Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati laboratoriji proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 18.6.1999 Pravilnik o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati laboratoriji proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 14. Zakona o zdrav-
stvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabeL64651 ("Narodne novine", broj 1/97 - pročišćeni tekst), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA GLEDE STRUČNIH DJELATNIKA, PROSTORIJA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJI PROIZVOĐAČA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati laboratoriji proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe sukladno članku 25. stavku 1. točki 1. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdrav-
stvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe.

Članak 2.

Ispitivanje sirovina, namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje sastoji se od laboratorijskog i senzorskog ispitivanja.

Laboratorijska ispitivanja uzoraka iz svake serije proizvoda sastoje se iz kemijskih, fizikalnih i mikrobioloških ispitivanja, zavisno o vrsti namirnica i predmeta opće uporabe i obuhvaćaju sve elemente određene propisima o kakvoći i propisima o zdrav-
stvenoj ispravnosti kojima moraju odgovarati pojedine namirnice i predmeti opće uporabe.

Vrste laboratorijskih ispitivanja sirovina, aditiva, namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje određuju osobe koje obavljaju ispitivanja ovisno o vrsti sirovina i proizvoda sukladno propisima o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, te o nalazu senzorskih pregleda.

Članak 3.

Proizvođači namirnica i predmeta opće uporabe za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe u svom laboratoriju moraju imati prostorije i prostore ovisno o vrsti proizvoda i to:

1. Laboratorij za kemijsko-analitička ispitivanja

1.1. Prostoriju za obavljanje fizikalno-kemijskih ispitivanja s digestorom površine najmanje 15 m2

1.2. Prostoriju za optičku i drugu instrumentalnu analitiku površine najmanje 10 m2

1.3. Prostor za smještaj vaga

1.4. Prostoriju za ispitivanje kromatografskim metodama, površine najmanje 15 m˛

1.5. Prostoriju za pranje laboratorijskog posuđa, površine najmanje 10 m˛

2. Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja

2.1. Prostoriju za obavljanje mikrobioloških ispitivanja površine najmanje 10 m˛

2.2. Prostoriju za pripremanje mikrobioloških podloga površine najmanje 5 m˛

2.3. Prostor za mikroskopiranje

2.4. Prostoriju za pranje i sterilizaciju posuda za mikrobiološka ispitivanja površine najmanje 10 m˛

3. Prostor za senzorska ispitivanja

4. Zajedničke prostorije

4.1. Prostor za ispitivanje održivosti proizvoda (termostatsko ispitivanje)

4.2. Prostor za čuvanje laboratorijskih kemikalija

4.3. Prostoriju za skladištenje zapaljivog materijala površine najmanje 10 m˛ ili metalne ormariće za smještaj ovog materijala

4.4. Prostoriju voditelja laboratorija.

Članak 4.

Prostorije iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika, osim prostorije voditelja laboratorija moraju biti priključene na vodovod i kanalizaciju. Prema namjeni, ove prostorije moraju imati osiguranu zdravstveno ispravnu vodu toplu i hladnu, električnu i plinsku instalaciju. Podovi moraju biti izvedeni od čvrstog, neklizajućeg i za tekućinu nepropusnog materijala, otpornog na kemikalije, koji se lako pere i održava. Zidovi ovih prostorija moraju biti obloženi keramičkim pločicama visine najmanje 1,80 m.

Članak 5.

Proizvođači namirnica i predmeta opće uporabe iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika koji obavljaju ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica, predmeta opće uporabe i sirovina za njihovu proizvodnju u vlastitom laboratoriju, moraju imati najmanje ovu opremu i pribor:

1. Laboratorij za kemijsko-analitička ispitivanja

1.1. analitičku vagu na 5 decimala

1.2. analitičku vagu na 2 decimale

1.3. običnu tehničku vagu

1.4. potrebiti pribor za fizikalna, kemijska i senzorska ispitivanja

1.5. električnu peć s regulatorom temperature do 11000 C

1.6. sušionik s regulacijom temperature do 3000 C

1.7. termostat s regulacijom temperature +10 C do + 600 C

1.8. električnu vodenu kupelj s regulacijom temperature

1.9. hladnjak (+30 do +50 C, kapaciteta 100 do 200 l)

1.10. vakuum sisaljku

1.11. pH-metar sa specijalnim elektrodama za mjerenje pod raznim temperaturama i u raznim sredinama

1.12. električnu magnetsku mješalicu

1.13. UV/VIS spektrofotometar

2. Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja

2.1. analitičku vagu na 2 decimale

2.2. potrebit pribor za mikrobiološka ispitivanja

2.3. autoklav

2.4. sušionik s regulacijom temperature do 2000 C, za suhu sterilizaciju

2.5. 2 termostata s regulacijom temperature od +200 C do +600 C

2.6. električnu vodenu kupelj s regulacijom temperature

2.7. hladnjak od +30 do +50 C, hladnjak za duboko zamrzavanje do -250 C sa kapacitetom do 300 L

2.8. binokularni mikroskop s imerzijom i lupu

2.9. ultravioletnu svjetiljku

2.10. brojač kolonija

2.11. uređaj za homogenizaciju uzoraka.

Laboratorij za mikrobiološko ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće mora imati opremu iz stavka 1. točke 2.1. do 2.10 ovoga članka.

Pored opreme i pribora iz stavka 1. ovoga članka proizvođači namirnica i predmeta opće uporabe moraju osigurati specifičnu opremu i pribor prema vrsti ispitivanja odgovarajućim analitičkim metodama.

Članak 6.

Mikrobiološka ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda u vlastitom laboratoriju proizvođača mogu obavljati:

1. doktori medicine sa specijalizacijom iz mikrobiologije te osobe sa magisterijem ili doktoratom znanosti iz mikrobiologije

2. doktori medicine, diplomirani sanitarni inženjeri, osobe s visokom stručnom spremom prehrambeno-biološkog i veterinarskog fakulteta, farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, biološkim smjerom prirodoslovno-matematičkog fakulteta i s najmanje jednom godinom rada u laboratoriju zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe ovlaštene za obavljanje mikrobioloških superanaliza, odnosno s dvije godine rada u laboratoriju zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe ovlaštene za specijaliziranu djelatnost.

Članak 7.

Kemijska ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda u vlastitom laboratoriju proizvođača mogu obavljati:

1. osobe sa magisterijem ili doktoratom znanosti iz zdrav-
stvene ekologije, fizikalnih metoda u kemiji ili iz analitike.

2. osobe s visokom stručnom spremom prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, s kemijskim ili ekološkim smjerom prirodoslovno-matematičkog fakulteta, fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, diplomirani sanitarni inženjeri i s najmanje jednom godinom rada u laboratoriju zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe ovlaštene za obavljanje kemijskih superanaliza, odnosno s dvije godine rada u laboratoriju zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe ovlaštene za specijaliziranu djelatnost.

Članak 8.

Mikrobiološka i kemijska ispitivanja sirovina, namirnica i predmeta opće uporabe u laboratoriju proizvođača, mogu obavljati i osobe koje su ta ispitivanja u ovlaštenom laboratoriju obavljale i zatečene su na tim poslovima stupanjem na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Proizvođač namirnica i predmeta opće uporabe ne smije stavljati u promet namirnice i predmete opće uporabe bez izvješća svog laboratorija, odnosno ovlaštene zdravstvene ustanove ili druge ovlaštene pravne osobe, koja je za njega obavila ispitivanje sirovina, aditiva, namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku njihove proizvodnje.

Članak 10.

Svaka fizička i pravna osoba koja proizvodi namirnice ili predmete opće uporabe obvezna je o obavljenim laboratorijskim ispitivanjima sirovina i gotovih proizvoda voditi evidencije.

Evidencije o obavljenim senzorskim, mikrobiološkim i kemijskim ispitivanjima sirovina i gotovih proizvoda moraju biti prilagođene prirodi proizvodnje i vrsti namirnica odnosno predmeta opće uporabe.

Članak 11.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom donosi ministar zdravstva na temelju nalaza i mišljenja stručnog povjerenstva.

Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar zdravstva.

Članak 12.

Proizvođač u laboratoriju za koji je izdano rješenje iz članka 11.#clanak11 stavka 1. ovoga Pravilnika, ne može obavljati ispitivanja zdravstvene ispravnosti sirovina i gotovih proizvoda drugog proizvođača.

Članak 13.

Proizvođači namirnica i predmeta opće uporabe obvezni su uskladiti svoj rad s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Troškove provedbe postupka utvrđivanja uvjeta sukladno odredbama ovoga Pravilnika snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/99-01/0057
Urbroj: 534-04-03-99-0001
Zagreb, 13. svibnja 1999.

Ministar
prof. dr. sc. Željko Reiner, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati laboratoriji proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !