Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 7.1.2000 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA
DAVANJE OVLA?TENJA ZA KONTROLU
PROJEKATA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti i mjerila te propisuje postupak za davanje i produ?enje va?enja ovla?tenja za obavljanje kontrole projekata (u daljnjem tekstu: ovla?tenje).

Područje kontrole projekata

Članak 2.

Ovla?tenje se daje za obavljanje kontrole projekata obzirom na:

1. mehaničku otpornost i stabilnost

- betonskih, armirano betonskih, prednapetih, spregnutih i zidanih konstrukcija,

- metalnih i spregnutih metalnih konstrukcija,

- drvenih i spregnutih drvenih konstrukcija,

- nasutih građevina, temelja, stabilizacija i sanacija klizi?ta,

2. za?titu od buke,

3. u?tedu energije i toplinsku za?titu.

II. UVJETI I MJERILA ZA DAVANJE I PRODU?ENJE VA?ENJA OVLA?TENJA

Uvjeti za davanje ovla?tenja

Članak 3.

(1) Ovla?tenje se daje ovla?tenom arhitektu ili ovla?tenom in?enjeru s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koji je projektirao slo?ene građevine ili je na drugi način dao značajni doprinos tehničkoj struci.

(2) Revident za kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti mo?e biti samo ovla?teni in?enjer građevinarstva.

(3) Revident za kontrolu za?tite od buke odnosno u?tedu energije i toplinsku za?titu mo?e biti ovla?teni arhitekt, ovla?teni in?enjer građevinarstva ili ovla?teni in?enjer strojarstva.

Članak 4.

(1) Radnim iskustvom, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se radno iskustvo stečeno na obavljanju poslova u svojstvu projektanta ili glavnog projektanta, odnosno projektanta voditelja, koordinatora projekta ili odgovornog projektanta prema propisima koji su va?ili prije početka primjene Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99)

(2) Slo?enim građevinama, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se građevine za koje je obvezna kontrola projekta.

(3) Značajni doprinos tehničkoj struci, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se znanstveni odnosno stručni rad ili aktivnost kojima je dan stvarni doprinos koji se primjenjuje u projektiranju.

Uvjeti za produ?enje va?enja ovla?tenja

Članak 5.

(1) Va?enje ovla?tenja se produ?uje revidentu koji ispunjava uvjete iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika, ako je u svojem radu postupao u skladu sa Zakonom o gradnji i ovim Pravilnikom, ako je stalno obavljao poslove kontrole projekata.

(2) Smatra se da revident nije u svojem radu postupao u skladu sa Zakonom o gradnji i ovim Pravilnikom ako su mu poni?tena dva ili vi?e izvje?ća o kontroli projekta ili ako nije dostavio dva ili vi?e godi?njih izvje?ća o obavljenim kontrolama.

(3) Smatra se da revident nije stalno obavljao poslove kontrole projekata ako tri ili vi?e godina uzastopce nije obavio niti jednu kontrolu projekta.

III. POSTUPAK DAVANJA I PRODU?ENJA VA?ENJA OVLA?TENJA

Stručni odbor za poslove kontrole projekata

Članak 6.

(1) Radi obavljanja radnji u postupcima davanja i produ?enja va?enja ovla?tenja, te poni?tenja izvje?ća o kontroli projekta, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: ministar) osniva Stručni odbor za poslove kontrole projekata (u daljnjem tekstu: Odbor) te imenuje sedam članova i tajnika Odbora na rok od 5 godina.

(2) Pet članova Odbora su istaknuti stručnjaci za pojedina područja projektiranja članovi Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu, a dva člana i tajnik Odbora su dr?avni slu?benici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Članovi Odbora između sebe biraju predsjednika.

(4) Način rada Odbora utvrdit će se Poslovnikom kojeg donosi Odbor većinom glasova svih članova, uz suglasnost ministra.

(5) Administrativno-tehničke i financijske poslove Odbora obavlja Ministarstvo.

(6) Članovi i tajnik Odbora imaju pravo na naknadu tro?kova nastalih u svezi s radom u Odboru, te pravo na nagradu za svoj rad, koju određuje ministar.

Zahtjev za davanje i produ?enje ovla?tenja za kontrolu projekata

Članak 7.

(1) Zahtjev za davanje ili produ?enje va?enja ovla?tenja kandidat podnosi Ministarstvu za jednu ili vi?e vrsta kontrola iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjevu za davanje ovla?tenja prila?e se:

1. preslik rje?enja o upisu u Imenik ovla?tenih arhitekata i/ili odgovrajući imenik ovla?tenih in?enjera Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu,

2. detaljan kronolo?ki opis stručnog rada na poslovima projektiranja građevina te ostalih stručnih poslova iz područja graditeljstva za koje se tra?i ovla?tenje,

3. popis projekata slo?enih građevina s detaljnim opisom tehničkih značajki, koje je kandidat projektirao,

4. popis radova i aktivnosti s detaljnim opisom za koje kandidat smatra da predstavljaju značajni doprinos tehničkoj struci,

5. dokaz o podmirenim tro?kovima postupka.

(3) Zahtjevu za produ?enje va?enja ovla?tenja prila?e se:

1. preslik rje?enja o upisu u Imenik ovla?tenih arhitekata i/ili odgovarajući imenik ovla?tenih in?enjera Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu,

2. popis promjena koje su nastale tijekom va?enja ovla?tenja u svezi s popisom projekata slo?enih građevina s detaljnim opisom tehničkih značajki, koje je kandidat projektirao, te promjenama u svezi s popisom radova i aktivnosti s detaljnim opisom za koje kandidat smatra da predstavljaju značajni doprinos tehničkoj struci,

3. dokaz o podmirenim tro?kovima postupka.

(4) Kandidat odnosno revident du?an je na tra?enje Ministarstva dostaviti i druge podatke i isprave.

Davanje i produ?enje ovla?tenja

Članak 8.

(1) Na temelju mi?ljenja Odbora, ministar daje ili odbija dati odnosno produ?iti va?enje ovla?tenja prema zahtjevu kandidata za jednu ili vi?e vrsta kontrole projekata.

(2) Iznimno, ako se kandidatov dosada?nji stručni rad prete?no odnosi na određene vrste građevine, ovla?tenje iz stavka 1. ovog članka mo?e se dati samo za takvu vrstu građevine.

(3) Ovla?tenje se daje u pisanom obliku.

(4) Prije dobivanja ovla?tenja kandidat potpisuje izjavu da će savjesno i nepristrano obavljati kontrolu projekata i da će podatke iz projekata, koji su mu povjereni na kontrolu, čuvati kao slu?benu tajnu.

(5) Protiv ovla?tenja odnosno rje?enja o odbijanju zahtjeva za davanje ili produ?enje va?enja ovla?tenja kandidat ne mo?e izjaviti ?albu ali mo?e pokrenuti upravni spor.

(6) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim ovla?tenjima i odbijenim zahtjevima za davanje i produ?enje va?enja ovla?tenja.

(7) Popis revidenata objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Va?enje ovla?tenja

Članak 9.

Ovla?tenje za kontrolu projekata va?i pet godina, a na zahtjev revidenta va?enje ovla?tenja mo?e se produ?iti.

Tro?kovi postupka

Članak 10.

(1) Tro?kove postupka davanja odnosno produ?enja va?enja ovla?tenja snosi kandidat odnosno revident.

(2) Visinu tro?kova postupka odredit će ministar.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Stručni odbor za poslove kontrole projekata osnovan sukladno članku 5. Pravilnika o davanju ovla?tenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 53/93 i 101/93) obavljat će poslove Odbora po ovom Pravilniku do osnivanja Odbora sukladno članku 6.#clanak6 ovoga Pravilnika.

(2) Ministar će osnovati Odbor sukladno članku 6.#clanak6 ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljale poslove kontrole projekata na temelju ovla?tenja izdanih prema ranije va?ećim propisima mogu nastaviti s radom do isteka roka va?enja tog ovla?tenja ako su do 11. listopada 1999. godine podnijele zahtjev za upis u Hrvatsku komoru arhitekata i in?enjera u graditeljstvu.

Članak 13.

Revident za kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti mo?e biti i ovla?teni arhitekt ako je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljao poslove kontrole projekata.

Članak 14.

Postupci pokrenuti po Pravilniku o davanju ovla?tenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 53/93 i 101/93), do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovr?iti će se po ovom Pravilniku.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje va?iti Pravilnik o davanju ovla?tenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 53/93 i 101/93)

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-01/99-03/7
Urbroj: 531-01-99-1
Zagreb, 30. prosinca 1999.

Ministar
mr. sc. Marko ?irac, v. r.
zatvori
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !