Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za rad zdravstvenih djelatnika izvan punoga radnog vremena – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
16 27.2.2001 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za rad zdravstvenih djelatnika izvan punoga radnog vremena

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

304

Na temelju članka 105.L72149 stavka 1. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«. br. 75/93, 11/94, 55/96, 1/97-pročišćeni tekst, 111/97, 95/00 i 129/00) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA RAD, ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA IZVAN PUNOGA RADNOG VREMENA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstveni djelatnici za obavljanje poslova u svojoj struci izvan punoga radnog vremena, ali ne dulje od jedne trećine punoga radnog vremena te mjerila za utvrđivanje posebnog interesa građana i zdravstvene ustanove za obavljanje poslova zdravstvenih djelatnika u svojoj struci izvan punoga radnog vremena koristeći prostor i medicinsko-tehničku opremu zdravstvene ustanove kod koje su u radnom odnosu.

Članak 2.

Poslove u svojoj struci izvan punoga radnog vremena mogu obavljati zdravstveni djelatnici koji imaju odgovarajuće obrazovanje zdravstvenog usmjerenja te položen odgovarajući specijalistički ispit ili ispit iz uže specijalosti.

Pod poslovima u struci iz stavka 1. ovoga članka smatraju se poslovi koje zdravstveni djelatnik obavlja u punom radnom vremenu na temelju sklopljenog ugovora o radu sa zdravstvenom ustanovom.

Članak 3.

Obavljanje poslova zdravstvenih djelatnika izvan punoga radnog vremena iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika od posebnog je interesa za građane i za rad zdravstvene ustanove:

– ako je zbog ograničenih kapaciteta u korištenju raspoložive medicinsko-tehničke opreme i/ili ograničenog broja zdravstvenih djelatnika određene struke otežano ostvarivanje zdravstvene zaštite pri provedbi dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti;

– ako zdravstvena ustanova osigura uvjete kojim rad zdravstvenih djelatnika izvan punoga radnog vremena ne utječe na organizaciju rada pojedinih djelatnosti ili zdravstvene ustanove kao cjeline.

Članak 4.

Popis dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka iz članka 3.#clanak3 podstavka 1. ovoga Pravilnika na prijedlog Stručnog vijeća utvrđuje Upravno vijeće zdravstvene ustanove.

Članak 5.

O prestanku posebnog interesa za obavljanje poslova zdravstvenih djelatnika izvan punoga radnog vremena prema mjerilima iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika na prijedlog Stručnog vijeća odlučuje Upravno vijeće zdravstvene ustanove.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj zdravstvene ustanove obvezan je dostaviti ministru zdravstva u roku od 8 dana od dana donošenja radi utvrđivanja prestanka rada zdravstvenih djelatnika izvan punog radnog vremena.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu zdravstvenih djelatnika izvan punog radnog vremenaL72151 (»Narodne novine«, br. 48/94, 55/94 i 30/00).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/0024
Urbroj: 534-02-30-01-0001
Zagreb, 16. veljače 2001.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za rad zdravstvenih djelatnika izvan punoga radnog vremena –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !