Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača božićnih drvaca ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 11.10.2008 Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača božićnih drvaca

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3358

Na temelju članka 25.L416208 stavka 4. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 140/05) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIK DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca (u daljnjem tekstu: Upisnik), način upisa u Upisnik, sadržaj, oblik, način vođenja upisnika, obrazac zahtjeva i isprave koje moraju biti priložene zahtjevu i način prodaje proizvoda iz vlastite proizvodnje.
2) U smislu ovog Pravilnika božićnim drvcem smatra se stabalce, u pravilu četinjača, koje se prodaje u vremenskom razdoblju od 1. prosinca do 7. siječnja.
3) Pod dobavljačem božićnih drvaca smatra se svaka fizička ili pravna osoba koja se bavi proizvodnjom i prometom božićnih drvaca (u daljnjem tekstu: dobavljač).
4) Proizvodnjom i prometom božićnih drvaca mogu se baviti dobavljači koji su upisani u Upisnik.
5) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na upis u Upisnik ne odnose se na pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala.

Članak 2.

1) Upisnik ustanovljavaju i vode uredi državne uprave u županijama, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: nadležna tijela).
2) Dobavljači se upisuju u nadležnim tijelima gdje je sjedište pravne ili prebivalište fizičke osobe, neovisno o mjestu obavljanja djelatnosti.
3) Dobavljači se upisuju u Upisnik tijekom cijele godine.
Članak 3.
1) Zahtjev za upis u Upisnik podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu Božićna drvaca – 1 (u daljnjem tekstu: BD-1) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilažu se i pripadajuće isprave:
• osobna iskaznica na uvid za fizičke osobe
• izvornik obrtnice na uvid za fizičke osobe koje obavljaju obrt
• izvornik izvatka iz sudskog registra na uvid za pravne osobe
• izvornik izvatka zemljišno-knjižnog odjela na ime podnositelja zahtjeva za upis, ne stariji od 6 mjeseci, s popisom katastarskih čestica koje se prijavljuju za proizvodnju,
ili
preslika ugovora o zakupu ili koncesiji (izvornik na uvid)
ili
izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade s priloženim izvornim izvatkom zemljišno-knjižnog odjela, ne starijim od 6 mjeseci, za katastarske čestice koje se prijavljuju za proizvodnju.
Članak 4.
1) U Upisnik mogu biti upisani dobavljači koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
• da raspolažu odgovarajućim zemljištem u vlasništvu, zakupu, koncesiji ili na korištenju,
• da su priložili potpuno ispunjen zahtjev za upis i sve pripadajuće isprave.
Članak 5.
1) Nadležno tijelo o upisu dobavljača u Upisnik donosi rješenje i dobavljaču dodjeljuje upisni broj.
2) Rješenje o upisu u Upisnik nadležno tijelo dostavlja Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
3) Dobavljači su prilikom prodaje božićnih drvaca na tržištu dužni predočiti zakonom ovlaštenoj osobi prilikom nadzora rješenje o upisu u Upisnik ili rješenje o upisu u Upisnik iz članka 1.#clanak1 stavka 5. ovoga Pravilnika.
4) U slučaju kada dobavljač ima više prodajnih mjesta dužan je na svakom prodajnom mjestu imati ovjerenu presliku rješenja o upisu u Upisnik ili rješenja o upisu u Upisnik iz članka 1.#clanak1 stavka 5. ovoga Pravilnika.
Članak 6.
1) Dobavljač smije u promet staviti samo ona božićna drvca za koje je izdana popratnica za božićna drvca (u daljnjem tekstu: popratnica).
2) Popratnica mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:
• naziv tijela i ustrojstvene jedinice koja izdaje popratnicu,
• mjesto i datum izdavanja,
• naziv dobavljača i osobni identifikacijski broj,
• upisni broj dobavljača,
• količina (u komadima),
• potpis ovlaštene osobe koja izdaje popratnicu,
• potpis dobavljača.
3) Popratnicu za božićna drvca porijeklom s površina u privatnom vlasništvu izdaje Šumarska savjetodavna služba na zahtjev dobavljača.
4) Za božićna drvca porijeklom s površina u vlasništvu Republike Hrvatske popratnicu izdaje pravna osoba koja gospodari tim površinama.
5) Za božićna drvca porijeklom s površina u vlasništvu Republike Hrvatske koje su u zakupu ili koncesiji popratnicu izdaje trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.
Članak 7.
1) Dobavljač je prilikom prodaje božićnih drvaca dužan na svako božićno drvce staviti obavijest o proizvodu u skladu s propisima o trgovini i zaštiti potrošača.
2) Obavijest o proizvodu iz stavka 1. ovoga članka mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:
• naziv božićnog drvca na hrvatskom jeziku
• ime i adresu dobavljača
• osobni identifikacijski broj
• upisni broj dobavljača iz Upisnika ili upisni broj iz Upisnika iz članka 1.#clanak1 stavka 5. ovoga Pravilnika
• porijeklo proizvodnje.
Članak 8.
1) Dobavljači su radi otkrivanja pojave i sprječavanja širenja štetnih organizama obvezni redovito pregledavati bilje koje uzgajaju, uključujući obrađene površine, slobodnorastuće bilje, pogone za skladištenje i čuvanje te sredstva za prijevoz bilja, bilo da su njihovi vlasnici ili ih na drugi način upotrebljavaju i postupaju s njima.
2) O svakoj novoj i neuobičajenoj pojavi štetnog organizma dobavljači su obvezni odmah izvijestiti šumarskog inspektora koji nakon obavljenog izvida po potrebi uzima službeni uzorak i dostavlja ga na laboratorijsku analizu.
3) Laboratorijsku analizu iz stavka 2. ovoga članka provodi Šumarski institut Jastrebarsko.
4) Radi sprječavanja širenja i radi uništavanja štetnih organizama dobavljač je obvezan provoditi mjere koje odredi šumarski inspektor.
5) Ako dobavljač ne provede mjere iz stavka 4. ovoga članka, šumarski će inspektor na trošak dobavljača povjeriti izvršenje tih mjera registriranoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža usluge provođenja postupaka zdravstvene zaštite bilja.
Članak 9.
Radi pravovremenog uočavanja, determinacije i upozoravanja o pojavi štetnih organizama, dobavljači su se dužni kontinuirano educirati u cilju podizanja razine stručnog znanja o štetnim organizmima te metodama i mjerama njihova suzbijanja.
Članak 10.
1) Dobavljači upisani u Upisnik dužni su prijaviti promjene u roku od 30 dana od dana njihovog nastanka.
2) Pod promjenama iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se sljedeće:
• prestanak obavljanja djelatnosti
• promjena organizacijskog oblika dobavljača
• promjena nadležnog ureda državne uprave/ispostave
• za zemljište: promjena katastarske općine, broja katastarske čestice, površine
3) Zahtjev za prijavu promjena u Upisniku podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu Božićna drvca – 2 (u daljnjem tekstu: BD-2) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Članak 11.
1) Ministarstvo u elektronskom obliku vodi evidenciju o proizvodnji božićnih drvaca u Republici Hrvatskoj.
2) Evidencija o proizvodnji božićnih drvaca sadržava po kalendarskim godinama podatke o dobavljaču, upisni broj, osobni identifikacijski broj, organizacijski oblik dobavljača, ured državne uprave u županiji/ispostavu dobavljača, katastarsku općinu, broj katastarske čestice i površinu (ha) na kojoj se proizvode božićna drvca te opis proizvodnje (vrste božićnih drvaca, uzrast, podrijetlo sadnog materijala i ukupna količina proizvedenih božićnih drvaca).
3) Dobavljači su dužni podatke iz stavka 2. ovog članka, koji se odnose na opis proizvodnje putem nadležnih tijela dostaviti Ministarstvu zaključno do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu na propisanom obrascu Božićna drvca – 3 (u daljnjem tekstu: BD-3) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Članak 12.
1) Nadležno tijelo će brisati dobavljača iz Upisnika:
• na zahtjev dobavljača,
• na prijedlog šumarskog inspektora ako se utvrdi da dobavljač ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom,
• ako ne prijavljuje promjene iz članka 10.,
• ako ne dostavlja podatke iz članka 11.,
• ako je prestao obavljati djelatnost dobavljača iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika.
2) O brisanju dobavljača iz Upisnika nadležno tijelo donosi rješenje.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/07
Urbroj: 538-07-08-01
Zagreb, 11. rujna 2008.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

 

 
zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača božićnih drvaca
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !