Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 18.6.1999 Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 32.L64637 stavka 3. Zakona o otrovima ("Narodne novine", broj 27/99) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA TE PROVJERE ZNANJA O ZAŠTITI OD OTROVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova za djelatnike prije početka rada s otrovima te dodatno stjecanje znanja djelatnika o zaštiti od otrova tijekom rada.

Članak 2.

Stručno osposobljavanje za rad s otrovima i o zaštiti od otrova obavlja Hrvatski zavod za toksikologiju.

Članak 3.

Sve pravne osobe koje se bave djelatnošću proizvodnje, uvoza, izvoza, nabave, prijevoza, uporabe, prometa i zbrinjavanja otrova obvezne su zapošljavati na radnom mjestu na kojem se radi s otrovom djelatnike koji su stekli znanja o zaštiti od otrova.

Članak 4.

Djelatnici koji rukuju s otrovima stječu znanja o zaštiti od otrova na tečajevima i to za neposredne izvršitelje poslova s otrovima Skupine III, za neposredne izvršitelje poslova koji rukuju s otrovima Skupine I i II te za odgovorne osobe u pravnim osobama i odgovorne osobe zaposlene kod fizičkih osoba.

Troškove stjecanja i provjere znanja snosi pravna osoba u kojoj je djelatnik zaposlen ili fizička osoba koja se prijavi samostalno na tečaj.

Članak 5.

Osobe iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika pohađaju tečaj po osnovnom programu prije početka rada, a po proširenom programu tijekom obavljanja određenih poslova odnosno djelatnosti s otrovima.

Pohađanje tečaja po proširenom programu obvezna je osigurati pravna osoba tako da svake pete godine od posljednje provjere znanja upućuje djelatnike na tečajeve po proširenom programu, a u svrhu unapređenja uvjeta rada u proizvodnji, prometu i korištenju otrova.

Članak 6.

Tečaj za djelatnike koji rukuju sa Skupinom III otrova održava se u grupama do 50 polaznika u trajanju od najmanje 4 sata teoretske nastave.

Tečaj za djelatnike koji rukuju sa Skupinama I i II otrova po osnovnom programu održava se u grupama do 30 polaznika, u trajanju od najmanje 6 sati teoretske nastave.

Tečaj za odgovorne osobe po osnovnom programu održava se u grupama do 25 polaznika, u trajanju od najmanje 10 sati teoretske nastave.

Članak 7.

Za svaku grupu polaznika tečajeva mora se voditi očevidnik sa sljedećim podacima:

1. prezime, očevo ime i ime polaznika tečaja,

2. nadnevak, mjesto i država rođenja,

3. broj osobne iskaznice i naziv tijela državne uprave koje ju je izdalo,

4. podaci o školskoj spremi i poslodavcu (naziv pravne ili fizičke osobe te radnog mjesta),

5. naziv tečaja,

6. podatak o prisutnosti polaznika tečaja.

Članak 8.

Program stjecanja znanja prije početka rada s otrovima za djelatnike koji rade s otrovima obuhvaća:

1. Opće podatke o otrovima, njihovim štetnim učincima, značaju i važnosti razvrstavanja otrova u skupine, značenju simbola i oznaka te pisanih uputa o otrovima, potrebe stalnog liječničkog nadzora i drugim općim znanjima iz toksikologije.

2. Puteve ulaska otrova u organizam čovjeka i čimbenicima koji utječu na opseg i brzinu procesa apsorpcije.

3. Načine zaštite od ulaska otrova u organizam odnosno od njihovih lokalnih djelovanja.

4. Mjere dekontaminacije, pružanja samopomoći i neodgodive prve pomoći te podaci koje valja dostaviti liječniku pri odvođenju izložene osobe u zdravstvenu ustanovu.

5. Obveze i prava djelatnika na temelju Zakona o otrovima, Zakona o prijevozu opasnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša te podzakonskih akata donesenih na temelju navedenih zakona.

Članak 9.

Program stjecanja znanja od otrova za odgovorne osobe u pravnoj osobi obuhvaća:

1. Program iz članka 8.#clanak8 ovog Pravilnika i

2. Posebne podatke o toksikokinetici, akutnim i kroničnim učincima, mjerama zaštite te sprječavanju nesreća s otrovima.

Članak 10.

Dodatno stjecanje znanja obavlja se barem svakih pet godina za djelatnike koji rukuju otrovima, a za odgovorne djelatnike još i u slučaju proširenja odgovornosti na nove otrove, koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim stjecanjem znanja.

Članak 11.

Provjera znanja o zaštiti od otrova može se obaviti najranije sedam dana po završetku tečaja.

Provjeri znanja može pristupiti samo onaj polaznik tečaja koji je redovito pohađao nastavu po osnovnom, odnosno dodatnom programu.

Članak 12.

Provjera znanja o zaštiti od otrova obavlja se pisanim testom.

U tijeku provjere znanja vodi se zapisnik, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (prilog 1.).

Zapisnik o provjeri znanja kao i druga dokumentacija u svezi održavanja tečajeva čuva se u Hrvatskom zavodu za toksikologiju.

Članak 13.

Smatra se da je ispitanik uspješno položio ispit iz članka 12.#clanak12 ovoga Pravilnika ako je točno odgovorio na 50% ili više ispitnih pitanja.

Članak 14.

Ispitno povjerenstvo sastavljeno od ispitivača, njegova zamjenika i tajnika ispita imenuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za toksikologiju.

Članak 15.

Ako ispitanik nije riješio uspješno test iz članka 12.#clanak12 ovoga Pravilnika, može mu se omogućiti još jedno polaganje ispita uz posebno plaćanje troškova dodatnog ispita, a ako tada ne uspije položiti, mora ponovo pohađati tečaj.

Članak 16.

Polazniku tečaja koji je postigao uspjeh na provjeri znanja izdaje se potvrda, a kopija potvrde dostavlja se pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja je djelatnika uputila na tečaj.

Potvrda o provjeri znanja izdaje se na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (prilog 2.).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/99-01/0070
Urbroj: 534-02-30-99-0001
Zagreb, 14. lipnja 1999.

Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Željko Reiner, v. r.

Prilog 1.

ZAPISNIK

ispitne komisije _______________________________

(naziv zdravstvene ustanove)

o provjeri znanja stečenih na tečaju o zaštiti od otrova za osobe koje rade u proizvodnji, prometu i korištenju otrova po osnovnom - proširenom programu.

Provjera znanja provedena je dana ___________. Pristupili su sljedeći kandidati:

_____________________________________________________________________ Prezime datum i mjesto zaposlen kod na poslo- ime rođenja (naziv i adresa) vima uspjeh _____________________________________________________________________ 1. _____________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________________ 6. _____________________________________________________________________ 7. _____________________________________________________________________ 8. _____________________________________________________________________ 9. _____________________________________________________________________ 10. _____________________________________________________________________

Potpis članova komisije:

Prilog 2.


REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKI ZAVOD 
ZA TOKSIKOLOGIJU 


Broj __________________ 
   (broj evidencije)


Na temelju članka 16. Stavka 1. Pravilnika o uvjetima i
načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova ("Narodne novine" broj 62/99 )

HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU

izdaje

POTVRDU

__________________________ rođen-a __________________________ (prezime, ime oca i ime) (dan, mjesec, godina) _________________________ pohađao-la je tečaj za stjecanje osnovnog (mjesto, država) znanja o zaštiti od otrova po osnovnom - proširenom programu od __________ do __________ s ukupnim brojem sati __________ i dana _____________ 19___ godine pred ispitnom komisijom ________________________________________________ dokazao-la da je stekao-la potrebno znanje za obavljanje poslova _____________ _____________________________________________________________

U __________________ dana _____ 19____

Ispitivač: Ravnatelj Zavoda:

________________ ________________

zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !