Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru ("Narodne novine", br. XX/04, XX/07, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 20.2.2004 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

655

Na temelju članka 164.L83443 Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98), ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ministra vanjskih poslova i ministra obrane donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA LETENJE INOZEMNIH ZRAKOPLOVA U HRVATSKOM ZRAČNOM PROSTORU

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način izdavanja odobrenja za letenje inozemnih civilnih i inozemnih državnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru.

POJMOVI

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. odobrenje za letenje: dopuštenje zrakoplovu za let u hrvatskom zračnom prostoru i slijetanje na aerodrome u Republici Hrvatskoj,

2. inozemni civilni zrakoplovi: zrakoplovi upisani u registar civilnih zrakoplova druge države, a obavljaju komercijalni prijevoz osoba ili stvari između dviju ili više država,

3. inozemni državni zrakoplovi: zrakoplovi upisani u registar druge države koji se u skladu s međunarodnim ugovorima upotrebljavaju u vojne, carinske i policijske svrhe i zrakoplovi koji se upotrebljavaju isključivo za prijevoz osoba koje uživaju poseban status,

4. ugovor o prijevozu (air charter agreement/contract): dokument kojim se određuju opći i posebni uvjeti prijevoza iz kojih proizlaze prava i obveze zračnog prijevoznika i naručitelja prijevoza,

5. operator zrakoplova: fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili korisnik zrakoplova,

6. serija letova: niz od dva ili više letova ugovorenih istim ugovorom o prijevozu.

LETENJE INOZEMNIH ZRAKOPLOVA U HRVATSKOM ZRAČNOM PROSTORU

Članak 3.

(1) Inozemni zrakoplovi smiju letjeti u hrvatskom zračnom prostoru samo na temelju odobrenja, osim ako međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku nije drukčije utvrđeno.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje:

1. za inozemne državne zrakoplove, ministarstvo nadležno za vanjske poslove, uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrane i ministarstva nadležnog za poslove civilnoga zračnog prometa.

2. za inozemne civilne zrakoplove, ministarstvo nadležno za poslove civilnoga zračnog prometa.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može biti:

1. odobrenje za ulazak (let),

2. odobrenje za obavljanje prijevoza (linijskog ili povremenog).

SLIJETANJE I UZLIJETANJE ZRAKOPLOVA U MEĐUNARODNOM ZRAČNOM PROMETU

Članak 4.

(1) Inozemni zrakoplovi koji ulaze na teritorij Republike Hrvatske ili napuštaju teritorij Republike Hrvatske prvo slijetanje ili zadnje uzlijetanje izvode na međunarodnim aerodromima.

(2) Iznimno od odredbe članka 1. ovoga članka, prvo slijetanje ili zadnje uzlijetanje zrakoplova koji ulaze na teritorij Republike Hrvatske ili napuštaju teritorij Republike Hrvatske, dopušteno je i na drugim aerodromima za javni ili posebni zračni promet ako operator aerodroma osigura, na drugi način i na vlastiti trošak, provedbu propisa o prelasku državne granice.

PRELET I TEHNIČKO SLIJETANJE

Članak 5.

(1) U svrhu preleta teritorija Republike Hrvatske i tehničkog slijetanja na teritorij Republike Hrvatske u redovnom i povremenom zračnom prometu nije potrebno odobrenje ako je zrakoplov odnosno operator zrakoplova registriran u državi članici Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) ili ako je zrakoplov odnosno operator zrakoplova registriran u državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o zračnom prometu u kojem se regulira i prelet teritorija Republike Hrvatske.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na prelet teritorija Republike Hrvatske i tehničkog slijetanja na teritorij Republike Hrvatske inozemnih državnih zrakoplova koji se upotrebljavaju u vojne, carinske i policijske svrhe.

LETOVI ZA KOJE NIJE POTREBNO ODOBRENJE

Članak 6.

Odobrenje nije potrebno za:

1. letove inozemnih civilnih zrakoplova u povremenom prometu čiji broj komercijalno iskoristivih sjedala ne prelazi 10,

2. letove inozemnih civilnih zrakoplova u povremenom prometu čiji komercijalno iskoristivi kapacitet robnog odjeljka ne prelazi 300 kilograma,

3. letovi inozemnih civilnih zrakoplova koje operator zrakoplova u planu leta deklarira kao nekomercijalni let – prijevoz za vlastite potrebe (private flight),

4. zrakoplove iz civilnog registra koji se upotrebljavaju isključivo za prijevoz osoba koje uživaju poseban status.

5. hitne medicinske letove,

6. let zrakoplovom u uvjetima potrebe slijetanja u nuždi,

7. let zrakoplovom u humanitarne svrhe,

8. let zrakoplovom u svrhu potrage i spašavanja.

PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

Članak 7.

(1) Na prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari.

(2) Kada se u zrakoplovu nalaze opasne tvari, operator zrakoplova dužan je to naznačiti u zahtjevu za odobrenje.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA LINIJSKI ZRAČNI PROMET

Članak 8.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje linijskog zračnog prometa podnosi operator zrakoplova pisanim putem u obliku reda letenja, petnaest dana prije prvog leta.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja treba sadržavati podatke koji su važni za izvršenje leta i izdavanje odobrenja i to:

1. naziv operatora zrakoplova,

2. broj leta,

3. tip i registracijske oznake zrakoplova,

4. kapacitet zrakoplova,

5. tjedni raspored letenja,

6. mjesto uzlijetanja i slijetanja zrakoplova.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se posebno za ljetni i posebno za zimski red letenja.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POVREMENI PROMET

Članak 9.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za povremeni promet podnosi operator zrakoplova pisanim putem i to za:

1. letove u povremenom zračnom prometu: dva radna dana prije leta.

2. seriju letova u povremenom zračnom prometu: petnaest dana prije prvog leta,

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja treba sadržavati podatke koji su važni za izvršenje leta i izdavanje odobrenja i to:

1. naziv operatora zrakoplova,

2. broj leta,

3. tip i registracijske oznake zrakoplova,

4. svrha leta,

5. vremenska distribucija letenja (po danima, tjednima, mjesecima),

6. ruta letenja.

UVJETI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA

Članak 10.

(1) U svrhu izdavanja odobrenja, operator zrakoplova dužan je priložiti sljedeće dokumente:

1. Svjedodžbu o sposobnosti zračnog prijevoznika – ili bilo koju drugu potvrdu zrakoplovnih vlasti države u kojoj je operator zrakoplova registriran da je ovlašten za obavljanje određene djelatnosti (Air Operator Certificate (AOC) ili Declaration of Competency),

2. Potvrdu kojom zrakoplovne vlasti države u kojoj je operator zrakoplova registriran definiraju uvjete pod kojima se djelatnosti zrakoplovom obavljaju (Specific Operating Provisions (S. O. P.),

3. Svjedodžbu o registraciji zrakoplova – potvrdu zrakoplovnih vlasti države u kojoj je operator zrakoplova registriran o upisu zrakoplova u registar zrakoplova te države (Certificate of Registration),

4. Svjedodžbu o plovidbenosti zrakoplova – potvrdu zrakoplovnih vlasti države u kojoj je operator zrakoplova registriran kojom se dokazuje da zrakoplov udovoljava propisanim uvjetima za sigurnu zračnu plovidbu (Certificate of Airwothiness),

5. Svjedodžbu o buci zrakoplova – potvrda zrakoplovnih vlasti države u kojoj je operator zrakoplova registriran kojom se dokazuje da zrakoplov udovoljava propisanim uvjetima u svezi emisije buke (Noise Certificate),

6. Policu osiguranja – dokaz da je zrakoplov osiguran od nanošenja štete trećim osobama kao i da je osiguranje izvršeno u skladu s propisanim iznosima (Certificate of Insurance).

(2) Dokumenti iz stavka (1) ovoga članka se ne moraju tražiti ukoliko je na drugi način moguće utvrditi valjanost istih.

(3) Za odobravanje letova u povremenom zračnom prometu, može se tražiti i Ugovor o prijevozu ako:

1. postoji mogućnost ugrožavanja interesa hrvatskih zračnih prijevoznika,

2. postoji više zainteresiranih operatora za let, a u cilju zaštite korisnika usluge.

(4) Operator zrakoplova dužan je dostaviti na odobravanje i sve naknadne promjene koje se odnose na odobreni let.

(5) U slučaju pojedinačnog leta ili serije manje od pet čarter letova, nije potrebno prethodno mišljenje hrvatskih zračnih prijevoznika ukoliko se radi o 3. i 4. zračnoj slobodi.

(6) U slučaju zahtjeva operatora zrakoplova za korištenje 5. zračne slobode, zatražit će se mišljenje hrvatskih zračnih prijevoznika.

IZDAVANJE ODOBRENJA

Članak 11.

(1) Odobrenje se izdaje operatoru zrakoplova u pisanom obliku, a treba sadržavati određene podatke o letu koje podnosi operator zrakoplova, kao i broj odobrenja.

(2) Sadržaj odobrenja prikazan je u dodatku 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

IZDAVANJE ODBIJENICE

Članak 12.

(1) Odobrenje za letenje neće se izdati ako:

1. operator zrakoplova ne dostavi tražene podatke i preslike valjanih dokumenata,

2. operator zrakoplova nema ovlaštenje za obavljanje zatražene djelatnosti,

3. bi obavljanjem djelatnosti mogao biti ugrožen interes hrvatskih zračnih prijevoznika.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka izdaje se Odbijenica čiji je sadržaj prikazan u dodatku 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

POSEBNE ODREDBE U SVEZI S IZDAVANJEM ODOBRENJA ZA LETENJE INOZEMNIH DRŽAVNIH ZRAKOPLOVA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA LETENJE U HRVATSKOM ZRAČNOM PROSTORU ZA INOZEMNE DRŽAVNE ZRAKOPLOVE

Članak 13.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za letenje u hrvatskom zračnom prostoru za inozemne državne zrakoplove dostavlja se diplomatskim putem ministarstvu nadležnom za vanjske poslove:

1. pet radnih dana prije planiranog leta

2. sedam radnih dana prije planiranog leta ukoliko se zrakoplovom prevoze opasne tvari.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja treba sadržavati podatke koji su važni za izvršenje leta, a kako je to navedeno u Obrascu zahtjeva (Diplomatic Clearance Application Form), a čiji je sadržaj prikazan u dodatku 3. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

UVJETI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA

Članak 14.

U svrhu izdavanja odobrenja, od podnositelja zahtjeva zatražit će se ispunjenje recipročnih uvjeta koje konkretna država traži za izdavanje odobrenja za letove hrvatskih državnih zrakoplova.

IZDAVANJE ODOBRENJA

Članak 15.

Odobrenje se izdaje podnositelju zahtjeva diplomatskim putem u pisanom obliku dostavom Obrasca zahtjeva iz dodatka 3. ovoga Pravilnika (Diplomatic Clearance Application Form) u koji se upisuje broj diplomatskog odobrenja za prelet/slijetanje (Diplomatic Overflight/Landing Clearance Number).

USKRAĆIVANJE IZDAVANJA ODOBRENJA

Članak 16.

(1) Odobrenje za letenje neće se izdati ukoliko:

1. nisu dostavljeni potpuni i traženi podaci o letu

2. nije riječ o letu inozemnog državnog zrakoplova

3. ukoliko ministarstvo nadležno za vanjske poslove ne dobije suglasnost iz članka 3. stavak 2. točka 1. ovoga Pravilnika

4. ukoliko bi se izdavanjem odobrenja kršile međunarodno preuzete obveze.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za vanjske poslove diplomatskim putem izvješćuje podnositelja zahtjeva o uskraćivanju izdavanja odobrenja.

IZDAVANJE GODIŠNJEG ODOBRENJA

Članak 17.

(1) Za letove inozemnih državnih zrakoplova može se izdati i godišnje odobrenje isključivo na osnovu uzajamnosti.

(2) Postupak izdavanja godišnjeg odobrenja vodi ministarstvo nadležno za vanjske poslove s diplomatskom misijom/konzularnim uredom države podnositeljice zahtjeva odnosno diplomatska misija/konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu s nadležnim tijelima države s kojom se na osnovu uzajamnosti traži izdavanje godišnjeg odobrenja.

(3) Godišnje odobrenje može se izdati i na zahtjev međunarodne organizacije ako Republiku Hrvatsku na izdavanje takvog odobrenja obvezuju preuzete obveze.

(4) U postupku utvrđivanja uzajamnosti za izdavanje godišnjeg odobrenja u odnosu na svaku konkretnu državu, uz ministarstvo nadležno za vanjske poslove sudjeluje ministarstvo nadležno za poslove obrane i ministarstvo nadležno za poslove civilnoga zračnog prometa.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-02/44
Urbroj: 530-01-04-8
Zagreb, 12. veljače 2004.

Ministar
mora, turizma, prometa i razvitka
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.


zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !