Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 13.03.2009 Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske

FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

716

Na temelju članka 12.L439075 stavak 3. Zakona o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 107/01) Upravni odbor Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske na prvoj sjednici, održanoj 27. veljače 2009. godine, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske dobivene na sjednici održanoj 11. veljače 2009. godine, donio je

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način realizacije programa i projekata iz Financijskog plana Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Fond).

Članak 2.

Sredstva Fonda namijenjena su realizaciji regionalnih i lokalnih razvojnih programa i projekata, koji su preduvjet društveno-gospodarskog razvoja područja definiranih u članku 1. stavak 3. Zakona o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Članak 3.

Sredstva Fonda iz prethodnog članka namijenjena su za financiranje pripreme i izvedbe razvojnih projekata iz područja komunalne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja/kanalizacija, plinovod, lokalne ceste, nogostupi, parkirališta, pristaništa, luke i drugo u sklopu komunalne infrastrukture), gospodarske infrastrukture (poduzetničke zone, poduzetnički inkubatori, razvojne agencije i drugo u sklopu gospodarske infrastrukture), ruralnog razvoja (komunalna infrastruktura za poljoprivredu, programi poduzetništva, ruralni turizam i drugo u sklopu ruralnog turizma), te ostalih područja od važnosti za regionalni razvoj.

Članak 4.

Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi), pojedinačno ili više njih zajedno te jedinice područne (regionalne) samouprave (županije), pojedinačno ili više njih zajedno.

Članak 5.

Korisnici sredstava Fonda, bilo za pojedinačni bilo za zajednički projekt, mogu ostvariti sredstva i to:

– do 80% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja u projekt ako se nalazi na područjima od posebne državne skrbi, na otocima ili pripadaju brdsko-planinskim područjima;

– do 50% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja u projekt na ostalim područjima.

Članak 6.

Sredstva Fonda dodjeljuju se korisnicima sredstava u obliku bespovratnih sredstava, kredita i subvencije kamata na kredite kod HBOR-a sukladno financijskim mogućnostima.

Članak 7.

Kreditna sredstva Fonda odobravaju se uz godišnju kamatnu stopu od 6%, na rok otplate do 15 godina, uključujući poček do tri godine. Krediti se odobravaju u kunama uz primjenu valutne klauzule. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva Fond obračunava u visini 1% jednokratno, na iznos odobrenog kredita. Kamate se obračunavaju proporcionalnom metodom dekurzivno na iskorišteni iznos kredita i naplaćuju tromjesečno, a po zahtjevu korisnika kredita mogu se obračunavati i naplaćivati i mjesečno. Za vrijeme korištenja kredita do prijenosa u otplatu kamate (interkalarne kamate) se obračunavaju u visini redovne kamate i naplaćuju tromjesečno. Kredit se otplaćuje u tromjesečnim ratama, ali na zahtjev korisnika kredita moguća je otplata i u mjesečnim ratama.

Članak 8.

Sredstva Fonda mogu ostvariti korisnici ako pruže sredstva osiguranja, sukladno uvjetima iz programa Fonda, da mogu organizirati i provesti realizaciju projekta.

Pod sredstvima osiguranja razumijevaju se:

– suglasnost županije o prihvaćanju projekta za koji se traži sufinanciranje provedbe projekta;

– jasan i cjelovit plan za sve aktivnosti provedbe projekta uz potrebna obrazloženja;

– neobaveznu ponudu ovlaštenog projektanta sa specifikacijom za sve troškove provedbe projekta za koju se traži sufinanciranje;

– izjavu korisnika da mogu vlastitim financijskim sredstvima ili iz drugih izvora pratiti ulaganja u provedbu projekta;

– izjavu da će se sredstva za provedbu projekta namjenski koristiti;

– druge dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta na traženje Fonda.

Uz prethodno navedene dokumente, korisnici kreditnih sredstava dužni su, kao sredstvo osiguranja plaćanja, Fondu dostaviti mjenicu, bianco zadužnicu, garanciju banke ili druga sredstva koja se koriste u osiguranju povrata kredita.

Članak 9.

Sredstva Fonda imaju namjenski karakter. Korisnik sredstava Fonda je odgovoran za namjensko korištenje sredstava.

Članak 10.

Sredstva Fonda za provedbu razvojnih projekata raspoređuju se na statističke prostorne jedinice 2. razine (NUTS II razina) obrnuto proporcionalno u odnosu na udjele tih jedinica u visini bruto domaćeg proizvoda po stanovniku.

Članak 11.

Upravni odbor Fonda na prijedlog Uprave Fonda donosi pojedinačne programe u kojima se definiraju uvjeti i kriteriji za dobivanje financijskih sredstava za projekte iz članka 3.

Članak 12.

Temeljem usvojenih programa, Uprava Fonda uz suglasnost Upravnog odbora Fonda raspisuje javni natječaj za prikupljanje ponuda za financiranje sredstvima Fonda u kojem će se definirati svi uvjeti i kriteriji iz programa. Javni natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 13.

Odluke o financiranju sredstvima Fonda donosi Upravni odbor Fonda na prijedlog Uprave Fonda.

Članak 14.

Na sve što ovim dokumentom nije odgovarajuće regulirano primjenjivat će se Zakon o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske, te ostali akti i odluke nadležnih tijela Fonda.

Članak 15.

Sukladno ovom Pravilniku, Upravni odbor Fonda će uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donijeti izmjene Statuta Fonda u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske,L439077 (»Narodne novine«, br. 65/2002, 81/2004 i 41/2006) i Uvjeti kreditiranja infrastrukturnih i gospodarskih projekata,L439078 (»Narodne novine«, br. 101/2002, 81/2004, 41/2006 i 76/2008).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, te stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 030-02/09-2/21

Urbroj: 563-09-01

Zagreb, 27. veljače 2009.

Predsjednik
Upravnog odbora
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !