Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
150 27.10.2004 Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2604

Na temelju članka 51.L109919 stavka 2. podstavka 3. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 173/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU ODREĐIVANJA PODRUČJA GRANIČNOG PRIJELAZA

I. OpĆe odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način određivanja područja graničnog prijelaza i donošenja rješenja o području graničnog prijelaza.

Članak 2.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća prostor na kojem se obavlja granična kontrola i druge granične formalnosti, neposrednu okolicu s objektima koji su potrebni za nesmetano i sigurno odvijanje prometa i obavljanje granične kontrole te drugih graničnih formalnosti, kao i objekte za djelatnosti koje obavljaju operatori, druge pravne osobe i obrtnici.

II. PodruČje graniČnih prijelaza za pojedine vrste prometa

Članak 3.

Područje graničnog prijelaza za cestovni promet obuhvaća prostor od državne granice u dubinu teritorija Republike Hrvatske na kojem se nalazi dio javne ceste i prostor obilježen za zaustavljanje ili parkiranje vozila s objektima i uređajima državnih službi te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost na graničnom prijelazu koja je u funkcionalnoj vezi s obavljanjem poslova državnih tijela vezanih za prelazak državne granice.

Područje graničnog prijelaza može biti i šire određeno, ako je to potrebno radi nesmetanog i sigurnog obavljanja granične kontrole i drugih graničnih formalnosti.

Članak 4.

Područje graničnog prijelaza za željeznički promet obuhvaća prostor na graničnom željezničkom kolodvoru na kojem se zadržava vlak u međunarodnom prometu, za vrijeme neposredno prije dolaska vlaka te dok se vlak na tom prostoru zadržava.

Objekti koje obuhvaća granični prijelaz za željeznički promet su prostorije i uređaji na peronu željezničkog kolodvora koje upotrebljavaju nadležna tijela i pravne osobe radi obavljanja granične kontrole i drugih graničnih formalnosti.

Članak 5.

Područje graničnog prijelaza na aerodromima obuhvaća prostor za obavljanje poslova granične kontrole, tranzitni prostor za putnike i članove posade kada se isti koristi u međunarodnom prometu, prostor za prtljagu u međunarodnom prometu, prostor i prostorije za smještaj carinske robe, dio stajanke kada se na njoj nalazi parkiran zrakoplov u međunarodnom prometu i druge prostore i objekte koji su potrebni za obavljanje granične kontrole.

Članak 6.

Područje graničnog prijelaza u lukama otvorenim za međunarodni pomorski promet i lukama unutarnjih voda obuhvaća stalno ili privremeno omeđene prostore, sidrišta određena za prihvat i otpremu plovila, operativne obale za privez brodova, prometne trake za ulaz i izlaz putnika i vozila, prostor za manipulaciju tereta, prilazni željeznički kolosijek i druge prostore i objekte za vrijeme potrebno za obavljanje granične kontrole i drugih graničnih formalnosti.

Kada se na području graničnog prijelaza na privezu ne nalaze brodovi u međunarodnom prometu, nadležna policijska uprava može odobriti pristajanje brodova u domaćem prometu, uz prethodnu suglasnost nadležne Carinarnice.

III. Postupak donoŠenja rjeŠenja o podruČju graniČnog prijelaza

Članak 7.

Nadležna policijska uprava rješenjem određuje područje graničnog prijelaza uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležne carinarnice i nadležne uprave ministarstva nadležnog za promet te uz suglasnost Uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 8.

Nadležna carinarnica i ustrojstvena jedinica ministarstva nadležnog za promet dužne su dostaviti mišljenje iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika u roku mjesec dana.

Ako zatraženo mišljenje nije dostavljeno u roku iz stavka 1. ovog članka, nadležna policijska uprava donijet će rješenje o području graničnog prijelaza.

Članak 9.

Rješenje kojim se određuje područje graničnog prijelaza sadrži podatke o:

– nazivu tijela koje donosi rješenje;

– odredbama propisa na osnovi kojih se rješenje donosi;

– vrsti prometa koji će se odvijati preko navedenoga graničnog prijelaza;

– granici područja graničnog prijelaza s navođenjem katastarskih čestica parcela, a ukoliko se one ne protežu po granicama katastarskih čestica potrebno ih je detaljno opisati;

– brojevima katastarskih čestica područja graničnog prijelaza;

– objektima, stabilnim uređajima i napravama na području graničnog prijelaza;

– broj i datum donošenja;

– potpis načelnika nadležne policijske uprave

– pečat nadležne policijske uprave koja donosi rješenje.

Rješenje o određivanju područja graničnog prijelaza objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

Ako bi donošenje rješenja o određivanju područja graničnog prijelaza ugrozilo gospodarske interese pravnih ili fizičkih osoba koje na tom području obavljaju gospodarsku djelatnost, mora im se omogućiti očitovanje o prijedlogu za određivanje područja graničnog prijelaza.

Očitovanje iz stavka 1. ovog članka nije obvezujuće.

IV. Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 15.L109921, 16.L109922, 17.L109923, 18.L109924, 19.L109925, 20.L109926, 21.L109927 i 22.L109928 Pravilnika o načinu nadzora državne granice (»Narodne novine« broj 32/92).

Pravilnici o određivanju graničnih prijelaza, doneseni do stupanja na snagu ovog Pravilnika važe do stupanja na snagu rješenja iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika.

Rješenje iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika donijet će se najkasnije 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-64303-04.
Zagreb, 14. listopada 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !