Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu subvencioniranja cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke, te postupku obračuna neostvarenih prihoda distributerima ukapljenog naftnog plina ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 27.6.2008 Pravilnik o uvjetima i načinu subvencioniranja cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke, te postupku obračuna neostvarenih prihoda distributerima ukapljenog naftnog plina

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2453

Na temelju Zakona o otocimaL401514 (»Narodne novine« 34/99, 32/02 i 33/06), Programa korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) na otocima (2008. – 2012.) (Zaključak Vlade RH od 29. studenog 2007. godine) i Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukamaL401515 (»Narodne novine« 51/05) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU SUBVENCIONIRANJA CIJENE PRIJEVOZA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA NA OTOKE, TE POSTUPKU OBRAČUNA NEOSTVARENIH PRIHODA DISTRIBUTERIMA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način subvencioniranja cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke, te postupak obračuna neostvarenih prihoda distributerima ukapljenog naftnog plina.

Članak 2.

Subvencije iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika odnose se na sve naseljene otoke sukladno članku 2.L401516 Zakona o otocima (»Narodne novine« 34/99, 32/02 i 33/06), osim na premoštene otoke: Krk, Pag, Murter, Vir i Čiovo, te na poluotok Pelješac.

Članak 3.

Novčana sredstva namijenjena za subvencioniranje cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke odnose se na sve oblike distribucije plina: plin u bocama, kontejnerski plin, kamp plin i autoplin.

Članak 4.

Novčana sredstva iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika temelje se na iznosima iz ugovora o prijevozu ukapljenog naftnog plina na otoke, koji moraju biti sastavljeni sukladno Pravilniku o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukamaL401518 (»Narodne novine« 51/05), a bit će zaključeni između distributera i brodara.

Članak 5.

Distributer preuzima obvezu svih oblika distribucije, sukladno iskazanim potrebama, u što kraćem vremenskom roku bez obzira na lokaciju potrošača.

Članak 6.

Novčana sredstva iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ovog Pravilnika isplaćivat će se distributeru na temelju dokumentacije koja će garantirati da je ukapljeni naftni plin prevezen na otok pomorskim prometom sukladno Pravilniku o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukamaL401519 (»Narodne novine« 51/05).

Članak 7.

Distributer koji je postupio po odredbama članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika, na temelju ovjerenih dokumenata od strane brodara, ima pravo na povrat troškova, ispostavljanjem zahtjeva Upravi za otočni i priobalni razvoj, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a sukladno ugovorima iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika.

Članak 8.

U slučaju da distributer postupi protivno odredbama ovog Pravilnika i/ili Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukamaL401520 (»Narodne novine« 51/05) Ministarstvo neće platiti troškove nastale prijevozom u pomorskom prometu ukapljenog naftnog plina na otoke.
U slučaju da je Ministarstvo distributeru platilo troškove prijevoza u pomorskom prometu ukapljenog naftnog plina na otoke, a da je naknadno utvrđeno da je distributer postupio protivno odredbama ovog Pravilnika i/ili Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukamaL401521 (»Narodne novine« 51/05) Ministarstvo će tražiti povrat uplaćenih sredstava, što će se regulirati međusobnim ugovorima između Ministarstva i distributera.

Članak 9.

Ministarstvo raspisuje Javno nadmetanje za distribuciju ukapljenog naftnog plina na otoke temeljem Zakona o javnoj nabaviL401522 (»Narodne novine« 110/07).
Ministarstvo će prihvatiti ponude samo onih ponuditelja koji posjeduju važeće dozvole HERE sukladno Zakonu o energijiL401523 (»Narodne novine« 68/01, 177/04, i 76/07), Zakonu o regulaciji energetskih djelatnostiL401524 (»Narodne novine« 177/04 i 76/07) i Pravilniku o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnostiL401525 (»Narodne novine« 118/07), te suglasnosti Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva sukladno Zakonu o trgoviniL401526 (»Narodne novine« 48/03 pročišćeni tekst 96/03, 103/03, 170/03 i 55/04) i Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robuL401527 (»Narodne novine« 16/02, 129/04, 121/06 i 20/07).
Na temelju provedenog Javnog nadmetanja iz stavka 1. ovog članka s distributerom/ima koji obavlja/ju usluge distribucije ukapljenog naftnog plina Ministarstvo će zaključiti ugovore o naknadi dijela neostvarenih prihoda za prijevoz ukapljenog naftnog plina na otoke.

Članak 10.

Novčana sredstva za subvenciju cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke dodjeljivat će se sukladno pravilima koja vrijede za naknade troškova za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, a koje su utvrđene u Odluci Komisije od 28. studenog 2005. o promijeni članka 86. stavka 2. Ugovora o EZ-u na državne potpore koje se dodjeljuju u obliku naknada određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (Službeni list Europske unije, serija L, broj 312/67, 29. studenog 2005.) kao i u Okviru Zajednice o državnim potporama u obliku naknade za obavljanje usluga u javnom interesu (Službeni list Europske unije, serija C 297/4, 29. studenog 2005.).
Odluka Komisije i Okvir Zajednice o državnim potporama iz stavka 1. ovog članka usvojeni su na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju popisa pravila o državnim potporamaL401528 (»Narodne novine«, broj 121/06), a Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ih primjenjuje sukladno članku 6.L401529 stavku 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« 140/05) i članku 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 14/2001, 14/2004, 1/2005 i 7/2005).
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćivat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske s pozicije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Članak 11.

Nadzor nad provođenjem odredbi ovog Pravilnika vrši Uprava za otočni i priobalni razvoj Ministarstva, te inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva i lučkih kapetanija i drugi stručni djelatnici Ministarstva i lučkih kapetanija u okviru posebnog ovlaštenja na temelju Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukamaL401531 (»Narodne novine« 51/05).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/07-01/31
Urbroj: 530-06-08-11
Zagreb, 2. lipnja 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.
 

zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu subvencioniranja cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke, te postupku obračuna neostvarenih prihoda distributerima ukapljenog naftnog plina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !