Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 19.1.2000 Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA,GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 52/99 i 75/99) ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU VOÐENJA GRAÐEVNOG DNEVNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti, način vođenja i obrazac građevnog dnevnika kao dijela dokumentacije koju izvođač mora imati na gradili?tu.

Članak 2.

Građevni dnevnik je dokument o tijeku gradnje kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, propisa i normi.

Članak 3.

O gradnji građevine odnosno o izvođenju pojedinih radova za koje je potrebna građevna dozvola izvođač je obvezan voditi građevni dnevnik.

Ako u gradnji sudjeluju dva ili vi?e izvođača, građevni dnevnik vodi izvođač odgovoran za međusobno usklađivanje radova.

Članak 4.

Građevni dnevnik vodi se tijekom gradnje za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana zavr?etka gradnje.

Iznimno od stavka 1. ovog članka građevni dnevnik vodi se i za dijelove građevine, ako su ti dijelovi određeni načelnom dozvolom.

Članak 5.

O gradnji tehničko-tehnolo?kog dijela građevine (most, tunel, dionica ceste i sl.) odnosno o izvođenju pojedinih radova (dijelovi građevine izrađeni izvan mjesta ugradbe, ugradnja opreme, radovi pojedinih izvođača i sl.) izvođač mo?e voditi zasebni građevni dnevnik kao sastavni dio građevnog dnevnika za cijelu građevinu.

Zasebni građevni dnevnik vodi se od dana početka gradnje tehničko-tehnolo?kog dijela građevine odnosno početka izvođenja pojedinih radova do dana zavr?etka te gradnje odnosno radova.

O zasebnom građevnom dnevniku obvezno se u građevni dnevnik za cijelu građevinu upisuju podaci:

- naziv odnosno opis tehničko-tehnolo?kog dijela građevine odnosno radova,

- naziv i sjedi?te izvođača te ime odgovorne osobe koja vodi gradnju,

- naziv i sjedi?te osobe koja obavlja stručni nadzor te ime nadzornog in?enjera odnosno imena glavnog i drugih nadzornih in?enjera,

- nadnevak početka i zavr?etka vođenja zasebnog građevnog dnevnika.

Članak 6.

Građevni dnevnik odnosno zasebni građevni dnevnik (u daljnjem tekstu: dnevnik) vodi odgovorna osoba koja vodi gradnju odnosno pojedine radove (glavni in?enjer gradili?ta, in?enjer gradili?ta i voditelj gradili?ta).

Dnevnik mo?e voditi i osoba koju odredi upisom u dnevnik odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka.

Članak 7.

Dnevnik se vodi u paricama (kopijama) s jednako obilje?enim listovima formata 210 x 297 mm

Oblik i sadr?aj parica prve i ostalih stranica dnevnika prikazan je na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 8.

Osoba koja vodi dnevnik svakodnevno upisuje podatke o usklađenosti i odstupanjima od uvjeta i načina gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova u odnosu na pretpostavke i zahtjeve iz glavnog projekta, izvedbenog projekta i tehničkih propisa, a osobito podatke o:

- elaboratu o iskolčenju građevine i osobi koja je provela iskolčenje,

- prispjeću i porijeklu gradiva, građevnih proizvoda i opreme koje se ugrađuje, s dokazima o njihovoj uporabljivosti,

- promjenama vremenskih i drugih uvjeta za izvođenje radova,

- predlo?enim odnosno poduzetim mjerama usklađenja uvjeta za izvođenje radova,

- obavljenim pregledima i dokazima kvalitete izvedenih radova (na pr. temeljne jame odnosno tla, skela, oplate, armature, izvedba probne dionice i dr.), ugrađenih proizvoda i opreme.

Osoba iz stavka 1. ovog članka obvezno upisuju u dnevnik odmah po nastanku podatke koji se odnose na izmjene i dopune građevne odnosno načelne dozvole, kao i podatke o promjenama sudionika u gradnji i tijeka gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova.

Glavni nadzorni odnosno nadzorni in?enjer upisom u dnevnik:

- utvrđuje usklađenost iskolčenja s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom i odobrava početak izvođenja radova na građevini,

- ocjenjuje usklađenost pregledanih izvedenih radova sa zahtjevima odnosno pretpostavkama iz glavnog projekta, izvedbenog projekta i tehničkih propisa,

- odobrava odnosno zabranjuje nastavak radova te odobrava odnosno određuje način otklanjanja utvrđenih neusklađenosti.

Revident i projektant te osoba koja provodi inspekcijski ili drugi nadzor prema posebnom propisu upisuju u dnevnik podatke o obavljenom pregledu i nalazu.

Članak 9.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju i glavni nadzorni in?enjer odnosno nadzorni in?enjer potpisom na svakoj stranici ovjeravaju točnost upisa u dnevnik.

Glavni nadzorni odnosno nadzorni in?enjer uzima i pohranjuje paricu svake ovjerene stranice dnevnika odmah po ovjeri.

Upis u dnevnik ne smije se brisati, a precrtani i ispravljeni upis mora biti čitljiv i ovjeren potpisima osoba iz stavka 1. ovog članka.

Nadzorni in?enjer daje paricu zavr?enog zasebnog građevnog dnevnika glavnom nadzornom in?enjeru radi sastavljanja građevnog dnevnika za cijelu građevinu.

Glavni nadzorni odnosno nadzorni in?enjer po zavr?etku gradnje daje investitoru na trajno čuvanje paricu uvezanog dnevnika.

Dnevnik mora biti uvezan tako da nije moguća zamjena sastavnih dijelova.

Članak 10.

Građevinski dnevnici koji su se vodili do stupanja na snagu ovog Pravilnika po odredbama Pravilnika o uvjetima, načinu i obrascu vođenja građevinskog dnevnika (»Narodne novine«, broj 59/93) nastavit će se voditi na način određen odredbama ovog Pravilnika, a izvođači su du?ni osigurati parice dnevnika prema odredbi članka 7. stavka 2. do 31. o?ujka 2000. godine.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje va?iti Pravilnik o uvjetima, načinu i obrascu vođenja građevinskog dnevnika (»Narodne novine«, broj 59/93).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-01/99-03/02
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb, 10. siječnja 2000.

Ministar
mr. sc. Marko ?irac, v. r.zatvori
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !