Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
148 30.12.1999 Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 26.L66456 stavka 2. Zakona o otrovima ("Narodne novine", broj 27/99 i 55/99) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA GLEDE POSEBNIH MJERA ZAŠTITE NA RADU S OTROVIMA U PRAVNIM OSOBAMA KOJE RABE OTROVE U ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE SVRHE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika moraju zaposliti odgovornu osobu odgovarajuće visoke stručne spreme iz područja medicine, medicinske biokemije, farmacije, kemije, tehnologije, biotehnologije, biologije, veterine ili agronomije.

Odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka mora imati najmanje 3 godine radnoga iskustva na poslovima na kojima se rabe otrovi u znanstvenoistraživačke svrhe.

Članak 3.

Pravna osoba iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika mora držati otrove u posebnoj prostoriji ili ormaru pod ključem, a ključevi moraju biti pohranjeni kod zaposlenika odgovornog za smještaj i čuvanje otrova.

Pri skladištenju otrova moraju biti ispunjeni uvjeti propisani člankom 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. i 17. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom, uporabom ili zbrinjavanjem otrova i o uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili rabe otrove.

Za skladištenje otrova koji djeluju u obliku plina ili razgradnjom daju otrovne plinove primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu skladištenja otrova Skupine I koji djeluju u obliku plina.

Sva pakiranja otrova na skladištu moraju biti opremljena sukladno Zakonu o otrovima.

Članak 4.

Na radnomu mjestu na kojem se rabe otrovi u pravnoj osobi iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika mora se nalaziti:

1. Vidljivo istaknuta uputa o mjerama zaštite od otrova koji se rabi,

2. Vidljivo istaknuti simboli, znakovi i oznake za otrov koji se rabi,

3. Uputa o svim mjerama koje treba poduzeti u slučaju nesreće s otrovom ili kod sumnje da bi do nesreće moglo doći,

4. Uputa o postupcima pružanja prve pomoći ili samopomoći u slučaju otrovanja odnosno sumnje na otrovanje s otrovom koji se rabi,

5. Vidljivo istaknuta uputa o postupanju s ostacima otrova i ambalaže.

Članak 5.

Na radnom mjestu na kojem se rabe otrovi moraju se koristiti sredstva osobne zaštite.

Na radnom mjestu iz stavka 1. ovoga članka moraju se redovito koristiti sva sredstva koja služe zaštiti okoliša i ljudi koji bi mogli biti izloženi otrovu.

U blizini radnog mjesta mora se ugraditi tuš za dekontaminaciju tijela i slavina, odnosno fontana za dekontaminaciju očiju.

Članak 6.

Pravna osoba iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika mora osigurati odgovarajuće protuotrove i druga sredstva za pružanje prve pomoći u slučaju trovanja.

Članak 7.

Zabranjeno je pušenje i uzimanje hrane te pića na radnom mjestu na kojem se rabe otrovi.

Na kraju radnoga postupka mora se obaviti dekontaminacija radnog mjesta, a neutrošene otrove spremiti u ormarić.

Svi ostaci otrova i onečišćeni materijali moraju se propisno zbrinuti.

Članak 8.

Pravna osoba iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika obvezna je voditi očevidnike o otrovima sa podacima o:

- nabavi otrova,

- izdavanju otrova na radno mjesto na kojem se rabe otrovi,

- zbrinjavanju ostataka otrova, odnosno ambalaže otrova.

Podatke iz očevidnika za otrove koje rabi pravna osoba obvezna je dostaviti Hrvatskom zavodu za toksikologiju.

Članak 9.

Ako pravna osoba iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika rabi otrove koji djeluju u obliku plina mora posao obavljati u prostoru (digestor) s kontroliranim protokom zraka tako da se svi plinovi odvode kontinuirano u smjeru suprotnom od radnog mjesta zaposlenika koji rabi otrov.

Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na otrove koji djeluju u obliku aerosola ili prašine.

Uređaj iz stavka 1. ovoga članka mora odvoditi zrak koji sadrži čestice otrova na mjesto gdje neće predstavljati opasnost za ljude ili okoliš, a koncentracija na izlazu mora biti toliko niska da u najnepovoljnijim hidrometeorološkim uvjetima ne predstavlja opasnost za ljude koji borave ili rade na najbližem položaju izvodu zraka iz uređaja.

Ako uređaj iz stavka 1. ovoga članka sadrži filtere, zbrinjavanje sadržaja filtera mora se obavljati sukladno Zakonu o otpadu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/99-01/0132
Urbroj: 534-02-30-99-0001
Zagreb, 17. prosinca 1999.

Ministar
prof. dr. sc. Željko Reiner, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !