Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima, načinu stjecanja i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 17.1.2007 Pravilnik o uvjetima, načinu stjecanja i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

352

Na temelju odredbi članka 188.L321299 stavka 3. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br.150/05; u daljnjem tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) donijela je na sjednici održanoj 28. prosinca 2006. godine

PRAVILNIK

O UVJETIMA, NAČINU STJECANJA I PRIZNAVANJU OVLAŠTENJA ZA PRODAJU DIONICA ILI UDJELA U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, način stjecanja i priznavanje ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom za sve fizičke osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe koje po posebnom ugovoru obavljaju te poslove za društvo za upravljanje.

Članak 2.

Fizička osoba u pravnoj osobi i fizička osoba koja po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom za društvo za upravljanje (u daljnjem tekstu: Društvo) mora ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:
1. znanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju hrvatskog jezika izdanom od Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj);
2. ima najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžbom o položenoj maturi ili završnom ispitu, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, koja mora biti prevedena i potpisana od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno za taj strani jezik, te ovjerena od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u toj zemlji);
3. nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno nije pod istragom (dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju izdanim od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a strani državljani i uvjerenjem nadležnog tijela zemlje čiji su državljani, ovjerenom kao pod točkom 2. ovog članka).

Članak 3.

Fizička osoba koja po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom ne smije primati novčana sredstva za kupnju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Članak 4.

(1) Obveza je Društva prije potpisivanja ugovora o poslovnoj suradnji za obavljanje poslova prodaje (u daljnjem tekstu: Ugovor) utvrditi da fizička osoba iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika ispunjava uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom.
(2) Potpisivanje Ugovora između Društva i fizičke osobe i pisana obavijest Društva Agenciji, smatraju se priznavanjem ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom.
(3) Fizička osoba u pravnoj osobi i fizička osoba koja po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom mora svakom potencijalnom ulagatelju uručiti:
– prospekt i statut investicijskog fonda,
– promidžbeni materijal investicijskog fonda koji je odobren od Agencije i
– dokaz o ovlaštenju za zastupanje od Društva.

Članak 5.

(1) Društvo je obvezno mjesečno dostavljati Agenciji ažurirani popis osoba s kojima je sklopilo Ugovor.
(2) Popis iz stavka 1. ovog članka za fizičke osobe mora sadržavati:
– ime i prezime osobe,
– adresu prebivališta/boravišta,
– zanimanje i
– odnos s Društvom.
(3) Popis iz stavka 1. ovog članka, ukoliko se radi o fizičkim osobama u pravnoj osobi, mora sadržavati osim podataka o fizičkim osobama iz stavka 2. i podatke o pravnoj osobi:
– naziv, tvrtku, MBS: i sjedište.
(4) Pravna osoba mora imati evidenciju fizičkih osoba – zaposlenika koje su ovlaštene za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom koju je Društvo dužno dostaviti Agenciji na njezin zahtjev.
(5) Podaci dostavljeni prema stavcima 2, 3. i 4. ovog članka su podaci kojima se dokazuje valjanost ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom pred Agencijom.

Članak 6.

(1) Agencija je ovlaštena nadzirati rad osoba s kojima je Društvo sklopilo Ugovor o prodaji dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom.
(2) Svaka zainteresirana stranka ima pravo podnijeti Agenciji prijavu protiv osobe koja u postupku prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom postupa protivno odredbama Zakona i ovog Pravilnika.
(3) Prijave se podnose Agenciji u pisanoj formi i moraju biti potpisane. Agencija neće uzimati u obzir nepotpisane i anonimne prijave.
(4) Ako Agencija, postupajući po potpisanoj i neanonimnoj prijavi, utvrdi da je osoba u postupku prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom prekršila odredbe Zakona i ovog Pravilnika, o tome će upozoriti Društvo koje je s tom osobom sklopilo Ugovor.
(5) Učestalo kršenje odredbi o prodaji dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom od strane osoba s kojim je Društvo sklopilo Ugovor, može biti razlogom za oduzimanje odobrenja za rad tog Društva.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/49
Urbroj: 326-01-06-1
Zagreb, 28. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima, načinu stjecanja i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !