Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu postupanja s narkoticima i psihotropnim tvarima, postupku davanja suglasnosti za uvoz i izvoz narkotika i psihotropnih tvari, te uvjetima i načinu prometa i vođenja očevidnika prometa narkotika i psihotropnih tvari – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 18.6.1999 Pravilnik o uvjetima i načinu postupanja s narkoticima i psihotropnim tvarima, postupku davanja suglasnosti za uvoz i izvoz narkotika i psihotropnih tvari, te uvjetima i načinu prometa i vođenja očevidnika prometa narkotika i psihotropnih tvari

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 30.L64639 stavka 3. i 4., članka 38.L64640 stavka 2., članka 44.L64641 i članka 45.L64642 stavka 2. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima ("Narodne novine" broj 124/97) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU POSTUPANJA S NARKOTICIMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, POSTUPKU DAVANJA SUGLASNOSTI ZA UVOZ I IZVOZ NARKOTIKA I PSIHOTROPNIH TVARI, TE UVJETIMA I NAČINU PROMETA I VOĐENJA OČEVIDNIKA PROMETA NARKOTIKA I PSIHOTROPNIH TVARI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način postupanja s narkoticima i psihotropnim tvarima, postupak davanja suglasnosti za uvoz i izvoz narkotika i psihotropnih tvari te uvjeti i način prometa i vođenja očevidnika prometa narkotika i psihotropnih tvari.

Članak 2.

Narkoticima i psihotropnim tvarima smatraju se tvari prirodnog ili umjetnog porijekla čijom se uporabom mogu stvoriti stanja ovisnosti koja mogu izazvati oštećenje zdravlja ili na drugi način ugroziti ljudski integritet u fizičkom, psihičkom ili socijalnom smislu.

Narkoticima i psihotropnim tvarima u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se tvari navedene u popisu narkotika i psihotropnih tvari koji donosi ministar zdravstva.

Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na lijekove koji sadržavaju narkotike, odnosno psihotropne tvari.

Članak 3.

Narkotici i psihotropne tvari mogu se proizvoditi, izrađivati, uvoziti, izvoziti i stavljati u promet samo u medicinske, veterinarske, nastavne i znanstvene svrhe.

Članak 4.

Proizvodnjom lijekova u Republici Hrvatskoj koji sadrži narkotike i psihotropne tvari mogu se baviti proizvođači lijekova koji su ishodili proizvodnu dozvolu ministra zdravstva.

Članak 5.

Promet narkoticima i psihotropnim tvarima mogu obavljati veleprodaje koje imaju dozvolu za promet na veliko lijekova i proizvođači lijekova u Republici Hrvatskoj za lijekove koje proizvode i za koje imaju odobrenje za stavljanje u promet.

Promet na malo narkoticima i psihotropnim tvarima mogu obavljati ljekarne.

Iznimno se uvoz narkotika i psihotropnih tvari može odobriti u znanstvene svrhe, za vlastite potrebe pravnim osobama koje obavljaju znanstvenoistraživačku djelatnost.

Članak 6.

Narkotici i psihotropne tvari mogu se uvoziti i izvoziti uz posebnu suglasnost ministra zdravstva.

Članak 7.

Uvoz i izvoz narkotika i psihotropnih tvari može se vršiti unutar dozvoljenih godišnjih količina koje se utvrđuju temeljem procjene potreba za iduću godinu.

Članak 8.

Suglasnost za uvoz narkotika i psihotropnih tvari ministar zdravstva daje ako:

- se narkotik odnosno psihotropna tvar nalazi na popisu iz stavka 2. članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika:

- je uvoz namijenjen u medicinske, veterinarske, nastavne ili znanstvene svrhe;

- je količina narkotika odnosno psihotropnih tvari čiji se uvoz traži u skladu s utvrđenom procjenom godišnjih potreba Republike Hrvatske.

Članak 9.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za uvoz narkotika odnosno psihotropnih tvari mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv lijeka, narkotika odnosno psihotropne tvari;

- INN naziv (međunarodno nezaštićeno ime);

- količinu (oblik, dozu, pakiranje i količinu pakiranja ako se radi o gotovom lijeku);

- ukupnu količinu narkotika odnosno psihotropne tvari s naznačenim postotnim sadržajem;

- vrijeme u kojem će se narkotik odnosno psihotropna tvar uvesti;

- broj izvozne dozvole izvoznika, datum izdavanja i naziv nadležnog tijela koje je izdalo izvoznu dozvolu;

- naziv i adresu uvoznika;

- naziv i adresu proizvođača;

- carinarnicu preko koje će se izvršiti uvoz;

- granični prijelaz preko kojeg će se izvršiti uvoz.

Članak 10.

Suglasnost za uvoz izdaje se u tri primjerka i to uvozniku, nadležnom tijelu zemlje izvoznice i nadležnom tijelu carinske službe.

Članak 11.

Zahtjev za izvoz narkotika odnosno psihotropnih tvari mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv lijeka, narkotika odnosno psihotropne tvari;

- INN naziv (međunarodno nezaštićeno ime);

- količinu (oblik, dozu, pakiranje i količinu pakiranja ako se radi o gotovom lijeku);

- ukupnu količinu narkotika odnosno psihotropne tvari s naznačenim postotnim sadržajem;

- vrijeme u kojem će se narkotik odnosno psihotropna tvar izvesti;

- broj uvozne dozvole uvoznika, datum izdavanja i naziv nadležnog tijela zemlje uvoza;

- naziv i adresu izvoznika;

- naziv i adresu proizvođača;

- carinarnica preko koje će se izvoz izvršiti;

- granični prijelaz preko kojeg će se izvoz izvršiti.

Članak 12.

Suglasnost za izvoz izdaje se u tri primjerka i to izvozniku, nadležnom tijelu zemlje uvoza i nadležnom tijelu carinske službe.

Članak 13.

Rok u kojem se narkotik odnosno psihotropna tvar može uvesti ili izvesti ne može biti dulji od 3 mjeseca od datuma izdavanja suglasnosti za uvoz odnosno izvoz.

Članak 14.

Svaka pošiljka narkotika odnosno psihotropnih tvari mora biti opremljena suglasnošću za uvoz odnosno izvoz.

Članak 15.

Provoz narkotika i psihotropnih tvari preko Republike Hrvatske može se izvršiti ako pošiljke imaju izvoznu dozvolu zemlje izvoznika i ako su u originalnom pakiranju.

O pošiljci narkotika i psihotropnih tvari iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo carinske službe obvezno je izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 16.

Fizičke osobe smiju u Republiku Hrvatsku unositi lijekove koji sadrže narkotike i psihotropne tvari ako su isti namijenjeni liječenju za osobne potrebe u količini potrebnoj za 5 dana.

Članak 17.

Ministarstvo zdravstva po isteku roka u kojem se uvoz u Republiku Hrvatsku trebao izvršiti obvezno je ovjeriti izvoznu dozvolu na poleđini sa podatkom o stvarno uvezenoj količini narkotika ili psihotropnih tvari i vratiti ju nadležnom tijelu zemlje izvoznika.

Carinarnice su dužne u roku 8 dana od obavljenog carinjenja dostaviti Ministarstvu zdravstva ovjerene iskorištene dozvole za uvoz i izvoz narkotika i psihotropnih tvari sa naznačenom količinom, datumom i mjestom obavljenog carinjenja.

Članak 18.

Narkotici i psihotropne tvari namijenjeni za pružanje prve pomoći u prijevoznim sredstvima u međunarodnom prometu u količinama potrebnim za tu svrhu ne smatraju se uvozom niti provozom ako postoji odobrenje za njihovim posjedovanjem izdano od strane nadležnog tijela zemlje pripadnosti.

Članak 19.

Narkotici i psihotropne tvari moraju se čuvati u izdvojenim prostorijama ili željeznim ormarima u sef izvedbi i pod ključem.

Ključ od željeznog ormara ili prostorije čuva odgovorna osoba.

Carinarnice su obvezne osigurati prostor pod ključem za čuvanje pošiljki koje sadrže narkotike i psihotropne tvari.

Prilikom uskladištenja pošiljki iz st. 3. ovog članka ne smije doći do oštećenja vanjskog pakovanja te uklanjanja oznaka.

Članak 20.

Veleprodaje i ljekarne koje obavljaju promet narkoticima i psihotropnim tvarima moraju imati zaposlenog magistra farmacije odgovornog za promet i vođenje evidencije za narkotike i psihotropne tvari.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su voditi očevidnike koje sadrže podatke o:

- nazivu tvari ili gotovog lijeka i sastavu,

- količini dobavljenih i isporučenih narkotika i psihotropnih tvari u gramima (ako se radi o gotovom lijeku - obliku, dozi, pakiranju i količini pakiranja),

- nazivu i sjedištu dobavljača,

- broj izvozne odnosno uvozne dozvole ako je izvršen izvoz odnosno uvoz i naziv nadležnih tijela koje je dozvolu izdalo,

- naziv i sjedište primatelja (ime i prezime, adresu i broj osobne iskaznice primatelja kao i ime i prezime liječnika i naziv zdravstvene ustanove ako se radi o izdavanju narkotika i psihotropnih tvari u ljekarni kao ime i prezime osobe koja je lijek izdala),

- datum nabave,

- datum isporuke odnosno izdavanja.

Članak 21.

Proizvođači lijekova i ljekarne koje vrše izradbu magistralnih lijekova koji sadrže narkotike i psihotropne tvari obvezni su voditi očevidnik o njihovom utrošku.

Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv tvari,

- količini nabavljenih narkotika i psihotropnih tvari u gramima,

- ukupnoj količini narkotika i psihotropnih tvari s naznačenim postotnim sadržajem,

- količini utrošenih narkotika i psihotropnih tvari u gramima,

- naziv i sjedište dobavljača,

- broj uvozne odnosno izvozne dozvole ako je vršen uvoz ili izvoz i naziv nadležnog tijela koje je dozvolu izdalo,

- datum nabave,

- datum utroška,

- vrsti, obliku i količini proizvedenog odnosno izrađenog lijeka.

Članak 22.

Veleprodaje lijekova, proizvođači lijekova i ljekarne obvezni su na zahtjev Ministarstvu zdravstva dostaviti podatke o prometu i proizvodnji narkotika i psihotropnih tvari.

Članak 23.

Očevidnici iz čl. 20.#clanak20 i 21.#clanak21 ovog Pravilnika moraju se voditi kroz knjigu evidencije koja ima ovjeren broj stranica.

Ako se očevidnici vode i putem računarske mreže mora postojati zaštita od neovlaštenog ulaska u bazu podataka, te registracija svakog unosa ili pregleda baze s podatkom o osobi koja je taj posao obavljala.

Očevidnici iz stavka 1. ovog članka obvezno se čuvaju 5 godina.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/99-01/0002
Urbroj: 534-02-30-99-0001
Zagreb, 4. lipnja 1999.

Ministar
prof. dr. sc. Željko Reiner, v. r.

zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu postupanja s narkoticima i psihotropnim tvarima, postupku davanja suglasnosti za uvoz i izvoz narkotika i psihotropnih tvari, te uvjetima i načinu prometa i vođenja očevidnika prometa narkotika i psihotropnih tvari –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !