Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/97, XX/99, XX/99, XX/99, XX/07, XX/07 - pročišćeni tekst, XX/08, XX/09 - prestao važiti čl. 35. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, osim tiskanica, XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 03.04.1996 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbi članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 75/93), članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 1/94) i članka 31. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu za?titu (»Narodne novine« broj 2/96) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 20. sjednici odr?anoj dana 26. o?ujka 1996. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se bolesti, bolesna stanja i posljedice ozljeda na osnovi kojih osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), ostvaruje pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom, te uvjeti i način ostvarivanja tog prava.

Članak 2.

Osigurana osoba Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurana osoba) ostvaruje pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom (u daljnjem tekstu: bolnička medicinska rehabilitacija) na osnovi bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda navedenih u Popisu bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije (u daljnjem tekstu: Popis).

Popis iz stavke 1. ovog članka sadr?i:

- ?ifru bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema (u daljnjem tekstu: MKB),

- dijagnozu bolesti, bolesnih stanja i ozljeda,

- odgovarajuću specijalnost doktora koji predla?e bolničku medicinsku rehabilitaciju,

- medicinsku dokumentaciju (prethodne dijagnostičke i terapijske postupke),

- uvjete odobravanja bolničke medicinske rehabilitacije.

Popis iz stavke 1. ovog članka je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Bolničku medicinsku rehabilitaciju osigurana osoba ostvaruje, u pravilu, u najbli?oj ugovornoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju koja je osposobljena za provođenje tra?ene zdravstvene za?tite, kada je takvo liječenje medicinski opravdano, sukladno odredbama ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda.

II. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU

Članak 4.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju, ako kod bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda navedenih u Popisu postoji jo? jedan od sljedećih uvjeta:

- funkcionalno o?tećenje određenog stupnja,

- nemogućnost i neprimjerenost provođenja ambulantne rehabilitacije u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj za?titi.

Članak 5.

Osigurana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika i kod koje ne postoje kontraindikacije navedene u članku 13.#clanak13 ovog Pravilnika, mo?e ostvariti pravo za bolničku medicinsku rehabilitaciju.

Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i to kao početna, odnosno odr?avajuća bolnička medicinska rehabilitacija.

Članak 6.

Prijedlog za početnu bolničku medicinsku rehabilitaciju daje odjelni doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti, bolnice za liječenje akutnih bolesti, u kojoj se osigurana osoba liječi, kada je potreban premje?taj u specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju.

Prijedlog za odr?avajuću medicinsku rehabilitaciju daje izabrani doktor primarne zdravstvene za?tite na osnovi mi?ljenja i nalaza doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti, sukladno ovom pravilniku i drugim općim aktima Zavoda.

Članak 7.

Prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju iz članka 6.#clanak6 stavke 1. i 2. ovog Pravilnika sadr?ava odgovarajuću medicinsku dokumentaciju iz Popisa, obrazlo?enje prijedloga rehabilitacije i naznaku zdravstvene ustanove u koju se osiguranu osobu upućuje.

Članak 8.

Kada se kod ocjene funkcionalnog statusa koristi Barthelov indeks, za davanje prijedloga iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika njegova vrijednost mora biti manja od 80 kako bi osigurana osoba ostvarila pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju.

Članak 9.

Suglasnost za početnu bolničku medicinsku rehabilitaciju daje kontrolor Zavoda prema sjedi?tu zdravstvene ustanove iz koje se osiguranu osobu premje?ta.

Suglasnost za odr?avajuću bolničku medicinsku rehabilitaciju daje kontrolor Zavoda prema sjedi?tu ordinacije izabranog doktora primarne zdravstvene za?tite.

Izabrani doktor primarne zdravstvene za?tite obvezan je uz prijedlog za odr?avajuću bolničku rehabilitaciju upoznati kontrolora Zavoda s cjelokupnom medicinskom dokumentacijom i s drugim bolestima od kojih osigurana osoba boluje.

Članak 10.

Kontrolor Zavoda mo?e osiguranoj osobi uskratiti suglasnost za bolničku medicinsku rehabilitaciju kada ocijeni da ne postoji medicinska opravdanost ili postoje kontraindikacije za njeno provođenje.

Članak 11.

Za provođenje odr?avajuće bolničke medicinske rehabilitacije izabrani doktor primarne zdravstvene za?tite, nakon dobivene suglasnosti kontrolora Zavoda, daje osiguranoj osobi uputnicu za bolničko liječenje, te prila?e svu potrebnu medicinsku dokumentaciju.

Članak 12.

Suglasnost za produ?enje bolničke medicinske rehabilitacije daje na prijedlog odjelnog doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti kontrolor područnog ureda Zavoda prema sjedi?tu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.

Članak 13.

Osigurana osoba, koja ispunjava uvjete propisane člankom 4.#clanak4 ovog Pravilnika ne mo?e ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju, dok postoje sljedeće kontraindikacije:

a) febrilna stanja, akutne zarazne bolesti, te?ki psihički poremećaji te patolo?ka trudnoća;

b) imobilizacija kod koje nije moguće provoditi rehabilitacijsko liječenje,

c) komplicirani tijek koronarne bolesti, kardijalna dekompenzacija, ne podno?enje ergometrijskog opterećenja od 50 W tj. 300 Kpm, odnosno 2.0 METT-a, te?ki poremećaj srčanog ritma, ehografski utvrđeno povećanje kavuma lijeve klijetke preko 6 cm, te kardiovaskularne aneurizme.

d) te?ka o?tećenja jetre i bubrega,

e) zloćudne bolesti u stanjima egzacerbacije i dekompenzacije

Članak 14.

Na prijedlog izabranog doktora primarne zdravstvene za?tite, a na osnovi mi?ljenja doktora specijalista, kontrolor područnog ureda Zavoda, mo?e iznimno odobriti osobi, određenoj za pratitelja djeteta do navr?ene treće godine ?ivota, boravak u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, uz uvjet da se primjenjuje točno određen i utvrđen program »mama-dijete« za izobrazbu pratitelja (roditelja), te kada postoji potreba dojenja djeteta.

III. VRSTE I TRAJANJE BOLNIČKE MEDICINSKE REHABILITACIJE

Članak 15.

Početnu bolničku medicinsku rehabilitaciju provodi se u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju, nakon liječenja u bolnicama za liječenje akutnih bolesti.

Početna bolnička medicinska rehabilitacija traje u pravilu 3 tjedna, a provodi se svakodnevno, tijekom cijelog tjedna prema utvrđenom programu.

Iznimno, rehabilitaciju se mo?e provoditi i dulje prema prijedlogu doktora specijalista u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, a uz suglasnost kontrolora Zavoda.

Članak 16.

Odr?avajuću bolničku medicinsku rehabilitaciju kod kroničnih bolesti i stanja, provodi se u svrhu sprečavanja pogor?anja, te očuvanja kvalitete ?ivota, u prosječnom trajanju do 3 tjedna.

Osigurana osoba mo?e samo jedanput u istoj kalendarskoj godini ostvariti pravo na odr?avajuću bolničku medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti.

Članak 17.

Kada se u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju provodi program »mama-dijete«, on traje u pravilu 10 dana četiri puta godi?nje.

Članak 18.

Bolnička medicinska rehabilitacija kod dijagnoze »coma cerebri vigile« traje u pravilu do 6 mjeseci, a i dulje, prema prijedlogu odjelnog doktora i uz suglasnost mjerodavne liječničke komisije Zavoda, prema sjedi?tu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.

Članak 19.

Kod dugotrajne medicinske rehabilitacije djece u specijalnim zdravstvenim ustanovama gdje se uz rehabilitaciju provodi i redovito osmogodi?nje ?kolovanje, kontrolor Zavoda mo?e dati suglasnost za medicinsku rehabilitaciju i skrb u trajanju jednog polugodi?ta.

Produljenje medicinske rehabilitacije i skrbi iz stavke 1. ovog članka, kad za to postoje medicinske indikacije, odobrava kontrolor Zavoda prema sjedi?tu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.

Članak 20.

Osigurana osoba mo?e na uskraćenu suglasnost kontrolora Zavoda o potrebi bolničke medicinske rehabilitacije podnijeti prigovor liječničkoj komisiji Zavoda u roku od 8 dana.

Na osnovi negativne ocjene liječničke komisije, donijete prema prigovoru u smislu stavke 1. ovog članka, kao i u slučaju kada liječnička komisija uskrati suglasnost iz članka 18.#clanak18 ovog Pravilnika, mjerodavni područni ured Zavoda prema sjedi?tu osigurane osobe obvezan je na njezin zahtjev izdati prvostupanjsko rje?enje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE

Članak 21.

Tiskanice prijedloga za bolničku medicinsku rehabilitaciju iz članka 6.#clanak6 stavke 1. i 2. ovog Pravilnika i tiskanice ocjene liječničke komisije Zavoda prema prigovoru iz članka 20.#clanak20 ovog Pravilnika sastavni su dio Pravilnika o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih komisija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 9/94, 13/94 i 44/95), a tiskanica uputnice iz članka 11.#clanak11 stavke 1. ovog Pravilnika sastavni je dio Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu za?titu (»Narodne novine« br. 2/96).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/96-01/21
Urbroj: 338-01-04-96-1
Zagreb, 26. o?ujka 1996.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.
zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !