Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produživanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima helikoptera ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11, XX/13, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 03.05.2010 Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produživanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima helikoptera

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1310

Na temelju članka 142.L505073 točke 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU – PILOTIMA HELIKOPTERA

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti i način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja pilota helikoptera, programi za stručno osposobljavanje, provjeru i utvrđivanje stručne sposobnosti i uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje pilota helikoptera.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. JAA (Joint Aviation Authorities): pridruženo tijelo Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference – ECAC) sastavljeno od predstavnika tijela nadležnih za donošenje propisa iz civilnog zrakoplovstva država članica;

2. država članica JAA (JAA Member State): država koja je potpisnica Sporazuma o razvoju, prihvaćanju i provedbi zajedničkih zrakoplovnih propisa (Joint Aviation Requirements – JAR) koji je sklopljen na Cipru, 11. rujna 1990.;

3. JAR-FCL (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licencing): skup zrakoplovnih propisa o uvjetima i načinu stjecanja pilotskih dozvola i ovlaštenja. JAR-FCL 2 sadrži propise o izdavanju dozvola članovima letačke posade – pilotima helikoptera;

4. nadležno tijelo (Authority): tijelo u čijem su djelokrugu stručni poslovi, te poslovi nadzora sigurnosti u zračnom prometu; Agencija za civilno zrakoplovstvo;

5. dozvola pilota helikoptera (pilot licence – helicopter): dokument na osnovu kojeg se imatelju dopušta obavljanje dužnosti člana letačke posade helikoptera u skladu s ovlaštenjima iz dozvole i u ovisnosti o vrsti dozvole koju posjeduje;

6. organizacija za letačko osposobljavanje (Flying Training Organisation – FTO): pravna osoba ovlaštena za provođenje stručnog osposobljavanja za stjecanje pilotskih dozvola i ovlaštenja (u daljnjem tekstu: FTO);

7. organizacija za osposobljavanje za tip (Type Rating Training Organisation – TRTO): pravna osoba ovlaštena za provođenje stručnog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za tip (u daljnjem tekstu: TRTO);

8. PPL organizacija (PPL Registered Facility): pravna osoba ovlaštena za provođenje stručnog osposobljavanja za stjecanje dozvola privatnih pilota prema JAR-FCL 2.125.

Dozvole i ovlaštenja

Članak 3.

(1) Dozvole i ovlaštenja pilota helikoptera stječu se, izdaju, produžavaju i obnavljaju u skladu s odredbama Dodatka Sekcije 1 JAR-FCL 2 (Zahtjevi) ovoga Pravilnika i Sekcije 2 JAR-FCL 2 (Prihvatljivi načini udovoljavanja – AMC i Priručnik s tumačenjima i pojašnjenjima – IEM).

(2) Sekcija 1 JAR-FCL 2, iz stavka 1. ovoga članka, podijeljena je na Pododjeljke od A do J:

A – Opći uvjeti;

B – Pilot učenik (Helikopter);

C – Dozvola privatnog pilota (Helikopter) PPL(H);

D – Dozvola profesionalnog pilota (Helikopter) CPL(H);

E – Ovlaštenje za instrumentalno letenje (Helikopter) IR(H);

F – Ovlaštenje za tip (Helikopter) ;

G – Dozvola prometnog pilota (Helikopter) ATPL(H);

H – Ovlaštenje instruktora (Helikopter);

I – Ispitivači (Helikopter);

J – Zahtjevi u svezi teorijskog znanja i postupaka provođenja ispita teorijskog znanja za dozvole profesionalnih pilota i ovlaštenje za instrumentalno letenje

Stručno osposobljavanje

Članak 4.

(1) Stručno osposobljavanje članova letačke posade – pilota helikoptera smiju obavljati pravne osobe koje udovoljavaju propisanim uvjetima i koje za to ovlasti nadležno tijelo.

(2) Organizacija za letačko osposobljavanje za stjecanje pilotskih dozvola mora udovoljavati uvjetima iz Sekcije 1 Pododjeljak A – Dodatak 1a JAR-FCL 2.055.

(3) Organizacija za osposobljavanje za tip mora udovoljavati uvjetima iz Sekcije 1 Pododjeljak A – Dodatak 2 JAR-FCL 2.055.

(4) PPL organizacija mora udovoljavati uvjetima iz Sekcije 1, Pododjeljka C Dodataka 1 i 2 JAR-FCL 2.125.

Programi za stručno osposobljavanje

Članak 5.

(1) Stručno osposobljavanje za stjecanje dozvola i ovlaštenja obavlja se prema programima koje odobri nadležno tijelo.

(2) Organizacija za letačko osposobljavanje, organizacija za osposobljavanje za tip i organizacija za osposobljavanje privatnih pilota aviona,dužne su izraditi programe iz stavka 1. ovoga članka u skladu s programima iz Sekcije 2 JAR-FCL 2 (Prihvatljivi način udovoljavanja – AMC i Priručnik s tumačenjima i pojašnjenjima – IEM).

Svjedodžbe, dozvole, potvrde, obrasci

Članak 6.

(1) Agencija za civilno zrakoplovstvo će izraditi svjedodžbe, dozvole, potvrde i obrasce u skladu sa predlošcima svjedodžaba, dozvola, potvrda i obrazaca iz Dodatka ovoga Pravilnika kao dio svojih internih dokumenata te obrasce koje ispunjavaju stranke objaviti na svojim službenim internetskim stranicama.

(2) Svjedodžbe, dozvole, potvrde i obrasci iz stavka 1. ovoga članka će na odgovarajućim mjestima i u odgovarajućem padežu sadržavati pojmove »Republika Hrvatska« i »Agencija za civilno zrakoplovstvo«.

Tumačenje

Članak 7.

(1) Sekcija 1 JAR-FCL 2 ovoga Pravilnika izrađena je u skladu s odredbama JAR-FCL 2 (Amandman 1, 2, 3, 4, 5 i 6) i tiskana je uz ovaj Pravilnik te čini njegov sastavni dio.

(2) Sekcija 2 JAR-FCL 2 i Dodatak 1 JAR-FCL 2.470 Sekcije 1, na koje upućuju odredbe ovoga Pravilnika, prihvaćaju se u izvornom obliku na engleskom jeziku (Amandman 1, 2, 3, 4, 5 i 6).

(3) Zadnja verzija administrativnih smjernica – JAA AGM (Administrative and Guidance Material – Section 5), prihvaća se kao preporučena praksa za obavljanje administrativnih poslova i procedura koje obavlja Agencija za civilno zrakoplovstvo.

(4) U slučaju nejasnoća ili različitog tumačenja odredaba iz Sekcije 1 ovoga Pravilnika, koristit će se izvorni tekst Sekcije 1 JAR-FCL 2 na engleskom jeziku (Amandman 6).

(5) Sljedeći dokumenti na koje upućuju odredbe ovoga Pravilnika, prihvaćaju se u izvornom obliku na engleskom jeziku:

– JAR-FSTD(H) – Sekcija 1, prvo izdanje, 1. svibnja 2008.

– JAR- FSTD (H) – Sekcija 2 – Advisory Circulars Joint (ACJ)

– JAR- FSTD (H) – Knjiga broj 2

(6) Zadnja verzija administrativnih smjernica – JAA AGM (Administrative and Guidance Material – Section 6), prihvaća se kao preporučena praksa za obavljanje administrativnih poslova i procedura koje obavlja Agencija za civilno zrakoplovstvo.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju- pilotima helikopteraL505075 (»Narodne novine«, 93/05 i 11/07).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/35

Urbroj: 530-09-10-2

Zagreb, 9. travnja 2010.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK

JAR FCL 2 – LICENCIRANJE LETAČKOG OSOBLJA (HELIKOPTERI)

PODODJELJAK A – OPĆI UVJETI

JAR-FCL 2.001 Definicije i kratice

(vidi IEM FCL 2.001)

Kategorija (zrakoplova) – Category (of aircraft)

Razvrstavanje zrakoplova prema njegovim osnovnim karakteristikama, npr. avion, helikopter, jedrilica, slobodni balon.

Zamjena (dozvole) – Conversion (of licence) Izdavanje JAR-FCL dozvole na osnovu dozvole izdane u zemlji koja nije članica JAA.

Kopilot – Co-pilot

Kopilot je pilot koji nije zapovjednik zrakoplova, a koji upravlja helikopterom registriranim za višečlanu letačku posadu prema listi tipova zrakoplova, isključujući pilota koji je u helikopteru na osposobljavanju za dozvolu ili ovlaštenje.

Nalet s instruktorom – Dual instruction time

Nalet u helikopteru, simulatoru ili zemaljskom uređaju tijekom kojeg odgovarajuće ovlašteni instruktor obavlja letačko oposobljavanje.

Nalet Flight time

Ukupno vrijeme od trenutka kada helikopter pokrene rotor do trenutka kad helikopter završi let i kada se rotor zaustavi.

Uređaj za simulaciju leta – Flight Simulation Training Device (FSTD)

Bilo koji uređaj koji zamjenjuje djelomično ili u cijelosti, tip helikoptera, sustave i uključujući uređaje koji se koriste za opće (ne točno određene) procedure koje su dio osposobljavanja, a uređaj mora biti odobren za tu svrhu u skladu sa JAR-FSTD(H).

Instrumentalni nalet – Instrument time

Instrumentalni nalet u zrakoplovu ili na zemaljskim uređajima.

Instrumentalni nalet – u zrakoplovu – Instrument flight time

Nalet tijekom kojeg pilot upravlja zrakoplovom u letu, isključivo uz pomoć instrumenata.

Instrumentalni nalet – na zemaljskim uređajima – Instrument ground time

Vrijeme simuliranog letenja po instrumentima s instruktorom na uređaju za vježbanje navigacijskih postupaka ili simulatoru (Sinthetic training devices – STDs).

Suradnja višečlane posade – Multi-crew co-operation

Suradnja članova letačke posade u timskom radu, pod vodstvom zapovjednika helikoptera.

Helikopteri s višečlanom letačkom posadom – Multi-pilot helicopters

Helikopteri kojima se operira sa kopilotom u skladu sa letačkim priručnikom (Flight manual) ili AOC odobrenjem (JAR-OPS) ili jednakovrijednim dokumentom.

Noć – Night

Razdoblje između kraja večernjega civilnog sumraka i početka jutarnjega civilnog sumraka, ili drugo razdoblje između zalaska i izlaska sunca, kako propiše nadležno tijelo.

Privatni pilot – Private pilot

Pilot, imatelj dozvole, koji ne smije upravljati helikopterom u operacijama za koje se daje naknada.

Profesionalni pilot – Professional pilot

Pilot, imatelj dozvole, koji smije upravljati helikopterom u operacijama za koje se daje naknada.

Provjere stručnosti – Proficiency checks

Demonstracija stručne osposobljenosti, koja uključuje i usmeno ispitivanje, ako ispitivač to smatra potrebnim, a u svrhu obnavljanja ili produženja valjanosti ovlaštenja.

Ovlaštenje – Rating

Upis u dozvolu koji određuje posebne uvjete, privilegije ili ograničenja sadržana u dozvoli.

Obnavljanje valjanosti (ovlaštenja ili odobrenja) – Renewal (of e.g. a rating or approval)

Administrativni postupak koji slijedi nakon ispunjavanja određenih uvjeta, a u svrhu obnavljanja ovlaštenja ili odobrenja za određeno razdoblje poslije njihova isteka.

Produljenje valjanosti (dozvole ili odobrenja) – Revalidation (of e.g. rating or approval)

Administrativni postupak koji se provodi unutar valjanosti odobrenja ili ovlaštenja, i dopušta imatelju odobrenja ili ovlaštenja, daljnje provođenje poslova za određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta.

Helikopter s jednim pilotom – Single pilot helicopters

Helikopteri koji imaju odobrenje da njima upravlja samo jedan pilot.

Operacije s jednim pilotom – Single-pilot operations

Operacije koje se izvode s jednim pilotom.

Provjera praktične osposobljenosti – Skill test

Provjera praktične osposobljenosti je provjera osposobljenosti radi izdavanja dozvole ili ovlaštenja koja uključuje i usmeno ispitivanje ako ispitivač to smatra potrebnim.

Samostalan nalet – Solo flight time

Nalet tijekom kojeg je učenik pilot jedina osoba u helikopteru.

Nalet učenika u svojstvu zapovjednika – Flight time as student pilot–in-command (SPIC)

Nalet tijekom kojeg instruktor letenja ne utječe na odluke ili upravljanje helikopterom, već samo nadgleda radnje učenika, koji leti u svojstvu zapovjednika helikoptera.

Motorna jedrilica – Touring motor glider

Zrakoplov koji ima svjedodžbu o plovidbenosti izdanu ili prihvaćenu od države članice JAA s ugrađenim motorom i elisom koji se ne mogu uvući, uz one date u Dodatku 1 JAR–FCL 1.215.

TMG mora biti sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom, a u skladu s letačkim priručnikom.

Tip zrakoplova – Type of aircraft

Svi zrakoplovi jednakog osnovnog dizajna, uključujući modifikacije koje ne utječu na način upravljanja, karakteristike leta ili sastav letačke posade.

Za kratice vidi IEM FCL2.001.

JAR-FCL 2.005 Primjenjivost

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.005)

(vidi AMC FCL 2.005 i 2.015)

(vidi JAR-FCL 2.010(a)(4))

(a) Općenito

(1) Odredbe navedene u JAR-FCL-u odnose se na osposobljavanja, testiranja i prijave za izdavanje dozvole, ovlaštenja, odobrenja ili svjedodžbe, dobivene od nadležnog tijela poslije 1. siječnja 2000.

(2) (i) Ako se u JAR-FCL spominju dozvola, ovlaštenje, odobrenje ili svjedodžba, to znači da se to odnosi na dozvole, ovlaštenja, odobrenja ili svjedodžbe izdane u skladu s JAR-FCL-om. U svim drugim slučajevima ti su dokumenti označeni kao npr. ICAO ili nacionalna dozvola.

(ii) Kada se spominju zahtjevi iskustva, misli se na nalet na helikopteru, osim ako nije posebno specificirano drugačije.

(3) Uvijek kad se spominju države članice JAA s namjerom uzajamnog priznavanja dozvola, ovlaštenja, autorizacija, odobrenja i potvrda, znači da su punopravne članice JAA.

(4) Sve sintetičke uređaje za vježbanje leta koji zamjenjuju zrakoplov, a spomenuti su u JAR-FCL, moraju biti u skadu s JAR-FSTD(H) i odobreni korisniku od strane nadležnog tijela sukladno JAR-FCL radi provođenja vježbi.

(5) Kada god se spomene pojam avion to ne podrazumijeva mikrolake letjelice, osim ako drugačije nije određeno.

(6) Dozvole izdane na temelju osposobljavanja izvršenog u državi koja nije članica JAA, osim osposobljavanja izvršenog prema JAR–FCL 2.055 (a) (1), ograničene su na upravljanje helikopterima registriranim u državi koja je dozvolu izdala.

(7) Ovlaštenja izdana temeljem osposobljavanja izvršenog u državi koja nije članica JAA, osim ako je osposobljavanje izvršeno prema JAR–FCL 2.055 (a) (1), ograničavaju se na upravljanje helikopterima registriranim u državi koja je ovlaštenje izdala.

(b) Prijelazne odredbe

(1) Nije primjenjivo.

(2) Nije primjenjivo.

(3) Imatelj nacionalne dozvole izdane prije 01. siječnja 2009. ili kako je navedeno u (b)(1), a u skladu s nacionalnim propisom države članice JAA, od države koja je dozvolu izdala može zatražiti izdavanje dozvole koja proširuje privilegije na ostale države kao što je opisano u JAR-FCL 2.015(a)(1), ekvivalentne dozvoli navedenoj u JAR-FCL. Za izdavanje takve dozvole, imatelj dozvole mora ispuniti uvjete propisane u Dodatku 1 JAR-FCL 2.005.

(4) Nije primjenjivo.

(5) A. Nadležna tijela država članica JAA će, ako je primjenjivo:

(i) U sve nove ili ponovno izdane dozvole dodati upis o jezičnoj sposobnosti sukladno JAR-FCL 2.010(a)(4). Pilot može imati upis o jezičnoj sposobnosti za više od jednog jezika (vidi napomenu u JAR-FCL 2.010(a)(4)).

(ii) Prije 5. ožujka 2008. uvesti proceduru tako da sve postojeće dozvole imaju dodan upis o jezičnoj sposobnosti sukladno JAR-FCL 2.075(a)(2)(XIII).

B. Imatelji dozvola prije 5. ožujka 2008:

(i) Na osnovu postojećih metoda procjene, nadležno tijelo može imateljima dozvole sa certifikatom za radiotelefoniju na engleskom i drugom jeziku, kako je prikladno, dodati upis o jezičnoj sposobnosti nivo 4.

(ii) Za udovoljenje uvjeta iz stavka (i) imatelj dozvole pilota helikoptera mora imati ili je imao ovlaštenje za instrumentalno letenje.

(iii) Imatelj dozvole pilota helikoptera iz točke (ii) mora imati valjano ovlaštenje za tip i/ili klasu aviona sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(c) Priznavanje nacionalnog odobrenja ispitivača.

Ispitivaču koji posjeduje odobrenje za ispitivanje izdano prije stupanja na snagu propisa u skladu s JAR-FCL, ako ispuni uvjete i pokaže znanje propisano u JAR-FCL-u i JAR-OPS-u, Nadležno tijelo može izdati odobrenje ispitivača po JAR-FCL-u. Odobrenje se izdaje najdulje na tri godine. Poslije tog razdoblja, ponovno izdavanje odobrenja ovisit će o ispunjenju uvjeta propisanih u JAR-FCL 2.425(a) i (b).

JAR-FCL 2.010 Osnovni uvjeti za člana letačke posade

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.010.)

(vidi AMC No. 1 JAR-FCL 2.010)

(a) Dozvola i ovlaštenje

(1) Nitko ne smije obavljati dužnosti člana letačke posade u civilnom helikopteru registriranom u državi članici JAA ako nema važeću dozvolu i odgovarajuća ovlaštenja u skladu s odredbama JAR-FCL-a i poslovima koje obavlja ili odobrenjem prema JAR-FCL 2.085 i/ili 2.230.

Dozvolu mora izdati:

(i) država članica JAA ili

(ii) neka druga država potpisnica ICAO-a u skladu s JAR-FCL 2.015(b) ili (c).

(2) Pilotu koji posjeduje nacionalnu dozvolu pilota motorne jedrilice/ ovlaštenje/ odobrenje, dopušteno je letenje motornom jedrilicom s neuvlačećim motorom po nacionalnim propisima.

(3) Pilotu koji posjeduje nacionalnu dozvolu privatnog pilota helikoptera s upisanim ograničenjem, dopušteno je upravljati helikopterima registriranim u državi koja je dozvolu izdala, po nacionalnim propisima i unutar zračnog prostora te države.

(4) Od 5. ožujka 2008. svi kandidati za dozvolu i imatelji dozvole koji su obavezni koristiti radio postaju će demonstrirati mogućnost govora i razumijevanja jezika korištenog u radiotelefonskoj komunikaciji sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 1.010. Jezična sposobnost mora biti najmanje na Operativnom nivou (nivo 4, Operational Level) prema ICAO ocjeni o jezičnoj sposobnosti (ICAO Language Proficiency Rating) (vidi Dodatak 2 JAR-FCL 2.010 i AMC br. 1 JAR-FCL 2.010).

Napomena: Ove uredbe se odnose na ICAO Annex 10, knjiga II, poglavlje 5, gdje jezik korišten za radiotelefonsku komunikaciju može biti jezik koji uobičajeno koristi zemaljska stanica ili engleski. U praksi, doduše, biti će situacija gdje će imatelj dozvole morati govoriti jedino jezik koji uobičajeno koristi zemaljska stanica.

(b) Provođenje povlastica. Imatelj dozvole ili ovlaštenja smije obavljati samo poslove koje mu dozvola i ovlaštenja dopuštaju.

(c) Prijave i postupci

(1) Zemlja članica JAA može postupiti prema žalbi i prijavi te ograničiti ovlast, suspendirati ili opozvati dozvolu, ovlaštenje, odobrenje ili svjedodžbu što ih je izdala u skladu s uvjetima propisanim u JAR-FCL ako ustanovi da onaj koji se prijavljuje za stjecanje dozvole, ili ju već posjeduje, nije ispunjavao ili više ne ispunjava uvjete koji su propisani u JAR-FCL ili odgovarajućim nacionalnim propisima.

(2) Ako nadležno tijelo ustanovi da podnositelj zahtjeva za stjecanje ili imatelj dozvole koja je izdana u skladu s JAR-FCL u nekoj drugoj zemlji članici JAA, a da nije udovoljavao ili ne udovoljava uvjetima propisanim u JAR-FCL ili nacionalnom propisu, obavijestit će zemlju koja je izdala dozvolu i Odjel za odobravanje i izdavanje dozvola u glavnom centru JAA. Nadležno tijelo može, u skladu s nacionalnim propisima, obavijestiti nadležno tijelo države koje je izdalo dozvolu, da podnositelj zahtjeva za stjecanje ili imatelj dozvole iz razloga sigurnosti ne može upravljati helikopterom registriranim u njoj odnosno bilo kojim helikopterom u zračnom prostoru te države.

JAR-FCL 2.015 Prihvaćanje dozvole, ovlaštenja, odobrenja ili svjedodžbi

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.015)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 2.015)

(vidi AMC FCL 2.005 i 2.015)

(a) Dozvole, ovlaštenja, odobrenja, potvrde ili svjedodžbe izdane u državi članici JAA

(1) Ako je nadležno tijelo izdalo osobi, organizaciji ili službi, dozvolu, ovlaštenje, odobrenje ili svjedodžbu u skladu s JAR-FCL i odgovarajućim postupcima, takva dozvola, ovlaštenje, odobrenje ili svjedodžba bit će bez daljnjih formalnosti prihvaćena od drugog nadležnog tjela.

(2) Osposobljavanje za izdavanje JAR-FCL dozvole i ovlaštenja, koje je u skladu sa svim zahtjevima JAR-FCL-a i odgovarajućih postupaka, a završilo je poslije 8. lipnja 1997., će se priznati za izdavanje JAR-FCL dozvole ili ovlaštenja, pod uvjetom da dozvola koja je u skladu s JAR-FCL nije izdana poslije 31. prosinca 2000.

(b) Dozvole izdane u državi koja nije članica JAA

(1) Nadležno tijelo može potvrditi valjanost dozvole što ju je izdalo nadležno tijelo zemlje koja nije članica JAA, za upravljanje helikopterom registriranim u toj zemlji, a u skladu sa Dodatkom 1 JAR-FCL 2.015.

(2) Valjanost validacije dozvole profesionalnog pilota i privatnog pilota sa ovlaštenjem za instrumentalno letenje ne smije trajati dulje od jedne godine, od datuma priznavanja, s tim da osnovna dozvola ostaje valjana. Svako daljnje potvrđivanje valjanosti za letenje u helikopteru registriranom u državi članici JAA je predmet sporazuma država članica JAA i uvjeta prihvatljivih za JAA. Imatelj dozvole čiju je potvrdu o valjanosti izdalo nadležno tijelo mora udovoljavati odredbama JAR-FCL.

(3) Odredbe iz točaka b(1) i b(2) neće važiti u slučaju kada zračni prijevoznik iz države koja nije članica JAA uzme u najam zrakoplov registriran u državi članici JAA, pod uvjetom da je država iz koje je operator prihvatila u periodu iznajmljivanja odgovornost u svezi s tehničkim i operativnim nadzorom u skladu s JAR-OPS 3.165. Dozvole članova letačke posade zrakoplova iz zemlje koja nije članica JAA nadležno tijelo države članice JAA može validirati, ako se privilegije tih dozvola ograniče na korištenje za trajanja najma, na određenom zrakoplovu, u operacijama koje direktno ili indirektno kroz zakup zrakoplova s posadom ili kojim drugim komercijalnim dogovorom ne uključuju JAA operatora.

(c) Zamjena (Conversion) dozvole izdane u državi koja nije članica JAA.

(1) Dozvola profesionalnog pilota i/ili ovlaštenje za instrumentalno letenje izdana u državi koja nije članica JAA može se zamijeniti JAR-FCL dozvolom ako postoji dogovor između države članice i države nečlanice JAA. Dogovor se mora temeljiti na načelu uzajamnog priznavanja dozvola i mora jamčiti postojanje istovjetne razine sigurnosti u provođenju osposobljavanja i provjere znanja i vještina u državi članici i državi koja nije članica JAA. Važeći dogovor povremeno će se ponovno razmatrati u skladu s dogovorom države koja nije članica JAA i JAA. Tako zamijenjena dozvola u rubrici Napomena mora imati upisanu državu nečlanicu JAA koja je izdala dozvolu. Druge države članice takvu dozvolu nisu obvezne prihvatiti.

(2) Dozvola privatnog pilota izdana u državi nečlanici JAA može biti zamijenjena u JAR-FCL dozvolu za ovlaštenje jednopilotnog zrakoplova u skladu sa zahtjevima prikazanim u Dodatku 2 JAR-FCL 2.015

(d) Kada nadležno tijelo izda dozvolu koja odstupa od JAR-FCL, mora se u dozvolu staviti bilješka, pod stavkom XIII.

(e) Za priznavanje dozvola iz (a)(1) i (b)(1) gore izdaje se validacijski list.

JAR-FCL 2.016 Priznavanje dozvola izdanih u državama koje nisu članice JAA

(a) Kandidat za JAR-FCL(H) dozvolu s IR(H), a koji, ako je primjenjivo, posjeduje ekvivalentnu dozvolu izdanu u skladu s ICAO Annex 1 od države nečlanice JAA, mora zadovoljiti zahtjeve JAR-FCL-a, osim što zahtjevi o trajanju osposobljavanja, broj predavanja i određeni sati osposobljavanja mogu biti reducirani. Nadležno tijelo može biti upućeno za priznavanje dozvole na temelju preporuka od odgovarajuće organizacije za osposobljavanje.

(b) Imatelj ATPL(H) s važećim IR(H) izdane u skladu s ICAO Annex 1 zahtjevima koji zadovoljava zahtjevima od 1000 sati letenja na višepilotnim helikopterima kao PIC ili kopilot Dodatka 1 JAR-FCL 2.015 može biti oslobođen zahtjeva pohađanja odobrenog osposobljavanja prije poduzimanja ispita iz teorijskog znanja i provjere praktične osposobljenosti, ukoliko ta dozvola sadrži valjano ovlaštenje za višepilotni helikopter u ulozi zapovjednika helikoptera sa IR(H) ovlaštenjem što se koristi za ATPL(H) skill test u skladu s JAR-FCL 2.295.

(c) Imatelj ATPL(H) izdane u skladu s ICAO Annex 1 zahtjevima koji zadovoljava zahtjevima od 1000 sati letenja na višepilotnim helikopterima kao PIC ili kopilot Dodatka 1 JAR-FCL 2.015 može biti oslobođen zahtjeva pohađanja odobrenog osposobljavanja prije poduzimanja ispita iz teorijskog znanja i skill testa, ukoliko ta dozvola sadrži valjano ovlaštenje PIC za višepilotni helikopter što se koristi za ATPL(H) skill test u skladu s JAR-FCL 2.295.

JAR-FCL 2.017 Odobrenja/Ovlaštenja za specijalne namjene

Odobrenja/Ovlaštenja za specijalne namjene povezana s dozvolom (npr. IMC letenje, vuča, akrobacije, bacanje padobranaca, itd.) može biti uspostavljeno od strane nadležnog tijela u skladu sa zahtjevima te države članice JAA za korištenje samo unutar zračnog prostora te države članice. Korištenje takvog odobrenja/ovlaštenja u zračnom prostoru druge države članice JAA zahtjeva prethodno sporazum sa zemljom koju se posjećuje, osim u slučaju kad već bilateralni sporazum postoji.

JAR-FCL 2.020 Priznavanje znanja, vještina i iskustava stečenih u vojnoj službi

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.005)

Zahtjev za priznavanje:

Članovi vojne letačke posade moraju, podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole ili ovlaštenja navedenih u JAR-FCL nadležnom tijelu države za koju su službovali. Znanje, iskustvo i praktična osposobljenost, stečene u vojnoj službi, nadležno tijelo može priznati za stjecanje odgovarajućih uvjeta za JAR-FCL dozvolu i ovlaštenje. Uvjete i postupak priznavanja propisat će nadležno tijelo te iste prijaviti JAA. Privilegije koje proizlaze iz takve dozvole odnose se na zrakoplove registrirane isključivo u državi koja je dozvolu izdala i to tako dugo dok se ne zadovolje uvjeti iz Dodatka 1 JAR-FCL 2.005.

JAR-FCL 2.025 Valjanost dozvole i ovlaštenja

(vidi JAR-FCL 2.010(a)(4))

(vidi IEM FCL 2.025)

(a) Imatelj dozvole, koju je izdalo nadležno tijelo, ne smije koristiti privilegije iz dozvole ili ovlaštenje ako ne održava razinu znanja i osposobljenost u skladu s odredbama JAR-FCL.

(b) Valjanost dozvole i produljenje valjanosti ovlaštenja

(1) Valjanost dozvole određena je valjanošću upisanih ovlaštenja i svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti (vidi IEM FCL 2.025) u odnosu na korištenje radiotelefonske komunikacije u JAR-FCL 2.010(a)(4), važeći upis o jezičnoj sposobnosti.

(2) Prilikom izdavanja, produženja ili obnavljanja ovlaštenja, nadležno tijelo može produžiti period valjanosti do kraja mjeseca u kojem bi inače isteklo, taj datum ostaje datum istjecanja ovlaštenja.

(c) Dozvola se izdaje na rok valjanosti do pet godina. U tom razdoblju nadležno tijelo će dozvolu ponovno izdati:

(1) poslije prvog izdavanja ili obnavljanja ovlaštenja

(2) kad je u dozvoli popunjena rubrika XII i nema dodatnog mjesta za upis

(3) iz bilo kojeg administrativnog razloga

(4) prema odluci nadležnog tijela kod produživanja valjanosti ovlaštenja.

Nadležno tijelo će važeća ovlaštenja prenijeti u novu dozvolu. Imatelj dozvole mora podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za ponovno izdavanje dozvole te priložiti svu potrebnu dokumentaciju za udovoljenje uvjeta.

JAR-FCL 2.026 Skorašnje iskustvo za pilote koji ne obavljaju operacije u skladu s JAR-OPS 3

(a) Pilot ne smije upravljati helikopterom koji prevozi putnike kao PIC, osim ako je naletio tri kruga od kojih je svaki uključivao polijetanje i slijetanje, leteći na helikopteru ili simulatoru istog tipa koji će biti korišten, u prethodnih 90 dana; i

(b) Kopilot ne smije operirati kao pilot za komandama helikoptera koji prevozi putnike za vrijeme uzlijetanja i slijetanja, osim ako je operirao kao pilot za vrijeme polijetanja i slijetanja leteći na helikopteru ili simulatoru istog tipa koji će biti korišten, u prethodnih 90 dana

(c) Imatelj dozvole koja ne uključuje važeći IR (helikopter) ne smije upravljati kao PIC helikopterom koji prevozi putnike noću, osim ako je u proteklih 90 dana imatelj dozvole ispunio zahtjeve prema JAR-FCL 2.026(a) noću.

JAR-FCL 2.030 Uvjeti za provjeru

(a) Ovlaštenja ispitivača. Nadležno će tijelo za ispitivače odrediti i ovlastiti odgovarajuće osposobljene osobe koje će u njegovo ime provoditi provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti. Minimalna stručna osposobljenost ispitivača je propisana u JAR-FCL 2, Pododjeljak I. Nadležno tijelo će pismeno izvijestiti ispitivača o njegovim odgovornostima i privilegijama.

(b) Broj ispitivača. Nadležno tijelo će odrediti potreban broj ispitivača vodeći računa o ukupnom broju i teritorijalnoj raspoređenosti pilota.

(c) Obavijest školama (FTO) i registriranim objektima za osposobljavanje o ovlaštenim ispitivačima.

(1) Nadležno tijelo će zadržati listu svih ispitivača navodeći koji je za što ovlašten. Lista ispitivača mora biti dostupna FTO, TRTO i organizacijama za osposobljavanje PPL unutar države članice JAA. Nadležno tijelo će odrediti na koji način će ispitivači biti dodijeljeni za provjeru praktične osposobljenosti.

(2) Nadležno tijelo određuje ispitivača(e) za provedbu provjere praktične osposobljenosti za izdavanje PPL(H), CPL(H), ATPL(H) i IR(H) ovlaštenja.

(d) Ispitivači ne smiju testirati kandidate koje su oni sami obučavali za tu dozvolu ili ovlaštenje, osim u slučaju pisane suglasnosti nadležnog tijela.

(e) Uvjeti koji moraju biti ispunjeni da kandidat može pristupiti ispitu. Prije pristupanja provjeri praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole ili ovlaštenja, kandidat mora proći teorijsku provjeru znanja. Iznimno, nadležno tijelo može odobriti pristupanje ispitu za stjecanje dozvole ili ovlaštenja kandidatu koji pohađa integrirano letačko osposobljavanje. Kandidat mora završiti teorijsko osposobljavanje prije pristupanja provjeri praktične osposobljenosti. Osim u slučaju izdavanja ATPL dozvole, organizacija/osoba odgovorna za osposobljavanje mora preporučiti kandidata za provjeru praktične osposobljenosti.

JAR-FCL 2.035 Zdravstvena sposobnost

(a) Sposobnost. Imatelj svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti mora biti psihički i fizički sposoban za sigurno korištenje privilegije koje mu dozvola daje.

(b) Uvjeti za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti. Da bi mogao koristiti privilegije iz dozvole, kandidat ili imatelj mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, koja je izdana sukladno JAR-FCL 3 (Medical) i primjerena privilegijama iz dozvole.

(c) Zrakoplovno-zdravstvena sposobnost. Nakon obavljenoga liječničkog pregleda, kandidata se mora obavijestiti je li sposoban ili nije, ili ga treba uputiti nadležnom tijelu. Ovlašteni liječnik (AME) mora obavijestiti kandidata o svakom stanju (medicinsko, operativno ili dr.) koje bi mu moglo ograničiti osposobljavanje ili privilegije koje mu dozvola dopušta.

JAR-FCL 2.040 Umanjenje zdravstvene sposobnosti

(vidi IEM FCL 3.040)

(a) Imatelj dozvole ili učenik pilot neće koristiti privilegije koje mu dozvola, ovlaštenje ili odobrenje dopuštaju onda kad je svjestan pada svojih zdravstvenih sposobnosti, koje bi mogle umanjiti sigurno provođenje tih privilegija.

(b) Imatelj svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti ne smije uzimati propisane ili nepropisane lijekove ili poduzimati druge postupke (tretmane) dok nije potpuno siguran da lijekovi, narkotici ili tretman neće imati utjecaj na sigurno izvršenje njegovih dužnosti. Ako postoji i najmanja sumnja, pilot u tom slučaju mora zatražiti mišljenje ovlaštenog liječnika (AMS – nadležno tijelo, AMC – zrakoplovno medicinsko središte ili AME – predsjednik liječničkog povjerenstva). Daljnji postupak dat je u JAR-FCL 3 (vidi IEM FCL 3.040).

(c) Imatelj svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti mora bez odgode tražiti savjet od nadležnog tijela (AMS) ili ovlaštenog liječnika (AMC ili AME) u slučaju da je:

(1) primljen (hospitaliziran) na bolničko liječenje duže od 12 sati,

(2) podvrgnut kirurškom zahvatu ili invazivnom postupku,

(3) propisano korištenje lijekova,

(4) potrebno stalno nositi korektivne leće.

(d) Imatelji svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, a koji su svjesni:

(1) bilo koje značajnije ozljede koja ga sprječava da obnaša dužnost člana letačke posade; ili

(2) svake bolesti koja ga sprječava da djeluje kao član letačke posade tijekom razdoblja od 21 dan ili više; ili

(3) trudnoće, mora obavijestiti nadležno tijelo ili AME, koji će o takvoj ozljedi ili trudnoći, ili u slučaju bolesti najkasnije 21 dan od dana nastupanja bolesti, pismeno obavijestiti nadležno tijelo. Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti će se u tom slučaju smatrati suspendiranom prilikom pojave takve ozljede ili trajanja takve bolesti ili potvrde trudnoće.

(4) U slučaju ozljede ili bolesti, svjedodžbu će ponovno proglasiti važećom AME u dogovoru s nadležnim tijelom poslije liječničkog pregleda, od strane AME, koji određuje nadležno tijelo, na kojemu se odredi da je osoba sposobna djelovati kao član letačke posade, ili nakon što nadležno tijelo pod uvjetima koje drži primjerenim, oslobodi imatelja dozvole od obveze podvrgavanja liječničkom pregledu.

(5) U slučaju trudnoće, svjedodžbu će ponovno proglasiti važećom AME u dogovoru s nadležnim tijelom za period i pod uvjetima koje smatra primjerenim (vidi JAR-FCL 3.195(c) i 3.315(c)). Ako AME procjeni imateljicu dozvole pilota helikoptera, koja se nalazi u drugom stanju, sa liječničkom svjedodžbom kategorije 1, kao sposobnu za kategoriju 1, unijeti će se višepilotno ograničenje (kategorija 1 OML). Svjedodžbu će ponovno važiti nakon medicinske procjene AME – nakon završetka trudnoće – te proglašenja pilota zdravstveno sposobnim. Nakon što, poslije trudnoće, AME procijeni pilota sposobnim, AME može ukloniti operativno ograničenje za letenje u višečlanoj letačkoj posadi (OML) te o tome obavijestiti nadležno tijelo.

JAR-FCL 2.045 Posebne okolnosti

(a) Prihvaćeno je da odredbe svih dijelova JAR-FCL-a neće pokrivati svaku moguću situaciju. Kada bi primjena JAR-FCL-a imala neuobičajene posljedice, ili gdje se razvijanje novoga koncepta osposobljavanja ili testiranja ne bi usuglašavalo s propisima, kandidat može od nadležnog tijela tražiti izuzetak. Izuzetak se može odobriti ako se pokaže da će osigurati najmanje jednaku razinu sigurnosti.

(b) Izuzeci su podijeljeni na kratkotrajne (do šest mjeseci) i dugotrajne (više od šest mjeseci). Odobravanje dugotrajnog izuzetka može biti odobreno samo uz suglasnost i odobrenje odjela JAA LST (Licensing Sectorial Team).

JAR-FCL 2.050 Priznavanje naleta i teorijskog znanja

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.050)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 2.050.)

(vidi Dodatak 3 JAR-FCL 2.050.)

(vidi Dodatak 4 JAR-FCL 2.050.)

(a) Priznavanje naleta

(1) Nalet koji će se priznati za dozvolu ili ovlaštenje mora biti obavljen na istoj kategoriji helikoptera za koju se dozvola ili ovlaštenje traži, osim ako nije drugačije određeno JAR-FCL-om.

(2) Kao zapovjednik zrakoplova ili s instruktorom

(i) Kandidatu za dozvolu ili ovlaštenje priznaje se u potpunosti samostalni nalet, nalet s instruktorom ili na dužnosti zapovjednika zrakoplova, kao dio ukupnog naleta propisanog za stjecanje dozvole ili ovlaštenja.

(ii) Kandidatu koji je završio integrirani tečaj za prometnog pilota priznat će se do 50 sati naleta u svojstvu učenika pilota zapovjednika za nalet kao pilot zapovjednik potreban za izdavanje dozvole prometnog pilota, profesionalnog pilota i višemotornog ovlaštenja.

(3) Kao kopilot

(i) Imatelju pilotske dozvole, kada leti kao kopilot, priznat će se cijeli nalet u ulozi kopilota, kao dio ukupnog naleta propisanog za pilotsku dozvolu višeg stupnja.

(ii) Imatelju pilotske dozvole, kad leti u ulozi kopilota, a pod nadzorom zapovjednika zrakoplova obavlja dužnosti zapovjednika zrakoplova mora se priznati ukupan nalet kao dio ukupnog naleta propisanog za stjecanje dozvole višeg stupnja, pod uvjetom da je nadležno tijelo odobrilo postupke nadzora.

(b) Priznavanje teorijskog znanja

(1) Imatelj ovlaštenja IR(A) bit će izuzet od teorijskog osposobljavanja i ispita za IR(H).

(2) Imatelj PPL(A), CPL(A) ili ATPL(A), a koji želi PPL(H), mora zadovoljiti zahtjeve propisane u Dodatku 1 JAR-FCL 2.050.

(3) Imatelj CPL(A) ili ATPL(A), a koji želi CPL(H) , mora zadovoljiti zahtjeve propisane u Dodatku 2 JAR-FCL 2.050.

(4) Imatelj ATPL(A), a koji želi ATPL(H), mora zadovoljiti zahtjeve propisane u Dodatku 3 JAR-FCL 2.050.

(5) Priznavanje propisano u stavcima (b)(2) , (b)(3) i (b)(4) se također odnosi na kandidate koji su položili teorijske ispite iz svih predmeta potrebnih za izdavanje pripadajuće avionske dozvole , ako zadovoljavaju period prihvaćanja u skladu sa JAR-FCL 1.495.

(6) Kandidat koji je položio teorijske ispite za ATPL(H), zadovoljava zahtjeve teorije za PPL(H) i CPL(H).

(7) Kandidat koji je položio teorijske ispite za CPL(H), zadovoljava zahtjeve teorije za PPL(H).

(8) Kandidat koji je položio teorijske ispite za CPL(H) ili IR , zadovoljava zahtjeve propisane u Dodatku 4 JAR-FCL 2.050.

(9) Kandidat koji je položio teorijske ispite za CPL(H) u skladu sa prethodnim amandmanima JAR-FCL 2, uključujući i amandman 6, zadovoljava zahtjeve teorije za ATPL(H).

(10) Imatelj dozvole CPL(H), dobivene po prethodnim amandmanima JAR-FCL 2 uključujući i amandman 6 , zadovoljava zahtjeve teorije za ATPL(H).

(11) Imatelj dozvole CPL(H) i IR(H), dobivene po prethodnim amandmanima JAR-FCL 2 uključujući i amandmanima 6, zadovoljava zahtjeve teorije za ATPL(H) i IR(H).

JAR-FCL 2.055 Organizacije za osposobljavanje i registrirane organizacije

(vidi Dodatak 1a, 1b, 1c i Dodatak 2 JAR-FCL 2.055)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 2.125)

(vidi Dodatak 3 JAR-FCL 2.055)

(a) (1) Organizacije za letačko osposobljavanje (FTO), koje namjeravaju osposobljavati za stjecanje dozvola i pripadajuća ovlaštenja, čiji su registrirani uredi smješteni u državi članici JAA dobiti će odobrenje od države ako su u skladu s JAR-FCL. Uvjeti za odobrenje FTO-a propisani su u Dodatku 1(a) JAR-FCL 2.055. Dio osposobljavanje može biti izveden izvan države članice JAA (Dodatak 1(b) JAR-FCL 2.055).

(2) FTO koja želi ponuditi usluge obučavanja za stjecanje dozvola i pratećih ovlaštenja, a čiji su registrirani uredi zbog poslovnih razloga locirani izvan države članice JAA, može dobiti odobrenje od nadležnog tijela države članice u svrhu takvih dislociranja:

(i) ako je sklopljen bilo kakav ugovor između JAA nadležnog tijela i nadležnog tijela države nečlanice JAA u kojoj FTO ima svoje registrirane urede zbog poslovnih razloga, na način da provodi pripomoć nadležnom tijelu u toj državi u procesu odobravanja i provođenja regulativnog nadzora nad FTO-om,

ili

(ii) (A) može biti osigurana prihvatljiva sudbena nadležnost ili nadgledanje tom odobravajućem nadležnom tijelu;

(B) ako su zadovoljeni relevantni dodatni zahtjevi Dodatka 1c JAR-FCL 2.055;

(C) ako je prihvaćen od odobravajuće Uprave odobravajući proces u skladu s administrativnim procedurama koje su prihvaćene od strane JAA.

(b) (1) Organizacije za osposobljavanje za tip (TRTO) locirane u državi članici JAA koje namjeravaju osposobljavati za ovlaštenja za tip, moraju ishoditi odobrenje od nadležnog tijela kad udovolje zahtjevima prema JAR-FCL. Zahtjevi za izdavanje TRTO opisani su u Dodatku 2 JAR-FCL 2.055

(2) Za organizacije za osposobljavanje za tip (TRTO) locirane izvan države članice JAA nadležno tijelo države koja je primila zahtjev izdat će odobrenje kad se ispune zahtjevi prema JAR-FCL.

Zahtjevi za izdavanje TRTO odobrenja opisani su u Dodatku 2 JAR-FCL 2.055

(c) PPL Organizacije(PPL) locirane u državi članici JAA moraju se registrirati u tu svrhu kod nadležnog tijela

(vidi JAR-FCL 2.125).

JAR-FCL 2.060 Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari šezdeset godina ili više

(a) Piloti stari šezdeset do šezdeset četiri godine. Imatelj pilotske dozvole koji je navršio šezdeset godina, ne smije letjeti kao pilot zrakoplova u javnom zračnom prometu osim:

(1) kao član višečlane posade i pod uvjetom da

(2) je takav imatelj jedini član posade koji je navršio šezdeset godina starosti

(b) Piloti stari šezdeset pet godina. Imatelj pilotske dozvole koji je navršio šezdeset pet godina, ne smije letjeti kao pilot zrakoplova u javnom zračnom prijevozu.

(c) Bilo koje nacionalne varijante uvjeta iz (a) i (b) gore dane su u Dodatku 1 JAR-FCL 2.060.

JAR-FCL 2.065 Država izdavanja dozvole

(a) Kandidat mora dokazati nadležnom tijelu »Države izdavanja dozvole« da je udovoljio svim uvjetima za izdavanje dozvole (vidi JAR-FCL 2.010(c)).

(b) U okolnostima prihvaćenim od oba nadležna tijela, kandidatu koji je započeo osposobljavanje pod nadležnosti jednog nadležnog tijela može se dopustiti da završi osposobljavanje pod nadležnošću drugog nadležnog tijela.

Dogovor mora osiguravati:

(1) osposobljavanje teorijskog znanja i ispite;

(2) medicinski pregled i procjenu:

(3) osposobljavanje letenja i testiranje,

Nadležna tijela moraju dogovoriti »Državu izdavanja dozvole«.

(c) Daljnja ovlaštenja u skladu s odredbama JAR-FCL mogu se steći u bilo kojoj zemlji članici JAA, i u dozvolu ih upisuje Država izdavanja dozvole.

(d) Radi pojednostavljenja administrativnog postupka (npr. produljenje valjanosti) imatelj dozvole može obaviti prijenos dozvole iz države koja ju je izdala u neku drugu državu članicu JAA ako se tamo zaposli ili boravi (vidi JAR-FCL 2.070). Ta država tada postaje Država izdavanja dozvole spomenuta u stavku (a) i preuzima odgovornosti za izdavanje dozvole.

(e) Kandidat smije imati samo jednu JAR-FCL (helikopter) dozvolu i samo jedno liječničko uvjerenje u isto vrijeme.

JAR-FCL 2.070 Boravište

Boravište znači mjesto gdje osoba živi radi osobnih ili poslovnih obveza najmanje 185 dana u kalendarskoj godini, osim za osobe bez poslovnih veza, koje zbog osobnih veza pokazuju usku povezanost između te osobe i mjesta gdje ona ili on živi.

JAR-FCL 2.075 Izgled i odredbe dozvole za zrakoplovno osoblje

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.075)

Dozvola zrakoplovnog osoblja izdana u državi članici JAA, u skladu s JAR-FCL, mora se prilagoditi sljedećim odredbama:

(a) Sadržaj. Broj stavke uvijek mora biti ispisan u skladu s tekstom stavke. Standardni format JAA dozvole je prikazan u Dodatku 1 JAR-FCL 2.075. Stavke I do XI su »stalne« stavke, a stavke XII do XIV su »promjenjive« stavke, koje se mogu napisati na odvojenoj potvrdi. Odvojena potvrda mora biti jasno označena da je dio dozvole:

(1) Stalne stavke

(I) Država koja je izdala dozvolu

(II) Naziv dozvole

(III) Serijski broj, koji započinje poštanskim kodom države koja je dozvolu izdaje, a za njim slijedi šifra brojeva i/ili slova napisana arapskim slovima i rimskim pismom

(IV) Ime imatelja dozvole (latinična abeceda, ako je pismo nacionalnog jezika drugačije od latinskog)

(V) Adresa imatelja dozvole

(VI) Nacionalnost imatelja dozvole

(VII) Potpis imatelja dozvole

(VIII) Ovlasti i, gdje je to potrebno, upisani uvjeti koje dozvola uključuje

(IX) Potvrda o valjanosti i autorizaciji privilegija koje dozvola dopušta

(X) Potpis osobe koja je dozvolu izdala i datum izdavanja

(XI) Pečat nadležnog tijela.

(2) Promjenjive stavke

(XII) Ovlaštenja klase, tipa, instruktora, itd., sa upisanim datumom prestanka valjanosti. Odobrenje za korištenja radio postaje (Radio telephony (R/T)) može se upisati u dozvolu ili u poseban dodatak dozvoli

(XIII) Primjedbe – npr. određena odobrenja u vezi s ograničenjima i odobrenja za dodatne privilegije, uključujući upis razine jezične sposobnosti (vidi JAR-FCL 2.005(b)(5))

(XIV) Neki drugi detalji koje nadležno tijelo zahtijeva.

(b) Materijal. Papir ili drugi materijal na kojemu se primjećuje promjena ili brisanje. Bilo kakva dopisivanja ili brisanja mora jasno odobriti nadležno tijelo.

(c) Boja. Pilotske dozvole izdane u skladu s JAR-FCL propisima moraju biti na bijelom materijalu.

(d) Jezik. Dozvola mora biti napisana na hrvatskom, engleskom jeziku i jeziku koji nadležno tijelo smatra prikladnim

JAR-FCL 2.080 Zapisi o vremenu letenja – naletu

(a) Detalji o ukupnom naletu kao pilot moraju se čuvati u pouzdanim zapisima u knjigama u obliku prihvatljivom nadležnom tijelu.(vidi IEM FCL 2.080). Detalji o letenju prema JAR OPS 3 mogu biti zapisani u prihvatljivom kompjuterskom formatu koje će čuvati operator. U ovom slučaju operator mora napraviti zapise svih letova koje su izvršili piloti uključujući i različita osposobljavanja za upoznavanje (familiarisation training) i staviti na raspolaganje na zahtjev članovima posade na koje se odnosi.

(b) Zapisi moraju sadržavati sljedeće informacije

(1) Osobni podaci:

Ime i adresa nositelja

(2) Za svaki let:

(i) ime zapovjednika (PIC)

(ii) datum (dan, mjesec, godina) leta

(iii) Mjesto i vrijeme odlaska i dolaska (vrijeme UTC), ukupno vrijeme (block time)

(iv) Vrsta helikoptera, model i varijanta te registracija helikoptera

(v) Jednomotorni (SE), višemotorni (ME)

(vi) Ukupno vrijeme leta

(vii) Zbirno ukupno vrijeme leta za svaku vježbu na simulatoru ili na FNPT

(3) Za svaku vježbu na simulatoru ili na FNPT

(i) Tip i kvalifikacijski broj uređaja za osposobljavanje

(ii) Instrukcije na sintetičkom uređaju za osposobljavanje

(iii) Datum (dan, mjesec, godina)

(iv) Ukupno vrijeme vježbe

(v) Zbirno ukupno vrijeme

(4) Dužnost za vrijeme leta

(i) Zapovjednik helikoptera (uključujući samostalno letenje, letenje kao SPIC, PICUS)

(ii) Kopilot

(iii) Duplo

(iv) Instruktor / Ispitivač

(v) Rubrika Primjedbe – za upis specijalnih primjedbi kao SPIC, PICUS, instrumentalno letenje*, itd.

* Pilot može upisati kao instrumentalni nalet samo ono vrijeme kada je upravljao helikopterom u simuliranim ili stvarnim instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC).

(5) Uvjeti pod kojima je let izvršen

(i) Noć

(ii) IFR

(c) Vođenje zapisa o vremenu trajanja leta (logging of time)

(1) vrijeme letenja kao zapovjednik zrakoplova

(i) imatelj dozvole može zapisati vrijeme letenja kao PIC cijelo vrijeme letenja koje je proveo kao PIC

(ii) kandidat ili imatelj pilotske dozvole može zapisati vrijeme leta kao PIC cijelo vrijeme samostalnog letenja i vrijeme leta kao student zapovjednik helikoptera (SPIC) pod uvjetom da je potpisano od strane instruktora

(iii) imatelj ovlaštenja instruktora može zapisati cijelo vrijeme letenja kao PIC za vrijeme kojeg je djelovao kao instruktor u helikopteru.

(iv) imatelj ovlaštenja ispitivača može zapisati cijelo vrijeme letenja kao PIC za vrijeme kojeg je zauzimao pilotsko sjedalo i djelovao kao ispitivač u helikopteru.

(v) kopilot koji djeluje kao PIC pod nadzorom zapovjednika na višepilotnom helikopteru, može zapisati ukupno vrijeme leta kao PIC pod nadzorom (PICUS) pod uvjetom da je nalet potpisan od strane PIC-a. (vidi (c) 5))

(vi) ako je imatelj dozvole završio više letova u istom danu vraćajući se svaki put na isto mjesto polaska, a razmaci između pojedinih letova ne prelaze 30 minuta. Takva serija letova treba biti zapisana kao pojedinačan upis.

(2) Nalet u funkciji kopilota

Imatelj pilotske dozvole koji zauzima pilotsko sjedalo kao kopilot može zapisati ukupno vrijeme leta kao vrijeme leta kopilota na višepilotnom helikopteru.

(3) Namjerno prazno

(4) Nalet tijekom osposobljavanja

Zbroj cijelog naleta u svrhu osposobljavanja kandidata za dozvolu ili ovlaštenje, instrumentalni nalet na helikopteru tijekom osposobljavanja, instrumentalni nalet na zemaljskom uređaju tijekom osposobljavanja, itd. mora biti ovjeren od strane instruktora koji je provodio osposobljavanje.

(5) PICUS (zapovjednik helikoptera pod nadzorom)

Ukoliko je metoda nadzora odobrena od strane nadležnog tijela, kopilot može upisati nalet kao zapovjednik helikoptera, dok je letio kao PICUS, i izvršavao sve radnje i dužnosti tijekom leta kao zapovjednik helikoptera (PIC) na taj način da intervencije zapovjednika helikoptera nisu bile potrebne.

(d) Uvid u evidenciju naleta

(1) Imatelj dozvole ili pilot učenik, mora bez odlaganja dati na uvid knjižicu letenja ovlaštenom predstavniku nadležnog tijela.

(2) Pilot učenik mora imati u helikopteru knjižicu letenja cijelo vrijeme samostalnog letenja na rutama, kao dokaz o ispunjenju uvjeta za izvršenje istog.

(e) Zapisivanje naleta na višepilotnim helikopterima

Nadležno tijelo može odobriti da neki helikopter bude operiran kao višepilotni, ako je:

(1) Višemotorni helikopter, i

(2) Prikladno i stalno opremljen za višepilotne operacije sa minimalno:

(i) dvostrukim komandama leta, i dva neovisna kompleta letačkih instrumenata, po jedan za svaku pilotsku poziciju; i

(ii) sve komande potrebne za sigurno operiranje helikopterom moraju biti dostupne sa obje pilotske pozicije; i

(3) Ako se helikopter operira sa dva pilota koji su kvalificirani u skladu sa JAR-FCL 2.250, i ako operiraju po odobrenim letačkim procedurama od operatora.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.005

Minimalni uvjeti za izdavanje JAR-FCL dozvole/odobrenja što se temelje na nacionalnoj dozvoli/odobrenju izdanoj u državi članici JAA.

(vidi JAR-FCL 2.005(b)(3))

(vidi AMC FCL 2.005 i 2.015)

1. Pilotske dozvole:

Pilotska dozvola države članice JAA, izdana u skladu s nacionalnim propisima, može se zamijeniti JAR-FCL dozvolom. Za zamjenu takve dozvole imatelj mora:

(a) obaviti provjeru stručnosti, ovlaštenja za tip i instrumentalno ovlaštenje (IR ako je primjenjivo), ispuniti zahtjeve za produljenje sukladno JAR-FCL 2.245 (b), za odgovarajuće privilegije koje dozvola daje;

(b) (i) Za ATPL(H) i CPL(H) pokazati nadležnom tijelu da posjeduje dovoljno znanja iz pojedinih dijelova JAR OPS 3 i JAR-FCL (vidi AMC FCL 2.005 i 2.015)

(ii) Samo za PPL(H) pokazati nadležnom tijelu da posjeduje dovoljno znanja iz pojedinih dijelova JAA zahtjeva (vidi AMC FCL 2.125)

(c) ako posjeduje privilegije IR ovlaštenja, demonstrirati znanje engleskog jezika u skladu s JAR-FCL 2.200;

(d) Ispunjavati uvjet potrebnog iskustva i druge uvjete prikazane u tablici ispod:

Nacionalna dozvola koju posjeduje

Ukupan nalet

Dodatni zahtjevi JAA

Zamjena JAR-FCL dozvole i uvjeti (gdje je primjenjivo)

Uklanjanje uvjeta

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ATPL-H

Važeći IR(H)

>1000 kao PIC na helikopterima s više članova letačke posade

nema

ATPL(H) i IR

ne odnosi se

(a)

ATPL-H

Bez IR(H) povlastica

>1000 kao PIC na helikopterima s više članova letačke posade

nema

ATPL(H)

(b)

ATPL-H

Važeći IR(H)

>1000 na helikopterima s više članova letačke posade

nema

ATPL(H), i IR s ovlaštenjem za tip ograničeno na kopilota

demonstrirati mogućnost letenja u svojstvu PIC kako je propisano u Dodatak 1 JAR-FCL 2.240 i 2.395 točke 9-15

(c)

ATPL(H)

Bez IR(H) povlastica

>1000 na helikopterima s više članova letačke posade

nema

ATPL(H) i ovlaštenje za tip ograničen na kopilota

(i) pokazati sposobnost da djeluje kao PIC prema zahtjevima dodatka 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295 točke 9-15

(d)

ATPL(H)

Važeći IR(H)

>500 sati na helikopterima s višečlanom posadom

Pokazati nadležnom tijelu poznavanje planiranja leta i sposobnosti u letu prema zahtjevima AMC FCL 2.470 (a)

kao (4)(c)

kao (5)(c)

(e)

ATPL(H)

Bez IR(H) povlastica

>500 sati na helikopterima s višečlanom posadom

demonstrirati nadležnom tijelu znanje planiranja leta i performansi kako je propisano u AMC FCL 2.470(a)

kao (4)(d)

kao (5)(d)

(f)

Dodatak 1 JAR-FCL 2.005 (nastavak)

Nacionalna dozvola koju posjeduje

Ukupan nalet

Dodatni zahtjevi JAA

Zamjena JAR-FCL dozvole i uvjeti (gdje je primjenjivo)

Uklanjanje uvjeta

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CPL/IR(H)

Položio ICAO ATPL(H) teorijski test u državi članici JAA koja je izdala dozvolu

>500 sati na helikopterima s višečlanom posadom

(i) kao f3

(ii) postigne ostale zahtjeve iz JAR-FCL 2.250

CPL/IR(H)

sa priznatom JAR-FCL ATPL(H) teorijom

Ne primjenjuje se

(g)

CPL/IR(H)

>500 sati na helikopterima sa višečlanom posadom

(i) položiti ispitivanje za JAR-FCL ATPL(H) teoriju u državi članici JAA koja je dozvolu izdala *(vidi tekst ispod tablice)

(ii) zadovoljiti preostale zahtjeve JAR-FCL 2.250(a)

CPL/IR(H)

sa priznatom JAR-FCL ATPL(H) teorijom

Ne primjenjuje se

(h)

CPL/IR(H)

>500 kao PIC na helikopterima s jednim članom posade

nema

CPL/IR(H) s ovlaštenjima za tip ograničenim za jednopilotne helikoptere

Stjecanje višepilotnog ovlaštenja kako je propisano u JAR-FCL 2.2240

(i)

CPL/IR(H)

<500 kao PIC na helikopterima s jednim članom posade

demonstrirati nadležnom tijelu znanje planiranja leta i performansi kako je propisano u AMC FCL 2.470(a)

kao (4)(h)

(j)

CPL(H)

>500 kao PIC na helikopterima s jednim članom posade

(noćno letenje ako je primjenjivo)

CPL(H) s ovlaštenjima za tip ograničenim za jednopilotne helikoptere

(k)

CPL(H)

<500 kao PIC na helikopterima s jednim članom posade

(noćno letenje ako je primjenjivo)

demonstrirati nadležnom tijelu znanje planiranja leta i performansi kako je propisano u AMC FCL 2.470(a)

kao (4)(j)

(l)

PPL/IR(H)

75 sati u skladu sa IFR

noćno letenje, ako noćno letenje nije uključeno u instrumentalno ovlaštenje

PPL/IR(H)

(IR ograničen na PPL)

demonstrirati nadležnom tijelu znanje planiranja leta i performansi kako je propisano u AMC FCL 2.470(a)

(m)

PPL(H)

75 sati na helikopteru

dokazati upotrebu radionavigacijskih sredstava

PPL(H)

(n)

* Imatelj CPL koji već posjeduje ovlaštenje za tip helikoptera s više članova letačke posade, ne treba polagati ispite iz ATPL teorijskog znanja sve dok leti na istom (tom) tipu helikoptera, ali mu se neće priznati teorija za ATPL za JAR-FCL dozvolu. Ako se traži ovlaštenje za drugi tip višepilotnog helikoptera, mora položiti teorijski ispit iz poznavanja JAR-FCL ATPL(H) u državi članici JAA, koja je izdala dozvolu.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.005 (nastavak)

2 Ovlaštenja instruktora

Nacionalno ovlaštenje ili privilegije koje posjeduje

Iskustvo

Dodatni zahtjevi JAA

JAR-FCL zamjensko ovlaštenje

(1)

(2)

(3)

(4)

FI(H)/IRI(H)/TRI(H)

kako je potrebno po JAR-FCL 2 za odgovarajuće osposobljavanje

demonstrira znanje odgovarajućih dijelova JAR-FCL 2 i JAR-OPS kako je propisano u AMC FCL 2.005 i 2.015

FI(H)/IRI(H)/TRI(H)*

* Instruktori države članice JAA koji zadovoljavaju sve zahtjeve za zamjenu, ali nisu u mogućnosti ishoditi odgovarajuće JAR-FCL dozvole/ovlaštenja zbog trenutnog statusa implementacije njihove države koja je dozvolu izdala, mogu biti prihvaćeni za izvršenje osposobljavanja za JAR-FCL dozvolu i/ili ovlaštenja.

3 SFI (Synthetic flight instructor) odobrenje

Odobrenje za instruktora na sintetičkom trenažeru, što ga je izdala država članica JAA, a u skladu s nacionalnim zakonima te države, može se zamijeniti JAR-FCL ovlaštenjem, ako se iskustvo imatelja ovlaštenja podudara s potrebnim iskustvom i ostalim uvjetima navedenim u tablici:

Nacionalno ovlaštenje ili privilegije koje posjeduje

Iskustvo

Dodatni zahtjevi JAA

JAR-FCL zamjensko ovlaštenje

(1)

(2)

(3)

(4)

SFI(H)

>1000 sati kao pilot u MPH

(i) ima ili je imao profesionalnu dozvolu pilota helikoptera izdanu od države članice JAA ili profesionalnu dozvolu koja nije u skladu sa JAR-FCL prihvatljivu nadležnom tijelu

(ii) uspješno završio osposobljavanje na simulatoru za određeni tip helikoptera uključujući i MCC

SFI(H)

SFI(H)

3 godine skorašnjeg iskustva kao SFI prihvatljivo nadležnom tijelu

da je završio osposobljavanje na simulatoru za određeni tip uključujući MCC

SFI(H)

Ovo ovlaštenje se daje najviše na tri godine.

Daljnje produljenje ovlaštenja ovisit će o ispunjenju uvjeta propisanih u JAR-FCL 2.415.

4 STI Odobrenje

STI odobrenje izdano od strane države članice JAA u skladu sa nacionalnim zahtjevima te države može biti zamijenjeno JAR-FCL odobrenjem ako je osigurano da imatelj odobrenja zadovoljava zahtjeve iskustva i ostale zahtjeve navedene u tablici ispod:

Nacionalno ovlaštenje ili privilegije koje posjeduje

Iskustvo

Dodatni zahtjevi JAA

JAR-FCL zamjensko ovlaštenje

(1)

(2)

(3)

(4)

STI(H)

Više od 500 sati kao pilot na SPH

(i) posjeduje ili je posjedovao pilotsku dozvolu izdanu od države članice JAA ili drugu dozvolu (ne JAR-FCL) prihvatljivu nadležnom tijelu

(ii) da je prošao provjeru stručnosti u skladu sa dodatkom 3 JAR-FCL 2.240 na FSTD prikladnom instrukcijama koje namjerava davati

STI (H)

STI(H)

3 godine skorašnjeg iskustva kao STI prihvatljivo nadležnom tijelu

da je prošao provjeru stručnosti u skladu sa dodatkom 3 JAR-FCL 2.240 na FSTD prikladnom instrukcijama koje namjerava davati

STI (H)

Ovo ovlaštenje se daje najviše na tri godine.

Daljnje produljenje ovlaštenja ovisit će o ispunjenju uvjeta propisanih u JAR-FCL 2.360.F

Dodatak 1 JAR-FCL 2.010

Zahtjevi za jezičnu sposobnost u jezicima koji se koriste u radiotelefonskoj komunikaciji

(vidi JAR-FCL 2.010(a)(4))

(vidi AMC br. 1 JAR-FCL 2.010)

(vidi AMC br. 2 JAR-FCL 2.010)

(vidi IEM FCL 2.010)

1. Zahtjevi za jezičnu sposobnost su jednako primjenjivi za korištenje frazeologije i običnog jezika.

2. Da bi udovoljio zahtjevima za jezičnu sposobnost u JAR-FCL 2.010(a)(4), kandidat za dozvolu ili imatelj dozvole mora prikazati, na način prihvatljiv nadležnom tijelu, mogućnost da:

(a) efikasno komunicira u samo glasovnim (telefon/radiotelefon) i licem-u-lice situacijama;

(b) točno i čisto komunicira o običnim i poslovno vezanim temama;

(c) koristi prikladne komunikacijske strategije, izmjenjuje poruke i prepoznaje i rješava nesporazum (npr. da provjeri, potvrdi ili razjasni informaciju) u općem ili poslovno vezanom kontekstu;

(d) uspješno svlada jezične izazove uzrokovane komplikacijom ili nenadanim spletom događaja koji se javljaju unutar konteksta rutinske poslovne situacije ili komunikacijskih zadataka sa kojima su već upoznati, i

(e) koristiti narječje ili naglasak koji je razumljiv zrakoplovnoj zajednici.

3. Jezična sposobnost će se službeno ponovno provjeravati u intervalima koje odredi nadležno tijelo (vidi AMC br. 2 JAR-FCL [] [2].010 odjeljke 4 i 5).

4. Način procjene i ponovne provjere jezične sposobnosti odrediti će nadležno tijelo. (vidi AMC br. 2 JAR-FCL[] [2].010).

5. Tijelo koje obavlja jezične provjere za nadležno tijelo države članice JAA biti će prihvatljivo nadležnom tijelu (vidi AMC br. 2 JAR-FCL[] [2].010).

6. Ako gore navedena procjena jezične sposobnosti zadovoljava uvjete u Dodatku 1 JAR-FCL 2.200, moći će se koristiti u svrhu produljenja radiotelefonije na engleskom sukladno JAR-FCL [] [2].200 odjeljak (b).

Dodatak 2 JAR-FCL 2.010

Razina jezične sposobnosti

(vidi JAR-FCL 2.010 (a)(4))

(vidi AMC No. 1 JAR-FCL 2.010)

(vidi AMC No. 2 JAR-FCL 2.010)

(vidi IEM FCL 2.010)

JEZIČNA STRUKTURA

Odgovarajuće gramatičke i rečenične strukture u skladu su sa zadanim jezičnim funkcijama

Jednostavne gramatičke i rečenične strukture rabi kreativno i uglavnom njima dobro vlada.

Greške se mogu pojaviti, posebno u neuobičajenim ili neočekivanim okolnostima, no to rijetko mijenja značenje.

IZGOVOR

Podrazumijeva dijalekt i/ili naglasak razumljiv u zrakoplovnoj govornoj zajednici.

Izgovor, naglasak, ritam i intonacija pod utjecajem su materinskog jezika ili regionalne varijante, no to samo ponekad utječe na razumijevanje.

RAZINA

Operativna

4

GOVORNA INTERAKCIJA

Reakcije su uglavnom trenutačne, prikladne i informativne. Započinje i vodi razgovor čak i kada dođe do neočekivanog obrata događaja. Primjereno rješava moguće nesporazume postavljanjem pitanja, potvrđivanjem ili objašnjavanjem.

RAZUMIJEVANJE

Razumijevanje je uglavnom potpuno kad je riječ o općim ili konkretnim temama te o specifičnim temama vezanim uz radni kontekst, kad je naglasak ili varijanta kojom govori dovoljno razumljiva međunarodnoj zajednici. Kada se govornik suoči s jezičnom ili situacijskom poteškoćom ili neočekivanim obratom događaja, razumijevanje može biti usporeno ili zahtijeva objašnjenje.

LAKOĆA

IZRAŽAVANJA

Izvjesno vrijeme može govoriti odgovarajućim tempom. Ponekad može doći do gubitka tečnosti na prijelazu od uvježbana ili formulaična govora u spontanu interakciju, no to ne sprječava djelotvorno komuniciranje. U određenoj se mjeri služi diskurzivnim oznakama i konektorima.

Poštapalice koje rabi ne odvlače pozornost.

VOKABULAR

Raspon i točnost vokabulara uglavnom su dovoljni za uspješno komuniciranje o općim i konkretnim temama te o specifičnim temama vezanim uz radni kontekst. Govornik često uspješno parafrazira kad mu nedostaje vokabular zbog neuobičajenih ili neočekivanih okolnosti.

Napomena: Operativna razina (Razina 4) predstavlja minimum traženoga jezičnoga znanja u radiotelefonskoj komunikaciji.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.015

Minimalni uvjeti za validaciju pilotskih dozvola iz država koje nisu članice JAA

(vidi JAR-FCL 2.015)

1. Pilotska dozvola koja je izdana u državi koja nije članica JAA može se validirati u državi članici JAA po sljedećim uvjetima:

Pilotske dozvole za komercijalni zračni prijevoz i ostale profesionalne aktivnosti

2. Pilotska dozvola izdana od države koja nije članica JAA, a u skladu s ICAO Annex 1, može se validirati u skladu s uvjetima zemlje članice JAA, da bi se odobrilo letenje (osim osposobljavanja) na helikopterima registriranim u toj zemlji članici JAA. Da bi se validirala takva dozvola, imatelj mora:

(a) obaviti provjeru praktične osposobljenosti, udovoljiti uvjetima ovlaštenja za tip ili klasu prema JAR-FCL 2.245 za odgovarajuće privilegije koje mu dozvola daje;

(b) dokazati nadležnom tijelu da posjeduje znanje dijelova JAR-OPS i JAR-FCL (vidi AMC FCL 2.005 i 2.015);

(c) dokazati znanje engleskog jezika u skladu s JAR-FCL 2.200;

(d) posjedovati važeće JAR-FCL svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti – Kategorija 1 (Class 1);

(e) udovoljavati svim dodatnim uvjetima koje zemlja članica JAA smatra potrebnim;

(f) ispunjavati uvjete potrebnog iskustva propisane u stupcu (2) tablice u odnosu na uvjete validacije određene u stupcu (3).

Dozvola koju posjeduje

Ukupan nalet

Validacija po uvjetima

(1)

(2)

(3)

ATPL(H) važeće IR

>1000 sati kao PIC na helikopterima s više članova posade

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim helikopterima kao PIC u VFR i IFR operacijama

(a)

ATPL(H) bez IR ovlaštenja

>1000 sati kao PIC na helikopterima s više članova posade

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim helikopterima kao PIC u VFR operacijama

(b)

ATPL(H)/važeće IR

>1000 sati kao pilot na višepilotnom helikopteru

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim helikopterima kao kopilot u VFR i IFR operacijama

(c)

ATPL (H) bez IR ovlaštenja

>1000 sati kao pilot na višepilotnom helikopteru

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim helikopterima kao kopilot u VFR operacijama

(d)

CPL(H) /IR*

>1000 sati kao pilot na višepilotnom helikopteru

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim helikopterima kao kopilot

(e)

CPL (H)/IR

Više do 1000 sati kao PIC u komercijalnom zračnom prijevozu od trenutka dobivanja IR ovlaštenja

Komercijalni zračni prijevoz na jednopilotnim helikopterima kao PIC

(f)

CPL (H)

>700 sati na helikopterima različitim od onih certificiranih pod JAR-27/29, uključujući 200 sati u aktivnosti za koje se traži validacija i 50 sati u tom svojstvu u zadnjih 12 mjeseci

Aktivnosti sa helikopterima, osim komercijalnog zračnog prijevoza.

(g)

* Imatelj CPL/IR koji leti na helikopterima sa više članova letačke posade treba demonstrirati ICAO–ATPL potrebno znanje za validaciju.

Dozvola privatnog pilota helikoptera sa instrumentalnim ovlaštenjem

3. Dozvola privatnog pilota helikoptera sa ovlaštenjem za instrumentalno letenje izdana u skladu ICAO Annex 1 od strane države ne-članice JAA može biti validirana po uvjetima države članice JAA u svrhu odobrenja letenja (osim davanja letačkih instrukcija) na helikopterima registriranim u toj državi članici JAA. Za validaciju takve dozvole imatelj treba:

(a) napraviti provjeru praktične osposobljenosti (skill test), sve sekcije sa provjere koje se rade za tip, a u skladu s Dodacima 1 i 3 JAR-FCL 2.240

(b) udovoljiti zahtjevima nadležnog tijela za znanjem u skladu sa pododjeljkom J, iz sljedećih područja; Zrakoplovni propisi, Zrakoplovni meteorološki kodovi (predmet broj 050 10 03 01), Planiranje leta i performanse (IR) (predmet broj 030 00 00 00), Ljudske sposobnosti (predmet broj 040 00 00 00), a u skladu sa zahtjevima iz dodatka 1 JAR-FCL 2.470

(c) pokazati znanje engleskog jezika u skladu sa JAR-FCL 2.200

(d) najmanje posjedovati važeću JAR medicinsku svjedodžbu kategorije 2, uključujući zahtjeve sluha u skladu sa JAR-FCL 3.355(b)

Dodatak 1 JAR-FCL 2.015 (nastavak)

(e) posjedovati R/T privilegiju prihvatljivu nadležnom tijelu

(f) zadovoljiti zahtjeve iskustva kao što je prikazano u stupcu 2 sljedeće tablice

Dozvola koju posjeduje

Ukupno letačko iskustvo.

(1)

(2)

PPL(H)/IR

više od 100 sati instrumentalnog naleta kao PIC

4. U svrhu validacije pilotskih dozvola izdaje se validacijski list.

(a) Sadržaj. Broj stavke uvijek mora biti ispisan u skladu s tekstom stavke. Izgled validacijskog lista je prikazan u ovom dodatku.

Stavke validacijskog lista

(I) Broj validacije.

(II) Ime i prezime imatelja.

(III) Datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo.

(IV) Broj dozvole, nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu, vrsta dozvole.

(V) Operater (kompanija na čijim će zrakoplovima imatelj koristiti privilegije svoje dozvole).

(VI) Odredbe o valjanosti.

(VII) Propisi na temelju kojih se izdaje validacijski list.

(VIII) Primjedbe.

(IX) Datum izdavanja.

(X) Potpis ovlaštene osobe.

(XI) Pečat nadležnog tijela.

(b) Materijal. Papir ili drugi materijal na kojemu se primjećuje promjena ili brisanje. Bilo kakva dopisivanja ili brisanja mora jasno odobriti nadležno tijelo.

(c) Boja. Validacijski list mora biti tiskan na svijetloplavom materijalu.

(d) Jezik. Validacijski list mora biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku.

(e) Izgled validacijskog lista

I

Broj validacije:

II

Ime i prezime imatelja:

III

Datum rođenja :___________

Mjesto rođenja :

Državljanstvo:

IV

Broj dozvole :_____________

Izdana od :

Vrsta dozvole:

V

Imatelj dozvole navedene u rubrici IV. koristiti će privilegije pridružene navedenoj dozvoli na zrakoplovima iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

Operator :

VI

Validacijski list je valjan samo ako su ispunjeni svi uvjeti za valjanost dozvole, te ako imatelj posjeduje valjanu liječničku svjedodžbu odgovarajuće kategorije.

Vrijedi do :

VII

Validacijski list je izdan temeljem članka 91.L505076 Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine, br. 132/98, 178/04 i 46/07), te u skladu s JAR-FCL i ICAO Annex 1.

VIII

Primjedbe :

IX

Datum izdavanja :

X

Potpis ovlaštene osobe :

XI

Pečat :

Dodatak 2 JAR-FCL 2.015

Zamjena dozvole PPL(H), izdane u državi ne-članici JAR-a, u JAR-FCL PPL(H)

(vidi JAR-FCL 2.015 (c)(2))

Minimalni zahtjevi za zamjenu privatne dozvole izdane od strane države koja nije članica JAA u JAR-FCL dozvolu su:

(a) kandidat mora imati dozvolu izdanu u skladu sa ICAO Annex 1;

(b) kandidat mora imati minimalno JAR-FCL zdravstvenu svjedodžbu kategorije 2;

(c) kandidat mora imati R/T privilegiju prihvatljivu nadležnom tijelu,

(d) kandidat mora zadovoljiti zahtjeve iz tablice ispod:

Nacionalna dozvola

Zahtjevi iskustva

Daljnji JAA zahtjevi

Važeća nacionalna ICAO

PPL(H)

100 ili više sati kao pilot helikoptera

(a) položiti pismeni test iz Zrakoplovnih propisa i Ljudskih sposobnosti i ograničenja

(b) položiti provjeru praktične osposobljenosti iz dodatka 1 JAR-FCL 2.130 i 2.135 i dodatka 2 JAR-FCL 2.135

(c) ispuniti potrebne zahtjeve iz pododjeljka F

Dodatak 3 JAR-FCL 2.015

Validacija dozvole pilota helikoptera izdane od države koja nije članica JAA za vremenski ograničene posebne zadatke

(vidi JAR-FCL 2.015)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.015)

PRIVREMENA VALIDACIJA / AUTORIZACIJA DOZVOLE PILOTA HELIKOPTERA IZDANE OD DRŽAVE KOJA NIJE ČLANICA JAA ZA PILOTE PROIZVOĐAČA HELIKOPTERA

1. Pilotska dozvola izdana sukladno ICAO Annex 1 od države koja nije članica JAA, a koja uključuje instruktorsko ovlaštenje ili autorizaciju ispitivača izdanu od te države, može biti validirana ili priznata na drugi način podložno uvjetima, u trajanju od najviše 1 godinu, od strane JAA države u svrhu odobravanja pokaznih, operativnih, testnih letova i preleta (ferry) zrakoplova registriranih u toj JAA državi. Kod validacije dozvole kako je propisano u ovom Dodatku, imatelj dozvole izdane od države koja nije članica JAA može biti izuzet od udovoljavanja uvjetima za validaciju pilotske dozvole izdane od države koja nije članica JAA propisanih u Dodatku 1 JAR-FCL 2.015, pod sljedećim uvjetima:

Da bi udovoljio uvjetima za validaciju takve dozvole, imatelj će:

(a) posjedovati odgovarajuću dozvolu, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, ovlaštenje(a) za tip i kvalifikacije, koje uključuju instruktorsko ovlaštenje ili autorizaciju ispitivača, važeću u državi koja nije članica JAA za predložene zadatke, i

(b) biti zaposlen kod proizvođača helikoptera ili u TRTO koja provodi osposobljavanje za proizvođača helikoptera, i

(c) biti ograničen na osposobljavanje u letu i ispitivanje samo za prvo izdavanje ovlaštenja za tip, nadgledanje početnog linijskog letenja pilota operatora, obavljanje preleta (ferry), početnog linijskog letenja, pokaznih letova ili testnih letova.

2. Pri provođenju ili nadgledanju linijskog letenja, pilot će također morati udovoljiti propisanim uvjetima iz JAR-OPS-a kako je odredilo nadležno tijelo države u kojoj je zrakoplov registriran.

3. U ovu svrhu izdaje se validacijski list iz Dodatka 1 JAR-FCL 2.015 (4).

Dodatak 1 JAR-FCL 2.050

Priznavanje teorijskog znanja za izdavanje PPL(H) – Prijelazno osposobljavanje i ispitni program

(vidi JAR-FCL 2.050 (b)(2))

Za izdavanje PPL(H), imatelj dozvole pilota aviona mora položiti PPL(H) teorijske ispite (iz AMC FCL 2.125 Program teorijskog znanja za PPL(H)) iz sljedećih područja:

– Opće poznavanje zrakoplova;

– Izvođenje i planiranje leta;

– Operativni postupci; i

– Osnove letenja.

Dodatak 2 JAR-FCL 2.050

Priznavanje teorijskog znanja za izdavanje CPL(H) – Prijelazno osposobljavanje i ispitni program

(vidi JAR-FCL 2.050 (b)(3))

1. Kandidat mora odraditi odobreni tečaj prijelaznog teorijskog osposobljavanja u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje (FTO) prema nastavnom programu i temama navedenim dolje (pozvati se na Theoretical Knowledge Learning Objectives)

021 00 00 00 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – AIRFRAME AND SYSTEMS, ELECTRICS, POWERPLANT, EMERGENCY EQUIPMENT

021 02 00 00 AIRFRAME

021 04 00 00 LANDING GEAR, WHEELS, TYRES, BRAKES

021 05 00 00 FLIGHT CONTROLS

021 06 00 00 PNEUMATICS – PRESSURISATION AND AIR CONDITIONING

021 11 00 00 TURBINE ENGINES

021 13 00 00 OXYGEN SYSTEMS

021 14 00 00 HELICOPTER: MISCELLANEOUS SYSTEMS

021 15 00 00 HELICOPTER: ROTOR HEADS

021 16 00 00 HELICOPTER: TRANSMISSION

021 17 00 00 HELICOPTER: BLADES

022 00 00 00 AICRAFT GENERAL KNOWLEDGE – INSTRUMENTATION (H)

022 02 00 00 MEASUREMENT OF AIR DATA PARAMETERS

022 07 00 00 HELICOPTER: AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEMS

022 12 00 00 ALERTING SYSTEMS, PROXIMITY SYSTEMS

022 13 00 00 INTEGRATED INSTRUMENTS – ELECTRONIC DISPLAYS

022 14 00 00 MAINTENANCE, MONITORING AND RECORDING SYSTEMS

030 00 00 00 FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING

031 00 00 00 MASS AND BALANCE – HELICOPTERS

031 01 00 00 PURPOSE OF MASS AND BALANCE CONSIDERATIONS

031 02 00 00 LOADING

033 00 00 00 FLIGHT PLANNING AND FLIGHT MONITORING

033 03 00 00 FUEL PLANNING

034 00 00 00 PERFORMANCE – HELICOPTERS

034 01 00 00 GENERAL

034 02 00 00 PERFORMANCE CLASS 3 – SINGLE-ENGINE HELICOPTERS ONLY

034 03 00 00 PERFORMANCE CLASS 2

034 05 00 00 PERFORMANCE CLASS 1 – HELICOPTERS CERTIFICATED UNDER CS 29 ONLY

070 00 00 00 OPERATIONAL PROCEDURES – HELICOPTER

071 01 00 00 GENERAL REQUIREMENTS

071 02 00 00 SPECIAL OPERATIONAL PROCEDURES AND HAZARDS (GENERAL ASPECTS)

071 03 00 00 HELICOPTER EMERGENCY PROCEDURES

082 00 00 00 PRINCIPLES OF FLIGHT – HELICOPTER

082 01 00 00 SUBSONIC AERODYNAMICS

082 02 00 00 TRANSONIC AERODYNAMICS and COMPRESSIBILITY EFFECTS

082 03 00 00 ROTORCRAFT TYPES

082 04 00 00 MAIN ROTOR AERODYNAMICS

082 05 00 00 MAIN ROTOR MECHANICS

082 06 00 00 TAIL ROTORS

082 07 00 00 EQUILIBRIUM, STABILITY AND CONTROL

082 08 00 00 HELICOPTER FLIGHT MECHANICS

2. Kandidat mora dokazati nivo znanja prikladan privilegijama danim imatelju CPL(H) te mora udovoljiti uvjetima propisanima u JAR-FCL 2 Pododeljku J.

Kandidat mora položiti prijelazne teorijske ispite iz sljedećih predmeta : Aircraft General Knowledge, Flight Performance and Planning, Operational Procedures, Principles of Flight (Helicpter) kako slijedi:

a) ispite iz predmeta Flight Perormance i Principles of Flight (Helicopter) kako je određeno u JAR-FCL 2.470(b)

b) ispite iz predmeta Airframe and Systems, Electrics, Powerplant, Emergency Equipment, Instrumentation, Mass and Balance, Flight Planning and Flight Monitoring i Operational Procedures će pokriti teme prijelaznog teorijskog osposobljavanja kako je navedeno u nastavnom programu gore.

Dodatak 3 JAR-FCL 2.050

Priznavanje teorijskog znanja za izdavanje ATPL(H) – Prijelazno osposobljavanje i ispitni program

(vidi JAR-FCL 2.050 (b) (4))

1. Kandidat mora odraditi odobreni tečaj prijelaznog teorijskog osposobljavanja u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje (FTO) prema nastavnom programu i temama navedenim dolje (pozvati se na Theoretical Knowledge Learning Objectives – vidi Joint Implementation Procedures za detalje programa):

021 00 00 00 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – AIRFRAME AND SYSTEMS, ELECTRICS, POWERPLANT, EMERGENCY EQUIPMENT

021 02 00 00 AIRFRAME

021 04 00 00 LANDING GEAR, WHEELS, TYRES, BRAKES

021 05 00 00 FLIGHT CONTROLS

021 06 00 00 PNEUMATICS – PRESSURISATION AND AIR CONDITIONING

021 11 00 00 TURBINE ENGINES

021 13 00 00 OXYGEN SYSTEMS

021 14 00 00 HELICOPTER: MISCELLANEOUS SYSTEMS

021 15 00 00 HELICOPTER: ROTOR HEADS

021 16 00 00 HELICOPTER: TRANSMISSION

021 17 00 00 HELICOPTER: BLADES

022 00 00 00 AICRAFT GENERAL KNOWLEDGE – INSTRUMENTATION (H)

022 02 00 00 MEASUREMENT OF AIR DATA PARAMETERS

022 07 00 00 HELICOPTER: AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEMS

022 12 00 00 ALERTING SYSTEMS, PROXIMITY SYSTEMS

022 13 00 00 INTEGRATED INSTRUMENTS – ELECTRONIC DISPLAYS

022 14 00 00 MAINTENANCE, MONITORING AND RECORDING SYSTEMS

030 00 00 00 FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING

031 00 00 00 MASS AND BALANCE – HELICOPTERS

031 01 00 00 PURPOSE OF MASS AND BALANCE CONSIDERATIONS

031 04 00 00 MASS AND BALANCE DETAILS OF AIRCRAFT

033 00 00 00 FLIGHT PLANNING AND FLIGHT MONITORING

033 03 00 00 FUEL PLANNING

034 00 00 00 PERFORMANCE – HELICOPTERS

034 01 00 00 GENERAL

034 02 00 00 PERFORMANCE CLASS 3 – SINGLE-ENGINE HELICOPTERS ONLY

034 03 00 00 PERFORMANCE CLASS 2

034 05 00 00 PERFORMANCE CLASS 1 – HELICOPTERS CERTIFICATED UNDER CS 29 ONLY

070 00 00 00 OPERATIONAL PROCEDURES – HELICOPTER

071 01 00 00 GENERAL REQUIREMENTS

071 02 00 00 SPECIAL OPERATIONAL PROCEDURES AND HAZARDS (GENERAL ASPECTS)

071 03 00 00 HELICOPTER EMERGENCY PROCEDURES

082 00 00 00 PRINCIPLES OF FLIGHT – HELICOPTER

082 01 00 00 SUBSONIC AERODYNAMICS

082 02 00 00 TRANSONIC AERODYNAMICS and COMPRESSIBILITY EFFECTS

082 03 00 00 ROTORCRAFT TYPES

082 04 00 00 MAIN ROTOR AERODYNAMICS

082 05 00 00 MAIN ROTOR MECHANICS

082 06 00 00 TAIL ROTORS

082 07 00 00 EQUILIBRIUM, STABILITY AND CONTROL

082 08 00 00 HELICOPTER FLIGHT MECHANICS

2. Kandidat mora dokazati nivo znanja prikladan privilegijama danim imatelju ATPL(H) te mora udovoljiti uvjetima propisanima u JAR-FCL 2 Pododeljku J.

Kandidat mora položiti prijelazne teorijske ispite iz sljedećih predmeta: Aircraft General Knowledge, Flight Performance and Planning, Operational Procedures, Principles of Flight (Helicpter) kako slijedi:

a) ispite iz predmeta Flight Perormance i Principles of Flight (Helicopter) kako je određeno u JAR-FCL 2.470(a)

b) ispite iz predmeta Airframe and Systems, Electrics, Powerplant, Emergency Equipment, Instrumentation, Mass and Balance, Flight Planning and Flight Monitoring i Operational Procedures će pokriti teme prijelaznog teorijskog osposobljavanja kako je navedeno u nastavnom programu gore.

Dodatak 4 JAR-FCL 2.050

Priznavanje teorijskog znanja za izdavanje CPL(H), IR(H) ili ATPL(H)

(vidi JAR-FCL 2.050 (b) (8) )

1. Kandidatu za stjecanje IR(H) koji je položio teorijske ispite za stjecanje CPL(H) će se u svrhu udovoljavanja uvjetima teorijskog znanja priznati ispiti iz sljedećih predmeta:

– Human Performance and Limitations

– Meteorology

2. Kandidatu za stjecanje CPL(H) koji je položio teorijske ispite za stjecanje IR(H) će se u svrhu udovoljavanja uvjetima teorijskog znanja priznati ispiti iz sljedećih predmeta:

– Human Performance and Limitations

– Meteorology

3. Kandidatu za stjecanje ATPL(H), ili kandidatu za stjecanje ATPL(H) sa IR(H), koji je položio teorijske ispite za stjecanje CPL(H) će se u svrhu udovoljavanja uvjetima teorijskog znanja priznati ispiti iz sljedećih predmeta osposobljavanja:

– Performance (Helicopter)

– Principles of Flight (Helicopter)

– VFR Communications

4. Kandidatu za stjecanje ATPL(H) sa IR(H), koji je položio teorijske ispite za stjecanje ATPL(H) će se u svrhu udovoljavanja uvjetima teorijskog znanja priznati ispiti iz sljedećih predmeta osposobljavanja:

– Aircraft General Knowledge – Airframe/Systems/Powerplant

– Aircraft General Knowledge – Instrumentation

– Mass and Balance

– Performance (Helicopter)

– Human Performance and Limitations

– Meteorology

– General Navigation

– Principles of Flight (Helicopter)

– VFR Communications

Dodatak 1a JAR-FCL 2.055

Organizacije za letačko osposobljavanje za stjecanje dozvole i ovlaštenja (Flying Training Organisations for pilot licences and ratings – FTO)

(vidi JAR-FCL 2.055)

(vidi AMC FCL 2.261(c)(2))

(vidi IEM br. 1 JAR-FCL 2.055)

(vidi IEM br. 2 JAR-FCL 2.055)

(vidi IEM br. 3 JAR-FCL 2.055)

(vidi IEM br. 4 JAR-FCL 2.055)

UVOD

1. Organizacija za letačko osposobljavanje je organizacija s potrebnim osobljem, opremom i prikladnim okruženjem za letačku osposobljavanje i/ili za osposobljavanje na uređaju za vježbanje letenja i teorijsko osposobljavanje za određene programe osposobljavanja.

2. FTO koja želi obavljati odobreno letačko osposobljavanje sukladno odredbama ovog Pravilnika, mora za to ishoditi odobrenje nadležnog tijela države punopravne članice JAA. Odobrenje neće biti izdano ukoliko:

(a) nadležno tijelo ne može provoditi JAR-FCL zahtjeve;

(b) FTO ne ispunjava sve zahtjeve JAR-FCL.

Ovaj Dodatak daje uvjete za izdavanje, obnavljanje i izmjene odobrenja FTO. FTO treba zadovoljiti uvjete koji su propisani samo za osposobljavanje koje provodi.

STJECANJE ODOBRENJA

3. Uz zahtjev za stjecanje odobrenja, FTO mora nadležnom tijelu dostaviti Operativni priručnik i Priručnik osposobljavanja kako je zahtijevano u stavcima 32 i33. Da bi se osigurala usuglašenost s odgovarajućim JAR-FCL propisima, FTO mora uspostaviti postupke prihvatljive nadležnom tijelu. Postupci moraju sadržavati i sustav kvalitete (vidi AMC FCL 2.055 i IEM FCL No. 1 JAR-FCL 2.055), koji jednostavno otkriva i otklanja nedostatke unutar FTO-a. Nakon razmatranja zahtjeva, biti će obavljen pregled od strane nadležnog tijela kako bi se utvrdilo da FTO ispunjava zahtjeve propisane u ovom Dodatku.. Ukoliko je izvješće s pregleda zadovoljavajuće, odobrenje će biti izdano na razdoblje od 1’ jedne godine, a sljedeće odobrenje na razdoblje od tri godine.

Nadležno tijelo nije u obvezi izdati odobrenje za FTO izvan države članice JAA ukoliko ne raspolaže odgovarajućim osobljem ili su troškovi procesa odobravanja zahtjeva i pregleda neprihvatljivi nadležnom tijelu.

4. Svi tečajevi osposobljavanja moraju biti odobreni (vidi IEM FCL 2.055)

5. Nadležno tijelo će nadgledati kvalitetu osposobljavanja i provjeravati školske letove s učenicima. Prilikom posjeta, FTO je obvezan dati pristup dosjeima, dokumentima s odobrenjima, tehničkim dnevnicima, predavanjima, bilješkama s predavanja, kopija izvješća o izvršenoj posjeti biti će dostavljena FTO-u kojije bio predmet nadzora nadležnog tijela briefinga i ostalim odgovarajućim materijalom. Kopija izvješća o izvršenoj posjeti biti će dostavljena FTO-u koji je bio predmet nadzora nadležnog tijela.

6. Nadležno tijelo će odobrenje promijeniti, suspendirati ili opozvati, ako koji od uvjeta za stjecanje odobrenja nije na odobrenoj razini.

7. Ako FTO želi izmijeniti odobreno osposobljavanje ili Operativni priručnik ili Priručnik osposobljavanja, mora ishoditi odobrenje nadležnog tijela prije nego što se promjene provedu. FTO nije dužan obavijestiti nadležno tijelo o manjim promjenama koje se odnose na svakodnevne (day-to-day) operacije. Ako postoji sumnja o veličini promjene, o tome treba obavijestiti nadležno tijelo.

8. FTO može zaključiti ugovor o osposobljavanju s drugim organizacijama za osposobljavanje ili koristiti druge aerodrome kao alternativne baze kao dio osnovne organizacije osposobljavanja, no nadležno tijelo to mora odobriti.

FINANCIRANJE

9. (a) FTO mora dokazati nadležnom tijelu da je osigurano dovoljno sredstava za provođenje osposobljavanja na odobrenoj razini. (vidi IEM No.02 to JAR-FCL 2.055)

(b) FTO mora nominirati osobu prihvatljivu nadležnom tijelu koja je u stanju dokazati nadležnom tijelu da FTO raspolaže dovoljnom količinom financijskih sredstava za izvođenje osposobljavanja prema odobrenim standardima. Ta osoba je odgovorni rukovoditelj (Accountable Manager).

Dodatak 1a JAR-FCL 2.055 (nastavak)

RUKOVODEĆA STRUKTURA

10. Rukovodeća struktura mora osigurati nadzor svog osoblja, a taj nadzor će obavljati osobe koje imaju iskustvo i kvalitete potrebne za osiguranje i održavanje visokog standarda osposobljavanja. Detalji o rukovodećoj strukturi i njihova osobna odgovornost moraju biti sadržani u Operativnom priručniku FTO-a.

11. FTO mora dokazati nadležnom tijelu da ima zaposlen dovoljan broj kvalificiranih, stručnih ljudi. Za integrirana osposobljavanja, trebaju biti zaposlena tri čovjeka, i to puno radno vrijeme, na sljedećim radnim mjestima:

Šef školstva (Head of Training(HT))

Voditelj letačke osposobljavanja (Chief Flying Instructor (CFI))

Voditelj zemaljskog osposobljavanja (Chief Ground Instructor (CGI)).

Za modularne tečajeve osposobljavanja, gore navedena radna mjesta se mogu kombinirati i upotpuniti s jednom ili dvije osobe zaposlene puno radno vrijeme ili dio radnog vremena, ovisno o opsegu osposobljavanja. Najmanje jedna osoba mora biti zaposlena puno radno vrijeme. U FTO koja izvodi samo teorijsko osposobljavanje funkcije Šefa školstva i Voditelja teorijskog osposobljavanja mogu se kombinirati. Nominirana osoba mora posjedovati menadžerske sposobnosti, imati ili je imao/la dozvolu profesionalnog pilota sukladno tečajevima koji će se izvoditi i ispunjavati zahtjeve date u stavku 19.

12. Broj instruktora koji ne rade puno radno vrijeme, nadležno tijelo će prihvatiti u skladu opsegom osposobljavanja.

13. Odnos broja učenika prema broju instruktora, isključujući HT, ne smije prijeći 6:1. Broj učenika u grupi tijekom teorijskog osposobljavanja ne smije biti veći od dvanaest kako bi se omogućila visoka razina nadgledanja i praktičnog osposobljavanja.

ŠEF ŠKOLSTVA (Head of training (HT))

14. HT je odgovoran osigurati zadovoljavajuću integraciju praktičnog dijela osposobljavanja, osposobljavanja na sintetičkom uređaju, teorijskog osposobljavanja i provjeravanje napredovanja svakog učenika pojedinačno. HT mora imati veliko praktično iskustvo u svojstvu instruktora za osposobljavanje profesionalnih pilota i posjedovati osobine potrebne za uspješno vođenje i rukovođenje organizacijom. HT mora imati , ili je imao, dozvolu profesionalnog pilota helikoptera i ovlaštenja izdanih u skladu s ICAO Annex 1, u vezi sa osposobljavanjima i tečajevima koje organizacija provodi, i to najmanje tri godine prije nego prvi put postane HT.

VODITELJ LETAČKOG OSPOSOBLJAVANJA (Chief flying instructor (CFI))

15. CFI je odgovoran za nadgledanje instruktora letenja i instruktora na sintetičkom uređaju radi usklađivanja osposobljavanja u letenju i na sintetičkom uređaju. CFI mora:

(a) posjedovati najvišu profesionalnu dozvolu sukladno obuci i školi letenja koja se provodi u organizaciji;

(b) posjedovati ovlaštenja odgovarajuća odobrenim tečajevima letačkog osposobljavanja

(c) posjedovati ovlaštenje instruktora na barem jednom tipu helikoptera koji se koristi tijekom osposobljavanja; i

(d) imati nalet od 1000 sati u svojstvu zapovjednika helikoptera i najmanje 500 sati naleta u svojstvu instruktora letenja na helikopterima, u vezi s tečajevima i osposobljavanjima koje provodi, od kojih samo 200 sati može biti na uređajima za vježbanje letenja.

INSTRUKTORI LETENJA, OSIM INSTRUKTORA NA SINTETIČKOM UREĐAJU

16. Instruktor mora imati:

(a) dozvolu profesionalnog pilota helikoptera s ovlaštenjima koja su u vezi s osposobljavanjem koje provode;

(b) ovlaštenje instruktora koje je u vezi s dijelom osposobljavanja koje provodi (npr. instruktor za osposobljavanje za ovlaštenje za instrumentalno letenje, instruktori letenja, instruktor na tipu/klasi helikoptera, itd.);

(c) odobrenje nadležnog tijela za provođenje određenog osposobljavanja u FTO-u (vidi JAR-FCL 2.305).

17. Nadležno tijelo će utvrditi maksimalni nalet, najveći broj radnih sati i dužina minimalnog odmora između dužnosti instruktora mora biti prihvatljiva nadležnom tijelu.

Dodatak 1a JAR-FCL 2.055 (nastavak)

INSTRUKTOR NA SINTETIČKOM UREĐAJU LETENJA

18. Za provođenje osposobljavanja na FTD i FNPT I instruktor mora imati ili je imao 3 godine profesionalnu dozvolu i ovlaštenje prije prvog imenovanja izuzev za SFI koji ima odobrenje prema točki 3 Dodatka 1 JAR-FCL 2.005 primjereno osposobljavanjima za koja je određen da provodi i posjeduje iskustvo u osposobljavanju.

Za osposobljavanje na simulatoru leta i/ili FNPT II, instruktor mora imati FI(H) ovlaštenje, ili TRI(MPH) ovlaštenje ili SFI(H) ovlaštenje.

VODITELJ TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA(CHIEF GROUND INSTRUCTOR (CGI))

19. CGI je odgovoran za nadgledanje svih instruktora teorijskog osposobljavanja i mora skrbiti za usklađivanje cjelokupnog teorijskog osposobljavanja. CGI mora imati praktično iskustvo u zrakoplovstvu, te završen tečaj iz metodike i tehnike osposobljavanja ili imati veliko prijašnje iskustvo u teorijskom osposobljavanju.

INSTRUKTOR TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA

20. Instruktor teorijskog osposobljavanja za predmete potrebne pri stjecanju dozvola i ovlaštenja mora imati prikladno iskustvo u zrakoplovstvu i mora prije imenovanja dokazati svoju sposobnost te obaviti ispitno predavanje temeljeno na materijalu koji je sam pripremio, o temama koje su mu zadane.

ZAPISI I DOSJEI

21. FTO mora čuvati sljedeće zabilješke i podatke) najmanje 5 godina uz pomoć administrativnog osoblja:

(a) detalje o osposobljavanju svakog učenika na zemlji, u zraku i na uređaju za vježbanje letenja;

(b) detaljna i redovita izvješća o napredovanju učenika koja uključuju i procjenu instruktora o učeniku, redovite provjere u letu i ispite iz teorije;

(c) osobni podaci, npr. datum isteka liječničke svjedodžbe, ovlaštenja, itd.

Zabilješke i podatke mora upisati u Registar osposobljavanja. Izgled i sadržaj knjige odredit će nadležno tijelo

22. Obrasci zapisnika o osposobljavanju učenika moraju biti pobliže određeni u Priručniku za osposobljavanje.

23. FTO mora na zahtjev nadležnog tijela dostaviti zapisnike i izvješća o osposobljavanju.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

24. Za svaku vrstu osposobljavanja u FTO-u mora postojati Program osposobljavanja. Program osposobljavanja mora sadržavati detaljno opisane faze teorijskog i praktičnog osposobljavanja, tjedan po tjedan ili po fazama, popis vježbi i sažeti program. Naročito u osposobljavanju sintetičkom uređaju i teorijskom osposobljavanju, osposobljavanje treba biti usklađeno po fazama, tako da učenici mogu stečeno teorijsko znanje iskoristiti u praktičnom osposobljavanju. Treba osigurati da se problemi nastali prilikom osposobljavanja mogu u daljnjem osposobljavanju riješiti. Sadržaj i dijelove programa osposobljavanja mora odobriti nadležno tijelo.

HELIKOPTERI ZA OSPOSOBLJAVANJE

25. Treba osigurati odgovarajući broj helikoptera prikladnih za osposobljavanje. Svaki helikopter mora biti opremljen dvostrukim osnovnim komandama za upravljanje zrakoplovom. Komande za upravljanje zrakoplovom koje se prebacuju, ne mogu se prihvatiti. U floti moraju, u skladu sa osposobljavanjem koje se provodi, biti helikopteri na kojima se može demonstrirati let u uvjetima autorotacije, helikopteri prikladno opremljeni za simuliranje uvjeta leta bez vanjske vidljivosti te helikopteri s odgovarajućom opremom za instrumentalno osposobljavanje i provjere za IR(H). Na raspolaganju mora biti odgovarajući broj helikoptera odobrenih za IFR.

26. Za osposobljavanje se moraju koristiti samo helikopteri koje je odobrilo nadležno tijelo. Ako se, za provjeru praktične osposobljenosti koristi helikopter različitog tipa od FS koji se koristio za osposobljavanje za letenje u vizualnim uvjetima, maksimalno priznavanje sati će biti ograničeno na vrijeme provedeno u FNPT II/III, predviđeno pripadajućim programom letačkog osposobljavanja.

Dodatak 1a JAR-FCL 2.055 (nastavak)

AERODROMI

27. Osnovni aerodrom ili aerodrom-baza, i alternativni aerodrom-baza, na kojima se osposobljavanja provode moraju ispuniti sljedeće zahtjeve:

(a) najmanje jednu poletno-sletnu stazu ili područje za polijetanje koje dopušta školskom helikopteru normalno polijetanje ili slijetanje na maksimalnoj težini polijetanja ili maksimalno dopuštenoj težini slijetanja i autorotaciju sa slijetanjem:

(i) u uvjetima bez vjetra (ne više od 4 čvora) i temperaturi jednakoj najvišoj temperaturi u najtoplijem mjesecu u godini u području gdje se aerodrom nalazi,

(ii) nadvisivanje svih prepreka u području putanje uzlijetanja za najmanje 50 ft,

(iii) uz propisano rukovanje motorom, stajnim trapom (ako postoji) koje proizvođač helikoptera preporuča,

(iv) s mirnim prijelazom od brzine polijetanja uz ubrzanje do brzine najboljeg penjanja bez posebnih vještina ili tehnika pilotiranja;

(b) indikator vjetra koji je vidljiv na razini zemlje s krajeva svake staze, područja polijetanja i slijetanja;

(c) stalno električno osvjetljenje staze i područja polijetanja i slijetanja ako se koristi za osposobljavanje u noćnom letenju;

(d) službu kontrole leta, osim ako se uz odobrenje nadležnog tijela uvjeti sigurnosti tijekom osposobljavanja mogu zadovoljiti nekim drugim načinom komunikacije zrak/zemlja.

28. Mora biti na raspolaganju područje za:

– trening operacija na ograničenom području,

– područje za simuliranje autorotacije,

– operacije na kosom terenu.

SMJEŠTAJ POGODAN ZA PLANIRANJE LETAČKIH AKTIVNOSTI

29. Na raspolaganju moraju biti:

(a) operativna prostorija sa sredstvima za nadzor letačkih operacija;

(b) soba(e) za planiranje letova sa sljedećom opremom:

– prikladnim važećim mapama i kartama,

– važećim AIS informacijama,

– važećim meteorološkim izvješćem,

– komunikacijom sa službom kontrole letenja (ATC) i operativnom prostorijom,

– kartama koje prikazuju standardne rute,

– kartama koje prikazuju aktivna zabranjena, opasna i ograničena područja,

– bilo koja druga oprema koja se odnosi na sigurnost leta.

(c) dovoljan broj odgovarajuće velikih prostorija za briefinge;

(d) prikladnu(e) prostoriju(e) za upravno i kontrolno osoblje i prostorije koje omogućuju instruktorima pisanje izvješća o studentu, dosjee, itd.

(e) namještenu prostoriju(e) za instruktore i studente.

PROSTOR ZA ODRŽAVANJE TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA

30. Na raspolaganju mora biti sljedeći prostor namijenjen za teorijsko osposobljavanje:

(a) odgovarajuća učionica koja prima broj učenika koji se školuje,

(b) odgovarajuća oprema za demonstraciju, koja nadopunjuje teorijsku nastavu,

(c) prostorija opremljena za testiranje i osposobljavanje iz radiokomunikacije,

(d) knjižnica koja ima dovoljan broj stručnih knjiga da pokriva gradivo,

(e) prostorije za instruktore.

Dodatak 1a JAR-FCL 2.055 (nastavak)

UVJETI ZA PRISTUPANJE OBUCI

31. Učenik primljen na osposobljavanje mora imati važeću liječničku svjedodžbu za dozvolu za koju se školuje i mora zadovoljiti uvjete primanja na osposobljavanje koje je propisala FTO, a odobrilo nadležno tijelo.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I OPERATIVNI PRIRUČNIK

32. Program osposobljavanja mora odrediti standarde, ciljeve osposobljavanja za svaku fazu za koju se zahtjeva da učenik zadovolji i mora uključiti sljedeće:

Dio 1. – Plan osposobljavanja

Dio 2. – Pripremu i vježbe u zraku

Dio 3. – Letačko osposobljavanje na sintetičkom uređaju

Dio 4. – Instrukcije teorijskog znanja

Za sljedeće upute vidi IEM br.3 JAR-FCL 2.055

33. Operativni priručnik mora imati propisane odgovarajuće informacije za određenu grupu zaposlenika, npr. instruktore letenja, instruktore letenja na sintetičkim simulatorima leta, nastavnike teorije, operativno osoblje za održavanje i mora uključiti sljedeće:

(a) opće upute,

(b) tehničke upute,

(c) rute,

(d) osposobljavanje osoblja.

Za daljnje upute vidi IEM br.3 JAR-FCL 2.055

Dodatak 1b JAR-FCL 2.055

Djelomično osposobljavanje izvan zemlje članice JAA

(vidi JAR-FCL 2.030)

(vidi JAR-FCL 2.055(a)(1))

(vidi JAR-FCL 2.485)

(vidi Dodatak 1a JAR-FCL 2.055)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.305)

FTO može provoditi djelomično osposobljavanje izvan zemlje članice JAA ako osigura sljedeće:

(a) Osigurati da su zahtjevi iz ovog dodatka ispunjeni. Ukoliko nadležno tijelo smatra mogućom odgovarajuću inspekciju, osposobljavanje će biti ograničeno na sve dijelove ATP(H) integralnog kursa (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.305)

(b) Provjera navigacije u fazi 2 u ATP(H) integralnom kursu može biti vođena od strane lokalnog instruktora koji nije direktno povezan s kandidatovim osposobljavanjem, uz uvjet da instruktor posjeduje odgovarajuću JAR-FCL dozvolu sa FI povlasticama. Nakon završetka zahtijevanog osposobljavanja provjera vještine za CPL(H) u ATP(H) integriranom osposobljavanju može biti provedena s lokalnim ispitivačem (FE (H)) uz uvjet da je ispitivač ovlašten sukladno JAR-FCL 2 Pododjeljkom I i potpuno neovisan o FTO, osim ako se nadležno tijelo u pismenoj formi nije odredilo drugačije.

(c) Provjeravanje vještine za instrumentalno ovlaštenje bit će provedeno u zemlji članici JAA čije nadležno tijelo odobrava osposobljavanje. Ukoliko FTO želi osigurati osposobljavanje za instrumentalno ovlaštenje izvan zemlje članice JAA bit će potrebno definirati pripremu za odobrene kurseve uključujući aklimatizacijsko letenje u zemlji članici JAA čije nadležno tijelo odobrava osposobljavanje prije nego bilo koji student započne provjeravanje za instrumentalno ovlaštenje.

(d) Instrukcije za ATPL teorijsko znanje mogu biti dobivane od FTO koja provodi odobreno osposobljavanje izvan zemlje članice JAA. Provjera teorijskog znanja za izdavanje dozvole ili ovlaštenja bit će provedena od strane nadležnog tijela zemlje koje izdaje dozvolu (vidi JAR-FCL 2.485). Priprema za provjeru (vidi JAR-FCL 2.030) mora biti pažljivo razmotrena obzirom na osposobljavanje izvan zemlje članice JAA.

(e) Instrukcije mogu biti dobivene pod direktnim nadzorom CFI(H) ili nominiranim zamjenikom koji posjeduje JAR-FCL dozvolu i instruktorsko ovlaštenje kako je definirano u paragrafu 15 Dodatka 1a JAR-FCL 2.055, koji mora biti nazočan tijekom osposobljavanja u zemlji koja nije članica JAA.

Dodatak 1c JAR-FCL 2.055

Dodatni zahtjevi za osposobljavanje u FTO čije se glavno mjesto rada i registrirano sjedište nalazi izvan država članica JAA

(vidi JAR-FCL 2.055(a)(2) )

(vidi dodatak 1a JAR-FCL 2.055)

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.305)

PROCEDURA ODOBRENJA

1. FTO čije se glavno mjesto rada i registrirano sjedište nalazi izvan država članica JAA, a želi školovati za JAR-FCL dozvole i pripadajuća ovlaštenja, treba tražiti odobrenje za ta osposobljavanja od nadležnog tijela bilo koje punopravne države članice JAA. To odobrenje će se odnositi na:

(a) FTO mora zadovoljiti zahtjeve iz Dodatka 1a JAR-FCL 2.055 i sve dodatne zahtjeve iz ovog Dodatka; i

(b) Nadležno tijelo kojemu je predan zahtjev za odobrenje osposobljavanja može odbaciti svoju pravnu odgovornost za proceduru odobravanja i prikladni nivo nadzora kao što je propisano JAA propisima. Trošak i procedura odobravanja i nadzora ne smije biti na teret nadležnog tijela.

(c) Nadležno tijelo može osigurati prikladnu nadležnost nad FTO za vrijeme procedure dobivanja odobrenja i poduzeti potrebna osposobljavanja.

(d) Nadležno tijelo države ne-članice JAA, u kojoj FTO ima glavno mjesto rada i registrirano sjedište, može pomoći nadležnom tijelu države članice JAA u proceduri odobravanja i može osigurati nadzor nad osposobljavanjima ako je to dogovoreno između JAA i te države ne-članice JAA.

2. Nakon provedenog nadzora i zadovoljenja potrebnih uvjeta, odobrenje će FTO-u biti izdano na period od jedne godine, produljenje odobrenja može biti izdano za idući period od jedne godine.

NADLEŽNOST

3. U smislu odobrenja za rad FTO-u, termin »prikladna nadležnost« znači da nadležno tijelo države koja je izdala odobrenje, mora biti u mogućnosti:

(a) izvršiti početni i redoviti nadzor nad FTO, koji se nalazi u državi ne-članici JAA, a u svrhu osiguranja rada u skladu sa zahtjevima JAR-FCL; i

(b) izvršiti provjere u letu i ostale provjere standardizacije, koje je odredilo nadležno tijelo koje je izdalo odobrenje; i

(c) da u skladu sa svojim odgovornostima za izdavanje, vrši: promjene, ukidanje ili opoziv odobrenja, a u skladu sa primjenjivim zakonom države članice JAA koja je odobrenje izdala.

Nadležno tijelo koje je izdalo odobrenje može, ako je to dogovoreno između JAA i države ne-članice JAA u kojoj FTO ima glavno mjesto rada i registrirano sjedište, dodijeliti odgovornost, za izvršenje paragrafa 3(a) ovog članka, nadležnom tijelu države ne-članice JAA.

OSPOSOBLJAVANJA KOJA PROVODI FTO ZA PROFESIONALNE DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Ako su zahtjevi iz ovog Dodatka zadovoljeni, odobrenje se može izdati od strane nadležnog tijela ako je pritom osigurana mogućnost nadzora, a u skladu sa JAA pravilima.

5. Provjera praktične osposobljenosti za IR ovlaštenje će biti napravljena u državi članici JAA koja je izdala odobrenje za osposobljavanje. FTO će uz odobreno osposobljavanje morati osigurati i letenje za prilagodbu, unutar države članice JAA koja je odobrenje izdala ili bilo koje druge države članice JAA ako to odobri nadležno tijelo koje je izdalo odobrenje, prije nego kandidat pristupi provjeri praktične osposobljenosti za IR ovlaštenje sa ispitivačem kojeg je odobrilo nadležno tijelo koje je izdalo odobrenje.

Dodatak 1c JAR-FCL 2.055 (nastavak)

6. Ispit napretka iz navigacije, iz dijela 2 integriranog osposobljavanja za ATPL(H) može održati FI(H) koji se tamo nalazi, ako je odobren od nadležnog tijela i ako nije uključen u osposobljavanje kandidata te ako ima JAR-FCL dozvolu sa FI(H) ovlaštenjem, ako je prikladno. Nakon završetka potrebnog osposobljavanja, provjeru praktične osposobljenosti za CPL(H), a koji je dio integriranog osposobljavanja za ATPL(H), može izvršiti FE(H) koji se tamo nalazi, ako je određen i odobren od nadležnog tijela koje je odobrenje izdalo, a u skladu sa JAR-FCL pododjeljak I i mora biti neovisan od FTO osim što mora imati pismeno odobrenje od nadležnog tijela.

ODOBRENJE FTO SAMO ZA OSPOSOBLJAVANJE PPL(H) I PRIPADAJUĆA OVLAŠTENJA

7. Ako su zahtjevi iz ovog dodatka zadovoljeni nadležno tijelo može izdati odobrenje za održavanje osposobljavanja za JAR-FCL PPL(H) i pripadajuća ovlaštenja ako nadležno tijelo može osigurati zadovoljavajući nadzor, a u skladu sa JAA pravilima.

8. Helikopteri, letilišta i navigacijske rute koje će se koristiti za PPL(H) osposobljavanje moraju biti prihvatljivi nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje.

9. Nakon završetka potrebnog osposobljavanja za PPL(H) provjeru praktične osposobljenosti može napraviti FE(H) koji se tamo nalazi ako je odobren od nadležnog tijela i ako nije sudjelovao u letačkom dijelu osposobljavanja kandidata.

10. Operativno i letačko uputstvo zahtijevano dodatkom 1a JAR-FCL 2.055, može, za FTO koji radi osposobljavanja samo za PPL(H) i pripadajuća ovlaštenja, biti kombinirano i sadržavati samo informacije bitne za osposobljavanje za PPL(H).

TEORIJSKO ZNANJE

11. Teorijsko osposobljavanje može biti održano u FTO po odobrenom programu izvan Države članice JAA. Teorijski ispiti za izdavanje dozvole ili ovlaštenja moraju biti održani od strane nadležnog tijela koje je odobrenje za osposobljavanje izdalo.(vidi JAR-FCL 2.485)

Dodatak 2 JAR-FCL 2.055

Organizacije za osposobljavanje za tip (za izdavanje ovlaštenja za tip imateljima pilotske dozvole)

(vidi JAR-FCL 2.261(c) i (d) za odobrenje tečaja)

(vidi IEM br. 1 to JAR-FCL 2.055)

(vidi IEM br. 2 to JAR-FCL 2.055)

(vidi IEM br. 3 to JAR-FCL 2.055)

(vidi AMC FCL 2.261(c)(2))

(vidi JAR-FCL 2.055)

UVOD

1 Organizacija za osposobljavanje za tip helikoptera (Type Rating Training Organization (TRTO) je organizacija s osobljem i opremom za osposobljavanje na tipu helikoptera i/ili MCC-osposobljavanje, i/ili osposobljavanje na uređaju za vježbanje letenja, i, ako se to zahtijeva, za teorijsko osposobljavanje za određene programe osposobljavanja.

2 TRTO koja želi ponuditi osposobljavanje koje zadovoljava JAR-FCL standarde i propise treba za to ishoditi odobrenje od nadležnog tijela države članice JAA-a. Takvo odobrenje će izdati nadležno tijelo države članice JAA, ako:

(a) nadležno tijelo može provoditi uvjete iz JAR-FCL,

(b) TRTO ispunjava sve propise JAR-FCL.

U ovom dodatku propisani su uvjeti za izdavanje, produljenje valjanosti i izmjenu odobrenja za TRTO

STJECANJE ODOBRENJA

3. Prilikom zahtjeva za stjecanje odobrenja, TRTO mora nadležnom tijelu predati Operativni priručnik i Priručnik osposobljavanja, uključujuću Sustav kvalitete te opis shema osposobljavanja kako je zahtijevano u stavcima 17 i 26 do 27. Nakon razmatranja zahtjeva, biti će obavljen pregled od strane nadležnog tijela kako bi se utvrdilo da TRTO ispunjava zahtjeve propisane u ovom Dodatku. Ukoliko je izvješće s pregleda zadovoljavajuće, odobrenje će biti izdano na razdoblje od jedne godine, a sljedeće odobrenje na razdoblje od 3 godine. Nadležno tijelo nije obavezno izdati odobrenje za TRTO izvan države članice JAA ukoliko ne raspolaže odgovarajućim posobljem ili su troškovi procesa odobravanja zahtjeva i pregleda neprihvatljivi nadležnom tijelu...

4. Svi tečajevi osposobljavanja moraju biti odobreni (vidi IEM FCL 2.055)

5. Nadležno tijelo će odobrenje promijeniti, suspendirati ili opozvati ovlaštenje, ako bilo koji od uvjeta ili standarda prestane zadovoljavati minimalnu odobrenu razinu.

6. Ako TRTO želi izmijeniti odobreno osposobljavanje, njegov operativni priručnik ili program osposobljavanja, mora dobiti odobrenje nadležnog tijela prije no što se promjene provedu. TRTO ne treba obavijestiti nadležno tijelo o manjim promjenama koje se temelje na svakodnevnim operacijama. Ako postoji ikakva sumnja o tome je li predložena promjena mala, obvezno treba kontaktirati nadležno tijelo.

7. TRTO se može dogovoriti za osposobljavanje svojih kandidata s drugim organizacijama za osposobljavanje ili iskoristiti alternativne aerodrome kao dio svoje ukupne organizacije, a što je podložno odobrenju nadležnog tijela.

FINANCIJSKA SREDSTVA

8. (a) TRTO mora dokazati nadležnom tijelu da je dostupno dovoljno kapitala za provođenje osposobljavanja na odobrenoj razini (vidi IEM br.2 JAR-FCL 2.055)

(b) TRTO će odrediti osobu prihvatljivu nadležnom tijelu koja će uvjeriti nadležno tijelo da je na raspolaganju dovoljno kapitala za provođenje osposobljavanja na odobrenoj razini. Ta osoba bit će odgovorni rukovoditelj (Accountable Manager).

Dodatak 2 JAR-FCL 2.055 (nastavak)

INSPEKCIJA

9. U dodatku prvoj provjeri, nadležno će tijelo nadzirati TRTO da bi se uvjerilo u poštivanje JAR-a i odobrenja.

10. Tijekom posjeta, TRTO treba predočiti sve bilješke o osposobljavanju, izdana odobrenja, tehničke dnevnike i zabilješke, predavanja, zabilješke s briefinga i predavanja te sav ostali odgovarajući materijal. Kopija izvješća o izvršenoj posjeti bit će dostavljena TRTO-u koji je bio predmet nadzora nadležnog tijela.

RUKOVODEĆA STRUKTURA I OSOBLJE

11. Rukovodeća struktura mora osigurati nadzor svog osoblja, a taj nadzor će obavljati osobe koje imaju iskustvo i kvalitete potrebne za osiguranje i održavanje visokog standarda osposobljavanja. Detalji o rukovodećoj strukturi i njihova osobna odgovornost moraju biti sadržani u Operativnom priručniku TRTO-a.

12. Šef školstva (Head of training (HT)) mora biti imenovan i prihvatljiv nadležnom tijelu. HT će snositi odgovornosti i obavljati zadaće da TRTO radi u skladu s JAR-FCL propisima. Ta je osoba izravno odgovorna nadležnom tijelu.

13. TRTO mora imati adekvatno osoblje potrebno da ispuni ciljeve škole. Obveze i odgovornosti svakog instruktora moraju biti određene i dokumentirane.

INSTRUKTOR NA TIPU HELIKOPTERA

14. Instruktor na tipu helikoptera (Type Rating Instructor (TRI)) treba imati:

(a) profesionalnu dozvolu pilota helikoptera i ovlaštenja u skladu sa osposobljavanjem koje će provoditi;

(b) ovlaštenje instruktora na tipu helikoptera za helikoptere na kojima će provoditi osposobljavanje; ili

(c) odobrenje nadležnog tijela, za provođenje određenog osposobljavanja u TRTO (vidi JAR-FCL 2.305)

INSTRUKTOR NA SINTETIČKOM UREĐAJU (SFI I STI)

15. Za letačka osposobljavanja instruktor mora imati ili je imao 3 godine dozvolu profesionalnog pilota prije prvog imenovanja izuzev za SFI koji imaju instruktorsko iskustvo koje odgovara osposobljavanju za koje je određen i koje provodi. Za višepilotno ovlaštenje za tip i/ili MCC letačka osposobljavanja na simulatoru letenja i/ili FTD i/ili FNPT II instruktor mora imati TRI (MPH) ovlaštenje ili SFI(H) odobrenje.

TEORIJSKO OSPOSOBLJAVANJE

16. Teorijsko osposobljavanje mora biti provođeno s ovlaštenim instruktorom koji ima odgovarajuće ovlaštenje za tip ili instruktor koji ima odgovarajuće iskustvo u zrakoplovstvu i poznavanje određenog zrakoplova, npr. inženjer leta, inženjer održavanja, djelatnik letačkih operacija.

STANDARDI OSPOSOBLJAVANJA

17. TRTO će uspostaviti sustav koji osigurava učinkovito i efikasno funkcioniranje organizacije za osposobljavanje. Sustav kvalitete mora odrediti učinkovitost politike i procedura TRTO-a i postupka osposobljavanja.

ZAPISI I DOSJEI

18. TRTO će čuvati najmanje 5 godina, uz pomoć adekvatnog administrativnog osoblja, sljedeće zabilješke i podatke:

(a) ocjene učenika pilota prije i za vrijeme osposobljavanja;

(b) detalje o teorijskom znanju, letenju i osposobljavanju na dintetičkom uređaju koje se provodilo s individualnim učenikom.

Dodatak 2 JAR-FCL 2.055 (nastavak)

(c) osobne informacije (datum isteka liječničkog uvjerenja, ovlaštenja, itd.) koje su povezane s osobljem TRTO.

Zabilješke i podatke mora upisati u Registar osposobljavanja. Izgled i sadržaj knjige odrediti će nadležno tijelo.

19. Obrasci zapisnika o osposobljavanju učenika moraju biti određeni u Priručniku osposobljavanja.

20. TRTO TRTO mora na zahtjev nadležnog tijela dostaviti zapisnike i izvješća o osposobljavanju.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

21. Program osposobljavanja mora biti izrađen za svaku vrstu osposobljavanja.Program osposobljavanja mora sadržavati detaljno opisane faze teorijskog i praktičnog osposobljavanja, tjedan po tjedan ili po fazama, popis vježbi i sažetak programa. Naročito u osposobljavanju na sintetičkim uređajima i teorijskoj obuci, osposobljavanje treba biti usklađeno po fazama, tako da učenici mogu stečeno teorijsko znanje iskoristiti u praktičnom osposobljavanju. Treba osigurati da se problemi nastali prilikom osposobljavanja mogu u daljnjem osposobljavanju riješiti.

HELIKOPTERI ZA OSPOSOBLJAVANJE

22. Svaki helikopter treba biti opremljen kako je to propisano u specifikacijama osposobljavanja koje se odnose na postojeće odobrene tečajeve.

OPREMA ZA LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

23. Moraju se osigurati odgovarajući objekti i oprema za osposobljavanje.

UVJETI ZA OSPOSOBLJAVANJE

24. TRTO će biti odgovorna da učenici zadovoljavaju najosnovnije uvjete za osposobljavanje za ovlaštenje za tip helikoptera koji su propisani u JAR-FCL 2.250.

OPERATIVNI PRIRUČNIK I PRIRUČNIK OSPOSOBLJAVANJA

25. TRTO mora pripremiti i održavati operativni priručnik i program osposobljavanja koji sadrže informacije i instrukcije koje omogućuju osoblju obavljati svoja zaduženja i davati smjernice učenicima kako da se usklade sa zahtjevima osposobljavanja. TRTO mora dati osoblju, i učenicima, ako je to potrebno, na uvid informacije koje su napisane u operativnom priručniku i programu osposobljavanja i TRTO-ovu odobrenu dokumentaciju. Mora se odrediti postupak donošenja izmjena te način kontrole.

26. Priručnik osposobljavanja će postaviti standarde i ciljeve osposobljavanja, za svaku fazu osposobljavanja, koje svaki učenik mora zadovoljiti, čak i dokazati kvalifikacijske uvjete za svaki tečaj, kao što je propisano. Priručnik osposobljavanja mora sadržavati sljedeće:

Dio 1 – Plan osposobljavanja

Dio 2 – Pripremu i vježbe u zraku

Dio 3 – Letačko osposobljavanje na sintetičkom uređaju

Dio 4 – Instrukcije teorijskog znanja

Za sljedeća objašnjenja vidi IEM br.3 JAR-FCL 2.055

27. Operativni priručnik mora sadržavati odgovarajuće podatke o određenim grupama zaposlenika, npr. Type Rating Instructor (TRI), Synthetic Flight Instructor (SFI), Ground Instructor (GI), operativno osoblje i osoblje održavanja, itd. i treba sadržavati sljedeće podatke:

(a) Opće

(b) Tehničke

(c) Rutne

(d) Osposobljavanje osoblja

Za daljnja objašnjenja vidi IEM No.03 to JAR-FCL 2.055

Dodatak 3 JAR-FCL 2.055

Odobrenje za modularno teorijsko osposobljavanje na daljinu

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.130 i 2.135)

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(3))

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.205)

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.255)

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.285)

(vidi ACJ FCL 2.160 i 2.165 (a)(3), 2.205 i 2.285)

ORGANIZACIJA ZA OSPOSOBLJAVANJE

1. Prostor za osposobljavanje mora biti na raspolaganju na mjestu gdje je sjedište organizacije ili, što je podložno odobrenju nadležnog tijela, u drugoj prikladnoj ustanovi. U svakom slučaju, oba prostora i pripadajuća oprema za osposobljavanje moraju zadovoljiti zahtjeve da bi organizacija dobila odobrenje. Prije nego što se započne osposobljavanje, odobrenje mora biti izdano od strane nadležnog tijela za modularni program osposobljavanje na daljinu.

2. Šef školstva (HT) ili CGI iz organizacije koja poduzima učenje na daljinu, moraju zadovoljiti zahtjeve iz dodatka 1a JAR-FCL 2.055. Svi instruktori teorije moraju zadovoljiti zahtjeve JAR-FCL i moraju imati potrebne kvalifikacije ili adekvatno iskustvo koje će zadovoljiti nadležno tijelo.

3. FTO koji pruža samo teorijsko osposobljavanje, mora imati isto odobrenje i mora zadovoljiti zahtjeve nadzora kao i FTO koji radi u skladu sa dodatkom 1a JAR-FCL 2.055.

4. Dozvoljeno je FTO-u da održava neka ili sva osposobljavanja na osnovi pune nazočnosti predavanjima ili na osnovi učenja na daljinu. Element školovanja u učionici će biti uključen u sve modularne kurseve. Vrijeme provedeno u učionici mora biti u trajanju barem 10% kompletnog trajanja kursa

INSTRUKTORI

5. Svi instruktori moraju biti potpuno upoznati sa zahtjevima programa učenja na daljinu, uključujući sustav održanja kvalitete. Njihovo početno osposobljavanje mora biti održano u sjedištu gdje je registrirana organizacija, a ostala osposobljavanja moraju biti održana po istom standardu kao za instruktore koji se nalaze u sjedištu organizacije. Bez obzira gdje se instruktori nalaze, sustav kvalitete mora osigurati zadovoljavajuće praćenje individualnih karakteristika i mora se pridržavati odobrenog programa osposobljavanja.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

6. Učenje na daljinu biti će odobreno jedino kao dio teorijskog osposobljavanja za:

(a) modularno osposobljavanje iz teorije za PPL(H), CPL(H), IR(H) i ATPL(H)

(b) osposobljavanje za predulazno teorijsko znanje za prvi upis tipa višemotornog helikoptera.

Dodatak 1 JAR–FCL 2.060

Nacionalne varijante : Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari šezdeset godina ili više

(vidi JAR-FCL 2.060)

Nacionalne varijante

JAA-u su prijavljena sljedeća odstupanja u nacionalnim verzijama JAR-FCL 2.060:

– Češka – (CZ)JAR-FCL 2.060

(CZ)JAR-FCL 2.060 Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari šezdeset godina ili više (Češka)

Imatelj pilotske dozvole koji je navršio 62 godina ne smije obavljati dužnost pilota zrakoplova koji je uključen u operacije komercijalnog zračnog prijevoza.

– Francuska – (F)JAR-FCL 2.060

(F)JAR-FCL 2.060 Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari šezdeset godina ili više (Francuska)

Imatelj pilotske dozvole koji je navršio 60 godina ne smije obavljati dužnost pilota zrakoplova koji je uključen u operacije komercijalnog zračnog prijevoza.

– Italija – (I)JAR-FCL 2.060

(I)JAR-FCL 2.060 Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari šezdeset godina ili više (Italija)

Imatelj pilotske dozvole koji je navršio 60 godina ne smije obavljati dužnost pilota zrakoplova koji je uključen u operacije komercijalnog zračnog prijevoza .

Dodatak 1 JAR-FCL 2.075

Detalji o dozvolama posada helikoptera

OPĆENITO

1. Pilot mora sa sobom nositi važeću dozvolu i važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kad se služi ovlastima koje mu dozvola omogućava.

2. Pilot mora sa sobom nositi dokument sa slikom radi identifikacije imatelja dozvole.

3. Svako medicinsko pomagalo (npr., korištenje naočala, itd.) mora biti upisano u svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti (vidi JAR-FCL Dio 3 IEM FCL 3.100) i u dozvoli.

U ovom odjeljku, »nadležno tijelo« je nadležno tijelo države koja izdaje dozvolu.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.075 (nastavak)

STANDARDNI FORMAT JAA DOZVOLE

Prednja stranica

Nadležno tijelo naziv i logotip

(Engleski i nacionalni jezik)

JOINT AVIATION AUTHORITIES

(samo na engleskom jeziku)

DOZVOLA LETAČKOG OSOBLJA

FLIGHT CREW LICENSE

Izdana u skladu s ICAO i JAR-FCL standardima

Issued in accordance with ICAO and JAR-FCL standards

Zahtjevi:

Veličina svake stranice neće biti manja od jedne osmine A4 i ne veća od veličine putovnice Europske unije

Stranica 2

I

Država izdavanja dozvole

Zahtjevi:

Broj dozvole uvijek treba započeti s U.N. kodom zemlje koja dozvolu izdaje

Treba koristiti standardno obilježavanje, npr. dan/mjesec/godina (npr. 21/01/1995)

vidi JAR-FCL 2.070

III

Broj dozvole

IV

Prezime i ime imatelja dozvole

XIV

Datum (vidi upute) i mjesto rođenja

V

Adresa

Ulica, grad, poštanski broj, županija

VI

Državljanstvo

VII

Potpis imatelja dozvole

VIII

Nadležno tijelo koji izdaje dozvolu

t.j. ova dozvola CPL(H) izdana na temelju ATPL dozvole izdane

X

Potpis službene osobe i datum

XI

Pečat nadležnog tijela koje izdaje dozvolu

Dodatak 1 JAR-FCL 2.075 (nastavak)

Stranica 3

II

Nazivi dozvola, datum prvog izdavanja i kod zemlje

Kratice koje se upisuju moraju biti jednake onima koje se koriste u JAR-FCL (npr. PPL(H), ATPL(H), itd.) Treba koristiti standardni oblik za vrijeme, npr. dan/mjesec/godina u cijelosti (npr. 21/01/1995).

Ponovno izdavanje ne smije biti kasnije od pet godina od dana prvog izdanja kako je prikazano u stavki II

Ovaj dokument nije specificiran, ali putovnica bi trebala biti dovoljna kad je potrebna identifikacija izvan države koja je dozvolu izdala

Dodatne informacije o dozvoli koje zahtijeva ICAO. EC direktive/zakoni ili JAR na koje se odnosi.

IX

Valjanost: Ova dozvola se mora ponovno izdati ne kasnije od ............... Privilegije dozvole će se moći provoditi samo ako imatelj posjeduje važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti za navedene privilegije s primjenom JAR-FCL 2.015(a)(1). Imatelj dozvole je ovlašten koristiti privilegije na helikopterima registriranim u državi članici JAA. Treba nositi dokumentaciju koja sadrži fotografiju u svrhu provjere identiteta imatelja dozvole.

XII

Privilegije koje se odnose na radiotelefoniju: Imatelj te dozvole je pokazao sposobnost da koristi R/T uređaje u helikopteru na engleskom (drugom određenom) jeziku

XIII

Primjedba: npr. Ova CPL(A) je izdana na osnovi ATPL(A) izdane od strane ......... (države koja nije članica JAA) ............ i odnosi se samo na helikoptere registrirane u državi koja je dozvolu izdala.

Stranica 4

XII

Ovlaštenja kojima se produžuje valjanost

Zahtjevi

Ove stranice su namijenjene nadležnom tijelu za upis uvjeta koji slijede nakon prvog izdavanja ovlaštenja, ili obnavljanju ovlaštenja kome je istekla valjanost.

Prvo izdavanje i obnavljanje ovlaštenja upisati će nadležno tijelo.

Operativna ograničenja trebaju biti upisana u rubriku Primjedbe/Ograničenja, a nasuprot odgovarajućem ograničenju privilegije, npr. IR provjera tehnike pilotiranja s kopilotom, ograničene privilegije osposobljavanja samo za jedan tip helikoptera, a zdravstvena ograničenja, uvjeti i varijacije (npr. Važi samo za kopilota) biti će uneseni kako je napisano u liječničkom uvjerenju (vidi IEM FCL 3.100).

Klasa/Tip

Primjedbe/Ograničenja

Instruktor

Dodatak 1 JAR-FCL 2.075 (nastavak)

Stranice 5, 6 i 7:

Za produženje, provjeru stručnosti na tipu helikoptera, ovlaštenja za tip ili instrumentalno letenje, standardni format JAA dozvole dopušta da takve stranice u dozvoli popunjava ispitivač koji provodi provjeru stručnosti. Isto tako prema nahođenju nadležno tijelo može u dozvolu upisati upis o produljenju valjanosti.

Ako provjera stručnosti na helikopteru s više motora uključuje i IR provjeru, to će produžiti valjanost i IR(H) (s ograničenjima, ako koje postoji). Ako se IR dio provjere stručnosti nije proveo, i IR provjera stručnosti na drugim helikopterima ne osigurava pripadajuće IFR privilegije, ispitivač mora upisati »VFR« nasuprot obnavljanja ovlaštenja.

Ovlaštenje instruktora može također, ako to nadležno tijelo smatra potrebnim, biti obnovljeno u dozvoli od strane ispitivača koji formira dio procesa obnavljanja. Ako ispitivač nije uključen u proces obnavljanja, ovlaštenje mora upisati nadležno tijelo.

Ovlaštenja koja nisu valjana će se brisati iz dozvole, ako to nadležno tijelo smatra potrebnim, a najkasnije u roku od pet godina od dana zadnjeg obnavljanja.

XII

Ovlaštenje

Datum ispita

Važi do

Broj odobrenja ispitivača

Potpis ispitivača

(Svaka stranica treba sadržavati 10 stupaca za inicijalno izdavanje i produljenje valjanosti ovlaštenja)

Stranica 8:

Kratice koje se koriste u ovoj dozvoli

ATPL

Dozvola prometnog pilota helikoptera

Airline Transport Pilot Licence

CPL

Dozvola profesionalnog pilota helikoptera

Commercial Pilot Licence

IR

Ovlaštenje za instrumentalno letenje

Instrument rating

(A)

Avioni

Aeroplanes

(H)

Helikopter

Helikopter

SE

Jednomotorni

Single-engine

ME

S više motora

Multi-engine

MPH

Helikopter s višečlanom posadom

Multi-pilot helicopter

SPH

Helikopter s jednočlanom posadom

Single-pilot helicopter

R/T

Radiotelefonija

Radio Telephony

MEP

Višemotorni klipni avioni

Multi-engine piston aeroplanes

SEP

Jednomotorni klipni avioni

Single-engine piston aeroplanes

Types

Odnosi se na listu iz pododjeljka F

refer to list in Sub part F

Class

Odnosi se na listu iz pododjeljka F

refer to list in Sub part F

FI

Instruktor leta

Flight instructor

FE

Ispitivač u letenju

Flight Examiner

TRE

Ispitivač za stjecanje ovlaštenja na tipu zrakoplova

Type Rating Examoiner

itd.

PODODJELJAK B – PILOT UČENIK (Helikopter)

JAR-FCL 2.085 Uvjeti

(a) Pilot učenik mora udovoljavati uvjetima što ih je utvrdilo nadležno tijelo u državi u kojoj se namjerava osposobljavati. Pri utvrđivanju uvjeta nadležno tijelo mora jamčiti da privilegije dodijeljene učeniku pilotu ne dopuste privilegije kojima bi mogao predstavljati opasnost tijekom leta.

(b) Pilot učenik ne smije letjeti samostalno bez odobrenja instruktora letenja.

JAR-FCL 2.090 Najniža dobna granica

Pilot učenik mora biti star najmanje 16 godina prije prvog samostalnog leta.

JAR-FCL 2.095 Zdravstvena sposobnost

Pilot učenik ne smije mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti 1 ili 2 kategorije.

PODODJELJAK C – DOZVOLA PRIVATNOG PILOTA (Helikoptera) PPL(H))

JAR-FCL 2.100 Najniža dobna granica

Kandidat za PPL(H) mora biti star najmanje 17 godina.

JAR-FCL 2.105 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za PPL(H) mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 ili 2. Za korištenje privilegija PPL(H) također treba imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 ili 2.

JAR-FCL 2.110 Privilegije i uvjeti

(a) Privilegije. Ovisno o drugim uvjetima ovog Pravilnika, privilegije imatelja PPL(H) omogućuju imatelju dozvole da obavlja dužnost zapovjednika helikoptera ili kopilota helikoptera na letovima za koje se ne plaća naknada.

(b) Uvjeti

(1) Za kandidata za PPL(H) koji je ispunio uvjete propisane u JAR-FCL 2.100, 2.105, 2.120, 2.125(a) i (b), 2.130, 2.135, 2.261(a) i, ako je primjenjivo 2.101.(a)(4), smatra se da je zadovoljio uvjete koji su propisani za izdavanje PPL(H) uključujući i barem ovlaštenje za tip helikoptera s kojim je obavljena provjera stručnosti.

(2) Ukoliko imatelj dozvole namjerava provoditi privilegije iz dozvole noću, mora udovoljavati uvjetima iz JAR-FCL 2.125(c)

JAR-FCL 2.115 NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

JAR-FCL 2.120 Priznavanje iskustva (naleta)

Kandidat za PPL(H) mora kao pilot helikoptera naletjeti najmanje 45 sati; ukupno 5 sati od tih 45 sati mogu biti na FNTP ili simulatoru leta. Imatelj pilotske dozvole ili istovjetnih privilegija za avione, mikrolake letjelice koje imaju fiksna krila i pokretne aerodinamične kontrolne površine kojima se upravlja po sve tri osi te za sve vrste jedrilica, može se priznati 10% njihovog ukupnog naleta u ulozi zapovjednika navedenih zrakoplova, ali maksimalni priznati nalet može biti deset sati za izdavanje PPL(H).

JAR-FCL 2.125 Tečaj osposobljavanja

(vidi Dodatak 1, 2 i 3 JAR-FCL 2.125),

(vidi AMC FCL 2.125)

(a) Općenito. Kandidat za PPL(H) mora završiti propisano osposobljavanje u FTO ili odobrenoj registriranoj organizaciji u skladu s nastavnim programom kao što je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 2.125.

Odobrene registrirane organizacije ograničene su na osposobljavanje na jednomotornom (SE) helikopteru registriranom za prijevoz max 4 osobe. U iznimnim okolnostima postojeći jednomotorni (SE) helikopteri mogu se nastaviti upotrebljavati za osposobljavanje PPL ako su registrirani u organizacijama i odobreni od strane nadležnog tijela pod uvjetima koji definiraju iznimku.

Uvjeti za registraciju su propisani u Dodatku 2 i 3 JAR-FCL 2.125.

(b) Letačko osposobljavanje. Kandidat za PPL(H) mora na helikopterima koji imaju potvrdu o plovidbenosti izdanu u državi članici JAA, naletjeti najmanje 25 sati s instruktorom, uključujući najmanje 5 sati instrumentalnog naleta s instruktorom, najmanje 10 sati samostalnog letenja pod nadzorom, uključujući najmanje 5 sati letenja na ruti s najmanje jednim letom dužim od 185 km (100 NM), tijekom kojeg kandidat mora sletjeti sa zaustavljanjem na dva aerodroma koji nisu aerodromi polijetanja.

(c) Osposobljenost za noćno letenje.

(1) Imatelj dozvole PPL(H), ako namjerava provoditi privilegije iz dozvole noću, mora zadovoljavati uvjete za letenje noću u skladu sa Dodatkom 4 JAR-FCL 2.125.

(2) Kandidat koji posjeduje, ili je posjedovao IR(A) treba završiti u skladu sa Dodatkom 4 JAR-FCL 2.125 zadatke 4 do 6 i treba završiti minimalno 5 sati instrumentalnog letenja s instruktorom na helikopteru za zadatke 1 do 3, prema nahođenju instruktora.

(3) Takvo ovlaštenje će biti upisano u dozvolu.

JAR-FCL 2.130 Teorijski ispit

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.130 i 2.135)

Kandidat za PPL(H) mora nadležnom tijelu dokazati razinu teorijskog znanja sukladnu privilegijama, koje imatelju pruža dozvola. Zahtjevi i postupci provođenja ispita teorijskog znanja propisani su u Dodatku 1 JAR-FCL 2.130, 2.135 i JAR-FCL 2.261(a).

JAR-FCL 2.135 Provjera praktične osposobljenosti

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.130 i 2.135, Dodatak 2 JAR-FCL 2.135)

Kandidat za PPL(H) mora dokazati sposobnost da kao zapovjednik helikoptera obavi odgovarajuće postupke i vježbe koje su opisane u Dodatku 1 JAR-FCL 2.130 i 2.135, te u Dodatku 2 JAR-FCL 2.135, a razina osposobljenosti mora odgovarati privilegijama koje imatelju pruža dozvola PPL(H). Provjera praktične osposobljenosti mora se provesti unutar 6 mjeseci po završetku praktičnog letačkog osposobljavanja (vidi JAR-FCL 2.125(a)).

Dodatak 1 JAR-FCL 2.125

PPL(H) Tečaj osposobljavanja – sažetak

(vidi JAR-FCL 2.125)

(vidi AMC FCL 2.125)

1. Cilj PPL(H) osposobljavanja je da pilot učenik nauči letjeti sigurno i učinkovito po pravilima vizualnog letenja (VFR).

TEORIJSKO OSPOSOBLJAVANJE

2. Program teorijskog osposobljavanja za stjecanje PPL(H) mora sadržavati sljedeće:

Zrakoplovni propisi, Opće poznavanje zrakoplova, Planiranje i perfomanse zrakoplova, Ljudske sposobnosti i ograničenja, Meteorologiju, Navigaciju, Operativne postupke, Teoriju letenja i Komunikacije.

Daljnje pojedinosti teorijskog osposobljavanja određene su u AMC FCL 2.125

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

3. Nastavni program osposobljavanja u letu za dozvolu privatnog pilota PPL(H) obuhvatit će sljedeće:

(a) Postupke prije leta, uključujući određivanje mase i ravnoteže, pregled i opskrbu helikoptera;

(b) Postupke u školskom krugu i zoni aerodroma, postupke i mjere opreza za izbjegavanje sudara;

(c) Upravljanje helikopterom pomoću vanjskih vizualnih orijentira;

(d) Polijetanje, slijetanje, lebdenje, okreti u mjestu, prijelaz iz lebdenja i u lebdenje;

(e) Postupci u opasnosti, osnove autorotacije, simuliranje otkaza motora, rezonancija prilikom polijetanja (u ovisnosti o tipu helikoptera);

(f) Bočno i natražno letenje, okretanje u mjestu;

(g) Vertikalni prsten, prepoznavanje i izlazak iz;

(h) Slijetanje autorotacijom, slijetanje sa simuliranim otkazom motora, simulacija otkaza opreme, procedure u nuždi vezane za greška na pogonskoj grupi, hidro i električnim sustavima, rotoru;

(i) Oštar zaokret;

(j) Tranzicija, brzo zaustavljanje, »out of wind« manevri, slijetanje i polijetanje (kosi tereni);

(k) Ograničena snaga, ograničeni tereni (slijetanje i polijetanje), nepripremljene površine;

(l) Održavanje parametara leta pomoću instrumenata, zaokreti pomoću instrumenata, vađenje iz nepravilnih položaja (simulira se nenamjeran ulaz u oblak). Ovo osposobljavanje može provesti instruktor letenja;

(m) Rutno letenje sa održavanjem orijentacije u odnosu na orijentire na zemlji i gdje je pogodna upotreba radionavigacijskih sredstava;

(n) Operacije na kontroliranim aerodromima, usklađivanje s ATC procedurama, komunikacija i »frazeologija«.

ŠKOLSKI HELIKOPTERI

4. Na raspolaganju mora biti odgovarajući broj školskih helikoptera prilagođenih programima osposobljavanja i ispitivanja. Svaki helikopter mora biti opremljen sa dvostrukim primarnim komandama leta, kako bi u isto vrijeme mogao biti korišten od instruktora i kandidata koji se osposobljava. Swing-over primarne komande nisu prihvatljive. Ovisno o vrsti osposobljavanja, helikopter(i) moraju biti:

A) prikladni za demonstraciju autorotacije

B) prikladno opremljeni za instrumentalno simuliranje meteoroloških uvjeta

C) Prikladno opremljeni za osposobljavanje i ispitivanje instrumentalnog letenja

Za osposobljavanje i ispitivanje IR(H), prikladan broj certificiranih IFR helikoptera mora biti raspoloživ

Nadležno tijelo mora odobriti helikoptere koji su namijenjeni za osposobljavanje.

AERODROMI

5. Osnovni aerodrom, i svi ostali alternativni aerodromi na kojima se izvodi osposobljavanje moraju imati:

(a) najmanje jednu poletno-sletnu stazu ili površinu za polijetanje koja školskom helikopteru omogućava normalno polijetanje ili slijetanje sa maksimalno dozvoljenom poletnom ili sletnom masom i slijetanje iz autorotacije, kako je to primjenjivo:

(i) u uvjetima bez vjetra (brzina vjetra, manja od 4 čvora) pri temperaturi koja je jednaka za najtopliji mjesec u godini u operativnom području;

(ii) prelijetanje svih prepreka na uzletnoj putanji u visini od najmanje 50 stopa (ft);

Dodatak 2 JAR-FCL 2.055 (nastavak)

(iii) s motorima u pogonu, stajnim trapom (ukoliko to odgovara uvjetima) u položaju koje preporuča proizvođač;

(iv) s blagim prelaskom iz polijetanja do najveće brzine vertikalnog penjanja koje ne zahtijeva izuzetnu pilotsku uvježbanost ili posebnu tehniku pilotiranja;

(b) pokazivač smjera vjetra koji je vidljiv na razini zemlje sa svakog kraja poletno-sletne staze

(c) stalno osvijetljene poletno-sletne staze, ako se koristi za osposobljavanje za letenje po noći

(d) na raspolaganju sredstva komunikacije zrak-zemlja koja je odobrilo nadležno tijelo

TERENI

6. Tereni za vanaerodromske operacije:

– ograničeni tereni

– kosi tereni

– tereni za autorotacije

Za detalje pogledaj AMC 2.125.

Dodatak 2 JAR-FCL 2.125

Registracija PPL(H) organizacije

(vidi JAR- FCL 2.125(a) )

1. Zahtjev za registraciju organizacije podnosi vlasnik ili odgovorna osoba u organizaciji za osposobljavanje, nadležnom tijelu države članice JAA u kojoj se organizacija nalazi, koje će podnositelju zahtjeva osigurati obrazac za registraciju organizacije

2. Obrazac za registraciju mora sadržavati podatke iz Dodatka 3 JAR-FCL 2.125.

3. Po prijamu potpuno popunjenog obrasca zahtjeva nadležno tijelo će registrirati organizaciju bez formalnog postupka odobravanja osim u slučaju kada posumnja u sigurno izvođenje osposobljavanja. S tim u svezi nadležno tijelo će obavijestiti podnositelja zahtjeva.

4. Sve promjene podataka na zahtjevu za registraciju moraju se priopćiti nadležnom tijelu.

5. Organizacija će ostati registrirana sve dok ne obavijesti nadležno tijelo da je osposobljavanje za PPL(H) prestalo, ili dok nadležno tijelo ne ustanovi da se osposobljavanje ne obavlja sigurno i/ili u skladu s JAR-FCL-om. U oba ova slučaja registracija organizacije bit će poništena.

Dodatak 3 JAR-FCL 2.125

Sadržaj obrasca zahtjeva za registraciju PPL(H) organizacije

(vidi JAR-FCL 2.125)

a

Ime i naslov pod kojim škola djeluje, npr. klub, škola, skupina

b

Vlasnik/ci

c

Datum planiranog početka rada

d

Ime, adresa i broj telefona instruktora letenja i njihove kvalifikacije

e

(i) Ime i adresa aerodroma, na kojem će se provoditi osposobljavanje

(ii) Naziv operatera aerodroma

f

Popis helikoptera uključujući uređaje za vježbanje letenja (ako se primjenjuje) koji će se koristiti u školi, navodeći:

klasu/tip helikoptera, registraciju(je), registrirani vlasnik(ci), kategorije C od A;

g

Vrsta osposobljavanja koje će se provoditi u školi:

Teorijsko osposobljavanje za PPL(H) (JAR-FCL 2.130)

Letačko osposobljavanje za PPL(H), sa pripadajućim osposobljavanjem za tip helikoptera (JAR-FCL 2.125(a))

Osposobljavanje za noćno letenje

Drugo(specificiraj)(JAR-FCL 2.017)

h

Podaci o osiguranju helikoptera

i

Izjava da li škola namjerava raditi stalno ili povremeno;

j

Neke dodatne informacije koje može zahtijevati nadležno tijelo

k

Izjava podnositelja zahtjeva da su informacije navedene od (a) do (j) točne i da će se osposobljavanje provoditi u skladu s JAR-FCL 2.

Nadnevak:

Potpis:

Dodatak 4 JAR-FCL 2.125

PPL(H) Tečaj za ovlaštenje letenja noću

(vidi JAR-FCL 2.125 (c))

1. Svrha tečaja je osposobiti imatelja PPL(H) da koristi privilegije dozvole noću.

2. Imatelj PPL(H) koji se želi školovati za ovlaštenje za noćno letenje mora imati minimalno 100 sati letenja kao pilot helikoptera, nakon izdavanja dozvole, uključujući minimalno 60 sati kao PIC na helikopterima i 20 sati rutnog letenja.

3. Tečaj treba biti završen unutar 6 mjeseci.

4. Za upis ovlaštenja u dozvolu potrebno je imati potvrdu o uspješno završenom tečaju koji izdaje FI ili šef školstva.

TEORIJSKO ZNANJE

5. Program teorijskog osposobljavanja treba trajati minimalno 5 sati za vrijeme kojih se obrađuju iduće teme:

– noćni VMC minimumi

– pravila noćnog letenja u odnosu na kontrolu letenja i raspoložive uređaje

– pravila za osvjetljenje piste/aerodroma/mjesta za slijetanje/prepreka

– navigacijska svjetla na helikopteru i pravila za izbjegavanje sudara

– psihološki utjecaji noćnog vida i orijentacije

– opasnosti gubitka orijentacije noću

– opasnosti vezane uz promjene meteo-situacije

– sustav instrumenata/način rada i greške

– osvjetljenje instrumenata i osvjetljenje u slučaju opasnosti

– način označavanja na navigacijskoj karti za upotrebu noću

– navigacija

– radio-navigacija

– planiranje i upotreba sigurne visine

– opasnosti zaleđivanja, zaobilaženje i izbjegavanje

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

6. Obavezno je proći zadatke 4 do 6 programa za noćno ovlaštenje.

7. Za zadatke 1 do 3 do 50% naleta može biti završeno na STD(H) (još u razvoju). Svakako se svaki dio pojedinog zadatka treba proći na helikopteru u letu.

8. Dijelovi označeni (*) trebaju biti odrađeni u simuliranim IMC uvjetima i mogu biti danju.

9. Zadaci 1 do 3 letačkog programa trebaju trajati minimalno 10 sati.

10. Zadaci 4 do 6 letačkog programa trebaju trajati minimalno 5 sati, uključujući 3 sata naleta sa instruktorom i 5 sati samostalnih noćnih školskih krugova. Svaki školski krug mora sadržavati polijetanje i slijetanje.

11. Letački zadaci trebaju sadržavati:

– Zadatak 1

(ponavljati koliko je potrebno da kandidat zadovolji standard)

– obnoviti osnovne manevre letenja po instrumentima*

– objasniti i pokazati prijelaz na instrumentalno letenje iz vizualnog*

– objasniti i obnoviti povratak iz nepravilnih položaja uz korištenje samo instrumenata*

– Zadatak 2

(ponavljati koliko je potrebno da kandidat zadovolji standard)

– objasniti i pokazati upotrebu radio-navigacijskih uređaja kada se leti po instrumentima, uključujući određivanje pozicije i putanje*.

– Zadatak 3

(ponavljati koliko je potrebno da kandidat zadovolji standard)

– objasniti i pokazati upotrebu radara (ATC radar assistance)

Dodatak 4 JAR-FCL 2.125 (nastavak)

– Zadatak 4

(ponavljati koliko je potrebno da kandidat zadovolji standard)

– objasniti i pokazati korištenje i podešavanje svjetala za slijetanje

– objasniti i pokazati lebdenje noću:

– više i sporije nego danju

– izbjegavati slučajne kretnje helikopterom bočno i unatrag

– objasniti i pokazati tehnike polijetanja noću

– objasniti i pokazati tehnike letenja po školskom krugu noću

– objasniti i pokazati prilaze noću (stalni krug prilaza) sa/bez vizualnih prilaznih pomagala na:

– heliodrome

– osvijetljene zone slijetanja

– trenirati polijetanja, školske krugove i prilaze

– objasniti i pokazati procedure u opasnosti noću:

– simulirani otkaz motora(povrat snage na sigurnoj visini)

– simulirani otkaz motora uključujući prilaz

– slijetanje sa jednim motorom (višemotorni helikopteri)

– simulirani nenamjerni ulaz u IMC (ne na base-leg i final)

– simulirani otkaz hidraulike (sa slijetanjem)

– otkazi unutarnjeg i vanjskog osvjetljenja

– ostali otkazi i procedure u opasnosti , a koje zahtijeva letački priručnik helikoptera (Aircraft Flight Manual)

– Zadatak 5

– samostalni noćni školski krugovi

– Zadatak 6

– objasniti i pokazati tehnike noćnog rutnog letenja

– trenirati noćno rutno letenje sa instruktorom i kao SPIC do zadovoljenja standarda.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.130 i 2.135

Teorijski ispit i provjera praktične osposobljenosti za PPL(H)

(vidi JAR-FCL 2.130 i 2.135)

TEORIJSKI ISPIT

1. Procedura za izvođenje PPL ispita će biti određena od strane Nadležnog tijela. Ova provjera mora biti u pismenom obliku i može trajati jedan ili više dana prema nahođenju nadležnog tijela, i mora sadržavati devet tema kao što je prikazano u tablici. Jedan test može pokrivati nekoliko predmeta. Ukupni broj pitanja mora biti minimalno 120.Vrijeme trajanja ispitivanja ne smije trajati duže od:

Tema

Vrijeme
(ne više od)

PODJELU VREMENA ĆE NAPRAVITI NADLEŽNO TIJELO

Zrakoplovni propisi i ATC procedure

Opće poznavanje zrakoplova

Planiranje i performanse zrakoplova

Ljudske sposobnosti i ograničenja

Meteorologija

Navigacija

Operativni postupci

Teorija letenja

Komunikacije

Ukupno

6h00

Prema nahođenju nadležnog tijela može se provesti i praktični ispit iz komunikacija.

2. Većina pitanja mora biti sa više ponuđenih odgovora.

3. Ispit će se održati na jeziku (jezicima) koji je prihvatljiv nadležnom tijelu. Nadležno tijelo će obavijestiti kandidata o jeziku na kojem će se ispit održati.

4. Prolaznom ocjenom će se ocijeniti onaj kandidat koji postigne najmanje 75% od broja bodova za određeni predmet. Bodovi se daju samo za točne odgovore.

5. Ovisno o drugim uvjetima JAR-FCL 2, kandidatu se mora priznati da je uspješno položio ispit iz teorijskog znanja samo ako uspješno položi sve dijelove teorijskog ispita za PPL(H) u razdoblju od 18 mjeseci, koji počinju s krajem kalendarskog mjeseca u kojem je kandidat prvi puta pristupio ispitu. Prolazna ocjena iz provjere teorijskog znanja će se prihvatiti za izdavanje dozvole privatnog pilota aviona, tijekom 24 mjeseca od dana uspješno položenog zadnjeg ispita (NPA20).

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

6. Kandidat za provjeru praktične osposobljenosti za PPL(H) mora se obučavati na istom tipu helikoptera na kojem se obavlja provjera praktične osposobljenosti. Kandidatu se mora omogućiti da se provjera obavi na jednomotornom ili višemotornom helikopteru ako posjeduje potrebno iskustvo propisano u JAR-FCL 2.255(a) od 70 sati kao zapovjednik helikoptera. Helikopter koji se koristi za provjeru praktične osposobljenosti mora udovoljavati uvjetima propisanim za školske helikoptere (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.125).

7. Nadležno tijelo će odrediti administrativne postupke kojima se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete za pristupanje provjeri praktične osposobljenosti. Ispitivač prije pristupanja kandidata provjeri praktične osposobljenosti može izvršiti uvid u zapise o osposobljavanju kandidata.

8. Pri provjeri praktične osposobljenosti, kandidat mora proći sekcije 1 do 5. Ako pojedina točka u sekciji nije položena, ta sekcija nije položena. Ako ne položi više od jedne sekcije, od kandidata će se zahtijevati da obavi ponovno cijelu provjeru. Kandidat koji je pao na samo jednoj sekciji mora ponoviti provjeru samo te sekcije. Ukoliko na ponovnoj provjeri kandidat padne na bilo kojoj sekciji, uključujući i one sekcije koje je prošao na prethodnom pokušaju, zahtijevat će se da kandidat obavi ponovno cijelu provjeru. Sve sekcije provjere praktične osposobljenosti moraju se obaviti u razdoblju od šest mjeseci.

Dodatak 2 JAR-FCL 2.055 (nastavak)

9. Nakon što kandidat ne zadovolji na provjeri praktične osposobljenosti može se zahtjevati daljnje osposobljavanje. Ako u drugom pokušaju ne položi sve sekcije provjere, nadležno tijelo će zahtijevati od kandidata daljnje osposobljavanje. Ne postoji ograničenje broja provjera stručne osposobljenosti.

TIJEK PROVJERE

10. Nadležno tijelo će ovlaštenom ispitivaču (FE) dati potrebne sigurnosne naputke te tako omogućiti sigurno provođenje provjere.

11. Ako kandidat odluči prekinuti provjeru praktične osposobljenosti zbog razloga koji po mišljenju ispitivača (FE) nisu opravdani, kandidat mora ponoviti cijelu provjeru praktične osposobljenosti. Ako je provjera prekinuta iz razloga koje ovlašteni ispitivač smatra opravdanim, u nastavku leta provjeravat će se samo one sekcije koje nisu završene.

12. Kandidat može bilo koji manevar ili postupak ponoviti jednom. Ispitivač (FE) može prekinuti provjeru na bilo kojoj elementu provjere ukoliko smatra da prikaz kandidatove praktične osposobljenosti zahtjeva ponavljanje cjelokupne provjere.

13. Od kandidata će se zahtijevati da leti helikopterom s pozicije s koje je moguće obavljanje dužnosti zapovjednika helikoptera i da obavi let kao da je jedini član posade u helikopteru. Odgovornost za let mora se dodijeliti u skladu s nacionalnim propisima.

14. Područje i rutu koja će se letjeti za provjeru navigacije mora izabrati FE. Ruta koja se koristi za sekciju 3 može završavati na aerodromu polijetanja ili na nekom drugom aerodromu. Kandidat mora biti odgovoran za planiranje leta i mora osigurati da su oprema i dokumentacija za obavljanje leta u helikopteru. Provjera navigacijske sekcije, kao što je propisano u Dodatku 2 JAR-FCL 2.135 mora se sastojati od minimalno 3 rutna segmenta od kojih svaki mora trajati minimalno 10 minuta. Provjera praktične osposobljenosti se može provesti u dva leta.

15. Kandidat mora ispitivaču (FE) davati na znanje koje provjere i dužnosti obavlja uključujući i prepoznavanje sredstava radio veze. Provjere se moraju obaviti u skladu s odobrenom listom provjere za helikopter na kojem se obavlja ispitivanje. Prije početka provjere kandidat mora odrediti podešavanje snage i brzine. Podatke o izvedbi polijetanja, prilaza i slijetanja mora proračunati kandidat u skladu s operativnim priručnikom ili letačkim priručnikom aviona na kojem se obavlja let

16. Ispitivač neće aktivno sudjelovati u upravljanju helikopterom osim kad je neophodno intervenirati zbog sigurnosti ili izbjegavanja neprihvatljivog kašnjenja ostalog prometa.

DOZVOLJENA ODSTUPANJA KOD PRAKTIČNE PROVJERE

17. Kandidat mora pokazati sposobnost:

– upravljanja helikopterom unutar njegovih ograničenja;

– izvođenje svih manevara pažljivo i precizno;

– donošenje dobrih procjena i ponašanje;

– primjene aeronautičkog znanja;

– sigurnog upravljanja helikopterom u svakom trenutku i tako da se ne sumnja u sigurno izvođenje postupaka ili manevara.

18. Sljedeća ograničenja su dana kao opći naputak. FE će uzeti u obzir uvjete turbulencije i upravljivost i operativne karakteristike helikoptera koji se koristi:

Visina

normalan let ± 150 stopa(ft)

sa simuliranim glavnim slučajevima opasnosti ± 200 stopa(ft)

lebdenje »I.G.E. let« ± 2 stope(ft)

Održavanje smjera pomoću radionavigacijskih sredstava

normalan let ± 10°

sa simuliranim glavnim slučajevima opasnosti ± 15°

Brzina

uzlijetanja i prilaza -10/+15 čvorova (kt)

Dodatak 2 JAR-FCL 2.055 (nastavak)

ostali režimi leta ± 15 čvorova (kt)

Zanošenje (»Ground drift«)

TO lebdenje IGE ± 3 stope(ft)

Slijetanje bez bočnog i kretanja unatrag

SADRŽAJ PRAKTIČNE PROVJERE

19. Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i sekcije propisane u Dodatku 2 JAR-FCL 2.135 moraju se koristiti za provjeru praktične osposobljenosti za izdavanje PPL(H) na jednomotornim i višemotornim helikopterima. Kada se provjera vrši na višemotornom helikopteru kandidat mora zadovoljavati zahtjeve JAR-FCL 2.255. Nadležno tijelo može odrediti obrazac prijave za provjeru praktične osposobljenosti (vidi IEM FCL 2.135).

Dodatak 2 JAR-FCL 2.135

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti za izdavanje PPL(H)

(vidi JAR-FCL 2.135)

(vidi IEM FCL 2.135)

SEKCIJA 1

PRETPOLETNE/POSLIJELETNE PROVJERE I PROCEDURE

a

Znanje o helikopterima (npr. tehnička knjiga, gorivo, masa i ravnoteža, performanse), planiranje leta, NOTAMS, meteorologija

b

Prijeletni pregled (smještaj i stanje dijelova)

c

Pregled pilotske kabine, procedure pokretanja motora

d

Provjera komunikacijske i navigacijske opreme, izbor i postavljanje frekvencije

e

Prijeletne procedure, R/T procedure, ATC komunikacija

f

Parkiranje, gašenje motora i poslijeletne procedure

SEKCIJA 2

MANEVRI LEBDENJA, NAPREDNO UPRAVLJANJE UKLJUČUJUĆI OGRANIČENO PODRUČJE

a

Polijetanje i slijetanje (uzdizanje i slijetanje)

b

Taksiranje, taksiranje u letenju

c

U stacionarno lebdenju s čeonim/bočnim/leđnim vjetrom

d

Zaokreti u stacionarnom lebdenju za 3600 lijevi i desni (zaokreti u mjestu)

e

Manevri lebdenja prema naprijed, bočno i nazad

f

Simulirani otkaz motora u lebdenju

g

Brzo zaustavljanje u vjetar i niz vjetar

h

Slijetanje i polijetanje s nepripremljenih/kosih terena

i

Polijetanje (različiti profili)

j

Polijetanje niz vjetar, s bočnim vjetrom (ako je primjenjivo)

k

Polijetanje s maksimalnom poletnom masom (stvarno ili simulirano)

l

Prilazi (različiti profili)

m

Polijetanje i slijetanje s ograničenom snagom

n

Autorotacije (FE će izabrati dvije autorotacije–osnovna, dolet, mala brzina i zaokreti za 3600)

o

Slijetanje iz autorotacije

p

Praktično prinudno slijetanje s povratom snage

q

Provjera snage, tehnika nadzora, tehnika prilaza i odleta

SEKCIJA 3

NAVIGACIJA – PROCEDURE NA RUTI

a

Navigacija i orijentacija na različitim visinama, čitanje karata

b

Održavanje visine i smjera leta, brzina, opažanje prostora letenja, podešavanje visinomjera

c

Praćenje napredovanja leta, upis u knjigu leta, kontrola goriva, dolet, ETA, procjena greške na putanji i uspostavljanje ispravne putanje, praćenje instrumenata

d

Kontrola vremenskih uvjeta, procjena trenda , planiranje odstupanja

e

Korištenje radionavigacijskih sredstava (gdje je moguće)

f

Komunikacija s ATC i pridržavanje pravila, itd.

SEKCIJA 4

PROCEDURE U LETU I MANEVRI

a

Horizontalni let, kontrola pravca, visina, brzina

b

Penjući i spuštajući zaokreti do zadanog pravca

c

Horizontalni zaokreti sa nagibom do 30°, lijevi i desni za 180° do 360°

d

Horizontalni zaokreti za 180° lijevo i desno, samo uz upotrebu instrumenata

Dodatak 2 JAR-FCL 2.135 (nastavak)

SEKCIJA 5

NEREDOVNI I POSTUPCI U OPASNOSTI (SIMULIRANO GDJE JE MOGUĆE)

Primjedba (1) Gdje se ispit provodi na višemotornom helikopteru vježba simuliranog otkaza motora, uključujući prilaz i slijetanje s jednim motorom, moraju biti uključeni u provjeru.

Primjedba (2) FE će odabrati četiri točke od sljedećih:

a

Kvarovi motora, uključujući kvar governora, zaleđivanje raplinjača i motora, uljni sistem (ako je primjenjivo)

b

Kvarovi sistema goriva

c

Kvarovi električnog sistema

d

Kvarovi hidrauličnog sistema, uključujući prilaz i slijetanje bez hidraulike (ako je primjenjivo)

e

Kvar glavnog rotora i/ili anti-torque sistema (samo na simulatoru ili kroz diskusiju)

f

Vježbe požara, uključujući kontrolu i otklanjanje dima (ako je primjenjivo)

g

Druge nenormalne i procedure u opasnosti, kao što su opisane u odgovarajućem letačkom priručniku i u odnosu na Dodatak 3 JAR-FCL 2.240, Sekcija 7. i 8. , uključujući višemotorne helikoptere:

– Simulirani otkaz motora u polijetanju:

– Prekinuto polijetanje na ili prije TDP ili sigurno prinudno slijetanje na ili prije DPATO

– Brzo nakon TDP ili DPATO

– Slijetanje sa simuliranim otkazom motora:

– Slijetanje ili produženje na drugi krug nakon otkaza motora prije LDP ili DPBL

– Otkaz motora nakon LDP ili sigurno prinudno slijetanje nakon DPBL

PODODJELJAK D – DOZVOLA PROFESIONALNOG PILOTA (Helikoptera) CPL(H)

JAR-FCL 2.140 Minimalna starosna dob

Kandidat za CPL(H) mora biti star najmanje 18 godina.

JAR-FCL 2.145 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za CPL(H) mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1. Da bi mogao koristiti privilegije CPL(H), pilot mora posjedovati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1.

JAR-FCL 2.150 Privilegije i uvjeti

(Vidi JAR-FCL 2.250)

(a) Privilegije. Ovisno o bilo kojim drugim uvjetima određenima JAR-om, privilegije imatelja CPL(H) su:

(1) obavljanje poslova imatelja privatne pilotske dozvole helikoptera – PPL(H)

(2) obavljanje poslova zapovjednika zrakoplova ili kopilota bilo kojeg helikoptera uključenog u operacije drugačije od javnog zračnog prijevoza

(3) obavljanje poslova zapovjednika zrakoplova u javnom zračnom prijevozu na bilo kojem helikopteru čiju posadu čini jedan pilot

(4) obavljanje poslova kopilota u javnom zračnom prijevozu.

(b) Uvjeti: Za kandidata za CPL(H) koji je udovoljio uvjetima određenim JAR-FCL 2.140, 2.145, 2.155, [][2.160, 2.165], 2.170,[] 2.261(a) [i ako je primjenjivo 2.010.(a)(4)] smatrat će se da je zadovoljio uvjete za izdavanje CPL(H) koja sadrži najmanje ovlaštenje za tip helikoptera koji se koristio tijekom provjeri praktične osposobljenosti, te ovlaštenje za instrumentalno letenje ako je završen tečaj osposobljavanja u skladu sa Pododjeljkom E ovoga Pravilnika.

JAR-FCL 2.155 Iskustvo i priznavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(1) do(3))

(vidi AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(1) do (5))

(a) Integrirano osposobljavanje

(1) Iskustvo. Kandidat za CPL(H) koji je uspješno završio integrirano osposobljavanje mora u ulozi pilota helikoptera naletjeti najmanje 135 sati na helikopteru čiju je svjedodžbu o plovidbenosti izdalo ili prihvatilo nadležno tijelo.

(2) Priznavanje. Za priznavanje naleta iz točke (a)(1) vidjeti Dodatak 1 JAR–FCL 2.160 i 2.165(a)(1) stavak 4 ili Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(2) stavak 4 ili Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165. (a) (3) ili Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(4).

(b) Modularno osposobljavanje

(1) Iskustvo. Kandidat za CPL(H) koji nije završio integrirano osposobljavanje mora tijekom osposobljavanja naletjeti najmanje 185 sati na helikopteru čiju je svjedodžbu o plovidbenosti izdalo ili prihvatilo nadležno tijelo

(2) Priznavanje. U 185 sati letenja iz stavka (1) može se priznati nalet:

(i) 20 sati na dužnosti zapovjednika zrakoplova koji posjeduje dozvolu privatnog pilota aviona, PPL(A); ili

(ii) 50 sati na dužnosti zapovjednika zrakoplova koji posjeduje dozvolu profesionalnog pilota aviona, CPL(A); ili

(iii) 10 sati na dužnosti zapovjednika zrakoplova kao pilot motorne jedrilice ili jedrilice.

(c) Nalet. Kandidat mora na helikopteru naletjeti najmanje:

(1) 50 sati na dužnosti zapovjednika zrakoplova

(2) 10 sati letenja na ruti kao zapovjednik zrakoplova tijekom osposobljavanja, uključujući rutu dužine najmanje 185 km (100 NM) sa slijetanjem i zaustavljanjem na dva aerodroma koja nisu aerodromi polijetanja;

(3) 10 sati instrumentalnog naleta s instruktorom, od kojih najviše 5 sati instrumentalnog naleta na zemlji;

(4) 5 sati noćnog naleta, kao što je propisano u JAR-FCL 2.165(b).

JAR-FCL 2.160 Teorijsko znanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(1) do (5))

(vidi AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(1) do (5))

(a) Osposobljavanje. Kandidat za CPL(H) mora završiti teorijsko osposobljavanje u ovlaštenoj organizaciji za osposobljavanje (FTO), ili u ovlaštenoj organizaciji koja se specijalizirala za osposobljavanje iz teorijskih predmeta, kroz modularno osposobljavanje. Osposobljavanje mora biti kombinirano s letačkim osposobljavanjem kao što je propisano u JAR-FCL 2.165.

(b) Ispitivanje. Kandidat za dozvolu CPL(H) mora pokazati znanje koje odgovara privilegijama iz CPL(H), a mora udovoljiti zahtjevima propisanim u JAR-FCL 2.261(a) i Pododjeljak J.

(c) Kandidat koji je pohađao integrirano osposobljavanje mora dokazati razinu znanja koju zahtijeva to osposobljavanje, kao što je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(1) do (4).

JAR-FCL 2.165 Letačko osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(1) do (3) i AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(1) do (3))

(a) Osposobljavanje. Kandidat za CPL(H) mora u ovlaštenoj organizaciji za osposobljavanje završiti odobreno integrirano ili modularno osposobljavanje na helikopteru kojem je svjedodžbu o plovidbenosti izdalo ili prihvatilo nadležno tijelo. Praktično osposobljavanje treba biti kombinirano s teorijskim. Za detalje odobrenog tečaja vidi sljedeće:

(1) ATP(H)/IR Integrirano osposobljavanje – Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(1) i AMC FCL 2.160 i 2.165 (a)(1);

(2) ATP(H) Integrirano osposobljavanje– Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(2) i AMC FCL 2.160 i 2.165 (a)(2)

(3) CPL(H)/IR Integrirano osposobljavanje – Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(3) i AMC FCL 2.160 i 2.165 (a)(3);

(4) CPL(H) Integrirano osposobljavanje – Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(4) i AMC FCL 2.160 i 2.165 (a)(4)

(5) CPL(H) Modularno osposobljavanje – Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(5) i AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(5).

(b) Osposobljavanje za noćno letenje. Kandidat mora letjeti helikopterom najmanje 5 sati noću od čega najmanje 3 sata s instruktorom, uključujući 1 sat rutnog navigacijskog letenja te 5 samostalnih polijetanja i slijetanja sa zaustavljanjem.

JAR-FCL 2.170 Praktična osposobljenost

(vidi Dodatke 1 i 2 JAR-FCL 2.170, Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(1) do (a)(5)

Kandidat za CPL(H) mora pokazati sposobnost djelovanja kao zapovjednik zrakoplova u letenju i postupcima propisanima u Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 2.170 sukladno ovlastima iz CPL(H). Kandidat koji je pohađao integrirano osposobljavanje mora pokazati praktičnu osposobljenost propisanu u Dodatku 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(1) do (a)(5) i AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(1) do (a)(5).

Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(1)

ATP(H)/IR Integrirano osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 2.160, 2.165 i 2.170)

(vidi dodatke 1 i 2 JAR-FCL 2.170)

(vidi dodatke 1 i 2 JAR-FCL 2.210)

(vidi AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(1))

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.470)

(vidi IEM FCL 2.170)

1. Cilj integriranog osposobljavanja za ATP(H)/IR je obučiti pilote do stručnosti potrebne za obavljanje poslova kopilota u helikopteru s višečlanom posadom višemotornog helikoptera u javnom zračnom prijevozu i stjecanje CPL(H)/IR.

2. Učenik koji želi pohađati integrirano osposobljavanje za ATP(H)/IR mora, pod nadzorom šefa školstva ovlaštene organizacije za osposobljavanje (FTO), završiti sve stupnjeve odobrenog kontinuiranog integriranog osposobljavanja kao što je određeno u FTO.

3. Osposobljavanje mora trajati između 12 i 36 mjeseci. Posebno određenim uvjetima i po odobrenju nadležnog tijela dodatno osposobljavanje može trajati dulje od 36 mjeseci samo ako je osposobljavanje u letenju ili na zemlji osigurano u FTO.

4. Učenik se može obučavati kao početnik, ili kao imatelj dozvole PPL(H) izdane u skladu s ICAO Dodatak 1. Početnik mora zadovoljiti zahtjeve za učenika pilota propisane u JAR-FCL Pododjeljak B. Ako kandidat ima PPL(H), 50 posto naleta koji je naletio prije ovog osposobljavanja može se priznati za ukupni potrebni nalet (JAR-FCL 2.165(a)(1) i Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(1) članak 13) do maksimalno:

(a) 40 sati od kojih 20 sati može biti sa instruktorom

(b) 50 sati od kojih 25 sati može biti sa instruktorom ako pilot ima ovlaštenje za letenje noću

FTO odlučuje o priznavanju ovog naleta koji se tada upisuje u učenikovu knjigu osposobljavanja. Ako kandidat ne posjeduje dozvolu može mu se priznati najviše 20 sati naleta na avionu ili motornim jedrilicama (AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(1) dio 2 i 3).

5. Učenik koji nije zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cijelo osposobljavanje za ATP(H)/IR može zatražiti od nadležnog tijela ispit iz teorije i provjeru praktične osposobljenosti za nižu dozvolu i, ako je prihvatljivo, za ovlaštenje za instrumentalno letenje.

6. Učenik koji želi prijeći u neki drugi FTO tijekom trajanja osposobljavanja mora se prijaviti nadležnom tijelu kako bi dobio procjenu potrebnih sati osposobljavanja kod druge FTO.

7. FTO mora utvrditi da kandidat prije početka osposobljavanja posjeduje odgovarajuće znanje iz matematike, fizike i engleskog jezika za razumijevanje teorijskog osposobljavanja.Po završetku osposobljavanja, učenik mora pokazati mogućnosti korištenja engleskog jezika u skladu s Dodatkom 1 JAR-FCL 2.200.

8. Osposobljavanje mora sadržavati:

(a) teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebne za ATPL(A) i razinu znanja za IR

(b) osposobljavanje u vizualnom i instrumentalnom letenju;

(c) osposobljavanje za rad u višečlanoj posadi radi letenja na helikopteru s višečlanom posadom(Vidi JAR-FCL 2.261 (d).

9. Uspješno završeni teorijski ispit iz stavka 12 i provjera praktične osposobljenosti iz stavka 14 preduvjet su teorijskog znanja i praktične osposobljenosti potrebnih za izdavanje CPL(H) uključujući ovlaštenje za tip helikoptera korištenih za provjeru i ovlaštenja za instrumentalno letenje. višemotornim helikopterom.

TEORIJSKO ZNANJE

10. Program teorijskog osposobljavanja za ATP(H)/IR propisan je u Dodatku 1 JAR-FCL 2.470.Zahtjevi za tip su dati u JAR-FCL 2.240. Odobreno teorijsko osposobljavanje za ATP(H)/IR mora trajati najmanje 750 sati (1 sat = 60 minuta) koji mogu uključivati rad u učionici, video program, audio i video zapise, osposobljavanje na kompjutoru ili nekom drugom mediju kojeg je odobrilo nadležno tijelo.

750 sati bit će podijeljeno prema sljedećim temama uz navedeni minimalni broj sati:

Predmet sati

Zrakoplovni propisi 40

Opće poznavanje zrakoplova 80

Planiranje i performanse zrakoplova 90

Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(1) (nastavak)

Ljudske sposobnosti i ograničenja 50

Meteorologija 60

Navigacija 150

Operativni postupci 20

Teorija letenja 30

Komunikacija 30

Drugačija raspodjela sati može biti usuglašena između nadležnog tijela i FTO-a.

11. MCC osposobljavanje treba sadržavati minimum 25 sati teorijskog osposobljavanja

Teorijski ispit

12. Kandidat mora pokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih ATPL(H)/IR daje, u skladu sa zahtjevima u JAR-FCL Pododjeljak J.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

13. Letačko osposobljavanje, sastoji se od najmanje 195 sati s uključenim svim provjerama u letu, U 195 sati, kandidat mora obaviti najmanje:

(a) 140 sati letenja s instruktorom

(b) 55 sati kao zapovjednik zrakoplova uključujući: 14 sati samostalnog naleta danju plus jedan sat noćnog naleta i 40 sati naleta u svojstvu učenika zapovjednika zrakoplova (student pilot in comand-(SPIC)). (SPIC nalet će se priznati kao nalet zapovjednika helikoptera, osim ako instruktor letenja utječe ili kontrolira neki dio leta helikopterom. Upute instruktora poslije leta (de-briefing) ne utječu na priznavanje naleta kao zapovjednika zrakoplova i SPIC nalet se može zamijeniti kao samostalno letenje (solo time ));

(c) 50 sati rutnog letenja od čega 10 sati kao učenik zapovjednik zrakoplova (SPIC) uključujući i VFR rutu od najmanje 185 km (100 NM) u kojoj je učenik imao dva slijetanja sa zaustavljanjem na aerodromima koji nisu aerodromi polijetanja;

(d) 5 sati naleta na helikopterima mora se odletjeti noću, od čega 3 sata s instruktorom i najmanje 1 sat noćnog rutnog letenja te 5 samostalnih polijetanja i slijetanja sa zaustavljanjem;

(e) 50 sati instrumentalnog naleta sa instruktorom, što se sastoji od:

(i) 10 sati osnovnog instrumentalnog letenja

(ii) 40 sati instrumentalnog osposobljavanja koje će uključivati minimalno 10 sati na višemotornom helikopteru odobrenom za IFR;

(f) 15 sati letačkog osposobljavanja u višečlanoj posadi

(g) od 140 sati naleta s instruktorom:

(i) 75 sati VFR-a može uključivati:

(1) 30 sati na helikopterskom FS-u klase C/D, ili

(2) 25 sati na FTD 2/3, ili

(3) 20 sati na helikopterskom FNPT II/III ili

(4) 20 sati na avionu ili TMG.

(ii) 50 sati IFR-a može uključivati:

(1) do 20 sati na helikopterskom FS-u ili FTD-u 2,3 ili FNPT II/III , ili

(2) do 10 sati na helikopterskom FTD 1 ili FNPT 1 ili avionskom FNTP 1 ili na avionu.

(iii) 15 sati MCC na helikopterskom FS-u ili helikopterskom FTD 2,3 (MCC) ili ili FNPT II/III.

Ako je helikopter koji je korišten za osposobljavanje različitog tipa od FS koji se koristi za vizualno osposobljavanje, maksimalno priznavanje će biti ograničeno vremenom određenim za helikopterski FNPT II/III.

(vidi AMC-FCL 2.160 i 2.165(a)(1) za sadržaj letačkog osposobljavanja.)

PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

14. Po završetku odgovarajućeg letačkog osposobljavanja učenik mora pristupiti provjeri praktične osposobljenosti na višemotornom helikopteru, za izdavanje CPL(H) sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 2.170 i provjeri praktične osposobljenosti za upis ovlaštenja za instrumentalno letenje na jednomotornom ili višemotornom helikopteru u skladu s Dodatkom 1 i 2 JAR-FCL 2.210 i ostalim provjerama propisanim u JAR-FCL 2.262(c).

Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(2)

ATP(H) integrirano osposobljavanje(bez IR ovlaštenja)

(vidi JAR-FCL 2.160, 2.165 i 2.170)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.170)

(vidi AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(2))

(vidi AMC FCL 2.470 (b)

(vidi IEM FCL 2.170)

1. Cilj integriranog osposobljavanja za ATP(H) je obučiti pilote do stručnosti potrebne za obavljanje poslova kopilota u višemotornom helikopteru s višečlanom posadom ograničenog na VFR operacije u javnom zračnom prijevozu i stjecanje CPL(H) ali bez daljnje specijalizacije (npr. aktivnosti koje podrazumijevaju radovi iz zraka…)

2. Učenik koji želi pohađati integrirano osposobljavanje za ATP(H) mora, pod nadzorom šefa školstva ovlaštene organizacije za osposobljavanje (FTO), završiti sve stupnjeve odobrenog kontinuiranog integriranog osposobljavanja kao što je određeno u FTO.

3. Osposobljavanje će trajati između 12 i 36 mjeseci.Pod posebno određenim uvjetima i po odobrenju nadležnog tijela , osposobljavanje može trajati dulje od 36 mjeseci samo ako je dodatno osposobljavanje u letenju ili na zemlji osigurano u FTO.

4. Učenik se može obučavati kao početnik, ili kao imatelj dozvole PPL(H) izdane u skladu s ICAO Dodatak 1. Početnik mora zadovoljiti zahtjeve za učenika pilota propisane u JAR-FCL Pododjeljak B. Ako kandidat ima PPL(H), 50 posto naleta koji je naletio prije ovog osposobljavanja može se priznati za ukupni potrebni nalet (JAR-FCL 2.165(a)(2) i Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(2) članak 13) do maksimalno:

(a) 40 sati od kojih 20 sati može biti sa instruktorom

(b) 50 sati od kojih 25 sati može biti sa instruktorom ako pilot ima ovlaštenje za letenje noću

FTO odlučuje o priznavanju ovog naleta koji se tada upisuje u učenikovu knjigu osposobljavanja. Ako kandidat ne posjeduje dozvolu može mu se priznati najviše 20 sati naleta na avionu ili motornim jedrilicama (AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(2) dio 2).

5. Učenik koji nije zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cijelo osposobljavanje za ATP(H) može zatražiti od nadležnog tijela ispit iz teorije i provjeru praktične osposobljenosti za nižu dozvolu i,

6. Učenik koji želi prijeći u neki drugi FTO tijekom trajanja osposobljavanja mora se prijaviti nadležnom tijelu kako bi dobio procjenu potrebnih sati osposobljavanja kod druge FTO.

7. FTO mora osigurati da kandidat prije početka osposobljavanja posjeduje odgovarajuće znanje iz matematike, fizike i engleskog jezika za razumijevanje teorijskog osposobljavanja.

8. Osposobljavanje mora sadržavati:

(a) teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebne za ATPL(H)

(b) osposobljavanje u vizualnom i osnovnom instrumentalnom letenju;

(c) osposobljavanje za rad u višečlanoj posadi radi letenja na helikopteru s višečlanom posadom (vidi JAR-FCL 2.261 (d).

9. Uspješno završeni teorijski ispit iz stavka 12 i provjera praktične osposobljenosti iz stavka 14 preduvjet su teorijskog znanja i praktične osposobljenosti potrebnih za izdavanje CPL(H) uključujući ovlaštenje za tip helikoptera korištenih za provjeru

TEORIJSKO ZNANJE

10. Program teorijskog osposobljavanja za ATP(H) propisan je u Dodatku 1 JAR-FCL 2.470.Zahtjevi za tip su dati u JAR-FCL 2.240. Odobreno teorijsko osposobljavanje za ATP(H) mora trajati najmanje 550 sati (1 sat = 60 minuta) koji mogu uključivati rad u učionici, video program, audio i video zapise, osposobljavanje na kompjutoru ili nekom drugom mediju kojeg je odobrilo nadležno tijelo.

550 sati bit će podijeljeno prema sljedećim temama uz navedeni minimalni broj sati:

Predmet sati

Zrakoplovni propisi 30

Opće poznavanje zrakoplova 70

Planiranje i performanse zrakoplova 65

Ljudske sposobnosti i ograničenja 40

Meteorologija 40

Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(2) (nastavak)

Navigacija 120

Operativni postupci 20

Teorija leta 30

Komunikacija 25

Drugačija raspodjela sati može biti usuglašena između nadležnog tijela i FTO-a.

11. MCC osposobljavanje treba sadržavati minimum 20 sati teorijskog osposobljavanja

Teorijski ispit

12. Kandidat mora pokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih ATPL(H) daje, u skladu sa zahtjevima u JAR-FCL Pododjeljak J.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE OSPOSOBLJAVANJE

13. Letačko osposobljavanje, sastoji se od najmanje 150 sati s uključenim svim provjerama u letu, U 150 sati, kandidat mora obaviti najmanje:

(a) 95 sati letenja s instruktorom

(b) 55 sati kao zapovjednik zrakoplova uključujući: 14 sati samostalnog naleta danju plus jedan sat noćnog naleta i 40 sati naleta u svojstvu učenika zapovjednika zrakoplova (student pilot in comand-(SPIC)). (SPIC nalet će se priznati kao nalet zapovjednika helikoptera, osim ako instruktor letenja utječe ili kontrolira neki dio leta helikopterom. Upute instruktora poslije leta (de-briefing) ne utječu na priznavanje naleta kao zapovjednika zrakoplova i SPIC nalet se može zamijeniti kao samostalno letenje (solo time ));

(c) 50 sati rutnog letenja od čega 10 sati kao učenik zapovjednik zrakoplova (SPIC) uključujući i VFR rutu od najmanje 185 km (100 NM) u kojoj je učenik imao dva slijetanja sa zaustavljanjem na aerodromima koji nisu aerodromi polijetanja;

(d) 5 sati naleta na helikopterima mora se odletjeti noću, od čega 3 sata s instruktorom i najmanje 1 sat noćnog rutnog letenja te 5 samostalnih polijetanja i slijetanja sa zaustavljanjem;

(e) 10 sati osnova Instrumentalnog letenja

(f) 10 sati letačkog osposobljavanja u višečlanoj posadi

(g) od 95 sati naleta sa instruktorom:

(i) 75 sati VFR-a može uključivati:

(1) 30 sati na helikopterskom FS-u klase C/D, ili

(2) 25 sati na FTD 2/3, ili

(3) 20 sati na helikopterskom FNPT II/III ili

(4) 20 sati na avionu ili TMG.

(ii) 10 sati osnovnog instrumentalnog letenja može uključivati:

do 5 sati na helikopterskom FTD 1 ili FNPT 1 ili avionskom FNPT I ili na avionu

(iii) 10 sati MCC na helikopterskom FS-u ili helikopterskom FTD 2,3 (MCC) ili ili FNPT II/III.

Ako je helikopter koji je korišten za osposobljavanje različitog tipa od FS koji se koristi za vizualno osposobljavanje, maksimalno priznavanje će biti ograničeno vremenom određenim za helikopterski FNPT II/III.

(vidi AMC-FCL 2.160 i 2.165(a)(1) za sadržaj letačkog osposobljavanja.)

PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

14. Po završetku odgovarajućeg letačkog osposobljavanja učenik mora pristupiti provjeri praktične osposobljenosti na višemotornom helikopteru, za izdavanje CPL(H) sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 2.170 i ostalim provjerama propisanim u JAR-FCL 2.262(c).

Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(3)

CPL(H)/IR Integrirano osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 2.160, 2.165 i 2.170)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.170)

(vidi AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(3) )

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.470)

(vidi IEM FCL 2.170)

1. Cilj CPL(H)/IR integriranog osposobljavanja je obučiti pilote do razine stručnosti potrebne za operiranje jednopilotnim višemotornim helikopterima te za izdavanje CPL(H)/IR za višemotorne helikoptere.

2. Učenik koji želi pohađati integrirano osposobljavanje za CPL(H)/IR mora, pod nadzorom šefa školstva ovlaštene organizacije za letačko osposobljavanje (FTO), završiti sve stupnjeve odobrenog kontinuiranog integriranog osposobljavanja kako je određeno u FTO.

3. Osposobljavanje traje između 9 i 30 mjeseci.

4. Učenik se može školovati kao početnik, ili kao imatelj dozvole PPL(H) izdane u skladu s ICAO Dodatak 1. Početnik mora zadovoljiti zahtjeve za učenika pilota propisane u JAR-FCL Pododjeljak B. Ako kandidat ima PPL(H), 50 posto naleta koji je naletio prije ovog osposobljavanja može se priznati za ukupni potrebni nalet; najviše do (vidi JAR-FCL 2.165(a)(3) i Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(3) stavak 12):

(a) 40 sati letenja od kojeg najviše 20 sati može biti nalet s instruktorom, odnosno

(b) 50 sati ako kandidat ima ovlaštenje za letenje noću od kojih 25 sati može biti nalet sa instruktorom.

FTO odlučuje o priznavanju ovog naleta koji se tada upisuje u učenikovu knjigu osposobljavanja. Ako kandidat ne posjeduje dozvolu, uz odobrenje Nadležnog tijela FTO može odrediti da se određeni dio osposobljavanja odleti na avionu ili TMG-u do maksimalno 20 sati (vidi AMC FCL 2.160 I 2.165 (a)(3) faza 2 i 3).

5. Učenik koji nije zadovoljio ili nije u mogućnosti uspješno završiti cijelo osposobljavanje za CPL(H)/IR, može zatražiti od nadležnog tijela da polaže ispit iz teorije i provjeru praktične osposobljenosti za nižu dozvolu i, ako je prihvatljivo, za ovlaštenje za instrumentalno letenje.

6. Učenik koji želi prijeći u neki drugi FTO tijekom trajanja osposobljavanja mora se prijaviti nadležnom tijelu kako bi dobio procjenu potrebnih sati osposobljavanja kod drugog FTO.

7. FTO mora utvrditi da kandidat prije početka osposobljavanja posjeduje odgovarajuće znanje iz matematike, fizike i engleskog jezika za razumijevanje teorijskog osposobljavanja. Nakon završetka osposobljavanja kandidat mora pokazati mogućnosti korištenja engleskog jezika prema Dodatku 1 JAR-FCL 2.200.

8. Osposobljavanje mora sadržavati:

(a) teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebne za CPL(H)/IR, i za početno ovlaštenje za višemotorni helikopter treba zadovoljiti zahtjeve u skladu sa JAR-FCL 2.255(a); i

(b) vizualno i instrumentalno letačko osposobljavanje.

9. Uspješno završeni teorijski ispit iz stavka 11 i provjera praktične osposobljenosti iz stavka 13 preduvjet su teorijskog znanja i praktične osposobljenosti potrebnih za izdavanje dozvole CPL(H) uključujući ovlaštenje za tip helikoptera korištenih za provjeru te za ovlaštenje IR za višemotorni helikopter. (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.161 i AMC 2.161)

TEORIJSKO ZNANJE

10. Program teorijskog osposobljavanja za CPL(H)/IR propisan je u Dodatku 1 FCL 2.470. Zahtjevi za ovlaštenje za tip helikoptera su dati u JAR-FCL 2.240. Odobreno CPL(H)/IR teorijsko osposobljavanje mora trajati najmanje 500 sati (1 sat = 60 minuta) koji mogu uključivati rad u učionici, video program, audio i video zapise, osposobljavanje na kompjutoru, ili nekom drugom mediju kojeg je odobrilo nadležno tijelo.

500 sati bit će podijeljeno prema sljedećim temama uz navedeni minimalni broj sati:

Predmet sati

Zrakoplovni propisi 30

Opće poznavanje zrakoplova 50

Planiranje i performanse zrakoplova 60

Ljudske sposobnosti i ograničenja 15

Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(3) (nastavak)

Meteorologija 40

Navigacija 100

Operativni postupci 10

Teorija leta 25

Komunikacija 30

Drugačija raspodjela sati može biti usuglašena između nadležnog tijela i FTO-a.

Teorijski ispit

11. Učenik mora pokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama koje mu daje CPL(H)/IR prema zahtjevima JAR-FCL pododjeljak J.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

12. Letačko osposobljavanje se sastoji od 180 sati, s uključenim svim provjerama u letu, 180 sati se sastoji od:

(a) 125 sati letenja s instruktorom;

(b) 55 sati kao zapovjednik zrakoplova, (najmanje 14 sati samostalnog letenja danju, 1 sat samostalnog letenja noću i 40 sati kao SPIC). SPIC vrijeme letenja je svaki let na kojem instruktor nije imao utjecaja na komande zrakoplova, Upute instruktora poslije leta (de-briefing) ne utječu na priznavanje naleta kao zapovjednika zrakoplova i SPIC nalet se može zamijeniti kao samostalno letenje (solo time ));

(c) 10 sati rutnog letenja s instruktorom;

10 sati rutnog letenja kao zapovjednik zrakoplova uključujući i VFR rutu najmanje duljine 185 km (100 NM) u kojoj je kandidat imao dva slijetanja sa zaustavljanjem na aerodromima koji nisu aerodromi polijetanja;

(d) 5 sati naleta na helikopterima mora se odletjeti noću, od toga najmanje 3 sata s instruktorom uključujući najmanje 1 sat noćnog rutnog leta te 5 samostalnih polijetanja i slijetanja sa zaustavljanjem;

(e) 50 sati instrumentalnog naleta s instruktorom

(i) 10 sati osnova instrumentalnog letenja

(ii) 40 sati osposobljavanja za instrumentalno ovlaštenje ,koje uključuje minimalno 10 sati na IFR višemotornom helikopteru

(f) 125 sati naleta sa instruktorom:

(i) 75 sati vizualnog naleta može uključivati:

(1) 30 sati na helikopterskom simulatoru klase C/D, ili

(2) 25 sati na helikopterskom FTD 2 ILI 3, ili

(3) 20 sati na helikopterskom FNPT II/III ili

(4) 20 sati na avionu ili TMG

(ii)50 sati instrumentalnog naleta, koji može uključivati :

(1) do 20 sati na helikopterskom FS ili FTD 2,3 ili FNPT II, III ili

(2) 10 sati na helikopterskom FTD 1 ili FNPT 1 ili avionskom FNPT I ili na avionu

Ako je helikopter koji je korišten za osposobljavanje različitog tipa od FS koji se koristi za vizualno osposobljavanje, maksimalno priznavanje će biti ograničeno vremenom određenim za helikopterski FNPT II/III.

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

13. Po završetku odgovarajućega letačkog osposobljavanja učenik mora pristupiti provjeri praktične osposobljenosti za izdavanje dozvole CPL(H) na višemotornom ili jednomotornom helikopteru sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 2.170 i provjeri praktične osposobljenosti na višemotornom helikopteru s IFR odobrenjem sukladno sa Dodatkom 1 i 2 JAR-FCL 2.210.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(4)

CPL(H) Integrirano osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 2.160,2.165 I 2.170)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.170)

(vidi AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(4) )

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.470)

(vidi IEM FCL 2.170)

1. Cilj CPL(H) integriranog osposobljavanja je obučiti pilote do razine stručnosti potrebne za operiranje jednopilotnim višemotornim helikopterima za izdavanje CPL(H), ali ne i IR(H) ili bilo koje drugo posebno ovlaštenje.

2. Učenik koji želi pohađati integrirano osposobljavanje za CPL(H) mora, pod nadzorom šefa školstva ovlaštene organizacije za letačko osposobljavanje (FTO), završiti sve stupnjeve odobrenog kontinuiranog integriranog osposobljavanja kako je određeno u FTO.

3. Osposobljavanje traje između 9 i 24 mjeseci.

4. Učenik se može školovati kao početnik, ili kao imatelj dozvole PPL(H) izdane u skladu s ICAO Dodatak 1. Početnik mora zadovoljiti zahtjeve za učenika pilota propisane u JAR-FCL Pododjeljak B. Ako kandidat ima PPL(H), 50 posto naleta koji je naletio prije ovog osposobljavanja može se priznati za ukupni potrebni nalet; (vidi JAR-FCL 2.165(a)(4) i Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(4) članak 12)najviše do:

(a) 40 sati letenja od kojeg najviše 20 sati može biti nalet s instruktorom, odnosno

(b) 50 sati ako kandidat ima ovlaštenje za letenje noću od kojih 25 sati može biti nalet sa instruktorom.

FTO odlučuje o priznavanju ovog naleta koji se tada upisuje u učenikovu knjigu osposobljavanja. Ako kandidat ne posjeduje dozvolu, uz odobrenje nadležnog tijela FTO može odrediti da se određeni dio osposobljavanja odleti na avionu ili TMG-u do maksimalno 20 sati (vidi AMC FCL 2.160 I 2.165 (a)(4) faza 2).

5. Učenik koji nije zadovoljio ili nije u mogućnosti uspješno završiti cijelo osposobljavanje za CPL(H), može zatražiti od nadležnog tijela da polaže ispit iz teorije i provjeru praktične osposobljenosti za nižu dozvolu

6. Učenik koji želi prijeći u neki drugi FTO tijekom trajanja osposobljavanja mora se prijaviti nadležnom tijelu kako bi dobio procjenu potrebnih sati osposobljavanja kod drugog FTO.

7. FTO mora utvrditi da kandidat prije početka osposobljavanja posjeduje odgovarajuće znanje iz matematike i fizike za razumijevanje teorijskog osposobljavanja.

8. Osposobljavanje mora sadržavati:

i. teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebne za CPL(H)

ii. vizualno i instrumentalno letačko osposobljavanje.

9. Uspješno završeni teorijski ispit iz stavka 11 i provjera praktične osposobljenosti iz stavka 13 preduvjet su teorijskog znanja i praktične osposobljenosti potrebnih za izdavanje dozvole CPL(H) uključujući ovlaštenje za tip helikoptera korištenih za provjeru. (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.161 i AMC 2.161)

TEORIJSKO ZNANJE

10. Program teorijskog osposobljavanja propisan je u Dodatku 1 FCL 2.470. Zahtjevi za ovlaštenje za tip helikoptera su dati u JAR-FCL 2.240. Odobreno CPL(H) teorijsko osposobljavanje mora trajati najmanje 300 sati (200 sati za kandidata koji posjeduje PPL) (1 sat = 60 minuta) koji mogu uključivati rad u učionici, video program, audio i video zapise, osposobljavanje na kompjutoru, ili nekom drugom mediju kojeg je odobrilo nadležno tijelo

300 sati bit će podijeljeno prema sljedećim temama uz navedeni minimalni broj sati:

Predmet sati

Zrakoplovni propisi 25

Opće poznavanje zrakoplova 30

Planiranje i performanse zrakoplova 25

Ljudske sposobnosti i ograničenja 10

Meteorologija 30

Navigacija 55

Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(4) (nastavak)

Operativni postupci 8

Teorija leta 20

Komunikacija 10

Drugačija raspodjela sati može biti usuglašena između nadležnog tijela i FTO-a.

Teorijski ispit

11. Učenik mora pokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama koje mu daje dozvola CPL(H) prema zahtjevima JAR-FCL pododjeljak J.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

12. Letačko osposobljavanje, ne uključujući osposobljavanje za tip, traje najmanje 135 sati, s uključenim svim provjerama u letu, od kojih do 5 sati osposobljavanja može biti instrumentalni let na simulatoru letenja. U 135 sati, učenik mora obaviti najmanje:

(a) 85 sati letenja s instruktorom;

(b) 50 sati kao zapovjednik zrakoplova, (najmanje 14 sati samostalnog letenja danju, 1 sat samostalnog letenja noću i 20 sati kao SPIC).

SPIC vrijeme letenja je svaki let na kojem instruktor nije imao utjecaja na komande zrakoplova; Upute instruktora poslije leta (de-briefing) ne utječu na priznavanje naleta kao zapovjednika zrakoplova i SPIC nalet se može zamijeniti kao samostalno letenje (solo time );

(c) 10 sati rutnog letenja s instruktorom;

(d) 10 sati rutnog letenja kao zapovjednik zrakoplova uključujući i VFR rutu najmanje duljine 185 km (100 NM) u kojoj je kandidat imao dva slijetanja sa zaustavljanjem na aerodromima koji nisu aerodromi polijetanja;

(e) 5 sati naleta na helikopterima mora se odletjeti noću, od toga najmanje 3 sata s instruktorom uključujući najmanje 1 sat noćnog rutnog leta te 5 samostalnih polijetanja i slijetanja sa zaustavljanjem;

(f) 10 sati instrumentalnog naleta s instruktorom od kojih 5 sati mora biti na helikopteru;

(g) 85 sati naleta sa instruktorom:

(i)75 sati vizualnog naleta može uključivati:

(1) 30 sati na helikopterskom simulatoru klase C/D, ili

(2) 25 sati na helikopterskom FTD 2/3, ili

(3) 20 sati na helikopterskom FNPT II/III, ili

(4) 20 sati na avionima ili TMG.

(ii) 10 sati instrumentalnog naleta, koji može uključivati 5 sati naleta na helikopterskom FTD I ili FNPT I ili avionskom FNPT I ili avionu.

Ako je helikopter koji je korišten za osposobljavanje različitog tipa od FS koji se koristi za vizualno osposobljavanje, maksimalno priznavanje će biti ograničeno vremenom određenim za helikopterski FNPT II/III.

(vidi AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(2) za sadržaj letačkog osposobljavanja)

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

13. Po završetku odgovarajućega letačkog osposobljavanja učenik mora pristupiti provjeri praktične osposobljenosti za izdavanje dozvole CPL(H) sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 2.170.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a)(5)

CPL(H) modularno osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 2.160, 2.165 i 2.170)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.170)

(vidi AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(5))

(vidi AMC-FCL 2.470)

(vidi IEM-FCL 2.170)

1. Cilj CPL(H) modularnog osposobljavanja je obučiti pilote koji posjeduju PPL(H) do razine stručnosti potrebne za izdavanje dozvole CPL(H), ali ne i za IR ovlaštenje.

2. Prije pristupanja modularnom kursu za CPL(H), učenik:

(a) mora posjedovati dozvolu PPL(H) izdanu u skladu sa ICAO Annex 1

(b) mora naletiti 155 sati kao pilot helikoptera, uključujući 50 sati naleta kao PIC, od kojih 10 sati mora biti rutno letenje (105 sati kao pilot helikoptera ako posjeduje CPL(A), 135 sati kao pilot helikoptera ako posjeduje PPL(A))

(c) će osposobljavanje obaviti u skladu sa JAR-FCL 2.225 i 2.240 ukoliko se osposobljavanje obavlja na višemotornom helikopteru

3. Kandidat koji želi pohađati modularni CPL(H) tečaj mora, pod vodstvom voditelja osposobljavanja ovlaštene organizacije za osposobljavanje (FTO) završiti instrukcijske dijelove odobrenog kontinuiranog tečaja osposobljavanja kako je definirano od strane FTO. Teorijsko znanje može biti dobiveno u ovlaštenoj organizaciji za teorijsko osposobljavanje kako je definirano u Dodatku 1 JAR-FCL 2.055. U tom slučaju voditelj osposobljavanja takve organizacije mora vršiti nadgledanje tog dijela osposobljavanja.

4. Tečaj teorijskog znanja mora biti završen unutar 18 mjeseci. Provjera letačkih instrukcija i vještine letenja bit će provedena unutar perioda valjanosti teorijskog ispita sukladno JAR-FCL 2.495

5. FTO mora utvrditi da učenik prije početka osposobljavanja posjeduje odgovarajuće znanje iz matematike i fizike za razumijevanje teorijskog osposobljavanja.

6. Osposobljavanje mora sadržavati:

(a) teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebne za CPL(H);

(b) vizualno i instrumentalno letačko osposobljavanje.

7. Uspješno završeni teorijski ispit iz stavka 9 i provjera praktične osposobljenosti letenja iz stavka 12 preduvjet su teorijskog znanja i praktične osposobljenosti potrebnih za izdavanje dozvole CPL(H) uključujući ovlaštenje za tip helikoptera korištenih za provjeru.

TEORIJSKO ZNANJE

8. Program teorijskog osposobljavanje za CPL(H) je propisan u Dodatku 1 JAR FCL 2.470. Uvjeti za ovlaštenje za tip nalaze se u JAR-FCL 2.240. Odobreno CPL(H) teorijsko osposobljavanje mora trajati najmanje 200 sati (1 sat = 60 minuta) koji mogu uključivati rad u učionici, video program, audio i video zapise, osposobljavanje na kompjuteru, ili nekom drugom mediju kojeg je odobrilo nadležno tijelo.

Nadležno tijelo može odobriti i mogućnost učenja na daljinu.

PROVJERA TEORIJSKOG ZNANJA

9. Učenik mora pokazati razinu znanja koja odgovara ovlastima koje mu daje CPL(H) prema zahtjevima JAR-FCL pododjeljak J.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

10. a) Kandidat koji nema ovlaštenje za instrumentalno letenje mora naletjeti najmanje 30 sati leta s instruktorom (vidi AMC FCL 2.160 i 2.165(a)(5))

b) Kandidatu koji posjeduje važeće ovlaštenje za instrumentalno letenje na helikopteru će se priznati ukupan instrumentalni nalet sa instruktorom.

(c) Kandidat koji posjeduje važeće ovlaštenje za instrumentalno letenje na avionu treba odletjeti 5 sati instrumentalnog naleta sa instruktorom na helikopteru.

(d) Od 30 sati naleta sa instruktorom:

(i) 20 sati je VFR nalet koji može uključivati 5 sati na helikopterskom FS ili FTD 2,3 ili FNPTII/III , i

Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(5) (nastavak)

(ii)10 sati je IFR nalet koji može uključivati 5 sati na helikopterskom FTD 1 ili FNPT I ili avionskom FNPT I ili avionu.

11. Kandidatu koji nema ovlaštenje za noćno letenje helikopterom treba dodati minimalno 5 sati osposobljavanja za noćno letenje (vidi JAR-FCL 2.125(c) i Dodatak 4 JAR-FCL 2.125)

(vidi AMC-FCL 2.160 i 2.165 (a)(5) za praktično osposobljavanje)

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

12. Po završetku odgovarajućega letačkog osposobljavanja učenik mora pristupiti provjeri praktične osposobljenosti za CPL(H) sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 2.170.

Dodatak 1 JAR– FCL 2.170

Provjera praktične osposobljenosti za izdavanje CPL(H)

(vidi JAR-FCL 2.170)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 2.170)

(vidi IEM FCL 2.170)

1. Učenik za provjeru praktične osposobljenosti za dozvolu CPL(H) mora na zadovoljavajući način završiti sve što se zahtjeva kod osposobljavanja, uključujući osposobljavanje na istom tipu helikoptera koji će se koristiti na provjeri. Učenik koji je završio ATP(H) integrirani kurs provjeru praktične sposobnosti mora provesti na višemotornom helikopteru. Učeniku koji je završio CPL(H) integrirani kurs mora se omogućiti izbor provjere na jednomotornom ili višemotornom helikopteru ovisno o naletu od 70 sati kao zapovjednik zrakoplova, sukladno JAR-FCL 2.255(a). Helikopter koji se koristi za provjeru praktične osposobljenosti mora zadovoljavati zahtjeve za školske helikoptere prema dodatku 1 JAR-FCL 2.055.

2. Administrativne uvjete za učenikov pristup provjeri, uključujući priopćenje kandidatovih podataka o osposobljavanju ispitivaču, odredit će nadležno tijelo.

3. Učenik mora uspješno položiti sekcije 1 do 5. Neuspjeh u više od 1 sekcije obvezuje kandidata na ponavljanje cijele provjere. Neuspjeh u bilo kojem dijelu pojedine sekcije znači da je ta sekcija nepoložena. Kandidat koji ne položi samo jednu sekciju ponovo polaže samo tu sekciju. Neuspjeh u bilo kojoj točki ponovljene provjere, uključujući točke koje je u prethodnom pokušaju uspješno položio, zahtjeva ponavljanje cijele provjere. Zadovoljavajuća provjera praktične osposobljenost mora se završiti u šest mjeseci.

4. Nakon neuspješne provjere praktične osposobljenosti može se zahtijevati dodatno osposobljavanje. Neuspjeh u dva pokušaja zahtijevat će dodatno osposobljavanje kako to odredi nadležno tijelo. Broj provjera vještine letenja nije ograničen.

PROVOĐENJE PROVJERE

5. Nadležno će tijelo izdati ispitivaču odgovarajuće upute radi sigurnog provođenja provjere.

6. Ako učenik odluči prekinuti provjeru praktične osposobljenosti, a iz razloga koje ispitivač smatra neopravdanim, učenik mora ponoviti čitavu provjeru. Ako je provjera prekinuta iz razloga koje ispitivač smatra opravdanim, provjeravat će se samo sekcije koje nisu provjerene.

7. Ispitivač može od učenika zahtijevati jedno ponavljanje bilo kojeg manevra ili postupka koji su dijelovi provjere. Ispitivač može prekinuti provjeru u bilo kojoj fazi ako ustanovi da praktična osposobljenost ne zadovoljava kriterije te može zahtijevati ponavljanje cijele provjere.

8. Od učenika se mora zahtijevati da od mjesta gdje može obavljati dužnosti zapovjednika zrakoplova odleti helikopterom ispitni let kao da nema drugog člana posade. Odgovornost za let se preuzima u skladu s nacionalnim zakonima.

9. Područje i rutu koja će se letjeti mora odrediti ispitivač, a destinacija mora biti kontrolirani aerodrom. Ruta može završiti na aerodromu polijetanja ili na nekom drugom aerodromu. Učenik je odgovoran za planiranje leta te mora osigurati svu opremu i dokumentaciju potrebnu za let. Provjera u letu se može sastojati od dva dijela (aerodromsko letenje i ruta). Ukupno vrijeme leta/ova će biti najmanje 90 minuta.

10. Kandidat mora napomenuti ispitivaču letenja (FE) koje provjere i poslove izvodi, uključujući i prepoznavanje radionavigacijskih sredstava. Provjere se moraju obaviti u skladu s odobrenom listom provjere za helikopter na kojem se provjera provodi. Podešavanje snage i brzine moraju se dogovoriti s ispitivačem prije početka provjere i moraju biti prilagođene postupcima iz letačkog priručnika helikoptera koji se koristi.

11. Ispitivač ne smije sudjelovati u upravljanju helikopterom osim ako to nije neophodno u interesu sigurnosti ili da bi se izbjeglo neprihvatljivo kašnjenje ostalog prometa.

ODSTUPANJA TIJEKOM LETAČKE PROVJERE

12. Učenik mora pokazati da:

– upravlja helikopterom unutar njegovih ograničenja;

– sve manevre izvodi mirno i besprijekorno;

– ima dobru prosudbu i pilotsko razmišljanje;

– primjenjuje aeronautička znanja;

Dodatak 1 JAR-FCL 2.170 (nastavak)

– kontrolira helikopter za vrijeme čitavog leta tako da uspješno izvršavanje postupaka i manevara ne dolazi u pitanje.

13. Sljedeća ograničenja su samo za opću primjenu. Ispitivač mora dopustiti sljedeća odstupanja radi turbulentne atmosfere te kvalitete upravljanja i performansi helikoptera koji se koristi za provjeru:

Visina

normalan let ± 100 stopa (ft)

pri simuliranom otkazu motora ± 150 stopa (ft)

Putanja leta po radio sredstvu ± 5°

Smjer leta

normalan let ± 10°

pri simuliranom otkazu motora ± 15°

Brzina

polijetanje i prilaz + 5 čvorova

svi ostali režimi leta ± 10 čvorova

Zanošenje (Ground drift)

T.O. lebdenje I.G.E. ±3 stope (ft)

Slijetanje ±2 stope (ft) (sa 0 stopa

natražnog ili bočnog leta)

SADRŽAJ PROVJERE

14. Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i sekcije prikazane u Dodatku 2 JAR-FCL 2.170 moraju se koristiti pri provjeri praktične osposobljenosti. Izgled i sadržaj zahtjeva i formulara za provjeru praktične osposobljenosti može odrediti nadležno tijelo (vidi IEM FCL 2.170). Stavke u Sekciji 4 mogu se provoditi na FNPT(H) ili simulatoru letenja(H). Ukoliko se provjera provodi na višemotornom helikopteru mora biti u skladu sa Dodatkom 3 JAR-FCL 2.240, osiguravajući da učenik ispunjava zahtjeve prema JAR-FCL 2.255

Dodatak 2 JAR-FCL 2.170

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti za izdavanje CPL(H)

(vidi JAR-FCL 2.170)

(vidi IEM FCL 2.170)

Napomena: Uporaba liste provjera, vođenja zrakoplova, kontrola helikoptera u odnosu na vanjske vizualne orijentire, postupci protiv zaleđivanja, itd., odnose se na sve sekcije.

SEKCIJA 1

PRETPOLETNE/POSLIJELETNE PROVJERE I PROCEDURE

a

Znanje o helikopterima (npr. tehnička knjiga, gorivo, masa i ravnoteža, performanse), planiranje leta, NOTAMS, meteorologija

b

Prijeletni pregled (smještaj i stanje dijelova)

c

Pregled pilotske kabine, procedure pokretanja motora

d

Provjera komunikacijske i navigacijske opreme, izbor i postavljanje frekvencije

e

Prijeletne procedure, R/T procedure, ATC komunikacija

f

Parkiranje, gašenje motora i poslijeletne procedure

SEKCIJA 2

MANEVRI LEBDENJA, NAPREDNO UPRAVLJANJE UKLJUČUJUĆI OGRANIČENO PODRUČJE

a

Polijetanje i slijetanje (uzdizanje i slijetanje)

b

Taksiranje, taksiranje u letenju

c

U stacionarno lebdenju s čeonim/bočnim/leđnim vjetrom

d

Zaokreti u stacionarnom lebdenju za 360° lijevi i desni (zaokreti u mjestu)

e

Manevri lebdenja prema naprijed, bočno i nazad

Simulirani otkaz motora u lebdenju

g

Brzo zaustavljanje u vjetar i niz vjetar

h

Slijetanje i polijetanje s nepripremljenih / kosih terena

i

Polijetanje (različiti profili)

j

Polijetanje niz vjetar, s bočnim vjetrom (ako je primjenjivo)

k

Polijetanje s maksimalnom poletnom masom (stvarno ili simulirano)

l

Prilazi (različiti profili)

m

Polijetanje i slijetanje s ograničenom snagom

n

Autorotacije (FE će izabrati dvije autorotacije–osnovna, dolet, mala brzina i zaokreti za 360°)

o

Slijetanje iz autorotacije

p

Praktično prinudno slijetanje s povratom snage

q

Provjera snage, tehnika nadzora, tehnika prilaza i odleta

SEKCIJA 3

NAVIGACIJA – PROCEDURE NA RUTI

a

Navigacija i orijentacija na različitim visinama, čitanje karata

b

Održavanje visine i smjera leta, brzina, opažanje prostora letenja, podešavanje visinomjera

c

Praćenje napredovanja leta, upis u knjigu leta, kontrola goriva, dolet, ETA, procjena greške na putanji i uspostavljanje ispravne putanje, praćenje instrumenata

d

Kontrola vremenskih uvjeta, procjena trenda, planiranje odstupanja

e

Korištenje radionavigacijskih sredstava (gdje je moguće)

f

Komunikacija s ATC i pridržavanje pravila, itd.

SEKCIJA 4

PROCEDURE U LETU I MANEVRI SAMO PO INSTRUMENTIMA

a

Horizontalni let, kontrola pravca, visina, brzina

b

Horizontalni zaokreti s nagibom do 30°, lijevi i desni za 180° do 360°

c

Penjući i spuštajući zaokreti do zadanog pravca

d

Povratak iz nepravilnih položaja

e

Horizontalni zaokreti za 90° lijevo i desno

Dodatak 2 JAR-FCL 2.170 (nastavak)

SEKCIJA 5

NEREDOVNI I POSTUPCI U OPASNOSTI (SIMULIRANO GDJE JE MOGUĆE)

Primjedba (1) Gdje se ispit provodi na višemotornom helikopteru vježba simuliranog otkaza motora, uključujući prilaz i slijetanje s jednim motorom, moraju biti uključeni u provjeru.

Primjedba (2) FE će odabrati četiri točke od sljedećih:

a

Kvarovi motora, uključujući kvar governora, zaleđivanje raplinjača i motora, uljni sistem (ako je primjenjivo)

b

Kvarovi sistema goriva

c

Kvarovi električnog sistema

d

Kvarovi hidrauličnog sistema, uključujući prilaz i slijetanje bez hidraulike (ako je primjenjivo)

e

Kvar glavnog rotora i/ili anti-torque sistema (samo na simulatoru ili kroz diskusiju)

f

Vježbe požara, uključujući kontrolu i otklanjanje dima (ako je primjenjivo)

g

Druge nenormalne i procedure u opasnosti, kao što su opisane u odgovarajućem letačkom priručniku i u odnosu na Dodatak 3 JAR-FCL 2.240, Sekcija 7. i 8. , uključujući višemotorne helikoptere:

– Simulirani otkaz motora u polijetanju:

– Prekinuto polijetanje na ili prije TDP ili sigurno prinudno slijetanje na ili prije DPATO

– Brzo nakon TDP ili DPATO

– Slijetanje sa simuliranim otkazom motora:

– Slijetanje ili produženje na drugi krug nakon otkaza motora prije LDP ili DPBL

– Otkaz motora nakon LDP ili sigurno prinudno slijetanje nakon DPBL

PODODJELJAK E – OVLAŠTENJE ZA INSTRUMENTALNO LETENJE (Helikopter) IR(H))

JAR-FCL 2.174 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za IR(H) mora biti zdravstveno sposoban u skladu sa JAR-FCL 3.355(b).

JAR-FCL 2.175 Okolnosti u kojima se zahtjeva IR(H)

(a) Imatelj pilotske dozvole ne smije ni u kom slučaju upravljati helikopterom po pravilima instrumentalnog letenja (IFR), osim ako je pilot na provjeri praktične osposobljenosti ili tijekom osposobljavanja s instruktorom, i ako imatelj dozvole ima ovlaštenje za instrumentalno letenje (IR) sukladno kategoriji helikoptera izdano u skladu s JAR-FCL.

(b) U državama članicama JAA gdje nacionalni propisi zahtijevaju letenje u skladu s IFR pod specijalnim uvjetima (npr. noću), imatelj pilotske dozvole može letjeti po IFR, pod uvjetom da ima odgovarajuću kvalifikaciju prema okolnostima u zračnom prostoru i uvjetima leta pod kojima se let odvija. Osposobljenost prema nacionalnoj regulativi omogućava pilotu da leti u skladu s IFR drugačije nego u VMC bez da ima važeće IR(H) ovlaštenje, ali mora biti ograničen za letenje samo u zračnom prostoru države koja je izdala dozvolu.

JAR-FCL 2.180 Privilegije i uvjeti

(a) Privilegije

(1) Provjera praktične osposobljenosti za ovlaštenje ograničeno na kopilota propisana je u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 2.210, i bilo kojim drugim uvjetima propisanim JAR-om. Privilegije imatelja IR(H) jesu da može upravljati helikopterom po IFR s minimalnom visinom odluke 200 stopa (ft) (60 m). Osim kao PIC na MPH, da bi koristio tu mogućnost imatelj mora imati minimalno 70 sati instrumentalnog naleta od kojeg maksimalno 30 sati može biti instrumentalni nalet na zemaljskom uređaju. Za priznavanje avionskog instrumentalnog naleta ,vidi JAR-FCL 2.280(b).

(2) Visine odluke ispod 200 stopa (ft) nadležno tijelo može odobriti poslije dodatnog osposobljavanja i provjere u skladu s JAR-OPS, AMC FCL 2.261(a) članak 6 i s Dodatak 4 JAR-FCL 2.240,i JAR-FCL 2.295 .

(b) Uvjeti.

Učenik koji je zadovoljio uvjete propisane u JAR-FCL 2.174 do 2.210 zadovoljava zahtjeve za izdavanje ovlaštenja IR(H).

JAR-FCL 2.185 Valjanost, produžavanje valjanosti i obnavljanje

(a) IR(H) ovlaštenje važi jednu godinu od datuma izdavanja ili obnavljanja, ili od datuma isteka važećeg IR(H) ako je produljenje napravljeno u skladu sa JAR-FCL 2.246(a).

(b) Ako je ovlaštenje IR(H) ograničeno za korištenje na višepilotnim helikopterima produljenje valjanosti se mora obaviti u helikopteru za višečlanu posadu . Kandidat koji ne prođe provjeru za produženje važnosti ovlaštenja prije isteka važnosti, ne smije koristiti privilegije dok ne ponovi provjeru.

(c) Ako se ovlaštenje namjerava obnoviti, imatelj mora zadovoljiti prije propisane zahtjeve i bilo koji drugi uvjet koji propiše nadležno tijelo. Ukoliko imatelj IR ovlaštenja nije instrumentalno letio više od 7 godina od dana izdavanja IR ovlaštenja ili zadnjeg produžavanja valjanosti, morat će ponovno pristupiti ispitu iz teorijskog znanja za IR

JAR-FCL 2.190 Iskustvo

Kandidat za IR(H) mora imati dozvolu PPL(H) uključujući i ovlaštenje za letenje noću ili CPL(H)ili ATPL(H) te mora imati najmanje 50 sati rutnog letenja kao zapovjednik zrakoplova na helikopterima ili avionima, od kojih najmanje 10 sati mora biti na helikopterima. Kandidat koji je uspješno završio integrirani tečaj za ATPL(H)/IR, ATPL(H) , CPL(H)/IR ili CPL(H) će biti izuzet od 50 sati gore navedenih.

JAR-FCL 2.195 Teorijsko znanje

(a) Kandidat za IR(H) mora završiti odobreno teorijsko osposobljavanje u ovlaštenoj organizaciji za letačko osposobljavanje (FTO). Teorijsko osposobljavanje mora se, gdje god je to moguće, kombinirati s letačkim osposobljavanjem kao što je navedeno u JAR-FCL 2.205.

(b) Kandidat mora pokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama imatelja IR(H) i mora zadovoljiti uvjete propisane u JAR-FCL Pododjeljak J.

JAR-FCL 2.200 Uporaba engleskog jezika

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.200)

(a) Kandidat za IR(H) mora dokazati poznavanje engleskog jezika kao što je propisano u dodatku 1 JAR-FCL 2.200.

(b) Imatelj IR(H) izdanog u skladu sa Dodatkom 1 JAR-FCL 2.200 treba imati PPL(H), CPL(H) ili ATPL(H) sa korištenjem radiotelefonije na engleskom.

JAR-FCL 2.205 Letačko osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.205)

Kandidat za IR(H) ovlaštenje mora pohađati integrirano osposobljavanje koje uključuje osposobljavanje za IR(H) (vidi JAR-FCL 2.165) ili mora završiti odobreno modularno osposobljavanje prikazano u Dodatku 1 JAR-FCL 2.205. Ako je kandidat imatelj instrumentalnog ovlaštenja za avion IR(A), ukupni zahtjev glede letačkog osposobljavanja prema dodatku 1 JAR-FCL 2.205 može biti smanjen na 10 sati.

JAR-FCL 2.210 Praktična osposobljenost

(vidi Dodatke 1 i 2 JAR-FCL 2.210)

Općenito. Kandidat za IR(H) mora pokazati sposobnost izvođenja postupaka i manevara prikazanih u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 2.210 na razini koja odgovara privilegijama dodijeljenima imatelju IR(H).Kandidat koji želi dobiti ovlaštenje za tip helikoptera koji se koristit na provjeri praktične osposobljenosti također će ispuniti zahtjeve JAR-FCL 2.240.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.200

IR(H)-Uporaba engleskog jezika

(vidi JAR-FCL 2.200)

(Vidi JAR-FCL 2.005 (b)(5))

(Vidi JAR-FCL 2.010 (a)(4))

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.005)

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.015)

UPORABA ENGLESKOG JEZIKA

1. Kandidat za IR(H) mora biti sposoban koristiti engleski jezik u sljedećim okolnostima:

(a) letenju:

radiotelefonijom koja odgovara svim fazama leta, uključujući situacije u nuždi;

Ovaj uvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat uspješno završio provjeru praktične osposobljenosti ili provjeru stručnosti za IR ovlaštenje ili ATPL tijekom koje se dvosmjerna radiotelefonijska komunikacija odvijala na engleskom jeziku.

(b) na zemlji:

sve informacije bitne za provođenje leta, npr.:

– biti sposoban čitati i pokazati razumijevanje tehničkog priručnika na engleskom (operativni priručnik, letački priručnik zrakoplova itd.)

– pretpoletno planiranje, prikupljanje meteoroloških informacija, NOTAM-i ATC planove leta itd;

– korištenje svih aeronautičkih rutnih, odlaznih i prilaznih karata i pripadajućih dokumenata pisanih na engleskom jeziku,

Kandidat zadovoljava ovaj uvjet ako je završio IR ili ATP tečaj na engleskom jeziku ili ako je on/ona položio teroijski ispit iz IR ili ATPL na engleskom jeziku.

(c) komunikacija:

da je u stanju komunicirati s ostalim članovima posade na engleskom tijekom svih faza leta, uključujući pripremu leta.

Ovaj uvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat za ili imatelj instrumentalnog ovlaštenja IR(H) uspješno završio osposobljavanje za rad u višečlanoj posadi na engleskom jeziku i posjeduje odgovarajuću svjedodžbu sukladno sa JAR-FCL 2.250(a)(2) ili je uspješno završio provjeru praktične osposobljenosti za višečlanu posadu sukladno s Dodacima 1 JAR-FCL 2.240. i 2.295 tijekom koje se dvosmjerna radiotelefonijska komunikacija i komunikacija s drugim članovima posade odvijala na engleskom jeziku.

2. Gore navedeni uvjeti mogu se zadovoljiti i polaganjem specijalnog ispita kojeg organizira nadležno tijelo ili se organizira u ime nadležnog tijela poslije osposobljavanja koje omogućuje kandidatu ispunjavanje zahtjeva naznačenih u 1(a), (b) i (c).

3. Ako metoda ispitivanja navedena u odjeljcima (1) i (2) gore, udovoljava uvjetima jezične sposobnosti propisanim u JAR-FCL 2.010(a)(4), može se iskoristiti u svrhu upisa o jezičnoj sposobnosti u dozvolu sukladno JAR-FCL 2.005(b)(5).

Dodatak 1 JAR-FCL 2.205

IR(H) Modularno osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 2.205)

1. Cilj modularnog osposobljavanja za IR(H) je osposobljavanje pilota do razine stručnosti potrebne za upravljanje helikopterom pod IFR i IMC uvjetima u skladu s ICAO PANS-OPS Dokumentom 8168.

2. Za ovlaštenje IR(H) polaznik mora biti imatelj PPL(H) dozvole sa ovlaštenjem za letenje noću izdane u skladu sa Dodatkom 4 JAR-FCL 2.125, ili biti imatelj CPL(H) izdane u skladu sa ICAO Annex 1. Prije pristupanja IR osposobljavanju kandidat mora imati ovlaštenje za tip helikoptera na kojem će se vršiti osposobljavanje. Kandidat treba imati potvrdu o uspješno završenom MCC osposobljavanju ako će se provjera praktične osposobljenosti raditi u višepilotnom okruženju.

3. Učenik koji želi pohađati modularno osposobljavanje za ovlaštenje IR(H) mora, pod nadzorom šefa školstva ovlaštene organizacije za osposobljavanje (FTO), završiti sve stupnjeve odobrenog kontinuiranog modularnog osposobljavanja kako je određeno u FTO. Teorijsko osposobljavanje može se održati u organizaciji specijaliziranoj za teorijsko osposobljavanje kako je prikazano u dodatku 1 JAR-FCL 2.055 što se odnosi samo na specijalizirano osposobljavanje iz teorijskog znanja. U tom slučaju šef školstva te organizacije mora nadzirati taj dio osposobljavanja.

4. Teorijsko osposobljavanje mora se završiti u roku od 18 mjeseci. Letačko osposobljavanje i provjera praktične osposobljenosti moraju završiti u razdoblju valjanosti položenih teorijskih ispita, kako je propisano u JAR-FCL 2.495.

5. Modularno osposobljavanje mora sadržavati:

(a) teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebne za IR(H) ovlaštenje;

(b) instrumentalno letačko osposobljavanje.

6. Uspješno završeni ispit iz teorijskog znanja prema stavku 8 te provjera praktične osposobljenosti prema stavku 14, preduvjet su teorijskog znanja i praktične osposobljenosti potrebnih za izdavanje ovlaštenja IR(H).

TEORIJSKO ZNANJE

7. Program teorijskog osposobljavanja za IR(H) propisan je u AMC FCL 2.470. Odobreno modularno osposobljavanje za IR(H) mora trajati najmanje 200 sati osposobljavanja (1 sat = 60 minuta) koji mogu uključivati rad u učionici, video program, audio i video zapise, odvojene prostore za osposobljavanje (boksove), osposobljavanje na kompjutoru ili nekom drugom mediju kojeg je odobrilo nadležno tijelo. Odobreno dopisno osposobljavanje može također biti ponuđeno kao dio osposobljavanja prema odluci nadležnog tijela.

Provjera teorijskog znanja

8. Učenik mora pokazati razinu znanja koja odgovara ovlastima koje mu daje ovlaštenje IR(H) prema zahtjevima JAR-FCL Pododjeljak J.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

9. Osposobljavanje za ovlaštenje IR(H) za jednomotorni helikopter mora sadržavati najmanje 50 sati instrumentalnog letenja s instruktorom, od kojih:

(a) do 20 sati može biti instrumentalni nalet zemaljskim uređajima FNPT I (H) ili (A).Tih 20 sati može biti zamijenjeno sa avionom odobrenim za to osposobljavanje.

(b) do 35 sati može biti instrumentalni nalet zemaljskim uređajima – helikopterskom FNPT II/III ili simulatoru.

Instrumentalni nalet sa instruktorom mora sadržavati minimalno 10 sati naleta na IFR odobrenom helikopteru.

10. Osposobljavanje za ovlaštenje IR(H) za višemotorni helikopter mora sadržavati najmanje 55 sati instrumentalnog letenja s instruktorom, od kojih :

(a) do 20 sati može biti instrumentalni nalet na zemlji na FNPT I (H) ili(A). Tih 20 sati mogu biti zamijenjeni sa 20 sati na avionu odobrenom za to osposobljavanje.

(b) do 40 sati može biti instrumentalni nalet na zemlji na helikopterskom FNPT II/III ili simulatoru.

Instrumentalni nalet sa instruktorom mora sadržavati minimalno 10 sati naleta na višemotornom IFR odobrenom helikopteru.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.205 (nastavak)

11. Imatelju PPL(H) sa ovlaštenjem za letenje noću izdanim u skladu sa Dodatkom 4 JAR-FCL 2.125 ili CPL(H) izdanim u skladu sa ICAO, potreban nalet iz točki 9 ili 10 može se smanjiti za 5 sati.

12. Do provjere praktične osposobljenosti za ovlaštenje IR(H), letačko će osposobljavanje sadržavati:

(a) prijeletne postupke za IFR letenje, uključujući korištenje letačkog priručnika i odgovarajućih dokumenata potrebnih za pripremu IFR plana leta;

(b) postupke i manevre za IFR operacije pod normalnim, izvanrednim i prinudnim uvjetima leta, a najmanje za:

– prijelaz iz vizualnog na instrumentalni let tijekom polijetanja;

– standardne instrumentalne odlaske i prilaze;

– IFR postupke na ruti;

– postupke za krug čekanja;

– instrumentalne prilaze do objavljenih minimuma;

– postupke prekinutog prilaza;

– slijetanja poslije instrumentalnog prilaza, uključujući niski krug,

(c) manevre u letu i određene karakteristike leta;

(d) ako je potrebno, upravljanje višemotornim helikopterom u navedenom osposobljavanju, uključujući letove isključivo po instrumentima sa simulacijom otkaza jednog motora te gašenjem motora i ponovnim pokretanjem (navedene vježbe trebaju se izvoditi na sigurnoj visini osim ako se izvode u simulatoru letenja ili FNTPII).

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

13. Po završetku odgovarajućeg letačkog osposobljavanja i ispunjenja predviđenih uvjeta u JAR-FCL 2.190 kandidat mora pristupiti IR(H) provjeri praktične osposobljenosti na višemotornom helikopteru ili na jednomotornom helikopteru u skladu s Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 2.210.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.210

IR(H)–Provjera praktične osposobljenosti

(vidi JAR-FCL 2.185 i 2.210)

(vidi IEM FCL 2.210)

1. Kandidat koji pristupa provjeri praktične osposobljenosti za IR(H) mora biti provjeren na istom tipu ili klasi helikoptera na kojem se školovao. Helikopter korišten za provjeru praktične osposobljenosti mora udovoljavati uvjetima za školske helikoptere kako je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 2.055.

2. Administrativni dio koji potvrđuje da je kandidat ispunio uvjete za pristupanje provjeri, uključujući davanje na uvid dosjea kandidata ispitivaču, određuje nadležno tijelo koje je odobrilo osposobljavanje kandidata.

3. Kandidat mora uspješno zadovoljiti zahtjeve iz svih sekcija provjere praktične osposobljenosti. Ako ne zadovolji u više od jedne sekcije kandidat će morati ponoviti kompletnu provjeru praktične osposobljenosti. Neuspjeh kandidata u samo jednoj, zahtjeva ponavljanje provjere samo iz te sekcije. Neuspjeh u bilo kojoj sekciji ponovljene provjere, uključujući sekcije koje je u prethodnom pokušaju uspješno položio, zahtijeva ponavljanje cijele provjere. Zadovoljavajuća provjera praktične osposobljenosti mora se završiti u roku od šest mjeseci.

4. Nakon neuspješne provjere praktične osposobljenosti može se zahtijevati dodatno osposobljavanje. Nakon neuspjeha u dva pokušaja mora se zahtijevati dodatno osposobljavanje kako to odredi nadležno tijelo. Broj provjera praktične osposobljenosti nije ograničen.

PROVOĐENJE PROVJERE

5. Provjerom se simulira stvaran let. Rutu koja će se letjeti mora odrediti ispitivač. Bitan element je mogućnost kandidata da planira i provede let prema materijalu dobivenom na brifingu. Kandidat mora planirati let i osigurati da su oprema i potrebna dokumentacija za let u helikopteru. Ispitni let mora trajati najmanje 1 sat.

6. Nadležno će tijelo izdati ispitivaču odgovarajuće upute radi sigurnog provođenja provjere.

7. Ako kandidat odluči prekinuti provjeru praktične osposobljenosti iz razloga koji se smatraju neopravdanim od strane ispitivača, kandidat treba ponoviti čitavu provjeru. Ako je provjera prekinuta iz razloga koje ispitivač smatra opravdanim, u sljedećem letu će se provjeravati samo sekcije koje nisu provjerene.

8. Ispitivač može od kandidata zahtijevati jedno ponavljanje bilo kojeg manevra ili postupka koji su dijelovi provjere. Ispitivač može prekinuti provjeru u bilo kojoj fazi ako ustanovi da praktična osposobljenost zahtijeva ponavljanje kompletne provjere.

9. Od kandidata se mora zahtijevati da s mjesta gdje može obavljati dužnosti zapovjednika zrakoplova odleti helikopterom ispitni let kao da nema drugog člana posade. Ispitivač ne smije sudjelovati u upravljanju helikopterom osim ako to nije neophodno u interesu sigurnosti ili da bi se izbjeglo neprihvatljivo kašnjenje ostalog prometa. Kada ispitivač ili neki drugi pilot djeluje kao kopilot tijekom provjeravanja, privilegije ovlaštenja za instrumentalno letenje bit će ograničene samo za letenje u višečlanoj posadi. Ograničenje se može poništiti ako kandidat obavi drugu provjeru praktične osposobljenosti , u skladu sa Dodatkom 1 JAR-FCL 2.210, za ovlaštenje za instrumentalno letenje na jednopilotnom helikopteru, djelujući kao da nema drugih članova posade u helikopteru. Provjera može biti napravljena na FTD II/III ili FS-u. Odgovornost za let mora se uskladiti s nacionalnim zakonima.

10. Visinu odluke, minimalnu visinu prilaza i točku neuspjelog prilaza kandidat mora odrediti i usuglasiti s ispitivačem.

11. Kandidat mora napomenuti ispitivaču letenja (FE) koje provjere i poslove izvodi, uključujući i prepoznavanje radionavigacijskih sredstava. Provjere se moraju obaviti u skladu s odobrenom listom provjere (check list) za helikopter na kojem se provjera provodi. Podešavanje snage i brzine trebaju se dogovoriti s ispitivačem prije početka provjere i trebaju biti prilagođene postupcima iz operativnog ili letačkog priručnika helikoptera koji se koristi. Za vrijeme prijeletne pripreme za ispit od kandidata se zahtjeva da odredi podešavanje snage i brzine. Performanse za polijetanje, prilaz i slijetanje će biti izračunate od strane kandidata, a sukladno operativnom ili letačkom priručniku helikoptera koji se koristi.

ODSTUPANJA TIJEKOM PRAKTIČNE PROVJERE

12. Kandidat mora pokazati da:

– upravlja helikopterom unutar njegovih ograničenja;

Dodatak 1 JAR-FCL 2.210 (nastavak)

– sve manevre izvodi mirno i ispravno;

– ima dobru prosudbu i pilotsko razmišljanje;

– primjenjuje aeronautička znanja;

– kontrolira helikopter sve vrijeme leta tako da uspješno izvršavanje postupaka i manevara ne dolazi u pitanje.

13. Sljedeća ograničenja su samo za opću primjenu. Ispitivač mora dopustiti sljedeća odstupanja radi turbulentne atmosfere te kvalitete upravljanja i performansi helikoptera koji se koristi za provjeru:

Visina

generalno

± 100 stopa (ft)

početak prekinutog prilaza na visini odluke

+ 50 stopa (ft)/-0 stopa (ft)

minimalna visina poniranja/MAP/visine

+ 50 stopa (ft)/-0 stopa (ft)

Putanja leta:

po radiosredstvu

± 50

precizni prilaz

pola otklona, smjer i ravnina poniranja

Smjer leta

svi motori u pogonu

± 50

pri simuliranom otkazu motora

± 100

Brzina

svi motori u pogonu

± 5 čvorova

pri simuliranom otkazu motora

+ 10 čvorova/-5 čvorova

SADRŽAJ PROVJERE

14. Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i sekcije prikazane u Dodatku 2 JAR-FCL 2.210 moraju se koristiti pri provjeri praktične osposobljenosti. Izgled i sadržaj zahtjeva i formulara za provjeru praktične osposobljenosti može odrediti nadležno tijelo (vidi IEM FCL 2.210). Stavka d) u Sekciji 2 i Sekcija 6 provjere praktične osposobljenosti i provjera stručnosti mogu se iz razloga sigurnosti provoditi na FTD II/III ili FS-u.

Dodatak 2 JAR-FCL 2.210

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti za izdavanje IR(H)

(vidi JAR-FCL 2.185 i 2.210)

(vidi IEM FCL 2.210)

SEKCIJA 1

ODLET

a

Korištenje letačkog priručnika (ili slično) posebno izračunavanje performanci helikoptera, mase i ravnoteže

b

Korištenje dokumenata servisa zračnog prometa, meteoroloških izvješća

c

Priprema ATC plana leta, IFR plana leta/dokumentacija

d

Pretpoletni pregled helikoptera

e

Meteorološki minimumi

f

Taksiranje, zračno taksiranje u dogovoru sa ATC ili s instruktorom

g

Upute prije polijetanja, provjere i procedure

h

Prijelaz na instrumentalno letenje

i

Postupci instrumentalnog odlaska

SEKCIJA 2

OPĆE UPRAVLJANJE

a

Upravljanje helikopterom isključivo prema instrumentima, uključujući:

b

Penjuće i spuštajuće zaokrete s stalnim stupnjem zaokreta

c

Povratak iz nepravilnog položaja, uključujući održavanje nagiba 300 u zaokretu i oštre poniruće zaokrete

SEKCIJA 3

IFR POSTUPCI NA RUTI

a

Praćenje, uključujući izlazak na zadate pravce, npr. NDB,VOR, RNAV

b

Korištenje radio sredstava

c

Horizontalni let, kontrola smjera, visine i brzine leta, podešavanje snage

d

Podešavanje visinomjera

e

Mjerenje vremena i ispravljanje predviđenog vremena dolaska (ETA)

f

Nadgledanje tijeka leta, bilješke o letu, potrošnja goriva, upravljanje sustavom

g

Postupci zaštite od zaleđivanja, simulirati ako je potrebno

h

ATC komunikacija i R/T postupci

SEKCIJA 4

PRECIZNI PRILAZ

a

Podešavanje i provjeravanje navigacijskih uređaja, identifikacija sredstava

b

Postupci dolaska, provjera visinomjera

c

Dogovor (briefing) za prilaz i slijetanje, uključujući provjere pri snižavanju/prilaženju/slijetanju

d*

Postupci kruga čekanja

e

Pridržavanje objavljenih postupaka za prilaz

f

Mjerenje vremena u prilazu

g

Kontrola visine, brzine i smjera, stabilizirani prilaz

h*

Prekinuti prilaz/slijetanje

i*

Postupak prekinutog prilaza/slijetanja

j

ATC komunikacija-suradnja, R/T postupci

* izvodi se u Sekciji 4 ili Sekciji 5

Dodatak 2 JAR-FCL 2.210 (nastavak)

SEKCIJA 5

NEPRECIZNI PRILAZ

a

Podešavanje i provjeravanje navigacijskih uređaja, identifikacija sredstava

b

Postupci dolaska, provjera visinomjera

c

Dogovor (briefing) za prilaz i slijetanje, uključujući provjere pri snižavanju/prilaženju/slijetanju

d*

Postupci kruga čekanja

e

Pridržavanje objavljenih postupaka za prilaz

f

Mjerenje vremena u prilazu

g

Kontrola visine, brzine i smjera, stabilizirani prilaz

h*

Prekinuti prilaz*/slijetanje

i*

Postupak prekinutog prilaza/slijetanja

j

ATC komunikacija-suradnja, R/T postupci

* izvodi se u Sekciji 4 ili Sekciji 5

SEKCIJA 6

NENORMALNE I PROCEDURE U OPASNOSTI

Ova sekcija se može kombinirati sa sekcijama 1 do 5. U provjeri se mora uzeti u obzir upravljivost helikoptera, utvrđivanje motora koji je otkazao, trenutačni postupci (vježbom dodira – touch drills), naredni postupci i provjere i preciznost letenja u sljedećim situacijama:

a

Otkaz motora poslije polijetanja i prilaza*(na sigurnoj visini osim ako se leti u simulatoru letenja ili

FNTP II/III, FTD 2,3)

* samo višemotorni helikopter

b

Otkaz sustava za održavanje stabilnosti ili hidro sustava (ako je primjenjivo)

c

Ograničeni panel

d

Autorotacija i vraćanje na zadanu visinu

e

Precizni manualni prilaz bez flight direktora*

Precizni manualni prilaz sa flight direktorom*

* testirati će se samo jedna točka

PODODJELJAK F – OVLAŠTENJE ZA TIP (Helikopter)

JAR-FCL 2.215 Namjerno ostavljeno prazno

JAR-FCL 2.220 Ovlaštenje za tip (Type ratings (H))

(a) Kriterij. Uspostavljanje ovlaštenja za tip helikoptera bit će temeljeno na osnovi sljedećih kriterija:

(1) ako helikopter ima posebnu potvrdu o plovidbenosti za tip;

(2) ako helikopter ima karakteristike upravljanja koje zahtijevaju dodatno letenje ili osposobljavanje na simulatoru leta;

(3) ako helikopter ima drugačije odobrenje za minimalni sastav članova posade

(4) tehnološki nivo helikoptera

(b) Podjela. Ovlaštenje za tip helikoptera mora biti uspostavljeno za svaki tip helikoptera

(c) Lista

(1) Ovlaštenja za tip helikoptera će biti izdana u skladu sa pripadajućom administrativnom procedurom prihvaćenom od strane JAA. U slučaju kada se radi o različitoj varijanti istog tipa helikoptera, potrebno je izvršiti upoznavanje sa različitostima tog helikoptera.

(2) Helikopteri koji nisu nabrojani u administrativnoj proceduri mogu biti upisani u JAR-FCL dozvolu, ali privilegije ovlaštenja su ograničene na helikoptere registrirane u državi koja je ovlaštenje izdala.

(d) Izdavanje, produženje ili obnavljanje valjanosti ovlaštenja za žirokoptere je dozvoljeno uz suglasnost nadležnog tijela.

JAR-FCL 2.225 Okolnosti u kojima je ovlaštenje za tip helikoptera potrebno

Ako imatelj dozvole za pilota nema važeće ovlaštenje za tip helikoptera, ne smije upravljati u svojstvu pilota helikoptera, osim ako je na osposobljavanju ili provjeri praktične osposobljenosti. Ako je ovlaštenje za tip helikoptera izdano s ograničenjima privilegija samo na letenje u svojstvu kopilota, ili ako postoje neki drugi uvjeti dogovoreni unutar JAA, bit će upisani u ovlaštenje.

JAR-FCL 2.230 Posebno odobrenje za ovlaštenje za tip helikoptera

Nadležno tijelo može, u svrhu posebnih letova bez naknade (npr. testiranje helikoptera u letu), izdati posebno odobrenje u pismenom obliku imatelju dozvole, umjesto izdavanja ovlaštenja za tip sukladno JAR-FCL 2.225. To odobrenje ima ograničenu valjanost za vrijeme izvođenja posebnog leta.

JAR-FCL 2.235 Ovlaštenje za tip helikoptera – privilegije, broj i varijante

(a) Privilegije. S obzirom na stavak JAR-FCL 2.220(a), privilegije imatelja ovlaštenja za tip helikoptera su letenje u svojstvu pilota na tipu helikoptera navedenih u ovlaštenju.

(b) Broj ovlaštenja za tip. Ne postoji ograničenje u JAR-FCL za broj ovlaštenja za tip helikoptera koja pilot može imati. JAR-OPS, međutim, može ograničiti broj ovlaštenja za tip koji se mogu koristiti, u isto vrijeme.

(c) Varijante istog tipa helikoptera.

Ako pilot nije letio na toj varijanti helikoptera unutar 2 godine od upoznavanja sa različitostima, potrebno je to ponoviti ili izvršiti provjeru na toj varijanti helikoptera.

(1) Upoznavanje sa razlikama (differences training) zahtijeva dodatno znanje i osposobljavanje na prikladnom zemaljskom uređaju ili helikopteru. To osposobljavanje treba biti upisano u knjižicu letenja ili jednako vrijedan dokument i mora biti potpisano od strane TRI/SFI (H) ili FI(H).

(2) Upoznavanje sa novom varijantom (familiarisation) helikoptera zahtjeva stjecanje novih znanja.

Osposobljavanje za razlike mora biti upisano u knjižicu letenja pilota ili sličan dokument i potpisana od TRI/SFI(H) ili FI(H), ovisno o nadležnosti.

JAR-FCL 2.240 Ovlaštenje za tip helikoptera – zahtjevi

(vidi dodatke 1 do 3 JAR-FCL 2.240)

(a) Općenito

(1) kandidat za ovlaštenje za tip za helikopter s više članova letačke posade mora udovoljiti zahtjevima sukladno JAR-FCL 2.250, 2.261 i 2.262;

(2) kandidat za ovlaštenje za tip za helikopter s jednim članom letačke posade mora udovoljiti zahtjevima sukladno JAR-FCL 2.255, 2.261 i 2.262(a)

(3) Osposobljavanje za tip, uključujući teoriju mora biti održano unutar 6 mjeseci koji prethode provjeri.

(4) Imatelj IR(H) ovlaštenja za jednomotorne helikoptere, a koji želi IR(H) prvi put ovlaštenje za višemotorne helikoptere treba završiti osposobljavanje od minimalno 5 sati instrumentalnog naleta sa instruktorom od kojih 3 sata može biti na FS ili FTD 2/3 ili FNPT II/III, plus provjera praktične osposobljenosti na višemotornom helikopteru u skladu sa Sekcijom 5 Dodatka 2 ili 3 JAR-FCL 2.240 na tom tipu, u odobrenoj FTO/TRTO.

(5) Uz odobrenje nadležnog tijela može biti izdano ovlaštenje za tip helikoptera kandidatu koji zadovoljava zahtjeve za to ovlaštenje u državi nečlanici JAA ako je u skladu sa JAR-FCL 2.250 ili 2.255. Takvo ovlaštenje je ograničeno na helikoptere registrirane u toj državi nečlanici JAA ili na helikoptere koje koristi operator iz te države. To ograničenje se može skinuti da kada pilot naleti 500 sati na tipu i zadovolji zahtjeve JAR-FCL 2.245.

(6) Ovlaštenje za tip koje se nalazi u dozvoli države nečlanice JAA može se prenijeti u JAR-FCL dozvolu nakon obavljene praktične provjere i ako kandidat trenutno leti na tom tipu i :

(i) za jednomotorne turbinske i jednomotorne klipne helikoptere sa MTOM manjom ili jednakom od 3175 kg, nema manje od 100 sati letačkog iskustva kao pilot na tom tipu, te ako su zadovoljeni zahtjevi iz JAR-FCL 2.240 (a)(2), 2.250 ili 2.255 kako je primjenjivo.

(ii) za sve druge helikoptere, da nema manje od 350 sati kao pilot na tom tipu te da su zadovoljeni uvjeti iz JAR-FCL 2.250 ili 2.255 kako je primjenjivo.

(7) Važeće ovlaštenje za tip koje se nalazi u dozvoli izdanoj od strane države članice JAA može se prenijeti u JAR-FCL dozvolu ako je ista važeća, i ako je zadnje produženje/obnavljanje ovlaštenja za tip obavljeno sukladno uvjetima propisanima u JAR– FCL 2.250 ili 2.255.

(b) Provjera praktične osposobljenosti

(1) program provjere praktične osposobljenosti i sekcije za ovlaštenje za višemotorni helikopter s više članova letačke posade propisan je u dodacima 1 i 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295;

(2) program provjere praktične osposobljenosti i sekcije za ovlaštenje za višemotorni helikopter s jednim članom letačke posade i za jednomotorne helikoptere propisan je u dodacima 1 i JAR-FCL 2.240 i 2.295 i 3 JAR-FCL 2.240;

Svaka primjenjiva točka u odgovarajućoj provjeri praktične osposobljenosti mora biti zadovoljavajuće izvršena u periodu od 6 mjeseci koji prethode datumu prijema zahtjeva za izdavanje ovlaštenja.

JAR-FCL 2.245 Ovlaštenje za tip helikoptera – valjanost, produžavanje i obnavljanje

(vidi Dodatke 1 do 3 JAR-FCL 2.240)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 2.245(e) i 2.246 (b))

(a) Valjanost ovlaštenja za tip helikoptera. Valjanost ovlaštenja za tip iznosi jednu godinu od dana izdavanja, ili dana produženja valjanosti ako je produljeno unutar perioda valjanosti.

(b) Produljenje valjanosti ovlaštenja za tip. Za produljenje valjanosti ovlaštenja za tip helikoptera kandidat mora obaviti:

(1) provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295 za odgovarajući tip unutar 3 mjeseca prije isteka valjanosti ovlaštenja;

(2) najmanje 2 sata kao pilot na odgovarajućem tipu helikoptera u vrijeme valjanosti ovlaštenja. Provjera stručnosti se može priznati za udovoljenje navedenom uvjetu od najmanje 2 sata naleta.

(3) za jednomotorne klipne helikoptere iz dodatka 1 JAR-FCL 2.245(b)(3) potrebno je napraviti minimalno provjeru stručnosti u skladu sa JAR-FCL 2.245 (b)(1) na jednom od prikladnih tipova osiguravajući da je kandidat odletio minimalno 2 sata kao zapovjednik(PIC) na sličnim helikopterima na koje se odnosi produženje valjanosti ovlaštenja. Provjera stručnosti se treba napraviti na tipu koji se u skorije vrijeme najmanje koristio za provjere stručnosti.

(4) za jednomotorne turbinske helikoptere sa MTOM manjom ili jednakom 3175 kg, mora napraviti minimalno provjeru stručnosti u skladu sa JAR-FCL 2.245(b)(1) na jednom od prihvatljivih tipova koje posjeduje, ako je osigurano da kandidat ima:

(i) 300 sati naleta kao PIC na helikopterima; i

(ii) 15 sati naleta na svakom od tipova koje posjeduje i za koje se radi produljenje; i

(iii) minimalno 2 sata naleta na svakom tipu helikoptera kao PIC tijekom valjanosti ovlaštenja, a za koje se priznaje provjera stručnosti; i

(iv) Provjera stručnosti se treba napraviti na tipu koji se najmanje koristi, osim ako se nema pismeno odobrenje od nadležnog tijela da se provjera može izvršiti na drugom tipu.

(5) produljenje valjanosti IR(H) ovlaštenja, ako se posjeduje, treba biti kombinirano sa zahtjevima za produljenje ovlaštenja za tip iz stavka (1) gore navedenog, a u skladu sa JAR-FCL 2.246.

(c) Kandidat koji ne položi sve sekcije provjere stručnosti, a koja je održana prije isteka valjanosti ovlaštenja ne smije koristiti privilegije ovlaštenja, a u skladu sa dodatkom 1 JAR-FCL 2.245(b)(3) ili (b)(4) dok provjeru ne ponovi i uspješno položi.

(d) Produženje roka valjanosti ovlaštenja pod posebnim uvjetima:

(1) Kada se privilegije ovlaštenja za tip helikoptera ili IR(H) ovlaštenja korištene samo na helikopteru koji je registriran u državi nečlanici JAA, zrakoplovne vlasti mogu produžiti rok valjanosti ovlaštenja ili napraviti produženje ako kandidat zadovoljava zahtjeve te države nečlanice JAA.

(2) Kada su privilegije ovlaštenja za tip helikoptera ili IR(H) korištene na helikopteru koji je registriran u državi članici JAA, a operator je iz države nečlanice JAA (operator u skladu ICAO član 83 bis), nadležno tijelo može produžiti rok valjanosti ili napraviti produženje valjanosti ovlaštenja ako su zadovoljeni zahtjevi te države nečlanice JAA.

(3) Sva produženja valjanosti ovlaštenja ili ovlaštenja čiji je period valjanosti produljen iz točki 1 i 2 moraju biti u skladu sa JAR-FCL 2.245(b) i ako je primjenjivo JAR-FCL 2.185 ako se planiraju koristiti na helikopterima registriranim u državi članici JAA ili od strane operatora koji je registriran u državi članici JAA.

(4) Ovlaštenja izdana ili korištena u državi nečlanici JAA-a mogu ostati u JAR-FCL dozvoli prema odluci nadležnog tijela ako su ispunjeni zahtjevi te države nečlanice i ovlaštenje je ograničeno na helikoptere registrirane u ili korištene od strane operatora iz te države nečlanice JAA.

(e) Ovlaštenja na tipu kojima je istekla valjanost. Za obnavljanje tih ovlaštenja kandidat treba obaviti obnovu znanja kako odredi nadležna zrakoplovna vlast i napraviti provjeru stručnosti u skladu sa dodatkom 1 JAR-FCL 2.240 na odgovarajućem tipu helikoptera. To ovlaštenje će vrijediti od datuma zadovoljenja zahtjeva za obnavljanje.

(f) Usklađenost sa JAR OPS-om. Uvjeti za produljenje valjanosti propisani u JAR-FCL 2.245(b) smatrat će se ispunjenim kada kandidat koji leti sukladno JAR-OPS 3 udovolji OPC (Operator Proficiency Check) uvjetima sadržanima u JAR-OPS 3.965 i ukoliko operator dokaže nadležnom tijelu da su obvezne vježbe iz Dodatka 2 i 3 JAR-FCL 2.240 odrađene unutar 12 mjeseci koji prethode produljenju sukladno s JAR-OPS 3.965(a)(2). OPC će u ovu svrhu bit odrađen unutar tri mjeseca koji prethode isteku valjanosti ovlaštenja.

JAR-FCL 2.246 Instrumentalno ovlaštenje – Produžavanje i obnavljanje valjanosti

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 2.245(e) i 2.246 (b))

(a) Produžavanje.

(1) IR(H) ovlaštenje će se produžiti unutar 3 mjeseca prije datuma isteka ovlaštenja. Kada god je to moguće produženje IR(H) ovlaštenja će biti kombinirano sa provjerom stručnosti za produženje ovlaštenja za tip. Kandidat za produženje IR(H) ovlaštenja kada se radi sa provjerom stručnosti za tip, treba napraviti provjeru stručnosti u skladu sa Dodatkom 1 i 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295 ili Dodatak 3 JAR-FCL 2.240.

(2) Kandidat za produženje IR(H) ovlaštenja koje se ne radi u kombinaciji sa produženjem ovlaštenja za tip, će :

(i) odraditi sekciju 5 i odgovarajuće dijelove sekcije 1 iz Dodatka 3 JAR-FCL 2.240 , ili

(ii) odraditi sekciju 5 i odgovarajuće dijelove sekcije 1 iz Dodatka 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295.

FTD II/III ili FS se mogu koristiti za produženje , ali sljedeća provjera za produženje IR(H) ovlaštenja pod ovim okolnostima se mora izvesti na helikopteru.

(3) (u izradi )

(4) Kandidat koji ne položi provjeru stručnosti za produženje IR(H) ovlaštenja u skladu sa JAR-FCL 2.246 (a)(1) ili (a)(2), a koja je održana prije isteka valjanosti ovlaštenja ne smije koristiti privilegije ovlaštenja, dok provjeru ne ponovi i uspješno položi.

(b) Obnavljanje: (vidi i JAR-FCL 2.185(c))

(1) Ako je IR(H) ovlaštenje isteklo , kandidat će:

(i) završiti osposobljavanje za osvježenje znanja i zadovoljiti dodatne zahtjeve propisane od strane nadležnog tijela, i

(ii) položiti provjeru stručnosti u skladu sa JAR-FCL 2.246 (a)(1) ili (a)(2).

JAR-FCL 2.250 Ovlaštenje za tip, s više članova letačke posade – Uvjeti

(vidi JAR-FCL 2.285)

(vidi JAR-FCL 2.150)

(vidi AMC FCL 2.261(d))

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.261(d))

(a) Uvjeti za osposobljavanje: Kandidat na tečaju osposobljavanja za stecanje prvog tipa višepilotnog helikoptera, mora:

(1) imati najmanje 70 sati naleta u svojstvu zapovjednika helikoptera, osim u slučaju ako je kandidat za višepilotno ovlaštenje za tip završio ATP(H)/IR integrirano osposobljavanje, ATP(H) integrirano osposobljavanje,CPL(H)/IR integrirano osposobljavanje ili CPL(H) integrirano osposobljavanje kada takav kandidat može imati manje od 70 sati kao zapovjednik helikoptera, ali će ovlaštenje za tip biti ograničeno samo sa povlasticama za kopilota. Da bi se ograničenje maknulo kandidat mora:

(i) skupiti 70 sati kao PIC ili PICUS na helikopterima

(ii) položiti višepilotnu provjeru osposobljenosti na pogodnom tipu helikoptera kao PIC, a sukladno JAR-FCL 2.262(b).

(2) (i) imati potvrdu o uspješno završenom tečaju za rad u višečlanoj posadi (MCC). Ako se MCC tečaj namjerava dodati tečaju za ovlaštenje na tipu (vidi JAR-FCL 2.261 i 2.262 i AMC FCL 2.261(d) i dodatak 1 JAR-FCL 2.261(d)), ovaj zahtjev se ne primjenjuje , i

(ii) kandidat koji ima iskustvo od najmanje 500 sati kao pilot u višepilotnim operacijama odobrenim od strane nadležnog tijela na jednopilotnim višemotornim helikopterima, smatra se da zadovoljava zahtjeve MCC-a.

(3) zadovoljiti zahtjeve JAR-FCL 2.285 koji se odnose na ATPL(H).

(b) Razina znanja koju se smatra da posjeduje imatelj PPL(A) ili CPL(A) dozvole i ovlaštenja za višepilotni tip aviona koja su izdana po zahtjevima koji nisu sukladni JAR-FCL, neće biti priznati kao zamjena za ispunjavanje uvjeta propisanih u gornjoj točki (a)(1)(iv) (3).

JAR-FCL 2.255 Ovlaštenje za jednopilotni tip helikoptera – uvjeti

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.255)

Preduvjeti za osposobljavanje: Kandidat za prvo ovlaštenje za tip na višemotornom helikopteru treba:

(a) posjedovati potvrdu o položenom ulaznom tečaju u skladu sa dodatkom 1 JAR-FCL 2.255 koji je održan u FTO ili TRTO ili je položio teorijske ispite za ATP(H) sukladno sa JAR-FCL 2.470(a), i

(b) Kandidat koji nije završio integrirano osposobljavanje za ATP(H)/IR ;ATP(H), ili CPL(H)/IR mora imati minimalno 70 sati kao PIC na helikopterima.

(c) posjedovanje potvrde o uspješno položenom ulaznom tečaju u skladu sa dodatkom 1 JAR-FCL 2.255 nije zamjena za zadovoljenje uvjeta iz JAR-FCL 2.285(b) za izdavanje ATPL(H).

JAR-FCL 2.260 Namjerno ostavljeno prazno

JAR-FCL 2.261 Ovlaštenje za tip helikoptera, znanje i letačko osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.261(a) i AMC FCL 2.261(a))

(Vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.240 i JAR-FCL 2.295 i 3 JAR-FCL 2.240)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 2.055)

(vidi AMC FCL 2.261(c)(2) i AMC FCL 2.261(d)) i dodatak 1b JAR-FCL2.261(d))

(a) Teorijsko osposobljavanje i zahtjevi provjere

Kandidat za stjecanje ovlaštenja za tip na jednomotornom ili višemotornom helikopteru mora završiti potrebno teorijsko osposobljavanje (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.261(a) i AMC FCL 2.261(a)) te pokazati razinu znanja potrebnu za sigurno upravljanje helikopterom. Kandidat koji već posjeduje ovlaštenje za tip helikoptera , bez obzira dali ga operira u SP ili MP okruženju , smatra se da zadovoljava zahtjeve teorije ako kandidira za osposobljavanje na istom tipu helikoptera samo za drugu ulogu.

(b) Letačko osposobljavanje

(1) Kandidat za ovlaštenje za tip jednomotornih ili višemotornih helikoptera s jednim članom letačke posade mora završiti tečaj letačkog osposobljavanja koji se odnosi na provjeru tehnike pilotiranja za klasu/tip helikoptera za koji se traži ovlaštenje (vidi Dodatak 3 JAR-FCL 2.240).

(2) Kandidat za ovlaštenje za tip helikoptera s više članova letačke posade mora završiti tečaj letačkog osposobljavanja koji se odnosi na provjeru tehnike pilotiranja za tip za koji se traži ovlaštenje (vidi Dodatak 2 JAR-FCL 2.240).

(c) Provođenje osposobljavanja

(1) Osposobljavanje se mora provoditi u FTO ili TRTO. Tečajevi osposobljavanja mogu se također izvoditi u ustanovi ili u ustanovi pod ugovorom što je osigura operator ili proizvođač, ili u specijalnim uvjetima, s individualnim ovlaštenim instruktorom.

(2) Takvo osposobljavanje mora odobriti nadležno tijelo (vidi AMC FCL 2.261 (c)(2)), a ustanove u kojima se provodi osposobljavanje moraju udovoljiti zahtjevima sukladno JAR-FCL 2.055 Dodatak 2., određene od strane nadležnog tijela.

(d) Osposobljavanje za suradnju višečlane letačke posade (vidi JAR-FCL 2.250 (a) (2))

(1) Svrha tečaja je provođenje osposobljavanja za suradnju višečlane letačke posade (MCC) u dva slučaja:

(i) za učenike koji pohađaju cjelokupni tečaj za prometnog pilota ATP sukladno dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a) (1) i Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165 (a)(2)

(ii) za imatelje PPL(H) i CPL(H) koji nisu završili cjelokupni tečaj za prometnog pilota ATP, ali žele dobiti početno ovlaštenje za tip na helikopterima s više članova letačke posade (vidi JAR-FCL 2.250 (a) (2)).

(2) MCC osposobljavanje mora sadržavati minimalno:

(i) za MCC/IR: 25 sati teorije i vježbi i 20 sati MCC osposobljavanja. Studentima koji pohađaju ATP(H)/IR integrirano osposobljavanje, praktično osposobljavanje može biti umanjeno za 5 sati.

(ii) za MCC/VFR: 25 sati teorije i vježbi i 15 sati MCC osposobljavanja. Studentima koji pohađaju ATP(H) integrirano osposobljavanje, praktično osposobljavanje može biti umanjeno za 5 sati.

Kada god je moguće MCC osposobljavanje treba kombinirati s tečajem za prvo ovlaštenje za tip na višepilotnim helikopterima.

(3) MCC osposobljavanje mora biti završeno u roku od šest mjeseci pod nadzorom voditelja osposobljavanja ovlaštene FTO ili ovlaštene TRTO ili na odobrenom tečaju osposobljavanja koju provodi operator. Tečaj koji provodi operator mora zadovoljiti uvjete sukladno JAR-FCL 2.055 Dodatak 2, kako je to odredilo nadležno tijelo. Za detaljna pojašnjenja o MCC osposobljavanju vidi dodatak 1 JAR– FCL 2.261 (d) i AMC FCL 2.261 (d). Za MCC će se koristiti FNPT II/III, FTD ili FS. Kada god je moguće MCC osposobljavanje treba kombinirati s tečajem za prvo ovlaštenje za tip na višepilotnim helikopterima, u tom slučaju praktično MCC osposobljavanje može biti umanjeno na najmanje 10 sati za MCC/IR odnosno ne manje od 7 sati za MCC/VFR, ako se koristi isti FS za ovlaštenje za tip i za MCC.

JAR-FCL 2.262 Ovlaštenje za tip – praktično znanje

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295 i Dodatak 3 JAR-FCL 2.240)

(a) Provjera praktične osposobljenosti za jednopilotni helikopter. Kandidat za stjecanje ovlaštenja za tip jednopilotnog helikoptera mora pokazati potrebnu letačku vještinu za sigurno upravljanje tipa helikoptera za koji se traži ovlaštenje, sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295 i Dodatku 3 JAR-FCL 2.240.

(b) Provjera praktične osposobljenosti za višepilotni helikopter. Kandidat za stjecanje ovlaštenja za tip višepilotnog helikoptera mora pokazati potrebnu letačku vještinu za sigurno upravljanje tipom helikoptera za koji se traži ovlaštenje, kao zapovjednik helikoptera ili kao kopilot sukladno JAR-FCL 2.240 i 2.295 dodatak 1 i 2.

(c) Rad u višečlanoj letačkoj posadi (MCC). Po završetku MCC osposobljavanja kandidat mora ili pokazati sposobnost obavljanja dužnosti pilota u helikopteru s više članova letačke posade uspješnim završetkom provjere praktične osposobljenosti za dobivanje ovlaštenja na tipu helikoptera s više članova letačke posade sukladno JAR-FCL 2.240 i 2.295 dodaci 1 i 2, ili se mora izdati potvrda o završetku MCC osposobljavanja sukladno AMC FCL 2.261(d) Dodatak 1.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.220

Izbrisan

Dodatak 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295

Provjera praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za ovlaštenje za tip helikoptera i ATPL uključujući provjeru stručnosti z ovlaštenje za instrumentalno letenje

(vidi JAR-FCL 2.240 do 2.262 i 2.295)

(vidi AMC FCL 2.261(a))

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.261(a))

1. Kandidat treba završiti potrebno osposobljavanje sukladno nastavnom planu (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261(a) i Dodatke 2 i 3 JAR-FCL 2.240). Kada je to propisano od strane JOEB (Joint Operational Evaluation Board) te prihvaćeno od strane JAA, ukoliko je pilot iskusan na određenom tipu moguće je na provjeri praktične osposobljenosti priznati određene vježbe primjenjive na druge tipove ili varijante zrakoplova. Potrebne administrativne aktivnosti kojima kandidat dokazuje da je zadovoljio uvjete pristupanja ispitu, uključujući i davanje svih zapisa osposobljavanja kandidata ispitivaču na uvid, odredit će nadležno tijelo.

2. Teme koje će provjera praktične osposobljenosti i stručnosti sadržavati dane su u Dodacima 2 i 3 JAR-FCL 2.240. Kada je to propisano od strane JOEB te prihvaćeno od strane JAA, ukoliko je pilot iskusan na određenom tipu moguće je na provjeri praktične osposobljenosti priznati određene vježbe primjenjive na druge tipove ili varijante zrakoplova. Ovo priznavanje nije primjenjivo za vrijeme provjere praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL. Nekoliko različitih scenarija provjera praktične osposobljenosti i stručnosti, koje sadržavaju simulirane uvjete linijskog letenja, mogu biti utemeljeni uz odobrenje nadležnog tijela. Ispitivač će odabrati jedan od tih scenarija. Simulatori leta te ostala odobrena oprema mogu se koristiti tijekom provjere. Sekcije provjere za ovlaštenje za tip te sekcije provjere za instrumentalno ovlaštenje, će se sagledavati kao dvije odvojene provjere, VFR i IFR, neuspješna provjera (pad) od te dvije provjere (praktične osposobljenosti/stručnosti) neće imati utjecaja na valjanost druge.

3. Kandidat za provjeru praktične osposobljenosti za ATPL, zatim za provjeru praktične osposobljenosti te provjeru stručnosti za ovlaštenje za tip helikoptera, uključujući provjeru stručnosti za instrumentalno ovlaštenje će ispuniti određene zahtjeve kao što slijedi:

(a) Kandidat za ovlaštenje na višepilotnom helikopteru ili za ATPL:

Mora položiti sekcije 1 do 4 i sekciju 6 (ako je prihvatljivo) provjere praktične osposobljenosti/stručnosti u skladu sa Dodatkom 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295. Ukoliko kandidat ne položi više od 5 stavki, obvezan je ponoviti ispit u cijelosti. Ukoliko kandidat ne položi 5 ili manje stavki obvezan je ponoviti samo stavke koje nije položio. Ukoliko kandidat ne položi bilo koju stavku na ponovnoj praktičnoj i teorijskoj provjeri znanja uključujući i one stavke koje je položio u prethodnom pokušaju obvezan je ponoviti ispit u cijelosti. Sve sekcije provjere osposobljenosti i provjere stručnosti moraju biti završeni unutar 6 mjeseci.

(b) Kandidat za ovlaštenje na jednopilotnom helikopteru:

Mora položiti sekcije 1 do 4 i sekciju 6 (ako je prihvatljivo) provjere praktične osposobljenosti/stručnosti u skladu sa Dodatkom 3 JAR-FCL 2.240.Ukoliko kandidat ne položi više od 5 stavki, obvezan je ponoviti ispit u cijelosti. Ukoliko kandidat ne položi 5 ili manje stavki obvezan je ponoviti samo stavke koje nije položio. Ukoliko kandidat ne položi bilo koju stavku na ponovnoj praktičnoj i teorijskoj provjeri znanja uključujući i one stavke koje je položio u prethodnom pokušaju obvezan je ponoviti ispit u cijelosti. Sve sekcije provjere osposobljenosti i provjere stručnosti moraju biti završeni unutar 6 mjeseci.

(c) Kandidat za ovlaštenje za instrumentalno letenje:

(i) Mora položiti sekciju 5 provjere stručnosti bilo u skladu sa Dodatkom 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295 ili Dodatkom 3 JAR-FCL 2.240.Ukoliko kandidat ne položi više od 3 stavke, to će zahtijevati od kandidata da ponovi cijelu provjeru ispočetka. Ukoliko kandidat ne položi 3 ili manje stavki, ponoviti će samo provjeru tih stavki. Ukoliko kandidat ne položi bilo koju stavku na ponovnoj praktičnoj i teorijskoj provjeri znanja uključujući i one stavke koje je položio u prethodnom pokušaju obvezan je ponoviti ispit u cijelosti.

(ii) Ako se radi dodatna provjera za ovlaštenje za visinu odluke manju od 60m/200ft, kandidat mora položiti stavke iz Dodatka 4 JAR-FCL 2.240 na za to pogodnom tipu.

4. Dodatno osposobljavanje može biti potrebno nakon što kandidat ne položi provjeru. Ukoliko kandidat ne zadovolji na ispitu u svim sekcijama ni u drugom pokušaju, morat će pristupiti dodatnom osposobljavanju koje će odrediti ispitivač. Broj provjera praktične osposobljenosti i provjera stručnosti nije ograničen.

PROVOĐENJE PROVJERE – OPĆENITO

5. Nadležno tijelo će ispitivaču odrediti sigurnosne kriterije koji će se promatrati u provođenju provjere.

6. Ako kandidat odluči prekinuti provjeru znanja iz razloga koje ispitivač smatra neopravdanim, smatrat će se da nije položio one dijelove ispita koji slijede nakon odluke o prekidu provjere znanja. Ako je provjera znanja

Dodatak 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295 (nastavak)

prekinuta iz razloga koje ispitivač smatra opravdanim u sljedećem letu se moraju provjeriti samo oni dijelovi ispita koji nisu završeni.

7. Ukoliko ispitivač smatra potrebnim, kandidat može jednom ponoviti svaku praktičnu radnju ili postupak. Ispitivač može prekinuti provjeru znanja u bilo kojoj fazi ukoliko smatra da kandidatova sposobnost zahtjeva ponavljanje kompletne provjere.

8. Provjere i procedure u pilotskoj kabini provodit će se prema odobrenoj listi provjere za helikopter koji se koristi za provjeru znanja i, ako je primjenjivo, za rad s višečlanom posadom (MCC). Kandidat će izračunati, a ispitivač provjeriti i prihvatiti, potrebne tehničke podatke za polijetanje, prilaz i slijetanje u skladu s operativnim ili letačkim priručnikom za helikopter koji se koristi pri provjeri znanja.Ako se radi IR(H) sekcija provjere stručnosti/osposobljenosti kandidat će unaprijed odrediti, a ispitivač odobriti, visinu odluke i minimalnu visinu snižavanja te točku prekinutog prilaza. Za IR(H) provjeru stručnosti, let će se izvesti u stvarnim ili simulirnim IMC uvjetima koristeći IFR procedure.

POSEBNI UVJETI ZA PROVJERU PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERU STRUČNOSTI ZA HELIKOPTERE S VIŠEČLANOM POSADOM I ZA PROVJERU TEHNIKE PILOTIRANJA ZA ATPL(H)

9. Provjera i ispitivanje na helikopteru s višečlanom posadom odvijat će se u okruženju višečlane posade. Drugi kandidat ili drugi pilot može biti u funkciji drugog člana posade. Ukoliko se helikopter koristi za provjeru (helikopter ima prednost pred simulatorom), drugi pilot će biti instruktor.

10. Kandidat će helikopterom upravljati kao pilot koji leti (pilot flying(PF)) tijekom svih faza provjere osim za normalne i abnormalne procedure stavke 3 do 3.15 i abnormalne i procedure u opasnosti stavke 4 do 4.7 koje može izvesti kao PF ili PNF u skladu sa MCC (u skladu sa Dodatkom 2 JAR-FCL 2.24062.295). Dodatno, kandidat za prvo izdavanje višepilotnog ovlaštenja ili ATPL(H) mora pokazati mogućnost djelovanja kao pilot koji ne leti helikopterom (pilot not flying (PNF)). Kandidat može, prema svom nahođenju, izabrati lijevo ili desno sjedalo helikoptera tijekom provjere.

11. Tijekom provjere kandidata za ovlaštenje za tip helikoptera s više članova posade te za ovlaštenje kao zapovjednik helikoptera (PIC), bez obzira na to da li kandidat leti kao PF ili PNF, posebno će se provjeravati:

(a) suradnja u višečlanoj posadi;

(b) nadzor (općenito) nad upravljanjem helikopterom te odgovarajuća kontrola;

(c) definiranje prioriteta i donošenje odluka u skladu s postupcima sigurnosti, zakonima i pravilima adekvatno trenutku operacije, uključujući izvanredne situacije.

12. Provjeru znanja treba provoditi, koliko god je to moguće, u simuliranim IFR uvjetima u komercijalnom zračnom prometu. Ključni element je sposobnost planiranja i provođenje leta prema uobičajenom postupku za provjeru pripreme leta (briefing).

DOZVOLJENA ODSTUPANJA U PROVJERI U LETU

13. Kandidat treba pokazati da može:

(a) upravljati helikopterom unutar ograničenja;

(b) izvršavati sve radnje mirno i ispravno;

(c) dobro procjenjivati i razmišljati;

(d) primijeniti stečeno znanje;

(e) kontrolirati upravljanje helikopterom tako da izvođenje letačkih radnji i procedura nije upitno;

(f) razumjeti i primijeniti MCC i postupke i postupke u slučaju nesposobnosti posade;

(g) uspješno komunicirati s ostalim članovima posade.

14. Dolje navedena ograničenja predstavljaju općenite smjernice. Ispitivač mora uzeti u obzir turbulentne uvjete, kakvoću upravljanja i performanse tipa helikoptera koji se koristi.

IFR ograničenja leta

Visina

općenito

± 100 stopa (ft)

početak procedure prekinutog prilaza na visini odluke

+50 stopa (ft) / -0 stopa (ft)

minimalna visina snižavanja (MDA/H)

+50 stopa (ft) / -0 stopa (ft)

Dodatak 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295 (nastavak)

Vođenje po smjeru helikoptera

po radio navigacijskom sredstvu

± 5°

u preciznom prilazu

pola otklona skale, po pravcu i liniji poniranja (glide path)

Smjer leta helikoptera

Normalne operacije

± 5°

Nenormalne operacije i operacije u opasnosti

± 10°

Brzina

svi motori rade normalno

± 10 čvorova

sa simuliranim otkazom motora

+ 10 čvorova/ -5 čvorova

VFR ograničenja leta

Visina

općenito

± 100 stopa (ft)

Smjer leta helikoptera

Normalne operacije

± 5°

Nenormalne operacije i operacije u opasnosti

± 10°

Brzina

svi motori rade normalno

± 10 čvorova

sa simuliranim otkazom motora

+ 10 čvorova/ -5 čvorova

Zanošenje (Ground drift)

T.O. hover I.G.E

± 3 stope (ft)

slijetanje

± 2 stope (ft) (sa 0 stopa leta unatrag ili lateralnog leta)

SADRŽAJ PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERE STRUČNOSTI

15. Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti te sekcije navedeni su Dodatku 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295 za helikoptere s višečlanom posadom i ATPL i u Dodatku 3 JAR-FCL 2.240 za helikoptere sa jednim članom posade.Za kandidate koji rade istovremeno IR(H) provjeru , sekcija 5 pripadajućeg dodatka mora biti izvršena. Format i obrazac za prijavljivanje za provjeru praktičnog znanja može odrediti nadležno tijelo.

Dodatak 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za tip višepilotnih helikoptera i ATPL, uključujući i provjeru stručnosti za ovlaštenje za instrumentalno letenje

(vidi JAR-FCL 2.240 do 2.262 i 2.295)

1. Slijedeći simboli znače:

P = školovan kao zapovjednik helikoptera ili kao kopilot i kao pilot koji leti (Pilot flying (PF)) i pilot koji ne leti (pilot not flying (PNF)) za izdavanje ovlaštenja na tipu

2. Praktično osposobljavanje mora se provoditi najmanje na razini opreme najmanje potrebne za (P) ili na opremi više razine označene strelicama ()

Sljedeće kratice koriste se za označavanje opreme za osposobljavanje:

H = helikopter

FS = Simulator leta (Flight simulator)

FTD = Uređaj uvježbavanje letenja (Flight training device)

3.1. (a) Kandidati za provjeru praktične osposobljenosti za izdavanje ovlaštenja za višepilotni helikopter i ATPL će imati na provjeri samo sekcije 1 do 4 i ,ako je primjenjivo, sekciju 6.

(b) Kandidati za produženje ili obnavljanje ovlaštenja za višepilotni helikopter će na provjeri stručnosti mati samo sekcije 1 do 4 i, ako je primjenjivo, sekciju 6.

3.2. Instrumentalne procedure (sekcija 5) će se izvoditi jedino sa kandidatima koji žele obnoviti ili produžiti IR(H) za višepilotne helikoptere ili proširiti privilegije tog ovlaštenja na sljedeći višepilotni tip.

3.3. Stavke označene(*) će se izvoditi u stvarnim ili simuliranim IMC uvjetima jedino sa kandidatima koji žele obnoviti ili produžiti IR(H) za višepilotne helikoptere ili proširiti privilegije tog ovlaštenja na sljedeći tip.

4. Slovo »M« u provjeri praktične osposobljenosti/provjeri stručnosti označavat će obveznu vježbu.

5. Simulator leta će se koristiti za praktično osposobljavanje i provjeravanje ako je letenje na simulatoru dio odobrenog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja na tipu helikoptera. Da bi osposobljavanje bilo odobreno, treba uzeti u obzir sljedeće uvjete:

(a) simulator leta sukladno JAR-STD;

(b) kvalifikaciju instruktora leta i ispitivača;

(c) trajanje osposobljavanja za linijsko letenje;

(d) kvalifikacije i prijašnje iskustvo u linijskom letenju pilota koji se osposobljava;

(e) trajanje linijskog letenja pod nadzorom koje će se provesti poslije novog ovlaštenja za tip.

Dodatak 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295 (nastavak)

Dodatak 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295 (nastavak)

Dodatak 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295 (nastavak)

Dodatak 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295 (nastavak)

Dodatak 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295 (nastavak)

Dodatak 3 JAR-FCL 2.240

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za ovlaštenje za tip na jednomotornom i višemotornom helikopteru s jednim članom posade uključujući provjeru stručnosti za ovlaštenje za instrumentalno letenje

(vidi JAR-FCL 2.240 do 2.262)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.160 i 2.165(a) (3))

1. Sljedeći simboli znače:

P = osposobljen kao zapovjednik helikoptera za izdavanje ovlaštenja na tipu

2. Praktično osposobljavanje mora se provoditi najmanje na razini opreme najmanje potrebne za (P) ili na opremi više razine označene strelicama ()

Slijedeće kratice koriste se za označavanje opreme za osposobljavanje:

H = Helikopter

FS = Simulator leta (Flight simulator)

FTD = Uređaj za osposobljavanje u letu (Flight training device)

3.1. Stavke označene s (*) letjet će se u stvarnim ili simuliranim IMC uvjetima leta samo za kandidate koji žele obnoviti ili produžiti ovlaštenje za instrumentalno letenje ili žele proširiti ovlaštenja na drugi tip

3.2. Procedure za instrumentalno letenje (sekcija 5) mora provesti samo kandidat koji želi obnoviti ili produžiti ovlaštenja za instrumentalno letenje, ili žele proširiti ovlaštenja na drugi tip.

4. Slovo »M« u provjeri praktične osposobljenosti/provjeri stručnosti označavat će obveznu vježbu.

5. Simulator leta mora se koristiti za praktično osposobljavanje ako je letenje na simulatoru dio odobrenog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja na tipu helikoptera. Da bi osposobljavanje bilo odobreno, treba uzeti u obzir sljedeće uvjete:

(a) simulator leta sukladno JAR-STD;

(b) kvalifikaciju instruktora leta i ispitivača;

(c) trajanje osposobljavanja za linijsko letenje;

(d) kvalifikacije i prijašnje iskustvo u linijskom letenju pilota koji se osposobljava;

(e) trajanje linijskog letenja pod nadzorom koje će se provesti poslije novog ovlaštenja za tip.

Dodatak 3 JAR-FCL 2.240 (nastavak)

Dodatak 3 JAR-FCL 2.240 (nastavak)

Dodatak 3 JAR-FCL 2.240 (nastavak)

Dodatak 3 JAR-FCL 2.240 (nastavak)

Dodatak 4 JAR-FCL 2.240

Dodatno odobrenje za ovlaštenje za tip instrumentalni prikaz ispod visine odluke 60m (200ft) za kategorije II/III

(vidi FCL 2.261(a))

A. Dodatno teorijsko osposobljavanje

1. Posebni zahtjevi za proširenje ovlaštenja za tip za instrumentalni prilaz do visine odluke manje od 200 ft (60 m).

2. Oprema, postupci i ograničenja

B. Dodatni manevri i postupci

Dodatak 1 JAR–FCL 2.245(b)(3)

Međupriznavanje provjere za produženje valjanosti ovlaštenja za tip

(vidi JAR-FCL 2.245(b)(3) i JAR-FCL 2.245(c))

Ovaj dodatak sadrži listu jednomotornih klipnih tipova helikoptera i listu upisa u dozvolu, a u svrhu produženja valjanosti ovlaštenja sukladno sa JAR-FCL 2.245 (b)(3).

Proizvođač

Tip helikoptera – upis u dozvolu

Agusta Bell

– SE piston

Bell47

Bell Helicopters

– SE piston

Bell47

Brantley

– SE piston

BrantleyB2

Breda Nardi

– SE piston

HU269

Enstrom

– SE piston

ENF28

Hiller

– SE piston

UH12

Hughes/Schweitzer

– SE piston

HU269

Westland

– SE piston

Bell47

Istek ovlaštenja

Do 5 godina

(1*)

Od 5 do 7 godina

(2*)

Preko 7 godina

(3*)

Tip helikoptera

Minimalno 2 sata s instruktorom

+

Provjera stručnosti sa ispitivačem

Minimalno 4 sata sa instruktorom

+

Provjera praktične osposobljenosti s ispitivačem

Obnavljanje valjanosti ovlaštenja u odobrenoj organizaciji (FTO/TRTO)

+

Provjera praktične osposobljenosti s ispitivačem

Instrumentalno ovlaštenje

Minimalno 2 sata s instruktorom

+

Provjera stručnosti sa ispitivačem

Minimalno 4 sata sa instruktorom

+

Provjera praktične osposobljenosti s ispitivačem

Obnavljanje valjanosti ovlaštenja u odobrenoj organizaciji (FTO/TRTO)

+

Polaganje teorijskog ispita za stjecanje instrumentalnog ovlaštenja

+

Provjera praktične osposobljenosti s ispitivačem

Dodatak 2 JAR-FCL 2.245(e) i 2.246 (b)

Sati naleta navedeni u tablici su minimum potrebnog naleta i ovise o procjeni instruktora/odobrene organizacije o spremnosti izlaska kandidata na provjeru stručnosti/provjeru praktične osposobljenosti.

Ukoliko kandidat ne položi provjeru stručnosti/provjeru praktične osposobljenosti, tada će ponovno morati naletjeti minimalan, odnosno nalet koji će odrediti instruktor/odobrena organizacija.

(1*) Obnavljanje se vrši individualno sa instruktorom i uz nalet naveden u tablici uključuje minimalno 4 sata obnove teorijskog znanja uz usmenu provjeru znanja

(2*) Obnavljanje se vrši u sklopu FTO/TRTO ili operatera koji ima u svom priručniku opisan tečaj obnove odobren od nadležnog tijela, a koji sadrži za ovu svrhu potpunu obnovu teorijskog znanja sa pismenim ispitom za tip te usmenu provjeru teorije instrumentalnog letenja

(3*) Obnavljanje za tip uključuje potpunu obnovu teorijskog znanja sa pismenim ispitom + minimalno 4 sata letenja

Obnavljanje IR(H) ovlaštenja – Ako je kandidatu isteklo IR ovlaštenje na tipu, a posjeduje važeće IR ovlaštenje na nekom drugom tipu helikoptera ili aviona, tada je potrebna samo provjera stručnosti/praktične osposobljenosti u skladu sa tablicom iz ovog Dodatka

Dodatak 1 JAR-FCL 2.255

Sadržaj odobrenog ulaznog tečaja u svrhu upisa prvog ovlaštenja za višemotorni helikopter

(vidi JAR-FCL 2.255(a))

(vidi dodatak 2 JAR-FCL 2.055 članak 24)

1. Odobreni ulazni tečaj treba sadržavati sljedeće dijelove teorije za ATP(H)

020 Aircraft General Knowledge:

– airframe/systems/power plant

– instrument/electronics

030 Flight Performance and Planning:

– mass and balance

– performance

2. Na kraju tečaja kandidat će dobiti potvrdu o uspješno završenom tečaju

Dodatak 1 JAR-FCL 2.261(a)

Zahtjevi u svezi teorijskog znanja za provjeru praktične osposobljenosti/provjeru stručnosti za ovlaštenje za tip

(vidi JAR–FCL 2.261(a))

(vidi AMC FCL 2.261(a))

1. Teorijsko osposobljavanje mora provoditi instruktor koji posjeduje odgovarajuće ovlaštenje za tip, ili instruktor koji ima odgovarajuće iskustvo u zrakoplovstvu i poznavanje zrakoplova, tj. zrakoplovni inženjer, inženjer aerotehnike ili »flight operations officer«.

2. Teorijsko osposobljavanje mora biti sukladno programu osposobljavanja prema AMC FCL 2.261(a), a prema tipu helikoptera za koji se osposobljavanje provodi.

(a) Struktura helikoptera, reduktor, rotor i oprema, normalne i nenormalne operacije sustava.

– dimenzije

– motor uključujući pomoćnu jedinicu, rotori i reduktori

– gorivni sustav

– klima-uređaj

– zaštita od leda, brisači vjetrobranskog stakla (rain repellent)

– sustav hidraulike

– stajni trap

– kontrole leta, autopilot, sustav stabilizacije

– sustav električnog napajanja

– letački instrumenti, komunikacija, radarska i navigacijska oprema

– pilotska kabina, putnička kabina i teretni prostor

oprema za opasnost

(b) Ograničenja

– ograničenja općenito, u sladu s letačkim uputstvom helikoptera

– minimalna lista opreme

(c) Performanse, planiranje leta i praćenje

– performanse

– planiranje leta

(d) Teret/centar težišta i održavanje

– teret/centar težišta

– održavanje na zemlji

(e) Postupci u opasnosti

(f) Posebni zahtjevi za helikoptere s elektronskim sustavom letačkih instrumenata (EFIS)

(g) Dodatna oprema

3. Za prvo izdavanje ovlaštenja za tip helikoptera, pismeni ispit (ili CBT) će obuhvatiti minimalno 50 pitanja s više ponuđenih odgovora i to tako da odgovarajuće pokriju sve dijelove programa osposobljavanja. Prolazna ocjena iz svakoga dijela ispita iznosi 75%.

4. Za provjeru stručnosti na višepilotnim i jednopilotnim višemotornim helikopterima provjera teorijskog znanja mora se provoditi pismenim ispitom koji će sadržavati pitanja s više ponuđenih odgovora ili drugom odgovarajućom metodom.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.261 (b)

Letačko osposobljavanje i provjera praktične osposobljenosti

(Vidi JAR-FCL 2.220)

(Vidi isto i JAR-FCL 2.262)

(Vidi AMC FCL 2.261 (c))

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

1. a) Količina letačkog osposobljavanja ovisi o:

(i) kompleksnosti helikoptera, karakteristikama upravljanja, nivou tehnologije

(ii) kategoriji helikoptera (jednomotorni klipni ili turbinski helikopter, višemotorni turbinski i višepilotni helikopter)

(iii) prijašnje iskustvo kandidata

(iv) raspoloživost FSTD

b) FSTD

Razina osposobljavanja i kompleksnost tipa će odrediti količinu praktičnog osposobljavanja koje može biti izvedeno na FSTD, uključujući izvođenje provjere praktične osposobljenosti. Prije pristupanja provjeri student će pokazati sposobnost izvođenja stavki iz provjere za vrijeme osposobljavanja.

2. Prvo izdavanje

Odobreno osposobljavanje u letu treba sadržavati (bez provjere) minimalno:

Tip helikoptera

Na helikopteru

Na helikopteru i pripadajućem FSTD

SEP (H)

5 sati

Koristeći FS C/D:min.2h na helikopteru i min. ukupno 6 h .

Koristeći FTD 2/3 : min.4h na helikopteru i min.ukupno 6h .

SET (H) ispod 3175 kg MTOM

5 sati

Koristeći FS C/D:min.2h na helikopteru i min. ukupno 6 h .

Koristeći FTD 2/3 : min.4h na helikopteru i min.ukupno 6h

SET (H) = ili iznad 3175 kg MTOM

8 sati

Koristeći FS C/D:min.2h na helikopteru i min. ukupno 10 h .

Koristeći FTD 2/3 : min.4h na helikopteru i min.ukupno 10h

SPH MET (H)JAR/FAR27&29

8 sati

Koristeći FS C/D:min.2h na helikopteru i min. ukupno 10 h .

Koristeći FTD 2/3 : min.4h na helikopteru i min.ukupno 10h

MPH

10 sati

Koristeći FS C/D:min.2h na helikopteru i min. ukupno 12 h .

Koristeći FTD 2/3 : min.4h na helikopteru i min.ukupno 12h

Imatelji IR(H) ovlaštenja koji žele proširiti IR(H) ovlaštenje na idući tip, trebaju dodatno 2 sata osposobljavanja na tipu, koristeći samo instrumente u skladu sa IFR– om, za to se može koristiti FS C/D ili FTD 2/3. Imatelji SE IR(H) koji žele proširiti IR(H) ovlaštenje na ME IR(H) prvi puta, će zadovoljiti JAR-FCL 2.240 (a)(4).

Dodatak 1 JAR-FCL 2.261 (b) (nastavak)

3. Dodatni tipovi

Odobreno osposobljavanje u letu treba sadržavati (bez provjere) minimalno:

Tip helikoptera

Na helikopteru

Na helikopteru i pripadajućem FSTD

SEP (H) na SEP(H) unutar Dodatka 1 JAR-FCL 2.245(b)(3)

2 sata

Koristeći FS C/D:min.1h na helikopteru i min. ukupno 3 h .

Koristeći FTD 2/3 : min.1h na helikopteru i min.ukupno 4h

SEP (H) na SEP(H) koji nisu u Dodatku 1 JAR-FCL 2.245(b)(3)

5 sati

Koristeći FS C/D:min.1h na helikopteru i min. ukupno 6 h .

Koristeći FTD 2/3 : min.2h na helikopteru i min.ukupno 7h

SET(H) na SET(H)

2 sata

Koristeći FS C/D:min.1h na helikopteru i min. ukupno 3 h .

Koristeći FTD 2/3 : min.1h na helikopteru i min.ukupno 4h

Tečaj za razlike unutar jednomotornog tipa

1 sat

N/A

MET(H) na MET(H)

3 SATA

Koristeći FS C/D:min.1h na helikopteru i min. ukupno 4 h .

Koristeći FTD 2/3 : min.2h na helikopteru i min.ukupno 5h

Tečaj za razlike unutar višemotornog tipa

1 sat

N/A

MPH a MPH

5 sati

Koristeći FS C/D:min.1h na helikopteru i min. ukupno 6 h .

Koristeći FTD 2/3 : min.2h na helikopteru i min.ukupno 7h

Imatelji IR(H) ovlaštenja koji žele proširiti IR(H) ovlaštenje na idući tip, trebaju dodatno 2 sata osposobljavanja na tipu, koristeći samo instrumente u skladu sa IFR– om, za to se može koristiti FS C/D ili FTD 2/3. Imatelji SE IR(H) koji žele proširiti IR(H) ovlaštenje na ME IR(H) prvi puta, će zadovoljiti JAR-FCL 2.240 (a)(4).

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

4. Nakon završetka pripadajućeg osposobljavanja, kandidat će napraviti provjeru praktične osposobljenosti za ovlaštenje na tipu uključujući, ako se odnosi, i sekciju za instrumentalno ovlaštenje, u skladu sa Dodatkom 1 i 2 JAR-FCL 2.240 & 2.295 ili Dodatak 1 JAR-FCL 2.240&2.295 i Dodatak 3 2.240 što je odgovarajuće.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.261(d)

Osposobljavanje za suradnju u višečlanoj posadi (MCC) – helikopter

(vidi JAR-FCL 2.261(d))

(vidi AMC-FCL 2.261(d))

1. Svrha tečaja je osposobiti pilota za suradnju na višepilotnim helikopterima u svrhu sigurnog operiranja helikopterom u VFR i IFR uvjetima ako je prihvatljivo.

a. Zapovjednik helikoptera nadopunjuje ulogu vođenja i donošenja odluka bez obzira da li je PF ili PNF.

b. Zadaci PF i PNF su tako određeni i raspoređeni da PF može usmjeriti svu svoju pažnju na upravljanje i kontroliranje helikoptera.

c. Suradnja se na prihvatljiv način odražava na redovne, izvanredne i na postupke u opasnosti.

d. Zajednički nadzor, informiranje i podrška trebaju postojati cijelo vrijeme.

INSTRUKTORI

2. MCC instruktori trebaju biti upoznati sa ljudskim faktorima i sa MCC-om. Moraju biti upoznati sa najnovijim dostignućima iz područja ljudskih resursa i MCC-a.

TEORIJSKO ZNANJE

3. Nastavni program teorijskog osposobljavanja prikazan je u AMC FCL 2.261(d).

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

4. Nastavni program letačkog osposobljavanja prikazan je u AMC FCL 2.261(d)

SVJEDODŽBA O ZAVRŠENOM TEČAJU OSPOSOBLJAVANJA

5. Nakon završetka tečaja kandidatu može biti izdana potvrda o uspješno završenom tečaju.

PRIZNAVANJE

6. Imatelj svjedodžbe o završetku MCC tečaja na avionu ili kandidat sa iskustvom od više od 500 sati kao pilot na višepilotnom avionu će biti izuzet od zahtjeva da završi program teorijskog znanja prikazan u AMC FCL 2.261 (d).

PODODJELJAK G – DOZVOLA PROMETNOG PILOTA (Helikopter) (ATPL(H))

JAR-FCL 2.265 Minimalna starosna dob

Kandidat za ATPL(H) mora biti star najmanje 21 godinu.

JAR-FCL 2.270 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za ATPL(H) mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1. Da bi mogao koristiti privilegije ATPL(H) mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1.

JAR-FCL 2.275 Privilegije i uvjeti

(a) Privilegije. Ovisno o bilo kojim drugim uvjetima određenim JAR-om, privilegije imatelja ATPL(H) su da:

(1) koristi sve privilegije imatelja PPL(H), CPL(H) i

(2) djeluje kao zapovjednik zrakoplova ili kopilot u helikopterima uključenim u javni zračni prijevoz.

(b) Uvjeti. Kandidat za ATPL(H) koji je zadovoljio uvjete navedene u JAR-FCL 2.010 (a)(4), 2.265, 2.270 , 2.285, 2.290 i 2.295, ispunjava sve uvjete za stjecanje dozvole ATPL(H) koja sadrži ovlaštenje za tip helikoptera na kojem se obavljala provjera.

JAR-FCL 2.280 Iskustvo i priznavanje

(a) Kandidat za ATPL(H) mora naletjeti najmanje 1000 sati (vidi JAR-FCL 2.050(a)(3)) od, kojih maksimalno 100 može biti na STD-u a od kojih ne više od 25 sati može biti na FNPT-u, a u koje je uključeno najmanje:

(1) 350 sati na višepilotnim helikopterima

(2) (i) 250 sati kao zapovjednik zrakoplova ili najmanje 100 sati kao zapovjednik zrakoplova i 150 sati kao kopilot koji leti pod nadzorom zapovjednika zrakoplova te provodi zadatke i poslove zapovjednika zrakoplova ako je metoda nadgledanja prihvatljiva nadležnom tijelu;

ili

(ii) 250 sati kao kopilot na helikopterima koji se operiraju u skladu sa JAR-FCL 2.280 (a)(1) a koji provodi dužnosti PIC-a (a pod nadzorom PIC-a) ako je osigurano da je metoda nadzora prihvatljiva nadležnom tijelu, i privilegije ATPL-a će biti ograničene na višepilotne operacije.

(3) 200 sati rutnog letenja od kojih 100 sati mora biti kao zapovjednik zrakoplova ili kao kopilot koji leti pod nadzorom zapovjednika zrakoplova te provodi zadatke i poslove zapovjednika zrakoplova, ako su metode nadzora prihvatljive nadležnom tijelu;

(4) 30 sati instrumentalnog letenja od kojih najviše 10 sati može biti instrumentalno zemaljsko.vrijeme; i

(5) 100 sati noćnog letenja u ulozi zapovjednika zrakoplova ili kopilota.

(b) Imatelju pilotske dozvole ili jednakovrijednog dokumenta za druge kategorije zrakoplova priznat će se nalet na tim kategorijama zrakoplova kako je to utvrđeno u JAR-FCL 2.155(a) osim naleta na avionima koji se priznaje do 50% potrebnog naleta zahtijevanog u stavku (a).

(c) Potreban se nalet mora obaviti prije provjere praktične osposobljenosti prema JAR-FCL 2.295.

JAR-FCL 2.285 Teorijsko znanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.285)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.005)

(a) Osposobljavanje. Kandidat za ATPL(H) se mora teorijski školovati prema odobrenom programu u ovlaštenoj organizaciji za osposobljavanje (FTO). Kandidat koji nije prošao integrirano teorijsko osposobljavanje treba završiti osposobljavanje navedeno u Dodatku 1 JAR-FCL 2.285.

(b) Ispit. Kandidat za dozvolu ATPL(H) mora pokazati razinu znanja primjerenu privilegijama koje mu daje ATPL(H), sukladno uvjetima JAR-FCL Pododjeljak J.

JAR-FCL 2.290 Letačko osposobljavanje

(vidi AMC FCL 2.261(d))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL2.261(d))

Kandidat za dozvolu ATPL(H) mora posjedovati valjanu dozvolu CPL(H), te ovlaštenje na višemotornom helikopteru i završeno osposobljavanje za letenje u višečlanoj posadi VFR kako je propisano u JAR-FCL 2.261(d) (vidi AMC FCL 2.261(d)).

JAR-FCL 2.295 Praktična osposobljenost

(a) Kandidat za ATPL(H) mora pokazati sposobnost obavljanja dužnosti zapovjednika zrakoplova na višepilotnom helikopteru, procedure i operacije opisane u JAR-FCL, Dodatak 1 i 2 2.240 i 2.295 te razinu stručnosti prikladnu privilegijama imatelja dozvole ATPL(H).

(b) ATPL(H) provjera praktične osposobljenosti može poslužiti istovremeno kao provjera za stjecanje dozvole i provjera stručnosti za produljenje valjanosti ovlaštenja za tip helikoptera koji se koristi na ispitu, te se može kombinirati s provjerom praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za višečlanu posadu.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.285

ATPL(H) – Modularno teorijsko osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 2.285)

(vidi AMC FCL 2.470)

1. Cilj ovog osposobljavanja je osposobiti pilota, koji nije pohađao integrirano teorijsko osposobljavanje, do razine teorijskog znanja potrebnog za ATPL(H).

2. Kandidat koji želi pohađati tečaj modularnog teorijskog osposobljavanja za ATPL(H) mora, pod nadzorom HT ovlaštene organizacije za osposobljavanje završiti 450 sati (1sat = 60 min instrukcije) instrukcija ATPL teorije u periodu od 18 mjeseci. Učenik će biti imatelj PPL(H) izdane u skladu sa ICAO Annex 1.

Imateljima CPL(H) zahtijevani sati teorijskog osposobljavanja mogu se smanjiti za 200 sati.

3. FTO mora utvrditi da kandidat prije početka osposobljavanja ima dovoljno znanja iz matematike i fizike da bi mogao pratiti osposobljavanje.

4. Instruktor treba obraditi sve stavke u odgovarajućem programu koji je propisan u AMC FCL 2.470(a). Odobreno osposobljavanje mora uključivati rad u učionici i druge oblike osposobljavanja, kao što su interaktivni videosustav, prikazivanje pomoću diapozitiva/traka, ograđene prostore (boksove) za učenje, osposobljavanje pomoću računala ili nekog drugog medija ako je to odobrilo nadležno tijelo. Odobrena osposobljavanje na daljinu (dopisna) po odluci nadležnog tijela može također biti dio osposobljavanja.

PODODJELJAK H – OVLAŠTENJA INSTRUKTORA (Helikopter)

JAR-FCL 2.300 Ovlaštenja instruktora i odobrenja – svrha

Postoji 5 instruktorskih kategorija.

(a) Ovlaštenje za instruktora letenja – helikopter (FI(H))

(b) Ovlaštenje za instruktora na tipu – helikopter (TRI(H))

(c) Ovlaštenje za instruktora za instrumentalno ovlaštenje – helikopter (IRI(H))

(d) Odobrenje instruktora letenja za osposobljavanje na zemaljskim uređajima – helikopter (SFI (H)

(e) Odobrenje instruktora za osposobljavanje na zemaljskim uređajima – helikopter (STI (H)

Višestruke uloge instruktora. Ukoliko zadovoljavaju uvjete kvalificiranosti i zahtijevanog iskustva iz ovog Pododjeljka za svako osposobljavanje koje obavljaju, instruktori nisu ograničeni na samo jedno od ovlaštenja koje posjeduju.

JAR-FCL 2.305 Instruktor – općenito

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.305)

(a) Osoba neće vršiti letačko osposobljavanje za izdavanje, produžavanje ili obnavljanje bilo koje dozvole ili ovlaštenja ako ta osoba ne posjeduje:

(1) pilotsku dozvolu koja sadrži ovlaštenje instruktora, ili

(2) posebno odobrenje izdano od države članice JAA za slučajeva kada:

(i) se uvodi novi helikopter; ili

(ii) kada se radi o helikopteru starijeg datuma proizvodnje ili od nekog posebnog povijesnog značaja ili posebno proizvedenom helikopteru za koji nitko nema ovlaštenje instruktora; ili

(iii) kada se provodi osposobljavanje izvan Države članice JAA od strane instruktora koji nemaju JAR-FCL dozvolu (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.305).

(b) osoba neće vršiti osposobljavanje na uređajima na zemlji ako nema FI(H), TRI(H) ovlaštenje ili SFI(H), STI(H) odobrenje.

JAR-FCL 2.310 Ovlaštenje instruktora i odobrenja – općenito

(a) Preduvjeti. Svi instruktori moraju:

(1) biti stari minimalno 18 godina;

(2) udovoljiti zahtjevima teorijskog znanja za CPL(H) iz Dodatka 1 JAR-FCL 2.470;

(3) završiti minimalno 10 sati instrumentalnog osposobljavanja u FTO ili TRTO, od kjih maksimalno 5 sati može biti na zemaljskom uređaju (FSTD);

(4) imati minimalno 20 sati rutnog letenja na helikopterima kao PIC;

(5) osim za SFI i STI odobrenje, posjedovati minimalno dozvolu i tip i / ili IR za instrukcije koje misli provoditi;

(6) osim za SFI i STI odobrenje, imati minimalno 15 sati iskustva kao pilot na tipu helikoptera na kojem planira davati instrukcije, od kojih maksimalno 7 sati može biti na FSTD;

(7) osim za SFI i STI odobrenje, biti određen da djeluje kao PIC na helikopteru za vrijeme osposobljavanja; i

da zadovoljava posebne preduvjete za svaku kategoriju instruktora.

Zahtjev od 15 sati navedenih u stavku (6) smatrat će se ispunjenim ako je položena provjera praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E na tom tipu.

(b) Privilegije kod stjecanja dodatnih odobrenja ili ovlaštenja i u svrhu produženja valjanosti ovlaštenja. Kandidatima koji nastavljaju osposobljavanje za dodatna instruktorska odobrenja ili ovlaštenja može se priznati osposobljenost dijela programa osposobljavanja Dio 1 – Poučavanje i Učenje (Teaching and Learning) koju su pokazali kod stjecanja ovlaštenja instruktora koje posjeduju. Nalet ostvaren kao ispitivač može biti priznat u svrhu produženja instruktorskog ovlaštenja.

(c) Iskustvo. Privilegije instruktorskog ovlaštenja ne mogu se koristiti, ako instruktor u prethodnih 12 mjeseci nije naletio najmanje 15 sati u ulozi instruktora. Nalet ostvaren kao ispitivač može biti priznat u svrhu zadovoljenja ovog uvjeta.

Ako su zahtjevi iskustva istekli, a ovlaštenje instruktora je važeće, kandidat mora položiti provjeru praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E

JAR-FCL 2.315 Ovlaštenje instruktora i odobrenja – Rok valjanosti

(vidi JAR-FCL 2.305(a)(2))

(a) Sva ovlaštenja za instruktora i autorizacije vrijede tri godine u dodatak ostatka mjeseca u kojem je ovlaštenje izdano. Ako je ovlaštenje produženo unutar zadnjih 12 mjeseci valjanosti zadnje provjere za instruktora, tada će se ovlaštenje produžiti na rok od 3 godine od datuma isteka valjanosti ovlaštenja. Instruktor koji produžava instruktorsko ovlaštenje u isto vrijeme kada i autorizaciju ispitivača može poravnati valjanost ovlaštenja instruktora s valjanosti autorizacije ispitivača.

(b) Vrijeme valjanosti posebnih autorizacija (Vidi JAR-FCL 2.305(a)(2)) ne smije preći 3 godine.

(c) Kandidat koji ne položi sve sekcije provjere, a koja je održana prije datuma isteka ovlaštenja, ne smije koristiti privilegije ovlaštenja dok provjeru uspješno ne položi.

JAR-FCL 2.320 A Ovlaštenje za instruktora letenja (helikopter) (FI(H)) – Preduvjeti

(vidi JAR-FCL 2.310)

(vidi JAR-FCL 2.320 C (g))

(vidi Dodatak 3 JAR-FCL 2.240)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.470)

Prije nego mu se dozvoli započeti odobreno osposobljavanje za ovlaštenje FI(H), kandidat mora:

(a) imati minimalno 250 sati naleta na helikopteru od kojih;

(1) 100 sati kao PIC na helikopteru ako posjeduje ATPL(H) ili CPL(H), ili

(2) 200 sati kao PIC na helikopteru ako posjeduje PPL(H).

(b) zadovoljiti zahtjeve iz JAR-FCL 2.310; i

(c) položiti poseban ulazni ispitni let sa FI(H) kvalificiranim u skladu sa JAR-FCL 2.320 C (g), a koji je zasnovan na provjeri stručnosti iz Dodatka 3 JAR FC 2.240, unutar 6 mjeseci koji prethode početku osposobljavanja.

JAR-FCL 2.320 B FI(H) – Ograničenje privilegija

(vidi JAR-FCL 2.320 C (d))

(a) Vrijeme ograničenja. Privilegije imatelja FI(H) ovlaštenja su ograničene sve dok ne obavi 100 sati letačkog osposobljavanja dok nije nadgledao najmanje 25 samostalnih letova učenika. Ograničenje će se ukinuti kad se ispune navedeni uvjeti, a na preporuku instruktora koji ga je nadzirao.

(b) Ograničenja. Privilegije pod nadzorom ovlaštenog FI(H) ograničene su na izvođenje:

(1) praktično osposobljavanje za stjecanje PPL(H) ili dijelove integriranog osposobljavanja do razine PPL(H), ovlaštenja za tip jednopilotnih jednomotornih helikoptera, ali ne i za odobravanje prvih samostalnih letova po danu ili noći te prvih samostalnih navigacijskih letova po danu ili noći;

(2) osposobljavanje za noćno letenje pod uvjetom da instruktor posjeduje ovlaštenje za letenje noću i da je sposobnost osposobljavanja za noćno letenje demonstrirana nadležnom FI(H) odobrenom za provođenje FI(H) osposobljavanja u skladu sa JAR-FCL 2.330 C.(d).te ako nema prekida u kontinuitetu noćnog letenja sukladno JAR-FCL 2.026.

JAR-FCL 2.320 C Instruktor letenja FI(H) – Privilegije i uvjeti

(vidi JAR-FCL 2.026)

(vidi JAR-FCL 2.310 (a)(5))

(vidi JAR-FCL 2.320 B)

(vidi JAR-FCL 2.330 B (b))

(vidi JAR-FCL 2.330 C)

(vidi JAR-FCL 2.330 E (b))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.320 C & 2.320 E )

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.320 E)

Imatelj ovlaštenja FI(H) (za ograničenja vidi JAR-FCL 2.320 B) ima privilegiju obavljati letačko osposobljavanje za izdavanje, produžavanje ili obnavljanje:

(a). PPL(H)

(b) CPL(H), pod uvjetom da je FI(H) naletio najmanje 500 sati kao pilot helikoptera od čega najmanje 200 sati osposobljavanja u letenju te da posjeduje minimalno CPL(H);

(c) stjecanja ovlaštenja za tip za jednomotorni jednopilotni helikopter

(d) osposobljavanje za noćno letenje pod uvjetom da instruktor posjeduje ovlaštenje za letenje noću i da je sposobnost osposobljavanja za noćno letenje demonstrirana nadležnom FI(H) odobrenom za provođenje osposobljavanja za noćno letenje te ako nema prekida u kontinuitetu noćnog letenja sukladno JAR-FCL 2.026.

(e) ovlaštenja za instrumentalno letenje (vidi JAR-FCL 2.310(a)(5)), pod uvjetom da FI(H) ima:

(1) najmanje 200 sati letenja sukladno pravilima za instrumentalno letenje, od kojih do 50 sati može biti instrumentalno letenje na simulatoru letenja, FTD ili FNTP II; i

(2) završeno osposobljavanje uključujući najmanje 5 sati osposobljavanja u letenju na helikopteru,ili FSTD (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.340 B i AMC FCL 2.340 B) obavljenu zadovoljavajuću provjeru praktične osposobljenosti navedenu u Dodatku 1 JAR-FCL 2.320 E;

(f) stjecanje ovlaštenja za tip jednopilotnog višemotornog helikoptera ako instruktor udovoljava TRI(H) uvjetima propisanim u JAR-FCL 2.330 B (b) i (d), i JAR-FCL 2.330 E (b);

(g) stjecanje ovlaštenja za FI(H) i/ili IRI(H), pod uvjetom da instruktor:

(1) ima 500 sati davanja instrukcija na helikopterima

(2) ispitivaču za FI(H) (FIE(H))demonstrira sposobnost vršenja osposobljavanja za FI(H) ili IRI(H) za vrijeme provjere praktične sposobnosti sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 2.320 E ; i

(3) da je ovlašten od strane nadležnog tijela za tu svrhu.

JAR-FCL 2.320 D FI(H) – Tečaj osposobljavanja

(vidi AMC FCL 2.320D)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.320D)

(a) Kandidat za ovlaštenje instruktora letenja FI(H) mora završiti odobreno teorijsko i letačko osposobljavanje u ovlaštenoj organizaciji za letačko osposobljavanje FTO (vidi AMC FCL 2.320 D i Dodatak 1 JAR-FCL 2.320 D).

(b) Cilj osposobljavanja je osposobiti kandidata za osposobljavanje na jednopilotnim jednomotornim helikopterima do razine privatnog pilota PPL(H). Letačko osposobljavanje mora sadržavati najmanje 30 sati osposobljavanja u letu, od kojih 25 sati mora biti letenje s instruktorom. Preostalih pet sati može biti zajedničko letenje (tj. dva polaznika lete zajedno radi vježbanja letenja). Od 25 sati letenja 5 sati može biti na FSTD odobrenom za tu svrhu od strane nadležnog tijela. Provjera praktične osposobljenost nije uračunata u vrijeme osposobljavanja.

JAR-FCL 2.320 E FI(H) – Provjera praktične osposobljenosti

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.320E)

Kandidat za ovlaštenje instruktora letenja FI(H) mora dokazati ispitivaču, određenom od nadležnog tijela u ovu svrhu, sposobnost da školuje učenika pilota do potrebne razine za stjecanje dozvole privatnog pilota PPL(H), uključujući pretpoletne i upute poslije leta te teorijsko osposobljavanje, sukladno zahtjevima dodataka 1 i 2 JAR-FCL 2.330 i 2.345.

JAR-FCL 2.320 F FI(H) – Izdavanje ovlaštenja

(a) Za kandidata za ovlaštenje instruktora letenja FI(H) :

(1) koji udovoljava uvjetima navedenim u JAR-FCL 2.310, 2.320 A do 2.320 E; ili

(2) kojemu je izdana posebna autorizacija u skladu sa Dodatkom 1 JAR-FCL 2.305, koji udovoljava uvjetima propisanima u JAR-FCL 2.320 G i imatelj je JAR-FCL dozvole,

smatrat će se da je ispunio zahtjev za stjecanje ovlaštenja instruktora letenja FI(H)koji uključuje početna ograničenja navedena u JAR-FCL 2.320 B.

(b) Prije nego privilegije budu proširene na druge helikoptere, imatelj mora:

(1) udovoljiti uvjetima propisanim u JAR-FCL 2.310

(2) u slučaju drugog tipa jednopilotnog višemotornog helikoptera, udovoljiti uvjetima propisanima u JAR-FCL 2.330 B (b) i (d).

JAR-FCL 2.320 G FI(H) – Produžavanje valjanosti i obnavljanje ovlaštenja

(vidi Dodatke 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E)

(vidi IEM-FCL 2.320 G)

(vidi AMC FCL 2.320 G (a)(2))

(a) Za produžavanje valjanosti ovlaštenja instruktora letenja FI(H) imatelj ovlaštenja mora ispuniti dva od sljedeća tri zahtjeva:

(1) izvršiti najmanje 50 sati osposobljavanja u letu kao FI(H), TRI(H), IRI(H) ili kao ispitivač za vrijeme valjanosti ovlaštenja, uključujući najmanje 15 sati tijekom 12 mjeseci koji prethode datumu istjecanja ovlaštenja FI;

(2) prisustvovati seminaru osvježenja znanja za FI (AMC FCL 2.320 G(a)(2)) za instruktora letenja, odobrenom od nadležnog tijela, tijekom valjanosti FI ovlaštenja;

(3) uspješno obaviti provjeru stručnosti sukladno Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E tijekom 12 mjeseci koji prethode datumu isteka ovlaštenja instruktora letenja.

(b) Za prvo produženje i barem za svako drugo produženje, FI (H) će položiti provjeru stručnosti navedenu u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E kao jedan od dva uvjeta koji moraju biti zadovoljeni u svrhu sukladnosti s iz JAR-FCL 2.320 G(a).

(c) Ako je ovlaštenje isteklo, kandidat mora udovoljiti zahtjevima navedenim u stavcima (a)(2) i (a)(3) unutar 12 mjeseci prije obnavljanja.

JAR-FCL 2.330 A Ovlaštenje instruktora za tip helikoptera (TRI(H)) – Privilegije

(vidi AMC FCL 2.261(d))

(vidi JAR-FCL 2.261 (d))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.261(d))

Privilegije imatelja TRI(H) ovlaštenja su da osposobljava imatelje dozvole za izdavanje, produžavanje ili obnavljanje ovlaštenja za tip, uključujući, gdje je primjenjivo, produljenje IR(H) ovlaštenja i ako je TRI(MPH) vršenje MCC osposobljavanja (vidi JAR FCL 2.261 (d), Dodatak 1 JAR-FCL 2.261 (d) i AMC FCL 2.261(d)).

JAR-FCL 2.330 B TRI(H) – Preduvjeti i zahtjevi

(Vidi JAR-FCL 2.310)

Prije nego mu se dozvoli započeti odobreno osposobljavanje za TRI(H) ovlaštenje kandidat mora:

(a) Za ovlaštenje TRI(H) za jednopilotne jednomotorne helikoptere imati nalet od najmanje 250 sati kao pilot helikoptera;

(b) Za ovlaštenje TRI(H) za jednopilotne višemotorne helikoptere imati nalet od najmanje 500 sati kao pilot helikoptera, uključujući najmanje 100 sati kao PIC višemotornog helikoptera;

(c) Za ovlaštenje TRI(H) za višepilotne helikoptere, imati najmanje 1000 sati kao pilot helikoptera, od čega najmanje 350 kao pilot na višepilotnom helikopteru.

(d) Udovoljiti uvjetima propisanima u JAR-FCL 2.310.

JAR-FCL 2.330 C TRI (H) – Tečaj osposobljavanja

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.330 C)

Kandidat za TRI(H) mora završiti odobreno teorijsko osposobljavanje i osposobljavanje na helikopteru ili zemaljskom uređaju u odobrenoj FTO ili TRTO (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.330 C).

JAR-FCL 2.330 D TRI(H) – Procjena sposobnosti

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.320 E)

Kandidat za prvo izdavanje TRI(H) ovlaštenja će pokazati TRE(H) određenom od strane Nadležnog tijela za tu svrhu, sposobnost osposobljavanja pilota do nivoa potrebnog za izdavanje ovlaštenja za tip , uključujući pretpoletne i upute poslije leta te teorijsko osposobljavanje sukladno sa zahtjevima Dodatka 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E (sekcije se biraju prema primjenjivosti).

JAR-FCL 2.330 E TRI(H) – Izdavanje ovlaštenja

(vidi JAR-FCL 2.250)

(vidi JAR-FCL 2.305)

(vidi JAR-FCL 2.310)

(vidi JAR-FCL 2.330 A do 2.330 D)

(vidi JAR-FCL 2.330 F)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.305)

(vidi Dodatke 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E)

(a) Za kandidat za prvo TRI(H) ovlaštenje :

(1) koji udovoljava uvjetima iz JAR-FCL 2.305, 2.310 i 2.330 A do 2.330 D; ili

(2) kojemu je izdana posebna autorizacija u skladu sa Dodatkom 1 JAR-FCL 2.305, zadovoljava kriterije po članku JAR-FCL 2.330 F i imatelj je JAR-FCL dozvole.

Smatrat će se da je ispunio zahtjev za stjecanje ovlaštenja TRI(H) ovlaštenja. Smatra se da imatelj važećeg FI(H) ovlaštenja udovoljava uvjetima za TRI(H) na određenom tipu jednopilotnog helikoptera.

(b) Prije nego se privilegije prošire na drugi tip helikoptera, imatelj će obaviti prihvatljivu količinu TRI osposobljavanje na primjenjivom tipu helikoptera ili FSTD, a u svrhu dokazivanja sposobnosti osposobljavanja pilota do nivoa potrebnog za izdavanje ovlaštenja za tip, uključujući pretpoletne i upute poslije leta te teorijsko osposobljavanje sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E TRI(H) određenom od strane nadležnog tijela za tu svrhu (sekcije se biraju prema primjenjivosti).

(c) Prije nego su privilegije proširene sa jednopilotnog na višepilotni helikopter istog tipa, imatelj će udovoljiti uvjetima JAR-FCL 2.250, te će imati najmanje 100 sati na tom višepilotnom helikopteru. Kandidat za prvo TRI(H) ovlaštenje na višepilotnom višemotornom helikopteru, mora udovoljiti uvjetima iskustva iz JAR-FCL 2.330 B, osim što se zahtjev od 350 sati na višepilotnom helikopteru smatra udovoljenim ako kandidat ima 100 sati na višepilotnom helikopteru istog tipa.

JAR-FCL 2.330 F Produžavanje valjanosti i obnavljanje

(vidi JAR-FCL 2.330 D )

(vidi AMC FCL 2.320 G (a)(2))

(a) Za produžavanje TRI(H) ovlaštenja, imatelj treba imati važeće FI(H) ovlaštenje na odgovarajućem tipu, ili zadovoljiti 2 od sljedeća 3 uvjeta:

(1) imati najmanje 50 sati letačkih instrukcija na helikopterima ili FSTD kao FI , TRI,SFI , STI ili IRI ili kao Ispitivač za vrijeme valjanosti ovlaštenja , od kojih najmanje 15 sati mora biti u 12 mjeseci koji prethode datumu isteka TRI ovlaštenja.

(2) uspješno provesti osposobljavanje za osvježenje znanja odobreno od strane nadležnog tijela (vidi AMC FCL 2.320 G (a)(2) ), unutar valjanosti ovlaštenja.

(3) položiti provjeru stručnosti iz određenih sekcija iz JAR-FCL 2.330 D sa TRI(H) određenim od strane nadležnog tijela za tu svrhu.

(b) Za prvo produženje i barem za svako drugo produženje, TRI(H) mora proći procjenu datu u JAR-FCL 2.330 D.

(c) Procjena u skladu JAR-FCL 2.330 D na tipu helikoptera će produžiti valjanost TRI(H) ovlaštenja za sve druge tipove za koje se posjeduje TRI(H) ovlaštenje. Ako se valjanost TRI(H) ovlaštenja produžuje na osnovi važećeg FI(H) ovlaštenja, valjanost TRI(H) ovlaštenja će biti do datuma isteka FI(H) ovlaštenja.

(d) Ako je ovlaštenje isteklo, kandidat treba udovoljiti uvjetima iz (a)(2) i (a)(3) navedenim gore, ili imati važeće FI(H) ovlaštenje na tipu, unutar 12 mjeseci prije obnavljanja. Ako se valjanost TRI(H) ovlaštenja obnavlja na osnovi važećeg FI(H), valjanost TRI(H) ovlaštenja će biti do datuma isteka FI(H) ovlaštenja.

JAR-FCL 2.340 A IRI(H) – Privilegije

Privilegije imatelja IRI(H) ovlaštenja su ograničena na osposobljavanje imatelja dozvole letenja za stjecanje, produžavanje i obnavljanje valjanosti IR(H).

JAR-FCL 2.340 B IRI(H) – Preduvjeti i zahtjevi

(vidi JAR-FCL 2.31)

Prije nego mu se dozvoli započeti odobreno osposobljavanje za IRI(H) ovlaštenje kandidat mora:

(a) biti imatelj važećeg IR(H) ovlaštenja na određenom tipu;

(b) biti imatelj važećeg TRI(H) ovlaštenja na određenom tipu

(c) imati najmanje 500 sati letenja u IFR uvjetima od kojih 250 sati treba biti na helikopterima;

(d) zadovoljiti ulazne uvjete iz JAR-FCL 2.310

JAR-FCL 2.340 C IRI(H) – Osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.340 C)

(vidi AMC FCL 2.340 C)

Kandidat za prvo izdavanje IRI(H) ovlaštenja će uspješno završiti odobreni tečaj IR(H) osposobljavanja u ovlaštenoj FTO (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.340 C i AMC FCL 2.340 C) koje se sastoji od teorijskog osposobljavanja i 10 sati osposobljavanja na helikopteru ili FSTD.

JAR-FCL 2.340 D IRI(H) – Provjera praktične osposobljenosti

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.330 E)

Kandidat treba položiti provjeru praktične osposobljenosti propisanu u Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E (određene sekcije) sa FIE(H) autoriziranim od strane nadležnog tjela u tu svrhu.

JAR-FCL 2.340 E IRI(H) – Izdavanje ovlaštenja

(vidi JAR-FCL 2.340 A do 2.340 D )

(vidi JAR-FCL 2.340 F)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.305 )

Kandidat za IRI(H) ovlaštenje;

(a) koji zadovoljava uvjete iz JAR-FCL 2.340 A do 2.340 D; ili

(b)kojemu je izdana posebna autorizacija u skladu sa Dodatkom 1 JAR-FCL 2.305, i posjeduje JAR-FCL dozvolu, zadovoljava zahtjeve za izdavanje IR(H) ovlaštenja.

JAR-FCL 2.340 F IRI(H) – Produžavanje valjanosti i obnavljanje

(vidi Dodatak 1 i JAR-FCL 2.320 E)

(vidi AMC FCL 2.320 (a)(2))

a) Za produžavanje IRI(H) ovlaštenja, imatelj treba zadovoljiti 2 od sljedeća 3 uvjeta:

(1) imati najmanje 50 sati letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje na helikopterima ili FSTD kao FI, TRI, SFI, STI ili IRI ili kao ispitivač za vrijeme valjanosti ovlaštenja, od kojih najmanje 15 sati letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje mora biti u 12 mjeseci koji prethode datumu isteka IRI ovlaštenja.

(2) uspješno završiti osposobljavanje za osvježenje znanja odobreno od strane nadležnog tijela(vidi AMC FCL 2.320 G (a)(2) ), unutar valjanosti ovlaštenja.

(3) položiti, kao provjeru stručnosti, provjeru praktične osposobljenosti z Dodatka 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka IRI ovlaštenja.

(b) Za prvo produženje i barem za svako drugo produženje, IRI(H) će položiti provjeru stručnosti iz Dodatka 1 i 2 JAR-FCL 2-320 E, kao jedan od dva uvjeta iz JAR-FCL 2.340 F (a).

(c) Ako je ovlaštenje isteklo, kandidat mora udovoljiti uvjetima iz (a)(2) i (a)(3) navedenim gore, unutar 12 mjeseci prije obnavljanja.

(d) IRI (H) provjera stručnosti u skladu sa Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E na tipu će produžiti valjanost IRI(H) ovlaštenja za sve druge tipove za koje se posjeduje IRI(H) ovlaštenje.

JAR-FCL 2.350 A SFI(H) – Privilegije

(vidi JAR-FCL 2.261 (d))

Privilegije imatelja SFI(H) ovlaštenja su osposobljavanje na simulatoru letenja za stjecanje ovlaštenja za tip helikoptera i osposobljavanje potrebno za rad u višečlanoj posadi (vidi JAR-FCL 2.261(d)).

JAR-FCL 2.350 B SFI(H) – Preduvjeti i zahtjevi

(vidi JAR-FCL 2.310)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295 )

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.330 C)

Kandidat za SFI(H) ovlaštenje mora:

(a) posjedovati (ili je posjedovao) dozvolu profesionalnog pilota helikoptera izdanu od države članice JAA ili dozvolu profesionalnog pilota koja nije izdana sukladno JAR-FCL, koja je prihvatljiva nadležnom tijelu;

(b) imati najmanje 1000 sati naleta kao pilot na helikopterima, od čega najmanje 350 sati kao pilot na helikopteru s višečlanom posadom;

(c) imati završeno odobreno TRI(H) osposobljavanje (Vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.330 C);

(d) u roku od 12 mjeseci koji prethode prijavi uspješno obaviti provjeru stručnosti, a kako je navedeno u Dodatku 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295, na simulatoru prihvatljivog tipa helikoptera;

(e) tijekom 12 mjeseci koji prethode prijavi odletjeti najmanje 1 sat kao promatrač u pilotskoj kabini na određenom ili sličnom tipu helikoptera, a koji je prihvatljiv nadležnom tijelu.

(f) Zadovoljiti ulazne uvjete iz JAR-FCL 2.350 F(a) .

JAR-FCL 2.350 C SFI(H) – Osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.330 C)

(a) Kandidat će završiti na simulatorski dio odobrenog tečaja osposobljavanja za ovlaštenje za tip za prihvatljivi tip helikoptera u odobrenoj FTO ili TRTO, a sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 2.330 C; i

(b) Kandidat će provesti u sklopu cjelovitog osposobljavanja na tipu najmanje 3 sata praktičnog osposobljavanja, obnašajući dužnost SFI(H) na određenom tipu helikoptera pod nadzorom i na zadovoljstvo TRI(H) ovlaštenog za tu priliku od nadležnog tijela.

JAR-FCL 2.350 D SFI(H) – Procjena sposobnosti

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.320 E)

Kandidat za prvo SFI(H) odobrenje će pokazati TRI(H), određenom od strane nadležnog tijela za tu svrhu, sposobnost osposobljavanja pilota do nivoa potrebnog za izdavanje ovlaštenja za tip, uključujući pretpoletne i upute poslije leta te teorijsko osposobljavanje sukladno Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 2.320 C i 2.320 E (sekcije se biraju prema primjenjivosti).

JAR-FCL 2.350 E SFI(H) – Izdavanje odobrenja

(vidi JAR-FCL 2.340 F)

(vidi JAR-FCL 2.350 B do 2.350 E)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.305)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.330 C)

(a) Za kandidata za prvo SFI(H) ovlaštenje:

(1) koji udovoljava uvjetima iz JAR-FCL 2.350 B do JAR-FCL 2.350 E, ili

(2) kojemu je izdana posebna autorizacija u skladu sa Dodatkom 1 JAR-FCL 2.305, udovoljava uvjetima iz JAR-FCL 2.340 F i imatelj je JAR-FCL dozvole

smatra se da udovoljava uvjetima za izdavanje SFI(H) odobrenja.

(b) Prije nego se privilegije prošire na drugi tip helikoptera, imatelj će:

(1) završeno odobreno TRI(H) osposobljavanje (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.330 C);

(2) odletjeti tijekom 12 mjeseci koji prethode prijavi najmanje 1 sat kao promatrač u pilotskoj kabini na određenom ili sličnom tipu helikoptera, koji je prihvatljiv nadležnom tijelu.

(3) uspješno obaviti provjeru stručnosti u roku od 12 mjeseci koji prethode prijavi, a kako je navedeno u Dodatku 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295, na simulatoru prihvatljivog tipa helikoptera;

(4) Kandidat će provesti u sklopu cjelovitog osposobljavanja na tipu najmanje 3 sata praktičnog osposobljavanja, obnašajući dužnost SFI(H) na određenom tipu helikoptera pod nadzorom i na zadovoljstvo TRI(H) ovlaštenog za tu priliku od nadležnog tijela.

JAR-FCL 2.350 F SFI (H) – Produžavanje i obnavljanje

(vidi JAR-FCL 2.350 D)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E )

(vidi AMC FCL 2.320(a)(2))

(a) Za produžavanje valjanosti odobrenja SFI(H), kandidat mora zadovoljiti 2 od 3 sljedeća navedena uvjeta:

(1) imati najmanje 50 sati letačkog osposobljavanja na FSTD kao FI, TRI, SFI, STI ili IRI ili kao SFE(H) za vrijeme valjanosti ovlaštenja, od kojih najmanje 15 sati letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje mora biti u 12 mjeseci koji prethode datumu isteka SFI ovlaštenja.

(2) uspješno završiti osposobljavanje za osvježenje znanja odobreno od strane nadležnog tijela(vidi AMC FCL 2.320 G (a)(2) ), unutar valjanosti ovlaštenja.

(3) položiti, kao provjeru stručnosti, provjeru praktične osposobljenosti iz Dodatka 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka SFI ovlaštenja.

(b) Za prvo produženje i barem za svako drugo produženje, SFI će položiti procjenu danu u JAR-FCL 2.350 D kao jedan od dva uvjeta koji moraju biti ispunjeni sukladno sa JAR-FCL 2.350 F (a).

(c) Ako je ovlaštenje isteklo, kandidat mora udovoljiti uvjetima iz (a)(2) i (a)(3) navedenim gore, unutar 12 mjeseci prije obnavljanja.

JAR-FCL 2.360 A STI(H) Privilegije

(vidi JAR-FCL 2.350 F (a)(3))

Privilegije imatelja STI(H) odobrenja su da provodi osposobljavanje na uređajima na zemlji na jednopilotnim helikopterima, za;

(a) prvo izdavanje dozvole ili noćnog ovlaštenja, ako je ili je bio imatelj FI(H) ovlaštenja;

(b) prvo izdavanje, produžavanje ili obnavljanje IR ovlaštenja, ako je ili je bio imatelj IRI(H) ovlaštenja;

(c) prvo izdavanje, produžavanje ili obnavljanje ovlaštenja za tip, ako je ili je bio imatelj TRI(H) ovlaštenja ili udovoljava uvjetima JAR-FCL 2.350 F (a)(3).

JAR-FCL 2.360 B STI(H) – Zahtjevi

(vidi JAR-FCL 2.310)

(vidi Dodatak 3 JAR-FCL 2.240)

Kandidat za STI(H) odobrenje će :

(a) Imati ili je imao unutar prethodne 3 godine profesionalnu dozvolu, koja je sadržavala instruktorsko ovlaštenje ili posebno odobrenje, a koje je prikladno osposobljavanju koje se namjerava provoditi, ili dozvolu države nečlanice JAA prihvatljivu nadležnom tijelu;

(b) Završiti najmanje 3 sata osposobljavanja na FSTD-u koje se odnosi na privilegije imatelja STI(H);

(c) uspješno obaviti provjeru stručnosti u roku od 12 mjeseci koji prethode prijavi, a kako je navedeno u Dodatku 3 JAR-FCL 2.240 na FSTD prihvatljivog tipa helikoptera za obavljanje osposobljavanja.

(d) odletjeti tijekom 12 mjeseci koji prethode prijavi najmanje 1 sat kao promatrač u pilotskoj kabini na određenom ili sličnom tipu helikoptera, koji je prihvatljiv nadležnom tijelu.

(e) Udovoljiti ulaznim uvjetima iz JAR-FCL 2.310.

JAR-FCL 2.360 C STI(H) – Osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.330 C)

(a) Kandidat će završiti simulatorski dio primjenjivog tečaja osposobljavanja u odobrenoj FTO ili TRTO, a sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 2.330 C; i

(b) Kandidat će provesti u sklopu cjelovitog osposobljavanja na tipu barem jednu simulatorsku sekciju u trajanju od barem 3 sata praktičnog osposobljavanja, obnašajući dužnost STI(H) na primjenjivom tipu helikoptera.

JAR-FCL 2.360 D STI(H) – Procjena sposobnosti

(vidi JAR-FCL 2.360A)

Kandidat za prvo STI(H) odobrenje će pokazati FIE(H) sposobnost osposobljavanja u skladu sa privilegijama iz JAR-FCL 2.360 A.

JAR-FCL 2.360 E STI(H) – Izdavanje odobrenja

(vidi JAR-FCL 2.360A do 2.360D)

(vidi JAR-FCL 2.360 F)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.240 & 2.295)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.305)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.330 C)

(a) Za kandidata za prvo STI(H) odobrenja

(1) koji udovoljava uvjetima iz JAR-FCL 2.360A do JAR-FCL 2.360D, ili

(2) kojemu je izdano posebno odobrenje sukladno sa Dodatku 1 JAR-FCL 2.305, zadovoljava zahtjeve iz JAR-FCL 2.360 F i posjeduje JAR-FCL dozvolu

smatra se da udovoljava uvjetima za izdavanje STI(H) odobrenja.

(b) Ako će se privilegije ovlaštenja proširivati na drugi tip helikopterskog FSTD , kandidat će :

Kandidat za prvo STI(H) odobrenje

(1) završiti odobreno tečaj osposobljavanja za STI(H) (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.330 C);

(2) uspješno obaviti provjeru stručnosti u roku od 12 mjeseci koji prethode prijavi, sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295, na simulatoru prihvatljivog tipa helikoptera;

(3) Kandidat će provesti u sklopu cjelovitog osposobljavanja na tipu barem jednu FSTD sekciju u trajanju od barem 3 sata praktičnog osposobljavanja, obnašajući dužnost STI(H) na određenom tipu helikoptera pod nadzorom i na zadovoljstvo FIE(H).

JAR-FCL 2.360F STI(H) – Produžavanje i obnavljanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.240)

Za produžavanje valjanosti STI (H) odobrenja unutar 12 mjeseci prije isteka valjanosti, kandidat će:

(a) odraditi barem 3 sata osposobljavanja na FSTD, koje je dio cjelovitog CPL, IR ili osposobljavanja za tip, i

(b) obaviti prihvatljivu provjeru stručnosti sa sekcijama iz Dodatka 3 JAR-FCL 2.240 za određeni tip helikoptera na FSTD na kojemu se inače vrši osposobljavanje

Ako je odobrenje isteklo:

(c) obaviti barem 3 sata osposobljavanja za osvježenje znanja na FSTD

(d) odraditi barem 3 sata osposobljavanja na FSTD, koje je dio cjelovitog CPL, IR ili osposobljavanja za tip pod nadzorom i na zadovoljstvo ispitivača ovlaštenog za tu priliku od nadležnog tijela.

(e) obaviti prihvatljivu provjeru stručnosti sa sekcijama iz Dodatka 3 JAR-FCL 2.240 za određeni tip helikoptera na FSTD na kojemu se inače vrši osposobljavanje

JAR-FCL 2.375 Namjerno ostavljeno prazno

JAR-FCL 2.380 Namjerno ostavljeno prazno

JAR-FCL 2.385 Namjerno ostavljeno prazno

Dodatak 1 JAR-FCL 2.305

Zahtjevi za posebno ovlaštenje instruktora koji nema JAR-FCL dozvolu, a želi školovati u FTO-u ili TRTO-u izvan države članice JAA

(vidi JAR-FCL 2.305 (a) (2) (iii))

1. a) Instruktori koji žele školovati za JAR-FCL dozvolu, uključujući IR ovlaštenje, trebaju:

(i) biti imatelji barem CPL i ovlaštenja izdanih u skladu s ICAO Annex 1, a zahtijevana od strane države nečlanice JAA ako žele školovati na zrakoplovima registriranim u toj državi;

(ii) imati minimalno 500 sati naleta kao pilot helikoptera, od kojih minimalno 200 sati kao instruktor (ako želi školovati za CPL, 200 sati kao CPL instruktor), i mora zadovoljiti zahtjeve iskustva iz JAR-FCL 2.320C(a), (b), (c), (d) i/ili (e);

(iii) završiti odobreni tečaj teorijskog i letačkog osposobljavanja u skladu sa JAR-FCL. Tečaj može biti prilagođavan podložno je odobrenju nadležnog tijela, na takav način da se u obzir uzme prijašnje osposobljavanje i iskustvo kandidata, ali se mora sastojati od minimalno 30 sati osposobljavanja na zemlji i 15 sati letačkog osposobljavanja sa instruktorom koji je imatelj JAR-FCL dozvolu i ovlaštenje u skladu sa JAR-FCL 2.320C;

(iv) položiti provjeru praktične osposobljenosti iz JAR-FCL 2.320E;

(v) period valjanosti ovlaštenja će odrediti zrakoplovne vlasti, ali ne preko 3 godine;

(vi) produžavanje ili obnavljanje valjanosti ovlaštenja izdanog u skladu s točkama (i)-(iv) će biti u skladu s JAR-FCL 2.320G.

b) Ograničenja ovlaštenja:

(i) nema osposobljavanja za izdavanje bilo kojeg instruktorskog ovlaštenja

(ii) nije dozvoljeno osposobljavanje unutar države članice JAA;

(iii) dozvoljeno je osposobljavanje studenata koji imaju dovoljno znanja jezika na kojem se osposobljavanje vrši;

(iv) na one dijelove integriranog ATP tečaja za koje instruktor pokaže odgovarajuće iskustvo namijenjenom osposobljavanju sukladno sa točkom 1 (a)(ii);

(v) nema MCC osposobljavanja prema Dodatku 1 JAR-FCL 2.261(d) i AMC FCL 2.261(d).

2. a) Instruktori koji žele školovati za JAR-FCL ovlaštenje za tip trebaju:

(i) imati minimalnu dozvolu i ovlaštenja izdana u skladu s ICAO Annex 1, a zahtijevana od strane države nečlanice JAA ako žele školovati na zrakoplovima registriranim u toj državi;

(ii) Zadovoljiti zahtjeve iskustva iz JAR-FCL 2.330B(a) i (d) ako žele djelovati kao TRI(H) ili JAR-FCL 2.350B (a) (3) i (7) za SFI(H);

(iii) Imati kao TRI(H) (ili slično) minimalno 100 sati na helikopteru ili simulatoru;

(iv) Period valjanosti ovlaštenja će odrediti zrakoplovne vlasti, ali ne preko 3 godine;

(v) Zadovoljiti uvjete za produženje u skladu sa JAR-FCL 2.330F za TRI(H) ili JAR-FCL 2.350F za SFI(H).

b) Ograničenja ovlaštenja:

(i) nema osposobljavanja za izdavanje bilo kojeg instruktorskog ovlaštenja;

(ii) nije dozvoljeno osposobljavanje unutar države članice JAA;

(iii) dozvoljeno je osposobljavanje studenata koji imaju dovoljno znanja jezika na kojem se osposobljavanje vrši;

(iv) nema MCC osposobljavanja prema Dodatku 1 JAR-FCL 2.261(d) i AMC FCL 2.261(d).

Dodatak 1 JAR-FCL 2.320D

Tečaj za instruktora letenja (FI(H))

(vidi JAR-FCL 2.320D)

(vidi AMC FCL 2.320D)

CILJ TEČAJA

1. Svrha tečaja je osposobiti imatelja helikopterske dozvole do razine potrebne za izdavanje FI(H) ovlaštenja, a za to je potrebno:

a. obnoviti tehničko znanje kandidata

b. osposobiti kandidata predavanjima na zemlji i vježbama u zraku

c. uvjeriti se da kandidat raspolaže dovoljnom kvalitetom znanja i vještina i

d. naučiti kandidata osnove osposobljavanja i kako ih primijeniti na PPL(H) nivou.

2. Uz iznimku predmeta «Poučavanje i učenje» detalji ostalih predmeta iz programa letačkog i osposobljavanja na zemlji su isti kao u programu za PPL(H) i kandidat ih mora znati.

3. Na FI(H) tečaju se posebno treba obratiti pažnja na ulogu pojedinca u odnosu na međudjelovanje (ljudski faktor) na relaciji čovjek-stroj i na važnost teorijskog znanja. Posebna pozornost se treba obratiti na sposobnost kandidatove procjene i razumijevanja ljudi, njihovog ponašanja i nivoa znanja.

4. Za vrijeme tečaja kandidate treba upozoriti na njihov pristup koji je važan za sigurnost letenja. Unaprijediti sigurnost je jedan od osnovnih ciljeva tečaja. Na tečaju je bitno dati kandidatu znanja, vještine i stavove koji su potrebni za izvršavanje uloge instruktora.

5. Nakon uspješnog završetka i finalnog ispita, kandidatu može biti izdano FI(H) ovlaštenje.

POUČAVANJE I UČENJE

6. Nastavni plan propisan je u AMC FCL 2.320D, dio 1. Odobreni teorijski FI(H) tečaj treba sadržavati minimalno 125 sati, uključujući testiranja. Pilotu koji je ili je bio imatelj FI(A) ovlaštenje priznaje se 75 sati od 125 sati od «Poučavanje i učenje dio 1» dijela FI(H) tečaja.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

7. Nastavni plan letačkog osposobljavanja propisan je u AMC FCL 2.320D, dio 2. Odobreni FI(H) tečaj se treba sastojati od minimalno 30 sati letačkog osposobljavanja.

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

8. Nakon završetka tečaja, kandidat treba položiti provjeru praktične osposobljenosti sukladno Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 2.320D.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.320E i 2.345

Odredbe za provjeru praktične osposobljenosti, provjeru stručnosti i usmeni teorijski ispit kod stjecanja ovlaštenja instruktora (FI(H))

(vidi JAR-FCL 2.320E, 2.345, 2.355 i 2.395)

1. Provjera praktične osposobljenosti za ovlaštenje FI(H) propisana je u Dodatku 2 JAR-FCL 2.320E. Provjera sadrži usmeni teorijski ispit na zemlji, pretpoletne upute, poslijeletne upute i upute FI(H) tijekom leta te pokazivanje vještina na helikopteru za vrijeme provjere.

2. Kandidat za provjeru praktične osposobljenosti mora biti osposobljen na istom tipu helikoptera koji se koristi za provjeru. Helikopter koji se koristi za provjeru mora ispunjavati zahtjeve navedene u Dodatku 1a JAR-FCL 2.055, članak 25.

3. Prije pristupanja provjeri praktične osposobljenosti kandidat mora završiti zahtijevano osposobljavanje. FTO mora na zahtjev ispitivača dati na uvid zapise o osposobljavanju kandidata.

4. Sekcija 1, usmeni ispit teorijskog znanja pri provjeri praktične osposobljenosti podijeljen je u dva dijela:

(a) od kandidata se traži da u provjeri održi predavanje »učenicima«, od kojih jedan mora biti ispitivač. Provjera treba biti odabrana iz stavaka a do h Sekcije 1. Potrebno vrijeme za pripremu provjere mora s ispitivačem biti dogovoreno unaprijed. Kandidat može koristiti odgovarajuću literaturu. Vrijeme provjere ne treba biti dulje od 45 minuta.

(b) Kandidata ispitivač usmeno provjerava iz znanja navedenih u stavcima a do i Sekcije 1, te u »Poučavanju i učenju« navedenog u osposobljavanju za ovlaštenje za FI(H).

5. Sekcije 2, 3 i 7 su za ovlaštenje FI(H) za jednomotorni (SE) helikopter s jednim članom posade (SPHs). Ove sekcije sadrže vježbe za demonstraciju sposobnosti prenošenja znanja kao FI(H) (npr. instruktorovo pokazivanje vježbi), izabrane od ispitivača iz letačkoga programa osposobljavanja za ovlaštenje FI(H) (vidi AMC-FCL 2.320E). Od kandidata se zahtjeva prikaz sposobnosti za FI(H), uključujući predpoletne i poslijeletne upute te instrukcije u letu.

6. Sekcija 4 je namjerno prazna i može biti korištena za uključivanje drugih FI(H) prikaza osposobljavanja, prema odluci ispitivača i potvrdu kandidata prije provjere vještina.

7. Sekcija 5 sadrži dodatne prikaze instruktorskih vježbi za ovlaštenje FI(H) za višemotorne helikoptere (ME) SPH. Ako se traži ova sekcija, mora se koristiti višemotorni jednopilotni helikopter (ME SPH), simulator ili FNPT II. Ako se koristi simulator ili FNPT, on mora simulirati ME helikopter. Ova sekcija mora biti kompletirana sa sekcijom 2, 3 i 4 (ako je pogodno) te sekcijom 7.

8. Sekcija 6 namjerno je prazna. Ovaj dio uključit će dodatne prikaze instruktorskih vježbi za ovlaštenje FI(H), prema odluci ispitivača i potvrdu kandidata prije provjere praktične osposobljenosti, za ovlaštenje instruktora FI(H) za instrumentalno ovlaštenje (IR). Ovi prikazi bit će povezani sa zahtjevima osposobljavanja za stjecanje IR ovlaštenja.

9. Tijekom provjere praktične osposobljenosti kandidat će u helikopteru biti na sjedalu namijenjenom FI(H). Ispitivač ili drugi FI(H) mora se ponašati kao »učenik«. Kandidat mora objasniti odgovarajuće vježbe i pokazati odnos prema »učeniku«, gdje je moguće. Nakon toga »učenik« mora obaviti iste manevre uključujući tipične greške neiskusnog »učenika«. Od kandidata se očekuje da ispravlja greške usmeno i/ili intervencijom ako je to potrebno.

10. Sekcije 1 i 2 do 7 moraju biti obavljene tijekom šest mjeseci, ali sve sekcije bi trebale biti, gdje god je moguće, završene isti dan. Neuspjeh bilo koje vježbe iz sekcija 2, 3, i 4 (ako je uključuje) i 5/6 (ako odgovara) zahtjeva novu provjeru i ponavljanje svih vježbi. Zbog neuspjeha iz sekcije 1, ponovna provjera može se obaviti odvojeno.

11. Ispitivač može prekinuti provjeru u bilo kojem trenutku ako smatra da kandidatov prikaz vještina letenja ili osposobljavanje zahtijeva novu provjeru.

12. Ispitivač mora biti zapovjednik zrakoplova, osim u slučaju dogovora s ispitivačem da je za taj let drugi FI(H) instruktor određen kao zapovjednik zrakoplova. Odgovornost za let mora biti određena sukladno nacionalnim propisima.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.330 i 2.345 (nastavak)

13. Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i sekcija propisan u Dodatku 2 JAR-FCL 2.320E mora biti korišten u provjeri praktične osposobljenosti. Opseg i sadržaj zahtjeva za provjeru vještina može biti određen od nadležnog tijela (vidi IEM FCL 2.320E).

Dodatak 2 JAR-FCL 2.320E i 2.345

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti za ovlaštenje instruktora (FI(H)), usmeni teorijski ispit i provjera stručnosti

(vidi JAR-FCL 2.320E i 2.345)

(vidi IEM FCL 2.320E)

SEKCIJA 1

USMENI ISPIT IZ TEORIJE

a

Zrakoplovni propisi

b

Opće poznavanje zrakoplova

c

Planiranje i performanse zrakoplova

d

Ljudske sposobnosti i ograničenja

e

Meteorologija

f

Navigacija

g

Operativni postupci

h

Teorija letenja

i

Vođenje osposobljavanja

SEKCIJE 2 i 3 – ODABRANE GLAVNE VJEŽBE

SEKCIJA 2

PRETPOLETNE UPUTE

a

Vizualna prezentacija

b

Tehnička ispravnost

c

Jasnoća objašnjavanja

d

Jasnoća govora

e

Tehnika osposobljavanja

f

Uporaba modela i pomoćnih sredstava

g

Sudjelovanje učenika

SEKCIJA 3

LET

a

Dogovor o demonstracijskom letu

b

Usklađivanje predavanja i demonstracije

c

Ispravljanje grešaka

d

Upravljanje helikopterom

e

Tehnike obučavanja

f

Opće zrakoplovno ponašanje / sigurnost

g

Određivanje položaja i korištenje zračnog prostora

Dodatak 2 JAR-FCL 2.330 i 2.345 (nastavak)

SEKCIJA 4

OSTALE VJEŽBE

a

b

c

d

e

f

g

SEKCIJA 5

VJEŽBE NA VIŠEMOTORNOM HELIKOPTERU

a

1 Radnje poslije otkaza motora nakon polijetanja

b

1 Jednomotorni prilaz s produžavanjem

c

1 Jednomotorni prilaz i slijetanje

d

e

f

g

1 Ovi postupci će se rabiti prilikom provjere vještina za ovlaštenje instruktora letenja za tip višemotornih helikoptera s jednim članom posade.

Dodatak 2 JAR-FCL 2.330 i 2.345 (nastavak)

SEKCIJA 6

VJEŽBE INSTRUMENTALNOG LETENJA

a

b

c

d

e

f

g

SEKCIJA 7

UPUTE POSLIJE LETA

a

Vizualna prezentacija

b

Tehnička ispravnost

c

Jasnoća objašnjavanja

d

Jasnoća govora

e

Tehnika osposobljavanja

f

Upotreba modela i pomoćnih sredstava

g

Sudjelovanje učenika

Dodatak 1 JAR-FCL 2.330C

Tečaj za ovlaštenje instruktora na tipu helikoptera za, kako je primjenjivo, jednopilotne i višepilotne helikoptere, registrirane za VFR i IFR operacije(TRI(H))

(vidi JAR-FCL 2.330A)

(vidi JAR-FCL 2.330C)

(vidi JAR-FCL 2.330F)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.240 i 2.295)

(vidi Dodatak 3 JAR-FCL 2.240)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.261 (a))

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.320E)

1. Svrha TRI(H) tečaja je osposobiti imatelja helikopterske dozvole do nivoa potrebnog za izdavanje TRI(H) ovlaštenja. Tečaj će biti organiziran na način da osposobi kandidata za vršenje tehničkog, teorijskog te letačkog osposobljavanja i na zemaljskim uređajima za bilo koji jednopilotni ili višepilotni helikopter za koji je kandidat osposobljen (vidi JAR-FCL 2.330A).

2. Na TRI(H) tečaju se posebno treba obratiti pažnja na ulogu pojedinca u odnosu na međudjelovanje (ljudski faktor) na relaciji čovjek-stroj i na važnost CRM-a. Posebna pozornost se treba obratiti na sposobnost kandidatove procjene i razumijevanja ljudi, njihovog ponašanja i nivoa znanja.

3. Za vrijeme tečaja kandidate treba upozoriti na njihov pristup koji je važan za sigurnost letenja. Jedan od osnovnih ciljeva tečaja jest unaprijediti sigurnost. Na tečaju je bitno dati kandidatu znanja, vještine i stavove koji su potrebni za izvršavanje uloge instruktora.

4. TRI (H) tečaj se sastoji od 3 dijela:

(a) Dio 1 »Poučavanje i učenje«. Detaljan program je dat u AMC 2.320D i sastoji se od najmanje 25 sati. Pilotu koji ima ili je imao dolje navedena ovlaštenja se priznaje »Poučavanje i učenje«

FI(H), IRI(H), SFI(H), STI(H)

FI(A), CRI(A), TRI (A), SFI(A), STI(A)

(b) Dio 2 Tehničko osposobljavanje. Teorijsko tehničko osposobljavanje se sastoji od najmanje 10 sati koji uključuju obnovu tehničkog znanja, pripremu predavanja te razvoj vještina za predavanje u učionici koje će omogućiti TRI da održi predavanja iz tehničkog dijela danog u Dodatku 1 JAR-FCL 2.261(a). Ako se radi o TRI ovlaštenju za višepilotne helikoptere, posebna pažnja će se dati MCC.

(c) Dio 3 Letačko osposobljavanje. Količina letačkog osposobljavanja ovisi o kompleksnosti tipa helikoptera. Najmanje 5 sati za jednopilotne helikoptere te najmanje 10 sati za višepilotne višemotorne helikoptere. Isti broj sati će se iskoristiti za osposobljavanje i uvježbavanje pretpoletnih uputa i uputa poslije leta. Svrha osposobljavanja u zraku je da kandidat dokaže da je sposoban izvršavati i podučavati vježbe u zraku učinkovito i sigurno, a u zavisnosti od tipa helikoptera na kojem želi vršiti osposobljavanje. Sadržaj programa osposobljavanja će pokriti vježbe koje se odnose na određeni tip helikoptera kao što je navedeno u Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 2.240 i 2.295 ili Dodatku 3 JAR-FCL 2.240.

(d) Ako se traži TRI ovlaštenje i za produžavanje IR ovlaštenja, tada kandidat mora imati važeće IR(H) ovlaštenje.

PROCJENA TRI(H)

5. Procjena TRI će se bazirati na određenim sekcijama FI(H) provjere stručne osposobljenosti (vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.320E) npr. prijeletne upute, letački zadaci, poslijeletne upute i pitanja o sustavima zrakoplova. Konačnu procjenu će napraviti TRI(H) određen u tu svrhu od strane nadležnog tijela.

PRODUŽAVANJE I OBNAVLJANJE

6. Za produžavanje ili obnavljanje valjanosti TRI(H) ovlaštenja kandidat će udovoljiti uvjetima propisanima u JAR-FCL 2.330F. TRI procjena na jednomotornom tipu helikoptera će produžiti TRI ovlaštenje na drugim jednomotornim helikopterima za koje je kandidat bio imatelj TRI ovlaštenja. TRI ovlaštenje za višemotorne helikoptere će produžiti TRI ovlaštenje za druge višemotorne helikoptere za koje je kandidat bio imatelj TRI ovlaštenja.

TEČAJ ZA DODATNE TIPOVE HELIKOPTERA

7. TRI koji želi proširiti ovlaštenje na druge tipove helikoptera, će napraviti prikladno tehničko osposobljavanje za određeni tip helikoptera i najmanje 2 sata letačkog osposobljavanja te proći, kao provjeru stručnosti, određene sekcije procjene iz JAR-FCL 2.330D sa TRI(H).

Dodatak 1 JAR-FCL 2.340C

Tečaj za ovlaštenje instruktora za instrumentalno ovlaštenje (IRI(H))

(vidi JAR-FCL 2.340F)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.205)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.320E)

(vidi AMC FCL 2.340C)

(vidi AMC FCL 2.340 D)

OPĆI CILJEVI OSPOSOBLJAVANJA

1. Svrha IRI(H) osposobljavanja je osposobiti kandidata do razine stručnosti potrebne za izdavanje IRI(H) ovlaštenja.

2. Osposobljavanje je organizirano da:

(a) osigura kandidatu prikladno osposobljavanje za provođenje teorijskog te letačkog (u zraku i na uređajima na zemlji) osposobljavanja u svrhu stjecanja instrumentalnog ovlaštenja na helikopteru, a u skladu sa programom iz Dodatka 1 JAR-FCL 2.205;

(b) obnovi i nadopuni teorijsko znanje instruktora;

(c) osigura da je znanje instrumentalnog letenja na visokom nivou.

3. Na IRI(H) tečaju se posebno treba obratiti pažnja na ulogu pojedinca u odnosu na međudjelovanje (ljudski faktor) na relaciji čovjek-stroj i na važnost teorijskog znanja. Posebna pozornost se treba obratiti na sposobnost kandidatove procjene i razumijevanja ljudi, njihovog ponašanja i nivoa znanja.

4. Za vrijeme tečaja kandidate treba upozoriti na njihov pristup koji je važan za sigurnost letenja. Unaprijediti sigurnost je jedan od osnovnih ciljeva tečaja. Na tečaju je bitno dati kandidatu znanja, vještine i stavove koji su potrebni za izvršavanje uloge IRI(H).

IRI(H) STRUKTURA OSPOSOBLJAVANJA

5. IRI(H) sa sastoji od tri dijela:

(a) Dio 1 »Poučavanje i učenje« Program je propisan u AMC FCL 2.320D. Odobreni IRI(H) tečaj (poučavanje i učenje) se treba sastojati od minimalno 25 sati. Pilotima koji imaju ili su imali jedno od sljedećih ovlaštenja se priznaje tečaj Poučavanje i učenje za IRI(H):

FI(H), TRI(H), SFI(H), STI(H);

FI(A), CRI(A), TRI(A) i IRI(A) ,SFI(A), STI(A);

(b) Dio 2 »Teorija instrumentalnog letenja«, sastoji se od najmanje 10 sati, u što je uključeno obnova teorije, planiranje i priprema predavanja te razvoj vještina predavanja u učionici, a u svrhu osposobljavanja IRI(H) instruktora za provođenje programa iz AMC FCL 2.340C.

(c) Dio 3 Letačko osposobljavanje. Odobreni IRI(H) tečaj se treba sastojati od minimalno 10 sati osposobljavanja na helikopteru, simulatoru, FTD 2/3 ili FPNT II. Isti broj sati će se iskoristiti za osposobljavanje i uvježbavanje pretpoletnih uputa i uputa poslije leta. Svrha letačkog osposobljavanja je da kandidat dokaže da je sposoban izvršavati i podučavati vježbe u zraku učinkovito i sigurno. Sadržaj programa osposobljavanja je naveden u AMC FCL 2.340C.

IRI (H) PROVJERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

6. IRI(H) Provjera stručne osposobljenosti će biti bazirana na određenim sekcijama provjere stručne osposobljenosti za stjecanje FI ovlaštenja (vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 2.320 E) npr. npr. prijeletne upute, letački zadaci (uključujući i dodatne vježbe), poslijeletne upute i pitanja o IFR procedurama. FIE(H) će napraviti provjeru stručne osposobljenosti.

PRODUŽAVANJE I OBNAVLJANJE

7. Za produžavanje ili obnavljanje valjanosti IRI(H) ovlaštenja, kandidat će zadovoljiti zahtjeve JAR-FCL 2.340F. IRI(H) provjera na jednom tipu helikoptera će produžiti ovlaštenja na drugim tipovima za koje je kandidat posjedovao IRI(H) ovlaštenje.

PODODJELJAK I – ISPITIVAČI (Helikopter)

JAR-FCL 2.420 Ispitivači – Svrhe

(a) Ispitivači se dijele u 5 kategorija:

(1) Ispitivač u letu – (FE(H)),

(2) Ispitivač za ovlaštenje za tip – (TRE(H)),

(3) Ispitivač za ovlaštenje za instrumentalno letenje – (IRE(H)),

(4) Ispitivač instruktora leta – (FIE(H)),

(5) Ispitivač na simulatoru – (SFE(H)).

(b) Višestruke uloge ispitivača. Ako imaju kvalifikacije i udovoljavaju zahtjevima navedenim u ovom Pododjeljku kao i potrebno iskustvo za pojedina ovlaštenja, ispitivači nisu ograničeni samo na jedno ovlaštenje kao FE(H), TRE(H), IRE(H), FIE(H).

JAR-FCL 2.425 Ispitivači – općenito

(vidi JAR-FCL 2.030(a))

(vidi AMC FCL 2.425)

(vidi IEM FCL 2.425)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.425)

(a) Preduvjeti. Ispitivač neće provoditi testiranja ili provjere za izdavanje, produžavanje ili obnavljanje valjanosti bilo koje dozvole ili ovlaštenja, dok ne posjeduje:

(1) dozvolu i ovlaštenje najmanje jednako dozvoli i ovlasti za koje su ovlašteni provoditi provjeru stručnosti ili provjeru praktične osposobljenosti i ukoliko nije drugačije propisano, imati pravo osposobljavanja za stjecanje tih dozvola i ovlaštenja;

(2) ovlaštenje (kvalifikaciju) za obnašanje dužnosti zapovjednika zrakoplova tijekom provjere stručnosti ili provjere praktične osposobljenosti, ukoliko nije drukčije određeno te trebaju zadovoljiti uvjete iskustva propisane u JAR–FCL 2.435 do 2.460.

(b) Gdje nema kvalificiranih ispitivača, a po odluci nadležnog tijela, ispitivači/inspektori se mogu ovlastiti bez odgovarajućih ovlaštenja za instruktora/tip/klasu kao što je navedeno.

(c) Upis u dozvolu. U dozvolu gdje ispitivač može upisivati produženja ovlaštenja, ispitivač će:

(1) upisati sljedeće detalje: ovlaštenja, datum provjere, rok valjanosti do, broj ovlaštenja i potpis;

(2) proslijediti original obrasca provjere vještina nadležnom tijelu, a jednu kopiju odložiti u osobnu dokumentaciju

(3) u slučaju produženja ovlaštenja za tip helikoptera u skladu sa JAR-FCL 2.245(b)(2),(b)(3) i (b)(4), će upisati datume za sve tipove koji su pokriveni tom provjerom.

(d) Period valjanosti: Valjanost ovlaštenja ispitivača vrijedi najviše tri godine. Produžavanje valjanosti ovlaštenja ispitivača podložno je odluci nadležnog tijela i sukladno s Dodatkom 1 JAR-FCL 2.425.

(e) Usklađivanje s JAR-om. Ispitivači će biti ovlašteni sukladno JAR-FCL 2.030(a). Ispitivač mora udovoljavati odgovarajućim standardima za ispitivača koje je odredilo ili odobrilo nadležno tijelo (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 2.425, AMC FCL 2.425 i IEM FCL 2.425).

(f) Provjera sposobnosti za ispitivača. Nakon udovoljenja uvjetima propisanim u JAR-FCL 2.425(e), kandidat za ovlaštenje ispitivača treba obaviti barem jednu provjeru kao ispitivač, uključujući prijeletne upute, provjeru praktične osposobljenosti, procjenu kandidata čija se provjera provodi, poslijeletne upute i zabilješke/dokumentaciju. Takvu provjeru sposobnosti za ispitivača nadgledat će inspektor ili stariji ispitivač posebno ovlašten od nadležnog tijela u tu svrhu.

(g) Ponovno izdavanje odobrenja:

(1) Sva odobrenja ispitivača vrijede tri godine u zavisnosti od mjeseca izdavanja.Ako je odobrenje produženo unutar zadnjih 12 mjeseci valjanosti provjere za ispitivača, tada će se odobrenje produžiti na rok od 3 godine od datuma isteka valjanosti ovlaštenja. Ispitivač koji produžava odobrenje ispitivača u isto vrijeme kada i instruktorsko ovlaštenje može izjednačiti valjanost instruktorskog ovlaštenja sa datumom valjanosti odobrenja ispitivača.

Unutar zadnjih 12 mjeseci valjanosti, ispitivač mora napraviti najmanje jedan ispit ili provjeru stručnost, uključujuči pripremu leta, izvođenje leta, procjenu kandidata, analiza leta i vođenje zapisa, a da je za to vrijeme je nadziran od strane inspektora ili starijeg ispitivača određenog od strane nadležnog tijela u tu svrhu.

(2) ako je odobrenje ispitivača isteklo, ispitivač će proći osposobljavanje određeno od strane nadležnog tijela, prije nego pristupi provjeri sposobnosti za ispitivača.

JAR-FCL 2.430 Ispitivači – period valjanosti

Namjerno ostavljeno prazno.

JAR-FCL 2.435 Ispitivač u letu (helikopter) (FE(H)) – Privilegije/Zahtjevi

Privilegije FE(H) su:

(a) provjera stručne osposobljenosti za stjecanje PPL(H) i ovlaštenja za jednopilotne jednomotorne helikoptere, ako ima najmanje 1000 sati naleta kao pilot helikoptera, od kojih ne manje od 250 sati kao instruktor letenja, i za ovlaštenje za tip jednopilotnog višemotornog helikoptera ako zadovoljava JAR-FCL 2.439(b);

(b) za provjeravanje vještina za stjecanje CPL(H) i ovlaštenja za jednopilotne jednomotorne helikoptere, ako ima najmanje 2000 sati naleta kao pilot helikoptera, od kojih ne manje od 250 sati kao instruktor letenja, i za ovlaštenje za tip jednopilotnog višemotornog helikoptera ako zadovoljava JAR-FCL 2.439(b).

JAR-FCL 2.439 TRE(H) – Preduvjeti

Prije nego mu se dozvoli da postane TRE(H), kandidat mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

(a) Višepilotni helikopteri:

(1) imati najmanje 1500 sati kao pilot na MPH od čega najmanje 500 sati kao PIC; i

(2) imati TRI(H) ovlaštenje na tipu; i

(3) prije nego je povlastica proširena sa jednopilotnog višemotornog na višepilotni višemotorni helikopter istog tipa, mora zadovoljiti zahtjeve JAR-FCL 2.250 i imati najmanje 100 sati na višepilotnom helikopteru tog tipa. Kandidat za prvo višepilotno višemotorno TRE(H) ovlaštenje mora zadovoljiti zahtjeve iskustva iz JAR-FCL 2.439(a)(1) osim što 1500 sati se može smatrati da je zadovoljeno ako ima 500 sai PIC na višepilotnom helikopteru istog tipa.

(b) jednopilotni višemotorni helikopteri

(1) imati najmanje 1000 sati kao pilot na helikopterima od čega najmanje 500 sati kao PIC;i

(2) imati profesionalnu helikoptersku dozvolu,i važeći IR kada je potrebno;

(3) imati važeće TRI(H) ovlaštenje za taj tip helikoptera.

(c) jednopilotni jednomotorni helikopteri

(1) imati najmanje 750 sati kao pilot na helikopterima od čega najmanje 500 sati kao PIC;i

(2) imati profesionalnu helikoptersku dozvolu; i

(3) imati ili FI(H) ili TRI(H) ovlaštenje za taj tip helikoptera.

JAR-FCL 2.440 Ispitivač za provjeru za tip zrakoplova (helikopter) (TRE(H)) – Privilegije

Privilegije TRE(H) su da provodi:

(a) za helikoptere s višečlanom posadom;

(1) provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za tip

(2) provjeru stručnosti radi produljenja valjanosti ovlaštenja za tip zrakoplova s višečlanom posadom

(3) provjeru stručnosti radi produljenja ili obnavljanja valjanosti ovlaštenja za instrumentalno letenje uz uvjet da TRE(H) ima valjano IR(H) ovlaštenje i udovoljava uvjetima propisanima u JAR-FCL 2.425(e).

(4) provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL,.

(b) Za jednopilotne helikoptere

(1) provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za tip.

(2) provjeru stručnosti radi produljenja valjanosti ovlaštenja za tip helikoptera; i

(3) provjeru stručnosti za produženje ili obnavljanje IR (H) ovlaštenja ako TRE(H) ima valjano IR(H) ovlaštenje i udovoljava uvjetima propisanima u JAR-FCL 2.425(e).

JAR-FCL 2.442 TRE(H) – Odobrenje

Kandidati za prvo izdanje ili produljenje valjanosti odobrenja moraju udovoljiti uvjetima propisanim u JAR-FCL 2.425.

JAR-FCL 2.445 IRE (H) – Preduvjeti

Prije nego mu se dozvoli da postane IRE(H), kandidat mora biti imatelj IRI(H) ovlaštenja te mora proći standardizaciju sukladno sa JAR-FCL 2.425(e) i:

(a) imati najmanje 2000 sati kao pilot helikoptera; i

(b) najmanje 300 sati instrumentalnog naleta od kojih najmanje 200 sati kao instruktor.

JAR-FCL 2.450 IRE(H) – Privilegije

Privilegije IRE(H) su provođenje provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za instrumentalno letenje (H) i provjeru stručnosti za produljenje valjanosti ovlaštenja za instrumentalno letenje (H).

JAR-FCL 2.452 IRE(H) – Odobrenje

Kandidati za prvo izdanje ili produljenje valjanosti odobrenja moraju udovoljiti uvjetima propisanim u JAR-FCL 2.425.

JAR-FCL 2.445 SFE(H) – Preduvjeti

Prije nego mu se dozvoli da postane SFE(H), kandidat mora proći standardizaciju sukladno sa JAR-FCL 2.425 (e), i

(a) biti imatelj ATPL(H) sa IR(H) ovlaštenjem za određeni tip

(b) imati najmanje 1000 sati kao pilot na višepilotnim helikpterima;i

(c) koristiti privilegije SFI(H)(vidi JAR-FCL 2.350A)

JAR-FCL 2.455 SFE(H) – Privilegije

Privilegije SFE(H) su da izvodi na simulatoru :

(a) provjeru praktične osposobljenosti za tip helikoptera ,ako SFE(H) posjeduje valjano ovlaštenje za tip; i

(b) provjeru stručnosti za produženje ili obnavljanje tipa ili IR.

JAR-FCL 2.457 SFE(H) – Odobrenje

Kandidati za prvo izdanje ili produljenje valjanosti SFE(H) odobrenja moraju udovoljiti uvjetima propisanim u JAR-FCL 2.425.

JAR-FCL 2.459 FIE(H) – Preduvjeti

Prije nego mu se dozvoli da postane FIE(H), kandidat mora:

(a) biti imatelj važećeg FI(H), TRI(H) ili IRI(H) (kako je primjenjivo), i

(b) biti imatelj FE(H),TRE(H) ili IRE(H) odobrenje (kako je primjenjivo); i

(c) imati najmanje 2000 sati kao pilot helikoptera; i

(d) imati najmanje 100 sati osposobljavanja kandidata za FI(H), TRI(H) ili IRI(H); i

(e) završiti standardizaciju sukladno sa JAR-FCL 2.425(e).

JAR-FCL 2.460 FIE(H) – Privilegije

Privilegije FIE(H) su provođenje provjera praktične osposobljenosti i stručnosti za stjecanje, produžavanje i obnavljanje valjanosti ovlaštenja FI(H), TRI(H) ili IRI(H) na jednopilotnim helikopterima.

JAR-FCL 2.461 FIE(H) – Odobrenje

Kandidati za prvo izdanje ili produljenje valjanosti FIE(H) odobrenja moraju udovoljiti uvjetima propisanim u JAR-FCL 2.425.

Dodatak 1 JAR-FCL 2.425

Standardizacija odabira ispitivača

(vidi JAR-FCL 2.425 i 2.430)

(vidi AMC-FCL 2.425)

OPĆENITO

1. Svaka će članica JAA objaviti i poslati JAA listu ovlaštenih ispitivača sa specifikacijom za što su ovlašteni.

2. Ispitivači će dosljedno primjenjivati JAR-FCL standarde za vrijeme testa/provjere, vodeći računa o uvjetima pod kojim se test/provjera izvodi.

ODREĐIVANJE I ODOBRAVANJE ISPITIVAČA

3. Određivanje i odobravanje ispitivača biti će u skladu s JAR-FCL i biti:

a) inspektor od zrakoplovnih vlasti; ili

b) instruktor iz registrirane ustanove, FTO-a, TRTO-a, proizvođača ili podugovorne ustanove; ili

c) pilot koji ima posebno ovlaštenje od države članice JAA.

4. Svi ispitivači moraju biti adekvatno školovani, kvalificirani i iskusni za tu ulogu na danom tipu helikoptera. Ne mogu postojati posebna pravila (van propisanih) za kvalifikacije ispitivača zbog različitih uvjeta u organizacijama. Bitno je da ispitivač zbog svog znanja i iskustva uživa povjerenje zrakoplovne zajednice.

PRODUŽAVANJE ODOBRENJA ISPITIVAČA

5. Odobrenje ispitivača može biti produženo u skladu sa JAR-FCL 2.425. Ispitivač treba napraviti minimalno 2 provjere godišnje unutar 3 godine valjanosti ovlaštenja. Jedna od provjera tijekom zadnjih 12 mjeseci treba biti napravljena uz nazočnost inspektora ili starijeg ispitivača, posebno ovlaštenog od zrakoplovnih vlasti u tu svrhu.

PODODJELJAK J – ZAHTJEVI U SVEZI TEORIJSKOG ZNANJA I POSTUPAKA PROVOĐENJA ISPITA TEORIJSKOG ZNANJA ZA DOZVOLE PROFESIONALNIH PILOTA I OVLAŠTENJE ZA INSTRUMENTALNO LETENJE

JAR-FCL 2.465 Zahtjevi

Kandidat za profesionalnu dozvolu pilota s ovlaštenjem za instrumentalno letenje mora dokazati razinu znanja odgovarajuću povlasticama dozvole ili ovlaštenja za koja se polaznik kandidira, i to uspjehom na ispitu iz teorijskog znanja sukladno postupcima navedenim u JAR-FCL 2.470 do 2.495.

JAR-FCL 2.470 Opseg ispita teorijskog znanja

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.470)

(a) Kandidat za ATPL(H) treba pokazati razinu znanja prikladnu privilegijama u sljedećih 13 predmeta: Air Law; Aircraft General Knowledge – Airframe/Systems/Powerplant; Aircraft General Knowledge – Instrumentation; Mass and Balance; Performance; Flight Planning and Monitoring; Human Performance; Meteorology; General Navigation; Radio Navigation; Operational Procedures; Principles of flight; VFR Communications. Rasčlanjivanje predmeta u ispite, dozvoljeno vrijeme polaganja te ukupni broj i distribucija ispitnih pitanja biti će dogovorena unutar država članica JAA te specificirana u propisanim procedurama.

(b) Kandidat za CPL(H) treba pokazati razinu znanja prikladnu povlasticama u sljedećih 9 predmeta: Air Law; Aircraft General Knowledge; Flight Performance and Planning; Human Performance; Meteorology; Navigation; Operational Procedures; Principles of flight; VFR Communications. Rasčlanjivanje predmeta u ispite, dozvoljeno vrijeme polaganja te ukupni broj i distribucija ispitnih pitanja biti će dogovorena unutar država članica JAA te specificirana u propisanim procedurama.

(c) Kandidat za IR(H) treba pokazati razinu znanja prikladnu povlasticama u sljedećih 7 predmeta: Air Law; Aircraft General Knowledge; Flight Performance and Planning; Human Performance; Meteorology; Navigation; [IFR] Communications. Rasčlanjivanje predmeta u ispite, dozvoljeno vrijeme polaganja te ukupni broj i distribucija ispitnih pitanja biti će dogovorena unutar država članica JAA te specificirana u propisanim procedurama.

(d) Kandidat za ATPL(H) treba pokazati razinu znanja prikladnu privilegijama u sljedećih 14 predmeta: Air Law; Aircraft General Knowledge – Airframe/Systems/Powerplant; Aircraft General Knowledge – Instrumentation; Mass and Balance; Performance; Flight Planning and Monitoring; Human Performance; Meteorology; General Navigation; Radio Navigation; Operational Procedures; Principles of flight; VFR Communications, IFR Communications. Rasčlanjivanje predmeta u ispite, dozvoljeno vrijeme polaganja te ukupni broj i distribucija ispitnih pitanja biti će dogovorena unutar država članica JAA te specificirana u propisanim procedurama.

JAR-FCL 2.475 Pitanja

(vidi IEM FCL 2.475(a) i (b))

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.470)

(a) Centralna banka pitanja. Pitanja koja su u skladu s programima (vidi AMC FCL 2.470(a), (b) i (c)) bit će u JAA centralnoj banci pitanja (Central Question Bank (CQB). Pitanja unesena u CQB bit će sastavljena na engleskom jeziku, sukladno načinima opisanim u IEM FCL 2.475(a), koristeći se kraticama (vidi IEM FCL 2.475(b)), i posložena u kompatibilan kompjutorski format. Pitanja trebaju imati više ponuđenih odgovora. Nadležno tijelo ima pravo odabira pitanja za ispit sukladno JAR-FCL 2.480.

(b) Objavljivanje. JAA će povremeno objavljivati pitanja i više ponuđenih odgovora.

JAR-FCL 2.480 Postupci ispitivanja

(vidi dodatak 1 JAR-FCL 2.470)

(a) Učestalost. Država članica JAA će omogućiti kandidatima polaganje potrebnih ispita sukladno postupcima propisanim u ovom pododjeljku. Kompletan ispit za dozvolu ili ovlaštenje za instrumentalno letenje sastojat će se od ispita po pojedinim temama opisanim u dodatku 1 JAR-FCL 2.470(a),(b) i (c).

(b) Jezik. Ispit će se održati na jeziku koji nadležno tijelo smatra prikladnim. Nadležno tijelo će obavijestiti kandidate o jeziku na kojem će se ispit održati.

(c) Sadržaj. Pitanja za ispit odabrat će nadležno tijelo iz CQB, sukladno uobičajenoj metodi (vidi IEM FCL 2.480 (još se razvija)) koja omogućuje pokrivanje cijelog sadržaja za svaku temu. Sadržaj pitanja se neće mijenjati, osim za potrebe prijevoda na nacionalni jezik(e). Stil odgovora na pitanja koja zahtijevaju matematičko računanje ili grafički prikaz može se mijenjati u druge oblike prihvatljive nadležnom tijelu. Ispitivanje iz komunikacija može se obavljati odvojeno od ostalih tema, prema odluci nadležnog tijela. Kandidat koji je prije položio jedan ili oba ispita iz VFR i IFR komunikacije neće biti ponovno ispitivan.

(d) Usmeno ispitivanje. Usmeno ispitivanje neće se provoditi umjesto pismenog ili kompjutorskog ispitivanja.

(e) Pribor. Nadležno tijelo će odrediti kako osigurati odgovarajuće karte, zemljovide i obrasce potrebne za odgovaranje na pitanja.

(f) Sigurnost. Identitet kandidata ustanovit će se prije početka ispita.

(g) Povjerljivost. Sadržaj ispitnih dokumenata zadržat će status povjerljivog dokumenta za sve vrijeme njegovog korištenja.

JAR-FCL 2.485 Odgovornosti kandidata

(a) Kandidat mora pristupiti kompletnom ispitu u jednoj državi članici JAA.

(b) Kandidat će biti preporučen za ispit od strane odobrene FTO, koja je odgovorna za osposobljavanje kandidata, kada kandidat završi odgovarajuće elemente osposobljavanja teorijskog znanja tečaja na zadovoljavajućoj razini. Kandidat koji ne položi ispite u danom roku, a u skladu s JAR–FCL 2.490, dodatno će morati predočiti dokaz o dodatnom osposobljavanju obavljenom od strane odobrene FTO.

(c) Ako nadležno tijelo smatra da kandidat ne poštuje postupke ispita, to će biti uzrok neuspjehu kandidata na pojedinom ili na ispitu u cijelosti.

JAR-FCL 2.490 Kriteriji za uspješno položeni ispit

(a) Uspješni prolaz na pojedinom ispitu postiže kandidat koji ima najmanje 75% bodova. Nema kaznenih bodova.

(b) U odnosu na ostale uvjete JAR-a, kandidat treba uspješno položiti sve ispite za odgovarajuću dozvolu ili ovlaštenje unutar 18 mjeseci od datuma prvog pristupa ispitivanju.

(c) Kandidat treba ponoviti cijeli ispit ako nije položio bilo koji predmet iz 4 pokušaja ili ako nije položio ispite u periodu iz točke (b). Prije ponovnog polaganja kandidat treba dodatno osposobljavanje koje će odrediti nadležno tijelo.

JAR-FCL 2.495 Period prihvaćanja

(a) Položeni teorijski ispiti u skladu sa JAR-FCL 2.490 će biti prihvaćeni za izdavanje CPL(H) ili IR(H) unutar 36 mjeseci od datuma kada su položeni svi ispiti.

(b) Položeni ATPL(H) teorijski ispit sukladno s JAR-FCL 2.490 će biti prihvaćen za izdavanje CPL(H) unutar 36 mjeseci od datum kada su položeni svi ispiti. Položeni ATPL(H) teorijski ispit će vrijediti neograničeno za izdavanje ATPL(H) dozvole pod uvjetom da kandidat posjeduj važeće ovlaštenje ta tip u dozvoli profesionalnog pilota helikoptera, CPL(H).

(c) Ako je IR(H) ostvareno u skladu sa točkom (a), teorijski ispiti za ATPL(H) će vrijediti 7 godina od datuma kada je IR(H) ovlaštenje upisano u CPL(H).

Dodatak 1 JAR-FCL 2.470

Teorijsko znanje – ATPL, CPL i IR

(vidi JAR-FCL 2.470)

1. Kandidat mora odraditi odobreni tečaj teorijskog osposobljavanja u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje (FTO) prema nastavnom programu i temama navedenim dolje (pozvati se na Theoretical Knowledge Learning Objectives)

Aeroplane

Helikopter

IR

ATPL

CPL

ATPL/ IR

ATPL

CPL

010 00 00 00

AIR LAW AND ATC PROCEDURES

x

x

x

x

x

x

010 01 00 00

INTERNATIONAL LAW: CONVENTIONS, AGREEMENTS AND ORGANISATIONS

010 02 00 00

AIRWORTHINESS OF AIRCRAFT

010 03 00 00

AIRCRAFT NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS

010 04 00 00

PERSONNEL LICENSING

010 05 00 00

RULES OF THE AIR

010 06 00 00

PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION SERVICES – AIRCRAFT OPERATIONS

010 07 00 00

AIR TRAFFIC SERVICES AND AIR TRAFFIC MANAGEMENT

010 08 00 00

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

010 09 00 00

AERODROMES/HELIPORTS

010 10 00 00

FACILITATION

010 11 00 00

SEARCH AND RESCUE

010 12 00 00

SECURITY

010 13 00 00

AIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION

021 00 00 00

AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – AIRFRAME AND SYSTEMS, ELECTRICS, POWERPLANT, EMERGENCY EQUIPMENT

x

x

x

x

x

x

021 01 00 00

SYSTEM DESIGN, LOADS, STRESSES, MAINTENANCE

x

x

x

x

x

x

021 02 00 00

AIRFRAME

021 03 00 00

HYDRAULICS

021 04 00 00

LANDING GEAR, WHEELS, TYRES, BRAKES

021 05 00 00

FLIGHT CONTROLS

021 06 00 00

PNEUMATICS – PRESSURISATION AND AIR CONDITIONING

021 07 00 00

ANTI AND DE-ICING SYSTEMS

021 08 00 00

FUEL SYSTEM

021 09 00 00

ELECTRICS

021 10 00 00

PISTON ENGINES

021 11 00 00

TURBINE ENGINES

Dodatak 1 JAR-FCL 2.470 (nastavak)

Aeroplane

Helikopter

IR

ATPL

CPL

ATPL/ IR

ATPL

CPL

021 12 00 00

PROTECTION AND DETECTION SYSTEMS

021 13 00 00

OXYGEN SYSTEMS

021 14 00 00

HELICOPTER: MISCELLANEOUS SYSTEMS

021 15 00 00

HELICOPTER: ROTOR HEADS

021 16 00 00

HELICOPTER: TRANSMISSION

021 17 00 00

HELICOPTER: BLADES

022 00 00 00

AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – INSTRUMENTATION

x

x

x

x

x

x

022 01 00 00

SENSORS AND INSTRUMENTS

022 02 00 00

MEASUREMENT OF AIR DATA PARAMETERS

022 03 00 00

MAGNETISM – DIRECT READING COMPASS AND FLUX VALVE

022 04 00 00

GYROSCOPIC INSTRUMENTS

022 05 00 00

INERTIAL NAVIGATION AND REFERENCE SYSTEMS

022 06 00 00

AEROPLANE: AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEMS

022 07 00 00

HELICOPTER: AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEMS

022 08 00 00

TRIMS – YAW DAMPER – FLIGHT ENVELOPE PROTECTION

022 09 00 00

AUTOTHROTTLE – AUTOMATIC THRUST CONTROL

022 10 00 00

COMMUNICATION SYSTEMS

022 11 00 00

FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM (F.M.S.)

022 12 00 00

ALERTING SYSTEMS, PROXIMITY SYSTEMS

022 13 00 00

INTEGRATED INSTRUMENTS – ELECTRONIC DISPLAYS

022 14 00 00

MAINTENANCE, MONITORING AND RECORDING SYSTEMS

022 15 00 00

DIGITAL CIRCUITS AND COMPUTERS

030 00 00 00

FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING

x

x

x

x

x

x

031 00 00 00

MASS AND BALANCE – AEROPLANES/HELICOPTERS

x

x

x

x

x

x

031 01 00 00

PURPOSE OF MASS AND BALANCE CONSIDERATIONS

031 02 00 00

LOADING

031 03 00 00

FUNDAMENTALS OF CG CALCULATIONS

031 04 00 00

MASS AND BALANCE DETAILS OF AIRCRAFT

031 05 00 00

DETERMINATION OF CG POSITION

031 06 00 00

CARGO HANDLING

Dodatak 1 JAR-FCL 2.470 (nastavak)

Aeroplane

Helikopter

IR

ATPL

CPL

ATPL/ IR

ATPL

CPL

032 00 00 00

PERFORMANCE – AEROPLANES

x

x

032 01 00 00

GENERAL

032 02 00 00

PERFORMANCE CLASS B – SINGLE-ENGINE AEROPLANES

032 03 00 00

PERFORMANCE CLASS B – MULTI-ENGINE AEROPLANES

032 04 00 00

PERFORMANCE CLASS A – AEROPLANES CERTIFICATED UNDER CS 25 ONLY

033 00 00 00

FLIGHT PLANNING AND FLIGHT MONITORING

x

x

x

x

x

x

033 01 00

00 FLIGHT PLANNING FOR VFR FLIGHTS

033 02 00

00 FLIGHT PLANNING FOR IFR FLIGHTS

033 03 00 00

FUEL PLANNING

033 04 00 00

PRE-FLIGHT PREPARATION

033 05 00 00

ATS FLIGHT PLAN

033 06 00 00

FLIGHT MONITORING AND IN-FLIGHT RE-PLANNING UNDER CS 25 ONLY

040 00 00 00

HUMAN PERFORMANCE

x

x

x

x

x

x

040 01 00 00

HUMAN FACTORS: BASIC CONCEPTS

040 02 00 00

BASIC AVIATION PHYSIOLOGY AND HEALTH MAINTENANCE

040 03 00 00

BASIC AVIATION PSYCHOLOGY

050 00 00 00

METEOROLOGY

x

x

x

x

x

x

050 01 00 00

THE ATMOSPHERE

050 02 00 00

WIND

050 03 00 00

THERMODYNAMICS

050 04 00 00

CLOUDS AND FOG

050 05 00 00

PRECIPITATION

050 06 00 00

AIR MASSES AND FRONTS

050 07 00 00

PRESSURE SYSTEMS

050 08 00 00

CLIMATOLOGY

050 09 00 00

FLIGHT HAZARDS

050 10 00 00

METEOROLOGICAL INFORMATION

060 00 00 00

NAVIGATION

x

x

x

x

x

x

061 00 00 00

GENERAL NAVIGATION

x

x

x

x

x

x

061 01 00 00

BASICS OF NAVIGATION

061 02 00 00

MAGNETISM AND COMPASSES

061 03 00 00

CHARTS

061 04 00 00

DEAD RECKONING NAVIGATION (DR)

061 05 00 00

IN-FLIGHT NAVIGATION

Dodatak 1 JAR-FCL 2.470 (nastavak)

Aeroplane

Helikopter

IR

ATPL

CPL

ATPL/ IR

ATPL

CPL

062 00 00 00

RADIO NAVIGATION

x

x

x

x

x

x

062 01 00 00

BASIC RADIO PROPAGATION THEORY

062 02 00 00

RADIO AIDS

062 03 00 00

RADAR

062 04 00 00

Intentionally left blank

062 05 00 00

AREA NAVIGATION SYSTEMS, RNAV/FMS

062 06 00 00

GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS

070 00 00 00

OPERATIONAL PROCEDURES

x

x

x

x

x

x

071 01 00 00

GENERAL REQUIREMENTS

071 02 00 00

SPECIAL OPERATIONAL PROCEDURES AND HAZARDS (GENERAL ASPECTS)

071 03 00 00

HELICOPTER EMERGENCY PROCEDURES

080 00 00 00

PRINCIPLES OF FLIGHT

x

x

x

x

x

081 00 00 00

PRINCIPLES OF FLIGHT – AEROPLANE

x

x

081 01 00 00

SUBSONIC AERODYNAMICS

081 02 00 00

HIGH SPEED AERODYNAMICS

081 03 00 00

Intentionally left blank

081 04 00 00

STABILITY

081 05 00 00

CONTROL

081 06 00 00

LIMITATIONS

081 07 00 00

PROPELLERS

081 08 00 00

FLIGHT MECHANICS

081 05 00 00

CONTROL

081 06 00 00

LIMITATIONS

081 07 00 00

PROPELLERS

081 08 00 00

FLIGHT MECHANICS

090 00 00 00

COMMUNICATIONS

x

x

x

x

x

x

091 00 00 00

VFR COMMUNICATIONS

091 01 00 00

DEFINITIONS

091 02 00 00

GENERAL OPERATING PROCEDURES

091 03 00 00

RELEVANT WEATHER INFORMATION TERMS (VFR)

091 04 00 00

ACTION REQUIRED TO BE TAKEN IN CASE OF COMMUNICATION FAILURE

Dodatak 1 JAR-FCL 2.470 (nastavak)

Aeroplane

Helikopter

IR

ATPL

CPL

ATPL/ IR

ATPL

CPL

091 05 00 00

DISTRESS AND URGENCY PROCEDURES

091 06 00 00

GENERAL PRINCIPLES OF VHF PROPAGATION AND ALLOCATION OF FREQUENCIES

092 00 00 00

IFR COMMUNICATIONS

092 01 00 00

DEFINITIONS

092 02 00 00

GENERAL OPERATING PROCEDURES

092 03 00 00

ACTION REQUIRED TO BE TAKEN IN CASE OF COMMUNICATION FAILURE

092 04 00 00

DISTRESS AND URGENCY PROCEDURES

092 05 00 00

RELEVANT WEATHER INFORMATION TERMS (IFR)

092 06 00 00

GENERAL PRINCIPLES OF VHF PROPAGATION AND ALLOCATION OF FREQUENCIES

092 07 00 00

MORSE CODE

zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produživanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima helikoptera
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !