Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava u svrhu poticanja i zaštite pluralizma i raznovrsnosti medija ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 20.7.2005 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava u svrhu poticanja i zaštite pluralizma i raznovrsnosti medija

MINISTARSTVO KULTURE

1748

Na temelju članka 5.L265441 stavka 3. Zakona o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU SREDSTAVA U SVRHU POTICANJA I ZAŠTITE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI MEDIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, kriteriji i postupak provođenja javnoga natječaja za dodjelu poticaja iz sredstava državnog proračuna u svrhu poticanja i zaštite pluralizma i raznovrsnosti medija.

Članak 2.

Sredstvima iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika poticat će se proizvodnja i objavljivanje programskih sadržaja nakladnika medija koji su utvrđeni člankom 5. stavkom 2. Zakona o medijima.

Članak 3.

Sredstva za sufinanciranje programskih sadržaja nakladnika medija iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika dodjeljuju se putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) što ga raspisuje Ministarstvo kulture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

Natječaj se raspisuje do kraja svibnja tekuće godine za sljedeću proračunsku godinu, a objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web stranici Ministarstva.

Natječaj je otvoren do isteka roka naznačenog u samom tekstu Natječaja, a najmanje mjesec dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

U tekstu Natječaja određuje se dokumentacija potrebna za sudjelovanje u postupku natječaja. Nedokumentirane i neobrazložene prijave neće se razmatrati.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi nakladnici medija registrirani sukladno Zakonu o medijima.

Članak 7.

Prijave podnesene na Natječaj razmatra i vrednuje stručno-savjetodavno povjerenstvo od pet članova, koje imenuje ministar kulture (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Rad Povjerenstva je javan.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se sljedeći kriteriji:

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa,

2. značenje programa za ostvarenje ciljeva iz članka 5. stavka 2. Zakona o medijima,

3. ekonomičnost i dugoročnost programa,

4. doprinos promicanju hrvatske kulture u svijetu i uključenost u međunarodnu kulturnu suradnju,

5. opći interes za kulturni razvitak,

6. financijska potpora iz drugih izvora.

Članak 8.

Povjerenstvo nakon provedenog postupka vrednovanja podnosi svoj prijedlog o dodjeli sredstava Ministarstvu. Prijedlog mora biti obrazložen.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Ministarstvo donosi odluku o dodjeli sredstava koju javno objavljuje.

Članak 9.

U provođenju odluke o dodjeli sredstava Ministarstvo zaključuje ugovor s nakladnicima medija koji su izabrani na Natječaju radi ostvarenja programskih sadržaja iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Nakladnik medija kojemu je Ministarstvo na temelju Natječaja dodijelilo sredstva koristit će dodijeljena sredstva namjenski, sukladno odluci Ministarstva, prijavi na Natječaj i zaključenom ugovoru.

O korištenju dodijeljenih sredstava nakladnik će Ministarstvu podnositi izvješća.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/04-01-247

Urbroj: 532-10-03/1-05-08

Zagreb, 6. srpnja 2005.

Ministar

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava u svrhu poticanja i zaštite pluralizma i raznovrsnosti medija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !