Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
28 24.3.1999 Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite

MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 82.L63224 stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine", broj 83/96.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE TEHNIČKE ZAŠTITE

Članak 1.

Tehnička zaštita osoba i imovine provodi se tehničkim sredstvima i napravama (u daljnjem tekstu: sustavi tehničke zaštite), kojima je osnovna namjena sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema štićenim osobama ili imovini.

Sustavima tehničke zaštite smatraju se sustavi izvedeni, održavani i servisirani sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Sustavima tehničke zaštite, u smislu ovoga Pravilnika, razumijevaju se:

1. sustavi za tjelesno sprječavanje nedopuštenog pristupa objektu, a osobito:

- specijalne ograde, rampe, barikade, protuprovalna vrata i drugi mehanička i/ili elektro-mehanički sustavi tehničke zaštite kojima rukuje ovlaštena ili odgovorna osoba,

- sve vrste brava sa serijskim brojem ili kodom,

- specijalne građevne konstrukcije,

- neprobojna stakla i slične konstrukcije,

- oprema za pohranu i čuvanje predmeta i dokumenata (kase, trezori i sl.);

2. elektronički sigurnosni sustavi, koji omogućuju učinkovitu zaštitu štićenog objekta, a osobito:

- stalni nadzor nad štićenim objektom s jednog mjesta (centralni dojavni sustav),

- otkrivanje i evidentiranje nedopuštenog stanja (neovlašten ili nasilan ulazak, odnosno pokušaj ulaska u štićeni objekt ili dio štićenog objekta, pokušaj onesposobljavanja sustava tehničke zaštite i sl.).

- provedbu plana postupanja u izvanrednim slučajevima (provala i sl.),

- rekonstrukciju događaja, odnosno okolnosti koje su prethodile nastupanju izvanrednog slučaja,

- nadzor nad radom i budnosti osoblja zaduženog za sigurnost objekta i provedbu propisanog radnog režima na objektu.

Članak 3.

Provedba tehničke zaštite razumijeva:

1. izradbu prosudbe ugroženosti štićenog objekta,

2. izradbu sigurnosnog elaborata,

3. definiranje projektnog zadatka,

4. projektiranje sustava tehničke zaštite,

5. izvedbu sustava tehničke zaštite,

6. stručni nadzor nad izvedbom radova,

7. obavljanje tehničkog pregleda sustava tehničke zaštite,

8. održavanje servisiranje sustava tehničke zaštite.

Članak 4.

Prosudba ugroženosti izrađuje se na temelju podataka o:

1. vrsti, namjeni, veličini i izgledu objekta, lokaciji i okruženju te građevnim i ostalim svojstvima objekta,

2. vrsti i broju stalnih i povremenih korisnika,

3. režimu, rada i načinu korištenja objekta,

4. opremi, inim predmetima i dokumentima koji će se u objektu nalaziti te stupnju rizika od njihova oštećenja, otuđenja ili uništenja.

Prosudba ugroženosti izrađuje se primjenom priznatih pravila u provedbi tehničke zaštite osoba i imovine.

Priznata pravila u provedbi tehničke zaštite, u smislu ovoga Pravilnika, su pravila iz domaćih i stranih propisa ili u praksi provjereni načini pomoću kojih se sprječavaju protupravne radnje usmjerene prema štićenim osobama ili imovini, odnosno smanjuje ili otklanja opasnost od poduzimanja takvih radnji.

Članak 5.

Na temelju izrađene prosudbe ugroženosti izrađuje se sigurnosni elaborat.

Sigurnosnim elaboratom se određuje optimalna razina tehničke i tjelesne zaštite, njihova međusobna povezanost te povezanost sa inim tehnološkim sustavima na objektu.

Sigurnosnim elaboratom utvrđuju se i:

1. zahtjevi koje moraju ispunjavati sustavi koji nisu sustavi tehničke zaštite, ali utječu na sigurnost objekta i pouzdan rad sustava tehničke zaštite (primjerice, sustav napajanja električnom energijom, rasvjeta i sl.),

2. građevni i slični zahtjevi od značaja za pravilan i pouzdan rad sustava tehničke zaštite (primjerice, niveliranje terena, sigurnosni razmaci, uređenje okoliša i sl.).

Članak 6.

Na temelju izrađenog sigurnosnog elaborata i posebnih zahtjeva korisnika objekta izrađuje se projektni zadatak.

Projektnim zadatkom utvrđuju se sve veličine (parametri) potrebni za izradbu projekta sustava tehničke zaštite, a osobito:

1. vrsta tehničke zaštite,

2. smještaj centra tehničke zaštite,

3. smještaj uređaja i opreme,

4. način polaganja instalacija.

Članak 7.

Projektiranje sustava tehničke zaštite obuhvaća:

1. odabir vrste i opsega tehničke zaštite,

2. odabir uređaja i opreme,

3. razradbu koncepcije tehničke zaštite,

4. izradbu projektne dokumentacije.

Članak 8.

Projektnu dokumentaciju smiju izrađivati samo pravne osobe registrirane za obavljanje poslova tehničke zaštite, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o zaštiti osoba i imovineL63226 ("Narodne novine" broj 83/96.) te propisima iz područja građenja.

Projekt sustava tehničke zaštite mora biti izrađen sukladno propisima koji uređuju poslove projektiranja.

Prosudba ugroženosti i sigurnosni elaborat čine sastavni dio projekta sustava tehničke zaštite.

Članak 9.

Za svaki sustav tehničke zaštite izrađuje se projekt ili skica (crtež) izvedbenog stanja.

Projekt sustava tehničke zaštite izrađuje se za one objekte za koje je prosudbom ugroženosti i sigurnosnim elaboratom utvrđeno postojanje povećanih opasnosti od poduzimanja protupravnih radnji (primjerice, objekti u kojima se stalno ili povremeno okuplja veći broj ljudi, ili se pohranjuje i čuva imovina veće vrijednosti i sl.).

Članak 10.

Pravna osoba iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika dužna je osigurati sigurnu pohranu projekta sustava tehničke zaštite te voditi upisnik o svim izrađenim kopijama. Svaka izrađena kopija mora biti brojčano označena.

Kopiju projekta, odnosno uvid u projektnu dokumentaciju smiju imati osobe koje imaju ovlast za obavljanje poslova tehničke zaštite.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka svojim potpisom potvrđuju preuzimanje kopije projekta sustava tehničke zaštite, odnosno činjenicu da im je omogućen uvid u projektnu dokumentaciju.

Projekt sustava tehničke zaštite poslovna je tajna.

Predložak upisnika iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (prilog 1.).

Članak 11.

Izvedba sustava tehničke zaštite razumijeva:

1. izvedbu instalacija,

2. ugradnju uređaja i opreme,

3. programiranje, podešavanje (parametriranje) i ispitivanje sustava tehničke zaštite te njegovo puštanje u rad,

4. izradbu uputa za rukovanje,

5. obuka osoblja.

Izvedba pripremnih radova sustava tehničke zaštite ne smatra se tehničkom zaštitom u smislu odredaba ovog Pravilnika.

Članak 12.

Pripremnim radovima smatraju se svi radovi koji prethode izvedbi instalacija tehničke zaštite i ugradnji uređaja i opreme, uključujući i postavljanje kabelskih polica i instalacijskih cijevi.

Članak 13.

Izvedba instalacija sustava tehničke zaštite obuhvaća polaganje i učvršćenje električnih vodova (kabela) na kabelske police, odnosno uvlačenje vodova u instalacijske cijevi i slične radove.

Instalacije sustava tehničke zaštite moraju biti izvedene sukladno propisima koji uređuju uvjete izvedbe elektrotehničkih instalacija.

Članak 14.

Pripremne radove u izvedbi sustava tehničke zaštite može izvoditi i pravna i fizička osoba koja nema odobrenje za obavljanje zaštitarskih poslova.

Pri obavljanju pripremnih radova u izvedbi sustava tehničke zaštite, pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju imati uvid u dijelove projekta koji sadrže elemente koncepcije funkcioniranja sustava tehničke zaštite.

Članak 15.

Nakon izvedbe i ispitivanja instalacija tehničke zaštite ugrađuju se uređaji i oprema.

Uređaji i oprema ugrađuju se i podešavaju (parametriraju) sukladno projektnoj dokumentaciji i uputama proizvođača uređaja i opreme.

Članak 16.

Sustav tehničke zaštite može biti povezan na centralni dojavni sustav.

Centralni dojavni sustav smije imati ona pravna osoba koja je registrirana za obavljanje poslova tjelesne zaštite i ima ustrojeno danonoćno dežurstvo te interventnu momčad sastavljenu od najmanje dva čuvara.

Sustavi tehničke zaštite se ne smiju programirati tako da se signal nastao aktiviranjem sustava tehničke zaštite prenosi na sustav veza Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 17.

Poslovi tehničke zaštite mogu se obavljati samo na temelju radnog naloga.

Radni nalog iz stavka 1. mora sadržavati sljedeće podatke:

1. ime i prezime zaštitara,

2. tvrtku trgovačkog društva ili obrta,

3. opis posla i broj ugovora,

4. vrijeme obavljanja posla,

5. potpis odgovorne osobe.

Za vrijeme obavljanja poslova tehničke zaštite zaštitar mora kod sebe imati radni nalog propisanog sadržaja.

Članak 18.

Stručni nadzor nad izvedbom poslova tehničke zaštite može obavljati samo pravna osoba koja je registrirana za obavljanje poslova nadzora, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o zaštiti osoba i imovine te propisima iz područja građenja.

Članak 19.

Tehnički pregled sustava tehničke zaštite razumijeva:

1. provjeru ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja i opreme koji čine sustav tehničke zaštite,

2. provjeru usklađenosti sustava tehničke zaštite sa projektom, odnosno skicom,

3. provjeru obučenosti osoblja,

4. provjeru korisničkih uputstava za rukovanje,

5. provjeru dokaza kvalitete ugrađene opreme.

Tehnički pregled iz stavka 1. ovoga članka obavljaju ovlašteni predstavnik investitora ili korisnika te izvođača.

O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik kojega potpisuju osobe iz stavka 2. ovoga članka.

Izvođač izdaje investitoru ili korisniku potvrdu da je sustav tehničke zaštite izveden sukladno odredbama ovog Pravilnika. Sastavni dio potvrde je zapisnik iz stavka 3. ovoga članka.

Predložak potvrde iz stavka 4. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (prilog 2.).

Članak 20.

Sustavi tehničke zaštite i dijelovi sustava moraju se održavati u ispravnom stanju i najmanje jedanput godišnje servisirati.

Poslove održavanja i servisiranja sustava tehničke zaštite mogu obavljati pravne osobe i obrtnici koji su registrirani za obavljanje poslova tehničke zaštite.

Izvođač je dužan osigurati održavanje i servisiranje sustava u jamstvenom roku, a na zahtjev korisnika ponuditi održavanje i servisiranje izvan jamstvenog roka.

Izvođač je dužan omogućiti isporuku potrebnih pričuvnih dijelova u razdoblju pet godina od dana puštanja sustava u rad.

Članak 21.

Pravna osoba i obrtnik, koji su registrirani za obavljanje poslova tehničke zaštite, mora posjedovati pisani nalog za nasilno onesposobljavanje sustava tehničke zaštite, izdan od osobe ovlaštene za pristup štićenom objektu ili predmetu.

Članak 22.

Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se:

1. pravna osoba koja ne osigura sigurnu pohranu projekta sustava tehničke zaštite ili ne vodi upisnik o svim izrađenim kopijama, ili brojčano ne označi kopiju projekta sustava tehničke zaštite (članak 10. stavak 1.),

2. pravna osoba koja neovlaštenim osobama dade na uvid ili omogući uvid u projekt, podatke ili dokumente iz kojih je razvidan koncept tehničke zaštite štićenog objekta (članak 10. stavak 2.),

3. pravna osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 16. stavka 2.,

4. pravna osoba, odnosno obrtnik koji programira sustav tehničke zaštite na sustav veza Ministarstva (članak 16. stavak 3.),

5. pravna osoba, odnosno obrtnik koji zaštitaru ne izda radni nalog propisanog sadržaja (članak 17.),

6. izvođač koji izda potvrdu za sustav tehničke zaštite koji nije izveden sukladno odredbama ovoga Pravilnika, ili ne izda nikakvu potvrdu (članak 19. stavak 4.),

7. pravna osoba, odnosno obrtnik koji nasilno onesposobi sustav tehničke zaštite bez pisanog naloga osobe ovlaštene za pristup štićenom objektu ili predmetu (članak 21.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 23.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 kuna kaznit će se zaštitar:

1. ako se prigodom ugradnje i parametriranja te servisiranja uređaja ili dijelova sustava tehničke zaštite u potpunosti ne pridržava projektne dokumentacije i uputa proizvođača tih uređaja i opreme (članak 15. i 20.),

2. ako pri obavljanju poslova tehničke zaštite nema kod sebe radni nalog propisanog sadržaja (članak 17. stavak 3.).

Članak 24.

Na sustave tehničke zaštite, izvedene prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuju se samo odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite, do njihove prve rekonstrukcije.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-64-12397/1-99.
Zagreb, 8. ožujka 1999.

Ministar
mr. Ivan Penić, v. r.

               PRILOG 1

redni
broj

projektna
dokumentacija
i broj ugovora

kopiju projektne dokumentacije
izdao

kopiju projektne dokumentacije
primio

uvid u projektnu dokumentaciju
odobrio

uvid u projektnu dokumentaciju
izvršio

					
							
			
			ime i prezime		ime i prezime		ime i prezime		ime i prezime
			broj zaštitarske				broj zaštitarske	broj zaštitarske		broj zaštitarske
			iskaznice		iskaznice		iskaznice		iskaznice
			potpis			potpis			potpis			potpis
			datum izdavanja		datum primitka		datum davanja		datum obavljenog
									na uvid			uvida
			
			ime i prezime		ime i prezime		ime i prezime		ime i prezime
			broj zaštitarske	broj zaštitarske	broj zaštitarske	broj zaštitarske
			iskaznice		iskaznice		iskaznice		iskaznice
			potpis			potpis			potpis			potpis
			datum izdavanja		datum primitka		datum davanja		datum obavljenog
									na uvid			uvida
			
			ime i prezime		ime i prezime		ime i prezime		ime i prezime
			broj zaštitarske	broj zaštitarske	broj zaštitarske	broj zaštitarske
			iskaznice		iskaznice		iskaznice		iskaznice
			potpis			potpis			potpis			potpis
			datum izdavanja		datum primitka		datum davanja		datum obavljenog
									na uvid			uvida
			
			ime i prezime		ime i prezime		ime i prezime		ime i prezime
			broj zaštitarske	broj zaštitarske	broj zaštitarske	broj zaštitarske
			iskaznice		iskaznice		iskaznice		iskaznice
			potpis			potpis			potpis			potpis
			datum izdavanja		datum primitka		datum davanja		datum obavljenog
									na uvid			uvida
			
			ime i prezime		ime i prezime		ime i prezime		ime i prezime
			broj zaštitarske	broj zaštitarske	broj zaštitarske	broj zaštitarske
			iskaznice		iskaznice		iskaznice		iskaznice
			potpis			potpis			potpis			potpis
			datum izdavanja		datum primitka		datum davanja		datum obavljenog
									na uvid			uvida

               PRILOG 2

_________________________________________________
(TVRTKA I SJEDIŠTE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI OBRTNIKA)

Na temelju članka 19. stavka 4. Pravilnika o uvjetima i načinu
provedbe tehničke zaštite ("Narodne novine" br. 28/99. )
izdaje se

     POTVRDA

kojom se potvrđuje da je izvedba sustava tehničke zaštite,

prema ugovoru broj _________________, skopljenog sa
(BROJ UGOVORA)

naručiteljem posla ______________________________,
(NAZIV PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE)

iz ____________________________________, obavljena
(SJEDIŠTE PRAVNE ILI ADRESA FIZIČKE OSOBE)

sukladno odredbama uvodno navedenog Pravilnika.

Sastavni dio ove potvrde je zapisnik o obavljenom tehničkom
pregledu sustava tehničke zaštite.

Ova se potvrda izdaje u dva primjerka - jedan za investitora, a
drugi za izvođača koji je pohranjuje u pismohran trgovač-
kog društva ili obrta.

________________ MP _____________________
(MJESTO I DATUM) (OVLAŠTENI PREDSTAVNIK
IZVOĐAČA)

zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !