Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja te programima za stručno osposobljavanje, provjeru i utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovno-tehničkog osoblja (9A-JAR-66) – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 18.1.2002 Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja te programima za stručno osposobljavanje, provjeru i utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovno-tehničkog osoblja (9A-JAR-66)

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

166

Na temelju članka 157.L78758 i u skladu sa člankom 167.L78759 Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o uvjetima i naČinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produŽavanja dozvole i ovlaŠtenja te programima za struČno osposobljivanje, provjeru i utvrĐivanje struČne sposobnosti zrakoplovno-tehniČkog osoblja (9A-JAR-66)

PodruČje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja iz te dozvole, programi za stručno osposobljivanje, provjeru i utvrđivanje stručne sposobnosti kao i uvjeti kojima mora udovoljavati zrakoplovno-tehničko osoblje za održavanje zrakoplova i komponenti zrakoplova u ovlaštenoj organizaciji za održavanje sukladno 9A-JAR-145.

(2) Ovaj Pravilnik odnosi se na zrakoplovno-tehničko osoblje koje je ovlašteno za izdavanje potvrde o vraćanju zrakoplova u uporabu (u daljnjem tekstu: Potvrda) i ispunjava potrebne uvjete prema 9A-JAR-66

(3) Zrakoplovno tehničko osoblje za izdavanje Potvrde u okviru ovlaštene organizacije za održavanje prema zahtjevima 9A-JAR-145.50, mora biti osposobljeno u skladu s ovim Pravilnikom.

Pojmovi

Članak 2.

Posebni pojmovi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Dozvola za održavanje (aircraft maintenance licence; AML): dokument koji potvrđuje da osoba na koju se odnosi ima potrebno znanje i iskustvo prema 9A-JAR-66 za opseg održavanja naveden u dozvoli.

2. Potvrda (certificate of release to service; CRS): dokument kojim se zrakoplov vraća u uporabu nakon održavanja

3. Nadležno tijelo: tijelo državne uprave u čijem su djelokrugu rada upravni, stručni i poslovi nadzora u zračnom prometu. Uprava zračnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i veza nadležno je tijelo u Republici Hrvatskoj.

4. Zrakoplov: avion ili helikopter najveće dopuštene mase pri polijetanju 5700 kg i više.

Program osposobljivanja

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo odobrava, u skladu s ovim pravilnikom, program osposobljivanja zrakoplovno-tehničkog osoblja u skladu sa ovim Pravilnikom pravnoj osobi za osposobljivanje zrakoplovno-tehničkog osoblja koja ispunjava uvjete sukladno 9A-JAR-147.

(2) Uvjeti za izradu programa osposobljivanja dani su u Dodatku 2, Sekcija 2 ovoga Pravilnika.

Dozvola za odrŽavanje (AML)

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje, izmjenu, ili produljenje valjanosti dozvole za održavanje (AML) predaje se na obrascu 9A-JAA-Obrazac 19. Izgled i sadržaj obrasca dan je u Dodatku 3 ovoga Pravilnika.

(2) Dozvolu za održavanje (AML) izdaje nadležno tijelo na osnovu položenih ispita, sukladno propisanom programu osposobljivanja

(3) Dozvola za održavanje (AML) sadrži osnovne podatke o imatelju sukladno zahtjevima 9A-JAR-66. Sadržaj i izgled obrasca dozvole za održavanje (AML) dan je u privitku Dodatku 3 ovoga Pravilnika.

(4) Dozvola za održavanje (AML) sama po sebi ne znači i dozvolu izdavanja Potvrde.

(5) Za izdavanje Potvrde imatelj dozvole za održavanje mora imati posebno ovlaštenje koje je izdala ovlaštena organizacija za održavanje sukladno 9A-JAR-145.

Uvjeti kojima mora udovoljavati zrakoplovno-tehniČko osoblje

Članak 5.

(1) Za dobivanje dozvole za održavanje (AML) kandidat mora pokazati potreban stupanj teoretskog i praktičnog znanja vezano na kategoriju i tip zrakoplova sukladno 9A-JAR-66.20. Pojedina kategorija iz dozvole ovisi o stupnju teoretskog i praktičnog znanja i to:

– Za kategoriju A potrebno pokazati određeno, ali odgovarajuće znanje,

– Za kategoriju B1 i B2 potrebno je pokazati potpuno znanje,

– Za kategoriju C znanje kao za B1 ili B2 iz predmeta definiranih programom školovanja.

(2) Kategorije A, B1 ili B2 uključuju i praktični dio ispita na zrakoplovu. Kandidat mora ispunjavati uvjete o minimalnom iskustvu u održavanju zrakoplova ovisno o kategoriji dozvole za koju aplicira, sukladno 9A-JAR-66 i to:

– Minimalno radno iskustvo za kategoriju A je tri godine, a za kategorije B1 i B2 pet godina iskustva na održavanju zrakoplova.

– Minimalno iskustvo za kategoriju C je tri godine iskustva nakon dobivanja kategorije B1 ili B2 u redovitom održavanju zrakoplova.

– Za kandidate s diplomom tehničkog fakulteta ili druge visokoškolske ustanove koju priznaje nadležno tijelo, potrebno iskustvo je tri godine na poslovima vezanim uz održavanje zrakoplova, uključujući šest mjeseci tehničkog nadgledanja radova u baznom održavanju.

(3) Uvjeti kojima mora udovoljavati kandidat da bi dobio određenu kategoriju u dozvoli, detaljnije su opisani u Dodatku 2 ovoga Pravilnika 9A-JAR-66.25 Sekcija 2 i 9A-JAR-66.30 Sekcija 2.

Kategorizacija osposobljenosti zrakoplovno-tehniČkog osoblja

Članak 6.

(1) Ovlaštenja definirana u ovom članku izdaju se u skladu s propisanim postupcima ovlaštene organizacije za održavanje prema 9A-JAR-145 sukladno opsegu posla za koji je organizacija ovlaštena.

(2) Imatelj ovlaštenja kategorije A ovlašten je za izdavanje Potvrde nakon izvođenja manjih planskih radova u linijskom održavanju te otklanjanja manjih neispravnosti i koje je imatelj ovlaštenja sam izvršio u skladu s definiranim ograničenjima u ovlaštenju. Kategorija A se dijeli na podkategorije vezane na kombinacije aviona, helikoptera, mlaznih, odnosno klipnih motora.

(3) Imatelj ovlaštenja kategorije B1 ovlašten je za izdavanje Potvrde nakon radova izvršenih u linijskom održavanju, uključujući radove na strukturi zrakoplova, pogonskoj grupi te mehaničkim i električnim sustavima. Također je dozvoljena zamjena zamjenljivih elektroničkih komponenti te provođenje jednostavnih testova s ciljem dokazivanja ispravnosti sustava.

(4) Imatelj ovlaštenja kategorije B2 ovlašten je za izdavanje Potvrde nakon radova na avioničkim i električnim sustavima u linijskom održavanju.

(5) Ovlaštenje B1 uključuje i ovlaštenje odgovarajućih podkategorija kategorije A.

Osoblje sa ovlaštenjem B2 ne uključuje i ovlaštenje potkategorija kategorije A, ali se imatelj kategorije B2 može kvalificirati za bilo koju podkategoriju kategorije A.

(6) Imatelj ovlaštenja kategorije C ovlašten je za izdavanje Potvrde nakon izvršenih radova u baznom održavanju. Ovlaštenje za kategoriju C pokriva kompletan zrakoplov uključujući sve sustave.

(7) Detaljniji opis glede kategorija navedenih u ovom članku dan je u Dodatku 1 ovoga Pravilnika u 9A-JAR-66.20, Sekcija 1.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Popis dodataka

Članak 7.

(1) Dodaci 1-2 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio, a to su:

Dodatak 1 9A-JAR-66 Sekcija 1 - Uvjeti

Dodatak 2 9A-JAR-66 Sekcija 2 – Prihvatljivi načini usuglašavanja i materijal za tumačenje/pojašnjenje (AMC & IEM)

(2) Obrasci 1.-2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio, a to su:

Obrazac 1: 9A-JAA Obrazac 19

Obrazac 2: Dozvola za održavanje (AML)

UsklaĐenost s meĐunarodnim propisima

Članak 8.

Ovaj Pravilnik je usklađen sa međunarodnim propisom: 9A-JAR-66 – licenciranje zrakoplovno-tehničkog osoblja (9A-JAR-66 – Certifying Staff Maintenance)

Opseg i valjanost dozvola i ovlaŠtenja

Članak 9.

(1) Dozvole za održavanje izdane zrakoplovno-tehničkom osoblju koje je završilo bazni program školovanja ili školovanje za tip zrakoplova, prije početka primjene ovoga Pravilnika (9A-JAR-66), ostaju na snazi.

(2) Ovlaštenje za izdavanje Potvrde ovlaštenom zrakoplovno-tehničkom osoblju izdano od strane organizacije za održavanje prije početka primjene ovoga Pravilnika (9A-JAR-66), ostaje na snazi.

(3) Zrakoplovno-tehničko osoblje ovlašteno prema stavku 1. i 2. ovoga članka, može nastaviti koristiti svoja ovlaštenja, osim u slučaju kategorija i podkategorija zrakoplova prema 9A-JAR-66 koja navedena ovlaštenja ne poznaju.

(4) Zrakoplovno-tehničko osoblje ovlašteno prema stavku 1. i 2. ovoga članka može proširiti ovlaštenja u dozvoli izdanoj u skladu sa Pravilnikom o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima zrakoplovno-tehničkog osoblja i zrakoplovnog osoblja tehničke pripreme, uključivanjem novih tipova zrakoplova ukoliko je školovanje za navedene tipove zrakoplova započelo prije početka primjene ovoga Pravilnika.

(5) Imatelj dozvole za održavanje izdane prema Pravilniku o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima zrakoplovno-tehničkog osoblja i zrakoplovnog osoblja tehničke pripreme, dužan je podnijeti zahtjev za produženje valjanosti dozvole ili upis novih ovlaštenja sukladno članku 11.#clanak11 ovoga Pravilnika.

MogUĆnost zamjene dozvola

Članak 10.

Do početka primjene ovoga Pravilnika, zrakoplovno-tehničko osoblje koje je osposobljeno u skladu s Pravilnikom o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima zrakoplovno-tehničkog osoblja i zrakoplovnog osoblja tehničke pripreme za profile AMS i IRE može se rasporediti u slijedeće kategorije:

A kategorija Ovlašteni mehaničar AMS/IRE sa više od dvije godine radnog iskustva kao ovlašteni mehaničar

B kategorija Ovlašteni mehaničar AMS/IRE sa više od tri godine radnog iskustva kao ovlašteni mehaničar (B1-AMS, B2-IRE)

C kategorija Ovlašteni kontrolor koji ima ovlaštenje za izdavanje Potvrde.

Valjanost, ukidanje ili ograniČenje ovlaŠtenja i/ili dozvole za odrŽavanje (AML)

Članak 11.

(1) Imatelj dozvole za održavanje (AML) odgovoran je da su podaci u dozvoli identični podacima u kopiji koja se nalazi kod nadležnog tijela. U slučaju promjene ovlaštenja (dodavanje novih ili ukidanje postojećih ovlaštenja u dozvoli) imatelj dozvole dužan je u roku 5 godina nakon zadnje promjene podnijeti zahtjev za upis novih/ukidanje starih ovlaštenja u dozvolu. Ukoliko nije bilo promjene ovlaštenja u dozvoli, imatelj dozvole dužan je u roku 5 godina od zadnjeg izdavanja dozvole zatražiti produženje valjanosti dozvole.

U slučaju nepoštivanja roka od 5 godina, nadležno tijelo ovlašteno je za donošenje odluke o ukidanju dozvole za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-145 izdanu prema 9A-JAR-66 imatelju takve dozvole, te upućivanje na ponovno polaganje ispita prije ponovnog izdavanja dozvole.

(2) Uvjeti za valjanost ovlaštenja detaljno su opisani u Dodatku 1 9A-JAR-66.40 Sekcija 1i Dodatku 2 AMC i IEM 66.40, Sekcija 2 ovoga Pravilnika.

(3) Ograničenje, ukidanje ili oduzimanje ovlaštenja i/ili dozvole za održavanje (AML) detaljno je opisano u Dodatku 1 ovoga Pravilnika 9A-JAR-66.65 sekcija 1 i Dodatku 2 ovoga Pravilnika IEM 66.65 sekcija 2.

Konverzija dozvola i ovlaŠtenja

Članak 12.

(1) Dozvole i ovlaštenja izdana od strane nadležnog tijela, sukladno Pravilniku o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima zrakoplovno-tehničkog osoblja i zrakoplovno-tehničkog osoblja tehničke pripremeL78761 (»Narodne novine« broj 132/98) ostaju na snazi ali najkasnije do 1. 6. 2011. i u tom prijelaznom razdoblju moraju se konvertirati u dozvolu sukladno 9A-JAR-66.

(2) Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima zrakoplovno-tehničkog osoblja i zrakoplovno-tehničkog osoblja tehničke pripreme.

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. 1. 2004.

Klasa: 011-01/01-02/70
Urbroj: 530-01-01-1
Zagreb, 3. prosinca 2001.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, dipl. ing., v. r.

 

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

9A-JAR-66.1 Općenito
(Vidjeti: 9A-AMC 66.1)

(a) 9A-JAR-145 zahtijeva prikladno ovlašteno osoblje za izdavanje nakon obavljenih radova održavanja (certificate of release to service) u ime ovlaštene organizacije za održavanje sukladno 9A-JAR-145.

(b) Osim u slučajevima kad je navedeno drugačije, u stavcima (c), (d), (e) i (f), osoblje zaduženo za izdavanje Potvrde mora biti kvalificirano sukladno zahtjevima 9A-JAR-66.

(c) 9A-JAR-66 se odnosi na osoblje odgovorno za izdavanje Potvrde za zrakoplove i helikoptere najveće uzletne mase 5700 kg i više.

Napomena: Primjena 9A-JAR-66 na zrakoplove i helikoptere najveće uzletne mase manje od 5700 kg te zračne brodove i zrakoplovne dijelove, bit će razmatrana u slijedećem izdanju. Zrakoplovni dijelovi uključuju motore, pomoćne izvore energije i elise.

(d) Osoblje ovlašteno za izdavanje Potvrde u skladu s nacionalnim zrakoplovnim propisima važećim prije stupanja na snagu 9A-JAR-66, mogu nastaviti s izdavanjem Potvrda.

(e) Osoblje koje pohađa odobrenu obuku za rad u bazi ili na tipu (zrakoplova) do vremena navedenog u 9A-JAR-66.3(b), može završitit obuku i dobiti ovlaštenje (biti ovlašteno) u skladu s nacionalnim zrakoplovnim propisima koji vrijede prije stupanja na snagu 9A-JAR-66. Kvalifikacije dobijene takvom obukom bit će priznate radi obavljanja poslova prema 9A-JAR-66.1(d).

(f) Osoblje kvalificirano sukladno stavku (d) ili (e) može nastaviti koristiti ovlaštenja osim u slučaju dodavanja druge osnovne kategorije ili podkategorije kvalifikaciji iz ovlaštenja, ako su za to potrebni dodatni zahtjevi sukladno 9A-JAR-66. Osoblje kvalificirano u skladu sa stavkom (d) ili (e) može proširiti svoje ovlaštenje uključivanjem novih tipova zrakoplova sukladno nacionalnim zrakoplovnim propisima važećim prije stupanja na snagu 9A-JAR-66.

(g) Premda prema stavcima (d), (e) i (f) ovlašteno osoblje može nastaviti koristiti svoje ovlasti, mora im se izdati važeća dozvola za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-66 na bazi nacionalne kvalifikacije bez dodatne provjere, ali u razdoblju navedenom u 9A-JAR-66.3(d). Dozvola za održavanje zrakoplova izdana temeljem 9A-JAR-66 može sadržavati tehnička ograničenja obzirom na 9A-JAR-66, u slučaju da osoba nema odgovarajuće kvalifikacije, ali ne mijenja postojeće ovlasti. Tehnička ograničenja će se poništiti kad osoba položi potrebne ispite.

9A-JAR-66.3 Stupanje na snagu

(a) 9A-JAR-66 je objavljen 3. travnja 1998., a stupio na snagu 1. lipnja 1998.

(b) Nakon 1. lipnja 2001. svaka osoba ovlaštena prema 9A-JAR-66.1(b) i (f) mora udovoljavati 9A-JAR-66.

(c) Nadležno tijelo može izdati dozvolu za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-66 tijekom prijelaznog razdoblja iz stavka (b).

(d) Svaka osoba koja temeljem 9A-JAR-66.1(g) zamjenjuje nacionalnu u dozvolu prema 9A-JAR-66, mora to učiniti u razdoblju 10 godina od datuma naznačenog u stavku (b)

JAR-66.5 Pojmovi

Sljedeće definicije primjenjuju se za potrebe 9A-JAR-66:

Dozvola za održavanje zrakoplova je isprava izdana kao dokaz znanja i iskustva prema zahtjevima 9A-JAR-66 osobe na koju glasi, za svaku osnovnu kategoriju i tip zrakoplova upisan u dozvoli.

Napomena: Dozvola za održavanje zrakoplova ne dozvoljava osobi, koja tu dozvolu ima, izdavanje Potvrde za zrakoplove koji se koriste u komercijalnom zračnom prometu. Za izdavanje Potvrde za takve zrakoplove, imatelj dozvole mora imati dodatno ovlaštenje prema 9A-JAR-145 izdano od organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145.

Ovlaštenje podrazumijeva izdavanje Potvrde

Nadležno tijelo JAA je nadležno tijelo zemlje članice JAA čime se podrazumijeva da će svaka dozvola ili ovlaštenje izdano prema JAR-u od takvog tijela biti priznato i prihvaćeno od svih ostalih takvih tijela.

Napomena: Popis država članica JAA naveden je u Odjeljku 2 Dodatak 3. Također treba vidjeti članak 10 Uvoda.

Organizacijski postupci su postupci koji se primjenljuju u organizaciji za održavanje ovlaštenoj sukladno 9A-JAR-145, a prema popisu odobrenja navedenog u priručniku organizacije za održavanje.

9A-JAR-66.10 Područje primjene

(a) 9A-JAR-66 propisuje zahtjeve osposobljenosti osoblja koje je ovlašteno od organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145 za izdavanje Potvrde po 9A-JAR.145.50.

To osoblje mora imati valjanu dozvolu održavanja za tip prema 9A-JAR-66 kojom dokazuje znanje i iskustvo, te 9A-JAR-145 ovlaštenje za izdavanje Potvrde, koje pojedincu potvrđuje pravo njenog izdavanja.

(b) Za dozvolu za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-66 zahtjeva se udovoljavanje člancima 9A-JAR-66.15, 9A-JAR-66.25 i 9A-JAR-66.30 za odgovarajuću osnovnu kategoriju ili kategorije prema 9A-JAR-66.20

U 9A-JAR-66 dozvolu za održavanje zrakoplova bit će upisana i sva ovlaštenja za tip zrakoplova prema 9A-JAR-66.45 s odgovarajućom osnovnom kategorijom/kategorijama sukladno 9A-JAR-66.20.

Napomena: Dozvola za održavanje zrakoplova po 9A-JAR-66 može biti izdana bez ovlaštenja za tip zrakoplova, ali treba imati na umu da je ovlaštenje za tip jedan od preduvjeta za ovlaštenje izdavanja Potvrde po 9A-JAR-145.

(c) Za izdavanje Potvrde po 9A-JAR-145 potrebno je udovoljiti stavku (b), 9A-JAR-66.40, 9A-JAR-66.45, 9A-JAR-66.50 i 9A-JAR-66.55.

Napomena: 9A-JAR-145 sadrži dodatne uvjete za ovlašćivanje izdavanja Potvrde po 9A-JAR-145.

9A-JAR-66.13 Zahtjev i izdavanje dozvole

(a) Zahtjev za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-66 ili izmijenu u takvoj dozvoli, mora biti podnijet na propisanom obrascu Nadležnom tijelu, na način propisan od strane tog tijela.

Napomena: Dodatak 2 Odjeljka 2 sadrži primjerak obrasca zahtjeva.

(b) Zahtjevatelj koji udovoljava uvjetima navedenim u 9A-JAR-66.10(b) i koji je platio propisane troškove Nadležnom tijelu, ima pravo dobiti 9A-JAR-66 dozvolu za održavanje zrakoplova.

(c) Dozvolu za održavanje zrakoplova po 9A-JAR-66 izdaje Nadležno tijelo, dok za proces pripreme izdavanja takve dozvole može biti opunomoćena organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145.

Napomena: Ovlaštenje za izdavanje Potvrde prema 9A-JAR-145 izdaje organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 nakon utvrđivanja da su zadovoljeni uvjeti prema 9A-JAR-66 i 9A-JAR-145.

9A-JAR-66.15 Uvjeti
(Vidjeti: 9A-IEM 66.15)

(a) Ovlašteno osoblje ne smije biti mlađe od 21 godine.

(b) Ovlašteno osoblje mora znati čitati, pisati i komunicirati na razumljivom nivou na jeziku (jezicima) na kojem su pisani tehnička dokumentacija i organizacijski postupci organizacije za održavanje kako bi se omogućilo izdavanje pismene Potvrde.

JAR-66.20 Kategorije i prava
(Vidjeti: 9A-AMC 66.20)

(a) Ovlaštenja se izdaju u skladu s postupcima organizacije za održavanje ovlaštenih prema 9A-JAR-145, u okviru popisa odobrenja.

(b) Ovlaštenom osoblju osposobljenom prema 9A-JAR-66 koje posjeduje valjanu dozvolu za održavanje s upisanim tipovima zrakoplova, može biti izdano ovlaštenje prema 9A-JAR-145 za izdavanje Potvrde za jednu ili više slijedećih kategorija:

(1) ovlaštenje kategorije A ovlaštenog osoblja dozvoljava imatelju izdavanje Potvrda nakon manjih redovnih linijskih ordžavanja i popravaka jednostavnih kvarova navedenih u 9A-JAR-145 s ograničenjima radova posebno navedenih u ovlaštenju. Prava nosioca ovlaštenja ograničena su na osobno obavljanje posla. Kategorija A podijeljena je u podkategorije obzirom na vrste aviona, helikoptera, turbinskih i klipnih motora;

Napomena: Ovlaštenje kategorije B1 ovlaštenog osoblja automatski uključuje dozvolu izdavanja Potvrde u odgovarajućim A podkategorijama. Ovlašteno osoblje kategorije B2 može se kvalificirati za bilo koju podkategoriju A kao i što svaki mehaničar za avioniku potpada udovoljavanju pripadajućih zahtjeva odgovarajuće A podkategorije.

(2) ovlaštenje kategorije B1 ovlaštenog osoblja dozvoljava imatelju izdavanje Potvrda nakon linijskog održavanja, uključujući strukturu zrakoplova, motore te mehaničke i električne sustave. Izmjena zamijenljivih sklopova koji zahtijevaju jednostavne provjere za dokaz ispravnog rada, također je uključena u ovlast. Kategorija B1 podijeljena je u podkategorije obzirom na vrste aviona, helikoptera, turbinskih i klipnih motora;

(3) Ovlaštenje kategorije B2 ovlaštenog osoblja dozvoljava imatelju izdavanje Potvrda nakon linijskog održavanja avioničkih i električnih sustava;

(4) Ovlaštenje kategorije C ovlaštenog osoblja dozvoljava imatelju izdavanje Potvrda nakon baznog održavanja. Potvrda vrijedi za kompletan zrakoplov uključujući sve sustave;

Napomena: 9A-JAR-145 određuje zahtjeve za ovlašteno osoblje kategorije C u baznom održavanju, uključujući djelomično zahtjeve kvalificirano osoblje kategorije B1 i B2.

9A-JAR-66.25 Zahtjevi glede osnovnih znanja
(Vidjeti: ACM 66.25 i 9A-IEM 66.25)

(a) Ovlašteno osoblje mora na ispitu pokazati razinu znanja prihvatljivu nadležnom tijelu, u odnosu na primjere kategorija navedene u 9A-JAR-66.20 za koju se 9A-JAR-66 dozvola izdaje ili produžava.

(b) Razina znanja je izravno povezana sa zahtjevnošću ovlaštenja za kategorije prema 9A-JAR-66.20, što znači da za kategoriju A treba pokazati određenu, ali odgovarajuću razinu znanja, dok se za kategorije B1 i B2 mora pokazati cjelovito znanje iz odgovarajućeg područja. Osoblje s dozvolom kategorije C mora imati potrebno znanje za kategoriju B1 ili B2.

Napomena: Odjeljak 2 Dodatka 1 9A-JAR-66 sadrži detaljne informacije o razinama znanja za kategorije A, B1 i B2.

(c) Potpuno ili djelomično priznavanje glede zahtjeva za osnovnim znanjem i provođenjem odgovarajućih ispita, omogučit će se za sve druge stručne kvalifikacije koje Nadležno tijelo prizna jednakovrijednim standardima znanja prema 9A-JAR-66.

9A-JAR-66.30 Zahtjevi glede iskustva
(Vidjeti: 9A-AMC 66.30)

(a) Ovlašteno osoblje mora imati odgovarajuće minimalno iskustvo u održavanju civilnih zrakoplova koje se traži za pojedine kategorije dozvole prema 9A-JAR-66, a koje će biti ograničeno od Nadležnog tijela sve dok ne bude provedena odobrena obuka ili odgovarajuće stručno osposobljivanje prema 9A-JAR-147. Za kategorije A i B1 ili B2 iskustvo mora biti praktično što znači sudjelovanje u raznim poslovima održavanja zrakoplova.

(b) Minimalno iskustvo u održavanju civilnih zrakoplova prije mogućeg ograničavanja priznavanja osposobljivanja prema stavku (a) iznosi za kategoriju A tri godine, a za kategorije B1 ili B2 pet godina.

(c) Minimalno iskustvo na održavanju civilnih zrakoplova za kategoriju C iznosi tri godine radnog iskustva s dozvolom ili B2 u linijskom održavanju, ili u baznom održavanju kao pomoćnik osoblju s dozvolom C kategorije, ili kombinacija navedenog. Također, ako osoba ima visoku stručnu spremu tehničkog smjera ili višu stručnu spremu prihvatljivu Nadležnom tijelu, minimalno radno iskustvo za dobivanje dozvole kategorije C iznosi tri godine na određenim poslovima direktno vezanim za održavanje zrakoplova uključujući 6 mjeseci promatranja radova u baznom održavanju.

(d) Za svo ovlašteno osoblje potrebna je najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima održavanja zrakoplova tipičnog za kategoriju/podkategoriju za koju je podnesen zahtjev za izdavanje dozvole za održavanjezrakoplova prema 9A-JAR-66.

(e) Iskustvo u održavanju zrakoplova stečeno izvan okvira civilnog zrakoplovstva biti će prihvaćeno od Nadležnog tijela u slučaju da je takvo održavanje zrakoplova bilo jednakovrijedno potrebnom prema 9A-JAR-66, ali će se tražiti dodatno iskustvo u održavanju civilnih zrakoplova kako bi se osiguralo potpuno razumijevanje okruženja održavanja civilnih zrakoplova.

9A-JAR-66.40 Valjanost dozvole za održavanje (AML)
(Vidjeti: 9A-AMC i 9A-IEM 66.40)

Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-66 mora osigurati da su podaci sadržani u dozvoli jednaki onima u kopiji dozvole pohranjene kod nadležnog. Imatelj dozvole dužan je podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje dozvole nadležnom tijelu u roku od najdulje pet godina nakon datuma zadnjeg izdavanja ili produžavanja. Ako se ova radnja ne obavi, poništit će se 9A-JAR-145 ovlaštenje za izdavanje Potvrde izdano na osnovu dozvole za održavanje prema 9A-JAR-66 te se može zahtjevati dokazivanje iskustva u održavanju zrakoplova i/ili ponovno polaganje nekih ispita prije ponovnog izdavanja dozvole. Nadležno tijelo će odlučiti o svakom slučaju posebno.

9A-JAR-66.45 Osposobljivanje za tip i kategorije
(Vidjeti: ACM i 9A-IEM 66.45)

(a) Ovlašteno osoblje kategorije A mora imati dozvolu za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-66 prije dobivanja ovlaštenja za izdavanje Potvrde prema 9A-JAR-145 za određeni tip zrakoplova. Ovlaštenje za izdavanje Potvrde prema 9A-JAR-145 može biti izdano samo nakon uspješno završene praktične obuke za kategoriju A provedene u za održavanje iji ovlaštenoj prema 9A-JAR-145 ili 9A-JAR-147.

(b) Ovlašteno osoblje kategorije B1 i B2 mora imati dozvolu za održavanje zrakoplova za tip prema 9A-JAR- prije dobivanja ovlaštenja za izdavanje Potvrde prema 9A-JAR-145 za određeni tip zrakoplova. 9A-JAR-145 ovlaštenja mogu biti izdana nakon uspješnog završetka obuke za odgovarajuće kategorije B1 ili B2 za tip zrakoplova odobrene od strane Nadležnog tijela ili organizacije za osposobljivanje ovlaštene prema 9A-JAR-147.

(c) Ovlašteno osoblje kategorije C mora imati dozvolu za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-66 prije izdavanja 9A-JAR-145 ovlaštenja za izdavanje Potvrde za određeni tip zrakoplova. Ovlaštenja će biti izdana nakon uspješno provedene obuke za C kategoriju za tip zrakoplova odobrene od strane nadležnog tijela ili u ovlaštenoj organizaciji za obuku u održavanju. U slučaju da kandidat posjeduje stručnu spremu navedenu u 9A-JAR-66.30(c), osposobljivanje za tip zrakoplova mora biti na razini kategorija B1 ili B2.

(d) Završetak odobrene praktične obuke ili obuke za tip koja se zahtijeva u stavcima (a) do (c), mora biti potvrđena položenim ispitom.

9A-JAR-66.50 Zdravstvena sposobnost
(Vidjeti: 9A-AMC 66.50)

Osoba ne smije koristiti prava izdavanja Potvrde ako zna ili sumnja da ju vlastito fizičko ili mentalno stanje može ometati u izvršavanju tih prava.

9A-JAR-66.55 Dokaz kvalifikacija
(Vidjeti: 9A-IEM 66.55)

Ovlaštenom osoblju osposobljenom u skladu s 9A-JAR-66, nadležno tijelo izdat će dozvolu za održavanje zrakoplova kao dokaz jedne od kvalifikacija potrebnih za izdavanje Potvrde prema 9A-JAR-145. Imatelji moraju, na zahtjev ovlaštene osobe, predočiti svoju dozvolu u prihvatljivom roku.

9A-JAR-66.60 Slučajevi istovjetne sigurnosti
(Vidjeti: 9A-AMC 66.60)

Nadležno tijelo može izuzeti bilo koju osobu koja zahtijeva kvalifikaciju u skladu s 9A-JAR-66 od bilo kojeg zahtjeva prema 9A-JAR-66, kada postojeća situacija nije opisana u 9A-JAR-66. Nadležno tijelo u tom slučaju postavlja dodatni uvjet (uvjete) kako bi osigurala istovjetnu sigurnost. Takva iznimka i dodatni uvjeti moraju biti usuglašeni s ostalim nadležnim tijelima radi priznavanja takve osobe.

9A-JAR-66.65 Opoziv, mirovanje i ograničenja dozvole za održavanje (AML) sukladno 9A-JAR-66
(Vidjeti: 9A-IEM 66.65)

(a) Nadležno tijelo može temeljem provedene istrage poništiti, proglasiti privremeno nevažećom ili ograničiti dozvolu za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-66 ili izdati nalog organizaciji za održavanje ovlaštenoj prema 9A-JAR-145 da poništi, proglasi privremeno nevažećim ili ograniči ovlaštenje za izdavanje Potvrde prema 9A-JAR-145 ako Nadležno tijelo utvrdi da osoba koja ima dozvolu za održavanje i ovlaštenje prema 9A-JAR-145 ne odgovara uvjetima navedenim u stavku (a)(1) ili (a)(2).

(1) Prije poništavanja ili ograničavanja dozvole za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-66 ili izdavanja naloga organizaciji za održavanje ovlaštenoj prema 9A-JAR-145, nadležno tijelo mora pismeno obavijestiti osobu ili osobe kojih se to tiče o svojim namjerama i razlozima, najmanje 28 dana ranije. Tim se osobama mora omogućiti očitovanje koje će Nadležno tijelo razmotriti.

(2) U slučaju da nadležno tijelo utvrdi da je u operiranju zrakoplova ugrožena sigurnost, ono ima pravo temeljem stavka (a)(1) proglasiti privremeno nevažećom dozvolu za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-66 bez prethodne obavijesti dok se ne dovrši postupak iz stavka (a)(1).

(b) Da bi nadležno tijelo osobu proglasilo neodgovarajućom mora postojati jasan dokaz da je ta osoba svjesno provodila ili sudjelovala u jednoj ili više slijedećih aktivnosti:

(1) dobivanja dozvole za održavanje prema 9A-JAR-66 ili ovlaštenja za izdavanje Potvrda prema 9A-JAR-145 na temelju krivotvorenih podataka;

(2) propustu u provođenju zahtijevanih postupaka zajedno s propustom prijavljivanja te činjenice organizaciji koja je tražila održavanje;

(3) neobavljanju nadgledanja obavljenog zahtijevanog održavanja u kombinaciji s propustom prijavljivanja te činjenice organizaciji od koje se tražilo održavanje;

(4) nemarnom održavanju;

(5) krivotvorenju podataka o održavanju;

(6) izdavanju Potvrde znajući da održavanje navedeno u Potvrdi i nisu bili obavljeni ili bez provjere da je takvo održavanje bilo obavljeno;

(7) obavljanju održavanja ili izdavanju Potvrde pod utjecajem alkohola ili droga.

     

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

     

PRIHVATLJIVI NAČINI USUGLAŠAVANJA I MATERIJAL ZA TUMAČENJE/POJAŠNJENJE (AMC & IEM)

1 OPĆENITO

1.1 Ova sekcija sadrži prihvatljive načine usuglašavanja i materijal za tumačenje/pojašnjenje za koje je određeno da predstavljaju uvod u 9A-JAR-66.

1.2 Kada određeni 9A-JAR članak nema prihvatljive načine usuglašavanja ili materijal za tumačenje/pojašnjenje smatra se da nikakav dodatni materijal nije potreban.

2 PREDSTAVLJANJE

2.1 Prihvatljivi načini usuglašavanja i materijal za tumačnje/pojašnjenje izdaju se na punoj širini stranice na slobodnim stranicama, pri čemu svaka stranica ima oznaku datuma izdavanja ili broj promjene pod kojim je izmijenjen ili ponovno izdan.

2.2 Korišten je onaj sustav numeriranja u kojem prihvatljivi načini usuglašavanja ili materijal za tumačenje/pojašnjenje imaju isti broj kao i članak u 9A-JAR-u na koji se odnosi. Broj je uveden skupa sa slovima AMC ili IEM da bi se materijal razlikovao od samoga 9A-JAR-a.

2.3 Kratice AMC i EIM također određuju vrstu materijala i u svrhu toga postoje dva tipa materijala koji su određeni na slijedeći način:

Prihvatljivi načini usuglašavanja (AMC) prikazuju načine, ili nekoliko dodatnih načina, ali ne obvezno jedini mogućni način na koji se zahtjevima može udovoljiti. Međutim treba napomenuti da pri donošenju novoga AMC-a, svaki takav AMC (koji može biti dodatak postojećemu AMC-u) mora biti izmijenjen i izdan na dokumentu sukladno postupku NPA.

Materijal za tumačenje/pojašnjenje (IEM) pomaže u pojašnjenju značenja zahtjeva.

Novi AMC ili IEM materijal može, na prvome mjestu, postati brzo dostupan putem izdavanja istoga kao privremenog lista uputa (TGL). TGL za održavanje može se pronaći u administrativnim i materijalu sa uputama (administrative and guidance leaflet) zajedničkih zrakoplovnih vlasti, sekcija dva – održavanje, dio tri: privremene smjernice. Postupci koji su povezani sa privremenom listom uputa su navedeni u sekciji 2 – održavanje, drugi dio, poglavlje 11.

2.4 Napomene koje služe pojašnjavanju a ne čine dio teksta AMC ili IEM navedene su manjim slovima.

2.5 Novi, izmijenjeni ili ispravljeni tekst je priložen u uglastim zagradama i otipkan je zelenom bojom.

     

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

    

PRIHVATLJIVI NAČINI USUGLAŠENJA I MATERIJAL ZA TUMAČENJE/POJAŠNJENJE (AMC I IEM)

AMC 66.1
Općenito
Vidi 9A-JAR-66.1

1 Ovlaštenja i kvalifikacije koji su sukladni 9A-JAR 66.1(d), (e) ili (f) ili su priznati kako bi se dopustilo daljnje korištenje prethodno stečenih povlastica koje ne udovoljavaju zahtjevima 9A-JAR-66 u potpunosti. Takve prethodno stečene povlastice mogu se i dalje koristiti bez ikakve promjene u opsegu ili ograničenjima koji su određeni nacionalnim zračnim propisima prije 9A-JAR-66.(pre 9A-JAR-66 ). Treba napomenuti da imaoci ovih potvrda o ovlaštenju i kvalifikaciji izdanih od strane nadležnog tijela mogu prenositi ova prava između 9A-JAR-145 ovlaštenih organizacija za održavanje unutar države punopravne članice JAA, ali treba napomenuti da 9A-JAR 66.1 (g) zahtijeva da takvo ovlaštenje ili kvalifikacija bude zamijenjena 9A-JAR 66 dozvolom za održavanje zrakoplova za vrijeme naznačenoga vremenskoga perioda.

2 U slučaju kada ovlašteno osoblje koje je kvalificirano sukladno 9A-JAR-66.1(d) ili (e) želi pridodati dodatne tipove zrakoplova i/ili zadatke, koje 9A-JAR-66.1 (f) dopušta, postojećim osnovnim kategorijama ili podkategorijama, mogu se primijeniti zahtjevi navedeni u nacionalnim zračnim propisima prije 9A-JAR-66 koji se odnose na kvalifikaciju potrebnu za tip i/ili zadatak

3. U slučaju kada ovlašteno osoblje kvalificirano sukladno 9A-JAR-66.1 (d) ili (e) želi produljiti svoje kvalifikacije, što 9A-JAR-66.1 (f) dopušta, dodavanjem drugih osnovnih kategorija ili podkategorija primijenit će se odgovarajući dodatni zahtjevi u 9A-JAR-66. Od ovakvih pojedinaca će se očekivati da završe tečaj ovlaštene obuke po 9A-JAR-147 i/ili da polože ispite koji se odnose na odjeljke/pododjeljke dodatnih predmeta.

4. Kvalifikacije koje su određene odredbama članaka 9A-JAR-66.1(d) ili (e) se razlikuju kod različitih nadležnih tijela što je uvjetovano različitim sustavima kvalifikacija koji su ranije bili korišteni. Potrebni ispiti u članku 3 gore navedenima stoga mogu varirati od jednog do drugog nadležnog tijela.

5 Osoblje koje posjeduje kvalifikacije po nacionalnim propisima prije 9A-JAR-66 sukladno člancima 9A-JAR-66.1 (d) ili (e) dobit će 9A-JAR-66 dozvolu za održavanje zrakoplova prema 9A-JAR-66.1 (g) u odgovarajućoj kategoriji ili podkategoriji bez ispita izuzev što će ova dozvola sadržavati ograničenja koja se odnose na bilo kakvo tehničko znanje koje nije obuhvaćeno stečenim znanjem spomenute osobe. Na primjer, osoba može imati nacionalnu dozvolu prije prihvaćanja 9A-JAR-66 ili ovlaštenje ograničeno na otpuštanje u upotrebu zmaja aviona i motora ali ne i sustava za električni pogon, jer spomenuta osoba nije položila ispit o električnim sustavima. To znači da će osoba dobiti 9A-JAR-66 dozvolu za održavanje zrakoplova u B1 kategoriji sa ograničenjem koje isključuje sustave na električni pogon. Posljedica je da osoba zadržava sve povlastice postojeće Potvrde ali ima ograničenje u svezi odredbi 9A-JAR-66. Ova će 9A-JAR-66 dozvola za održavanje zrakoplova biti priznata od svih država članica JAA, ali treba napomenuti da zbog ovoga ograničenja vlasnik dozvole neće imati prednost u odnosu na »potpuno« kvalificirano osoblje, promatrano na duži vremenski period.

6 Osoblje koje posjeduje nacionalne kvalifikacije prije prihvaćanja 9A-JAR-66 sukladno 9A-JAR-66.1 (d) ili (e) i koje želi prenijeti takvu kvalifikaciju u 9A-JAR-66 dozvolu za održavanje zrakoplova bez ograničenja navedenih u članku (5) morat će položiti ispit za svaki 9A-JAR-66 predmet za koji nadležno tijelo smatra da nije obuhvaćen nacionalnom kvalifikacijom prije prihvaćanja 9A-JAR-66 u svezi odgovarajuće tražene kategorije ili podkategorije.

IEM 66.15(b)
Prihvatljivost
Vidi 9A-JAR 66.15(b)

Osoblje za izdavanje Potvrda bi trebalo posjedovati opće znanje jezika koji se koristi u 9A-JAR-145 ovlaštenoj organizaciji za održavanje uključujući i poznavanje uobičajenih aeronautičkih izraza u jeziku. Razina znanja bi trebala biti takva da kandidat može:

– čitati i razumijeti upute i tehničke priručnike koji se koriste u oranizaciji;

– pisati tehničke bilješke i bilješke o bilo kojoj dokumentaciji o održavanju koji će biti razumljivi onima s kojima su obično dužni komunicirati;

– čitati i razumijeti postupke poduzeća;

– razgovarati na takvoj razini koja će spriječiti bilo kakve nesporazume pri korišenju povlastica vlastite autorizacije.

3 U svim slučajevima razina razumijevanja mora biti sukladna razini dobivene autorizacije.

AMC 66.20(b)
Kategorije i povlastice ovlaštenja
Vidi 9A-JAR 66.20(b)

1 Ovlašteno zrakoplovno-tehničko osoblje može biti ovlašteno sukladno 9A-JAR-145 ovlaštenju u svezi osnovnih kategorija i podkategorija 9A-JAR-66 i svim ovlaštenjima za tip navedenima u 9A-JAR-66 dozvoli za održavanje zrakoplova pod uvjetom da je dokument valjan u vrijeme izdavanja ovlaštenja i da su udovoljeni uvjeti daljnje valjanosti 9A-JAR-66.40.

2 Sljedeća zvanja prikazana pored oznake kategorije imaju za cilj lakše razumijevanje funkcije:

Kategorija A: Mehaničar u linijskom održavanju.

Kategorija B1 Tehničar ZIM u linijskom održavanju.

Kategorija B2 Tehničar IRE u linijskom održavanju.

Kategorija C Inžinjer u baznom održavanju.

Zvanja koja usvaja nadležno tijelo mogu se razlikovati od onih navedenih ovisno od zvanja korištenih u jeziku države za gore navedene funkcije ali oznake A, B1, B2 i C su neophodne po 9A-JAR-66.20.

3 Zrakoplovno-tehničko osoblje ne mora biti ograničeno na samo jednu kategoriju. Pod uvjetom da su zadovoljeni svi uvjeti kvalifikacije, moguća je bilo koja kombinacija kategorija.

4 Zadaci koje 9A-JAR-66.20 (b) dopušta i koji trebaju biti potvrđeni na temelju ovlaštenja kategorije A kao dio manjeg planiranog održavanja ili popravka jednostavnoga kvara moraju biti sukladni navedenima u 9A-JAR-145 i prihvaćeni od strane nadležnog tijela. 9A-JAR-145 sadrži tipični primjer popisa ovih zadataka.

5 U svrhu kategorije A, manje planirano linijsko održavanje podrazumijeva svaku manju provjeru do ali ne uključujući A provjeru gdje funkcionalne provjere mogu izvoditi članovi zrakoplovne posade kako bi se jamčila sigurnost sustava. U slučaju kada tip zrakoplova nije provjeravan po programu održavanja utemeljenome na A/B/C/D principu provjere, manje planirano linijsko održavanje podrazumijeva sve manje provjere do i uključujući i tjednu provjeru ili njoj jednaku provjeru.

6 Ovlaštenja za kategorije B1 i B2 dopuštaju otklanjanje neplaniranih neispravnosti te izvbođenje planiranih radova u linijskom održavanju. Ovlaštenje uključujue i otklanjanje neispravnosti koje su posljedica planiranih radova.

7 Ovlaštenja za kategoriju B1 također dozvoljava rad koji uključuje elektronske sustave pod uvjetom da ispravnost sustava može biti ustanovljena jednostavnim samo-provjeravajućim uređajem (self-test facility), drugim sustavima/opremom za provjeru u avionu ili jednostavnom rampnom/uspravljenom opremom za provjere. Ovlaštenje ne uključuje otklanjanje neispravnosti koje zahtijeva opremu za provjeravanje i koje zahtijeva donošenje odluke u prijavi, izuzev jednostavnih nebitnih (go/no-go decision) odluka. Kategorija B2 mora imati ovlaštenje kategorije A kako bi se izvršili jednostavni mehanički zadaci.

8 Podkategorije A i B1 su:

A1 i B1.1 Mlazni avioni

A2 i B1.2 Klipni avioni

A3 i B1.3 Mlazni helikopteri

A4 i B1.4 Klipni helikopteri

A5 i B1.5 Rezervirano

9 Ovlaštenje za kategoriju C dozvoljava izdavanje Potvrde za planirane radove u baznom održavanju za cijeli zrakoplov po završetku održavanja. Temelj ovlaštenja za izdavanje Potvrde je izvođenje radova od strane ovlaštenog zrakoplovno-tehničkog osoblja kategorije B1 i B2 te ovjera radova njihovim potpisom. Temeljna funkcija ovlaštenog zrakoplovno-tehničkog osoblja kategorije C je osigurati da su svi radovi izvedeni i potpisom ovjereni od strane ovlaštenog zrakoplovno-tehničkog osoblja kategorije B1 i B2 prije izdavanja Potvrde. Ovlašteno zrakoplovno-tehničko osoblje kategorije C koje također posjeduje i kategorije B1 ili B2, može obavljati obje funkcije u baznome održavanju.

IEM 66.25(a)
Zahtjevi osnovnoga znanja
Vidi 9A-JAR 66.25 (a)

Ispite osnovnoga znanja može sprovoditi odgovarajuće ovlaštena 9A-JAR-147 organizacija za obuku ili nadležno tijelo izuzev što pomenuta uprava može zahtijevati da svi ovi ispiti budu izvedeni od strane odgovarajuće ovlaštenih 9A-JAR-147 organizacija za obuku.

AMC 66.25 (c)
Zahtjevi osnovnoga znanja
Vidi 9A-JAR 66.25 (c)

1 Ako je kandidat osoba koja je stekla fakultetsku diplomu iz aeronautičkih, mahaničkih ili elektronskih disciplina na priznatome sveučilištu ili drugoj ustanovi visokoga obrazovanja, potreba za ispitom ovisit će o završenome tečaju u odnosu na Dodatka 1 DODATKA 2 SEKCIJE 2. Priznato sveučilište ili druga ustanova visokoga obrazovanja podrazumijevaju sveučilište ili ustanovu koji su poznati nadležnom tijelu glede eputacije, standarda i kvalitete.

2 Stečeno znanje i položeni ispiti tijekom prijašnjega iskustva, na primjer u vojnome zrakoplovstvu i na civilnom osposobljavanju bit će priznati ako je nadležno tijelo uvjereno da su takvo znanje i ispiti jednaki onima koji su određeni u Dodatku 1 DODATKA 2 SEKCIJE 2.

AMC 66.30(a), (b), (c)
Uvjeti iskustva
Vidi 9A-JAR 66.30 (a), (b), (c)

Za ovlašteno zrakoplovno-tehničko osoblje za kategoriju A primjenjuju se sljedeće mogućnosti glede iskustva:

a. 1 godina iskustva skorog praktičnog održavanja na avionu koji leti i završetak osnovne obuke za 9A-JAR-147 ovlaštenje; ili

b. 2 godine iskustva skorog praktičnog održavanja na avionu koji leti i završetak obuke koje nadležno tijelo smatra bitnima za vještog radnika, u tehničkoj struci koja nema veze sa zrakoplovstvom; ili

c. 3 godine iskustva skorog praktičnog održavanja na avionu koji leti za kandidata koji nema prethodnu odgovarajuću tehničku obuku.

2 Za ovlašteno zrakoplovno-tehničko osoblje za kategoriju B1 i B2 primijenjuju se slijedeće mogućnosti glede iskustva:

a. 2 godine iskustva skorog praktičnog održavanja na avionu koji leti i završetak osnovnoga tečaja obuke za 9A-JAR-147 ovlaštenje; ili

b. 3 godine iskustva skorog praktičnog održavanja na avionu koji leti i završetak obuke koje nadležno tijelo smatra bitnima za vještoga radnika u tehničkoj struci koja nema veze sa zrakoplovstvom; ili

c. 5 godina iskustva skorog praktičnog održavanja na avionu koji leti za kandidata koji nema prethodnu odgovarajuću tehničku obuku.

3. Za ovlašteno zrakoplovno-tehničko osoblje za kategoriju C primijenjuju se slijedeće mogućnosti glede iskustva:

a. 3 godine iskustva kao kvalificirano osoblje za izdavanje potvrda za kategorije B1 ili B2 podrazumijeva iskustvo linijskoga održavanja kao osoblje za izdavanje potvrda za kategoriju B1 ili B2 ili, kao osoblje za kategoriju B1 ili B2 koja podržava osoblje za izdavanje potvrda za kategoriju C u baznome održavanju, ili kombinaciju i jednoga i drugoga.

b. 3 godine iskustva za kandidata koji je stekao fakultetsku diplomu u tehničkoj struci na sveučilištu ili drugoj ustanovi visokoga obrazovanja koji su prihvaćeni od strane nadležnog tijela podrazumijeva rad unutar civilnoga održavanja zrakoplova na reprezentativnim zaduženjima uključujući nadgledanje održavanja hangara, planiranje održavanja, osiguravanje kvalitete, vođenje dokumentacije, provjera odobrenih rezervnih dijelova i razvoj inžinjeringa (engineering development).

4. Iskustvo održavanja na zrakoplovima koji lete podrazumijeva iskustvo sudjelovanja u zaduženjima održavanja na zrakoplovima kojima upravljaju zračne kompanije (airlines), organizacije zračnoga taksiranja, itd. Cilj je steći dovoljno iskustvo unutar komercijalnog održavanja nasuprot iskustvu u okruženju samoga osposobljavanja. Takvo se iskustvo može kombinirati sa ovlaštenom obukom tako da se periodi obuke mogu tako izmiješati sa periodima iskustva a ne sa periodima osposobljavanja.

5. Vrijeme neophodno za dodatno osposobljavanje u učionici može biti pridodano vremenu praktičnoga iskustva.

6. Vješti radnik je osoba koja je uspješno završila tečaj obuke koji je prihvatljiv nadležnom tijelu uključujući proizvodnju, popravljanje, remont ili nadziranje mehaničke, električne ili elektronske opreme. Obuka je uključivala uporabu oruđa i mjernih uređaja.

AMC 66.30 (d)
Uvjeti glede iskustva
Vidi 9A-JAR 66.30 (d)

1 Da bi se smatralo skorašnjim iskustvom, najmanje 50% potrebnog dvanaestomjesečnog iskustva treba steći tijekom perioda od 12 mjeseci prije datuma podnošenja prijave za dobivanje 9A-JAR-66 dozvole za održavanje zrakoplova. Preostali dio iskustva bi trebao biti stečen tijekom perioda od 7 godina prije podnošenja prijave.

2 Različiti tipovi zrakoplova mogu se smatrati tipskima kada su konstrukcija i rad zmaja aviona, pogonske jedinice (powerplant), sustava koji uključuju elektronske sustave slične tehnologije.

AMC 66.30 (e)
Uvjeti glede iskustva
Vidi 9A-JAR 66.30(e)

1 Za zrakoplovno-tehničko osoblje kategorije A dodatno iskustvo civilnoga održavanja zrakoplova bit će najmanje 6 mjeseci. Za zrakoplovno-tehničko osoblje kategorije B1 ili B2 dodatno iskustvo civilnoga održavanja zrakoplova bit će najmanje 12 mjeseci.

2 Iskustvo održavanja zrakoplova stečeno izvan okruženja civilnoga održavanja zrakoplova može uključiti iskustvo održavanja zrakoplova stečeno u vojsci, obalnoj straži, policiji itd. ili u proizvodnji zrakoplova.

AMC 66.40
Valjanost dozvole za održavanje zrakoplova
Vidi 9A-JAR 66.40

9A-JAR-66 dozvola za održavanje zrakoplova je valjana samo ako je izdana i/ili izmijenjena od strane nadležnog tijela i ako je imalac potpisao dokument tintom nakon što je provjerio točnost informacija navedenih u njemu.

IEM 66.40
Valjanost dozvole za održavanje zrakoplova
Vidi 9A-JAR 66.40

1 Nadležno tijelo izdaje 9A-JAR-66 dozvolu za održavanje zrakoplova sa naznačenim periodom od 5 godina nakon kojeg će se vršiti provjera valjanosti (review date), ali imalac dozvole ostaje odgovoran za podnošenje prijave za ponovnu provjeru valjanosti nadležnom tijelu nakon popunjavanja odgovarajućih dijelova u JAA obrascu 19. Petogodišnji period za ponovnu provjeru valjanosti naveden u dozvoli bit će produljen za slijedećih 5 godina svaki put kada se ukaže potreba za izmjenom dokumenta u druge svrhe. Kako nadležno tijelo automatski vrši provjeru valjanosti svaki put kada u dozvolu treba unijeti izmjene kao što su izmjena adrese ili promjene osnovnih kategorija/podkategorija tipova zrakoplova, nema potrebe predati dozvolu do posljednja 3 mjeseca isteka 5.-godišnjeg perioda od posljednje izmjene u dozvoli, a čak i tada svaka naredna izmjena tijekom toga perioda uklanja potrebu za posebnu provjeru valjanosti. Skorašnjost iskustva održavanje ne utječe na prihvaćanje 9A-JAR-66 dozvole za održavanje zrakoplova, dok valjanost 9A-JAR-145 ovlaštenja ovisi o iskustvu održavanja, kao što je navedeno u 9A-JAR-145.

2 Ovlaštena 9A-JAR-145 organizacija za održavanje izdaje 9A-JAR-145 ovlaštenje kada je uvjerena da je postignuta suglasnost sa odgovarajućim člancima u 9A-JAR-145 i 9A-JAR-66. Pri davanju 9A-JAR-145 ovlaštenja ovlaštena 9A-JAR-145 organizacija mora biti uvjerena da osoba posjeduje valjanu 9A-JAR-66 dozvolu za održavanje zrakoplova i može se od nje tražiti da potvrdi tu činjenicu kod nadležnog tijela koja je izdala tu dozvolu. S obzirom na kontinuiranu valjanost 9A-JAR-145 ovlaštenja za održavanje potrebnu pozornost treba posvetiti skorašnjosti iskustva održavanja i obuke sukladno 9A-JAR-145.

3 Kada nadležno tijelo dopušta uporabu određene 9A-JAR-66 dozvole za održavanje zrakoplova kao temelj za otpust zrakolova u uporabu koji ne treba održavati ovlaštena 9A-JAR-145 organizacija za održavanje bit će neophodno dokazati 6 mjeseci iskustva održavanja svake 2 godine kako bi se jamčila kontinuirana valjanost ove dozvole. Kada nije mogućno dokazati pomenuto iskustvo održavanja, nadležno tijelo će naznačiti uvjete za produljenje valjanosti dozvole.

AMC 66.45(a)
Obuka za tip/zadatak i ovlaštenja
Vidi 9A-JAR 66.45(a)

Za osoblje za izdavanje dozvola za kategoriju A posebna obuka za svaki tip bit će potrebna koja će odražavati ovlaštene zadatke kao što je određeno u 9A-JAR-66.20 (b) (1). Obuka mora uključiti praktični i teorijski dio obuke koji su odgovarajući za svaki odobreni zadatak. Uspješni završetak obuke može se potvrditi ispitom i/ili procjenom radnoga mjesta koju će izvršiti odgovarajuće ovlaštena 9A-JAR-¸145 ili 9A-JAR-147 organizacija.

AMC 66.45(b)
Obuka za tip/zadatak i ovlaštenja
Vidi 9A-JAR 66.45(b)

1 Obuka za tip za osoblje za izdavanje dozvola za kategorije B1 i B2 i jednako kvalificirano osoblje za bazno održavanje bit će odobrena ako su norme dolje navedene ispunjene. Obuka će biti podijeljena u mehaničku obuku (zmaj aviona i pogonska jedinica) za osoblje za izdavanje dozvola za kategoriju B1 i elektronsku obuku za osoblje za kategoriju B2. Ograničena obuka za elektronske sustave bit će omogućena osoblju za izdavanje dozvola za kategoriju B1 kada ih se namjerava ovlastiti da zamijene elektronske zamjenjive dijelove. Električni sustavi bit će uključeni u obje kategorije. Obuka za tip uključit će obuku koja odgovara najmanje razini III sukladno ATA odredbi 104, ako je primjenivo.

2 Obuka bi trebala dati prikladno detaljno teorijsko znanje u svezi zrakoplova, njegovih glavnih dijelova, sustava ( svih postojećih sustava sukladno ATA 100, ako je primjenjivo ), opreme, unutarnjih i primjenjivih elemenata. Bitni problemi pri funkcioniranju, upute i obavijesti o funkcioniranju bi također trebali biti obuhvaćeni uključujući i obuku o sustavima koji se koriste za tehničke priručnike i postupke održavanja.

3 Također je potrebno odgovarajuće znanje o prikladnom nadzoru i ograničenjima ako su primjenjivi na učinke okolišnih faktora kao što su hladna i topla podneblja, vjetar, vlaga, itd.

4 Praktični dio obuke treba tako sprovesti da uključuje osposobljavanje putem stvarnog održavanja zrakoplova, mehaničkog podešavanja, prilagođavanja, zamjene zamjenjivih dijelova, analize grešaka, popravljanja manjih kvarova i funkcionalnih provjera sustava. Praktična obuka bi trebala obuhvatiti period od 4 mjeseca za osoblje koje nema skorašnje prijašnje praktično iskustvo u svezi zrakoplova usporedive konstrukcije i sustava, uključujući motore, ali ona može biti smanjena na najmanje dva tjedna za osoblje za izdavanje dozvola koje posjeduje navedeno iskustvo. Program utvrđene obuke na poslu (OJT) može biti pripremljen kako bi se udovoljilo ovom zahtjevu praktičnog dijela obuke. Praktična obuka može biti sprovedena u ovlaštenoj 9A-JAR-145 organizaciji za održavanje ili kod proizvođača zrakoplova ili kombiniranjem i jednoga i drugoga ali će takva obuka sačinjavati dio obuke za određeni tip zrakoplova koja je ili izravno odobrena od nadležnog tijela ili je odobrena putem 9A-JAR-147 uvjeta.

5 Prije dobivanja ovlaštenja za tip zrakoplova kandidat bi trebao biti u mogućnosti:

a. pokazati putem ispita znanja detaljno razumijevanje primjenjivih sustava (sukladno ATA 100) njihovo funkcioniranje i održavanje;

b. jamčiti sigurno potvrđivanje (certification) linijskoga održavanja, nadzora i rutinskog rada na temelju priručnika održavanja i drugih bitnih uputa i zadataka koji odgovaraju tipu zrakoplova, na primjer, analiza grešaka, popravaka, prilagodbe, zamjene, mehaničko podešavanje (rigging) i funkcionalne provjere kao što je rad motora, itd., ako je potrebno.

c. ispravno koristiti svu tehničku literaturu i dokumentaciju za zrakoplov.

IEM 66.45(b), (c)
Obuka za tip/zadatak i ovlaštenja
Vidi 9A-JAR 66.45(b), (c)

Ovlaštenja za tip sadržavat će popis tipova ili vrsta zrakoplova (uključujući i tipove ili serije motora), jer se pojavljuju u ovlaštenjima ovlaštene 9A-JAR-145 organizacije za održavanje i jer su obuhvaćeni obukama za tip.

AMC 66.45(c)
Obuka za tip/zadatak i ovlaštenja
Vidi 9A-JAR 66.45(c)

Obuka za tip za osoblje koje izdaje dozvole za kategoriju C može biti na općoj razini, koja odgovara najmanje razini I u ATA odredbi 104, ako je to odgovarajuće, pod uvjetom da je kandidat prethodno pohađao i položio ispit najmanje jedan kompletni tečaj prema ATA odredbi 104 razini III na tipu zrakoplova slične tehnologije. Praktični dio obuke obično nije potreban. Osoblje za izdavanje dozvola za kategoriju C ne mora obavljati dužnosti kategorije B1 ili B2, ili jednake dužnosti u okviru baznoga održavanja, izuzev ako posjeduje odgovarajuću kvalifikaciju i ako je prošlo kroz obuku za tip na temelju ATA odredbe 104 razina III.

IEM 66.45(d)
Obuka za tip/zadatak i ovlaštenja
Vidi 9A-JAR 66.45(c)

Ispiti u svezi ovlaštenja za tip zrakoplova kategorija B1 ili B2 ili C mogu biti izvedeni od strane odgovarajuće ovlaštene 9A-JAR-147 organizacije za obučavanje ili nadležnog tijela, izuzev što pomenuta uprava može narediti da svi ovi ispiti budu sprovedeni od strane odgovarajuće ovlaštenih 9A-JAR-147 organizacija za obučavanje.

AMC 66.50
Zdravsteno stanje (medical fitness)
Vidi 9A-JAR 66.50

1 Po liječničkome mišljenju smatra se da bilo koja količina alkohola prisutna u krvi utječe na sposobnost donošenja odluka. Odgovornost je svog osoblja za izdavanje dozvola da nisu pod štetnim utjecajem.

2. Korištenje bilo kakvoga zakonski dozvoljenog lijeka (administered drug), uključujući i onaj koji se koristi za liječenje zarazne bolesti ili zdravstvenih poremećaja, za koji je dokazano da ima štetne nuspojave i koji utječe na sposobnost donošenja odluka osobe koja taj lijek koristi, treba biti riješeno na temelju liječničkog savjeta. Ne bi se trebala koristiti niti jedna druga vrsta lijeka.

3. Ovlašteno zrakoplovno-tehničko osoblje je odgovorno osigurati da njihovo tjelesno stanje ne utječe štetno na njihovu sposobnost za uspješno izvođenje posla za koji su ovlašteni. Vid, uključujući i razlikovanje boja, gdje je to potrebno, je osobito značajan u svezi ovoga.

4. U kontekstu ovoga 9A-JAR-a mentalno stanje podrazumijeva psihološki integritet osobito u operativnim stajalištima i svim bitnim faktorima ličnosti.

IEM 66.55
Dokaz o kvalifikaciji
Vidi 9A-JAR 66.55

Ovlaštena osoba podrazumijeva svaku osobu koja mora utvrditi posjeduje li imalac valjanu 9A-JAR-66 dozvolu za održavanje zrakoplova uključujući i opseg te dozvole. Ovlaštene osobe angažiraju 9A-JAR-145 ovlaštenu organizaciju za održavanje u svrhu kvalificiranja imaoca za dobivanje izdane/izmijenjene 9A-JAR-145 autorizacije, kao i sve nadzornike iz nadležnog tijela.

Razumno vrijeme znači u okviru 5 radnih dana.

AMC 66.60
Slučajevi jednake razine sigurnosti
Vidi 9A-JAR 66.60

Svi predloženi slučajevi jednake razine sigurnosti trebaju u načelu biti prihvaćeni od strane određenog nadležnog tijela prije nego što se predaju nadležnom tijelu na razmatranje kao prihvatljivi slučaj.

IEM 66.65
Opozivanje, obustavljanje ili izmjene 9A-JAR-66 dozvole za održavanje zrakoplova
Vidi 9A-JAR 66.65

Postupci koji se primijenjuju pri opozivanju, obustavljanju ili izmjenama 9A-JAR-66 dozvole za održavanje zrakoplova su sadržani u JAA administrativnom priručniku (material) sa uputama, sekcija dva – održavanje, dio dva – postupci.

 

DODATAK 1

AMC 66.25 Osnovno znanje – Uvod

1 RAZINE ZNANJA – OVLAŠTENO OSOBLJE KATEGORIJA A, B1, B2 I C

Osnovno znanje potrebno za ovlašteno zrakoplovno-tehničko osoblje kategorije kategorije A, B1 i B2 je procijenjeno putem stavljanjem oznaka razina znanja (1,2 ili 3) pored svakog odgovarajućeg tematskog područja u ovome dodatku 1. Osoblje za izdavanje dozvola za kategoriju C sa iskustvom mehaničkog rada bi trebalo ostvariti razinu osnovnoga znanja potrebnog za kategoriju B1. Osoblje za izdavanje dozvola za kategoriju C sa iskustvom elektronskog rada bi trebalo ostvariti razinu osnovnoga znanja potrebnog za kategoriju B2.

Oznake razine znanja su određene na sljedeći način:

RAZINA 1 Upoznavanje sa osnovnim elementima predmeta.

Ciljevi: Učenik bi trebao biti upoznat sa osnovnim elementima predmeta.

Učenik bi trebao biti u stanju dati jednostavni opis cijeloga predmeta, koristeći svoje riječi i primjere.

Učenik bi trebao biti u stanju koristiti karakteristične izraze.

RAZINA 2 Opće znanje o teorijskim i praktičnim stranama predmeta.

Sposobnost primjene takvoga znanja.

Ciljevi: Učenik bi trebao biti u stanju razumijeti teorijsku osnovu predmeta.

Učenik bi trebao biti u stanju dati opći opis predmeta koristeći karakteristične primjere, gdje je to prikladno.

Učenik bi trebao biti u stanju koristiti matematičke formule koje su povezane sa fizičkim zakonima koji opisuju predmet.

Učenik bi trebao biti u stanju čitati i razumijeti skice, crteže i sheme koji opisuju predmet.

Učenik bi trebao biti u stanju primijeniti svoje znanje na praktični način koristeći detaljne postupke.

RAZINA 3 Detaljno znanje o teorijskim i praktičnim stranama predmeta.

Sposobnost kombiniranja i primjene odvojenih elemenata znanja logički i razumljivi način.

Ciljevi: Student bi trebao znati teoriju ovoga predmeta i njegovu povezanost sa drugim predmetima.

Student bi trebao znati dati detaljni opis predmeta koristeći teoretsku osnovu i posebne primjere.

Student bi trebao razumjeti i znati koristiti matematičke formule koje se odnose na predmet.

Student bi trebao znati čitati, razumijeti i pripremati skice, jednostavne crteže i sheme koje opisuju taj predmet.

Student bi trebao znati primijeniti svoje znanje u praksi slijedeći upute proizvođača.

Student bi trebao znati tumačiti rezultate dobivene iz raznih izvora i mjerenja i primijeniti korektivne postupke gdje je to potrebno.

Napomena: Materijal za administraciju i usmjeravanje, sekcija 2-Održavanje, dio 2-Postupci, poglavlje 23 sadržava pojašnjenje ciljeva osnovnoga znanja primjereno svakome predmetu.

2. MODULARIZACIJA (MODULARISATION)

Kvalifikacija u svezi osnovnih predmeta za svaku kategoriju ili podkategoriju 9A-JAR-66 dozvole za održavanje zrakoplova bi trebala biti u skladu sa sljedećim prikazom. Odgovarajući predmeti su označeni sa »x«:

 

MODULI

PREDMETA

A ili B1 AVIONI SA:

A ILI B1 HELIKOPTERI SA:

B2

REZERVI-

RANO

TURBINSKIM

KLIPNIM

TURBINSKIM

KLIPNIM

ELEKTRO-

MOTORIMA

MOTORIMA

MOTORIMA

MOTORIMA

NIKA

1

X

X

X

X

X

 

2

X

X

X

X

X

 

3

X

X

X

X

X

 

4

X

X

X

X

X

 

5

X

X

X

X

X

U

6

X

X

X

X

X

RAZVOJU

7

X

X

X

X

X

 

8

X

X

X

X

X

 

9

X

X

X

X

X

 

10

X

X

X

X

X

 

11

X

X

    

12

  

X

X

  

13

    

X

 

14

    

X

 

15

X

 

X

   

16

 

X

 

X

  

17

X

X

    

18

Rezervirano

     
  

DODATAK
AMC 66.25 Razine osnovnog znanja

MODULI PREDMETA

1. Matematika

2. Fizika

3. Osnovi elektrotehnike

4. Osnovi elektronike

5. Digitalne tehnike/Sustavi elektronskih instrumenata

6. Materijali i hardver

7. Postupci održavanja

8. Osnovi aerodinamike

9. Ljudski faktori

10. Donošenje zračnih propisa

11. Aerodinamika, strukture i sustavi aviona

12. Aerodinamika, strukture i sustavi helikoptera

13. Aerodinamika, strukture i sustavi zrakoplova

14. Pogon

15. Toplinski motor sa turbinom

16. Klipni motor

17. Elisa

18. Rezervirano

Napomena 1: Ovaj popis predmeta može biti podijeljen u pododjeljke u svrhu obuke i/ili ispita.

Napomena 2: Razine navedene u ovom dodatku moraju proći kroz redovitu reviziju na temelju iskustva.

 

MODUL 1. MATEMATIKA

Razina
A B1 B2

1.1 Aritmetika 1 2 2

• Aritmetički termini i oznake, metode množenja i dijeljenja, razlomci i decimalni brojevi, faktori i (multiples), mase, faktori mjerenja i konverzije(conversion and measures factors), omjer i proporcija, prosjek i procenti, površine i opseg, četverokut, kocka, kvadratni i kubni korijen.

1.2 Algebra 1 2 2

(a)

• Izračunavanje jednostavnih algebarskih računa, zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, uporaba zagrada, jednostavni algebarki razlomci;

(b) – 1 1

• Linearne jednadžbe i njihova rješenja;

• Indeksi i sile (indices and powers), negativni indeksi i indeksi razlomaka;

• Binarni i drugi primjenjivi brojčani sustavi;

• Istovremene jednadžbe i drugostepene jednadžbe sa jednom nepoznatom

• Logaritmi;

1.3 Geometrija

a) – 1 1

• Jednostavni geometrijski oblici;

b) 2 2 2

• Grafički prikaz; vrsta i korištenje grafikona, grafičkih prikaza jednadžbi/funkcija;

c) – 2 2

• Jednostavna trigonometrija; trigonometrijski odnosi, korištenje tablica i pravokutnog i (polar) koordinatnih sustava.

MODUL 2. FIZIKA

Studenti bi trebali biti upućeni u metričke, britanske i američke jedinice i mjere.

Razina
A B1 B2

2.1 Materija 1 1 1

• Svojstva materije: kemijski elementi, struktura atoma, molekuli;

• Kemijska jedinjenja.

• Stanja: čvrsto, tečno, plinsko;

• Promjene agregatnih stanja.

2.2 Mehanika

2.2.1 Statika 1 2 1

• Sile, momenti i parovi, vektorski prikaz;

• Centar gravitacije.

• Elementi teorije naprezanja,(strain) i elastičnosti: nategnutost(tension), kompresija, opterećenje i torzija (uvijanje tijela);

• Svojstva i osobine čvrsih tijela, tekućine i plina;

• Pritisak tekućine u kojima tijela plutaju (barometri).

2.2.2 Kinetika 1 2 1

• Linijsko kretanje: jedinstveno pravolinijsko kretanje, kretanje pod stalnim ubrzanjem ( kretanje pod silom gravitacije );

• Rotacijsko kretanje: jedinstveno kružno kretanje ( centrifugalne/centripetalne sile);

• Periodično kretanje: pendularno kretanje;

• Jednostavna teorija o vibraciji, harmoniji i rezonanci;

• Omjer brzine, mehanička prednost i učinkovitost.

2.1.3 Dinamika

a) 1 2 1

• Masa;

• Sila, inercija, rad, pogon, energija ( potencijalna, kinetička i totalna energija), toplina, učinkovitost;

b) 1 2 2

• Moment sile, očuvanje momenta sile;

• Impuls;

• Žiroskopski principi;

• Trenje: svojstva i posljedice, koeficijent trenja (otpor)(rolling resistance).

2.1.3 Dinamika tekućine (fluid dynamics)

a) 2 2 2

• Specifična gravitacija i gustoća;

b) 1 2 1

• Viskozitet, otpor tekućine, posljedice struje fluida;

• Učinci kompresije(stlačivosti) fluida;

• Statični, dinamički i totalni pritisak: Bernoullijeva teorija, (venturi ).

2.2 Termodinamika 2 2 2

• Temperatura: termometri i temperaturne ljestvice: Celsius, Fahrenheit i Kelvin;

• Definicija toplinske energije.

b)

• Kapacitet toplinske energije, specifična toplinska energija;

• Prijenos toplinske energije: konvekcija, radijacija i provođenje;

• Volumetrijsko širenje;

• Prvi i drugi zakon termodinamike;

• Plinovi: zakoni idealnih plinova; specifična toplinska energija pri stalnoj masi i stalnom pritisku, hladnjaci i toplinske pumpe;

• Latentna toplina fuzije i isparivanja, termalna energija, toplina izgaranja.

2.3 Optika (Svjetlost)

• Svojstva svjetlosti; brzina svjetlosti;

• Zakoni odbijanja i prelamanja svjetlosti: odbijanje svjetlosti o ravne površine, odbijanje o sferna zrcala, prelamanje, leća;

• Optička vlakna.

2.4 Valno kretanje i zvuk

• Valno kretanje: mehanički valovi, sinusoidno valno kretanje, fenomeni miješanja, stacionarni valovi;

• Zvuk: brzina zvuka, nastajanje zvuka, snaga, visina i kakvoća, Dopplerov efekt.

MODUL 3. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Razina
A B1 B2

3.1 Teorija elektrona 1 1 1

Struktura i raspodjela električne energije unutar: atoma, molekula, jona, jedinjenja;

Molekularna struktura provodnika, poluprovodnika i izolatora.

3.2 Statički elektricitet i provođenje 1 2 2

Statični elektricitet i raspodjela elektrostatične energije;

Elektrostatični zakoni privlačenja i odbijanja;

Jedinice količine elektriciteta, Coulombov zakon;

Provođenje elektriciteta u čvrstim tijelima, tekućinama, plinovima i vakuumu.

3.3 Električna terminologija 1 2 2

Sljedeći termini, njihove jedinice i faktori koji na njih utječu: potencijalna razlika, elektromotivna sila, voltaža, struja, otpor, provođenje, količina elektriciteta, konvencionalni protok struje, strujanje elektrona.

3.4 Stvaranje elektriciteta 1 1 1

Stvaranje elektriciteta putem sljedećih metoda: svjetlosti, topline, trenja, pritiska, kemijske reakcije, magneta i kretanja.

3.5 DC izvori elektriciteta 1 2 2

Struktura i osnovna kemijska akcija: primarnih ćelija, sekundarnih ćelija, ćelija olovne baterije, ćelija nikal-kadmijuma, drugih alkalnih ćelija;

Ćelije povezane u niz i paralelne nizove;

Unutarnji otpor i njegov učinak na bateriju;

Struktura, materijali i rad termoparova;

Rad foto-ćelija.

3.6 Krug istosmjerne struje 2 2

Ohmov zakon, Kirchoffovi zakoni voltaže i struje;

Računi koji koriste gore navedene zakone da bi se utvrdili otpor, voltaža i struja;

Značaj unutarnjeg otpora (of supply)

3.7 Otpor/otpornik – 2 2

a)

Otpor i faktori koji utječu na njega;

Specifični otpor;

Načini identifikacije dijelova različitom kombinacijom boja, veličine i dopustiva odstupanja, prioritetne(najčešće) veličine, najveći iznos snage;

Otpornici u serijskom i paralelnom krugu.

Izračunavanje ukupnog otpora koristeći kombinacije serijskog, serijskog i paralelnog, i paralelnog strujnog kruga.

Rad i uporaba potenciometara i reostata;

Rad Wheatstonovog mosta.

b) – 1 1

• Pozitivni i negativni koeficijent provođenja temperature;

• Fiksni otpornici, stabilnost, odstupanja i ograničenja, metode sklapanja;

• Promjenjivi otpornici, termistori, otpornici koji ovise o voltaži;

• Sklapanje potenciometara i reostata;

• Sklapanje Wheatstonovog mosta.

3.8 Snaga – 1 1

Snaga, rad i energija (kinetička i potencijalna);

Rasipanje energije kod otpornika;

Formula snage;

Izračunavanje koje uključuje snagu, rad i energiju.

3.9 Kapacitet/kondenzator – 2 2

Rad i funkcija kondenzatora

Faktori koji utječu na kapacitetno područje ploča, udaljenost između ploča, broj ploča, dielektrik i dielektrična konstanta, radna voltaža, stupanj voltaže (voltage rating);

Vrste kondenzatora, sklapanje i funkcija;

Načini identifikacije kombinacijom boja;

Izračunavanja kapaciteta i voltaže u serijskom i paralelnom strujnom krugu;

Eksponencijalno punjenje i pražnjenje kondenzatora, vremenske konstante;

Testiranje kondenzatora.

3.10 Magnetizam – 2 2

a)

Teorija magnetizma;

Svojstva magneta;

Ponašanje magneta u magnetskom polju zemlje;

Magnetizacija i demagnetizacija;

Magnetska zaštita;

Razne vrste magnetskog materijala;

Sklapanje elektro-magneta i principi rada;

Položaj stisnute ruke kako bi se odredilo: magnetsko polje oko provodnika struje.

b) – 2 2

Magnetomotorna sila, jačina polja, gustoća magnetskog toka, permeabilnost (sposobnost materijala da skupi linije magnetskog polja), upravljačka jedinica unutarnjeg trenja, sposobnost materijala da zadrži osobine magneta, koercivna(coercive) sila otpora protjecanju magnetskog toka, točka zasićenja, struja koja se indicira na listićima transformatorske stanice;

Predostrožnost glede čuvanja i smještaja magneta.

3.11 Induktivitet/strujni vodič – 2 2

Faradayev zakon;

Postupak uvođenja voltaže u provodnik koji se kreće u magnetskome polju;

Principi uvođenja;

Efekti slijedećeg na visinu uvedene voltaže: jačine magnetskog polja, stopa promjene toka, broj skretanja u provodniku;

Obostrano uvođenje;

Učinak stope promjene primarne struje i obostrano uvođenje na uvedenu voltažu;

Faktori koji utječu na obostrano uvođenje: broj skretanja u namotaju, fizička veličina namotaja, permiabilnost namotaja, položaj namotaja u odnosu jedan na drugog;

Lenzov zakon i pravila određivanja polariteta;

(Backemf), samouvođenje;

Točka zasićenosti;

Osnovne upotrebe vodiča;

3.12 Teorija DC motora/generatora – 2 2

Osnovna teorija motora i generatora;

Sklapanje i funkcija komponenata u DC generatoru;

Rad i faktori koji utječu na izlaznu vrijednost i smjer toka struje u DC generatorima;

Rad i faktori koji utječu na izlaznu vrijednost snage, otpora sile kretanja, brzine i smjera okretanja C motora;

Elektromotori(serieswound,shuntwound and compound motors);

Sklapanje (starter generatora).

3.13 Teorija izmjenične struje (AC) 1 2 2

Oblik sinusoidnog vala: faza, period, frekvencija, krug;

3.14 Otporni(R), kapacitivni (C) i induktivni (L) strujni krugovi – 2 2

Fazna povezanost napona i struje u L, C i R strujnim krugovima, paralelnim, serijskim i serijsko-paralelnim krugovima;

Rasipanje snage u L, C i R strujnim krugovima;

Impedancija, fazni kut, izračunavanja faktora snage i struje;

Izračunavanje stvarne snage, očite snage i reaktivne snage.

3.15 Transformatori – 2 2

Principi sklapanja i rad transformatora;

Oštećenja transformatora i metodi za njihovo izbjegavanje.

Rad transformatora pod opterećenjem i u praznom hodu

Prijenos snage, stupanj iskorištenja i označavanje polariteta

Primarni i sekundarni tok, napon, stupanj iskorištenja, snaga

Auto transformatori

3.2 Filteri – 1 1

Djelovanje, primjena i upotreba slijedećih filtera: niskofrekventni, visokofrekvantni, pasni, zaporni.

3.3 Izmjenični generatori – 2 2

Djelovanje i izrada rotora i rotora s okretnim magnetskim poljem

Jednifazni, dvofazni i trofazni izmjenični generatori

Prednosti i upotreba trofaznog trokut i zvjezda spoja

Izračun linijskog i faznog napona i toka

Izračun snage u trofaznim sustavima

Izmjenični generatori s permanentnim magnetom

3.18 Izmjenični elektromotori – 2 2

Konstrukcija, način rada i karakteristike: jednofaznih i višefaznih sinhronih i indukcijskih izmjenčnih elektromotora

Načini kontrole broja okreteja i smjera vrtnje

Način proizvodnje okretnog polja: kondenzator, induktor, ….

MODUL 4. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Razina
A B1 B2

4.3 Poluvodiči

4.3.1 Diode

a) – 2 2

Simboli dioda

Karakteristike i svjstva dioda

Diode u srijskom i paralelnom spoju

Glavne karakteristike i upotreba tiristora, svjetlećih dioda, foto dioda, varistora, ispravljačkih dioda

Funkcionalna proba dioda

b) – 2 2

Materijal, konfiguracija elektrona, električna svojstva P i N tip materijala: utjecaj nečistoća na provodljivost, glavni i sporedni nosioci PN spoj u poluvodiču, razvoj potencijala kroz PN spoj u neutralnoj diodi,

Parametri dioda: najveća zaporna vrijednost, najveći provodni tok, temperatura, frekvencija, tok propuštanja, izlazna snaga

Djelovanje i funkcija dioda u strujnim krugovima:

Detaljan rad i karakteristike slijedećih uređaja: tiristora svjetlećih dioda, Shottkyjevih dioda, foto dioda, varaktora, varistora, Zennerovih dioda, ispravljačkih dioda.

4.1.2 Tranzistori

a) – 1 2

Simboli tranzistora

Opis i usmjerenost komponenti

Karakteristike i svojstva tranzistora

b) – – 2

Konstrukcija i rad PNP i NPN tranzistora

Izrada baze, kolektora i emitera

Ispitivanje tranzistora

Osnovno vrednovanje ostalih tipova tranzistora i njihova upotreba

Primjena tranzistora: klase pojačala (A, B, C)

Jednostavne veze koje uključuju: prednapetost, prekid, povratnu vezu i stabilizaciju

Višestupne veze: kaskade oscilatore, flip flop, multivibratore

4.1.3 Integrirana veza

a) – 1 –

Opis i djelovanje logičkih i linearnih veza/operacijska pojačala

b) – – 2

Opis i djelovanje logičkih veza u linearnoj vezi

Uvod u djelovanje i funkcije operacijskog pojačala koji se upotrebljavaju kao: integrator, diferencijator, naponsko slijedilo, komparator

Djelovanje i metode povezivanja stupnjeva pojačala: kapacitivni, induktivn (transformator), (IR), direktni

Dobre i slabe strane pozitivne i negativne povratne veze

4.2 Štampana veza – 1 2

Opis i uporaba štampanih veza

4.3 Servomehanizmi

a) – 1 –

Razumijevanje sljedećih izraza: Sustavi s otvorenom i zatvorenom vezom, povratna veza, slijedni sustavi, analogni pretvarači

Principi djelovanja, karakteristike i upotreba sljedećih sastavnih dijelova sinhronih sustava: kružni potencijal, diferencijal, kontrola i moment, transformatori, indukcijski i kapacitivni predajnici

b) – – 2

Razumijevanje sljedećih izraza: Otvorena i zatvorena petlja, slijedni sustavi, servomehanizmi, analogni pretvarači, nuliranje, prigušenje, povratna veza, mrtvi pojas

Izrada, djelovanje i upotreba sljedećih sastavnih dijelova sinhronih sustava:

Kružni potencijal, diferencijal, kontrola i moment, E i I transformatori, indukcijski predajnici, kapacitivni predajnici, sinhroni predajnici

Kvarovi servomehanizama, promjena sinhronog smjera, osciliranje.

MODUL 5. DIGITALNE TEHNIKE SISTEMI ELEKTRONSKIH INSTRUMENATA

Razina
A B1 B2

5.1 Sistemi elektronskih elemenata 1 2 3

Tipično uređenje sustava i izgled sustava elektronskih elemenata u pilotskoj kabini

5.2 Brojčani sustavi – 1 2

Brojčani sustavi: binarni oktalni i hexadecimalni;

Demonstracija pretvaranja između deci, alčnog i binarnog, oktalnog i hexadecimalnog i obratno

5.3 Pretvaranje podataka – 1 2

Analogni podaci, digitalni podaci

Djelovanje i primjena anlogno digitalnih i digitalno analognih pretvarača,

Ulazni i izlazni podaci, različite vrste ograničenja

5.4 Prenos podataka – 2 2

Djelovanje prenosa podataka u sustavima zrakoplova uključujući poznavanje ARINC-a i drugih specifikacija

5.5 Logički krugovi

a) – 2 2

Prepoznavanje zajedničkih simbola logičkih ulaza, tabela i jednakovrijednih krugova;

Primjene koje se upotrebljavaju u sustavima zrakoplova, shematski dijagrami

b) – – 2

Interpretacija logičkih dijagrama

5.6 Osnovna struktura računala

a) 1 2 –

Računalna terminologija (uključujući bite, bajte, programsku opremu, strojnu opremu, centralni procesor (CPU), integrirane veze (IC) u različitim memorijskim uređajima kao što su RAM, ROM, PROM)

Računalna tehnologija koja se upotrebljava u sustavima zrakoplova

b) – – 2

Terminologija povezana s računalom

Djelovanje, raspored i priključak glavnih komponenata u mikroračunalo uključujući njihove pripadajuće prenosne sustave

Informacije sadržane u jedno i višenaslovnim instrukcijama;

Izrazi povezani s memorijom

Rad tipičnih memorijskih uređaja

Rad prednosti i mane različitih sustava za pohranu podataka

5.7 Mikroprocesori – – 2

Operacije koje obavljaju i djelovanje mikroprocesora

Osnovne operacije svakog od sljedećih elemenata mikroprocesora:

Upravljačka jedinica (procesor), sat, registar, aritmetički logički uređaj

5.8 Integrirani krugovi – – 2

Djelovanje i upotreba kodera i dekodera

Funkcije tipova kodera

Upotreba srednje, visoke i vrlo visoke integracije

5.9 Mnogostrukost (multiplexing) – – 2

Djelovanje, primjena i prepoznavanje u logičkim dijagramima multiplaksora i demultipleksora

5.10 Optička vlakna – 1 2

Dobre i slabe strane prenosa podataka optičkim vlaknima u usporedbi s prenosom električnim žicama

Prenos podataka optičkim vlaknima

Izrazi povezani s optičkim vlaknima

Sklopke, upravljački terminali, daljinski terminali

Primjena optičkih vlakana u sustavima zrakoplova

5.11 Elektronski ekrani – 2 2

Principi rada zajedničkih tipova ekrana koji se upotrebljavaju u suvremenim zrakoplovima uključujući katodne cijevi, ekrane sa svjetltćim diodama i ekrane s tekućim kristalom

5.12 Elektrostatički osjetljivi uređaji 1 2 2

Posebno rukovanje komponentama osjetljivim na elektrostatičko pražnjenje

Poznavanje rizika i mogućih kvarova

Zaštita komponenata i osoba koje rukuju komponentama

5.13 Kontrola upravljanja softwareom – 2 2

Poznavanje ograničenja, zahtjeva plovidbenosti i mogućih katastrofalnih efekata glede neovlaštene izmjene sftwarea

5.14 Elektromagnetska okolina – 2 2

Utjecaj sljedećih fenomena na postupke održavanja elektroničke opreme:

EMC Elektromagnetska kompatibilnost

EMI Elektromagnetska interferencija

HIRF Radijacijsko polje visokog intenziteta

Lightning/zaštita od svjetla

5.15 Tipični elektronski/digitalni sustavi zrakoplova – 2 2

Generalni prikaz tipičnih elektronskih/digitalnih sustava zrakoplova

I pripadajući BITE (Built In Test Equipment) testovi kako slijedi:

ACARS – ARINC (Communication and Addresing and Reporting System)
Sustavi komunikacije izvješćivanja i naslovljavanja

ECAM (Electronic Centralised Aircraft Monitoring)

Centralni monitoring svih sustava zrakoplova

EFIS (Electronic Flight Instrument Sytem)

Elektronski sustav instrumenata za letenje

EICAS (Engine Indication And Crew Alerting System)

Sustav za prikaz parametara motora i upozorenje posade

FBW (Fly By Wire) upravljanje zrakoplovom pomoću računala

FMS (Fly Menagment System) sustav upravljanja zrakoplovom u letu

GPS (Global Positioning System) satelitski navigacijski sustav

IRS (Inertial Reference System) Inercijalni referentni sustav

TCAS (Traffic Alert Collision Avoidance System)

Sustav za sprječavanje sudara u zraku

Bilješka: Različiti proizvođači mogu upotrebljavati različitu terminologiju za slične sustave

MODUL 6. MATERIJALI OPREMA

Razina
A B1 B2

6.1 Materijali u zrakoplovu – materijali koji sadrže željezo

a) 1 2 1

Karakteristike svojstva i identifikacija zajedničkih čeličnih legura upotrebljavanih u zrakoplovu

Toplinska obrada i primjena čeličnih legura

b) – 1 1

Ispitivanje željeznih materijala na tvrdoću, vlak, zamor i udarnu otpornost

6.2 Materijali u zrakoplovu – materijali koji ne sadrže željezo

a) 1 2 1

Karakteristike svojstva i identifikacija zajedničkih neželjeznih materijala upotrebljavanih u zrakoplovu

Toplinska obrada i primjena neželjeznih materijala

b) – 1 1

Ispitivanje neželjeznih materijala na tvrdoću, vlak, zamor i udarnu otpornost

6.3 Materijali u zrakoplovu – kompoziti i nemetali

a) 1 2 2

Karakteristike svojstva i identifikacija zajedničkih kompozita i nemetala, osim drva, upotrebljavanih u
zrakoplovu

Brtvila i vezivni materijali

b) 1 2 –

Definiranje grešaka u kompozitnim materijalima

Popravak kompozitnih materijala

6.4 Korozija

a) 1 1 1

Osnove kemije

Tvorbe pri galvanskim procesima, mikrobiološkim procesima, opterećenjima

b) 2 3 2

Vrste korozije i prepoznavanje

Uzroci korozije

Vrste materijala, osjetljivost na koroziju

6.5 Pričvršćivači

6.5.1 Navoji vijaka 2 2 2

Nomenklatura vijaka

Oblici navoja, dimenzije i tolerancije standardnih navoja upotrebljenih u zrakoplovu

Mjerenje navoja vijaka

6.5.2 Svornjaci, zatici i vijci 2 2 2

Vrsta svornjaka: specifikacija, identifikacija i označavanje svornjaka upotrebljavanih u zrakoplovima,
međunarodni standardi

Matice: samokočne, sidrene, standardne

Strojni vijci: specifikacija zrakoplova

Zatici: vrste i upotreba, stavljanje zatika i vađenje

Narezni vijci, klinovi

6.5.3 Elementi za blokiranje rastavljivih spojeva 2 2 2

Sigurnosne podloške, elastične podloške, rascjepke, krunaste matice, osiguranje žicom,
elementi za brzo stezanje, ključevi,

6.5.4 Zakovice za zrakoplove 1 2 1

Vrste tvrdih i slijepih zakovica: specifikacija i identifikacija, toplinska obrada

6.6 Cijevi i cijevne spojke

a) 2 2 2

Identifikacija krutih i elastičnih cijevi upotrebljenih u zrakoplovu te načini spajanja

b) 2 2 1

Standardne cijevne spojke za zrakoplovnu hidrauliku, gorivo, ulje, cijevi za pneumatske i zračne sustave

6.7 Opruge – 2 1

Vrste opruga, materijali, karakteristike i primjena

6.8 Ležajevi 1 2 2

Namjena ležajeva, opterećenje, materijal, konstrukcija

Vrste ležajeva i njihova primjena

6.9 Prenos snage 1 2 2

Vrste zupčanika i njihova upotreba

Prenosni odnosi zupčanika, redukcijski i multiplikacijski sustavi zupčanika, pogonski i pogonjeni zupčanici, zupčanici sateliti, podrezivanje zubi

Remeni i remenice, lanci i lančanici

6.10 Kontrolna užad 1 2 1

Vrste užadi

Završni čvorovi, napenjači i kompenzacijske naprave

Remenice i komponente užnih sustava

Fleksibilni upravljački sustavi zrakoplova

6.11 Električni vodovi i konektori 1 2 2

Tipovi vodova, konstrukcija i karakteristike

Visokonapregnuti i koaksijalni vodovi

Savijanje

Vrste konektora, kontaktni nastavci, utikači, izolatori, razdjelnici napona i struje, spojnice, identifikacijski kodovi

MODUL 7. POSTUPCI ODRŽAVANJA

Razina
A B1 B2

7.1 Zaštita na radu – Zrakoplov i radionica 3 3 3

Mjere zaštite na radu uključuju prebentivne postupke zaštite kojih se mora pridržavati pri radu s električnom energijom, plinom, osobito kisikom, uljima i kemikalijama

Uputstva za ponašenje u slučaju izvanrednih situacija, osobito požara ili drugih nesreća u kojima ima ozljeđenih

7.2 Rad u radionici 3 3 3

Briga za alat, kontrola alata, upotreba materijala radionice

Dimenzije, tolerancija i dozvoljena otstupanja, strukovni standardi

Kalibriranje alata i opreme, standardi za kalibraciju

7.3 Alati 3 3 3

Obilčni ručni alat

Električni ručni alat

Rad i upotreba alata za precizno mjerenje

Oprema za podmazivanje i vrste podmazivanja

Rad funkcija i upotreba električne tast opreme

7.4 Oprema za testiranje avionike – 2 3

Rad, funkcija i upotreba opreme za testiranje avionike

7.5 Nacrti, dijagrami i standardi – 2 2

Tipovi nacrat i dijagrami, simboli, dimenzije, tolerancije i projekcije

Prepoznavanje podataka iz naslova

Mikrofilm, mikrofiš, računalne prezentacije

Specifikacija 100 američkog udruženja za zračni promet (ATA)

Letački i drugi primjenjivi standardi uključujući ISO, AN, MS, NAS i MIL

Nacrti ožičenja i shematski dijagrami

7.6 Dosjedi i zračnost 1 2 1

Veličine svrdala za rupe za svornjake, vrste dojeda

Uobičajen sistem dojeda i zračnosti

Razred dosjeda i zračnosti za zrakoplove i motore

Standardne metode za kontrolu osovina i vratila, ležajeva i drugih dijelova

7.7 Električna užad i konektori 1 2 2

Kontinuitet, izolacija, tehnika spajanja i ispitivanje

Upotreba crimp alata za savijanje, ručnog i hidrauličnog

Ispitivanje crimp spojeva

Izmjena i umetanje konektorskih pinova

Koaksijalna užad i mjere zaštite na radu pri instalaciji

Tehnike zaštite ožičenja: pletenje kablova, sustav za pletenje kablova

Držači električnih provodnika, tehnika zaštite čaura uključujući toplinsko stezanje, omotači

Završni spojevi užadi, tehnike zaštite zaštitnim crijevima

7.8 Zakivanje

Zakovični spojevi, raspored i razmak zakovica

Alat za zakivanje i točkanje

Kontrola zakovičnih spojeva

7.9 Cijevi 1 2 –

Savijanje i širenje cijevi u zrakoplovu

Pregled i ispitivanje cijevi u zrakoplovu

Namještanje i spajanje cijevi

7.10 Opruge 1 2 –

Ispitivanje i testiranje opruga

7.11 Ležajevi 1 2 –

Testiranje, ispitivanje i čišćenje ležajeva

Podmazivanje ležajeva

Oštećenja ležajeva i uzroci

7.12 Prijenos snage 1 2 –

Kontrola zupčanika

Kontrola remena i remenica, lanaca i lančanika

Kontrola vijčanih dizala, polužnih dizala, vlačnih/tlačnih polužnih sustava

7.13 Kontrolna užad 1 2 –

Priprema krajeva užadi

Pregled i ispitivanje kontrolnih užadi

Bowden užad, fleksibilni upravljački sustavi zrakoplova

7.14 Limarski radovi – 2 –

Označavanje i izračun mjere pri zakrivljanju

Obrada lima uključujući krivljenje i oblikovanje

Kontrola limarskih radova

7.15 Zavarivanje, tvrdo lemljenje, meko lemljenje, čvrste veze

a) – 2 2

Vrste mekog lemljenja, pregled lemova

b) – 2 –

Metode zavarivanja i tvrdog lemljenja

Ispitivanje zavarenih i tvrdo lemljenih spojeva

Metode čvrstih veza i kontrola spojeva

7.16 Vaganje zrakoplova i uravnoteženje

a) – 2 2

Težište, izračun položaja i uravnoteženje, upotreba odgovarajućih dokumentata

b) – 2 –

Priprema zrakoplova za vaganje

Vaganje zrakoplova

7.17 Rukovanje zrakoplovom i skladištenje 2 2 2

Vučenje zrakoplova i taksiranje, pripadajuće mjere zaštite na radu

Dizanje zrakoplova, postavljanje podmetače pod kotače, osiguranje zrakoplova i potrebne mjere zaštite na radu

Način skkladištenja zrakoplova

Pražnjenje i dopunjavanje goriva i tekućina

Procedure odleđivanja i zaštite protiv zaleđivanja

Zemaljski sustavi za opskrbu el. energije, hidro fluida, pneumatike utjecaj okoline na rukovanje zrakoplovom

7.18 Tehnike rastavljanja, kontrole, popravaka i sastavljanja

a) 2 3 2

Tipovi grešaka i metode vizualne kontrole

Čišćenje od korozije, pregled i ponovna zaštita

b) – 2 –

Popravci općenito, priručnik za popravak (Structural repair manual)

Programi za kontrolu starenja, zamor i kontrolu korozije

c) – 2 1

Tehnike ispitivanja metodom bez razaranja, uključujući penetrant, radiografiju, lutajuće struje, ultrazvuk i boroskop

d) 2 2 2

Tehnike rastavljanja i ponovnog sklapanja

e) – 2 2

Tehnike greškolova

7.19 Izvanredni događaji

a) 2 2 2

Pregled nakon udara groma i pregled točaka pražnjenja

b) 2 2 –

Pregled nakon tvrdog slijetanja, leta kroz tubulentneuvjete

7.20 Postupci održavanja 1 2 2

Planiranje održavanja

Postupci modifikacija

Skladišni postupci

Postupci izdavanja certifikata

Koordinacija sa operatorom

Inspekcija, kontrola, sustav osiguranja kvalitete

Dodatne procedure

Kontrola resursa komponenata

MODUL 8. – OSNOVE AERODINAMIKE

Razina
A B1 B2

8.1 Fizika atmosfere 1 2 2

Međunarodna standardna atmosfera, upotreba u aerodinamici

8.2 Aerodinamika 1 2 2

Strujanje zraka oko tijela

Granični sloj, laminarno i turbulentno strujanje, slobodno strujanje, relativno zračno strujanje,
uzlazno i silazno vrtložno strujanje, silnice, mirovanje

Izrazi: tetiva profila, srednja aerodinamična tetiva, zaobljenost profila, upor aerodinamičkog profila,
induktivni upor, središte pritiska, napadni kut, oblik krila, pozitivnoi negativno savijanje krila, finesa,

Potisak, težina aerodinamička rezultanta

Općenito o uzgonu i otporu: Kut napada, koeficijent uzgona, koeficijent otpora, polarna krivulja,
gubitak uzgona

Promjena aeroprofila uslijed leda, snijega, smrzavice

8.3 Teorija letenja 1 2 2

Odnos između uzgona, težine potiska i otpora

Odnos poniranja

Jednakomjerno letenje, tehničke osobine (performance)

Teorija okretanja

Utjecaj opterećenja: gubitak uzgona, krivulja leta i strukturalna ograničenja

Povećanje uzgona

8.4 Stabilnost leta i dinamika 1 2 2

Uzdužna, okretna i poprečna stabilnost leta (aktivna i pasivna)

MODUL 9. LJUDSKI FAKTORI

Razina
A B1 B2

9.1 Općenito 1 2 2

Neophodnost uzimanja u obzir ljudskih faktora;

Nezgode koje se mogu pripisati ljudskim faktorima/ljudskim greškama;

»Murphyijev« zakon.

9.2 Ljudske karakteristike i ograničenja 1 2 2

Vid;

Slušanje;

Obrada podataka;

Pozornost i opažanje;

Pamćenje;

Klaustrofobija i fizički prilaz (access).

9.3 Socijalna psihologija 1 1 1

Odgovornost: pojedinačna i skupna;

Motivacija i demotivacija;

Pritisak suparništva;

Pitanja »kulture«;

Timski rad;

Upravljanje, nadziranje i vodstvo.

9.4 Faktori koji utječu na izvedbu rada 2 2 2

Kondicija/zdravlje;

Stres: kod kuće i na poslu;

Vremenski tjesnac i krajnji rokovi;

Opterećenje radom: preopterećenost i nedovoljna opterećenost;

Spavanje i zamor: rad u smjenama;

Alkohol, lijekovi, zlouporaba lijekova.

9.5 Fizička okolica 1 1 1

Buka i isparenja (dim);

Osvjetljenje;

Podneblje i temperatura;

Kretanje i vibracija;

Radna okolica.

9.6 Zadaci 1 1 1

Fizički rad;

Zadaci koji se ponavljaju;

Vizualni nadzor;

Kompleksni sustavi.

9.7 Komunikacija 2 2 2

Unutar timova i među timovima;

Vođenje dnevnika (rada) i zapisa;

Postizanje ažurnosti, aktualnosti;

Proslijeđivanje podataka.

9.8 Ljudska greška 1 2 2

Vrste i teorije grešaka

Vrste grešaka u zadacima održavanja;

Kontekst grešaka (tj. nezgoda);

Izbjegavanje i svladavanje grešaka.

9.9 Opasnosti na radnome mjestu 1 2 2

Prepoznavanje i izbjegavanje grešaka;

Postupanje u slučajevima nužnosti.

MODUL 10. – DONOŠENJE ZRAČNIH PROPISA

Razina
A B1 B2

10.1 Okvir donošenja uredbi 1 1 1

Uloga međunarodne organizacije civilnog zrakolovstva;

Uloga zajedničkih zrakoplovnih vlasti (JAA);

Uloga uprava punopravnih članica JAA;

Uloga uprava kandidata za članstvo u JAA;

Jedinstveni uvjeti plovidbenosti: povezanost 9A-JAR-OPS-a, 9A-JAR-145, 9A-JAR-66, 9A-JAR-147 i 9A-JAR-a – Održavanje;

Povezanost sa ostalim zračnim upravama.

10.2 9A-JAR-66- Ovlašteno zrakoplovno-tehničko osoblje – Održavanje 2 2 2

Detaljno razumijevanje 9A-JAR-66.

10.3 9A-JAR-145 – Ovlaštene organizacije za održavanje 2 2 2

Detaljno razumijevanje 9A-JAR-145.

10.4 9A-JAR-OPS - Komercijalni zračni prijevoz

a) Općenito 1 1 1

Potvrde zračnoga operatora;

Odgovornosti operatora;

Dokumenti koji se moraju nositi;

Plakatiranje u zrakoplovu (oznake);

b) Pododjeljak M 2 2 2

• Odgovornosti u održavanju;

• Vođenje održavanja;

• Program održavanja zrakoplova;

• Tehnička knjižica zrakoplova;

• Zapisi i knjižice održavanja;

• Izvještavanje o nezgodama/pojavama.

10.5 Certifikacija zrakoplova

a) Općenito – 1 1

Propisi izdavanja potvrda: kao što su 9A-JAR-23/25/27/29;

Izdavanje potvrda tipa;

Dodatna potvrda tipa;

9A-JAR-21 ovlaštenja organizacija za dizajn/proizvodnju.

b) Dokumenti – 2 2

Svjedodžba o plovidbenosti;

Svjedodžba o registraciji;

Potvrda o buci;

Potvrda o težini; (weight schedule)

Dozvola i ovlaštenje za radio stanicu.

5.6 9A-JAR- održavanje
(kada se usvoji) 2 2 2

5.7 Primjenjivi državni i međunarodni zahtjevi za (ako nisu potisnuti od strane 9A-JAR-zahtjeva)

a) 1 2 2

Programe održavanja, provjere i nadzor održavanja; glavnu listu minimalne opreme (MMEL),
listu minimalne opreme (MEL), liste (dispatch deviation lists);

Naredbe plovidbenosti;

Servisne obavijesti, servisne podatke proizvođača;

Preinake (modifications) i popravci;

Dokumentaciju o održavanju: priručnike održavanja, strukturalni priručnik popravljanja, ilustrirane kataloge dijelova, itd.

b) – 1 1

Produljenje plovidbenosti;

Probne letove;

ETOPS, uvjete održavanja i otpreme;

Letenje u svim vremenskim uvjetima, letenje kategorije 2/3 i uvjeti minimalne opreme.

MODUL 11. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI AVIONA

Razina
A B1 B2

11.1 Teorija letenja

11.1.1 Aerodinamika aviona i komande letenja (flight controls) 1 2 –

Rad i efekti:

– kontrola po nagibu: krilca (ailerons) i spojlera;

– kontrola po dubini: elevatora (pomičnih dijelova komandi), stabilatora (nepomičnih dijelova), (variable incedence stabilisers and canards)

– kontrola po smjeru, ograničivač kretanja komande (rudder limiters)

Kontrolno korištenje elevona, ruddervators;

Uređaji (highlift devices), slots, slats, flaps, flapeerons;

Uređaji za uvođenje otpora, spojleri, uređaji za slom uzgona (liftdumpers), zračne kočnice;

Efekti induciranog otpora (wing fences), saw tooth leading edges;

Kontroliranje graničnog sloja, vortex generatori, uređaji za slom uzgona ili uređaji na završecima krila;

Rad i efekt korekcionih površina (trim tabs), balansne i antibalansne površine, servo površine, površine sa federima (spring tabs), ravnotežna masa (mass balance), vođenje komandnih površina (control surface bias), aerodinamične ravnotežne površine;

11.1.2 Brzi let 1 2 –

Brzina zvuka, dozvučni let, transsonični let, nadzvučni let

Machov broj, kritični Machov broj, kompresijski udar, udarni val, aerodinamično zagrijavanje, područna pravila

Čimbenici koji utječu na zračni tok u usisniku motora brzih zrakoplova

Utjecaj sweepbacka na kritični Machov broj

11.2 Strukture konstrukcije zrakoplova – opći pojmovi

a) 2 2 –

Zahtjevi plovidbenosti na strukturalnu čvrstoću

Strukturna klasifikacija, primarna sekundarna, i tercijarna

Pouzdanost, sigurnost, sustav tolerancije grešaka

Identifikacijski sistem zona i stationa

Pritisak, napetost, deformacija, kompresija, smik, uvijanje, tenzija, zamor, hoop stress

Propis o dreniranju i ventilaciji

Propis o instaliranju sustava

Propis o zaštiti od groma

b) 1 2 –

Konstrukcijske metode: trup zrakoplova, okviri trupa zrakoplova, dodatni nosači, oplata zrakoplova, uzdužni nosači trupa, pregrade dijela zrakoplova pod pritiskom, upornji, elementi ojačanja strukture, vezovi nosači strukture, struktura poda, grede, zaštita od korozije, krila, prihvat motora, repne površine

Tehnike spajanja strukture: zakovični spojevi, vijčani spojevi, veze

Metode zaštite površine: kromiranje, galvanska ,zaštita bojanje

Čišćenje površine

Simetrija trupa: održavanje simetrije i kontrola

11.3 Strukture konstrukcije zrakoplova - avioni

11.3.1Trup aviona (ATA 52 / 53 / 56) 1 2 –

Konstrukcija i tlačno brtvljenje

Spoj krila, stabilizatora, nosači podvozja

Instalacija sjedala i sustava za prtljagu

Vrata: konstrukcija, mehanizmi, operacija i sgurnosni mehanizmi

Konstrukcija prozora i vjetrobranskog stakla

11.3.2Krila (ATA 57) 1 2 –

Konstrukcija

Spremnici goriva

Podvozje, nosači, kontrolne površine, opterećenje uzgonom

11.3.3Stabilizatori (ATA 55) 1 2 –

Konstrukcija

Spoj kormila pravca

11.3.4Komandne površine leta (ATA 55 / 57) 1 2 –

Konstrukcija i spojevi

Uravnoteženje: masa i aerodinamika

11.3.5Gondole i nosači 1 2 –

Konstrukcija

Protupožarne pregrade

Nosači motora

11.4 Klimatizacija i izjednačavanje tlaka u kabini (ATA 21)

11.4.1Dovod zraka 1 2 –

Izvori dovoda zraka ukljčujući i motor, APU i zemaljski uređaj

11.4.2Klimatizacija 1 3 –

Sustav klimatizacije

Uređaji za kruženje zraka i pare

Sustav razvođenja

Kontrola protoka, temperature i vlažnosti

11.4.3Izjednačavanje tlaka u kabini 1 3 –

Sustavi za izjednačavanje tlaka u kabini

Kontrola, indikacija, sigurnosni ventili

Kontrola tlaka u kabini

11.4.4Sigurnosne i upozoravajuće naprave 1 3 –

Zaštitni i upozoravajući uređaji

11.5 Instrumenti/avionički sustavi

11.5.1Sustavi instrumenata (ATA 31) 1 2 –

Pitot statika: visinomjer, indikator brzine, indikator vertikalne brzine,

Žiroskop: umjetni horizont, pokazivač pravca, pokazivač smjera, pokazivač horizontalnog položaja zrakoplova, pokazivač i korektor nagiba (turn & bank indicator, turn coordinator)

Kompas: direktno očitanje, daljinsko očitanje

Indikator kuta nagiba, sustav dojave gubitka uzgona

Ostali sustavi indikacije

11.5.2Avionika 1 1 –

Osnove rada sustava:

Automatsko letenje (ATA 22)

Komunikacija (ATA 23)

Sustav navigacije (ATA 34)

11.6 Električna energija (ATA 24) 1 3 –

Instalacija i rad baterija

Proizvodnja istosmjerne struje

Proizvodnja izmjenične struje

Proizvodnja struje u slučaju nužde

Regulacija napona

Raspodjela energije

Transformatori, invertori, ispravljači

Zaštita strujnih krugova

Zemaljski izvori napajanja

11.7 Oprema i unutarnje opremanje (ATA 25)

a) 2 2 –

Propis o opremi za nuždu

Sjedala i pojasevi

b) 1 1 –

Tlocrt kabine

Raspored opreme u kabini

Instalacija unutarnje opreme

Oprema za zabavu

Instalacija kuhinja

Kargo oprema

11.8 Zaštita od požara (ATA 26) 1 3 –

Detekcija dima i požara i sustav za upozorenje

Sustav za gašenje požara

Testiranje sustava

11.9 Komandne površine u letu (ATA 27) 1 3 –

Glavne površine: eleroni, elevatori, kormilo prvca, spojleri

Kontrola uravnoteženja zrakoplova

Aktivna kontrola

Uređaji za povećanje uzgona

Zračne kočnice

Upravljanje sustavom: ručno, hidraulično, pneumatsko, električno, »fly by wire«

Umjetni osjećaj opterećenja na komandama leta, ublaživač bočnih udara u letu, kontrola
u odnosu na Machov broj, ograničivač kormila pravca,

Uravnoteženje sustava

Sustav zaštite od gubitka uzgona

11.10 Sustav goriva (ATA 28) 1 3 –

Način rada sustava

Spremnici goriva

Sustav dovoda

Ispuštanje goriva u zraku, ventiliranje, ocjeđivanje goriva

Unakrižno napajanje goriva iz spremnika i transfer goriva

Indikacija i upozorenje

Dopunjavanje goriva i pražnjenje

Uravnoteženje količine gorivau sustavu

11.11 Hidraulični pogon (ATA 29) 1 3 –

Način rada sustava

Vrste fluida

Spremnici fluida i hidroakumulatori

Izvor tlaka: električni, mehanički, pneumatski

Izvor tlaka u slučaju nužde

Kontrola tlaka

Distribucija snage

Indikacija i sustav upozorenja

Veza s drugim sustavima

11.12 Zaštita od leda i kiše (ATA 30) 1 3 –

Formiranje leda, vrste leda i otkrivanje leda

Sustavi protiv zaleđivanja: električni, vrućim zrakom, kemijski

Sustavi za odleđivanje: električni, pneumatski, kemijski

Zaštitno sredstvo protiv kiše i odstranjivanje kiše

Grijanje pitot cijevi

11.13 Podvozje (ATA 32) 2 3 –

Konstrukcija i ublažavanje udara

Indikacija i upozorenje

Kotači, kočnice, sustav protiv blokiranja i autokočenje

Gume, upravljanje

11.14 Svjetla (ATA 33) 2 3 –

Vanjska: navigacija, slijetanje, taksiranje, led

Unutarnja: kabina, cockpit, prostor za prtljagu

U slučaju nužde

11.15 Kisik (ATA 35) 1 3 –

Način rada sustava: cockpit, kabina

Izvori, spremnici, punjenje i distribucija

Regulacija dovoda

Indikacija i upozorenje

11.16 Pneumatika/Vacuum (ATA36) 1 3 –

Način rada sustava

Izvori: motor/APU, kompresori, spremnici, zemaljski uređaji

Kontrola tlaka

Distribucija

Indikacija i upozorenje

Veza s ostalim sustavima

11.17 Voda i otpad (ATA38) 2 3 –

Način rada sustava, dovod, distribucija, servisiranje i ispuštanje

Način rada WC-a, ispiranje i servisiranje

Korozija

18.18 Ugrađeni sustav održavanja (ATA 45) 1 2 –

Centralni kompjuter

Sustav za usnimavanje podataka

Sustav baza podataka

Nadziranje grešaka

Ispis

MODUL 12. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI HELIKOPTERA

Razina
A B1 B2

12.1 Teorija letenja – Aerodinamika rotirajućeg krila 1 2 –

Terminologija:

Učinci žiroskopske precesije

Reakcija okretnog momenta i kontrola pravca

Asimetrija uzgona, gubitak uzgona na kraku rotora

Tendencija translacije i korekcija

Koriolisov efekt i kompenzacija

Polje sila, snaga motora, korak kraka

Autorotacija

Zemaljski utjecaj

12.2 Sustav upravljanja zrakoplovom u letu 2 3 –

Ciklička promjena koraka

Kolektivna promjena koraka

Njihajuća ploča

Kontrola pravca: kontrola okretnog momenta, repni rotor, puštanje zraka

Glava rotora: konstrukcija i operativne karakteristike

Ublaživači krakova: konstrukcija i karakteristike

Krakovi rotora: konstrukcija i način učvšćenja krakova glavnog i repnog rotora

Uravnoteženje: fiksni i fleksibilni stabilizatori

Način rada:ručni, hidraulični, električni, i »fly by wire«

Umjetni osječaj opterećenja

Balansiranje i korekcija

12.3 Praćenje krakova i analiza vibracija 1 3 –

Poravnanje rotora

Praćenje glavnog i repnog rotora

Statičko i dinamičko balansiranje

Vrste vibracija, način reduciranja vibracija

Rezonancija tla

12.4 Prenos snage 1 3 –

Mjenjačke kutije glavnog i repnog rotora

Spojke, kočnice rotora

12.5 Struktura zmaja

a) 2 2

Zahtjevi plovidbenosti opterećenje strukture

Strukturna klasifikacija: primarna, sekundarna, tercijarna

Zaštita od grešaka, zaštita života, kriterij tolerancija grešaka

Identifikacija sustava po zonama i stationima

Naprezanje, specifična deformacija, ugibanje, kompresija, uvijanje, »hoop stress«, zamor materijala

Propisi o ventiliranju i dreniranju

Propisi o instalaciji sustava

Propis o zaštiti od udara groma

b)

Konstrukcijske metode: trup zrakoplova, oplata zmaja, okviri trupa, dodatni nosači, uzdužni nosači, profili, strukturni ojačivači, upornji, veze, nosači, pregrade

Zaštita protiv korozije

Vrata: konstrukcija, mehanizmi, način rada, sigurnosni elementi

Konstrukcija prozora i vjetrobranskih stakala

Spremnici za gorivo

Protupožarne stijenke

Pričvršćenje motora

Tehnike spajanja: zakovični spojevi, zatični spojevi, čvrste veze

Zštita površina: kromiranje, anodna zaštita, bojanje

Čišćenje površina

Kontrola simetrije trupa

12.6 Klimatizacija (ATA 21)

12.6.1 Dovod zraka 1 2 –

Izvori dovoda zraka ukljčujući i motor, APU i zemaljski uređaj

12.6.2 Klimatizacija 1 3 –

Sustav klimatizacije

Uređaji za kruženje zraka i pare

Sustav razvođenja

Kontrola protoka, temperature i vlažnosti

12.7 Instrumenti/avionički sustavi

12.7.1 Sustavi instrumenata (ATA 31) 1 2 –

Pitot statika: visinomjer, indikator brzine, indikator vertikalne brzine,

Žiroskop: umjetni horizont, pokazivač pravca, pokazivač smjera, pokazivač horizontalnog položaja
zrakoplova, pokazivač i korektor nagiba (turn & bank indicator, turn coordinator)

Kompas: direktno očitanje, daljinsko očitanje

Indikator kuta nagiba, sustav dojave gubitka uzgona

Ostali sustavi indikacije

12.7.2 Avionika 1 1 –

Osnove rada sustava:

Automatsko letenje (ATA 22)

Komunikacija (ATA 23)

Sustav navigacije (ATA 34)

12.8 Električna energija (ATA 24) 1 3 –

Instalacija i rad baterija

Proizvodnja istosmjerne struje

Proizvodnja izmjenične struje

Proizvodnja struje u slučaju nužde

Regulacija napona

Raspodjela energije

Transformatori, invertori, ispravljači

Zaštita strujnih krugova

Zemaljski izvori napajanja

12.9 Oprema i unutarnje opremanje (ATA 25)

a) 2 2 –

Propis o opremi za nuždu

Sjedala i pojasevi

Sustavi dizanja

b) 1 1 –

Tlocrt kabine

Sustav plutanja u nuždi

Raspored opreme u kabini

Instalacija unutarnje opreme

Kargo oprema

12.10 Zaštita od požara (ATA 26) 1 3 –

Detekcija dima i požara i sustav za upozorenje

Sustav za gašenje požara

Testiranje sustava

12.11 Sustav goriva (ATA 28) 1 3 –

Način rada sustava

Spremnici goriva

Sustav dovoda

Ispuštanje goriva u zraku, ventiliranje, ocjeđivanje goriva

Unakrižno napajanje goriva iz spremnika i transfer goriva

Indikacija i upozorenje

Dopunjavanje goriva i pražnjenje

Uravnoteženje količine gorivau sustavu

12.12 Hidraulični pogon (ATA 29) 1 3 –

Način rada sustava

Vrste fluida

Spremnici fluida i hidroakumulatori

Izvor tlaka: električni, mehanički, pneumatski

Izvor tlaka u slučaju nužde

Kontrola tlaka

Distribucija snage

Indikacija i sustav upozorenja

Veza s drugim sustavima

12.13 Zaštita od leda i kiše (ATA 30) 1 3 –

Formiranje leda, vrste leda i otkrivanje leda

Sustavi protiv zaleđivanja: električni, vrućim zrakom, kemijski

Sustavi za odleđivanje: električni, pneumatski, kemijski

Zaštitno sredstvo protiv kiše i odstranjivanje kiše

Grijanje pitot cijevi

12.14 Podvozje (ATA 32) 2 3 –

Konstrukcija i ublažavanje udara

Indikacija i upozorenje

Kotači, kočnice, sustav protiv blokiranja i autokočenje

Gume, upravljanje

12.15 Svjetla (ATA 33) 2 3 –

Vanjska: navigacija, slijetanje, taksiranje, led

Unutarnja: kabina, cockpit, prostor za prtljagu

U slučaju nužde

12.16 Pneumatika/Vacuum (ATA36) 1 3 –

Način rada sustava

Izvori: motor/APU, kompresori, spremnici, zemaljski uređaji

Kontrola tlaka

Distribucija

Indikacija i upozorenje

Veza s ostalim sustavima

MODUL 13. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI

Razina
A B1 B2

13.1 Teorija letenja

a) Aerodinamika zrakoplova i sustavi za upravljanje zrakoplova u letu – – 1

operacije i učinak:

kontrola oko uzdužne osi: eleroni i spojleri;

vertikalna kontrola nagiba: elevatori, stabilatori, promjenljivi stabilizatori upada, kanardi

kontrola oko vertikalne osi: limiteri kormila pravca

kontrola upotrebom elevona, ruddervatora

uređaji uzgona: slotovi, slatovi, flapsovi

uređaji čeonog otpora: spojleri, ublaživači uzgona, zračne kočnice

operacija i učinak trimera, servo trimera, kontrola površina pod kutem

b) Brzi let – – 1

brzina zvuka, dozvučni let, transsonični let, nadzvučni let

Machov broj, kritični Machov broj

c) Aerodinamika rotirajućeg krila – – 1

Terminologija;

Djelovanje i učinak ciklične promjene koraka rotora, djelovanje i učinak kolektivne promjene koraka rotora, uravnoteženje okretnog momenta

13.2 Struktura - općenito

a) – – 1

Osnove strukturnih sustava

b) – – 2

Identifikacijski sustav oznake položaja strukture (zonal, station)

Električno povezivanje

Zaštita od udara groma

13.3 Automatsko letenje (ATA 22) – – 3

Osnove automatskog letenja uključujući radne principe i tekuću terminologiju

Obrada komandnih signala

Vrste operacija: kontrola zrakoplova po visini, pravcu, i uzdužnoj osi

Ublaživač skretanja

Sustavi za povećanje stabilnosti kod helikoptera

Automatska kontrola ravnoteže

Navigacijski input autopilota

Automatska kontrola potiska motora (autothrottle)

Sustav automatskog sletanja: principi i kategorije, vrste operacija, prilaz, položaj praga piste, slijetanje, prekid slijetanja, sustav praćenja grešaka

13.4 Komunikacija/Navigacija (ATA 23 / 34) – – 3

Osnove širenja radiovalova, antene, prenosne linije, komunikacija, prijemnici i predajnici

Radni principi sljedećih sustava:

- Komunikacija na vrlo visokoj frekvenciji (VHF)

- Komunikacija na visokoj frekvenciji (HF)

- Audio

- Emergency Locator predajnik (ELT)

- Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini

- Visokofrekventni višesmjerni radiopredajnik (VOR)

- Radiokompas (ADF)

- Sustav za instrumentalno slijetanje (ILS)

- Sustav za mikrovalno slijetanje (MLS)

- Sustav za usmjeravanje leta (flight director system)

- Oprema za određivanje udaljenosti (DME)

- Doppler navigacija

- Prostorna navigacija, RNAV sustavi

- Sustavi upravljanja letom (FMS)

- Sustavi satelitske navigacije (GPS, GNSS)

- Inercijalni navigacijski sustav

- Sekundarni nadzorni radar, ATC predajnik

- Sustav upozoravanja na sudar (TCAS)

- Meteorološki radar

- Radio visinomjer

- ARINC komunikacija i report

13.5 Električna energija (ATA 24) 1 3 –

Instalacija i rad baterija

Proizvodnja istosmjerne struje

Proizvodnja izmjenične struje

Proizvodnja struje u slučaju nužde

Regulacija napona

Raspodjela energije

Transformatori, invertori, ispravljači

Zaštita strujnih krugova

Zemaljski izvori napajanja

13.6 Oprema i unutrašnje opremanje (ATA 25) – – 3

Zahtjevi za elektronsku opremu u slučaju nužde

Oprema za zabavu

13.7 Komandne površine u letu (ATA 27)

a) – – 1

Glavne površine: eleroni, elevatori, kormilo prvca, spojleri

Kontrola uravnoteženja zrakoplova

Aktivna kontrola

Uređaji za povećanje uzgona

Zračne kočnice

Upravljanje sustavom: ručno, hidraulično, pneumatsko, električno, »fly by wire«

Umjetni osjećaj opterećenja na komandama leta, ublaživač bočnih udara u letu, kontrola
u odnosu na Machov broj, ograničivač kormila pravca,

Uravnoteženje sustava

Sustav zaštite od gubitka uzgona

b) – – 2

Sustav operiranja: električni, »fly by wire«

13.8 Sustavi instrumenata (ATA 31) – – 2

Klasifikacija

Atmosfera

Terminologija

Sustavi i uređaji za mjerenje tlaka

Pitostatički sustavi

Visinomjeri

Indikatori vertikalne brzine

Indikatori brzine

Machmetri

Obavijesti o visini leta, sustavi upozorenja

Air data računala

Pneumatski sustavi instrumenata

Uređaji za direktno očitavanje pritiska i temperature

Sustavi indikacije temparature

Sustavi indikacije količine goriva

Žiroskop

Umjetni horizont

Indikatori klizanja

Žiroskop pravca

Sustav upozoravanja približavanja zemlji

Kompas

Sustav snimanja parametara leta

Elektronski sustav instrumenata leta

Instrumentalni sustav upozorenja uključujući glavni sustav upozorenja i centralni panel

Sustavi upozorenja gubitka uzgona i nagibnog kuta

Indikacija i mjerenje vibracija

13.9 Svjetla (ATA 33) – – 3

Vanjska: navigacija, slijetanje, taksiranje, led

Unutarnja: Kabina, pilotska kabina, kargo

U slučaju nužde

13.10 Ugrađeni sustav održavanja (ATA 45) – – 2

Centralni kompjuter

Sustav za usnimavanje podataka

Sustav baza podataka

Nadziranje grešaka

Ispis

MODUL 14. POGON

Razina
A B1 B2

1.1 Turbinski motori

a) – – 1

Strukturni sklop i rad turbomlaznih, turboventilatorskih, turboosovinskih i turboprop motora.

b) – – 2

Elektronska kontrola motora (electronic engine control) i sustavi za miješanje goriva i zraka (fuel metering systems) (FADEC).

14.2 Sustavi indiciranja motora (engine indicating systems) – – 2

Temperatura ispušnih plinova/sustavi mjerenja temperature u međufazi turbina(interstage turbine temperature systems);

Brzina motora;

Pokazivanje potiska motora: Omjer pritiska motora (EPR), sustavi za mjerenje (engine turbine discharge pressure)/jer pipe pressure systems.

Pritisak i temperatura ulja;

Pritisak, temperatura i protok goriva;

Pritisak punjenja cilindara;

Okretni moment motora;

Brzina elise.

MODUL 15. TOPLINSKI MOTOR SA TURBINOM

Razina
A B1 B2

15.1 Osnove 1 2 –

Potencijalna energija, kinetička energija, Newtonovi zakoni kretanja, Brytonov ciklus;

Veza između sile, rada, snage, energije, brzine, ubrzanja;

Strukturni sklop i rad turbomlaznih, turboventilatorskih, turboosovinskih, turboprop motora.

15.2 Karakteristike motora – 2 –

Statički potisak motora, efektivni potisak motora, (choked nozzle thrust), raspodjela potiska, rezultatni potisak, potisak konjske snage, jednaka snaga dobivena na osovini turbine(shaft horsepower), specifična potrošnja goriva;

Efikasnost motora;

Omjer (ukupne zračne mase koja prolazi kroz fan motora i zračne mase koja prolazi kroz plinski generator)(by-pass ratio) i EPR;

Pritisak, temperatura i brzina protoka plina; (engine ratings), statični potisak, utjecaj brzine, visine i toploga podneblja, (»suha snaga«- flat rating), ograničenja.

15.3 (Inlet) 2 2 –

Dio kompresora za vođenje stabilne struje zraka(compressor inlet ducts)

Efekti raznih inlet konfiguracija.

Zaštita od leda.

15.4 Kompresori 1 2 –

Aksijalni i centrifugalni tipovi;

Strukturna svojstva i principi rada i aplikacije;

Balansiranje ventilatora;

Rad;

Uzroci i posljedice stallinga i pumpanja kompresora;

Metodi kontroliranja toka zraka: bleed velve(ventil), (variable inlet guide vanes), (variable stator vanes), (rotating stator blades);

Omjer kompresora.

15.5 Sekcija za izgaranje 1 2 –

Strukturna svojstva i principi rada.

15.6 Turbinska sekcija 2 2 –

Rad i karakteristike različitih tipova lopatica turbina;

Spajanje (ugradnja) lopatica sa diskom (disk pločicom);

(nozzle guide vanes);

Uzroci i posljedice (of turbine blade stress and creep).

15.7 Ispuh (exhaust) 1 2 –

Strukturna svojstva i principi rada;

(convergent, divergent and variable area nozzles);

Smanjenje buke motora;

Reverseri potiska.

15.8 Površine koje nose opterećenje i brtvljenje (seals) – 2 –

Strukturna svojstva i principi rada.

15.9 Lubrikanti i goriva 1 2 –

Svojstva i specifikacije;

Dodaci gorivu;

Predostrožnost glede sigurnosti.

15.10 Sustavi lubrikacije 1 2 –

Rad sustava/osnova i elementi.

15.11 Sustavi goriva (fuel systems) 1 2 –

Kontrola rada motora i sustavi za miješanje goriva i zraka uključujući elektronsku kontrolu motora
(FADEC);

Osnova i elementi sustava.

15.12 Zračni sustavi 1 2 –

Rad sustava raspodjele zraka u motoru i sustava kontrole odleđivanja (anti-ice), uključujući unutrašnji
rashladni sustav, brtvljenje i vanjski (air services).

15.13 Sustavi za pokretanje i paljenje 1 2 –

Rad sustava motora za pokretanje i njegovih komponenata;

Sustavi i komponente za paljenje;

Uvjeti održavanja sigurnosti.

15.14 Sustavi za paljenje motora 1 2 –

Temperatura ispušnih plinova/temperatura međufaza turbina;

Indiciranje potiska motora: EPR, (engine turbine discharge pressure or jer pipe pressure systems);

Pritisak i temperatura ulja;

Pritisak i protok goriva;

Brzina motora;

Mjerenje i indikacija vibracije;

Moment otpora;

Snaga.

15.15 Sustav za povećanje snage – 1 –

Operacija i primjena

Injektiranje vode, smjesa voda-metanol

Komore za dodatno izgaranje

15.16 Torboprop motori 1 2 –

Slobodna turbina, turbina s plinskom vezom, turbina sa zupčastom vezom

Reduktori

Integrirana kontrola motora i propelera

Zaštita od prekoračenja broja okretaja

15.17 Turbinski motori za pogon helikoptera 1 2 –

Izrada, pogonski sustavi, reduktori, spojke, kontrolni sustavi

15.18 Pomoćni izvor snage (APU) 1 2 –

Upotreba, način rada, sustavi zaštite

15.19 Instalacija pogonske grupe 1 2 –

Izvedba protupožarnih stijenki, poklopaca, akustičnih panela, okova motora, antivibracijskih okova,
crijeva, cijevi, dovoda, konektora, ožičenja, kontrolnih kablova i poluga, okova za dizanje, ispusnih otvora

15.20 Sustavi za zaštitu od požara 1 2 –

Način rada, detekcija i sustavi za gašenje

15.21 Praćenje parametara motora i rad na zemlji 1 3 –

Postupci za startanje i probu motora na zemlji

Tumačenje izlazne snage i ostalih parametara motora

Praćenje rada motora (uključujući analizu ulja, vibracije i pregled boroskopom)

Pregled motora i komponenata prema kriterijima proizvođača

Pranje motora (kompresora)

Udar stranog tijela u motor

15.22 Skladištenje motora i zaštita – 2 –

Konzerviranje i dekonzerviranje motora i motornih komponenata i sustava

MODUL 16. KLIPNI MOTORI

Razina
A B1 B2

16.1 Osnove 1 2 –

Mehanički, toplinski i volumetrički učinci

Radni ciklusi

Radna zapremina i kompresijski omjer

Vrsta motora i redoslijed paljenja

16.2 Performanse motora 1 2 –

Proračun i izmjere snage

Čimbenici koji utječu na snagu motora

Smjesa goriva, pretpaljenje

16.3 Konstrukcija motora 1 2 –

Kućište motora, radilica, bregasto vratilo, korito motora

Reduktor

Klipovi i cilindri

Spojno polužje, usis, ispuh

Sustav ventila

Reduktor propelera

16.4 Sustav goriva

16.4.1 Rasplinjači 1 2 –

Vrste, konstrukcija i način rada

Zaleđivanje i grijanje

16.4.2 Direktno ubrizgavanje goriva 1 2 –

Vrste, konstrukcija i način operiranja

16.5 Startanje i sustav paljenja 1 2 –

Sustav za startanje

Tipovi magneta; konstrukcija, način rada

Ožičenje visokog napona, svječice

Niskonaponski i visokonaponski sustavi

16.6 Indukacija, ispuh i rashladni sustav 1 2 –

Konstrukcija i način rada indukcijskog sustava uključujući alternativni zarčni sustav

Ispušni i rashladni sustav

16.7 Tlačno punjenje/Turbo punjenje 1 2 –

Principi i svrha tlačnog punjenja i utjecaj na parametre motora

Konstrukcija i način rada tlačnih/turbo sustava

Terminologija, sustavi kontrole, sustavi zaštite

16.8 Maziva i goriva 1 2 –

Svojstva i specifikacija

Aditivi za gorivo

Mjere opreza

16.9 Sustav podmazivanja 1 2 –

Način rada, shema, sastavni dijelovi

16.10 Sustav indikacije motora 1 2 –

Broj okretaja motora

Temperatura glave cilindara

Pritisak i temperatura ulja

Temperatura ispušnih plinova

Pritisak i protok goriva

Pritisak punjenja motora

16.11 Instalacija pogonske grupe 1 2 –

Izvedba protupožarnih stijenki, poklopaca, akustičnih panela, okova motora, antivibracijskih okova, crijeva, cijevi, dovoda, konektora, ožičenja, kontrolnih kablova i poluga, okova za dizanje, ispusnih otvora

16.12 Praćenje parametara motora i rad na zemlji 1 3 –

Postupci za startanje i probu motora na zemlji

Tumačenje izlazne snage i ostalih parametara motora

Praćenje rada motora (uključujući analizu ulja, vibracije i pregled boroskopom

Pregled motora i komponenata prema kriterijima proizvođača

16.13 Skladištenje motora i zaštita – 2 –

Konzerviranje i dekonzerviranje motora i motornih komponenata i sustava

MODUL 17. PROPELER

Razina
A B1 B2

17.1 Osnove 1 2 –

Teorija krakova

Veliki/mali kut kraka, povratni kut, napadni kut, broj okretaja

Klizanje propelera

Aerodinamična, centrifugalna i potisna sila

Okretni moment

Zračni tok na napadnom kutu kraka

Vibracije i rezonancije

17.2 Konstrukcija propelera 1 2 –

Konstrukcione metode i materijali upotrebljeni kod kompozitnih i metalnih propelera

Položaj kraka, gornja površina kraka, trup kraka, donja površina kraka, hub

Propeleri sa promjenjivim i nepromjenjivim korakom, konstana brzina vrtnje propelera

Instalacija propelera/kape propelera

17.3 Kontrola koraka propelera 1 2 –

Kontrola brzine i metode promjene koraka

Postavljanje propelera na nož i negativni korak

Zaštita od prekoračenja brzine vrtnje

17.4 Sinhroniziranje propelera – 2 –

Oprema za sinhroniziranje propelera

17.5 Zaštita od zaleđivanja 1 2 –

Električna oprema za odleđivanje i fluidi za odleđivanje

17.6 Održavanje propelera 1 3 –

Statičko i dinamičko balansiranje

Praćenje karakova

Procjena oštećenja krakova, erozija, korozija, udar stranih predmeta, delaminacija

Radovi na propeleru/sheme popravka

Rad motora propelera

  

DODATAK 2

Obrazac zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova i primjer formata dozvole

Ovaj dodatak sadržava primjer 9A-JAR-66 dozvole za održavanje zrakoplova i odgovarajući obrazac zahtjeva za takvu dozvolu.

Valja napomenuti sljedeće: da bi 9A-JAR-145 osoblje za izdavanje Potvrda moglo izdati 9A-JAR 145.50 potvrdu o otpuštanju zrakoplova u uporabu, osoba mora imati:

a) Valjanu 9A-JAR-66 dozvolu za održavanje zrakoplova odgovarajućega opsega,

i

b) Valjanu 9A-JAR-145 autorizaciju (certification authorisation) odgovarajućega opsega.

Za informaciju, stvarna 9A-JAR-66 dozvola za održavanje zrakoplova koju je izdalo nadležno tijelo može imati drugačiji raspored stranica i može biti bez graničnih linija (divider lines).

S obzirom na stranicu koja se odnosi na ovlaštenje za tip zrakoplova nadležno tijelo može izdati ovu stranicu sve dok prvo ovlaštenje za tip zrakoplova ne treba indosirati/potvrditi i trebat će izdati više od jedne stranice koja se odnosi na ovlaštenje za tip zrakoplova kada treba navesti veći broj stavki.

Unatoč ovome, svaka izdana stranica bit će u ovome formatu i sadržavat će određene informacije za tu stranicu.

Kada nema nikakvih ograničenja, stranica sa ograničenjima bit će izdana sa napomenom »Nema ograničenja«.

    NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNIM

  
zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja te programima za stručno osposobljavanje, provjeru i utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovno-tehničkog osoblja (9A-JAR-66) –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !