Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima i postupku ocjenjivanja djelatnih vojnih osoba, te načinu preispitivanja i evidentiranja službenih ocjena ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
59 11.6.2007 Pravilnik o uvjetima i postupku ocjenjivanja djelatnih vojnih osoba, te načinu preispitivanja i evidentiranja službenih ocjena

MINISTARSTVO OBRANE

1890

Na temelju članka 135.L343835 stavka 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02, 175/03 i 136/04), donosim

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU OCJENJIVANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA, TE NAČINU PREISPITIVANJA I EVIDENTIRANJA SLUŽBENIH OCJENA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak službenog ocjenjivanja djelatnih vojnih osoba, te način preispitivanja i evidentiranja službenih ocjena.

Članak 2.

Službeno ocjenjivanje djelatnih vojnih osoba je postupak u kojem ocjenjivači prate, mjere i ocjenjuju rad, osobine i postignuća djelatnih vojnih osoba tijekom kalendarske godine.
U službenoj ocjeni posebno se ocjenjuje stručnost i usavršavanje, sposobnost vođenja, zapovijedanja odnosno upravljanja, ljudske i vojničke osobine, odnos prema dužnosti i vojnoj stezi, psihofizičke sposobnosti i ukupne mogućnosti osobe.
Službeno ocjenjivanje završava konačnom godišnjom službenom ocjenom.
Službena ocjena predstavlja važan kriterij pri donošenju odluka tijekom razvoja vojne karijere djelatne vojne osobe.

Članak 3.

Službeno ocjenjivanje djelatnih vojnih osoba može biti redovno i izvanredno.
Službeno ocjenjivanje djelatnih vojnih osoba provodi se u pravilu u dvije razine neposredne nadređenosti.
Prvoocjenjivač je osoba koja je neposredno nadređena ocjenjivanoj djelatnoj vojnoj osobi, a drugoocjenjivač je osoba neposredno nadređena prvoocjenjivaču.
Iznimno, kada ocjenjivači iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti donijeti godišnju službenu ocjenu djelatne vojne osobe, prvoocjenjivača odnosno drugoocjenjivača odredit će čelnik ustrojstvene jedinice u koju je ocjenjivana osoba raspoređena, a za djelatne vojne osobe raspoređene u Vojnu sigurnosno–obavještajnu agenciju prvoocjenjivača odnosno drugoocjenjjivača odredit će ravnatelj Vojne sigurnosno-obavještajne agencije.

II. UVJETI I POSTUPAK OCJENJIVANJA

Članak 4.

Djelatne vojne osobe redovno se službeno ocjenjuju godišnjom službenom ocjenom za rad, iskazane osobine i postignuća tijekom kalendarske godine.
Rok za donošenje godišnjih službenih ocjena je 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
Ovlašteni ocjenjivači u matičnoj postrojbi u službenoj godišnjoj ocjeni ocjenjuju rad i postignuća djelatnih vojnih osoba i za vrijeme provedeno:
– na školovanju u zemlji i inozemstvu,
– u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu,
– na radu u međunarodnim organizacijama,
– u drugom tijelu državne vlasti i pravnoj osobi po odluci ministra.
Rad i postignuća djelatnih vojnih osoba za vrijeme iz stavka 3. ovoga članka službeno se ocjenjuju godišnjom službenom ocjenom na temelju izvješća ovlaštenih osoba iz tijela u kojem je ocjenjivana osoba radila, školovala se ili stručno usavršavala.

Članak 5.

Ne ocjenjuje se djelatnu vojnu osobu koja je, bez obzira na razloge, u tijeku kalendarske godine na dužnosti provela odnosno radila manje od 6 mjeseci.
Prvoocjenjivač i drugoocjenjivač ne mogu ocjenjivati ukoliko na dužnosti ocjenjivača nisu proveli najmanje 60 dana.

Članak 6.

Prvoocjenjivač prati i ocjenjuje rad, stručnost i usavršavanje, sposobnost vođenja, zapovijedanja odnosno upravljanja, ljudske i vojničke osobine, odnos prema dužnosti i vojnoj stezi, psihofizičke sposobnosti i ukupne mogućnosti ocjenjivane osobe.
Prvoocjenjivač predlaže godišnju službenu ocjenu za ocjenjivanu osobu na temelju neposrednog ocjenjivanja rada, utvrđenih postignuća u službi, izvanrednih ocjena prethodnih prvoocjenjivača i izvješća ovlaštenih osoba iz tijela u kojima je osoba provela na dužnosti dio ocjenjivanog razdoblja.
Pod izvješćima ovlaštenih osoba iz tijela u kojima je osoba provela dio ocjenjivanog razdoblja razumijevaju se opisne i druge ocjene koje osobe dobivaju za svoj rad u mirovnim misijama, međunarodnim organizacijama, na školovanju, stručnom usavršavanju ili na privremenim zadaćama u drugim pravnim osobama.
Prvoocjenjivač na tiskanici za ocjenjivanje obvezno daje i preporuku za raspored ocjenjivane osobe na dužnost iste ili više razine te za upućivanje na školovanje odnosno stručno usavršavanje.

Članak 7.

Prvoocjenjivač osobno uručuje i obrazlaže prijedlog ocjene ocjenjivanoj osobi i daje joj ga na potpis i možebitno očitovanje.
Ocjenjivana osoba obvezna je najkasnije u roku od tri dana potpisati i vratiti prijedlog ocjene prvoocjenjivaču sa svojim možebitnim primjedbama i komentarima.
Drugoocjenjivač prati i nadzire rad prvoocjenjivača u postupku ocjenjivanja te na temelju prijedloga ocjene prvoocjenjivača i osobnih zapažanja donosi zaključnu službenu ocjenu.
Potpisivanjem tiskanice za ocjenjivanje od strane drugoocjenjivača službena ocjena postaje zaključna.
Zaključnu godišnju službenu ocjenu ocjenjivanoj osobi uručuje prvoocjenjivač u ovjerenoj preslici.

Članak 8.

Godišnja službena ocjena djelatne vojne osobe donosi se na temelju prosječnog broja ostvarenih bodova za ocjenjivane osobine i postignuća.
Zaključna godišnja službena ocjena za ostvarenih:
– 1,0 do 1,9 bodova je »NE ZADOVOLJAVA«,
– 2.0 do 2.4 bodova je »ZADOVOLJAVA«,
– 2,5 do 3,4 bodova je »DOBAR«,
– 3,5 do 4,4 bodova je »ISTIČE SE«,
– 4,5 do 5,0 bodova je »OSOBITO SE ISTIČE«.

Članak 9.

Djelatnu vojnu osobu izvanredno se ocjenjuje u slučajevima promjene dužnosti ili promjene prvoocjenjivača u ocjenjivanom razdoblju.
Izvanredno ocjenjivanje provodi se samo na prvoj razini, ne podliježe preispitivanju, donosi se na tiskanici za službeno ocjenjivanje i služi kao pomoćno sredstvo za donošenje zaključne godišnje službene ocjene.
Izvanredna ocjena pohranjuje se u pomoćnom osobniku i ne unosi se u bazu Informacijskog sustava personalnog upravljanja (IS PU).

Članak 10.

Djelatnu vojnu osobu kojoj je prvoocjenjivač ministar obrane odnosno načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga ne ocjenjuje se u drugoj razini.
Djelatna vojna osoba iz stavka 1. ovog članka zahtjev za preispitivanje službene ocjene podnosi ministru obrane.

Članak 11.

U cilju objektivnog, pravednog i nepristranog ocjenjivanja prvoocjenjivači su obvezni neprekidno pratiti i prosuđivati rad osoba koje će ocijeniti i bilježiti sve činjenice važne za donošenje godišnje službene ocjene, te ukoliko ocijene potrebnim provesti savjetovanje.
O zaključcima s provedenog savjetovanja sastavlja se službena zabilješka koju supotpisuju prvoocjenjivač i ocjenjivana osoba.

Članak 12.

Zaključna godišnja službena ocjena »ne zadovoljava« ne može se donijeti ako prvoocjenjivač nije proveo najmanje dva savjetovanja osobe koju ocjenjuje s tim da između savjetovanja mora proteći najmanje 60 dana.

Članak 13.

Službeno ocjenjivanje djelatnih vojnika i mornara obavlja se na tiskanici OV/M, službeno ocjenjivanje dočasnika obavlja se na tiskanici OD, a službeno ocjenjivanje časnika obavlja se na tiskanici OČ.
Tiskanice OV/M, OD i OČ nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

III. PREISPITIVANJE GODIŠNJE SLUŽBENE OCJENE

Članak 14.

U roku od 15 dana od primitka zaključne godišnje službene ocjene djelatna vojna osoba može putem drugoocjenjivača podnijeti zahtjev za preispitivanje godišnje službene ocjene (u daljnjem tekstu: zahtjev) osobi koja je nadređena drugoocjenjivaču.
Zahtjev mora sadržavati konkretne primjedbe i prijedloge za izmjenu ocjene.
Drugoocjenjivač će preispitati i ukoliko zahtjev smatra osnovanim izmijeniti godišnju službenu ocjenu u okviru postavljenog zahtjeva.
Ako ne udovolji zahtjevu drugoocjenjivač je obvezan očitovati se o primjedbama i prijedlozima ocjenjene osobe te cjelokupni spis proslijediti na rješavanje nadređenoj osobi.
Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka u slučajevima kada je prvoocjenjivač i drugoocjenjivač ministar obrane zahtjev se podnosi ministru obrane na rješavanje.

Članak 15.

Osoba nadređena drugoocjenjivaču odnosno ministar obrane nakon zaprimanja zahtjeva osniva povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i dva člana.
Predsjednik i članovi Povjerenstva moraju imati najmanje isti osobni čin, isti stupanj stručne spreme i po mogućnosti stručno usmjerenje kao i ocjenjivana osoba.
Povjerenstvo je dužno utvrditi činjenično stanje u skladu s pravilima upravnog postupka, preispitati osporavanu ocjenu te izraditi prijedlog rješenja.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva donijeti rješenje u skladu s pravilima općeg upravnog postupka.

Članak 16.

Rješenje iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.
Rješenje se dostavlja podnositelju zahtjeva, drugoocjenjivaču, prvoocjenjivaču, u glavni i pomoćni osobnik.

IV. EVIDENTIRANJE SLUŽBENIH OCJENA

Članak 17.

Godišnja službena ocjena djelatne vojne osobe evidentira se u IS PU nakon što je potpisana od strane prvoocjenjivača, drugoocjenjivača i ocjenjivane osobe.
Za evidentiranje godišnje službene ocjene u IS PU nadležna je najniža ustrojstvena jedinica koja ima mogućnost unosa podataka.
U IS PU obvezatno se unose sljedeći podaci za ocjenjivanu osobu:
– identifikacijski podaci o ocjenjivanoj osobi
– ocjenjivačka godina,
– ocjena drugoocjenjivača.
U slučaju pokretanja postupka za preispitivanje službene ocjene obvezatno se unose i sljedeći podaci:
– nadnevak podnošenja zahtjeva,
– preinačena ocjena drugoocjenjivača,
– ocjena osobe nadređene drugoocjenjivaču,
– klasa, urbroj i nadnevak rješenja.

Članak 18.

Tiskanice OV/M, OD i OČ popunjavaju se u jednom primjerku (izvorniku) koji se nakon proteka roka za podnošenje zahtjeva za preispitivanje godišnje službene ocjene odnosno nakon što godišnja službena ocjena postane konačna odlažu u glavni osobnik.
Ocjenjivanoj osobi uručuje se, a u pomoćni osobnik ulaže se službeno ovjerena preslika godišnje službene ocjene.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju vojnih osoba, Urbroj: 512-01-95-4378, od 21. rujna 1995.

Članak 20.

Svi postupci službenog ocjenjivanja koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika završit će se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-04/7
Urbroj: 512-01-07-1
Zagreb, 22. svibnja 2007.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.


zatvori
Pravilnik o uvjetima i postupku ocjenjivanja djelatnih vojnih osoba, te načinu preispitivanja i evidentiranja službenih ocjena
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !