Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, veterinarske opreme i stručnih djelatnika, kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti – (“Narodne novine”, br. XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
136 16.12.1997 Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, veterinarske opreme i stručnih djelatnika, kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 83.L52461 stavak 7., članka 85.L52462 stavak 2., 3. i 4. i članka 130.L52463 stavak 3. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine", br. 70/97), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA GLEDE UREĐENJA OBJEKATA, VETERINARSKE OPREME I STRUČNIH DJELATNIKA, KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, glede uređenja objekata, prostora, prostorija, veterinarske opreme i stručnih djelatnika, kojima za obavljanje veterinarske djelatnosti, moraju udovoljavati veterinarske organizacije: veterinarske stanice s područnim ambulantama, veterinarske ambulante, veterinarske bolnice, veterinarske klinike, veterinarski dijagnostički i analitički laboratoriji te veterinarska privatna praksa i veterinarska služba ustrojena u pravnim osobama koje obavljaju djelatnost uzgoja stoke i stočarske proizvodnje (u daljnjem tekstu: veterinarska služba).

(2) Ovim se Pravilnikom propisuju i veterinarsko-zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska privatna praksa i veterinarska služba pri osnivanju, u postupku dobivanja veterinarsko-zdravstvene suglasnosti, kao i posebni uvjeti u obavljanju poslova javnih ovlasti u prenijetim im poslovima državne uprave.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom propisuju se i posebni uvjeti kojima mora udovoljavati veterinarska stanica i veterinarska ambulanta u obavljanju javnih ovlasti, kao i posebni uvjeti kojima mora udovoljavati veterinarska bolnica, veterinarska klinika, veterinarska služba i privatna veterinarska praksa, u obavljanju pojedinih poslova javnih ovlasti, kao prenesenih poslova državne uprave.

Članak 3.

(1) Zahtjev za utvrđivanje uvjeta iz članka 1.#clanak1 stavka 1. i članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva - Upravi za veterinarstvo.

(2) Zahtjevu za utvrđivanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka pri osnivanju veterinarskih organizacija, privatne prakse i veterinarske službe potrebno je priložiti prethodno mišljenje Hrvatske veterinarske komore i veterinarsko zdravstvenu suglasnost.

(3) Rješenje o udovoljavanju propisanim uvjetima iz članka 1.#clanak1 stavak 1. i članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Uprave za veterinarstvo na prijedlog stručnog povjerenstva, kojeg on osniva.

Članak 4.

Veterinarsko-zdravstvenu suglasnost iz članka 1.#clanak1 stavak 2. ovoga Pravilnika, po podnesenom zahtjevu, izdaje nadležni Veterinarski ured u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

II. VETERINARSKO-ZDRAVSTVENI UVJETI

Članak 5.

(1) Veterinarsko-zdravstveni uvjeti, koji se moraju osigurati pri osnivanju veterinarske organizacije, veterinarske privatne prakse i veterinarske službe u postupku davanja suglasnosti glede smještaja, lokacije i uređenja prostora, su sljedeći:

1. Veterinarska stanica odnosno veterinarska ambulanta u sjedištu veterinarske stanice mora biti smještena u zasebnom objektu, u pravilu izvan područja užeg centra naseljenih mjesta, s dovoljno prostora za ograđeno dvorište s parkiralištem za najmanje pet osobnih vozila i dva teretna vozila s primjerenim pristupnim putevima.

2. Veterinarska ambulanta i područna veterinarska ambulanta veterinarske stanice mora biti smještena u zasebnom objektu, u pravilu izvan područja užeg centra naseljenih mjesta, s dovoljno prostora za ograđeno dvorište s parkiralištem za najmanje dva osobna i jedno teretno vozilo s primjerenim pristupnim putevima.

3. Veterinarska ambulanta privatne prakse za male životinje može biti smještena u zasebnom objektu ili odvojenom prostoru stambenog objekta s posebnim ulazom za stranke sa životinjama sa odgovarajućim pristupnim putem za osobna vozila i vlastitim parkiralištem ili osiguranim prostorom javnog parkirališta za najmanje dva osobna vozila.

4. Veterinarska bolnica i veterinarska klinika za male životinje mora biti smještena u zasebnom objektu sa dovoljno prostora za vlastito ili osigurano (rezervirano) javno parkiralište za najmanje tri osobna vozila.

5. Veterinarska ambulanta privatne prakse za velike životinje te veterinarska bolnica i veterinarska klinika za velike životinje mora biti smještena u zasebnom objektu, u pravilu izvan područja užeg centra naseljenih mjesta, sa dovoljno prostora za ograđeno dvorište s parkiralištem za najmanje tri osobna vozila i jedno teretno vozilo te s primjerenim pristupnim putevima.

6. Veterinarska služba može biti smještena u zasebnom ili upravnom objektu unutar ograđenog ekonomskog dvorišta ili u fizički, s predprostorom odvojenom dijelu proizvodnog stočarskog objekta s posebnim ulazom.

(2) Veterinarska stanica koja ne ostvaruje uvjete iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka može prostor za parkiralište osobnih i teretnih vozila osigurati u okviru kruga svoje područne veterinarske ambulante smještene u blizini glavnih prometnica.

(3) Objekti iz stavka 1., točke 1., 2., 4. i 5. ovoga članka ne smiju biti locirani na udaljenosti manjoj od 100 (stotinu) metara od škola, dječjih vrtića, zdravstvenih i drugih javnih ustanova te objekata: za klanje životinja, za proizvodnju, obradbu, preradbu namirnica, proizvodnju hrane za životinje i objekata za neškodljivo uklanjanje i utilizaciju lešina. Objekti iz stavka 1., točke 1., 2., 4. i 5. ovoga članka moraju biti smješteni u prizemlju zgrade.

(4) Objekti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, ukoliko se osnivaju u zajedničkim stambenim zgradama moraju imati suglasnost stanara, odnosno tijela nadležnih za upravljanje zgradom (ili odgovarajućim dijelom zgrade). Posebni ulaz za stranke sa životinjama ne smije biti smješten na udaljenosti manjoj od 4 metra od ulaza za stanare ili korisnike drugih javnih prostora. Radni prostori u koje se privode životinje u pravilu moraju biti smješteni u prizemlju zgrade, a tek iznimno, uz posebnu suglasnost nadležnog povjerenstva, mogu biti smješteni u suterenu ili najviše do visine prvog kata.

Članak 6.

Raspored prostorija i putevi komunikacije između pojedinih radnih, pomoćnih i sanitarnih prostorija, unutar objekta za obavljanje zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti, moraju odgovarati logičnom slijedu rada, svih poslova i pravaca kretanja u pružanju zdravstvenih usluga te time osigurati nesmetani rad, sigurnost i kretanje stručnog osoblja i stranaka, kao i zaštitu od neovlaštenog ulaza u službene i radne prostorije.

III. UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI VETERINARSKA STANICA

A.) VETERINARSKA STANICA I AMBULANTA U SJEDIŠTU STANICE

Članak 7.

(1) Veterinarska stanica mora imati poslovni objekt s odgovarajućim, ovim Pravilnikom propisanim, prostorijama za obavljanje zdravstvene zaštite životinja i drugih poslova veterinarske djelatnosti, s veterinarskom ambulantom u sjedištu veterinarske stanice i jednim ili više objekata područnih veterinarskih ambulanti te mora imati prostorije za obavljanje administrativno-stručnih i pomoćnih poslova.

(2) Administrativno-stručni i pomoćni poslovi ili samo pojedini od ovih poslova, mogu se obavljati i izvan poslovnog objekta veterinarske stanice, ako to ne šteti funkcionalnom organiziranju poslova i ne stvara poteškoće u pružanju usluga.

(3) Veterinarska stanica i ambulanta u sjedištu veterinarske stanice mora biti vidljivo označena natpisnom tablom sa punim nazivom, adresom i telefonskim brojem. Dopunska promjenjiva tablica na ulaznom dijelu mora pružati obavijesti o dežurnom veterinaru izvan redovnog radnog vremena, sa imenom, adresom i telefonskim brojem.

Veterinarsko-zdravstveni uvjeti, lokacija, krug objekta, smještaj i prilazni putevi

Članak 8.

(1) Krug objekta veterinarske stanice i veterinarske ambulante u njenom sjedištu mora biti ograđen prikladnom ogradom sa ulaznim vratima koja onemogućavaju nekontrolirani pristup osoba i životinja. Sve slobodne površine kruga objekta, koje nisu pokrivene čvrstim materijalom, moraju biti pod uredno održavanim zelenilom.

(2) Smještaj, lokacija i krug objekta veterinarske stanice, odnosno ambulante u sjedištu veterinarske stanice, mora udovoljavati veterinarsko-zdravstvenim uvjetima iz stavka 1. točke 1. i stavka 2., članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Prilazni putovi do poslovnog objekta veterinarske stanice i putovi u krugu objekta moraju biti dovoljne širine i od čvrstog materijala.

(2) U krugu objekta mora biti postavljen odgovarajući broj hidranata ili priključaka za vodu te osigurana i druga sredstva i naprave za održavanje čistoće putova i staza.

Članak 10.

(1) U krugu objekta veterinarske stanice ili ambulante u njezinu sjedištu mora biti izgrađeno nepropusno i zatvoreno gnojište ili smješten kontejner za odlaganje otpadnih životinjskih tvari (gnoja).

(2) Veterinarska stanica ili ambulanta u njezinu sjedištu mora raspolagati potrebnim brojem posuda ili kontejnerom za prikupljanje smeća i otpada sa prikladno riješenim načinom uklanjanja ili odvoženja.

(3) Veterinarska stanica ili ambulanta u sjedištu veterinarske stanice mora raspolagati sa prikladnom nepropusnom jamom za spaljivanje ambalaže i biološko-kemijskih ostataka upotrebljavanih sredstava ili raspolagati s odgovarajućim uređajem, peći za spaljivanje otpadaka.

Vodoopskrba i odvodnja

Članak 11.

(1) Objekt veterinarske stanice i ambulante u sjedištu mora imati odgovarajuću kanalizaciju a otpadne vode i fekalije moraju se ulijevati u javnu kanalizaciju ili odgovarajuću septičku jamu.

(2) Otpadne vode mogu se slijevati u prirodni recipijent samo u slučaju da su obrađene kroz sistem pročišćavanja i dezinfekcije ako posebnim propisima nije drukčije određeno.

(3) Oborinske vode mogu se ulijevati u kanalizaciju ili prirodni recipijent bez pročišćavanja.

Članak 12.

(1) Sva mjesta korištenja vode moraju biti osigurana prikladnim odvodom u kanalizaciju uz sprečavanje razlivanja i povrata mirisa.

(2) Sva voda upotrijebljena za pranje zidnih i podnih površina radnih prostorija ambulante, mora se odvoditi, putem odgovarajućih podnih slivnika osiguranih od izlaska glodavaca i povrata mirisa, direktno u zatvoreni sistem kanalizacije.

Članak 13.

(1) Objekt veterinarske stanice i ambulante u sjedištu mora biti priljučen na javnu vodovodnu mrežu ili raspolagati vlastitim vodoopskrbnim izvorom s pripadajućim uređajem za redovitu opskrbu tekućom vodom.

(2) Odgovarajućim uređajima mora biti osigurana opskrba tekućom toplom i hladnom vodom na svim mjestima za obavljanje pregleda i zdravstvene zaštite životinja, pranje i čišćenje pribora, instrumenata i opreme te za održavanje higijene veterinarskih radnika.

Sanitarni čvor

Članak 14..

(1) Objekt veterinarske stanice mora raspolagati odvojenim sanitarnim čvorom za uposlene s jednim ili po potrebi dva zahoda za osoblje raznog spola. U predprostoru zahoda mora se postaviti uređaj za pranje, brisanje ili sušenje ruku.

(2) Veterinarska ambulanta u sjedištu veterinarske stanice mora raspolagati s najmanje jednim zahodom za stranke. U predprostoru zahoda mora se postaviti uređaj za pranje, brisanje ili sušenje ruku.

(3) Za stručno osoblje veterinarske stanice i ambulante u sjedištu mora se osigurati tuš kabina ili kupaonica s toplom vodom i pripadajućim sanitarijama.

Sustav veza i komunikacija

Članak 15.

(1) Objekt veterinarske stanice i ambulante u njezinu sjedištu, mora biti priključen na telefonsku mrežu, raspolagati s odgovarajućim uređajima za automatski prijem poziva i dojava potrebnih intervencija te raspolagati s potrebnim brojem telefonskih aparata.

(2) Svaki veterinar u terenskom radu mora raspolagati s mobilnim telefonskim ili radio uređajem.

Stručni djelatnici

Članak 16.

(1) Veterinarska stanica s ambulantom u sjedištu veterinarske stanice mora raspolagati s najmanje pet veterinara s odobrenjem za rad (licencom) i dva veterinarska tehničara ili jednim veterinarskim tehničarom i jednim veterinarskim bolničarom.

(2) Veterinarska stanica odnosno ambulanta u sjedištu veterinarske stanice mora osigurati obavljanje poslova tijekom cijeloga dana s noćnim dežurstvom ili obveznim stanjem pripravnosti najmanje jednog djelatnika veterinara s odobrenjem za rad.

(3) Za obavljanje poslova javnih ovlasti veterinarska stanica odnosno ambulanta u sjedištu veterinarske stanice mora imati najmanje tri veterinara s odobrenjem za rad (licencom) i imenovanjem za ovlaštenog veterinara.

(4) Veterinarska stanica u obavljanju poslova javnih ovlasti mora osigurati obavljanje poslova tijekom cijelog dana, s obveznim noćnim dežurstvom najmanje jednog djelatnika ovlaštenog veterinara ili dežurstvom najmanje jednog veterinara i obveznim stanjem pripravnosti ovlaštenog veterinara.

Prostorije

Članak 17.

(1) Veterinarska ambulanta u sjedištu veterinarske stanice mora imati:

1. prostoriju za pregled i liječenje malih, po potrebi i velikih životinja;

2. prostoriju za osnovne laboratorijske pretrage;

3. prostoriju za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora;

4. prostoriju za pohranu i pričuvu lijekova i drugog sanitetskog materijala;

5. prostoriju za veterinarske djelatnike;

6. prostoriju ili prostor za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja;

7. čekaonicu za stranke;

8. čekaonicu za životinje;

9. prostoriju za izolaciju životinja;

10. garderobu za veterinarske djelatnike;

11. prostoriju ili prostor za pranje i glačanje rublja;

12. sanitarni čvor za stranke

(2) Prostor za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja može se urediti u sklopu prostorije iz točke 7. ovoga članka ili u zasebnoj prostoriji.

(3) Namjena pojedinih prostorija mora biti vidljivo označena na ulaznim vratima svake prostorije.

Prostorija za pregled i liječenje životinja

Članak 18.

(1) Prostorija za pregled i liječenje malih životinja mora se urediti u svakoj veterinarskoj ambulanti.

(2) Prostorija za pregled i liječenje velikih životinja mora se osigurati u objektima gdje se predviđa ili postoji stalna potreba za istom. Procjenu potrebe ove prostorije, sukladno načinu rada i mogućnosti dopreme životinja, obavlja stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta.

(3) U sklopu prostorije za pregled i liječenje velikih životinja može se urediti i opremiti prostor, odvojen pokretnom ili stalnom pregradom, za pregled i liječenje malih životinja.

(4) U slučaju, da ne postoji potreba prostorije za pregled i liječenje velikih životinja mora se, u ograđenom krugu objekta, osigurati nadstrešnica sa vezovima, kao čekaonica, sa stojnicom za fiksiranje i pregled velikih životinja.

Prostorija za pregled i liječenje velikih životinja

Članak 19.

(1) Prostorija za pregled i liječenje velikih životinja mora imati visinu od najmanje 2,80 m, površinu od najmanje 16 m˛, dužine i širine koja nije manja od 4.0 m te pod od čvrstog materijala, izrađen tako da nije sklizak i da se lako pere, s odgovarajućim nagibom prema slivniku zaštićenom od povrata mirisa i ulaska glodavaca iz kanalizacije.

(2) Zidovi prostorije moraju biti, do visine od dva metra, obloženi keramičkim pločicama ili izvedeni sa čvrstom i glatkom površinom koja omogućava pranje i dezinfekciju, svijetle boje te zaobljenih rubova u dodiru sa površinom poda.

(3) Površine vrata, dovratka, okvira prozora, namještaja i uređaja za pregled i liječenje velikih životinja moraju biti izrađeni od materijala odnosno obojeni otpornom bojom koja omogućava pranje i dezinfekciju.

(4) Prozori moraju biti zaštićeni mrežama radi sprečavanja ulaska insekata.

(5) Prostorija mora raspolagati sa tekućom vodom te savitljivom cijevi i priključkom za pranje poda i zidnih površina. Dovoljno duga savitljiva cijev za pranje, kada se ne upotrebljava mora biti uredno ovješena na prikladnom zidnom držaču.

(6) U prostoriji za pregled i liječenje životinja mora se osigurati glavni svjetlosni izvor od 250 do 500 luksa.

(7) Nadstrešnica iz članka 18. stavak 4. mora udovoljavati uvjetima iz stavka 1., 2., 5. i 6. ovoga članka.

Prostorija za pregled i liječenje malih životinja

Članak 20.

(1) Prostorija ili prostor za pregled i liječenje malih životinja mora imati visinu od najmanje 2.60 metra, površinu od najmanje 6 do 6.25 m˛, dužinu i širinu koja nije manja od 2.5 m, podnu površinu od čvrstog materijala koja se lako pere, sa odgovarajućim nagibom prema slivniku zaštićenom od povrata mirisa i prodora glodavaca iz kanalizacije.

(2) Zidovi prostorija moraju biti, do visine od 1.6 metra, obloženi keramičkim pločicama ili izvedeni sa čvrstom i glatkom površinom koja omogućava pranje i dezinfekciju, svijetle boje te zaobljenih rubova u dodiru s podnom površinom.

(3) Površine vrata, dovratka, okvira prozora, namještaja i uređaja za pregled i liječenje velikih životinja moraju biti izrađeni od materijala odnosno obojeni otpornom bojom koja omogućava pranje i dezinfekciju.

(4) Prostorija mora raspolagati sa tekućom toplom i hladnom vodom.

(5) U svim slučajevima kada se predviđa obavljanje kirurških zahvata na otvorenim tjelesnim šupljinama, dubokom mišićju, kostima i zglobovima, mora se osigurati posebna prostorija za kirurške zahvate, koja glede uređenja udovoljava uvjetima iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(6) U prostoriji za pregled i liječenje životinja kao i prostoriji za kirurške zahvate mora se osigurati glavni svjetlosni izvor od 250 do 500 luksa.

Oprema prostorije za pregled i liječenje malih životinja

Članak 21.

(1) U prostoriji ili odijeljenom prostoru iz članka 20.#clanak20 ovoga Pravilnika namijenjenim pregledu i liječenju malih životinja mora se nalaziti sljedeća oprema i uređaji:

1. stol za pregled i fiksaciju malih životinja sa pločom od nehrđajućeg čelika;

2. pokretni stolić za odlaganje pribora i instrumenata pri intervencijama;

3. metalni bubanj za sterilni zavojni materijal;

4. bubrežaste metalne ili emajlirane zdjelice;

5. pribor za uzimanje i pakiranje materijala za laboratorijske pretrage;

6. ormarić za instrumente,

7. ormarić za priručne lijekove i slična sredstva;

8. pokretna svjetiljka ili zglobni reflektor;

9. prikladna vaga 0 do 50 ili 100 kg za male životinje;

10. UV-svjetiljka za dezinfekciju prostora;

11. zatvorena posuda za otpatke sa nožnim posluživanjem;

12. umivaonik za ruke ili prikladni sudoper sa tekućom toplom i hladnom vodom, uređajem za tekući sapun ili dezinficijens te uređajem za sušenje ili brisanje ruku sa papirnatim ubrusima.

(2) U posebnoj prostoriji za kirurške zahvate mora se nalaziti oprema i uređaji iz stavka 1., točke 1., 2., 3., 8. i 10. ovoga članka te osigurati glavni svjetlosni izvor od 500 luksa ili posebna stropna operaciona svjetiljka.

Oprema prostorije za pregled i liječenje velikih životinja

Članak 22.

(1) U prostoriji iz članka 19.#clanak19 ovoga pravilnika namijenjenoj za pregled i liječenje velikih životinja mora se nalaziti sljedeća oprema i uređaji:

1. stojnica za fiksaciju i pregled velikih životinja;

2. stol za pribor, instrumente te evidenciju;

3. fotografske emajlirane posude;

4. pokretni stolić za odlaganje pribora i instrumenata kod intervencija;

5. metalni bubanj za sterilni zavojni materijal;

6. bubrežaste metalne ili emajlirane zdjelice;

7. pribor za uzimanje i pakovanje materijala za laboratorijske pretrage;

8. ormarić za instrumente;

9. ormarić za priručne lijekove i slična sredstva;

10. pokretna svjetiljka ili zglobni reflektor;

11. zatvorena posuda za otpatke sa nožnim posluživanjem;

12. umivaonik za ruke ili prikladni sudoper sa tekućom toplom i hladnom vodom, uređajem za tekući sapun ili dezinficijens te uređajem za sušenje ili brisanje ruku sa papirnatim ubrusima.

13. pribor za označavanje životinja s ušnim markicama, tetovir-kliješta i brojevi (ili tetovir-čekić, odnosno pribor za označavanje tekućim dušikom ili za vruće žigosanje);

14. plastične ili emajlirane posude za vodu i dezinfekcione otopine;

15. vješalica za kratkotrajno odlaganje zaštitne odjeće;

16. pribor za obaranje konja i velikih papkara.

(2) U prostoru nadstrešnice iz članka 18.#clanak18 stavak 4. ovoga Pravilnika mora se osigurati oprema i pribor iz stavka 1. točke 1., 4., 10., 14. i 15. ovoga članka.

(3) Kao stojnica za pregled i fiksaciju velikih životinja, kao i pribor za obaranje i fiksaciju velikih papkara, podrazumijeva se i mehanička ili hidraulična prikolica (pokretni stol) za velike životinje.

Prostorija za osnovne laboratorijske pretrage

Članak 23.

(1) Prostorija za osnovne laboratorijske pretrage mora imati podnu površinu od materijala koji se lako pere i dezinficira. Površine zidova, koje su udaljene manje od jednog metra od radnog stola moraju biti, u visini od najmanje 1,60 m, obložene zidnim keramičkim pločicama ili izvedene od čvrstog i glatkog materijala, svijetle boje koji omogućava pranje i dezinfekciju.

(2) U prostoru za osnovne laboratorijske pretrage mora se nalaziti sljedeća oprema i uređaji:

1. radni stol odgovarajuće veličine sa radnom površinom izrađenom od materijala koji se lako pere i dezinficira;

2. odgovarajuća posuda za pranje spojena na sistem za odvod otpadnih voda sa dovodom tekuće hladne i tople vode, temperature najmanje 85°C;

3. mikroskop sa povećanjem najmanje do 1000 x, imerzioni, sa vlastitim svjetlosnim izvorom;

4. ekranski trihinoskop sa pripadajućim priborom za trihinoskopiju;

5. pribor za osnovne orijentacione mikroskopske i fizikalno-kemijske pretrage krvi, mokraće, buragovog soka i mlijeka;

6. pribor za osnovne parazitološke pretrage (koprološke pretrage flotacijom i sedimentacijom te mikroskopsku pretragu);

7. pribor za kontrolu pokretljivosti i vitalnosti duboko smrznutog i tekućeg sjemena za osjemenjivanje i to: spermoterm za otapanje duboko smrznutog sjemena te spermobioterm sa kontrolnim termometrom za mikroskopsku kontrolu sjemena);

8. predmetnice, pokrovnice, laboratorijsko staklo i posude, graduirane pipete, menzure, tikvice i sl.;

9. plinski plamenik sa tronošcem i električno kuhalo;

10. pribor za osnovne orijentacione pretrage na higijensku ispravnost mesa: za probu kuhanja i pečenja, iskrvarenja, stupnja kiselosti (određivanje PH), te za higijensku i kakvoćnu ispravnost mlijeka: gustoću i specifičnu težinu mlijeka, optički refraktometar za utvrđivanje patvorenja mlijeka, PH metar ili pribor za određivanje stupnja kiselosti;

11. dva manja hladnjaka ili kombinirani hladnjak uz mogućnost održavanja temperature 0°C do +5°C i hladnjak za smrzavanje s temperaturom od najmanje -18°C do -20°C za privremeno čuvanje namirnica za laboratorijske pretrage;

12. ormarić za laboratorijski pribor, instrumentarij, posude i laboratorijske kemikalije i sterilizirani materijal;

13. vješalica za kratkotrajno odlaganje zaštitne odjeće.

(3) Veterinarska stanica s javnim ovlastima dužna je u svim objektima klaonica i objektima za obradbu i preradbu mesa i mlijeka s većom i kontinuiranom proizvodnjom pod cjelodnevnim nadzorom ovlaštenih veterinara, osigurati opremu i pribor iz točke 4., 8., 9. i 10., stavka 2. ovoga članka.

Prostorija za čišćenje, pranje i sterilizaciju

Članak 24.

(1) Prostorija za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala mora imati pod od materijala koji se lako pere i nije sklizak.

(2) Površine zidova koje su udaljene manje od jednog metra od radnih površina moraju biti obložene zidnim keramičkim pločicama ili izvedene sa glatkom i na pranje i dezinfekciju otpornom površinom do najmanje 1.60 m visine zida.

(3) U prostoriji za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala mora se nalaziti sljedeća oprema i uređaji:

1. radni stol odgovarajuće veličine izrađen od materijala koji se lako pere i dezinficira;

2. odgovarajuća dvodijelna posuda za pranje (sudoper) s dovodom tekuće hladne i tople vode sa temperaturom od najmanje 85°C, spojena na sistem za odvod otpadnih voda;

3. suhi i vlažni sterilizator odgovarajuće veličine;

4. odgovarajući ormarić i metalni bubanj za sterilizirani materijal;

5. emajlirane fotografske posude, zdjelice;

6. hladnjak (škrinja za zamrzavanje) uz mogućnost održavanja temperature od -18° C do -20°C za privremeno čuvanje materijala za dijagnostičke pretrage;

7. zatvorena posuda za otpatke sa nožnim otvaranjem;

8. stalci i pribor za sušenje laboratorijskog posuđa i pribora;

9. vješalica za kratkotrajno odlaganje zaštitne odjeće.

(4) U sastavu iste prostorije ili u zasebnoj prostoriji mora se urediti prostor za pranje rublja s odgovarajućom perilicom i opremom za glačanje rublja.

Prostorija za pohranu lijekova

Članak 25.

(1) Prostorija za pohranu lijekova i drugog sanitetskog materijala mora biti opremljena odgovarajućim brojem ormara sa bravom za zaključavanjem i policama za držanje lijekova i drugog sanitetskog materijala.

(2) U posebnoj prostoriji ili odvojenom prostoru iste prostorije s osiguranim prozračivanjem mora se nalaziti kompresioni hladnjak od najmanje 120 l korisne zapremnine opskrbljen sa kontrolnim termometrom.

(3) Prostorija mora biti opskrbljena zidnim termometrom.

(4) Prozori prostorije moraju biti zatamnjeni, a vrata držana pod ključem.

(5) Otrovi, sredstva za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju moraju se čuvati u posebno namijenjenim i označenim ormarima pod ključem ili u zasebnoj prostoriji pod ključem.

Prostorija za veterinarske djelatnike

Članak 26.

(1) Prostorija za veterinarske djelatnike mora biti najmanje odgovarajuće veličine za smještaj veterinarskih djelatnika u jednoj smjeni.

(2) U prostoriji za veterinarske djelatnike, sukladno stavku 1. ovoga članka, mora biti odgovarajući broj pisaćih stolova.

(3) Za svakog veterinara potrebno je osigurati ormar ili dio ormara pod ključem za službene evidencije, dokumentaciju, tiskanice i slično.

(4) Za neposrednu uporabu i potrebe veterinara mora se osigurati najmanje jedno računalo s prikladnim aplikativnim programima.

(5) Posebna prostorija za garderobu mora se opremiti garderobnim ormarima za svakog djelatnika za odlaganje zaštitne odjeće i obuće.

Članak 27.

Prostorija ili prostor u prostoriji za veterinarske djelatnike namijenjen izdavanju svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i druge dokumentacije mora biti odgovarajuće veličine, a u njemu pisaći stol i po potrebi ormar za tiskanice i evidencije o izdanim svjedodžbama za djelatnika koji izdaje svjedodžbe.

Čekaonica za stranke i čekaonica za životinje

Članak 28.

Čekaonica za stranke mora biti uređena u zatvorenoj prostoriji ili dovoljno prostranom hodniku te opremljena sa najmanje tri sjedeća mjesta, kao i vješalicom za odlaganje odjeće.

Članak 29.

(1) Čekaonica za velike životinje može biti izgrađena kao zatvorena ili poluzatvorena prostorija, odnosno nadstrešnica zatvorena sa tri strane te:

1. mora imati najmanje jedan vez za velike životinje ili više vezova odvojenih visećim bočnim motkama.

2. za velike životinje može biti uređena u sklopu nadstrešnice sa najmanje jednim vezom i stojnicom za fiksaciju i pregled velikih životinja.

(2) Čekaonica za male životinje (pse, mačke i druge kućne ljubimce) mora biti uređena u zatvorenoj, dovoljno velikoj prostoriji sa mogućnošću nesmetanog smještaja najmanje tri vlasnika i njihovih životinja, s najmanje tri posebna odjeljka, čvrstih, neprozirnih pregrada od 0,80 m visine, za odvojeno držanje životinja te odgovarajućim brojem stolica ili klupa za stranke.

(3) Zidovi u visini najmanje 1.20 m i pregrade odjeljaka moraju biti izvedeni sa zaštitnom površinom, koja omogućava pranje i dezinfekciju.

(4) Čekaonica za male životinje može se urediti pod istim uvjetima i u odvojenom dijelu dovoljno prostrane čekaonice za stranke.

Prostorija za izolaciju životinja

Članak 30.

(1) Prostorija za izolaciju malih životinja mora se urediti u odvojenoj prostoriji s posebnim ulazom, pod ključem, uz mogućnost individualnog držanja najmanje tri male životinje u zatvorenim boksovima, odnosno kavezima sa punim pregradama.

(2) Pod i zidovi te oprema prostorije moraju biti izvedeni od materijala i na način koji osigurava mogućnost pranja i dezinfekcije s osiguranim zatvorenim odvodom otpadnih voda.

Garderoba za veterinarske djelatnike

Članak 31.

(1) Garderoba za veterinarske djelatnike mora se urediti u posebnoj prostoriji ambulante u sjedištu veterinarske stanice te opremiti garderobnim ormarima za svakog djelatnika.

(2) U sklopu iste prostorije mora se urediti odvojeni prostor ili prijenosna posuda (košara) za odlaganje uporabljene i prljave zaštitne odjeće te odvojeni ormar za čistu zaštitnu odjeću.

Instrumentarij i pribor i osobna sredstva zaštite

Članak 32.

(1) Veterinarska ambulanta u sjedištu veterinarske stanice mora imati i odgovarajući broj, zavisno o broju veterinarskih djelatnika, instrumenata za kirurške, interne, porodiljske i preventivne zahvate te pribor za sekciju i obradu uginulih ili zaklanih životinja i uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, kao i odgovarajući broj zaštitnih sredstava, radnih ogrtača, zaštitnih pregača, prsluka i naramenica te zaštitne obuće i to za:

1. svakog uposlenog veterinara: Fleksibilni stetoskop (fonendoskop), toplomjer maksimalni, ručna baterijska svjetiljka, komplet od najmanje pet brizgalica razne veličine sa najmanje dva zaštitna paratusa za sterilno nošenje brizgalica i igala te platnenim ili plastičnim priborom s ušivenim ulošcima za nošenje brizgalica (odnosno odgovarajući broj sterilnih brizgalica pojedinih veličina za jednokratnu upotrebu), injekcione igle velike i male sa zaštitnim kutijama za čiste i nečiste igle, skalpel trbušasti, škare kirurške savijene i ravne, troakar za goveda, sonda želučana (po Marecu), veterinarska torba za nošenje pribora, instrumenata, priručnih lijekova i dokumentacije te najmanje tri zaštitna bijela ogrtača, jedna gumirana pregača, jedna gumirana zaštitna naramenica, prsluk podstavljen umjetnim ili prirodnim krznom, gumene čizme ili navlake za cipele,

2. svakog uposlenog veterinarskog tehničara ili bolničara po jedan toplomjer maksimalni, ručna baterijska svjetiljka, komplet brizgalica od najmanje tri brizgalice razne velične s injekcionim igalama i odgovarajućom zaštitnom opremom za nošenje (odnosno odgovarajući broj sterilnih brizgalica za jednokratnu upotrebu), škare savijene i pribor za brijanje odnosno šišanje dlake, bolničarska torba, najmanje tri zaštitna ogrtača zelene ili druge boje te ostala sredstva osobne zaštite kao pod točkom 1. ovog članka,

3. svakog ovlaštenog veterinara potrebno je osigurati pribor za uzimanje uzoraka namirnica, stočne hrane i vode, (nož mesarski, škare ravne, vrpcu - jamstvenik, pribor za pečaćenje, pribor za plombiranje sa kliještima i olovnim plombama, termometar ubodni, termometar obični, metalnu ubodnu sondu za namirnice, sondu za uzimanje uzoraka zrnate i brašnate stočne hrane (jednu u veterinarskoj stanici) sterilne staklene posude za uzimanje uzoraka mlijeka i vode, plastične vrećice za uzimanje uzoraka, pečat i štambilj naslova i faksimil potpisa, torbu aktovku za dokumentaciju i pribor za pisanje), te osobna sredstva zaštite na radu zavisno od radnog mjesta,

4. zajedničku uporabu osigurati pribor i instrumentarij: toplomjer maksimalni, fonendoskop, oftalmoskop zrcalni, otoskop sa svjetiljkom i vaginoskop za male životinje, dvije želučane sonde (nosne - po Marecu), kliješta za vađenje stranih tijela iz ušnog kanala, otvarač za usta goveda, otvarač za usta konja i pribor za korekciju zubala, otvarač za usta pasa, dvije želučane sonde za male životinje, jednu metalnu sondu ili sondu druge izvedbe za odstranjivanje stranih tijela iz jednjaka velikih životinja, endometaloskop za dijagnostiku stranih tijela goveda, troakar za male i velike životinje, dva kompleta brizgalica od 2, 5, 10, 15, 20, 25 ili 30 te 50 ml., najmanje četiri brizgalice za tuberkulinizaciju sa kompletom igala za tuberkulinizaciju i velikim i malim iglama za aplikaciju lijekova i vakcina, dvije "Janett" brizgalice, pribor za infuziju, irigator s priborom, skalpeli trbušasti, šiljati ili sa promjenjivim nožićem, sisne lancete, dilatatori i kateteri, mokraćni kateter za velike i male životinje, držalice (pincete) anatomske i kirurške te koljenaste, velike i male stezaljke za krvne žile ravne i savijene, škare kirurške ravne i savijene, pribor sa stezaljkama za kupiranje ušiju pasa, igle za šivanje kirurške velike i male, ravne i savijene te "S" igle, iglodržač veliki i mali, materijal za šivanje resorptivni i trajni, "serra" kliješta za kastraciju velikih i malih životinja (po potrebi "Burdizzo" kliješta), emaskulator (efeminator), porodiljske kuke očne oštre i tupe, embriotom (foetotom) cijevasti sa žičanim pilama i uvođačem (Thygesen-Goetze; Neubarth-Benesch ili sl. konstrukcije) dvostruka oštra zglobna kuka (Krey-Schettler) uterusna crpka ili prikladni irigator sa cijevi, najmanje dva kompleta porodiljske užadi za velike životinje, forceps kliješta i porodiljske kuke za male životinje, posebne škare i pribor za šišanje ili brijanje dlake, kopitni nož lijevi i desni, kopitna kliješta, kliješta za obradu papaka, rukavice kirurške i plastične za jednokratnu upotrebu, pribor za sekciju velikih životinja i uzimanje materijala za laboratorijske pretrage (rukavice gumene čvrste, nož mesarski, parenhimski nož ili obični, škare ravne i škare dugmetaste, plastične vrećice, sterilne staklene bočice i epruvete).

(2) Veterinarska ambulanta, u okviru propisanog instrumentarija i pribora, treba raspolagati sa posebno označenim i složenim za sterilno držanje i nošenje, kompletom instrumentarija i pribora za laparotomije velikih i malih životinja (za "carski rez" velikih i malih životinja, ovariotomije malih životinja i ruminotomiju goveda).

Umjetno osjemenjivanje, djelatnici, pribor i instrumentarij

Članak 33.

(1) Za obavljanje umjetnog osjemenjivanja životinja veterinarska ambulanta u sjedištu veterinarske stanice mora imati sljedeću opremu, pribor i instrumentarij:

1. najmanje jednu posudu - kontejner, za držanje i čuvanje duboko smrznutog sjemena sa kontrolnom šipkom za kontrolu razine tekućeg dušika;

2. termo kutije ili termos boce za čuvanje i nošenje tekućeg sjemena;

3. spermoterm za otapanje sjemena sa kontroliranom temperaturom i dvije termos boce za toplu vodu za otapanje;

4. termometre za kontrolu kupke za otapanje najmanje jedan po svakom inseminatoru i jedan živin (baždareni) kontrolni termometar za povremenu kontrolu termometara u upotrebi;

5. pribor za aplikaciju i pripremu sjemena: pistoleta, posebne ravne škare, anatomska držalica (pinceta), zaštitni pribor za sterilno nošenje navlaka za aplikaciju sjemena, (tubus plastični ili metalni za odvojeno sterilno držanje), sve najmanje jedan komplet po svakom inseminatoru i po jedan rezervni na svaka tri inseminatora;

6. spekulumi, najmanje tri do četiri po svakom inseminatoru ili proračunati broj prema broju godišnje osjemenjenih plotkinja po svakom inseminatoru podijeljenom sa brojem radnih dana u godini i umnoženom sa faktorom 1,6;

7. metalni uterusni kateteri za aplikaciju lijeka, najmanje tri po svakom inseminatoru ili kateteri za jednokratnu upotrebu sa zaštitnim tubusima za sterilno držanje;

8. kateteri za umjetno osjemenjivanje svinja, najmanje pet po svakom inseminatoru sa zaštitnim tubusom za sterilno držanje.

(2) Veterinarska ambulanta treba raspolagati s posebnim pokretnim kutijama, registratorima za pohranu i nošenje dokumentacije za plotkinje u umjetnom osjemenjivanju ili raspolagati s tome primjerenom i odgovarajućom programskom aplikacijom za računalno vođenje i pohranu reprodukcijskih podataka za plotkinje obuhvaćene umjetnim osjemenjivanjem.

(3) Veterinarska ambulanta u sjedištu veterinarske stanice, uz propisani broj diplomiranih veterinara s odobrenjem za rad, mora raspolagati i s najmanje jednim veterinarskim tehničarom osposobljenim za obavljanje umjetnog osjemenjivanja goveda, svinja ili ovaca i koza.

(4) U svim se veterinarskim stanicama sa pet i više inseminatora (veterinara i veterinarskih tehničara) ili na čijem se području godišnje osjemenjuje više od dvije tisuće plotkinja, mora imenovati voditelja reprodukcije.

(5) Voditelj reprodukcije može biti diplomirani veterinar s odobrenjem za rad i sa najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima reprodukcije i umjetnog osjemenjivanja ili veterinar sa završenim poslijediplomskim studijem iz područja Teriogenologije-reprodukcije i umjetnog osjemenjivanja domaćih životinja (magistar specijalista ili magistar znanosti).

Prijevozna sredstva i oprema

Članak 34.

Veterinarska ambulanta u sjedištu veterinarske stanice mora imati najmanje četiri prijevozna sredstva, za obavljanje poslova svoje djelatnosti izvan prostorija ambulante. Prijevozna sredstva moraju biti podešena svojoj namjeni i snabdjevena potrebnom opremom za obavljanje terenskih poslova i to:

1. vozila koja služe za prijevoz kontejnera sa tekućim dušikom moraju imati prtljažnik, odnosno prostor za smještaj kontejnera, potpuno odvojen od vozačkog prostora s uređajem za fiksaciju kontejnera u prijevozu,

2. vozila moraju biti opremljena pokretnim drvenim ili metalnim zatvorenim kutijama ili ormarićima za pohranu lijekova i pribora tijekom prijevoza te sa termički izoliranom kutijom za dnevni prijevoz i smještaj vakcina i lijekova sa potrebitim čuvanjem na određenom temperaturnom režimu.

B) PODRUČNA VETERINARSKA AMBULANTA U SASTAVU VETERINARSKE STANICE

Veterinarsko-zdravstveni uvjeti, lokacija, krug objekta, vodoopskrba i odvodnja

Članak 35.

(1) Područna veterinarska ambulanta u sastavu veterinarske stanice mora glede veterinarsko zdravstvenih uvjeta lokacije, smještaja, prostora dvorišta i prilaznih puteva, udovoljavati uvjetima iz članka 5. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Područna veterinarska ambulanta u sastavu veterinarske stanice mora, glede uređenja kruga objekta, prilaznih puteva, uklanjanja otpadaka i otpadnih životinjskih tvari, održavanja čistoće, uklanjanja ambalaže i biokemijskih ostataka, vodoopskrbe i odvodnje oborinskih i otpadnih voda, udovoljavati uvjetima navedenim u članku 8.#clanak8 stavak 1. te članku 9.#clanak9, 10.#clanak10, 11.#clanak11, 12.#clanak12 i 13.#clanak13 ovoga Pravilnika.

Djelatnici i način rada

Članak 36.

(1) Područna veterinarska ambulanta veterinarske stanice mora raspolagati s najmanje dva veterinara s odobrenjem za rad (licencom) i jednim veterinarskim tehničarom.

(2) Područna veterinarska ambulanta mora osigurati obavljanje poslova tijekom cijeloga dana te noću putem vlastitog ili centralno ustrojenog dežurstva u veterinarskoj stanici.

(3) U obavljanju poslova javnih ovlasti u područnoj veterinarskoj ambulanti, najmanje jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka, mora imati imenovanje za ovlaštenog veterinara.

Prostorije i prostori

Članak 37.

(1) Područna veterinarska ambulanta mora imati najmanje:

1. prostoriju za pregled i liječenje malih životinja te prostoriju ili nadstrešnicu za pregled i liječenje velikih životinja;

2. prostoriju za držanje i čuvanje lijekova i sličnog materijala;

3. prostoriju ili prostor za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala;

4. prostoriju ili prostor za osnovne laboratorijske pretrage;

5. prostoriju za veterinarske djelatnike;

6. čekaonicu za stranke i male životinje;

7. sanitarni čvor sa kupaonicom i zahodom.

(2) Prostor za osnovne laboratorijske pretrage može se smjestiti u prostoriji za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala.

(3) Ako područna veterinarska ambulanta izdaje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja, a za to nema posebnu prostoriju, izdavanje svjedodžbi može se obavljati u prostoriji iz točke 5. stavak 1. ovoga članka.

(4) Prostor za pregled i liječenje malih životinja može se urediti u prostoriji za pregled i liječenje velikih životinja.

(5) Čekaonica za male životinje može se urediti u dovoljno prostranoj prostoriji iz točke 6. stavka 1. ovoga članka.

Prostorija i prostor za pregled i liječenje životinja

Članak 38.

(1) Prostorija, odnosno prostor iz članka 37.#clanak37 stavak 4. ovoga Pravilnika, za pregled i liječenje malih životinja, mora se urediti u svakoj područnoj veterinarskoj ambulanti.

(2) Nadstrešnica za pregled i liječenje velikih životinja mora se urediti u svakoj područnoj veterinarskoj ambulanti.

(3) Prostorije i prostori za pregled i liječenje životinja moraju veličinom, uređenjem i opremom udovoljavati propisanim uvjetima iz članka 18.#clanak18, 19.#clanak19 i 20.#clanak20 ovoga Pravilnika.

Prostorija ili prostor te oprema i pribor, za osnovne laboratorijske pretrage i za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata

Članak 39.

(1) Prostorija ili prostor za osnovne laboratorijske pretrage i prostorija za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i pribora područne veterinarske ambulante mora imati pod od čvrstog materijala koji se lako pere i nije sklizak, a površine zidova, koje su udaljene manje od jednog metra od radnog stola moraju biti, u visini od najmanje 1,60 metra obložene zidnim keramičkim pločicama ili ravne i glatke površine izrađene od materijala koji se lako pere i dezinficira.

(2) Područna veterinarska ambulanta mora raspolagati odgovarajućom lupom za kontrolu pokretljivosti sjemena za umjetno osjemenjivanje i lupom ili mikroskopom sa priborom za trihinoskopski pregled mesa ukoliko se isti ne vrši isključivo pri ambulanti u sjedištu veterinarske stanice.

(3) U prostoriji ili prostoru za osnovne laboratorijske pretrage mora se nalaziti oprema i uređaji iz članka 23.#clanak23 stavak 2. točke 1., 2., 4., 6., 8., 12. i 13. ovog Pravilnika.

(4) U prostoriji za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i pribora područne veterinarske ambulante mora se nalaziti pribor i oprema sukladno odredbama članka 24.#clanak24, stavak 3. točke 1., 2., 3., 4., 7. i 8. ovoga Pravilnika.

Prostorija za pohranu lijekova

Članak 40.

Prostorija za pohranu i čuvanje lijekova u područnoj veterinarskoj ambulanti mora udovoljavati uvjetima iz članka 25.#clanak25 ovoga Pravilnika.

Prostorija za veterinarske djelatnike, izdavanje svjedodžbi i garderoba

Članak 41.

(1) Prostorija za veterinarske djelatnike u područnoj veterinarskoj ambulanti mora udovoljavati uvjetima iz članka 26.#clanak26 stavka 1., 2. i 3. i članka 27.#clanak27 ovoga Pravilnika.

(2) U dovoljno prostranoj prostoriji za veterinarske djelatnike može se urediti prostor za izdavanje dokumentacije i zdravstvenih svjedodžbi za životinje.

(3) U dovoljno velikoj prostoriji mogu se postaviti garderobni ormari za odjeću i obuću djelatnika.

Čekaonica za stranke i životinje

Članak 42.

Čekaonica za stranke i male životinje te po potrebi čekaonica za velike životinje, mora udovoljavati uvjetima iz članka 28.#clanak28 i članka 29.#clanak29 ovoga Pravilnika.

Prostorija za izolaciju

Članak 43.

Prostorija za izolaciju malih životinja mora se urediti u svakoj područnoj veterinarskoj ambulanti sa kavezom ili boksom za držanje najmanje jedne male životinje te udovoljavati ostalim uvjetima iz članka 30.#clanak30 ovoga Pravilnika.

Instrumentarij, pribor i osobna sredstva zaštite

Članak 44.

Područna veterinarska ambulanta mora, glede pribora, instrumentarija i zaštitnih sredstava udovoljavati uvjetima iz članka 32.#clanak32, stavak 1., ovoga Pravilnika.

Poslovi umjetnog osjemenjivanja

Članak 45.

Za obavljanje poslova na umjetnom osjemenjivanju životinja područna veterinarska ambulanta mora, uz zaposlene veterinare, imati jednog veterinarskog tehničara osposobljenog za umjetno osjemenjivanje te udovoljavati uvjetima glede instrumentarija, pribora i opreme iz članka 33.#clanak33 stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Sanitarni čvor

Članak 46.

Područna veterinarska ambulanta mora imati najmanje jedan sanitarni čvor sa kupaonicom, odnosno tuš kabinom te jednim zahodom s predprostorom i ostalom opremom u skladu s odredbama članka 14.#clanak14, stavak 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Članak 47.

Područna veterinarska ambulanta mora imati za obavljanje poslova veterinarske djelatnosti izvan ambulante, najmanje dva motorna vozila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 34.#clanak34 točke 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Članak 48.

Područna veterinarska ambulanta mora biti vidljivo označena natpisnom tablom sa punim nazivom, adresom i telefonskim brojem. Dopunska promjenjiva tablica na ulaznom dijelu mora pružati obavijesti o dežurnom veterinaru izvan redovnog radnog vremena, s imenom, adresom i telefonskim brojem.

IV. UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI VETERINARSKA AMBULANTA

Članak 49.

(1) Veterinarska ambulanta kao manja, samostalna pravna osoba u obavljanju veterinarske djelatnosti mora imati poslovni objekt s odgovarajućim, ovim Pravilnikom propisanim, prostorijama i prostorima za obavljanje zdravstvene zaštite životinja te mora imati prostoriju za obavljanje administrativno-stručnih i pomoćnih poslova.

(2) Administrativno-stručni, knjigovodstveno-računovodstveni i pomoćni poslovi ili samo pojedini od ovih poslova, mogu se obavljati i izvan poslovnog objekta veterinarske ambulante ili povjeravanjem istih poslova drugim ovlaštenim pravnim osobama za vođenje knjigovodstveno financijskog poslovanja, ako to ne šteti funkcionalnom organiziranju poslova i ne stvara poteškoće u pružanju usluga.

(3) Veterinarska ambulanta mora biti vidljivo označena natpisnom pločom sa punim nazivom, adresom i telefonskim brojem. Dopunska promjenjiva pločica na ulaznom dijelu mora pružati obavijesti o dežurnom veterinaru izvan redovnog radnog vremena, s imenom, adresom i telefonskim brojem.

Veterinarsko-zdravstveni uvjeti, lokacija, krug, vodoopskrba i odvodnja

Članak 50.

(1) Krug objekta veterinarske ambulante mora biti ograđen prikladnom ogradom s ulaznim vratima koja onemogućavaju nekontrolirani pristup osoba i životinja. Sve slobodne površine kruga objekta, koje nisu pokrivene čvrstim materijalom, moraju biti pod uredno održavanim zelenilom.

(2) Smještaj, lokacija i krug objekta veterinarske ambulante mora udovoljavati veterinarsko-zdravstvenim uvjetima iz članka 5.#clanak5 stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika.

Članak 51.

Prilazni putovi do poslovnog objekta te dvorište objekta sa napravama i opremom za održavanje čistoće, uklanjanja otpadaka i smeća, otpadne životinjske tvari, ambalaže i biološko-kemijskih ostataka, moraju udovoljavati uvjetima iz članka 9.#clanak9 i 10.#clanak10 ovoga Pravilnika.

Članak 52.

Objekt samostalne veterinarske ambulante glede vodoopskrbe te uklanjanja otpadnih i oborinskih voda mora udovoljavati uvjetima iz članka 11.#clanak11, 12.#clanak12, i 13.#clanak13 ovoga Pravilnika.

Sanitarni čvor za stranke i osoblje

Članak 53.

Objekt samostalne veterinarske ambulante mora raspolagati sa sanitarnim čvorom za stranke i osoblje koji se sastoji iz:

1. najmanje dva zahoda uređena u skladu s odredbama članka 14.#clanak14 stavak 2. ovoga Pravilnika;

2. kupaonice - tuš kabine za uposleno stručno osoblje.

Članak 54.

Objekt samostalne veterinarske ambulante mora biti priključen na telefonsku mrežu, raspolagati s odgovarajućim uređajima za automatski prijem dojava te raspolagati s potrebnim brojem telefonskih aparata. Stručni djelatnik u terenskom radu mora raspolagati s mobilnim telefonom.

Stručni djelatnici

Članak 55.

(1) Veterinarska ambulanta mora raspolagati s najmanje tri (3) veterinara s odobrenjem za rad (licencom) i jednim veterinarskim tehničarom ili veterinarskim bolničarom.

(2) Veterinarska ambulanta mora osigurati obavljanje poslova tijekom cijeloga dana s poslijepodnevnim i noćnim dežurstvom ili obveznim noćnim stanjem pripravnosti najmanje jednog djelatnika veterinara s odobrenjem za rad.

(3) Za obavljanje poslova javnih ovlasti veterinarska ambulanta mora imati najmanje dva veterinara s odobrenjem za rad (licencom) i imenovanjem za ovlaštenog veterinara.

Prostorije i oprema

Članak 56.

(1) Veterinarska ambulanta mora imati:

1. prostoriju za pregled i liječenje malih, a po potrebi prostoriju ili prostor za pregled i liječenje velikih životinja;

2. prostoriju za osnovne laboratorijske pretrage;

3. prostoriju za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora;

4. prostoriju za pohranu i pričuvu lijekova i drugog sanitetskog materijala;

5. prostoriju za veterinarske djelatnike;

6. čekaonicu za stranke i male životinje;

8. prostoriju za izolaciju životinja

9. garderobu za veterinarske djelatnike;

10. sanitarni čvor za stranke i osoblje

(2) U svim slučajevima kada se u veterinarskoj ambulanti predviđa obavljanje kirurških zahvata na otvorenim tjelesnim šupljinama, dubokom mišićju, kostima i zglobovima, mora se osigurati posebna prostorija ili odvojeni prostor za kirurške zahvate.

(3) Prostor za izdavanje dokumentacije i svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja može se urediti u sklopu prostorije iz točke 5., stavka 1. ovoga članka, a prostor za pranje i glačanje rublja u sklopu prostorije iz točke 9., stavka 1. ovoga članka.

(4) Namjena pojedinih prostorija mora biti vidljivo označena na ulaznim vratima svake prostorije.

Prostorija za pregled i liječenje životinja

Članak 57.

(1) Prostorija za pregled i liječenje malih životinja mora se urediti u svakoj veterinarskoj ambulanti.

(2) Prostor za pregled i liječenje malih životinja može se urediti i opremiti u sklopu prostorije za pregled i liječenje velikih životinja, odvojenom pokretnom ili stalnom pregradom.

(3) Prostorija za pregled i liječenje velikih životinja mora se osigurati u objektima gdje se predviđa ili postoji stalna potreba za istom. Procjenu potrebe ove prostorije, sukladno načinu rada i mogućnosti dopreme životinja, obavlja stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta.

(4) U slučaju da ne postoji potreba prostorije za pregled i liječenje velikih životinja mora se u ograđenom krugu objekta osigurati nadstrešnica sa dva veza, kao čekaonica, sa stojnicom za fiksiranje i pregled velikih životinja.

Članak 58.

Prostorija ili natkriveni prostor - nadstrešnica iz članka 57.#clanak57 stavka 4. ovoga Pravilnika, za pregled i liječenje velikih životinja mora, glede visine i veličine, uređenja podova i odvodnje, površine i boje zidova, površine stolarije, namještaja i drugih uređaja, održavanja čistoće, tekuće vode, uređenja prozora i intenziteta osvjetljenja, udovoljavati propisanim uvjetima iz članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika.

Prostorija za pregled i liječenje te kirurške zahvate kod malih životinja

Članak 59.

Prostorija ili odvojeni prostor iz članka 57. stavak 2. i prostorija za kirurške zahvate iz članka 56.#clanak56 stavak 2. ovoga Pravilnika, za pregled i liječenje malih životinja, odnosno prostorija za kirurške zahvate, mora, glede visine i veličine, uređenja podova i odvodnje, površine i boje zidova, površine stolarije, namještaja i drugih uređaja, održavanja čistoće, snabdijevanja toplom i hladnom tekućom vodom, uređenja prozora i intenziteta osvjetljenja, udovoljavati propisanim uvjetima iz članka 20.#clanak20 ovoga Pravilnika.

Oprema i uređaji prostorije za pregled i liječenje malih životinja

Članak 60.

(1) U prostoriji ili odijeljenom prostoru namijenjenim pregledu i liječenju malih životinja mora se nalaziti sljedeća oprema i uređaji:

1. stol za pregled i fiksaciju malih životinja sa pločom od nehrđajućeg čelika;

2. pokretni stolić za odlaganje pribora i instrumenata pri intervencijama;

3. metalni bubanj za sterilni zavojni materijal;

4. bubrežaste metalne ili emajlirane zdjelice;

5. pribor za uzimanje i pakovanje materijala za laboratorijske pretrage;

6. ormarić za instrumente,

7. ormarić za priručne lijekove i slična sredstva;

8. pokretna svjetiljka ili zglobni reflektor;

9. prikladna vaga 0 do 50 ili 100 kg za male životinje;

10. UV-svjetiljka za dezinfekciju prostora;

11. zatvorena posuda za otpatke sa nožnim posluživanjem;

12. umivaonik za ruke ili prikladni sudoper sa tekućom toplom i hladnom vodom, uređajem za tekući sapun ili dezinficijens te uređajem za sušenje ili brisanje ruku sa papirnatim ubrusima.

(2) U posebnoj prostoriji za kirurške zahvate mora se nalaziti oprema i uređaji sukladno članku 21.#clanak21 stavka 1., točke 1., 2., 3., 8. i 10. ovoga Pravilnika te se mora osigurati glavni svjetlosni izvor od 500 luksa ili posebna stropna operaciona svjetiljka.

Oprema i uređaji prostora-prostorije za pregled i liječenje velikih životinja

Članak 61.

(1) U prostoriji ili nadstrešnici za pregled i liječenje velikih životinja mora se nalaziti sljedeća oprema i uređaji:

1. stojnica za fiksaciju i pregled velikih životinja;

2. stol za pribor, instrumente te evidenciju;

3. pokretni stolić za odlaganje pribora i instrumenata pri intervencijama;

5. pokretna svjetiljka ili zglobni reflektor;

6. zatvorena posuda za otpatke sa nožnim posluživanjem;

7. umivaonik za ruke ili prikladni sudoper sa tekućom vodom, uređajem za tekući sapun ili dezificijens te uređajem za sušenje ili brisanje ruku sa papirnatim ubrusima;

8. plastične ili emajlirane posude za vodu i dezinfekcione otopine;

9. vješalica za kratkotrajno odlaganje zaštitne odjeće.

Članak 62.

Veterinarska ambulanta mora raspolagati sa:

1. priborom za označavanje životinja s ušnim markicama, tetovir-kliješta i brojevi (ili tetovir-čekić, odnosno pribor za označavanje tekućim dušikom ili za vruće žigosanje);

2. priborom za obaranje konja i velikih papkara;

3. priborom za uzimanje i pakovanje materijala za laboratorijske pretrage.

Prostorija za osnovne laboratorijske pretrage

Članak 63.

(1) Prostorija za osnovne laboratorijske pretrage mora glede podnih i zidnih površina udovoljavati uvjetima iz članka 23.#clanak23 stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) U prostoru za osnovne laboratorijske pretrage mora se nalaziti oprema, namještaj, uređaji, pribor i instrumentarij u skladu s odredbama članka 23.#clanak23 stavka 2., točke 1., 2., 3., 6., 8., 9., 12. i 13. ovoga Pravilnika.

(3) Za osnovne laboratorijske pretrage te kontrole namirnica laboratorij veterinarske ambulante mora raspolagati sa:

1. priborom za osnovne orijentacione mikroskopske pretrage krvi, mokraće i mlijeka,

2. priborom za mikroskopsku kontrolu pokretljivosti i vitalnosti duboko smrznutog i tekućeg sjemena za osjemenjivanje i to: spermoterm ili odgovarajuće termos boce za otapanje smrznutog sjemena s kontrolnim termometrom,

3. pribor za osnovne orijentacione pretrage na higijensku ispravnost mesa: trihinoskop ekranski te pribor za probu kuhanja, pečenja i iskrvarenja, kao i za higijensku i kakvoćnu ispravnost mlijeka: gustoću i specifičnu težinu mlijeka, ili po mogućnosti optički refraktometar za utvrđivanje patvorenja mlijeka

4. manji kombinirani hladnjak, s mogućnošću smrzavanja.

(3) Veterinarska ambulanta s javnim ovlastima dužna je u svim objektima klaonica i objektima za obradbu i preradbu mesa i mlijeka s većom i kontinuiranom proizvodnjom u jednoj ili više smjena pod nadzorom ovlaštenih veterinara, osigurati opremu i pribor iz točke 3. stavka 2. ovoga članka.

Prostorija za čišćenje, pranje i sterilizaciju

Članak 64.

(1) Prostorija za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala mora glede površina zidova, podova, radnih površina, opreme, uređaja i instrumentarija, udovoljavati uvjetima iz članka 24.#clanak24 stavak 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Prostorija za pohranu lijekova

Članak 65.

Prostorija za pohranu lijekova i drugog sanitetskog materijala mora glede uređenja, opreme i osiguranja adekvatnog čuvanja lijekova udovoljavati uvjetima iz članka 25.#clanak25 ovoga Pravilnika.

Prostorija za veterinarske djelatnike

Članak 66.

Prostorija za veterinarske djelatnike mora, glede veličine, broja pisaćih stolova, ormara i informatičke opreme, udovoljavati uvjetima iz članka 26.#clanak26 stavak 1., 2., 3. i 4. te članka 27.#clanak27 ovoga Pravilnika.

Čekaonica za stranke i čekaonica za male životinje

Članak 67.

Čekaonica za stranke i stranke s malim životinjama može biti uređena u zatvorenoj prostoriji ili dovoljno prostranom hodniku te opremljena s najmanje tri sjedeća mjesta i tri boksa za smještaj malih životinja, kao i vješalicom za odlaganje odjeće.

Pregrade boksova za male životinje, pod i zidne površine prostorije ili prostora čekaonice za male životinje moraju biti glede površina izvedeni tako da omogućavaju pranje i dezinfekciju.

Prostorija za izolaciju malih životinja

Članak 68.

Prostorija za izolaciju malih životinja mora se urediti u odvojenoj prostoriji s posebnim ulazom, pod ključem, uz mogućnost individualnog držanja najmanje jedne male životinje u zatvorenom boksu ili kavezu te glede podnih i zidnih površina udovoljavati uvjetima iz članka 30.#clanak30 stavak 2. ovoga Pravilnika.

Garderoba za veterinarske djelatnike

Članak 69.

(1) Veterinarska ambulanta mora raspolagati s odgovarajuće opremljenom prostorijom za garderobu sa garderobnim ormarima za svakog djelatnika.

(2) U sklopu iste prostorije mora se urediti odvojeni prostor ili prijenosna posuda (košara) za odlaganje rabljene zaštitne odjeće te odvojeni ormar za čistu zaštitnu odjeću.

Instrumentarij i pribor

Članak 70.

Veterinarska ambulanta, kao samostalna pravna osoba u obavljanju veterinarske djelatnosti mora imati odgovarajući broj, zavisno o broju veterinarskih djelatnika, instrumenata za kirurške, interne, porodiljske i preventivne zahvate te pribor za sekciju i obradu uginulih ili zaklanih životinja i uzimanja materijala za laboratorijske pretrage, kao i odgovarajući broj zaštitnih sredstava, radnih ogrtača, zaštitnih pregača, prsluka i naramenica te zaštitne obuće i to za:

1. svakog uposlenog veterinara: fleksibilni stetoskop (fonendoskop), toplomjer maksimalni, ručna baterijska, svjetiljka, komplet od najmanje pet brizgalica razne veličine sa najmanje dva zaštitna paratusa za sterilno nošenje brizgalica i igala te platnenim ili plastičnim priborom s ušivenim ulošcima za nošenje brizgalica (odnosno odgovarajući broj sterilnih brizgalica pojedinih veličina za jednokratnu upotrebu), injekcione igle velike i male sa zaštitnim kutijama za čiste i nečiste igle, skalpel trbušasti, škare kirurške savijene i ravne, troakar za goveda, sonda želučana (po Marecu), veterinarska torba za nošenje pribora, instrumenata, priručnih lijekova i dokumentacije te najmanje tri zaštitna bijela ogrtača, jedna gumirana pregača, jedna gumirana zaštitna naramenica, prsluk podstavljen umjetnim ili prirodnim krznom, gumene čizme ili navlake za cipele,

2. svakog veterinarskog tehničara ili bolničara po jedan toplomjer maksimalni, ručna baterijska svjetiljka, komplet brizgalica od najmanje tri brizgalice razne veličine s injekcionim iglama i odgovarajućom zaštitnom opremom za nošenje (odnosno odgovarajući broj sterilnih brizgalica za jednokratnu upotrebu), škare savijene i pribor za brijanje odnosno šišanje dlake, bolničarska torba, najmanje tri zaštitna ogrtača zelene ili druge boje te ostala oprema osobne zaštite kao pod točkom 1. ovog članka,

3. svakog ovlaštenog veterinara potrebno je osigurati pribor za uzimanje uzoraka namirnica, stočne hrane i vode (nož mesarski, škare ravne, vrpcu - jemstvenik, pribor za pečaćenje, pribor za plombiranje sa kliještima i olovnim plombama, termometar ubodni, termometar obični, metalnu ubodnu sondu za namirnice, sondu za uzimanje uzoraka zrnate i brašnate stočne hrane (jednu u veterinarskoj stanici) sterilne staklene posude za uzimanje uzoraka mlijeka i vode, plastične vrećice za uzimanje uzoraka, pečat i štambilj naslova i faksimil potpisa, torbu aktovku za dokumentaciju i pribor za pisanje) te osobna sredstva zaštite na radu zavisno od radnog mjesta,

4. u zajedničkoj uporabi osigurati pribor i instrumentarij: toplomjer maksimalni, fonendoskop, oftalmoskop zrcalni, otoskop sa svjetiljkom i vaginoskop za male životinje, dvije želučane sonde (nosne - po Marecu), kliješta za vađenje stranih tijela iz ušnog kanala, otvarač za usta goveda, otvarač za usta konja i pribor za korekciju zubala, otvarač za usta pasa, dvije želučane sonde za male životinje, jednu metalnu sondu ili sondu druge izvedbe za odstranjivanje stranih tijela iz jednjaka velikih životinja, otvarač za usta konja, goveda i malih životinja, troakar za male i velike životinje, komplet brizgalica od 2, 5, 10, 15, 20 i 25 ili 30 te 50 ml., najmanje četiri brizgalice za tuberkulinizaciju sa kompletom igala za tuberkulinizaciju i velikim i malim iglama za aplikaciju lijekova i vakcina, jednu "Janett" brizgalicu, pribor za infuziju, pribor za irigaciju, skalpeli trbušasti, šiljati ili sa promjenjivim sječivom, sisne lancete, dilatatori i kateteri, mokraćni kateter za velike i male životinje, držalice (pincete) anatomske i kirurške te koljenaste, velike i male stezaljke za krvne žile ravne i savijene, škare kirurške ravne i savijene, pribor sa stezaljkama za kupiranje ušiju pasa, igle za šivanje kirurške velike i male, ravne i savijene te "S" igle, iglodržač veliki i mali, materijal za šivanje resorptivni i trajni, "serra" kliješta za kastraciju velikih i malih životinja (po potrebi "Burdizzo" kliješta), emaskulator (efeminator), porodiljske kuke očne oštre i tupe, embriotom (foetotom) cjevasti sa žičanim pilama i uvođačem (Thygesen-Goetze; Neubarth-Benesch ili sl. konstrukcije) dvostruka oštra zglobna kuka (Krey-Schettler) uterusna crpka ili prikladni irigator sa cijevi, najmanje dva kompleta porodiljske užadi za velike životinje, forceps kliješta i porođajne kuke za male životinje, posebne škare i pribor za šišanje i brijanje dlake, kopitni nož lijevi i desni, kopitna kliješta, kliješta za obradu papaka, rukavice kirurške i plastične za jednokratnu upotrebu, pribor za sekciju velikih životinja i uzimanje materijala za laboratorijske pretrage (rukavice gumene čvrste, nož mesarski, parenhimski nož ili obični, škare ravne i škare dugmetaste, plastične vrećice, sterilne staklene bočice i epruvete).

Članak 71.

(1) Za obavljanje umjetnog osjemenjivanja životinja veterinarska ambulanta mora imati najmanje dva kontejnera za držanje i čuvanje duboko smrznutog sjemena sa kontrolnom šipkom za kontrolu nivoa dušika.

(2) Glede kadrova, opreme, pribora i instrumentarija, veterinarska ambulanta mora udovoljavati uvjetima iz članka 33.#clanak33 stavka 1., točke 2. do 8. i stavka 2. i 3., ovoga Pravilnika.

Članak 72.

Veterinarska ambulanta mora imati u korištenju najmanje dva prijevozna sredstva, za obavljanje poslova izvan prostorija ambulante. Prijevozna sredstva moraju biti podešena svojoj namjeni s potrebnom opremom za obavljanje terenskih poslova sukladno odredbama članka 34.#clanak34 točke 1. i 2. ovoga Pravilnika.

V. UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI VETERINARSKA SLUŽBA PRAVNE OSOBE KOJA OBAVLJA DJELATNOST UZGOJA STOKE I STOČARSKE PROIZVODNJE

Veterinarsko-zdravstveni uvjeti

Članak 73.

(1) Veterinarska služba mora udovoljavati veterinarsko-zdravstvenim uvjetima iz članka 5.#clanak5 stavka 1. točke 6., ovoga Pravilnika.

(2) Pojedine povjerene poslove javnih ovlasti iz članka 99. stavak 3. Zakona o veterinarstvu, na temelju rješenja ministra, veterinarska služba može obavljati ako udovoljava posebnim uvjetima ovoga Pravilnika.

Prostorije, oprema i pribor

Članak 74.

(1) Ambulanta veterinarske službe pravnih osoba koje obavljaju djelatnost stočarske proizvodnje ili se bave uzgojem stoke mora imati najmanje:

1. prostoriju za veterinarske djelatnike;

2. prostor za obavljanje osnovnih laboratorijskih pretraga;

3. prostoriju ili prostor za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala,

4. prostoriju za pohranu lijekova i drugog sanitetskog materijala;

5. prostoriju ili pribor za pregled i liječenje životinja;

6. posebni sanitarni čvor s garderobom za veterinarske djelatnike.

(2) Prostor za obavljanje osnovnih laboratorijskih pretraga i prostor za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala može se urediti u jednoj zajedničkoj ili više prostorija odgovarajuće veličine.

(3) Prostor za pregled i liječenje životinja može se urediti u odvojenom dijelu jednog ili više proizvodnih objekata ili u prostoriji posebne namjene.

U okviru istog prostora ili prostorije mora se predvidjeti posebno odvojeni prostor za izolaciju životinja s odgovarajućim boksovima ovisno od vrste životinja.

Članak 75.

Prostorija za veterinarske radnike mora udovoljavati uvjetima iz članka 26.#clanak26 točke 1., 2. i 3. ovog Pravilnika.

Članak 76.

(1) Prostor ili prostorija za osnovne laboratorijske pretrage ambulante veterinarske službe mora, glede površina zidova i podova udovoljavati odredbama članka 23.#clanak23 stavka 1. ovoga Pravilnika.

2) U prostoru za osnovne laboratorijske pretrage mora se nalaziti oprema, pribor i uređaji propisani člankom 23. stavkom 2. pod točkom 1., 2., 5., 8., 9., 12. i 13. te ukoliko se obavlja umjetno osjemenjivanje, i pod točkom 3. i 7. ovoga Pravilnika.

Članak 77.

(1) Prostor ili prostorija za pranje, čišćenje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala, mora glede površine poda i zidova udovoljavati uvjetima iz članka 24.#clanak24 stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) U prostoru ili prostoriji za pranje, čišćenje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala mora se nalaziti oprema, pribor i uređaji iz članka 24.#clanak24 stavak 3. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.

Članak 78.

Prostorija za pohranu i čuvanje lijekova i drugog sanitetskog materijala mora u pogledu uređenja, opreme i pribora odgovarati uvjetima iz članka 25.#clanak25 ovoga Pravilnika.

Članak 79.

Prostorija ili prostor za pregled i liječenje velikih i malih životinja, sukladno članku 74.#clanak74, stavku 3. ovoga Pravilnika, mora raspolagati sa stojnicom za pregled i liječenje velikih životinja, odnosno uklještenjem ili boksom za pregled i liječenje malih životinja.

Članak 80.

Sanitarni čvor za veterinarske djelatnike mora biti opremljen i uređen u skladu s člankom 14.#clanak14, stavak 1. i 3. ovoga Pravilnika.

U sklopu predprostora sanitarnog čvora može se urediti prostor za garderobu opremljen garderobnim ormarom za svakog djelatnika.

Stručni djelatnici

Članak 81.

(1) Veterinarska služba mora imati najmanje jednog veterinara s odobrenjem za rad (licencom) i jednog veterinarskog tehničara ili bolničara.

(2) Veterinarska služba iz stavka 1. ovoga članka, u obavljanju pojedinih povjerenih poslova javnih ovlasti mora imati najmanje jednog veterinara s odobrenjem za rad i položenim državnim stručnim ispitom za zvanje veterinarskog inspektora.

Članak 82.

Veterinarska služba mora osigurati kontinuitet rada, u vidu dežurstva ili stanja pripravnosti najmanje jednog veterinara, odnosno, u slučaju malog broja djelatnika, putem ugovora s obližnjom veterinarskom organizacijom ili veterinarom privatne prakse.

Instrumentarij i pribor

Članak 83.

(1) Ambulanta veterinarske službe, pored opreme i pribora iz članka 76.#clanak76 i 77.#clanak77 ovoga Pravilnika, mora imati odgovarajući broj pribora i instrumenata za kirurške, interne, porodiljske i preventivne zahvate, zavisno od djelatnosti odnosno vrste i kategorije životinja na kojoj se djelatnost obavlja, pribor za sekciju uginulih i zaklanih životinja, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage te pribor za obaranje i fiksaciju životinja pri zahvatima i pregledu, kao i osobna sredstva zaštite na radu i to:

1. ambulanta veterinarske službe za velike životinje, papkare i kopitare mora imati slijedeći pribor i instrumentarij:

Fleksibilni stetoskop (fonendoskop), dva toplomjera maksimalna, ručna baterijska svjetiljka, oftalmoskop zrcalni, komplet od najmanje pet brizgalica razne veličine sa najmanje dva zaštitna paratusa za sterilno nošenje brizgalica i igala te platnenim ili plastičnim priborom sa ušivenim ulošcima za nošenje brizgalica (odnosno odgovarajući broj sterilnih brizgalica pojedinih veličina za jednokratnu upotrebu), injekcione igle velike i male sa zaštitnim kutijama za čiste i nečiste, skalpel trbušasti, škare kirurške savijene i ravne, troakar za goveda, sonda želučana (po Marecu), jednu metalnu sondu ili druge izvedbe za odstranjivanje stranih tijela iz jednjaka velikih životinja, otvarač za usta goveda i (ili) otvarač za usta konja i pribor za korekciju zubala, najmanje dvije brizgalice za tuberkulinizaciju sa kompletom igala za tuberkulinizaciju, jednu "Janett" brizgalicu, pribor za infuziju, pribor za irigaciju, najmanje dva skalpela trbušasta, šiljata ili sa promjenjivim sječivom, po dvije sisne lancete, dilatatora i katetera, mokraćni kateter za velike životinje, najmanje po dvije držalice (pincete) anatomske i kirurške, najmanje po četiri velike i male stezaljke za krvne žile ravne i savijene, po dvoje škara kirurških ravnih i savijenih, igle za šivanje kirurške velike i male, ravne i savijene te "S" igle, iglodržač veliki i mali, materijal za šivanje resorptivni i trajni, "serra" kliješta za kastraciju velikih životinja (po potrebi "Burdizzo" kliješta), emaskulator, porodiljske kuke očne oštre i tupe, embriotom (foetotom) cjevasti sa žičanim pilama i uvođačem (Thygesen-Goetze; Neubarth-Benesch ili sl. konstrukcije) dvostruka oštra zglobna kuka (Krey-Schettler), uterusna crpka ili prikladni irigator sa cijevi, najmanje dva kompleta porodiljske užadi za velike životinje, posebne škare i pribor za šišanje ili brijanje dlake, kopitni nož lijevi i desni, kopitna kliješta, pribor za obaranje velikih životinja (primjerenu užad ili pribor, užad i manžete za obaranje kopitara po "berlinskoj metodi", kliješta za obradu papaka, rukavice kirurške i plastične za jednokratnu upotrebu, pribor za sekciju velikih životinja i uzimanje materijala za laboratorijske pretrage (rukavice gumene čvrste, nož mesarski, parenhimski nož ili obični, škare ravne i škare dugmetaste, plastične vrećice, sterilne staklene bočice i epruvete), veterinarska torba za nošenje pribora, instrumenata, priručnih lijekova i dokumentacije;

2. ambulanta veterinarske službe za male papkare i druge male životinje mora imati slijedeći pribor i instrumentarij:

Fleksibilni stetoskop (fonendoskop), dva toplomjera maksimalna, ručna baterijska svjetiljka, oftalmoskop zrcalni, otoskop (vaginoskop) sa svjetiljkom za male životinje, komplet od najmanje pet brizgalica razne veličine sa najmanje dva zaštitna paratusa za sterilno nošenje brizgalica i igala te platnenim ili plastičnim priborom sa ušivenim ulošcima za nošenje brizgalica (odnosno odgovarajući broj sterilnih brizgalica pojedinih veličina za jednokratnu upotrebu), injekcione igle velike i male sa zaštitnim kutijama za čiste i nečiste, po dva skalpela trbušasta, i šiljasta, po dvoje škare kirurške savijene i ravne, troakar za male životinje, po dvije sonde želučane za male životinje, kateter mokraćni za male životinje, pribor za infuziju, irigator i pribor, komplet brizgalica i igala za tuberkulinizaciju, po dvije držalice (pincete) anatomske, kirurške i koljenaste, po dvije velike i četiri male stezaljke za krvne žile ravne i savijene, po dvoje škare kirurške ravne i savijene, igle za šivanje kirurške velike i male, ravne i savijene, po dva iglodržača velika i mala, materijal za šivanje resorptivni i trajni, emaskulator, forceps kliješta i porođajne kuke za male životinje, posebne škare i pribor za šišanje ili brijanje dlake, rukavice kirurške i plastične za jednokratnu upotrebu, pribor za sekciju malih životinja i uzimanje materijala za laboratorijske pretrage (rukavice gumene čvrste, nož, mesarski, parenhimski nož ili obični, škare ravne i škare dugmetaste, plastične vrećice, sterilne staklene bočice i epruvete) veterinarska torba za nošenje pribora, instrumenata, priručnih lijekova i dokumentacije;

3. ambulanta veterinarske službe za perad i male krznaše mora imati slijedeći pribor i instrumentarij:

dva toplomjera maksimalna, ručna baterijska svjetiljka, komplet od najmanje pet manjih brizgalica razne veličine sa najmanje dva zaštitna paratusa za sterilno nošenje brizgalica i igala te platnenim ili plastičnim priborom sa ušivenim ulošcima za nošenje brizgalica (odnosno odgovarajući broj sterilnih brizgalica pojedinih veličina za jednokratnu upotrebu), injekcione igle velike i male sa zaštitnim kutijama za čiste i nečiste, po dva skalpela trbušasta i šiljasta, po dvoje škare kirurške savijene i ravne, po potrebi brizgalice i igle za tuberkulinizaciju, po dvije držalice (pincete) anatomske i kirurške, po dvije manje stezaljke za krvne žile ravne i savijene, igle za šivanje kirurške velike i male, ravne i savijene, po jedan iglodržač veliki i mali, materijal za šivanje resorptivni i trajni, po potrebi forceps kliješta i porođajne kuke za male životinje, posebne škare i pribor za šišanje ili brijanje dlake, rukavice kirurške i plastične za jednokratnu upotrebu, po potrebi primjereni uređaj i pribor za raspršivanje cjepiva, mehaničku ili motornu prskalicu za dezinfekciju, primjerenu vagu za male životinje čija je zaštita predmet djelatnosti kao i primjerena vaga za ljekovita i druga sredstva, zaštitne respiratore ili plinske maske za zaštitu djelatnika u primjeni cjepiva i dezinficijensa metodom raspršivanja, termometri sobni, minimum-maksimum termometri, higrometri, po potrebi uređaj za očitavanje brze krvne aglutinacije, pribor za sekciju malih životinja i uzimanje materijala za laboratorijske pretrage (rukavice gumene čvrste, nož mesarski, parenhimski nož ili obični, posebni skalpel, škare ravne i škare dugmetaste, plastične vrećice, sterilne staklene bočice i epruvete) veterinarska torba za nošenje pribora, instrumenata, priručnih lijekova i dokumentacije.

(2) Za obavljanje umjetnog osjemenjivanja životinja, sukladno potrebama i zavisno od vrste životinja koje su predmet djelatnosti, veterinarska služba mora imati opremu, pribor i instrumentarij sukladno članku 33., točka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika.

(3) Za svakog djelatnika veterinara, bolničara ili tehničara potrebno je osigurati najmanje tri zaštitna bijela ogrtača, jedna gumirana pregača, (po potrebi gumirana zaštitna naramenica), prsluk podstavljen umjetnim ili prirodnim krznom, gumene čizme ili navlake za cipele.

VI. UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI VETERINARSKE BOLNICE I KLINIKE

Veterinarsko-zdravstveni uvjeti, lokacija, uređenje kruga, vodoopskrba

Članak 84.

(1) Veterinarska bolnica i klinika moraju udovoljavati veterinarsko-zdravstvenim uvjetima iz članka 5.#clanak5 stavka 1. točke 4. i 5., ovoga Pravilnika.

(2) Pojedine povjerene poslove javnih ovlasti u skladu s člankom 85. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, na temelju rješenja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - Uprave za veterinarstvo, mogu obavljati veterinarske organizacije iz stavka 1. ovoga članka, ako udovoljavaju posebnim uvjetima ovoga Pravilnika.

Članak 85.

(1) Veterinarska bolnica i klinika moraju imati poslovni objekt s prostorijama, opremom, uređajima i instrumentarijem za obavljanje zdravstvene zaštite životinja te za smještaj i njegu životinja tijekom liječenja, primjeren vrsti životinja koje su predmet stacionarne zdravstvene zaštite.

(2) Administrativno-stručni, knjigovodstveno-računovodstveni, pomoćni i njima slični poslovi ili samo pojedini od ovih poslova, mogu se obavljati i izvan poslovnog objekta veterinarske bolnice, odnosno klinike ili povjeravanjem istih poslova drugim ovlaštenim pravnim osobama za vođenje knjigovodstveno financijskog poslovanja.

(3) Veterinarska bolnica i klinika moraju raspolagati sa telefonskim priključkom i odgovarajućim brojem telefonskih aparata.

(4) Veterinarska bolnica i klinika moraju biti vidljivo označene natpisnom tablom sa punim nazivom, adresom i telefonskim brojem.

Članak 86.

(1) Veterinarske bolnice i klinika mora, ovisno o namjeni, glede uređenja kruga, uklanjanja otpadne animalne tvari i otpada te otpadnih i oborinskih voda, udovoljavati uvjetima iz članka 10.#clanak10, 11.#clanak11 i 12.#clanak12 ovoga Pravilnika.

(2) Vodoopskrba i sanitarni čvor veterinarske bolnice i klinike moraju udovoljavati uvjetima iz članka 13.#clanak13 i 14.#clanak14 ovoga Pravilnika.

Prostorije i oprema

Članak 87.

(1) Veterinarska bolnica i klinika moraju raspolagati sa slijedećim prostorijama:

1. za pregled i liječenje velikih i (ili) malih životinja, zavisno od djelatnosti;

2. za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora;

3. za laboratorijske pretrage

4. pričuvu lijekova i drugog sanitetskog materijala;

5. za veterinarske djelatnike;

6. garderoba za veterinarske djelatnike i pomoćno osoblje,

7. čekaonicu za stranke i (ili) male životinje,

8. sanitarni čvor za stranke

10. za izolaciju malih životinja

(2) Prostorije iz stavka 1. ovoga članka moraju glede smještaja, veličine, visine, zidnih i podnih površina, namještaja i osvjetljenja, opreme i uređaja, udovoljavati uvjetima iz članka 19., 20., 21. i 22., članka 23. stavka 1. i 2., točke 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 12., 13 te članka 24. (izuzev točke 5. stavka 3.), i članka 25.#clanak25, 26.#clanak26 i 30.#clanak30 ovoga Pravilnika.

Članak 88.

(1) Veterinarska bolnica i klinika za velike životinje mora raspolagati sa priborom i instrumentarijem iz članka 83.#clanak83, stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.

(2) Veterinarska bolnica i klinika za male životinje mora raspolagati s priborom i instrumentarijem iz članka 83. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika.

(3) U provedbi umjetnog osjemenjivanja veterinarska bolnica i klinika moraju raspolagati sa priborom i instrumentarijem iz članka 33.#clanak33, stavka 1., točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika.

Članak 89.

(1) Pored prostorija iz članka 87.#clanak87 stavka 1. ovoga Pravilnika veterinarska bolnica i klinika moraju raspolagati sa prostorijom za kirurške zahvate, veličine primjerene vrsti životinja koje su predmet djelatnosti, te za smještaj neophodne opreme uz osiguranje nesmetanog kretanja i rada osoblja.

(2) Prostorija za kirurške zahvate kod malih životinja mora biti opremljena pokretljivim operacijskim stolom za male životinje, pokretnim stolićem za instrumente i pribor, priborom i uređajem za sprječavanje pothlađivanja operiranih životinja, uređajem za opću parapulmonalnu i inhalacionu anesteziju, UV svjetiljkom za dezinfekciju prostora te glavnim svjetlosnim izvorom od 500 luxa ili posebnom stropnom operacionom reflektorskom svjetiljkom.

(3) Prostorija za kirurške zahvate na velikim životinjama mora biti opremljena stojnicom za fiksaciju i strunjačom i priborom za obaranje i fiksaciju velikih životinja, odnosno mehaničkom ili hidrauličnom stojnicom-stolom za fiksaciju i obaranje velikih životinja.

Članak 90.

(1) Veterinarska bolnica i klinika moraju raspolagati sa posebnim prostorijama za stacionarno liječenje i držanje pojedinih vrsta životinja.

(2) Za kopitare i goveda mora se raspolagati sa najmanje tri boksa odvojena punim pregradama, u izvedbi, veličini i opremi u skladu sa normativima za te vrste životinja.

(3) Za svinje, ovce i koze mora se raspolagati sa najmanje šest boksova, odvojenih punim pregradama, u izvedbi, veličini i opremi u skladu sa normativima za te životinje.

(4) Za mesojede i druge male životinje, kućne ljubimce, mora se zavisno od vrste životinja, raspolagati sa najmanje šest metalnih kaveza odvojenih punim pregradama, u nizu ili baterijskom smještaju, po veličini, izvedbi i opremi primjerenih tim vrstama životinja te najmanje 4 krletke primjerene veličine za ptice.

Članak 91.

Veterinarska bolnica i klinika moraju osigurati cjelodnevni stalni stručni nadzor nad životinjama u liječenju kroz dežurstvo stručnog i pomoćnog osoblja te svakodnevno stanje pripravnosti jednog stručnog djelatnika.

Članak 92.

Za životinje koje se ne hrane industrijski pripremljenom ili gotovom hranom, potrebno je urediti posebnu prostoriju, kuhinju ili krmnu komoru i u njoj osigurati higijensku i zadovoljavajuću pripremu hrane u skladu sa nutricionističkim normativima za iste vrste životinja.

Članak 93.

Uvjeti držanja, smještaja, ishrane, higijene i postupanja sa životinjama moraju osigurati humani postupak i očuvanje dobrobiti životinja.

Stručni djelatnici

Članak 94.

(1) Veterinarska bolnica za velike ili male životinje mora raspolagati sa najmanje dva veterinara s odobrenjem za rad i jednim veterinarom specijalistom, (magistar specijalista ili magistar znanosti dotičnog područja djelatnosti ili doktor znanosti) te jednim timariteljom životinja i jednim veterinarskim tehničarom ili veterinarskim bolničarom.

(2) Veterinarska bolnica u obavljanju poslova javnih ovlasti mora, u okviru stručnih djelatnika iz stavka 1. ovoga članka, raspolagati najmanje s jednim veterinarom s položenim državnim stručnim ispitom za zvanje veterinarskog inspektora i imenovanjem za ovlaštenog veterinara.

Članak 95.

(1) Veterinarska klinika za male životinje mora imati uposlena najmanje tri veterinara s odobrenjem za rad i specijalizacijom iz područja unutarnjih bolesti, krirurgije, rentgenologije i ultrazvučne dijagnostike, te patologije domaćih mesoždera (magistar specijalista ili magistar znanosti ili doktor znanosti iz dotičnog područja.)

(2) Veterinarska klinika za velike životinje mora imati uposlena najmanje tri veterinara s odobrenjem za rad i specijalizacijom iz područja unutarnjih bolesti, kirurgije, rentgenologije i ultrazvučne dijagnostike, teriogenealogije-reprodukcije i umjetnog osjemenjivanja te patologije i terapije domaćih papkara i kopitara (magistar specijalista ili magistar znanosti ili doktor znanosti iz dotičnog područja.)

(3) Veterinarska klinika mora imati uposlenog najmanje jednog timaritelja životinja i jednog veterinarskog tehničara.

(4) Veterinarska klinika u obavljanju poslova javnih ovlasti mora, u okviru uposlenih stručnih djelatnika veterinara, raspolagati najmanje s jednim veterinarom s položenim državnim stručnim ispitom za zvanje veterinarskog inspektora i imenovanjem za ovlaštenog veterinara.

Članak 96.

(1) Veterinarska klinika za male i velike životinje mora raspolagati s rentgenskim i ultrazvučnim uređajem.

(2) Veterinarska bolnica za male i velike životinje mora osigurati mogućnost rentgenske i ultrazvučne dijagnostike za potrebe svojih pacijenata pomoću odgovarajućih vlastitih uređaja ili putem ugovora za obavljanje rentgenske, odnosno ultrazvučne dijagnostike kod drugih pravnih i fizičkih osoba u obavljanju veterinarske djelatnosti.

(3) Vlastiti stacionarni rentgenski aparat mora biti smješten u zasebnoj zaštićenoj prostoriji, sa svim propisanim zaštitnim sredstvima, opremom i priborom za razvijanje i očitavanje snimaka ili se mora raspolagati sa pokretnim, zaštićenim rentgenskim aparatom. Rentgenski uređaji moraju biti ispitani te posjedovati atest za upotrebu izdan od nadležnih tijela kontrole izvora zračenja.

(4) Veterinarska klinika i veterinarska bolnica koja koristi rentgensku i ultrazvučnu dijagnostiku pomoću vlastitih uređaja, mora raspolagati sa veterinarom-specijalistom određenog profila - magistrom znanosti ili specijalistom iz područja rentgenske i ultrazvučne dijagnostike.

Članak 97.

Veterinarska bolnica i klinika dužne su putem posebnog ugovora sa ovlaštenim laboratorijem osigurati obavljanje bakterioloških, virusoloških, seroloških, toksikoloških; parazitoloških i drugih pretraga koje ne može izvršiti u vlastitom laboratoriju.

Članak 98.

Veterinarska klinika dužna je omogućiti praktični rad na stručnom obrazovanju studenata veterine i stručnom usavršavanju diplomiranih veterinara pod vodstvom specijalista odgovarajućih zavoda veterinarskog fakulteta ili u sklopu nastave terenske službe, u broju primjerenom mogućnostima i opsežnosti vlastite djelatnosti.

Veterinarska klinika dužna je osigurati primjenu najnovijih znnastvenih metoda i postupaka u liječenju i zaštiti zdravlja životinja putem ugovora o obavljanju povremenih poslova sa odgovarajućim zavodima veterinarskog fakulteta.

Članak 99.

Veterinarska bolnica ili veterinarska klinika koja se osniva u okviru veterinarske stanice mora, glede prostorija, pribora, opreme, instrumentarija i stručnih djelatnika, udovoljavati uvjetima iz ovoga Pravilnika.

VI. VETERINARSKA AMBULANTA PRIVATNE PRAKSE

Veterinarsko-zdravstveni uvjeti

Članak 100.

(1) Veterinarska ambulanta privatne prakse za male životinje mora udovoljavati veterinarsko-zdravstvenim uvjetima iz članka 5.#clanak5 stavka 1., točke 3. i stavka 4., ovoga Pravilnika.

(2) Veterinarska ambulanta privatne prakse za velike životinje mora udovoljavati veterinarsko-zdravstvenim uvjetima iz članka 5.#clanak5, stavka 1. točke 5. i stavka 3., ovoga Pravilnika.

(3) Pojedini povjereni poslovi javnih ovlasti na temelju članka 85., stavak 2. Zakona o veterinarstvu, mogu se obavljati u veterinarskoj ambulanti privatne prakse na temelju rješenja ministra, ako ista udovoljava posebnim uvjetima iz ovoga Pravilnika.

Prostorije, oprema i pribor

Članak 101.

(1) Ambulanta privatne prakse mora raspolagati, zavisno od namjene glede vrsta životinja koje su predmet zdravstvene zaštite, sa slijedećim prostorijama:

1. prostorijom za pregled i liječenje malih i (ili) velikih životinja ili odgovarajuće opremljenim prostorom iste namjene za velike životinje;

2. čekaonicom za stranke;

3. prostorijom za veterinarskog djelatnika;

4. prostor za pohranu i čuvanje lijekova i sličnog materijala;

5. prostoriju za čišćenje, pranje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala;

6. prostoriju ili prostor za osnovne laboratorijske pretrage;

7. sanitarni čvor sa kupaonicom i zahodom.

(2) U svim slučajevima kada se predviđa obavljanje kirurških zahvata na otvorenim tjelesnim šupljinama, dubokom mišićju, kostima i zglobovima, mora se osigurati posebna prostorija ili odvojeni prostor za kirurške zahvate.

(3) Veterinarska ambulanta privatne prakse, u obavljanju pojedinih povjerenih poslova javnih ovlasti mora raspolagati s prostorijama za izolaciju malih životinja opremljenom u skladu s odredbama iz članka 30.#clanak30 ovoga Pravilnika.

(4) Prostor za pregled i liječenje velikih životinja može se urediti kao nadstrešnica s vezovima i stojnicom za fiksaciju i pregled velikih životinja.

(5) Prostor za osnovne laboratorijske pretrage može se urediti u dovoljno prostranoj prostoriji iz stavka 1. točke 5. ovoga članka.

(6) Namjena pojedinih prostorija mora biti označena prikladnim natpisima na vratima.

Članak 102.

(1) Prostorija za liječenje i pregled malih životinja mora, glede veličine, visine, podnih i zidnih površina, opreme, namještaja i pribora, udovoljavati uvjetima iz članka 20.#clanak20 i 21.#clanak21 ovoga Pravilnika.

(2) Posebna prostorija za kirurške zahvate mora glede veličine, visine, podnih i zidnih površina, opreme, namještaja i pribora, udovoljavati uvjetima iz članka 20.#clanak20 stavka 1., 2. i 3. i članka 21.#clanak21 stavka 1. točke 1., 2., 3., 8. i 10., ovoga Pravilnika.

(3) Prostorija za liječenje i pregled velikih životinja ili nadstrešnica iste namjene mora, glede veličine, visine, podnih i zidnih površina, opreme, namještaja i pribora, udovoljavati uvjetima iz članka 19.#clanak19 stavak 1. točke 1. do 11. i točke 14. do 16. te stavka 2., ovoga Pravilnika.

Članak 103.

(1) Čekaonica za stranke i male životinje mora biti uređena u zatvorenoj prostoriji ili dovoljno prostranom hodniku, opremljena sa najmanje tri sjedeća mjesta, vješalicom za odlaganje odjeće te uređena u skladu s odredbama članka 28.#clanak28 i 29.#clanak29 stavak 2., 3. i 4., ovoga Pravilnika.

(2) Čekaonica za velike životinje mora udovoljavati uvjetima iz članka 29.#clanak29 stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 104.

Prostorija za veterinarskog djelatnika mora udovoljavati minimalnim uvjetima iz članka 26.#clanak26, točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Članak 105.

Prostor za pohranu i pričuvu lijekova može se osigurati u zasebnoj prostoriji ili u obliku zatvorenih ormara ili vitrina pod ključem. Za pohranu lijekova, cjepiva i bioloških sredstava potrebno je osigurati hladnjak zapremnine 100 do 120 L smješten u prostoriji za pregled i liječenje životinja.

Članak 106.

(1) Prostor ili prostorija za pranje, čišćenje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala, mora glede površine poda i zidova udovoljavati uvjetima iz članka 24.#clanak24 stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2 ) U prostoru ili prostoriji za pranje, čišćenje i sterilizaciju instrumenata i drugog pribora i pomagala mora se nalaziti oprema, pribor i uređaji iz članka 24.#clanak24 stavak 3. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.

Članak 107.

(1) Prostor ili prostorija za osnovne laboratorijske pretrage mora, glede površina zidova i podova udovoljavati odredbama članka 23.#clanak23 stavak 1. ovoga Pravilnika.

(2) U prostoru za osnovne laboratorijske pretrage mora se nalaziti oprema, pribor i uređaji propisani člankom 23. stavkom 2. pod točkom 1., 2., 5., 6., 8., 9., 12. i 13. ovoga Pravilnika.

Članak 108.

(1) Sanitarni čvor sa predprostorom, kupaonicom i zahodom mora biti opremljen i uređen u svakoj ambulanti privatne prakse.

(2) U sklopu predprostora sanitarnog čvora može se urediti prostor za garderobu opremljen garderobnim ormarom za uposlenog djelatnika.

Članak 109.

(1) Veterinarska ambulanta privatne prakse mora imati najmanje jednog veterinara s odobrenjem za rad i jednog veterinarskog tehničara ili bolničara.

(2) Veterinarska ambulanta privatne prakse mora osigurati obavljanje poslova tijekom cijeloga dana ili dvokratnim radom.

(3) Veterinarska ambulanta privatne prakse, u obavljanju pojedinih povjerenih poslova javnih ovlasti mora imati najmanje jednog veterinara s odobrenjem za rad i položenim državnim stručnim ispitom za zvanje veterinarskog inspektora.

Instrumentarij i pribor

Članak 110.

(1) Ambulanta privatne veterinarske prakse, pored opreme i pribora iz članka 102.#clanak102, 106.#clanak106 i 107.#clanak107 ovoga Pravilnika, mora raspolagati s odgovarajućim brojem pribora i instrumenata za kirurške, interne, porodiljske i preventivne zahvate te osobnim sredstvima zaštite na radu, ovisno od djelatnosti odnosno vrste i kategorije životinja na kojoj se ista djelatnost obavlja i to:

1. ambulanta privatne veterinarske prakse za velike životinje, papkare i kopitare mora imati slijedeći pribor, instrumentarij i zaštitna sredstva:

Fleksibilni stetoskop (fonendoskop), dva toplomjera maksimalna, ručna baterijska svjetiljka, oftalmoskop zrcalni, komplet od najmanje pet brizgalica razne veličine sa najmanje dva zaštitna paratusa za sterilno nošenje brizgalica i igala te platnenim ili plastičnim priborom sa ušivenim ulošcima za nošenje brizgalica (odnosno odgovarajući broj sterilnih brizgalica pojedinih veličina za jednokratnu upotrebu), injekcione igle velike i male sa zaštitnim kutijama za čiste i nečiste, skalpel trbušasti, škare kirurške savijene i ravne, troakar za goveda, sonda želučana (po Marecu), jednu metalnu sondu ili druge izvedbe za odstranjivanje stranih tijela iz jednjaka velikih životinja, otvarač za usta goveda i (ili) otvarač za usta konja i pribor za korekciju zubala, najmanje dvije brizgalice za tuberkulinizaciju sa kompletom igala za tuberkulinizaciju, jednu "Janett" brizgalicu, pribor za infuziju, pribor za irigaciju, najmanje dva skalpela trbušasta, šiljata ili sa promjenjivim sječivom, po dvije sisne lancete, dilatatora i katetera, mokraćni kateter za velike životinje, najmanje po dvije držalice (pincete) anatomske i kirurške, najmanje po četiri velike i male stezaljke za krvne žile ravne i savijene, po dvoje škara kirurških ravnih i savijenih, igle za šivanje kirurške velike i male, ravne i savijene te "S" igle, iglodržač veliki i mali, materijal za šivanje resorptivni i trajni, "serra" kliješta za kastraciju velikih životinja (po potrebi "Burdizzo" kliješta), emaskulator, porodiljske kuke očne oštre i tupe, embriotom (foetotom) cjevasti sa žičanim pilama i uvođačem (Thygesen-Goetze; Neubarth-Benesch ili sl. konstrukcije) dvostruka oštra zglobna kuka (Krey-Schettler), uterusna crpka ili prikladni irigator sa cijevi, najmanje dva kompleta porodiljske užadi za velike životnje, posebne škare i pribor za šišanje ili brijanje dlaka, kopitni nož lijevi i desni, kopitna kliješta, pribor za obaranje velikih životinja (primjerenu užad ili pribor, užad i manžete za obaranje kopitara po "berlinskoj metodi", kliješta za obradu papaka, rukavice kirurške i plastične za jednokratnu upotrebu, pribor za sekciju velikih životinja i uzimanje materijala za laboratorijske pretrage (rukavice gumene čvrste, nož mesarski, parenhimski nož ili obični, škare ravne i škare dugmetaste, plastične vrećice, sterilne staklene bočice i epruvete), veterinarska torba za nošenje pribora, instrumenata, priručnih lijekova i dokumentacije.

2. ambulanta privatne veterinarske prakse za male papkare, mesojede i druge male životinje mora imati slijedeći pribor, instrumentarij i zaštitna sredstva:

Fleksibilni stetoskop (fonendoskop), dva toplomjera maksimalna, ručna baterijska svjetiljka, oftalmoskop zrcalni, otoskop (vaginoskop) sa svjetiljskom za male životinje, komplet od najmanje pet brizgalica razne veličine sa najmanje dva zaštitna paratusa za sterilno nošenje brizgalica i igala te platnenim ili plastičnim priborom sa ušivenim ulošcima za nošenje brizgalica (odnosno odgovarajući broj sterilnih brizgalica pojedinih veličina za jednokratnu upotrebu), injekcione igle velike i male sa zaštitnim kutijama za čiste i nečiste, po dva skalpela trbušasta, i šiljasta, po dvoje škare kirurške savijene i ravne, troakar za male životinje, po dvije sonde želučane za male životinje, otvarač za usta za pse i mačke, kateter mokraćni za male životinje, pribor za infuziju, irigator i pribor, komplet brizgalica i igala za tuberkulinizaciju, po dvije držalice (pincete) anatomske, kirurške i koljenaste, po dvije velike i četiri male stezaljke za krvne žile ravne i savijene, po dvoje škare kirurške ravne i savijene, igle za šivanje kirurške velike i male, ravne i savijene, po dva iglodržača velika i mala, materijal za šivanje resorptivni i trajni, emaskulator, pribor za kupiranje ušiju pasa, forceps kliješta i porođajne kuke za male životinje, posebne škare i pribor za šišanje ili brijanje dlake, rukavice kirurške i plastične za jednokratnu upotrebu, pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage (rukavice gumene čvrste, nož mesarski, parenhimski nož ili obični, škare ravne i škare dugmetaste, plastične vrećice, sterilne staklene bočice i epruvete) veterinarska torba za nošenje pribora, instrumenata, priručnih lijekova i dokumentacije.

(2) Za obavljanje umjetnog osjemenjivanja životinja, sukladno potrebama i ovisno od vrste životinja koje su predmet djelatnosti, ambulanta privatne veterinarske prakse mora imati opremu, pribor i instrumentarij sukladno članku 33., točka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika.

(3) Za veterinara te bolničara ili tehničara potrebno je osigurati najmanje po tri zaštitna bijela ogrtača i jednu gumiranu pregaču, a pri radu s velikim životinjama i gumiranu zaštitnu naramenicu te prsluk podstavljen umjetnim ili prirodnim krznom, gumene čizme ili navlake za cipele.

Članak 111.

Ambulanta privatne veterinarske prakse mora raspolagati sa telefonskim priključkom i odgovarajućim brojem telefonskih aparata i uređajem za automatsko snimanje poruka.

Članak 112.

Ambulanta privatne veterinarske prakse mora biti vidljivo označena natpisnom pločom sa punim nazivom, imenom, titulom i zvanjem vlasnika, namjenom odnosno vrstom djelatnosti, adresom, telefonskim brojem i radnim vremenom.

Članak 113.

(1) Veterinarske stanice i veterinarske ambulante prema uvjetima propisanim ovim Pravilnikom udovoljavaju pružanju zdravstvene zaštite velikih i malih životinja u ambulantnim i terenskim uvjetima rada.

(2) Veterinarske stanice u svom sastavu mogu, uz područne veterinarske ambulante, imati i bolnice i klinike za male i (ili) velike životinje, koje moraju udovoljavati uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 114.

Veterinarske bolnice i veterinarske klinike mogu u stacionarnom načinu obavljanja djelatnosti pružati zdravstvenu zaštitu velikih i (ili) malih životinja ili mogu biti specijalizirane za pojedine vrste ili srodne grupe životinja pri čemu moraju udovoljavati uvjetima primjerenim obavljanju specijalizirane djelatnosti.

Članak 115.

Privatna veterinarska praksa može u ambulanti, sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, obavljati zdravstvenu zaštitu velikih i (ili) malih životinja ili može biti specijalizirana za pojedine vrste ili srodne grupe životinja pri čemu mora udovoljavati uvjetima primjerenim obavljanju iste specijalizirane djelatnosti.

VII. UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI VETERINARSKI DIJAGNOSTIČKI I ANALITIČKI LABORATORIJI

Članak 116.

(1) Djelatnost veterinarskih dijagnostičkih i analitičkih laboratorija obavlja se u laboratorijima osnovne djelatnosti i laboratorijima specijalizirane djelatnosti.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuju opći i posebni uvjeti glede broja i uređenja prostorija, opreme, uređaja i stručnih djelatnika, kojima moraju udovoljavati laboratoriji za osnovne i laboratoriji za specijalizirane djelatnosti.

Članak 117.

Dijagnostički, analitički i drugi poslovi u zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku obavljaju se u Zakonom utvrđenim laboratorijima za osnovne i specijalizirane djelatnosti, koji moraju udovoljavati uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 118.

Dijagnostički i analitički laboratoriji drugih pravnih i fizičkih osoba u obavljanju poslova dijagnostike i analitike u veterinarskoj djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske, u obliku osnovnih ili specijaliziranih laboratorija za vlastite potrebe ili kao usluge u stočarskoj proizvodnji odnosno veterinarskoj djelatnosti, moraju također udovoljavati uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 119.

Za obavljanje poslova iz članka 117.#clanak117 ovog Pravilnika odnosno laboratorijskih pretraga i analiza dijagnostičkog materijala životinjskog podrijetla, životinjske hrane i vode za napajanje životinja, proizvoda i namirnica životinjskog podrijetla, u ispitivanju zaštite okoliša, radiološkoj kontroli i ispitivanju zoohigijenskih uvjeta zatvorenih uzgoja životinja te za ispitivanje i kontrolu veterinarskih lijekova, mora raspolagati sa:

1. laboratorijem za patološku morfologiju;

2. laboratorijem za hematologiju i kliničku kemiju;

3. laboratorijem za bakteriologiju;

4. laboratorijem za zdravstvenu zaštitu vimena;

5. laboratorijem za mikologiju;

6. laboratorijem za virusologiju;

7. laboratorijem za parazitologiju;

8. laboratorijem za animalnu higijenu;

9. laboratorijem za pretrage životinjske hrane i vode;

10. laboratorijem za pretrage namirnica i proizvoda životinjskog podrijetla;

11. laboratorijem za kontrolu veterinarskih lijekova;

12. prostorijama i opremom za male laboratorijske životinje;

13. prostorijama i opremom za pripremu mikrobioloških hranjivih podloga;

14. prostorijama za pranje i sterilizacijiu laboratorijskog pribora i posuda;

15. prostorijama za pranje ili središnjom praonicom zaštitne odjeće i drugih sredstava zaštite.

Članak 120.

(1) Veterinarski dijagnostički i analitički laboratoriji u obavljanju poslova laboratorijske i analitičke djelatnosti iz članka 117.#clanak117 ovog Pravilnika, moraju udovoljavati uvjetima za obavljanje osnovnih djelatnosti iz članka 119.#clanak119 točke 1.,3.,6.,7.,13.,14. i 15. ovog Pravilnika a mogu udovoljavati uvjetima i za obavljanje drugih osnovnih ili specijaliziranih djelatnosti u skladu sa unutarnjim ustrojstvom i razdiobom poslova zavoda.

(2) Glede uređenja prostorija, opreme i uređaja te kadrova, laboratoriji odnosno prostorije, moraju odgovarati općim i posebnim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom za pojedine osnovne ili specijalizirane djelatnosti.

Članak 121.

Druge pravne i fizičke osobe u obavljanju pojedinih poslova laboratorijske i analitičke djelatnosti u oblasti veterinarstva iz članka 118.#clanak118 ovog Pravilnika u skladu sa Zakonom, vrstom i oblikom registrirane djelatnosti, mogu udovoljavati pojedinim uvjetima za jednu ili više osnovnih odnosno specijaliziranih djelatnosti iz članka 119. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. te u skladu s tim i propisanim prostorijama pod točkama 12., 13., 14. i 15., ovoga Pravilnika, a moraju udovoljavati općim i posebnim uvjetima glede prostorija, opreme uređaja i stručnih djelatnika za pojedine laboratorije osnovnih ili specijaliziranih djelatnosti, propisane ovim Pravilnikom.

Članak 122.

(1) Zgrada veterinarskih dijagnostičkih zavoda i drugih analitičkih i dijagnostičkih laboratorija mora biti priključena na vodoopskrbnu, kanalizacijsku i telefonsku mrežu s ograđenim dvorištem, parkirališnim prostorom i prilaznim putem za osobna i teretna vozila.

(2) Svi laboratoriji moraju biti povezani kućnom telefonskom mrežom.

Članak 123.

(1) Odvoz smeća i drugih neškodljivih otpadaka mora biti riješen u skladu sa općim komunalnim odredbama i rješenjima.

(2) Za uklanjanje potencijalno štetnog materijala i ostataka materijala biološkog podrijetla dostavljenog na pretrage, mora se osigurati posebna prostorija sa uređajima za čuvanje istog materijala do njegova neškodljivog uklanjanja i odvoza u objekte za utilizaciju ili osigurati adekvatne peći za spaljivanje.

Članak 124.

Za čuvanje lako zapaljivih materijala, alkohol, eter, benzin i sl. mora se urediti posebna prostorija izvedena prema postojećim propisima i potrebi, na pogodnom mjestu izvan nastanjenih prostora i prostora gdje boravi osoblje.

Članak 125.

(1) Prostorije svake radne jedinice, odnosno pojedinih laboratorija moraju biti, kao cjelina tako raspoređene, da se u svakoj osigura nesmetani rad i komunikacija uposlenih djelatnika.

(2) Sve radne prostorije moraju biti zračne i dovoljno osvijetljene prirodnim, danjim svjetlom i odgovarajućom umjetnom rasvjetom od 250 do 500 luksa. Prostorije sa nedovoljnim prirodnim zračenjem moraju se osigurati sa uređajima za umjetno provjetravanje.

Članak 126.

(1) Zidovi svih radnih prostorija laboratorija (osim kabineta, uredskih i zajedničkih prostorija za djelatnike) udaljeni manje od jednog metra od radnih površina, moraju biti obloženi keramičkim zidnim pločicama u visini od 1,80 metra, a ostatak zidova gladak, izveden na način koji omogućava lako održavanje.

(2) Ostali zidovi na spoju sa podnom površinom moraju biti zaštićeni redom keramičkih pločica ili bojom, koja je otporna na pranje i dezinfekciju.

Članak 127.

Podovi u svim radnim prostorijama laboratorija (osim kabineta, uredskih i zajedničkih prostorija za djelatnike) moraju biti ravni, glatki i otporni na pranje i dezinfekciju, izvedeni na način da nisu skliski.

Članak 128.

Svi prozori radnih prostorija u kojima se čuva ili rukuje sa biološkim materijalom ili sterilnim priborom i sl., moraju u toku toplog godišnjeg razdoblja biti zaštićeni protiv ulaska insekata prikladnim mrežicama sa vanjske strane prozora.

Članak 129.

(1) Svaki dijagnostičko-analitički laboratorij mora osigurati pomoćne prostorije za potrebe djelatnika (garderobu sa garderobnim ormarićima, prostoriju za odmor, odvojene kupaonice sa tušem i zahode za muške i ženske djelatnike).

(2) Ako ovim Pravilnikom nisu ili nisu potanje propisani higijenski i tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati prostorije (radne, pomoćne i zajednički dijelovi zgrade), kao i uređaji i naprave u tim prostorijama, na iste se primjenjuju određene opće mjere i normativi zaštite na radu za radne i pomoćne prostorije.

Članak 130.

(1) Namještaj u prostorijama dijagnostičko-analitičkih laboratorija mora biti takve izvedbe da odgovara namjeni svake pojedine prostorije te stručno-tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima i da se može lako održavati čistim i urednim.

(2) U svim prostorijama gdje se pretražuje infektivni dijagnostički materijal i obavljaju poslovi sa sterilnim priborom i hranjivim podlogama, zabranjeno je držanje namještaja, pribora i predmeta od nezaštićenog drva i drugih poroznih materijala koji ne pružaju mogućnosti sigurne dezinfekcije, kao i držanje ukrasnih biljaka lončanica i zavjesa na prozorima.

Članak 131.

(1) Laboratorij za patološku morfologiju za obavljanje osnovne djelatnosti mora raspolagati sa:

1. prostorijom za prijem materijala, prostorijom za razudbe, prostorijom za odlaganje radne odjeće, obuće i zaštitnih sredstava prosektora i pomoćnog i tehničkog osoblja, prostorijom za odlaganje lešina do neškodljivog uklanjanja ako isto nije riješeno centraliziranim prikupljanjem te prostorijom, radnim kabinetom za stručnjake odnosno za obradu rezultata i pripremu izvještaja;

2. priborom za razudbe (noževi mesarski, noževi parenhimski, skalpeli, pincete, pila za kosti, škare ravne i škare dugmetaste, fiksator - škripac za otvaranje lubanje, fotografske emajlirane plitice, bubrežaste zdjelice, zaštitna sredstva za prosektora i pomoćno osoblje i sl.);

3. hladnjakom i zamrzivačem za čuvanje materijala do daljnjih laboratorijskih pretraga i vlažnim i suhim sterilizatorom za instrumente i pribor.

(2) Za obavljanje specijalizirane djelatnosti laboratorij za patološku morfologiju, uz prostorije, pribor i opremu iz stavka 1. ovog članka mora raspolagati sa:

1. prostorijom za razudbu velikih životinja i životinja srednje veličine, prostorijom za razudbu malih i laboratorijskih životinja, prostorijom za izradu patohistoloških preparata i prostorijom za mikroskopiranje;

2. mikroskopom svjetlosnim s imerzijom i dodatkom za fotografiranje, fotografskim aparatom izmjenjivih objektiva, mikrotomom, kriostatom, vodenom kupelji s regulacijom temperature, termostatom, digestorom, UV - svjetiljkom, osobnim računalom ili pisaćim strojem.

Članak 132.

(1) Laboratorij za hematologiju i kliničku kemiju u obavljanju osnovne djelatnosti mora rasplagati sa:

1. prostorijom ili prostorom za prijem i čuvanje uzoraka, prostorijom za pretrage krvi i mokraće i prostorijom, radnim kabinetom za obradu rezultata i pripremu izvještaja. Prostor za prijem i čuvanje uzoraka može biti smješten u zajedničkoj prostoriji za pretrage krvi i mokraće;

2. mikroskopom svjetlosnim, komoricama i melanžerima za eritrocite i leukocite, spektroskopom, koagulometrom, pipetama po Westergrenu, hemoglobinometrom, aerometrom, tast-trakama (za određivanje albumina, glukoze, acetonskih tijela) i sitnim laboratorijskim posuđem i priborom.

(2) Za obavljanje specijalizirane djelatnosti laboratorij za hematologiju i kliničku kemiju, uz prostorije, pribor i opremu iz stavka 1. ovog članka mora raspolagati sa:

1. prostorijom za kemijske analize, prostorijom za kemijske analize u posebno klimatiziranim uvjetima;

2. automatskim brojačem krvnih tjelešaca, spektrofotometrom sa ultraljubičastom svjetiljkom, spektrofotometrom sa vidljivim spektrom, jednokanalnim automatskim analizatorom, automatskim analizatorom sa jon selektivnim elektrodama i atomskim apsorpcionim spektrofotometrom.

Članak 133.

(1) Laboratorij za bakteriologiju za obavljanje osnovne djelatnosti mora raspolagati sa:

1. prostorijom za prijem i primarnu obradu dijagnostičkog materijala, prostorijom za čuvanje dijagnostičkog materijala i dijagnostikuma, prostorijom za identifikaciju bakterija, prostorijom za serološke pretrage, prostorijom za imunofluorescentnu dijagnostiku, kabinetom za obradu rezultata i pripremu izvještaja;

2. sitnim laboratorijskim posuđem i priborom, plinskim plamenicima i bakteriološkim instrumentarijem, suhim i vlažnim sterilizatorima, termostatom, hladnjakom, zamrzivačem, vodenom kupelji sa regulacijom temperature, vakuum sisaljkom, čitačem (brojač) bakterija, pH metrom, vagom sa jednom decimalom, aparatom za automatsko rastakanje i razređivanje (dilutor) ili mikrodilucijski sistem s optičkim čitačem, mikroskopom optičkim sa imerzijom, mikroskopom fluorescentnim, centrifugom.

(2) Za obavljanje specijalizirane djelatnosti laboratorij za bakteriologiju mora, uz prostorije, opremu i uređaje iz stavka 1. ovog članka raspolagati sa:

1. prostorijom za rad s posebno opasnim bakterijama;

2. aparatom za usitnjavanje dijagnostičkog materijala, aparatom za filtraciju, liofilizatorom, fermentorom, komorom za sterilni rad, posudom ili termostatom s anaerobnim uvjetima i regulacijom ugljičnog dioksida i vlage, mješalicom, mućkalicom, kolorimetrom, faznokontrastnim mikroskopom, stereomikroskopom, aparatom za automatsko izvođenje imunoenzimatskog testa (ELISA) i osobnim računalom.

Članak 134.

(1) Laboratorij za zdravstvenu zaštitu vimena za obavljanje osnovne djelatnosti mora raspolagati sa:

1. prostorijom za prijem dijagnostičkog materijala, prostorijom za mikrobiološke pretrage, prostorijom, kabinetom za obradu rezultata i pripremu izvještaja;

2. sitnim laboratorijskim posuđem i priborom, termostatom, hladnjakom, zamrzivačem, centrifugom (Gerber), suhim i vlažnim sterilizatorom, posudom ili termostatom s anaerobnim uvjetima i regulacijom ugljičnog dioksida i vlage, vagom laboratorijskom s jednom decimalom, pH metrom i optičkim mikroskopom sa imerzijom.

(2) Za obavljanje specijalizirane djelatnosti laboratorij za zdravstvenu zaštitu vimena, uz prostorije, opremu i uređaje iz stavka 1. ovoga članka mora raspolagati i sa:

1. prostorijom za citološke pretrage;

2. mješalicom, mućkalicom, aparatom za elektronsko brojanje stanica u mlijeku, aparatom za kontrolu rada mužilica (pulzotest) i osobnim računalom.

Članak 135.

(1) Laboratorij za mikologiju za obavljanje osnovne djelatnosti mora raspolagati sa:

1. prostorijom za prijem i primarnu obradu dijagnostičkog materijala, prostorijom za čuvanje dijagnostičkog materijala i dijagnostikuma, prostorijom za identifikaciju gljivica (funga), kabinetom za obradu rezultata pretraga i pripremu izvještaja;

2. sitnim laboratorijskim posuđem i priborom, termostatom, hladnjakom, zamrzivačem, sterilizatorom suhim i vlažnim, vodenom kupelji s regulacijom temperature, Woodovom svjetiljkom, čitačem (brojač) kolonija miceta, pH metrom, vagom sa jednom decimalom, aparatom za automatsko rastakanje i razređivanje (dilutor), aparatom za precrtavanje mikroskopske slike, mikroskopom svjetlosnim s imerzijom, mikroskopskom lupom, centrifugom.

(2) Za obavljanje specijalizirane djelatnosti, uz prostorije, pribor i uređaje iz stavka 1. ovoga članka, laboratorij za mikologiju mora raspolagati sa:

1. prostorijom za biološki pokus na laboratorijskim životinjama;

2. aparatom za usitnjavanje dijagnostičkog materijala, aparatom za filtraciju, liofilizatorom, fermentorom, komorom za sterilni rad, mještalicom, mućkalicom, uređajem za mikrofotografiju, mikroskopom fluorescentnim i stereomikroskopom.

Članak 136.

(1) Laboratorij za virusologiju u obavljanju osnovne djelatnosti mora raspolagati sa:

1. prostorijom za prijem, čuvanje i primarnu obradu dijagnostičkog materijala, prostorijom za imunofluorescentnu dijagnostiku bjesnoće i drugih virusnih bolesti, prostorijom za serološke pretrage, prostorijom, kabinetom za obradu rezultata pretraga i pripremu izvještaja;

2. sitnim laboratorijskim posuđem i priborom, centrifugom, hladnjakom, zamrzivačem, termostatom, vodenom kupelji sa regulacijom temperature, aparatom za automatsko rastakanje i razrjeđivanje (diluter), aparatom za izvođenje imunoenzimskog testa (ELISA), pH metrom, vagom laboratorijskom, vakuum sisaljkom, sterilizatorom suhim i vlažnim, autoklavom, mikroskopom svjetlosnim s imerzijom i mikroskopom fluorescentnim.

(2) Za obavljanje specijalizirane djelatnosti, uz prostorije, pribor i uređaje iz stavka 1. ovoga članka, laboratorij za virusologiju mora raspolagati sa:

Aparatom za usitnjavanje dijagnostičkog materijala, ultracentrifugom, kontejnerom s tekućim dušikom, termostatom s regulacijom atmosfere (vlaga, ugljični dioksid), termostatom, inkubatorom za embrioniranje jaja, mješalicom, mućkalicom, liofilizatorom, priborom za filtraciju, invertnim mikroskopom i osobnim računalom.

Članak 137.

(1) Laboratorij za parazitologiju u obavljanju osnovne djelatnosti mora raspolagati sa:

1. prostorijom za prijem i primarnu obradu dijagnostičkog materijala, prostorijom za identifikaciju parazita i serološke pretrage, prostorijom za stručnjake odnosno kabinetom za obradu rezultata pretraga i pripremu izvještaja.

2. sitnim laboratorijskim posuđem i priborom, aparatom za usitnjavanje dijagnostičkog materijala, termostatom, kupelji sa regulacijom temperature, hladnjakom, zamrzivačem, sterilizatorom suhim i vlažnim, centrifugom, laboratorijskom vagom s jednom decimalom, svjetlosnim mikroskopom s imerzijom, fluorescentnim mikroskopom, lupom i trihinoskopom.

(2) Za obavljanje specijalizirane djelatnosti, uz prostorije, pribor i uređaje iz stavka 1. ovoga članka, laboratorij za parazitologiju mora raspolagati i sa:

1. posebnom prostorijom za serološke pretrage;

2. vakuum sisaljkom, mješalicom, mućkalicom, pH metrom, aparatom za automatsko izvođenje imunoenzimskog testa (ELISA) i stereomikroskopom.

Članak 138.

(1) Laboratorij za animalnu higijenu u obavljanju osnovne djelatnosti mora raspolagati sa:

1. prostorijom za prijam i primarnu obradu uzoraka, prostorijom za bakteriološke pretrage, prostorijom za kemijske analize zraka, tla i otpadne animalne tvari, prostorijom za stručnjake odnosno kabinetom za obradu rezultata pretraga i pripremu izvještaja;

2. termometrima, higrometrom, anemometrom, termohigrografom, zračnom sondom, svjetlomjerom, bukomjerom, aparatom za uzorkovanje zraka, detektorom za plinske primjese zraka, sitnim priborom za uzimanje uzoraka (vode, tla, otpadne animalne tvari), konimetrom, termostatom, binokularnom lupom, svjetlosnim mikroskopom, hladnjakom, pH metrom, peći za žarenje, pedološkim kompletom, foto aparatom, centrifugom, mješalicom, mućkalicom, fermentorom, sterilizatorom, digestorom, analitičkom vagom.

(2) Za obavljanje specijalizirane djelatnosti laboratorij za animalnu higijenu, uz prostorije, pribor i uređaje iz stavka 1. ovog članka, mora raspolagati i sa:

1. prostorijom za rad u kontroliranim uvjetima;

2. priborom za membransku filtraciju, plinskim kromatografom, priborom za radiološku detekciju i osobnim računalom.

Članak 139.

(1) Laboratorij za pretrage stočne hrane i vode u obavljanju osnovne djelatnosti mora raspolagati sa:

1. prostorijom za prijam i čuvanje uzoraka, prostorijom za pripremu uzoraka za laboratorijske pretrage, prostorijom za bakteriološke pretrage, prostorijom za mikološke pretrage, prostorijom za vaganje, prostorijom za osnovne fizikalnokemijske analize, kabinetom za stručnjake za obradu rezultata i pripremu izvještaja;

2. sitnim laboratorijskim posuđem i priborom, termostatom, hladnjakom, zamrzivačem, sterilizatorom suhim i vlažnim, vodenom kupelji sa regulacijom temperature, tehničkom vagom, laboratorijskim vagama sa dvije i četiri decimale, mješalicom, mućkalicom, pH metrom, komorom za sterilni rad, svjetlosnim mikroskopom sa imerzijom, mikroskopskom lupom, uređajem za brojenje kolonija, sušionikom s regulacijom temperature, eksikatorom, setom laboratorijskih sita, opremom i sondama za uzimanje uzoraka stočne hrane, opremom za uzimanje uzoraka vode, mlinom za sitno i grubo mljevenje uzoraka, vakuum sisaljkom; uređajem za vakuum odsisavanje, termometrom do 200°C, centrifugom, spektrofotometrom, aparatom za određivanje dušika, aparatom za određivanje masti i aparatom za određivanje vlakana.

(2) Laboratorij specijalizirane djelatnosti za pretragu stočne hrane i vode, uz prostorije, pribor i uređaje iz stavka 1. ovog članka, moraju raspolagati i sa:

1. prostorijom za radiološke pretrage;

2. posudom ili termostatom s anaerobnim uvjetima i regulacijom ugljičnog dioksida i vlage, aparatom za automatsko izvođenje imunoenzimatskog testa (ELISA), (Šoperovom vagom za određivanje hektolitarske mase, polarimetrom, saharometrom, aparatom za kalorimetrijsko određivanje bruto energije hrane, NIR-spektrofotometrom, visokotlačnim kromatografom (HPLC), aparatom za određivanje aminokiselina, atomskim apsorpcionim spektrofotometrom, uređajem za tankoslojnu kromatografiju (TLC), plamen fotometrom, detektorom za određivanje radiološke kontaminacije i osobnim računalom.

Članak 140.

(1) Laboratorij za pretrage namirnica i proizvoda životinjskog podrijetla u obavljanju osnovne djelatnosti mora raspolagati sa:

1. prostorijom za prijam uzoraka i organoleptičke pretrage, prostorijom za mikrobiološke pretrage, pristorijom za fizikalno-kemijske pretrage, prostorijom za mikroskopiranje, pristorijom za smještaj vaga i osjetljivih instrumenata, prostorijom za pohranu kemikalija i štetnih materijala, prostorijom za stručnjake odnosno radnim kabinetom;

2. sitnim laboratorijskim posuđem i priborom, kompletnim priborom za fizikalne, kemijske i organoleptičke pretrage (noževi, pile, otvarač za konzerve), analitičkom vagom na četiri decimale, analitičkom vagom na dvije decimale, digestorom, uređajem za makrospaljivanje uzoraka u potupku određivanja dušika, električnom peći, sušionikom, termostatom, polarimetrom, univerzalnim refraktometrom po Abbeu, električnom vodenom kupelji s regulacijom temperature, termostatom, zamrzivačem, vakuum sisaljkom ili uljnom kupelji, centrifugom, hladnjakom, magnetskom mješalicom s grijačem, pH metrom, sterilizatorom suhim, sušionikom, termostatom, lupom, binokularnim mikroskopom s imerzijom, ultravioletnom svjetiljkom s filterom, uređajem za filtraciju, brojačem bakterija i uređajem za homogenizaciju uzorka.

(2) Za specijaliziranu djelatnost pretraga namirnica i proizvoda životinjskog podrijetla laboratoriji moraju, uz prostorije, pribor i uređaje iz stavka 1. ovoga članka, raspolagati i sa:

1. prostorijom za optičku i drugu instrumentalnu analitiku s odgovarajućom ventilacijom, prostorijom za ispitivanje kromatografskim metodama;

2. aparaturom za frakcionu destilaciju otapala, priborom za tankoslojnu i papirnu kromatografiju, UV/VIS i IR spektrofotometrom - fluorimetrom i tekućinskim i plinskim kromatografom.

Članak 141.

Laboratorij za kontrolu lijekova mora raspolagati sa:

1. prostorijom za ispitivanje tehnološke izradbe oblika lijekova, kvalitete ambalaže i za kemijska i fizikalno kemijska ispitivanja lijekova, prostorijom za mikrobiološko ispitivanje lijekova, prostorijom za biološko-farmakološko-toksikološka ispitivanja lijekova, prostorijom za pripremu laboratorijskih standarda i standardizaciju lijekova, klimatiziranu prostoriju za čuvanje lijekova i ispitivanje stabilnosti lijekova, prostorijom odnosno kabinetom za stručnjake;

2. sitnim laboratorijskim posuđem i priborom, opremom za titrimetrijska ispitivanja, potenciometrom, električnim i magnetskim mješalicama, homogenizatorom, mjernim i poredbenim elektrodama, ampermetrom, aparatom za destilaciju, alkoholometrima, piknometrom, refraktometrom, UV/VIS i IR spektrofotometrom, fluorometrom, atomskim apsorpcionim masenim spektrofotometrom, opremom za kromatografska ispitivanja, (silazna i ulazna kromatografija, plinska kromatografija, ionska kromatografija i plinska kromatografija), vagama, sitima, mikroskopom i lupom, opremom za ekstrakciju, maceraciju, digestiju i perkolaciju, pH metrom, aparatom za određivanje krutišta, tališta i vrelišta, polarimetrom, penetrometrom, viskozimetrom, eksikatorom, nefelometrom, UV svjetiljkom, centrifugom i ultracentrifugom, opremom za "ELISA" test i "RIP" test, termostatom, vodenom kupelji sa regulacijom temperature, hladnjakom i zamrzivačem i opremom za elektroforezu, imunoelektroforezu i imunodifuziju.

Članak 142.

Prostorije i oprema za male laboratorijske životinje moraju se sastojati od:

1. prostorije za držanje zdravih životinja, prostorije za pripremu pokusa, prostorije za držanje životinja u karantenskim uvjetima za trajanja pokusa, prostorije za odlaganja lešina i otpadnih animalnih tvari, prostorije za osoblje;

2. sitnog instrumentarija i pribora za razudbe, kaveza za držanje zdravih životinja, kaveza - izolatora za držanje životinja u pokusu, suhog sterilizatora, autoklava, uređaja za ventilaciju i filtraciju ulaznog i izlaznog zraka sa mogućnošću održavanja nadpritiska, posude za odlaganje lešina i otpadnih tvari do neškodljivog uklanjanja.

Članak 143.

Prostorije i oprema za pripremu mikrobioloških hranjivih podloga moraju se sastojati od:

1. prostorije za uskladištenje sirovina, polugotovih podloga, kemikalija i reagencija, prostorije za pripremu podloga po recepturi, prostorije za sterilizaciju, prostorije za uskladištenje sterilnih podloga;

2. vage tehničke, vage na dvije decimale, pH metra, uređaja za filtraciju, uređaja za rastakanje, vakuum sisaljke, autoklava, uređaja za destilaciju vode i suhog sterilizatora.

Članak 144.

Prostorije i oprema za pranje i sterilizaciju laboratorijskog pribora i posuđa moraju se sastojati od:

1. prostorije za prihvat nečistog i kontaminiranog posuđa i pribora, odstranjivanje pretraženog sadržaja i grubo predpranje, prostorije za detaljno pranje i sušenje, prostorije za sterilizaciju i pakiranje, prostorije za uskladištenje steriliziranog pribora i posuđa do upotrebe;

2. posuda za prihvat pretraženog materijala, praonici (bazeni) sa tekućom toplom i hladnom vodom ili uređaj za automatsko pranje laboratorijskog posuđa, stalci za sušenje, suhi sterilizator, autoklav, Kohov lonac.

Članak 145.

(1) Prostorije i oprema za pranje zaštitne odjeće mora se sastojati od:

1. prostorije za prijem nečiste i kontaminirane zaštitne odjeće i drugih sredstava zaštite, prostorije za pranje i sterilizaciju, prostorije za glačanje, odlaganje i izdavanje čiste i sterilne odjeće i zaštitnih sredstava;

2. stroja za pranje rublja, autoklava, strojeva za glačanje.

(2) Zaštitna odjeća i druga sredstva zaštite na upotrebi u bakteriološkim, virusološkim, parazitološkim i pato-anatomskim laboratorijima, kao i pripremi i sterilizaciji hranjivih podloga, nečistog dijela za pranje laboratorijskog pribora i karantenskog dijela za držanje laboratorijskih životinja u pokusu, mora se podvrgnuti pranju u prostorijama i sa opremom iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zaštitna odjeća i sredstva na upotrebi u drugim prostorima može se dostavljati na pranje u javne praonice.

Članak 146.

Pojedini uređaji i aparati visoke tehnologije i vrijednosti mogu se koristiti za potrebe više laboratorija u okviru pojedinog dijagnostičkog i analitičkog objekta ukoliko to ne remeti funkcionalnost obavljanja pretraga i nije u suprotnosti sa poštivanjem osnovnih stručnih principa zaštite od širenja infekcioznih ili kontaminirajućih čimbenika.

Članak 147.

(1) Stručno osoblje u veterinarskim dijagnostičkim i analitičkim laboratorijima mora udovoljavati slijedećim uvjetima:

1. voditelji laboratorija odnosno odgovorne osobe u obavljanju specijalizirane djelatnosti moraju biti diplomirani veterinari ili stručnjaci drugih struka za specijalizirane poslove u veterinarskoj dijagnostici i analitici (kemičari, farmaceuti, liječnici) kao specijalisti s doktoratom znanosti iz istoga područja djelatnosti sa najmanje pet godina radnog iskustva u istoj;

2. voditelji laboratorija odnosno odgovorne osobe u laboratorijima osnovnih djelatnosti mogu biti diplomirani veterinari ili stručnjaci drugih struka za pojedine specijalizirane poslove (kemičari, farmaceuti, liječnici) kao specijalisti s magisterijem znanosti ili specijalizacije odgovarajućeg područja djelatnosti sa najmanje pet godina radnog iskustva u istoj.

(2) Pomoćno tehničko osoblje na radu u laboratorijima, odgovorna osoba na držanju i čuvanju laboratorijskih životinja mora imati stručnu spremu (IV/1), stupnja obrazovanja smjera veterinarski tehničar ili tehničar kemijskog, farmaceutskog i sl. usmjerenja.

(3) Broj stručnjaka, tehničkog i pomoćnog osoblja mora biti primjeren opsegu obavljanja djelatnosti i omogućavati redovitost i stalnost obavljanja poslova tijekom čitave godine s obaveznim dežurstvom najmanje jednog stručnjaka i jednog tehničkog ili pomoćnog radnika nedjeljom i praznikom.

Članak 148.

(1) Za obavljanje zajedničkih, financijsko-računskih i tehničkih poslova u svim dijagnostičkim i analitičkim laboratorijima osiguravaju se potrebne prostorije i radnici odgovarajuće stručnosti u srazmjeru sa opsegom obavljanja poslova.

(2) Za obavljanje pomoćnih poslova na čišćenju i održavanju prostorija i uređaja osigurava se, ovisno o opsegu tih poslova, odgovarajući broj pomoćnih i drugih radnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 149.

Pravne i fizičke osobe koje su do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika obavljale zdravstvenu zaštitu životinja i veterinarsku djelatnost, moraju udovoljiti veterinarsko-zdravstvenim uvjetima i uvjetima glede uređenja prostora, objekata, prostorija, opreme, pribora i drugih pomagala i instrumentarija te broja stručnih djelatnika, propisanim ovim Pravilnikom u roku godine dana od njegovog stupanja na snagu.

Članak 150.

(1) Od odredbi ovoga Pravilnika, glede veterinarsko-zdravstvenih uvjeta, propisanog broja stručnih djelatnika i broja potrebitih pojedinih prostorija, sukladno obujmu poslova i zadaća, izuzimaju se pravne osobe koje su, do dana njegova stupanja na snagu, obavljale zdravstvenu zaštitu životinja i veterinarsku djelatnost ili osnivaju istu djelatnost, na pojedinim otocima i područjima nerazvijenog stočarstva, bez ekonomske osnove i uvjeta za rad i obavljanje veterinarske djelatnosti.

(2) Procjenu uvjeta, poslova i zadaća iz stavka 1. ovoga članka, obaviti će stručno povjerenstvo, koje imenuje Ravnatelj Uprave za veterinarstvo. Na prijedlog i uz posebno obrazloženje stručnog povjerenstva Ravnatelj Uprave za veterinarstvo donosi rješenje o udovoljavanju minimalno potrebitim uvjetima za obavljanje veterinarske djelatnosti na ovim područjima.

Članak 151.

Pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu zaštitu životinja i veterinarsku djelatnost na područjima od posebne državne skrbi Republike Hrvatske dužne su, glede propisanog broja djelatnika, udovoljiti uvjetima iz članka 15.#clanak15, 35.#clanak35 i 54.#clanak54 ovoga Pravilnika u roku dvije godine od njegovog stupanja na snagu.

Članak 152.

(1) Pravne i fizičke osobe u obavljanju poslova javnih ovlasti iz sustava provedbe veterinarske djelatnosti moraju udovoljiti posebnim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

(2) Pravne i fizičke osobe na područjima posebne državne skrbi Republike Hrvatske u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka dužne su udovoljiti posebnim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku godine dana od njegovog stupanja na snagu.

Članak 153.

Pravne i fizičke osobe koje su do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika obavljale zdravstvenu zaštitu životinja i veterinarsku djelatnost, moraju udovoljiti uvjetima glede zahtjevane stručne spreme i znanstvenog stupnja, odnosno specijalizacije stručnih djelatnika, propisanim ovim Pravilnikom, u roku tri godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 154.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, prostorija, opreme i stručnih djelatnika kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u obavljanju poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti ("Narodne novine", broj 12/92).

Članak 155.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 322-01/97-01/744
Urbroj: 525-01-97-01
Zagreb, 8. prosinca 1997.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, veterinarske opreme i stručnih djelatnika, kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !