Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 10.04.2009 Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1040

Na temelju članka 74.L446311 stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, 152/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA, DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE ZA RIBNJAKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake (u daljnjem tekstu: sredstva), koja su prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba i područne (regionalne) samouprave, na čijem području se poljoprivredno zemljište nalazi sukladno odredbama članka 74. stavka 1. i 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 2.

Jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb i područne (regionalne) samouprave sredstva iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika koriste za financiranje programa uređenja zemljišta i ruralne infrastrukture sukladno članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Sredstva iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika, jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb i područne (regionalne) samouprave koriste samostalno ili ih mogu međusobno udruživati.

Članak 3.

Jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb i područne (regionalne) samouprave koriste sredstva za financiranje sljedećih programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje i akvakulture:

1. program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta;

2. sređivanje zemljišnih knjiga;

3. za podmirenje dijela stvarnih troškova tijela državne uprave jedinice područne (regionalne) samouprave i tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba u svezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

4. program razminiranja zemljišta;

5. program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i akvakulture, te poboljšavanja komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže;

6. program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije;

7. program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznovrsnosti ekoloških sustava, (trstici, bare, močvare, mrtvaje na neplodnom zemljištu u vlasništvu RH);

8. program sufinanciranja i druge poticajne mjere usmjerene unapređivanju poljoprivredne proizvodnje i akvakulture;

Za navedene namjene sredstva se koriste na temelju odluka općinskog ili gradskog vijeća, odnosno skupštine Grada Zagreba i županijske skupštine.

Članak 4.

Sredstva, koja su prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba i područne (regionalne) samouprave mogu se udružiti sa sredstvima naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i koja su prihod proračuna te jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba i koristiti za namjene utvrđene u članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na sredstva ostvarena po ugovorima o koncesiji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji su zaključeni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištuL446313 (»Narodne novine« broj 152/08) i na ugovore o koncesiji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji su zaključeni na temelju članka 99. toga Zakona.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu državeL446314 (»Narodne novine« broj 102/02).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/49
Urbroj: 525-09-1-0372/09-2
Zagreb, 1. travnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !