Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu postupka izdavanja i oduzimanja odobrenja za pakovanje za prijevoz nuklearnih materijala ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
93 11.8.2008 Pravilnik o uvjetima i načinu postupka izdavanja i oduzimanja odobrenja za pakovanje za prijevoz nuklearnih materijala

DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST

2954

Na temelju članka 7.L407586 stavaka 2. i 9. te članka 63.L407587 Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« br. 79/07) i članka 25.L407589 Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001 i 199/2003), ravnatelj Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU POSTUPKA IZDAVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA PAKOVANJE ZA PRIJEVOZ NUKLEARNIH MATERIJALA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način postupka izdavanja i oduzimanja odobrenja za pakovanje za prijevoz nuklearnih materijala.

Članak 2.

(1) Izraz nuklearni materijal koji se koristi u ovom Pravilniku ima značenje utvrđeno u članku 2.L407591 Zakona o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 173/03) i članku 3.L407593 Pravilnika o kontroli nuklearnog materijala i posebne opreme (»Narodne novine« br. 15/08).
(2) Izraz korisnik nuklearnog materijala koji se koristi u ovom Pravilniku ima značenje utvrđeno u članku 2.L407595 Zakona o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 173/03).

Članak 3.

(1) Pakovanje za nuklearni materijal su spremnici za privremeno i stalno skladištenje, kao i za prijevoz.
(2) Spremnici moraju biti projektirani i izrađeni u skladu s općim i dodatnim zahtjevima međunarodne norme (International Atomic Energy Agency (IAEA) Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material No. TS-R-1).
(3) Spremnici napunjeni nuklearnim materijalom su paketi.

II. OPĆI ZAHTJEVI ZA SPREMNIKE ZA NUKLEARNI MATERIJAL

Članak 4.

Opći zahtjevi za spremnike za nuklearni materijal su:
(a) spremnik mora, s obzirom na masu, volumen i oblik, biti projektiran na način da se može lako i sigurno prevoziti, te da se može osigurati u prijevoznom sredstvu;
(b) elementi za dizanje spremnika moraju biti projektirani s odgovarajućim sigurnosnim faktorima i pouzdani za normalno rukovanje;
(c) vanjska površina spremnika mora biti pogodna za dekontaminaciju;
(d) dijelovi za zatvaranje spremnika moraju biti otporni na utjecaj ubrzanja i vibracija, koje se mogu pojaviti pri uobičajenim uvjetima prijevoza. Svi dijelovi za ispuštanje moraju biti zaštićeni od neovlaštenog rukovanja;
(e) materijali od kojih je izrađen spremnik moraju biti fizikalno, kemijski i radijacijski usklađeni s nuklearnim materijalom koji se prevozi.

III. DODATNI ZAHTJEVI ZA SPREMNIKE ZA NUKLEARNI MATERIJAL

Članak 5.

Dodatni zahtjevi za spremnike nuklearnog materijala koji se prevoze zračnim putem su:
(a) površinska temperatura spremnika ne smije prelaziti 50°C uz temperaturu okoline od 38°C;
(b) spremnici moraju zadržati hermetičnost kod temperatura okoline u rasponu od –40°C do + 55°C;
(c) spremnici moraju zadržati hermetičnost u slučaju povećanja unutarnjeg tlaka za 95 kPa iznad projektnog tlaka.

Članak 6.

(1) Zahtjevi za spremnike za uranijev heksafluorid (UF6) su u odnosu na radioaktivna i fisijska svojstava identični kao i za ostale nuklearne materijale, ali su dodatno propisani za svaku količinu iznad 0.1 kg UF6 u dokumentu ISO 7195 »Pakovanje UF6 za transport«.
(2) Tijekom prijevoza UF6 mora biti u krutom stanju, a unutarnji tlak u spremniku mora biti niži od atmosferskog.
(3) Svaki spremnik projektiran za više od 0.1 kg UF6 mora zadovoljiti dodatne provjere (testove) propisane u dokumentu IAEA TS-R-1. Kao posljedica provjera ne smije se pojaviti ispuštanje ili neprihvatljivo naprezanje.
(4) Provjere, opisane u Prilogu I., II. i III. ovog Pravilnika su:
(a) provjera integriteta pri nadpritisku od 1.38 – 2.76 MPa (pr. I);
(b) provjera integriteta pri slobodnom padu s propisane visine (pr. II, 4.);
(c) provjera otpornosti na toplinski utjecaj sunca pri okolnoj temperaturi od 38°C;
(d) provjera otpornosti na požar od 800°C (pr. III., 3.).
(5) Spremnici ne smiju imati ugrađene sigurnosne ventile.
(6) Ako spremnici za UF6 nisu projektirani u skladu s ISO 7195, već drugim međunarodnim standardima, tada je njihova upotreba podložna posebnom odobrenju stručne ovlaštene ustanove. Moraju biti zadovoljene provjere kao po ISO 7195, uz zahtjeve:
(a) mora biti održana ista razina sigurnosti kao u ISO 7195;
(b) provjera integriteta pri nadpritisku od minimalno 2.76 MPa;
(c) provjera otpornosti na požar se ne zahtjeva za spremnike, koji sadrže više od 9000 kg UF6.

Članak 7.

Zahtjevi za spremnike za fisibilni materijal (FM) su:
(a) potkritičnost mora biti održana pri normalnim i akcidentalnim uvjetima prijevoza, uzimajući naročito u obzir sljedeće pretpostavke:
– propuštanje vode u ili iz spremnika, gubitak djelovanja ugrađenih neutronskih apsorbera ili moderatora, promjena rasporeda sadržaja spremnika;
– smanjenje razmaka unutar ili između spremnika, potapanje spremnika u vodu ili snijeg;
– promjena temperature.
(b) opći zahtjevi iz TS-R-1 moraju biti zadovoljeni u odnosu na radioaktivna svojstva materijala, minimalna dimenzija spremnika je 10 cm i mora se izraditi Specifikacija sadržaja za procjenu, detaljno opisana u člancima 9 – 12.

Članak 8.

Po jednoj je pošiljci dozvoljena iznimka od zahtjeva za izradu Specifikacije sadržaja za procjenu samo za po jedan od četiri navedena slučaja:
(a) masa fisibilnog materijala (FM) u spremniku je ograničena formulom:U formuli su X i Y određeni tablicom:

Fisibilni materijal (FM)

Masa FM (g) pomiješana s tvarima s gustoćom H2 < H2O

Masa FM (g) pomiješana s tvarima s gustoćom H2 > H2O

Uranij U 235 (X)

400

290

Ostali FM (Y)

250

180

uz uvjet da:
– svaki pojedini spremnik ne sadrži više od 15 g fisibilnog materijala, ili
– FM dolazi u obliku homogene vodene otopine ili mješavine u kojoj je maseni udio fisibilnih nuklida prema vodiku manji od 5%, ili
– nema više od 5 g FM u 10 litara materijala;
– u masi FM ne smiju se nalaziti ni berilij niti deuterij u količinama većim od 0,1%;
(b) najveći dozvoljeni maseni udio obogaćenog uranija U 235 je 1%, a ukupni sadržaj plutonija i U 233 smije biti najviše 1% mase U 235, pri čemu FM mora biti jednoliko raspoređen;
(c) najveći dozvoljeni maseni udio obogaćenog uranija U 235 u otopini uranijevog nitrata je 2%, a ukupni sadržaj plutonija i U 233 smije biti najviše 0,002% mase U 235, a minimalni dozvoljeni omjer dušika i uranija (N/U) je 2;
(d) spremnik sadrži maksimalnu masu do 1 kg plutonija, od čega je najviše 20% Pu 239, Pu 241 ili njihove kombinacije.

Članak 9.

(1) Specifikacija sadržaja za procjenu izrađuje se u slučaju kad nisu poznati kemijski i fizikalni oblik, izotopni sastav, masa ili koncentracija, moderacijski faktor ili geometrijski raspored predmetnog spremnika s FM. Pretpostavlja se da svaki nepoznati parametar ima vrijednost koja daje maksimalnu neutronsku multiplikaciju. Detalji izrade Specifikacije za procjenu opisani su u člancima 10. – 12.
(2) Za upotrijebljeno gorivo procjena se temelji na izotopskom sastavu, uz pretpostavke:
(a) maksimalna neutronska multiplikacije tijekom ozračivanja, ili
(b) konzervativne procjene, provjerene mjerenjem prije prijevoza.
(3) Kriteriji prihvatljivosti spremnika s FM su:
(a) uspješnost provjera opisanih u Prilogu II ovog Pravilnika;
(b) da je spremnik projektiran za temperature okoline od –40°C do +38°C, ukoliko nije drugačije dozvolila stručna ustanova.

Članak 10.

U normalnim uvjetima prijevoza broj »N« se određuje na način da peterostruka vrijednost broja »N« pomnožena s brojem paketa garantira potkritične uvjete za raspored i stanje spremnika kod kojih može doći da maksimalne neutronske multiplikacije uz uvjete:
(a) da između spremnika nema pregrada, a spremnici su sa svih strana okruženi slojem od najmanje 20 cm vode, i
(b) da je stanje spremnika kao što je procijenjeno ili provjereno nakon što su bili podvrgnuti provjerama iz Priloga II. ovog Pravilnika.

Članak 11.

U akcidentalnim uvjetima prijevoza broj »N« se određuje na način da dvostruka vrijednost broja »N« pomnožena s brojem paketa garantira potkritične uvjete za raspored i stanje spremnika kod kojih može doći da maksimalne neutronske multiplikacije uz uvjete:
(a) moderacije pomoću vode između spremnika, a spremnici su sa svih strana okruženi slojem od najmanje 20 cm vode, i
(b) da su spremnici provjereni u skladu s prilogom II. i dodatno provjerama iz priloga III. i IV. ovog Pravilnika, koje god nameću nameću veća ograničenja, provjereni prema prilogu III. 2.b, a uz to i prema prilogu III. 2.c za spremnike lakše od 500 kg i ne veće od od 1000 kg/m³, ili prema prilogu III. 2.a za sve ostale spremnike;
(c) Ukoliko pri gore navedenim provjerama dođe do ispuštanja FM iz zaštićenog sustava, treba pretpostaviti da je ispušten iz svakog pakovanja iz grupe i spremnike treba prerasporediti tako da rezultat moderacije daje maksimalnu neutronsku multiplikaciju uz blisku refleksiju od sloja od najmanje 20 cm vode.

Članak 12.

(1) Kod Procjene pojedinačnog spremnika s FM, pretpostavlja se da se voda ne zadržava i da slobodno istječe iz svih udubina na spremniku, što se omogućava ugradnjom posebnih tehničkih rješenja:
(a) ugradnjom višestrukih vodonepropusnih brana, koje ostaju nepropusne i nakon podvrgavanja provjerama opisanim u članku 11 (b) u skladu s prilogom II., III. i IV. ovog Pravilnika., kao i provjere nepropusnosti prije prijevoza.
(b) osiguranjem funkcionalnosti ugrađenih ventila za spremnike s UF6 i nakon provjera opisanih u članku 11. (b) i u prilogu III. ovog Pravilnika, kao i provjerom nepropusnosti prije prijevoza.
(2) Sustav za održavanje potkritičnosti mora odgovarati odbojnosti sloja vode od minimalno 20 cm, ili odgovarajućoj odbojnosti drugog ugrađenog materijala u spremniku. Ovaj sustav potkritičnosti mora ostati unutar spremnika i nakon provjera opisanih u članku 11. (b).
(3) Spremnik s FM mora ostati potkritičan pod gore navedenim uvjetima u normalnim uvjetima prijevoza, kao i nakon provjera opisanih u člancima 10. (b) i 11. (b).
(4) Kod prijevoza zrakom spremnik s FM treba ostati potkritičan pod uvjetima provjere opisanim u Prilogu V. ovog Pravilnika, uz pretpostavku odbojnosti od minimalno 20 cm vode.
(5) Iznimka zbog posebnih tehničkih rješenja, opisanih u ovom članku, dozvoljena je nakon uspješno obavljenih provjera opisanih u Prilogu IV. i Prilogu V. ovog Pravilnika.

IV. OZNAČAVANJE PAKOVANJA I POPRATNA DOKUMENTACIJA

Članak 13.

(1) Označavanje pakovanja propisano je međunarodnim propisima i opisano u IAEA TS-R-1 u čl. 534. – 549.
(2) Popratna dokumentacija propisana je međunarodnim propisima i opisana u IAEA TS- R-1 u čl. 550. – 561.

V. IZDAVANJE ODOBRENJA

Članak 14.

(1) Odobrenje za prijevoz nuklearnog materijala izdaje Državni zavod za zaštitu od zračenja uz suglasnost Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost (dalje u tekstu Zavod).
(2) Odobrenje za pakovanje za prijevoz nuklearnih materijala izdaje Zavod, ukoliko je u skladu s odredbama ovog Pravilnika i međunarodnim propisima.
(3) Kao temelj za odobrenje mogu se uzimati i rezultati provjera drugih ovlaštenih pravnih osoba, koje zadovoljavaju uvjete Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnostiL407597 (»Narodne novine« br. 74/06).

Članak 15.

(1) Korisnik nuklearnog materijala podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za pakovanje za prijevoz nuklearnih materijala Zavodu na obrascu DZNS-NP-01, koji je tiskan u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pakovanje za prijevoz nuklearnih materijala podnosi se Zavodu zajedno s prijavom prijevoza nuklearnog materijala sukladno članku 5.L407598 Pravilnika o kontroli nuklearnog materijala i posebne opreme (»Narodne novine« br. 15/08).
(3) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za pakovanje za prijevoz nuklearnih materijala mora se priložiti popratna dokumentacija sukladno članku 13.#clanak13 ovog Pravilnika.

VI. ODUZIMANJE ODOBRENJA

Članak 16.

Ako inspektori za nuklearnu sigurnost utvrde da pakovanje za prijevoz nuklearnih materijala nije u skladu s odredbama ovog Pravilnika i međunarodnim propisima, Zavod će pokrenuti postupak za oduzimanje odobrenja za upotrebu tog pakovanja.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/11
Urbroj: 568-02-08-01
Zagreb, 30. srpnja 2008.

Ravnatelj
mr. sc. Matjaž Prah, v. r.

PRILOG I.

PROVJERE SPREMNIKA ZA PRIJEVOZ UF6
(IAEA TS-R-1 čl. 718)

Uzorci spremnika projektiranih da sadrže više od 0.1 kg UF6 provjeravaju se tlačno pod unutarnjim pritiskom od najmanje 1.38 Mpa, ali kad je provjerni pritisak manji od 2.76 Mpa zahtijeva se višekratna provjera. Za ponovljenu provjeru spremnika, sve odgovarajuće provjere bez razaranja zahtijevaju višekratnu provjeru.

PRILOG II.

PROVJERE SPREMNIKA ZA PRIJEVOZ U NORMALNIM UVJETIMA
(IAEA TS-R-1 čl. 719 – 725)

1. Provjere su sljedeće: prskanjem vode, slobodnim padom, pritiskom kod slaganja i probijanjem. Provjera prskanjem prethodi svakoj od sljedećih provjera. Za sve provjere se može koristiti isti uzorak, ako su zadovoljeni zahtjevi iz točke 2 ovog Priloga.
2. Vremenski razmak između provjere prskanjem i sljedeće provjere treba biti dovoljan da se voda maksimalno upije, a bez posebnog sušenja izvana. Za ovaj razmak može se uzeti dva sata, ako se prskanje vrši iz četiri smjera istovremeno.
3. Provjera prskanjem vodom provodi se mlazom vode koji odgovara količini oborina od 5 cm/sat u trajanju od najmanje jednog sata.
4. Provjera slobodnim padom provodi se padom uzorka na podlogu koja je ravna, vodoravna nestlačiva ploča. Pri tome treba postići najveće moguće oštećenje u odnosu na sigurnosna svojstva koja se provjeravaju.
(a) Visina pada, od donjeg ruba uzorka do podloge, ovisi o masi paketa (spremnik + sadržaj) prema sljedećoj tablici:

Masa paketa (kg)

Visina pada (m)

< 5000

1.2

5000 – 10000

0.9

10001 – 15000

0.6

> 15000

0.3

(b) Za pravokutne drvene spremnike, čija masa paketa ne prelazi 50 kg uzorak se provjerava slobodnim padom na svaki ugao s visine od 0.3 m.
(c) Za valjkaste spremnike od drveta, čija masa paketa ne prelazi 100 kg uzorak se provjerava slobodnim padom na svaku četvrtinu brida s visine od 0.3 m.
5. Provjera pritiskom kod slaganja provodi se u trajanju od 24 sata podvrgavanjem uzorka pritisku, koji je jednak ili veći od:
(a) peterostruke mase paketa koji se provjerava; i
(b) pritisku umnoška vertikalnog presjeka paketa s 13 kPa.
Pritiskom treba djelovati na dvije suprotne strane uzorka, od kojih na jednoj paket leži.
6. Provjera probijanjem provodi se na sljedeći način:
(a) šipka promjera 3.2 cm s polukružnim završetkom i masom od 6 kg ispušta se slobodnim padom na najslabiju točku uzorka;
(b) visina pada je 1 m.

PRILOG III.

PROVJERE SPREMNIKA ZA PRIJEVOZ U AKCIDENTALNIM UVJETIMA
(IAEA TS-R-1 čl. 726 – 729)

1. Uzorak se podvrgava provjerama opisanim u točki 2 i točki 3, a nakon toga prema točki 4, a ako je primjenljivo i točki 5 Priloga II.
2. Mehanička provjera sastoji se od tri različite provjere slobodnim padom:
(a) Pad I izvodi se ispuštanjem uzorka s visine od 9 m na krutu podlogu.
(b) Pad II izvodi se ispuštanjem uzorka s visine od 1 m na čeličnu šipku sljedećih dimenzija: promjer 15 cm, duljina 20 cm, rub ravan sa zaobljenjem promjer 6 mm.
(c) Pad III izvodi se ispuštanjem čelične ploče mase 500 kg
da slobodno padne na uzorak s visine od 9 m. Ploča ima veličinu
1 × 1 m i pada u vodoravnom položaju.
3. Toplinska provjera izvodi se tako da je uzorak prije i nakon provjere u okolini temperature 38°C podvrgnut standardnoj osunčanosti i najvećem vlastitom zagrijavanju.
Uzorak se izlaže u trajanju od 30 min utjecaju topline s prosječnom temperaturom od najmanje 800°C.
Za vrijeme i nakon provjere, uzorak se ne smije umjetno hladiti.
4. Provjera potapanjem u vodi izvodi se tako da se uzorak potopi u vodu dubine od najmanje 15 m u trajanju od barem 8 sati. Treba postići vanjski tlak od najmanje 150 kPa.

PRILOG IV.

PROVJERE VODONEPROPUSNOSTI SPREMNIKA ZA PRIJEVOZ FISIBILNOG MATERIJALA
(IAEA TS-R-1 čl. 731 – 733)

1. Od ove provjere izuzeti su paketi čija se procjena nepropusnosti izvodi u skladu s postupkom opisanim u člancima 10. i 11. ovog Pravilnika.
2. Prije nego se uzorak podvrgne provjeri nepropusnosti iz točke 3. Priloga II, treba izvesti provjere slobodnog pada opisane u točki 2. Prilogu II i, ako to zahtjeva članak 11#clanak11 ovog Pravilnika, provjeru iz točke 3. Prologa II.
3. Uzorak se potapa u vodu dubine najmanje 0.9 m iznad njega u trajanju od najmanje osam sati, na način kojim se očekuje najveće propuštanje.

PRILOG V.

PROVJERE SPREMNIKA ZA PAKETE TIP C
(IAEA TS-R-1 čl. 734 – 737)

1. Uzorci se moraju podvrgnuti sljedećim provjerama:
(a) provjere navedene u točki 2.a i 2.c Priloga III. i točki 2. i 3. ovog Priloga, i
(b) provjeri navedenoj u točki 4 ovog Priloga.
Mogu se uzeti različiti uzorci za provjere pod (a) i (b).
2. Provjera na probijanje: Uzorak se izlaže slobodnom padu pokusnog predmeta od čelika, tako da nastanu najveća moguća oštećenja.
(a) Za pakete s masom manjom od 250 kg, pokusni predmet ima također masu od 250 kg i pada s visine od 3 m iznad uzorka. Pokusni predmet ima oblik valjka promjera 20 cm, sa stožastim završetkom duljine 30 cm i s promjerom vrha od 2.5 cm.
(b) Za pakete s masom jednakom ili većom od 250 kg, visina pada je ista kao u (a), ali pokusni predmet istog oblika može imati i veću masu, kako bi izazvao najveće oštećenje uzorka.
3. Pojačana toplinska provjera izvodi se kao u Pr. III. 3., samo je izloženost uzorka toplinskom utjecaju 60 min.
4. Provjera na sudar izvodi se sudarom uzorka s podlogom brzinom većom od 90 m/s, u smjeru najvećeg oštećenja.
 

PRILOG VI.

Obrazac DZNS-NP-01

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE
ODOBRENJA ZA PAKOVANJE ZA PRIJEVOZ NUKLEARNIH MATERIJALA
(temeljem članka 15. stavka 1. Pravilnika)

1. ______________________________________     2. ___________
     (Naziv i sjedište korisnika nuklearnog materijala)                              (Matični broj)
3. ______________________________________________________
      (Opis nuklearnog materijala)
4. ______________________________________________________
      (Opis spremnika i paketa)

5. ______________________________________________________
  (Ime odgovorne osobe, funkcija, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa, web-stranica)

6. ______________________________________________________
       (Datum i smjer prijevoza nuklearnog materijala)
7. ______________________________________________________
       (Prilozi)
 
    ______________________________________________________
    ______________________________________________________
    ______________________________________________________

              Datum                                                                   (potpis)
______________                             ________________
                                       M.P.
 

zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu postupka izdavanja i oduzimanja odobrenja za pakovanje za prijevoz nuklearnih materijala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !