Jedan od članova zdravstvene komisije ujedno je i zamjenik predsjednika Više zdravstvene komisije.

Viša zdravstvena komisija ima tajnika za obavljanje administrativnih poslova.

Članak 30.

Viša zdravstvena komisija rješava o žalbi na temelju dokumentacije pribavljene od prvostupanjske zdravstvene komisije, a može po potrebi dopuniti postupak pribavljanjem dodatne dokumentacije, dodatnim specijalističkim pregledima ili neposrednim pregledom djelatne vojne osobe.

U radu Više zdravstvene komisije pri rješavanju žalbi na ocjenu zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja, stalno ukrcanih osoba na ratnim brodovima i brodovima Obalne straže sudjeluju na poziv predsjednika komisije odgovarajući specijalisti medicine ili stručnjaci pozvani od Ministarstva obrane iz članka 17.#clanak17 ovog Pravilnika i ovlašteni predstavnik Samostalnog odjela za vojni zračni promet, odnosno Odjela vojnog pomorskog prometa.

Viša zdravstvena komisija dužna je donijeti rješenje o žalbi u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva odnosno kada je za rješavanje potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju najdulje u roku od 60 dana.

Rješenje Više zdravstvene komisije je konačno u upravnom postupku.

Rješenje odnosno zaključak o obustavi postupka Više zdravstvene komisije dostavlja se preko prvostupanjske zdravstvene komisije.

Članak 31.

Zdravstvene komisije mogu prilikom donošenja ocjene zdravstvene sposobnosti po potrebi angažirati kao konzultante specijaliste pojedinih grana medicine i psihologe.

Članove prvostupanjske zdravstvene komisije, Više zdravstvene komisije i Zdravstvene komisije za zrakoplovno osoblje imenuje ministar obrane.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove zdravstva stručno usmjerava i nadzire rad zdravstvenih komisija te rad specijalista medicine rada i drugih specijalista koji sudjeluju u donošenju ocjene zdravstvene sposobnosti.

Članovima i tajnicima zdravstvenih komisija pripada naknada za rad u iznosu koji odredi ministar obrane.

Članak 32.

Konačno rješenje kojim je osoba ocijenjena nesposobnom za službu u Oružanim snagama, odnosno za obavljanje poslova službene osobe (državni službenici) VSOA-e zdravstvena komisija uz cjelokupnu medicinsku i drugu dokumentaciju dostavlja Upravi za ljudske resurse odnosno za službene osobe (državne službenike) VSOA-e Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Zdravstvena dokumentacija na temelju koje je djelatnik ocijenjen nesposobnim za službu u Oružanim snagama, odnosno za obavljanje poslova službene osobe (državni službenici) VSOA-e, dostavlja se u skladu s propisima o zaštiti stručne odnosno liječničke tajne.

Članak 33.

Uprava za ljudske resurse donosi rješenje o prestanku djelatne vojne službe koje zajedno s medicinskom dokumentacijom dostavlja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

IV. METODOLOGIJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

Članak 34.

Zdravstvene preglede kandidata i pripadnika Oružanih snaga obavljaju doktori medicine, doktori medicine – specijalisti pojedinih grana medicine, doktori stomatologije, psiholozi te medicinske sestre/tehničari, u pravilu djelatnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

Članak 35.

Zdravstveni pregledi obuhvaćaju:

1) Utvrđivanje statusa i funkcionalne sposobnosti svih organskih sustava, organa i osjetila: ruku s ramenim pojasom (R), nogu sa zdjeličnim pojasom (N), unutarnjih i drugih organa u sastavu općeg stanja (OS), osjetilo vida (O), osjetilo sluha (U), središnjeg i perifernog živčanog sustava (NP), kognitivne sposobnosti (I) i psihički status (L).

2) Posebno pronalaženje i evidentiranje patoloških stanja i poremećaja koji utječu na ocjenu zdravstvene sposobnosti: opća tjelesna nerazvijenost (As), izrazita gojaznost (Ob), promjene na koži (K), nedostatak do 5 zuba u jednoj vilici (Z), mucanje (M), poremećaj u raspoznavanju boja – protanopi i deuteroanopi (KV), poremećaj noćnog vida (NV), poremećaj stereovida (SV).

Utvrđene vrijednosti antropometrijskih mjerenja i nalazi o zdravstvenom statusu/stanju upisuju se u karton zdravstvenog pregleda na tiskanici ZP.

Karton zdravstvenog pregleda na tiskanici ZP nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog br. 13).

Članak 36.

Psihološka se ispitivanja provode u skladu s pravilnikom kojim se uređuje privlačenje, selekcija i odabir za prijam u djelatnu vojnu službu.

Na temelju provedenih psiholoških ispitivanja psiholog ispunjava i ovjerava Psihološki nalaz i rezultate psiholoških ispitivanja na odgovarajućoj tiskanici koja je sastavni dio pravilnika kojim se uređuje privlačenje, selekcija i odabir za prijam u djelatnu vojnu službu.

Članak 37.

Zdravstveni pregled po svojem opsegu može biti:

– temeljni

– standardni

– standardni prošireni

– standardni skraćeni

Članak 38.

Temeljni zdravstveni pregled provodi se isključivo u svrhu odabira kandidata za prijam, a prije njihovog upućivanja na prethodni pregled i utvrđivanja ocjene zdravstvene sposobnosti.

Temeljni zdravstveni pregled sastoji se od:

1. općemedicinskog pregleda,

2. pregleda doktora stomatologije,

3. antropometrijskih mjerenja,

4. psiholoških ispitivanja,

5. uvida u dostavljenu medicinsku i nemedicinsku dokumentaciju.

Temeljni zdravstveni pregled provode zdravstveni djelatnici i psiholozi u pravilu iz Središnjice za upravljanje osobljem.

Čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za poslove zdravstva, može, po potrebi, zatražiti angažiranje i drugih doktora medicine ili stomatologije za provedbu pregleda te proširiti temeljni pregled sadržajima iz standardnog pregleda.

Kandidati kojima tijekom temeljnog pregleda i uvida u dostavljenu dokumentaciju nisu utvrđena odstupanja u zdravstvenom stanju u odnosu na elementarne zdravstvene i psihologijske kriterije za prijam upućuju se na standardni zdravstveni pregled. Izvršitelj temeljnih pregleda obvezan je voditi evidenciju o izvršenim pregledima. Karton zdravstvenog pregleda ovih kandidata s upisanim vrijednostima i nalazima proisteklim iz temeljnog pregleda dostavlja se na utvrđivanje ocjene zdravstvene sposobnosti izvršitelju standardnog pregleda, specijalistu medicine rada u Vojno zdravstvenom središtu.

Kandidati kojima su tijekom temeljnog zdravstvenog pregleda utvrđena odstupanja u zdravstvenom stanju u odnosu na propisane kriterije za prijam isključuju se iz daljnjeg postupka odabira. Doktor medicine iz Središnjice za upravljanje osobljem koji je izvršio temeljni zdravstveni pregled odgovarajući nalaz i mišljenje na tiskanici NMT dostavlja ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za odabir.

Tiskanica NMT nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Pravilnika (Prilog br. 14).

Članak 39.

Standardni zdravstveni pregled u slučajevima prethodnog zdravstvenog pregleda sastoji se od:

1. općeg kliničkog pregleda specijalista medicine rada,

2. antropometrijskih mjerenja,

3. laboratorijske pretrage krvi i urina,

4. EKG (standardni i prekordijalni odvodi),

5. spirometrije,

6. ispitivanja vidnih sposobnosti, uključujući i pregled oftalmologa,

7. ispitivanja slušnih sposobnosti, uključujući i pregled otorinolaringologa,

8. ispitivanja lokomotornog sustava, uključujući i pregled fizijatra,

9. psihijatrijskog pregleda,

10. ginekološkog pregleda žena kandidatkinja i pripadnica Oružanih snaga,

11. pregleda doktora stomatologije,

12. psihološkog ispitivanja,

13. pregleda ostalih specijalista medicine po indikaciji,

14. ostalih dijagnostičkih pretraga uključivo i testiranje na droge po indikaciji.

Podaci i mjerenja provedena u sklopu temeljnog zdravstvenog pregleda, ukoliko nisu starija od 60 dana, prihvaćaju se kao dio sadržaja standardnog pregleda i ne ponavljaju se.

Ginekološki se pregled može izvršiti kod ginekologa prije pristupanja zdravstvenom pregledu, a nalaz i mišljenje se dostavlja izvršitelju standardnog pregleda.

Standardni zdravstveni pregled u slučaju periodičnog i izvanrednog zdravstvenog pregleda sastoji se od pregleda i pretraga iz stavka 1. ovoga članka osim pregleda oftalmologa, otorinolaringologa, fizijatra i psihijatra. Indikaciju za ove preglede po potrebi postavlja specijalist medicine rada.

Kao dio standardnog periodičnog zdravstvenog pregleda osoba s navršenih 45 i više godina života na dan pregleda provodi se i:

a) za muške osobe: pregled prostate, određivanje PSA

b) za ženske osobe: UZV/mamografija

c) RTG snimka pluća u dva smjera

d) krv u stolici.

Članak 40.

Standardni prošireni zdravstveni pregled obavlja se u skladu s odgovarajućim propisima kod zdravstvenih pregleda:

1. Zrakoplovnog osoblja. Sadržaj zdravstvenog pregleda ovog osoblja opisan je u Metodologijskim uputama za zdravstvene preglede (Prilog br. 4).

2. Stalno ukrcanih osoba vojnih brodova, podmorničara, ronitelja i pomorskih diverzanata. Sadržaj zdravstvenog pregleda ovog osoblja opisan je u Metodologijskim uputama za zdravstvene preglede (Prilog br. 4).

3. Osoba koje se raspoređuju ili rade na poslovima s otežanim ili posebnim uvjetima rada i štetnostima po zdravlje,

4. Kandidata i sudionika mirovnih misija i operacija po indikaciji,

5. Kandidata i pripadnika Oružanih snaga koji nisu navedeni u prethodnim stavcima ovoga članka, a izvršitelj pregleda nalazi stručnu potrebu za dodatnim pretragama i pregledima, posebno kada se to odnosi na donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti tijekom periodičnog zdravstvenog pregleda, pri čemu izvršitelj pregleda ima obvezu o tome izvijestiti naručitelja pregleda, odnosno osobe koje je ovlastio naručitelj. Naručitelji pregleda su ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga, te Središnjica za upravljanje osobljem nakon preuzimanja ovlasti.

Standardni skraćeni zdravstveni pregled obavlja se u skladu s odgovarajućim propisima kod zdravstvenih pregleda:

1. Kontrolnog zdravstvenog pregleda kandidata za mirovnu misiju i operaciju. Ovaj pregled obavlja se kandidatima koji imaju valjano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti na temelju prethodnog, periodičnog ili drugog izvanrednog zdravstvenog pregleda. Kandidati koji imaju valjano uvjerenje od posljednjeg izvanrednog pregleda za mirovnu misiju i operaciju nemaju obvezu pristupiti ovom pregledu osim obveze kontrolnog stomatološkog pregleda u slučaju isteka valjanosti ovog pregleda prije očekivanog termina upućivanja u mirovnu misiju i operaciju. Pregled se sastoji od:

a) općeg kliničkog pregleda specijalista medicine rada,

b) pregleda specijaliste epidemiologa,

c) pregleda vojnog doktora stomatologije,

d) laboratorijske pretrage krvi i urina,

e) psihološkog ispitivanja,

f) pregleda ostalih specijalista medicine po indikaciji,

g) ostalih dijagnostičkih pretraga po indikaciji.

Pregled epidemiologa po potrebi može obaviti i specijalist medicine rada. Osim navedenih pregleda i pretraga kandidatima se rade i dodatni pregledi i pretrage propisane na temelju pravilnika kojim se uređuje sudjelovanj pripadnika Oružanih snaga i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

2. Zdravstvenog pregleda kandidata za vojnu izobrazbu izvan granica Republike Hrvatske. Ovaj pregled obavlja se kandidatima koji imaju valjano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti na temelju prethodnog, periodičnog ili drugog izvanrednog zdravstvenog pregleda. Sadržaj pregleda je istovrstan sadržaju kontrolnog zdravstvenog pregleda kandidata za mirovnu misiju i operaciju uz obvezu obavljanja dodatnih pretraga zahtijevanih ovisno o propisima zemlje u koju se kandidat upućuje.

3. Ciljanog zdravstvenog pregleda. Ovim pregledom preventivno se utvrđuje zdravstveno stanje pripadnika Oružanih snaga u slučajevima kada se predviđa moguća promjena ili pogoršanje zdravstvenog stanja, a pregled je usmjeren je na one organe i simptome koji su vezani za štetno djelovanje procesa rada ili uvjeta rada. Sadržaj pregleda odredit će se u ovisnosti o utvrđenim štetnostima kojima je djelatnik izložen.

Članak 41.

Dodatni pregledi specijalista medicine i dodatne pretrage obavljaju se po indikaciji specijalista medicine rada i drugih specijalista medicine, izvršitelja pregleda, uz prethodnu suglasnost specijalista medicine rada.

Nalazi psiholoških ispitivanja koji upućuju na patološka stanja uvjetuju daljnju specijalističku obradu.

U obavljanju izvanrednih zdravstvenih pregleda pri upućivanju i po povratku pripadnika Oružanih snaga iz mirovnih misija i operacija sudjeluje i specijalist epidemiolog.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službuL618512 (»Narodne novine«, broj 97/08).

Članak 43.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/10-04/1

Urbroj: 512-01-10-10

Zagreb, 28. listopada 2010.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

PRILOZI

zatvori
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !